Tverskov Kommunikation & Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tverskov Kommunikation & Udvikling"

Transkript

1 Tverskov Kommunikation & Udvikling En stærk samarbejdspartner, når I skal udvikle beboerdemokratiet Der skal gøres op med forældede begreber og tankegange, formuleres en ny almen vision og skabes nye samarbejdsformer i drift og udvikling af de almene boligområder Hvorfor udvikle beboerdemokratiet? Større beboeransvar og deltagelse i drift og aktiviteter Bedre udnyttelse af de positive beboerressourcer Tættere samarbejde imellem bestyrelse og ejendomskontor En mere resultatorienteret mødekultur for valgte og ansatte Større beboerdeltagelse i boligområdets afdelingsmøder Velfungerende bestyrelser med en inkluderende mødekultur Bedre beboerservice fra ejendomskontor og administration

2 Giv demokratiet en chance! Beboerdemokratiet er en styreform og en særlig måde at administrere boliger på. Demokratiet påvirker tankegang, beslutninger, arbejdskultur, organisation og ledelsesform fra boligområde til direktørkontor. Kim Tverskov Journalist og udviklingskonsulent Beboerdemokratiet dør ikke af mangel på love og regler, men af mangel på demokrater Mange fokuserer på, at det er de beboervalgte og beboerne, der er demokratiets problem. Men synsvinklen er alt for snæver. Udfordringen ligger snarere i sektorens selvforståelse, image, traditioner og samarbejdskultur, hvor mange parter indgår, og hvor alle er en del af problemet og af løsningen! Derfor er der brug for, at boligorganisationerne igangsætter en bredere udviklingsindsats med fokus på alle aktører i det beboerdemokratiske partnerskab. Der skal gøres op med forældede begreber og tankegange, formuleres nye visioner og skabes nye samarbejdsformer i drift og udvikling af boligområderne. Udfordring 1 Fra passiv lejer til aktiv medborger I velfærdssamfundet er det menneskelige ansvar blevet overtaget af professionelle. Det samme er sket i den almene sektor. Her opfatter mange beboere trappevask, rengøring, beboeraktiviteter og beboerdemokrati som en service, de betaler for over huslejen. Der er behov for en værdi-diskussion om ret og pligt - og om beboernes fremtidige rolle som aktive og ansvarlige med borgere i boligområdet. Udfordring 2 Fra regeltyranni til større frihed I industrisamfundet blev der bygget ensartede boliger med faste regler om indflytning, vedligeholdelse og fraflytning. Beboeren måtte ikke præge boligen personligt. En ny vision må sætte beboeren i centrum. Beboeren skal have mulighed for at bygge om og indrette sin lejebolig med lånte penge fra boligselskabet mod at betale en højere husleje. Nye rammer skal sikre beboerne størst mulig individuel frihed. Det beboerdemokratiske partnerskab Hvordan skal parterne forny deres samarbejde? Boligselskab Vision og værdier Politikområder Regler Demokrati Vedligeholdelse af boliger Daglig drift og renoveringer Ændringer i egen bolig Råderet og ombygningsordninger Beboerservice Lejligheder, rengøring, affald, information Trivsel Beboerklubber og fælles aktiviteter Husorden og beboeradfærd Affald, regler, normer, information Sikkerhed og tryghed Forebyggelse, lys, sikkerhed Beboerdemokrati Afdelingsmøder, bestyrelse, kontor, information Information Referater, beboerblad, hjemmeside, presse Boligsocialt samarbejde Helhedsplaner, projekter, lokalsamfund, kommune Afdelingsbestyrelse Lejligheder Faciliteter Aktiviteter Beboerinddragelse Beboer demokrati Administration Faglighed Effektivitet Styring Økonomi Ejendomskontor Arbejdsindhold Beboerservice Arbejdstid Arbejdsmiljø

3 Afdelingsbestyrelsens udviklingsområder Bedre bestyrelser. Bestyrelsen har behov for en bedre mødekultur, et større overblik over opgaverne og en klar arbejdsdeling. Nye kompetencer. Bestyrelsen har behov for ny viden om bestyrelsesarbejde, kulturmødet, IT, ledelse, organisation og kommunikation. Flere frivillige. Bestyrelsen har behov for mere viden om metoder til inddragelse af frivillige, og hvordan man skaber spændende frivilligmiljøer. Bedre beboermøder. Bestyrelsen har behov for at eksperimentere med nye mødeindkaldelser, nye arbejdsformer og udviklende møder. Flere nydanskere. Bestyrelsen skal have tættere kontakt med etniske nøglepersoner og finde metoder og værktøjer til at inddrage dem. Gode virksomhedsplaner. Bestyrelsen kan udvikle et styrings- og dialogværktøj i form af en virksomhedsplan med vision, mål og aktiviteter. Bedre information. Bestyrelsen har behov for, at mange kan skrive referater, mødeindkaldelser, tekster og redigere hjemmesider. Nye aktiviteter. Bestyrelsen skal have mere viden om, hvilke typer af aktiviteter, der skaber størst engagement og beboerdeltagelse. Bedre information Virksomhedsplaner Flere nydanskere Nye aktiviteter Beboermøder Bestyrelsen Bedre bestyrelser Nye kompetencer Flere frivillige Udfordring 3 Fra jura-demokrati til frie ildsjæle Med indførelse af beboerdemokratiet blev de frie lejerforeninger erstattet af et demokrati. Jurister formulerede en lovgivning med mange formelle og topstyrede regler og rammer, som gør det svært for beboerdemokrater at skabe engagement, innovation og udvikling. Der er brug for et serviceeftersyn af loven om beboerdemokrati, så der defineres nye og mere fleksible rammer og regler. Udfordring 4 Fra fritidsaktivist til boligsocial aktør Beboersammensætningen i den almene sektor har ændret sig. Hver fjerde beboer er af anden etnisk baggrund end dansk, og ca af de almene boliger ligger i såkaldt socialt belastede områder. Ildsjælene har brug for nye kompetencer, som f.eks. metoder til større beboerinddragelse, flerkulturel viden, projektarbejde, organisationsudvikling, ledelse af frivillige, skriftlig formidling, konflikthåndtering og teamsamarbejde. Ideer fra en workshop Lav en temaaften om bestyrelsens arbejde Alle bestyrelsesmedlemmer burde have en PC Vi vil arrangere Store Rengøringsdag for at inddrage folk Måske vil Beboerinddragelse starter med god kommunikation Lav en præsentationsrunde på afdelingsmødet Mindre fokus på at blive lejer mere på det fælles ansvar naboafdelingen samarbejde om aktiviteter Brug Facebook til at udvikle bestyrelsens netværk Tilbyd nyindflyttere hjælp og inddrag dem fra starten Hvorfor kan fru Jensen ikke passe rosenbedet?

4 Udfordring 5 Fra formelle møder til ny frivilligkultur Den manglende tilgang af nye frivillige har skabt en bestyrelseskultur, som kan virke ekskluderende. Samtidig må vi konstatere, at mange nydanskere endnu ikke har taget demokratiet til sig. Bestyrelserne skal lære at arbejde som teams og være mere inkluderende i forhold til de mange nye beboergrupper, bl.a. ved at acceptere forskellighed og ved at udvikle nye møde- og arbejdsformer. Udfordring 6 Fra vidensunderskud til større indsigt Den almene sektor har et gigantisk informationsunderskud i forhold til sine beboere. Kun få beboere kender til sektorens formål, funktion, ejerskab, administration og demokrati. Manglende viden gør det svært for beboere og ildsjæle at tage et ansvar og at deltage i beboerdemokratiet. Der er behov for et bredt informationsarbejde om den almene sektor, om beboerdemokratiet og om arbejdet som beboerdemokrat. 10 ideer der kan udvikle beboerdemokratiet Tverskov Kommunikation & Udviklings idékatalog 1. Beboerdemokratisk udviklingspulje Boligområder bør kunne søge penge til lokale udviklingsprojekter. 2. Landsbyggefondens helhedsplaner Alle helhedsplaner bør indeholde penge til uddannelse af beboerdemokrater. 3. Beboerdemokratisk tænketank Tænketank bør diskutere og formulere en ny almen vision og nye værdier. 4. Revision af lov om almene boliger En arbejdsgruppe bør gennemgå boligloven og foreslå lovændringer. 5. Hjemmeside om beboerdemokrati En hjemmeside bør opsamle viden og erfaringer om beboerdemokratiet. 6. Konferencer om beboerdemokratiet Sektoren bør gennemføre konferencer og seminarer om udvikling af demokratiet. 7. Information om den almene sektor Der bør laves en bred information om sektorens funktion og demokrati. 8. Lederuddannelse for beboerdemokrater Der bør oprettes en lederuddannelse for formænd og næstformænd. 9. Forskning om beboerdemokratiet I samarbejde med SFI bør der igangsættes flere forskningsundersøgelser. 10. Imagekampagner om de almene boliger Sektoren bør fortsætte sine image-kampagner rettet til den brede befolkning.

5 Bestyrelse og beboere i Gyldenrisparken fejer jubilæum med telte og underholdning. Udfordring 7 Fra boligområde til aktivt lokalsamfund Loven om beboerdemokrati gælder kun for de personer, der bor på matriklen. Det har været med til at sætte et usynligt hegn rundt om boligområdet. En lang række sociale arrangementer, aktiviteter og beboerdemokratiske opgaver kan med fordel løses i samarbejde med ressourcestærke borgere fra lokalområdet. De kan få status som frivilligambassa - dører, ligesom unge, der i dag hjælper unge i lektiecafeer. Udfordring 8 Fra lokale tiltag til national kampagne Udvikling af beboerdemokratiet er en fælles udfordring for beboervalgte, ansatte og ledelser i den almene sektor. Der er brug for udvikling af samarbejdsrelationer og at sætte pilot-projekter i gang for at høste nye erfaringer. Landsbyggefonden og staten bør finansiere forskningsundersøgelser, en almen lederuddannelse og sikre muligheden for et beboer-demokratisk uddannelsesløft. Dialogbaserede workshops og foredrag Metoder og principper, når Tverskov Kommunikation & Udvikling arbejder med erkendelse, idéudvikling og ny praksis. Synliggøre rammer Rammer og betingelser, som er med til at bestemme hverdagens kultur og praksis, skal synliggøres og ændres, så det bliver muligt at ændre praksis. Italesætte viden Ansatte og valgte har en masse viden og erfaring, som skal frem i lyset, så alle kan reflektere over, hvordan deres viden kan skabe nye løsninger. Frisætte tanker Mangfoldighed og forskelle skal synliggøres, så der frisættes tanker og ideer, som medarbejdere og beboervalgte ikke udtrykker i hverdagen. Skabe læringsrum Der skal skabes et åbent miljø og et uformelt læringsrum, hvor den enkelte trives. Ledelse, ansatte og proceskonsulent skal udgøre et fælles undersøgende team. Udvikle ståsteder Der skal skabes en proces, hvor spørgsmål og emner bliver vedkommende for deltagernes hverdag. Deltagerne skal nå frem til et personligt ståsted, som er en forudsætning for handling.

6 Tverskov Kommunikation & Udvikling Facilitering oplæg workshop kompetence - og projektudvikling Inspirationsoplæg Bliv inspireret og diskutér beboerdemokratiets udfordringer og udviklingsveje. Workshop Vær med til at udvikle et idékatalog med konkrete forslag til fornyelser. Pilotprojekt Lav et pilotprojekt med inddragelse af beboere i den daglige drift i boligområdet. Virksomhedsplan Få hjælp til at udvikle en virksomhedsplan for boligafdelingen. Afdelingskonference Få ny inspiration om mødekultur, beboerdemokrati og samarbejde. Bestyrelseskursus Opbyg et bestyrelsesteam og få overblik over årets opgaver og fordel ansvaret. Kommunikation Lav bedre blade, skriv bedre historier, lav bedre layout og tag bedre fotos. Frivilligpolitik Lav boligselskabets frivilligpolitik om at motivere, fastholde og udvikle frivillige. Kompetenceudvikling Lav bedre møder, skriv gode referater, indkaldelser og skab større engagement. Kontakt Tverskov Kommunikation & Udvikling og fortæl om jeres ønsker, så laver vi et program eller et forløb, der passer til netop jeres behov. Der laves en aftale eller en kontrakt for ydelsen. Kompetencer Jeg er uddannet journalist og har i de sidste 14 år arbejdet som udviklingskonsulent i den almene sektor, heraf syv år som boligsocial projektleder i Brøndby Strand. Jeg har specialiseret mig i beboer- og borgerinddragelse, kompetenceudvikling af frivillige, kommunikation, alment PR- og imagearbejde og udvikling af beboerdemokratiet. Jeg har skrevet utallige artikler om ud fordringer i de socialt udsatte boligområder og har en bred viden om boligsociale udfordringer og integration. Jeg er medforfatter til bogen Sådan gør Journalister, der er en værktøjskasse for frivillige i journalistik, formidling og PR-arbejde. Jeg underviser på Foreningshøjskolen i Odense og samarbejder bl.a. med Center for Borgerdialog og Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Referencer Kim Tverskov har bl.a. løst opgaver for: Boligselskaber Boligområder Boligselskabet Lejerbo Værebro Park Boligselskabet Tranemosegård Tranemosegård afd.13 Himmerland Andelsboligforening Albertslund Nord Rundhøj Helsingør Boligselskab Vollsmose Boligselskabet KAB Nøjsomhed Boligselskabet DAB Vapnagård Boligkontoret Danmark Vejleåparken Boligselskabet AKB Løget By Skælskør Boligselskab Øgadekvarteret Agervang/ Boligselskabet Kingo Engvang Brøndby Nord Arbejdernes Andelsboligforening Greve Nord Projektet Brøndby Boligselskab Vængerne Andelsboligforeningen VIBO Højbjerg Vænge Køge Boligselskab Partnerskabet De 9 Andelsboligforeningen AAB Boligselskabernes Landsforening Denne folder kan downloades på Tverskov Kommunikation & Udvikling, c/o Huset Mandag Morgen, Valkendorfsgade 13, 1009 København K Mobil: Hjemmeside:

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGSOCIAL DRIFT (for ansatte og ledere i driften) BÆREDYGTIG BOLIGSOCIAL DRIFT FRA SKRALD TIL RESSOURCE FRA SERVICE TIL MEDSKABELSE BOLIGDRIFT OG KOMMUNIKATION HJÆLP

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Imageløft af udsatte boligområder

Imageløft af udsatte boligområder Imageløft af udsatte boligområder Imageanalyse Imagehandleplan Imageværktøjer Imagekampagne Det dårlige image i udsatte boligområder er med til at fastholde områderne i en negativ udvikling. Men hvad kan

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

oversigt over 25 handlekort

oversigt over 25 handlekort oversigt over 25 handlekort Drøftet Vi er i gang Nu kører det 1 Nabohjælp den: den: den: 2 Smilets sted den: den: den: 3 Grønt diplom den: den: den: 4 Walking tapas kom på besøg den: den: den: 5 Vand med

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere