Dette statuspapir er et led i processen i udarbejdelsen af Viborg Kommunes Ældrepolitik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette statuspapir er et led i processen i udarbejdelsen af Viborg Kommunes Ældrepolitik."

Transkript

1 Status, udfordringer og muligheder på ældreområdet Dette statuspapir er et led i processen i udarbejdelsen af Viborg Kommunes Ældrepolitik. Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en sektorpolitik for Ældreområdet. Politikken skal formulere og skabe sammenhæng mellem vision, indsatser og mål på ældreområdet. En ældrepolitik giver Byrådet mulighed for at formulere konkrete målsætninger og indsatser på Ældreområdet og prioritere disse. Den generelle udvikling I publikationen Et portræt af de ældres liv, arbejdsliv og sociale situation fra 2012 sammenfatter Danmarks Statistik en række karakteristika for ældregruppen i Danmark. Det fremgår bl.a. at befolkningen over 65 år i de kommende år vil være en af de hastigst voksende befolkningsgrupper i Danmark. Allerede nu er der over 1 million personer over 65 år i Danmark. Befolkningsprognoser for Viborg Kommune viser, at der i de kommende år vil ske en markant stigning i antallet af ældre mellem 65 og 79 år. Befolkningstallet vil i denne aldersgruppe således stige med knap personer over de næste 15 år svarende til 24,6 %. Udviklingen er forholdsvis stabil med en aftagende tendens sidst i perioden. Gruppen af de ældste borgere over 80 år vil i Viborg vokse med frem mod 2029, hvilket svarer til en stigning på 72%. På landsplan forventes der en lidt mindre markant udvikling med en stigning af årige på 16,4 %. Antallet af de ældste ældre på 80 år og derover vil også stige meget markant. Ældregruppen vokser forholdsmæssigt mere end de yngre grupper og det betyder, at andelen af erhvervsaktive falder. Ældregruppens vækst skyldes både udsving i fødselstallet(store efterkrigsårgange) og at de ældre lever længere. Denne folkesundhedsmæssige succes har naturligvis også en bagside: En større del af de ældre i dag har behov for flere og dyrere behandlinger og mere pleje. Med den stigende alder øges andelen af borgere med en kronisk sygdom, ligesom andelen af ældre med to eller flere kroniske sygdomme stiger. Mange vil således opleve, at de skal lære at leve længe med sygdomme, og kommunen skal være forberedt på at hjælpe borgerne til at leve bedst muligt med deres sygdom. Men ældregruppen er meget heterogen i forhold til sundhed. De yngre ældre kan se frem til mange gode leveår med et højt aktivitets- og funktionsniveau, bl.a. som følge af den gode levestandard de har oplevet i deres levetid. På den anden side er der især blandt de ældste ældre en gruppe som har betydelige helbredsgener, både som følge af alderen i sig selv, men også som følge af dårligere kår i opvæksten og mere fysisk betonet arbejde. Befolkningens boligform er stærkt aldersafhængig. Flertallet i voksengruppen bor i enfamilieshuse og det billede holder helt frem til personerne er i midten af 80 erne, men allerede fra begyndelsen af 70 erne begynder andelen, der bor i etagebolig at stige. Det betyder, at flere flytter på et tidspunkt i perioden fra de er omkring 70 år og frem. Flyttefrekvensen er særligt høj fra omkring 75 års alderen og frem. Det typiske er, at man flytter til en mindre bolig og at de fleste flytter i etagebolig. Ældregruppen er præget af store forskelle i tilknytningen til arbejdsmarkedet. De fleste trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet mens de er i 60 erne. Men der har været en bemærkelsesværdig udvikling på dette område i de seneste ti år. I den periode er beskæftigelsesfrekvensen nemlig steget markant for de 60-64

2 årige. I 2001 var den på 28 pct., i 2011 var den på 46 pct. Der er altså i dag betydeligt flere årige på arbejdsmarkedet. En del af forklaringen på denne stigning er efterlønsreformerne. Der har også været en positiv udvikling i beskæftigelsesfrekvensen for de over 65 årige dog ikke så markant. Den er steget fra 7,2 pct. i 2001 til 10,4 pct. i De allerfleste over 65 årige er altså trådt ud af arbejdsmarkedet. De 65+ åriges hovedindkomst er ikke overraskende pensioner. Folkepensionen spiller en hovedrolle, men dens betydning er aftagende. For de over 75 årige udgør folkepensionen således 66,8 pct. af de samlede pensionsudbetalinger, mens den kun udgør 57,8 pct. for de årige. Tendensen er også, at de ældre har flere penge til rådighed end tidligere således at forskellen mellem erhvervsaktive og pensionisters rådighedsbeløb mindskes gradvist. Forklaringen herpå er i høj grad en stigende frekvens af private pensionsordninger samt værdistigninger på boliger. Den forbedrede økonomi er især udpræget for gruppen af yngre ældre. Billedet på landsplan stemmer godt overens med billedet af ældregruppen i Viborg Kommune. Status for ældreområdet i Viborg Kommune Overordnet arbejdes der ud fra den rehabiliterende tankegang på ældreområdet i Viborg Kommune. Rehabilitering og den rehabiliterende tankegang handler om at skabe eller genskabe borgerens færdigheder. Der er altså tale om en form for hjælp til selvhjælp, hvor udgangspunktet er, at kommunens medarbejdere skal arbejde hen imod, at borgeren bliver mere selvhjulpen eller bevarer sine nuværende færdigheder. Det har længe været et grundlæggende mål for indsatsen i Viborg Kommune at øge den enkelte borgers livskvalitet ved at være så selvhjulpen som muligt. Det kræver, at der i samarbejde med borgeren arbejdes målrettet med borgeren og eventuelle pårørende om at genvinde og vedligeholde borgerens færdigheder med udgangspunkt i borgerens prioriteringer og ressourcer. Viborg Kommune arbejder målrettet med udvikling, afprøvning og implementering af teknologiske løsninger. Udviklingen går stærkt, og der kommer løbende nye og bedre muligheder, som skal afprøves. De seneste års fokusområder tager udgangspunkt i Strategiplanen for Sundhed og Omsorg fra Udfordringer Det stigende antal ældre vil i sig selv lægge pres på de kommunale udgifter til pleje og service over for de ældre borgere. Dertil er der en forventning om et øget antal af ældre borgere med kroniske sygdomme, dels pga. udviklingen i demografien, dels betinget af befolkningens levevis og -vilkår. Denne stigning medfører utvivlsomt stigende udgifter til behandling og pleje. Ulighed i sundhed er ligeledes en velkendt og voksende udfordring, både for ældre og yngre borgere.

3 Viborg Kommune har som andre kommuner en vedvarende udfordring i at forebygge forhold/livsstile, som udfordrer den fremtidige sundhed. Den levevis man har i ungdom og voksenliv influerer kraftigt på helbredet i alderdommen. På kort sigt er der desuden behov for at fastholde den arbejdskraft der har mulighed for at forlade arbejdsmarkedet tidligt f.eks. ved at gøre det attraktivt gennem fleksible ansættelser. På længere sigt betyder den stigende pensionsalder og faldet i antallet af personer, der har mulighed for efterløn, at personalet skal arbejde flere år. Det kan give behov for mindre belastende jobfunktioner. Der er fortsat udfordringer i samarbejdet mellem sundhedsvæsenets forskellige sektorer. Der arbejdes kontinuerligt på at styrke samarbejdet mellem sektorerne, bl.a. i form af sundhedsaftaler, og i at forbedre kommunikation og aftale ansvarsfordeling så ingen borgere bliver glemt i overgangene mellem sektorer. Tendensen med tidligere udskrivninger fra hospitalsafdelinger forventes at fortsætte. Dette resulterer i stigende krav til den kommunale pleje og samarbejdet mellem kommune og hospital. Demenssygdomme er en stor udfordring i denne gruppe, som der skal tages højde for. I Danmark lever mennesker med en demenssygdom og der er nye tilfælde af demens hvert år. Viborg kommune vil ligeledes også få flere borgere med demens der på grund af sygdommen får brug for en eller flere indsatser fra kommunen. Det kan f.eks. være flere plejeboliger og dagtilbud. Et andet område hvor kommunen kan forudse udfordringer er på boligområdet. Der bliver flere ældre, men det er usikkert hvordan udviklingen kommer til at påvirke behovet for ældre- og plejeboliger. Herunder kan det være vanskeligt at forudse om længst muligt i eget hjem -tænkningen vil fortsætte uændret eller endnu flere ældre vil blive boende i eget hjem i længere tid. På landsplan er der tendens til at befolkningen rykker fra landet og mindre landsbyer til større bysamfund, hvilket måske vil styrke efterspøgslen på boliger i de større bysamfund. Samtidig har de sidste årtiers udvikling vist, at det er svært at forudsige de kommende generationers krav til boliger, både i forhold til indretning og beliggenhed. Muligheder Den demografiske udvikling og samfundets generelle udvikling åbner op for en række muligheder, som Viborg Kommune kan drage nytte af i arbejdet med at sikre den bedst mulige velfærd for de ældre borgere. Først og fremmest har de ældre nu et bedre helbred når de forlader arbejdsmarkedet, Det skyldes både at flertallet har haft mindre nedslidende arbejde, har røget mindre og fået bedre kost gennem livet, samt en stigende forståelse for betydningen af korrekt kost og motion. Den udvikling betyder at de ældre kan forvente længere levetid og flere gode leveår, dvs. år hvor den ældre ikke lider under forværret helbred. En stor del af den kommende ældregeneration har en bedre privatøkonomi. For kommunen betyder det, at beskatningsgrundlaget bliver højere og kombineret med de ældres bedre helbred betyder det også, at flere bliver senere nettomodtagere af offentlige ydelser.

4 En anden tendens er, at de ældre i stigende grad har lyst, tid og helbred til at udføre frivilligt arbejde. Ved at understøtte denne tendens slår kommunen to fluer med et smæk. Det sikres, at en række nyttige opgaver bliver udført, og på samme tid er det gavnligt for de frivilliges helbred og livskvalitet at være aktive. Med en relativt lille indsats kan kommunen bidrage til løsningen af en række opgaver, som ellers ikke ville blive løst, men som er gavnlig for både de ældre, kommunen og samfundet. Som sidegevinst opnås det at de frivillige holdes aktive og indgår i netværk og sociale sammenhænge med andre. De ældre er også i stigende grad vant til at anvende moderne teknologi og kommunikationsformer. De ældres accept af teknologiske løsninger må forventes at være større især fordi teknologierne også bidrager til selvhjulpenhed. Det betyder også en ny rolle for personalet. Frem for at yde passiv pleje skal personalet i højere grad fungere som vejledere og være i stand til at inddrage de ældres ønsker til plejen. De nye ældre har været vant til selv at træffe beslutninger og selv tage ansvar for eget helbred og forventer, at dette fortsætter i alderdommen. Personalet skal altså være rustet til at gå i dialog med borgerne. Det må også forventes, at de ældre i stigende grad ønsker det frie valg og sætter spørgsmål ved, om de kommunale løsninger, er de rigtige for dem. Viborg Kommunes Sundhedspolitik Viborg Kommune har netop udarbejdet en Tværgående Sundhedspolitik. Politikken tager udgangspunkt i fire temaer, som det vil være oplagt at tænke sammen med Ældrepolitikken. Børn og unge Gennem hele livet Fællesskaber Tidlig og effektfuld indsats Målgrupper for ældrepolitikken Udgangspunktet er at ældrepolitikken er målrettet tiden efter arbejdslivet. Men afslutningen på arbejdslivet sker ikke på et fast tidspunkt, og nogle især mænd trækker sig gradvist tilbage. Desuden er ældregruppen præget af store forskelle i forhold til f.eks. selvhjulpenhed, helbred og økonomi. Denne politik tager udgangspunkt i erkendelsen af, at forskellige grupper af borgere har forskellige behov. Ældregruppen, og andre aldersgrupper, kan opdeles på nedenstående måde. Ældrepolitikken skal ideelt set imødekomme alle tre gruppers behov. De selvhjulpne Seniorerne i Viborg Kommune lever generelt et aktivt liv. De fleste klarer sig selv i dagligdagen og har ikke brug for eksempelvis hjemmehjælp. De er selvhjulpne og aktive og bruger kommunens kultur- og fritidsliv i stort omfang. Mange bruger tid og kræfter på at indgå i frivilligt arbejde, hvor de kan være noget for såvel børn som ældre.

5 Borgere med behov for hjælp Samtidig er der en gruppe borgere, som for manges vedkommende stadig er aktive, men også har brug for hjælp og støtte fra kommunen for at klare sig i dagligdagen. Mange bor i eget hjem og har behov for lettere hjælp til for eksempel rengøring. Borgere med behov for særlig opmærksomhed Endelig er der en gruppe af ældre borgere, som har behov for meget hjælp døgnet rundt. Gruppen, som oftest bor i en ældre- eller plejebolig, udgør en forholdsvis lille del af det samlede antal seniorer. Også andre grupper har behov for særlig opmærksomhed. Det drejer sig blandt andet om borgere med en kronisk sygdom eller demens, med aldersbetingede psykiske lidelser og om borgere, som har få eller ingen sociale og økonomiske ressourcer. Det drejer sig også om seniorer, som isoleres fra samfundet på grund af sproglige barrierer og fysiske skavanker, der hindrer et aktivt liv på lige fod med andre. Forslag til temaer i Ældrepolitikken Arbejdsgruppen vedrørende ældrepolitikken har med udgangspunkt i ovenstående peget på følgende stikord, som bør indgå i Ældrepolitikken. Rehabilitering/aktiv og selvhjulpen/egenomsorg o Den rehabiliterende tankegang. Fra passiv kompenserende hjælp til målrettet udviklende støtte Inddragelse af pårørende og lokalsamfund/inddrage borgerens ressourcer/på borgerens præmisser Ensomhed/samvær og fællesskab/sociale relationer Aktiviteter, kultur, arrangementer IT og digitalisering/information og kommunikation fra kommunen i øjenhøjde med de ældre borgere Medarbejdere (på ældreområdet) Boliger, nye boligformer, oldekoller, lokalsamfund Ældre på arbejdsmarkedet Ulighed/lighed Det gode hverdagsliv, aktive seniorliv Demens Pleje og Omsorg, sundhed og trivsel, tryghed På baggrund af stikordene har arbejdsgruppen udvalgt fire temaer som samler stikordene, og som kan udgøre temaerne i Ældrepolitikken. Temaerne overlapper hinanden og afgrænsningen imellem dem er flydende. Aktivt Hverdagsliv I Viborg skal aktive hverdagsliv holde både unge og ældre raske og glade. Aktivt hverdagsliv handler også om at tage medansvar for eget liv og helbred. Viborg Kommune kan bidrage til aktive hverdagsliv ved at Skabe nye rammer for udfoldelser og understøtte de eksisterende aktiviteter og fællesskaber. Aktive hverdagsliv handler nemlig ikke kun om fysiske aktiviteter.

6 Skabe mulighed for at de ældre fortsat har tilknytning til arbejdsmarkedet, tilbud om frivillige sociale aktiviteter f.eks. hvor ældre frivillige hjælper andre ældre eller gennem samarbejde med foreningslivet Kommunen medvirker til at de ældre har mulighed for at leve aktive liv også i de mindre samfund, f.eks. i form af attraktive boliger, opretholdelse af serviceniveauet og støtte til lokale foreninger. Sikre valgmuligheder og tilbud til de ældre og støtte op om de fællesskaber, der allerede findes i kommunen. De færreste ældre ønsker at blive behandlet anderledes eller at der tages særlige hensyn til dem. De ældre vil gerne selv, og ønsker forsat at kunne vælge og være medbestemmende. Hjælp til selvhjælp (Rehabilitering) Viborg Kommune vil sikre borgernes ejerskab til eget liv gennem hjælp til selvhjælp. Kommunens indsatser skal hjælpe borgerne til at bevare selvhjulpenhed og bringe borgeren tilbage til den maksimale mulige grad af selvhjulpenhed. Viborg Kommune vil Forbedre de ældre borgeres livskvalitet gennem en rehabiliterende indsats. Vi oplever, at borgerne gerne vil hjælpes til selvhjulpenhed frem for at modtage passiv hjælp og omsorg. Sætte mere fokus på social og mental rehabilitering. Styrke kommunikationen om rehabilitering. For rehabilitering er en anden form for hjælp end man er vant til. Så der skal arbejdes med at italesætte rehabilitering, så det ikke opfattes som manglende hjælp. Styrke anvendelsen af teknologi som hjælp til rehabiliteringen. Relationer, fælleskab og dialog I Viborg Kommune skal ingen ældre opleve ufrivillig ensomhed. Ved at skabe og understøtte aktiviteter og arrangementer for ældre understøttes nye og gamle fællesskaber og relationer. Viborg Kommune vil Sikre rammerne for at de ældre kan dyrke nuværende fællesskaber og opsøge nye fællesskaber. Seniortilværelsen betyder ofte at man ikke længere er del af et fællesskab på arbejdspladsen og mange oplever også at familie og venner efterhånden går bort. Derfor vil kommune skabe rammer for at nye fællesskaber og relationer kan opstå. Afholde og understøtte aktiviteter og arrangementer, hvor ældre indgår, både som arrangører, deltagere og tilskuere. Sikre gode forhold for foreningslivet og andre tiltag der omfatter frivillig indsats. Mange ældre udnytter friheden til at engagere sig i frivillige foreninger, tager på højskoleophold eller benytter de kommunale aktivitetstilbud. Her er der mulighed for at knytte nye venskaber og for at fylde

7 hverdagen med meningsfyldte aktiviteter. Kommunen vil støtte op om disse aktiviteter og de foreninger der står bag. De frivillige foreningers engagerede indsats skal ikke erstatte den professionelle indsats, som kommunens medarbejdere yder. Men frivillige kan f.eks. hjælpe med at imødekomme ensomme borgeres sociale behov som besøgsven eller medlem af frivilliggrupper på plejecentre. Indgå i en god og enkelt dialog med borgerne. Derfor skal kommunen tilbyde forskellige indgange til kommunen via både nye og kendte kommunikationsformer, så borgerne har mulighed for at gå i dialog med kommunens medarbejdere. Tryghed når helbredet svigter I Viborg Kommune ydes der hjælp efter behov. Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og foregår på borgerens præmisser. Viborg Kommune vil Sikre at den ældre får dækket behov for hjælp og pleje når helbredet svigter. Mange vil efter et langt og aktivt liv komme ud for, at de, på trods af træning og hjælpemidler, oplever, at de ikke længere kan klare hverdagen. Når behovet opstår skal borgeren modtage en indsats, der er tilpasset modtageren og som giver borgeren den nødvendige tryghed. Behovene ændrer sig ofte over tid, så en væsentlig opgave for kommunen er, at sikre koordinationen og kommunikationen mellem de mange forskellige personer og fagpersoner, som er involveret. Fremtiden byder på færre standardløsninger og flere individuelle og fleksible løsninger. Fastholde opmærksomheden på de borgere, der som følge af kroniske sygdomme eller sociale problemstillinger har behovet for en særlig indsats.

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Et godt ældreliv i Skive Kommune

Et godt ældreliv i Skive Kommune Et godt ældreliv i Skive Kommune Skive kommunes ældrepolitik Forslag, september 2009 Indhold Forord 3 side Fremtidens udfordringer 4 Flere ældre Nye ældre Hvad er et godt ældreliv Vejen frem mod ældrepolitikken

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik Livskraft hele livet En værdig seniorpolitik Forord Det skal være godt og værdigt at blive gammel i Høje- Taastrup Kommune. Vores ældre fortjener en fortsat ordentlig og værdig pleje, der gør dem i stand

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Fremtidens Ældre i Horsens Kommune - Nye ældre, nye muligheder. Webudgave. voksen og sundhed

Fremtidens Ældre i Horsens Kommune - Nye ældre, nye muligheder. Webudgave. voksen og sundhed Fremtidens Ældre i Horsens Kommune - Nye ældre, nye muligheder voksen og sundhed 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING - UDFORDRINGER OG MULIGHEDER... 6 FOREBYGGELSE, MESTRING OG

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv

Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv Dorthe Jepsen - Ældrechef Ikast-Brande www.ikast-brande.dk Sundhedstilstanden i DK Helbredet selvvurderet: Vi vurderer vores helbred som bedre nu end

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Vision De Voksnes Hus bliver et unikt botilbud for 75+ årige med et sundhedsproblem.

Vision De Voksnes Hus bliver et unikt botilbud for 75+ årige med et sundhedsproblem. Oplæg til etablering af De Voksnes Hus Vision De Voksnes Hus bliver et unikt botilbud for 75+ årige med et sundhedsproblem. De Voksnes Hus er et sted hvor den ældre, pårørende og medarbejdere trives i

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Opfølgning på planerne for kærlighed, frihed og lighed

Opfølgning på planerne for kærlighed, frihed og lighed Opfølgning på planerne for kærlighed, frihed og lighed På møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 13. juni diskuterede udvalget sammen med Ældrerådet de tre strategiske planer om kærlighed, frihed og lighed,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den 28. juni 2016 [03] Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den XX.XX 2016 Ældre- og værdighedspolitik [03] Alder er som at bestige

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd rehabilitering velfærdsteknologi frivillige og foreninger det nære sundhedsvæsen sundhed for borgere over 65 år borgere med demens fremtidens boliger digitalisering er et aktivt seniorliv OV1_Kvadrat_RØD

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere