Imageløft af udsatte boligområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Imageløft af udsatte boligområder"

Transkript

1 Imageløft af udsatte boligområder Imageanalyse Imagehandleplan Imageværktøjer Imagekampagne Det dårlige image i udsatte boligområder er med til at fastholde områderne i en negativ udvikling. Men hvad kan der gøres for at forbedre imaget? Tverskov Kommunikation har udviklet et koncept og nogle værktøjer, der han håndtere dette problem. Konceptet bygger på kommunikationsfaglig viden og praksis fra den private og offentlige sektor - en viden, der kombineres med 10 års erfaring med image- og kommunikationsprojekter i udsatte by- og boligområder. Til valgte, ansatte og frivillige, der arbejder med udvikling af socialt udsatte bydele og boligområder: Politikere Forvaltningschefer Kommunalt ansatte Projektledere Beboerrådgivere Afdelingsbestyrelser Boligselskaber Kommuner Lokale partnerskaber

2 Det dårlige image fører til flere til- og fraflytninger betyder at færre søger stillinger i området skaber flere sociale problemer giver en skæv beboersammensætning betyder at ildsjælene flytter fører til mindre omsætning og vækst Det gode image fører til besparelser på administrationen tiltrækker flere ressourcer og ildsjæle giver større omsætning i butikkerne skaber længere ventelister fører til beboertilfredshed og optimisme reducerer klager og konflikter Image - læring og udvikling Når boligområder og virksomheder får et dårligt image, er konsekvenserne de sam me. Virksomheden får svært ved at sæl ge sine varer, og det bliver vanskeligt at tiltræk ke kvalificeret arbejdskraft. Boligområdet får problemer med at udleje sine lejligheder. De velfungerende beboere flytter og beboersammensætningen bliver social og etnisk skæv. Når virksomheder skal forbedre deres ima ge (og brand) arbejder de på tre niveauer: De retter fokus mod deres produkt for at gøre det endnu bedre. De kigger på virksomhedskulturen og fremmer fælles værdier og normer. De bruger en masse ressourcer på at forbedre den interne og eksterne kommunikation. Der er dog forskel på at brande og pro filere en virksomhed og et byområde. Den vigtigste er, at en virksomhed har en central ledelse, der kan tage en række be slut ninger, der får umiddelbare konsekvenser for produkt, adfærd og kommunikation. Et byområde består af mange forskellige lokale aktører, der skal samarbejde om at skabe en fælles identitet.

3 Områdets identitet Områdets image Boligområdets identitet er et resultat af dets produkt, adfærd og kommunikation. Udefra opfattes identiteten som områdets KOMMUNIKATION image. Samtaler, information og PR PRODUKT Boliger, miljø og service BOLIG OMRÅDE ADFÆRD Mennesker og kultur Imageændringer sker, når man går ind og påvirker produkt, adfærd og kommunikation. BOLIGOMRÅDETS IMAGE Skal den negative udvikling ændres i et udsat boligområde, kræver det, at man benytter en strategi, hvor kommunikation og formidling er et væsentligt indsatsområde. Arbejdet med image og kommunikation i udsatte boligområder handler først og fremmest om at give områdets nøglepersoner et kom petenceløft og en tro på, at de kan lære at håndtere kommunikationsudfordringerne. Der skal skabes et kommu nikations net værk, gode lokale medier og et imageberedskab. Det kan ske ved, at de lokale boligforeninger og netværk udvikler beboerblade, kvarterblade, nyhedsbreve og hjemmesider, der styres af beboere og projektansatte. Det er nødvendigt at inddrage områdets mange interessenter og udvikle en image-bevidsthed. Beboerne og de centrale aktører skal fungere som positive rollemodeller og ambassadører og være byområdets naturlige informationsmedarbejdere. Processen skal være kompe ten ceudvik lende og medvirke til at opbygge social kapital, lokale netværk og læringsforløb. Branding af by- og boligområder handler i høj grad om at tage udgangspunkt i en decentral imagestrategi. I takt med fysiske og kulturelle fornyelser skal det lokale lederskab udvikle den lokale kommunikation.

4 Image ANALYSE Først skal by- og boligområdet igennem en analysefase, hvor styrker, svagheder, trusler og muligheder klarlægges via en SWOT-analyse. Dette sker typisk på en temadag for nøglepersoner i by- og boligområdet. På temadagen formidles viden og erfaringer om professionelles arbejde imed image og kommunikation. Der gennemføres en dialog og en idéudvikling med udgangspunkt i områdets muligheder. Medieomtalen af byområdet vurderes. Hvis det skønnes nødvendigt, foretages fokusgruppeinterviews af udvalgte grupper for at identificere deres syn på områdets styrker og udfordringer. Det kan typisk være unge, ældre eller beboere af anden etnisk baggrund end dansk. Image HANDLEPLAN Temadagens debat suppleres med en bearbejdning af fakta, statistik og nøgletal om området, en analyse af lokalområdets kommunikation og medieberedskab. Med udgangspunkt i de lokale muligheder og ressourcer opstilles en imagestrategi og en imagehandleplan, der fremlægger bud på, hvordan områdets trusler minimeres og samtidig peger på, hvordan der udvikles informations- og imageværktøjer og mediekompetencer i området. 1. ANALYSEFASE 2. STRATEGIFASE 3. UDVIKLINGSFASE 4. UDFØRELSESFASE FRA ANALYSE T Få professionel støtte Image A Styrker, svaghede Image HAN Dialog, idéudvik Image VÆ Medieud Blad, hjemmes Image KA PR, de gode histor

5 IL HANDLING til imageprocessen. Image VÆRKTØJER En imagehandleplan vil normalt omfatte værktøjer på tre niveauer: 1. Udvikling af medierne En medieudviklingsplan kan bestå i: NALYSE r og muligheder et kvalitetsløft af beboerbladet en udgivelse af et nyhedsbrev en udvikling af hjemmesiden 2. Image- og pressearbejde By- og boligområdet har brug for at tage proaktive imageinitiativer og at reagere på negativ medieomtale. Det kan bl.a. ske ved nedsættelse af: en imagegruppe en pressegruppe DLEPLAN ling og strategi 3. Kompetenceudvikling I by- og boligområder kan nøglepersoner og samarbejdspartnere via temadage, fyraftensmøder, temaafte ner og seminarer tilegne sig værktøjer og kom petencer, der gør dem i stand til at løfte kommunikations opgaven. Det kan ske ved: at lære at fortælle de gode historier at skrive artikler/pressemeddelelser at få viden om medie- og PR-arbejde at få viden om layout/fotografering RKTØJER vikling: ide og kurser Image KAMPAGNE Boligområdet kan vælge at gennemføre en imagekampagne. Den kan strække sig over få måneder til flere år. Det kan bl.a. ske ved at gennemføre: en storytelling-kampagne en udlejningskampagne en jubilæumskampagne et ambassadørprojekt MPAGNE ier, ambassadører

6 Image PROJEKTER ANSØGNINGER - KAMPAGNER - AMBASSADØRER Image KAMPAGNER Kampagner har til formål at gennemføre en målrettet profilering af by- og boligområdet. De kan tage afsæt i de gode historier, i skoler med et dårligt ry eller gennemføres som udlej ningskampagner. Kampagner kan tage afsæt i en renovering eller i et jubilæum. Image PROJEKTER Imageprojekter kan både være proces- og produktorienterede. De kan bestå i udvikling af et blad, en hjemmeside, en pjece eller et kursusforløb. Det kan også være udvikling af en pressegruppe, imagegruppe, et imagenetværk, et ambas sa dørprojekt eller hjælp til projektansøgninger. Image PRODUKTER UDSTILLINGER - PJECER - EVENTS Udstillinger og hæfter Kunstnere illustrerer området Fotoudstilling på biblioteket Byguide om spændende steder Lokal fotokonkurrence Jubilæumspjece Lokalhistoriske fortællinger Gæstemappe om boligområdet Fakta og materialer Kvarterets egne postkort Lokal velkomstpjece Kvarterets mission og værdier Info-materiale om skolen Faktablade om kvarteret Pjece med tips om medier En lokal imageguide

7 IMAGE VÆRKTØJER Bladudvikling - nyhedsbrev - hjemmeside Kvalitetsløft af blad Beboerbladet bør spille en central rolle i boligområdets interne og eksterne kommunikation. Et kvalitetsløft består i udvikling af bladets koncept, indhold, stil, tone, foto, format og layout. Løftet kan også bestå i redaktionel sparring, idéudvikling og i formidling af positive historier. Fortællende hjemmeside Hjemmesider bør bruges som områdets digitale visitkort. De skal indeholde mange foto, gode historier, fakta og dokumentation. Hjemmesiden bør indeholde en Blå Bog og foto af områdets nøglepersoner. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) og slideshows. IMAGE KOMPETENCER Uddannelse - foredrag - kurser Lokal imageuddannelse En imageuddannelse kan gennemføres som en fyraftens-mø derække eller som en temadag. Der fokuseres bl.a. på image stra te gier, viden om salg af boliger i området og på de lokale skolers image. Der kan være oplæg fra lokale journalister, fokus på de gode historier og på opbygning af et imagenetværk. Foredrag/undervisning Faglig og personlig kompeten ce udvikling styrker den so cia le kapital og det lokale engagement. Tverskov Kommunikation holder foredrag og underviser i ima ge ar bej de, mediekontakt, formidling, fotografering, layout af blade, skrivning af læserbreve/pressemeddelelser.

8 IMAGE KLIPPEKORT INFORMATIONSARBEJDE 8 klip til en værdi af kr. Køb et imageklippekort REDIGERING OG LAYOUT PRESSEMEDDELELSER DESIGN AF INFO-FOLDERE TEKSTER TIL HJEMMESIDE FOTO TIL BLADE OG FOLDERE FORMIDLING AF HISTORIER KONTAKT MED LOKALE MEDIER PROJEKTANSØGNINGER KØB EN FREELANCER Kim Tverskov er uddannet journalist og har igennem 10 år ar bej det med kommunikations- og imageprojekter i udsatte boligområder. Har i seks år arbejdet som image- og informationsmedarbej der i Brøndby Strand, og siden 2003 som fre elancer og bo ligso cial konsulent for almene boligselskaber, kommuner og boligområder. Skriv eller ring og få et tilbud på professionel støtte til at komme i gang med imagearbejdet. Køb et image-klippekort til løsning af de daglige kommunikationsopgaver. Læs mere om imageværktøjer, om mine kompetecer, referencer og priser på imageprojektarbejde på adressen Merianvej 26, 2900 Hellerup Tlf.: ,

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGSOCIAL DRIFT (for ansatte og ledere i driften) BÆREDYGTIG BOLIGSOCIAL DRIFT FRA SKRALD TIL RESSOURCE FRA SERVICE TIL MEDSKABELSE BOLIGDRIFT OG KOMMUNIKATION HJÆLP

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Kommunikation i Silkeborg Kommune

Kommunikation i Silkeborg Kommune Kommunikation i Silkeborg Kommune Til undervisningsbog i tekstanalyse fra Gyldendal. Kapitlet skrevet august 2005 Silkeborg Kommune har 55.000 indbyggere og er den 14. største kommune i Danmark. Kommunen

Læs mere

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Jon Stribæk- Frandsen Birgitte Hoffmann Lene Alsbjørn August 2012 Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Læs mere

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION INDHOLD Redaktør: Redaktion: Layout: Udgivet af: Copyright Pernille Skov Julie Hjort

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere