BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK"

Transkript

1

2

3 BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget 2010 Kommunalbestyrelsen har besluttet at genåbne budget 2010 og har sendt udvalgenes forslag til besparelser til budget 2010 i høring. Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har foreslået en besparelse på kr. på Pulje til idrætsaktiviteter breddeidræt i Breddeidrætspuljen er som bekendt en nyskabelse fra Udvalget har først for nylig drøftet principper og kriterier og har indkaldt ansøgninger til puljen med ansøgningsfrist den 15. august. Det er derfor sandsynligt, at puljen ikke bliver fuldt udnyttet i Derfor har det sikkert været fristende, at foreslå pulje reduceret i Bornholms Idrætsråd finder dog besparelsesforslaget direkte i modstrid med Kommunalbestyrelsens politikker, beslutninger og hensigter om styrkelse af forebyggelsen, bl.a. ved flere fysisk aktive borgere, herunder børn og unge. Idrætten har siden kommunesammenlægningen ydet sit store bidrag, når budgetterne skulle på plads og der er sparet forholdsvis mere på idrætten de seneste år. Det vil derfor kun være rimeligt, at friholde dette område for yderligere besparelser. Det vil derimod være en rigtig god investering at understøtte nye tiltag, som det f.eks. var hensigten med puljen til idrætsaktiviteter. Venlig hilsen Torben Kjøller Formand Tlf

4

5

6

7

8

9

10 ØKONOMI OG ANALYSE Ullasvej Rønne Tlf.: Fax: Økonomi & Analyse CVR: P-enhed: juni 2010 Høringssvar - Genåbning af budget 2010 MED-udvalget for Økonomi & Analyse har den 17. juni 2010 gennemgået det udsendte høringsmateriale, i forbindelse med genåbning af budget MED-udvalget har et forslag til punkt 1. kilometertakst. Da BAT er blevet et kommunalt ejet selskab kan medarbejderne kører gratis i bus i arbejdstiden, mod forevisning af personalekort, frem og tilbage til møder. Punkt 10. Intensiveret anvendelse af indgåede indkøbsaftaler. Ved anvendelse af nyt indkøbssystem skal der ske en sikring af snitflader mellem indkøbssystemet og de nuværende systemer, der iblandt Opus Økonomi. Med venlig hilsen Søren Lenau Formand

11 RØBO Rø Skolevej Gudhjem Tlf.: Økonomi og Budget Ullasvej Rønne CVR: P-enhed: juni 2010 Røbo Medudvalg høringssvar vdr. Socialudvalget 2010 Nr. 23 Lukning af anden unge-aflastningsweekend på Røbo Beløb i 2010 er besparelsen ,00 kr Beløbet indgår fra 2011 og frem i Socialudvalget budgetbidreag. Grunden til at vi peger på dette er at Unge Aflastningen ikke har været søgt i 2 år. Konsekvensen med denne besparelse er at alle Weekender med Unge Aflastning så er sløjfet, og der fremover ikke kan gives aflastning til mere end 6 personer på den oprindelige aflastning hver anden weekend. Nr 24 Budgettilpasning i Rønne Botilbud, sfd. Stenbanen Der være sikkerhed for at beboerne har den nødvendige assistence. Nr. 25 Seksualvejleder til handicappede Det er godt nok ærgerligt, da vi har et behov. Vi vil prøve at finde andre muligheder. Med venlig hilsen J.nr.: Høringssvar budget 2010 Sanna Jørgensen Morten Winberg Anne Løkken Virksomhedsleder Næstformand, TR Stedfortræder genåbnet

12 Side 2/2 Henriette Hjort Sikkerhedsrepresentant Kirsten Beister TR Dir. tlf.: /

13 Bornholms Biblioteker MED-udvalget /JHM Til Økonomi og Analyse Høringssvar genåbning af budget 2010 MED-udvalget for Bornholms Biblioteker har den gennemgået det udsendte høringsmateriale i forbindelse med genåbningen af budgettet for MED-udvalget bemærker til forslag nr. 28 (praktikpladser, løntilskud og fleksjob) at det må være en forudsætning for forslaget, at disse job ikke oprettes som erstatning for eller på bekostning af eksisterende normeringer. MED-udvalget tager det øvrige høringsmateriale til efterretning. Med venlig hilsen Jon Madsen formand

14 ÆLDRERÅDET Ullasvej Rønne Tlf.: Fax: Økonomi og Analyse CVR: juni 2010 Ældrerådets udtalelse vedr. genåbning af budget 2010 Ældrerådet skal herved afgive følgende høringssvar vedrørende genåbning af budget 2010: Ældrerådet beklager kommunens vanskelige økonomiske situation og henstiller, at der gøres hvad der er muligt for ikke at forringe forholdene for ældre med behov for hjælp fra kommunen, da der er tale om en meget sårbar gruppe borgere. Ældrerådet opfordrer til at der fortsat afsættes midler til pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen. Ældrerådet beklager evt. kommende forringelser af kvalitetsstandarderne. Evt. forslag til ændring af kvalitetsstandarderne forudsættes forelagt Ældrerådet til høring. Vedrørende lukning af Sandvig, Østermarie og Klemensker Plejehjem anbefaler Ældrerådet, at beboernes ønsker for flytning til ny bolig generelt fortsat imødekommes. Ældrerådet opfordret til at man tilstræber at orientere plejehjemsbeboerne/pårørende om dato for lukning af plejehjem inden pressen orienteres. J.nr.: Ø

15 Side 2/2 Socialudvalget er tilstillet kopi af dette høringssvar. Med venlig hilsen Inge Lorentzen Ældrerådsformand

16 VISITATION ÆLDRE Ravnsgade Aakirkeby Tlf.: Fax: CVR: Notat Høringssvar Besparelsesforslag ved genåbning af budget 2010 samt for budget Modtagere: Økonomi og Analyse MED-udvalget, Visitation Ældre har afholdt ekstraordinært møde den 16. juni MED-udvalget udtaler flg. kommentar til besparelsesforslag i forbindelse med genåbning af budget 2010 samt for budget 2011, jfr. bilag udsendt 15. juni 2010 fra Økonomi og Analyse. Nr. 1 Ændring af km-takst til lav takst. I dag løses opgaver ud af huset logistisk på en effektiv måde, fordi vi som medarbejdere stiller vores egne biler til rådighed. Ved en ændring af km-taksten til den lave takst, kan det ikke forventes at medarbejderne stiller egne biler til rådighed, hvilket i væsentlig grad vil påvirke fleksibiliteten. For borgeren vil det betyde længere sagsbehandlingstid. Virksomheden råder i dag over 5 biler til 29 medarbejdere, hvoraf de fleste har dagligt udgående opgaver. Såfremt servicering af borgerne forventes at være ligeså effektiv i fremtiden, vil det betyde at ca. 15 biler skal anskaffes yderligere. Nr. 20. Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører. Såfremt forslaget vedtages, forudses følgende: Samarbejdspartnere i og uden for kommunen (eks. Hospital, læge, øvrige virksomheder i kommunen, øvrige kommuner og regioner) vil skulle tage kontakt til flere instanser vedr. borgere, der skal have løst opgaver og have hjælp efter både sundhedsloven 138 og servicelovens. Vi forudser at samarbejdspartnerne vil bruge øget administrativ tid og at borgerne vil mærke dette som en serviceforringelse, idet den koordinerende sagsbehandling forsvinder. Øgning af tidsforbruget til sygepleje i hjemmet til opgaver, der ikke er lægeordinerede. J.nr.: Høringssvar genåbning af budget 2010

17 Side 2/2 Der vil ikke længere være samme overordnede, objektive fokus på at sikre ens serviceniveau på hele øen. Øget antal ventedage på sygehus. Dette begrundes med at visitator sikrer, at samarbejdsaftaler for udskrivelse og sammenhængende patientforløb overholdes af både Region og udførerne i kommunen. Visitator har som myndighedsperson en erfaring og viden på området, som er nødvendig for at sikre at udskrivelser sker efter gældende aftaler og at indsatsen koordineres mellem de involverede parter Mulighed for økonomisk styring af området forsvinder. Dette begrundes med at, da beslutning om at indføre visitering på sygepleje blev truffet i 2007, var det politiske argument at BUM styring kunne resultere i betydelige besparelser og at besparelsen vil komme gradvis. MED-udvalget, Visitation Ældre Vibeke Juul Blem Områdechef, Social og Sundhed for Gitte Andersen Virksomhedsleder, Visitation Ældre

18 DØGNPLEJEN BORNHOLM Ravnsgade Aakirkeby Tlf.: Fax: Høringssvar fra Døgnplejen Bornholm Vedrørende genåbning af budget Juni MED udvalget har den 16. juni 2010 afholdt ekstraordinært møde: 3 b 2008 Vedrørende punkt 1, side 1 (Økonomi- og Erhvevsudvalget): MED udvalget anser det for meget uhensigtmæssigt hvis taksten for kørsel i egen bil sænkes. I Døgnplejen benytter medarbejderne egen bil i tjenstligt øjemed, når der er opgaver, der skal udføres hos borgere, og der ikke er tilstrækkelig med leasede biler, og afstandene er for lange til at benytte cykel, samt i forhold til når ledere og medarbejdere transporterer sig til møder rundt på øen. En lavere takst vil medføre, at ledere og medarbejdere ikke vil kunne forventes at ville stille egen bil til rådighed. Dette vil medføre øgede udgifter, grundet brug af andre transportmidler samt mindre fleksibilitet i arbejdsafviklingen. Vedrørende punkterne, side 3 (Socialudvalget): Punkt 19: Vikarbureau i Døgnplejen Bornholm: MED udvalget har ikke kommentarer til den pågældende besparelse. Der er endnu ikke disponeret i forhold til det bevilgede beløb til et vikarbureau. Punkt 20: Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører: Planlagt til iværksættelse den 1. oktober Der skal fortsat koordineres i forhold til de lægeordinerede ydelser/udskrivelser fra hospital/henvisninger, samt henvendelser fra social og sundhedspersonale. Denne opgave tildeles teamenes koordinatorer (sygeplejersker). Koordinatorerne vil også være dem, der har primærkontakten til praktiserende læge og hospital i forhold til indlæggelse og udskrivelser. MED udvalget er af den overbevisning, at forslaget med henblik på besparelser af en sygeplejerskestilling er uhensigtsmæssigt set ud fra perspektivet vedrørende opgaveglidning/overdragelse fra regionen, hvor flere komplekse opgaver følger med overdrages af pleje- og behandlingsopgaver til den kommunale sektor ved hurtige udskrivelser efter korte indlæggelser. J.nr.: 01/08

19 Side 2/2 Punkt 21; Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen. MED udvalget er enig i, at en del af den påkrævede besparelse tages fra denne pulje. Ideen med puljen ses som et udmærket initiativ til glæde for den enkelte borger, men administrationen af puljen har været meget bureaukratisk tung. Det har i praksis været vanskeligt, for Døgnplejens medarbejdere, at få bevilget timer til de ekstra ydelser, så puljen er ikke blevet udnyttet optimalt. Punkt 22. Besparelse af team- og mellemlederstilling: MED udvalget anser det for nødvendigt med synlig ledelse, tæt styring og ledelsesmæssig opfølgning i alle team, for at kunne fastholde og sikre kvaliteten i ydelserne og servicen til borgerne, samt sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. Dette vil ikke være muligt, hvis team ne bliver større i medarbejderantal, end de er på nuværende tidspunkt. (team ne har størrelse som flere virksomheder i Bornholms Regionskommune). Kommunernes Revision, som udarbejdede en rapport på ældreområdet bl.a. på baggrund af interview med teamlederne i begge virksomheder i maj anbefaler: - at et teams størrelse ikke overstiger medarbejdere, hvis der skal kunne følges op på den givne service og for at kunne udvikle og nå MUS samtaler og målsætninger, som der lægges op til i både overenskomster/trepartsaftalen, samt ift. de politisk stillede mål i kommunen. - at det er fornuftigt og hensigtsmæssigt at virksomhedslederne pålægger teamlederne et tydeligt økonomiansvar. Dette hænger sammen med at ældreområdets forbrug foregår ude i de enkelte teams. Teamlederne har således en afgørende indflydelse på, hvor mange medarbejdere der er på vagt, antal af ruter og planer samt, hvordan fravær dækkes. Det er lidt forenklet sagt teamlederne, der bruger pengene. -at synlig daglig ledelse er et meget vigtigt element i styring af det decentrale niveau. MED udvalget er derfor af den overbevisning, at en ledelsesmæssig besparelse fra 2011 er meget uhensigtsmæssigt af grundlæggende driftshensyn. På MED udvalgets vegne Karina Randrup Næstformand Elisabeth Asmussen Formand 2

20 Den 20. juni Høringssvar vedrørende: Genåbning af budgettet for 2010 Indsendt af MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og-centre. MED- udvalget i Bornholms plejehjem og centre (herefter BPC) afholdt ekstraordinært MED-møde på Nørremøllecentret den 16. juni Der sendes hermed kommentarer til de nedenfor udvalgte punkter. I forhold til punkter som ikke er kommenteret, er besparelsesforslagene i MED-udvalget taget til efterretning. Set ud fra et overordnet perspektiv, vil MED-udvalget gøre opmærksom på, at mulighederne for at effektuere besparelserne skal ses ud fra forskellige virkeligheder. Virksomheder på decentralt niveau kan ikke på alle områder sammenlignes med fx centrale administrative stabe og områder. Derfor kan overordnede besparelsesforslag få langt større konsekvenser decentralt, end beregnet fra centralt hold. Økonomi- og Erhvervsudvalget Ad forslag nr 1: Kilometertakst: Et enigt MED-udvalg for BPC er imod besparelsen. BPC har teams og huse over hele øen. For at få infrastrukturen i en stor organisation til at fungere med ca. 650 ansatte, kører medarbejderne i egne biler både ift. mødeafholdelse og i forbindelse med løsning af kerneopgaver. Kørslen samordnes så vidt muligt, således at flere kører sammen. De få biler virksomheden enten leaser eller ejer, anvendes yderst rationelt til løsning af opgaver på tværs. Virksomheden kan ikke stille leasede biler til rådighed for alle, der nødvendigvis skal køre til møder m.m. Hverken medarbejdere eller ledere ønsker at stille bil til rådighed for den lave kilometertakst. Ad forslag nr 6: Udskiftning af nyt it-udstyr for at spare strøm. BPC har allerede iværksat udskiftninger ift. nyt IT udstyr som bl.a. medfører nedsat strømforbrug. MED-udvalget er bekymret for, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag straffer de virksomheder, der allerede har iværksat forbedringer. Ad forslag nr. 10: Intensiveret anvendelse af indgåede indkøbsaftaler. Det er naturligt at de indgåede indkøbsaftaler efterleves i hele BRK. Dog bliver man nødt til at tage hensyn til lokale områder, der har gamle aftaler med de lokale handlende. De lokale aftaler foreslås indlagt i Rakat kataloget. Det vil betyde en meromkostning på ca. kr for BPC, hvis vi ikke længere kan benytte de gamle aftaler med de lokale fx købmænd ift. indkøb af dagligvarer til beboerne jf. kvalitetsstandarden.

21 Socialudvalget Ad forslag nr. 20: Visitation til sygepleje til borgere i eget hjem ophører. Forenkling og mindst mulig bureaukrati er meget velkomment, uanset hvor det sker inden for ældreområdet I forhold til en ændret økonomimodel på ældreområdet er der forslag om tildeling af budget via pakke-bum både til Døgnplejen Bornholm og BPC, således at der både sker en forenkling, og samtidig synlig fordeling/tidstildeling af de samlede ressourcer. Dette arbejdes der videre med i resten af Ad forslag nr. 21: Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen. Beboere i BPC har haft meget glæde af de ydelser både individuelt vurderet og gruppemæssigt i sociale sammenhænge, der er blevet mulige grundet denne pulje. Tildeling fra puljen giver også medarbejderne arbejdsglæde ift. at yde en ekstra indsats overfor den enkelte beboer og/eller ifm. sociale arrangementer. I en travl hverdag skaber det mening at gøre en forskel en gang i mellem med ydelser ud over hvad der forventes ud fra kvalitetsstandarden, med udgangspunkt i en faglig vurdering og ud fra beboernes ønsker og behov. Fx har muligheden for at følge en beboer til behandling/læge hvis pårørende ikke kan deltage, væsentlig værdi for både beboer og for at medarbejderne ift. at give den bedst mulige pleje fremadrettet. Beboerne på vores plejehjem/plejecentre har ofte et meget lille netværk. Yderligere er % af beboerne demente, hvorfor det er nødvendigt at varetage mange af de opgaver som pårørende til borgere i eget hjem oftest varetager. Når en borger er flyttet ind på et plejecenter/plejehjem, overtager medarbejderne ofte opgaver, som tidligere er blevet varetaget i/af familien eller borgerens nære netværk. Dette fordi de pårørende mere eller mindre ikke magter opgaven længere, og fordi der ligger en forventning om, at medarbejderne på plejehjem/plejecentre løser og varetager opgaver relateret til beboerens hverdag og livssituation. MED-udvalget kan se, der er lagt op til en reduceret pulje de kommende år, hvilket trods alt er bedre end ingen mulighed for at få tildeling af ressourcer til ovenstående. Yderligere, vil MED-udvalget foreslå en mindre bureaukratisk forvaltning af puljen. Ad forslag 22: Team/mellemlederstillinger inden for ældreområdet. BPC har i forbindelse med lukninger af plejehjem og plejecentre allerede beregnet besparelser på teamledere og skal justere antal af teamlederstillinger i indeværende og kommende år. Dette er planlagt således at 4 teamlederstillinger er midlertidigt besat/konstitueret til udgangen af 2011 med udgangspunkt i den først udmeldte tidsplan for lukninger og til-/nybygninger. Der er indregnet en væsentlig besparelse på BPC s samlede driftsbudget i forbindelse med plejehjemslukningerne både ift. stordriftsfordele og en egentlig rammebesparelsen, for at nå det fastsatte besparelsesbeløb de kommende år. Lukninger og flytninger kræver i den grad ledelse, hvorfor vi ikke ser det muligt at nedjustere på området i indeværende år. Der skal tages hensyn til at teams i både Døgnplejen Bornholm og BPC, er på medarbejdere. Ledelse skal varetages af ydelser til borgere 24 timer i døgnet (3-holdsskift). For at give god offentlig service, som der forventes jf. Kvalitetsreformen, er det nødvendigt med ledelse så tæt på borgerne som muligt i en organisation der varetager omsorgsrelaterede ydelser. På ældreområdet generelt er der dårlige erfaringer med for store teams fra tidligere, hvor teamlederne blev langtidssyge pga. stress.

22 Ad forslag nr. 27: Plan for lukning af Sandvig, Østermarie og Klemensker Plejehjem. Det er vigtigt at hele ældreområdet medvirker til en effektiv udnyttelse af ledige boliger på plejehjem og plejecentre. Plan for lukninger af Østermarie og Sandvig plejehjem er igangværende, hvor beboernes flytning tager udgangspunkt i individuelle ønsker og ud fra en faglig vurdering. Samarbejde vedr. ovenstående er allerede sat i værk med Visitation Ældre. Det er kilde til stor frustration hos både beboere og medarbejdere i de lukningsramte huse, at udmeldinger om datoer for lukning og hvor der skal flyttes hen, ændres med korte tidsintervaller. Konkrete meldinger ønskes og at der holdes fast i det udmeldte. Det er vigtigt, at der gives tid til flytning af beboere, således at medarbejderne kan forberede det ordentligt sammen med den enkelte beboer og evt. pårørende. Eventuelle beregninger på ny husleje, indkøb af køkkenservice, opsætning af gardiner, m.m. skal være på plads inden beboeren flyttes. Ud fra en faglig og individuel vurdering, med udgangspunkt i beboernes tarv og kontinuitet i hverdagen, er det vigtigt for flere beboere at medarbejderne, i det mindste i en overgangsperiode, følger beboeren til det nye hus. Dette medfører i en periode et øget ressourceforbrug. Beskæftigelsesudvalget. Ad forslag nr. 28: Øge antal pladser i praktik, løntilskud og fleksjob i BRK. BPC står i en vanskelig økonomisk situation, og inden for nær fremtid, forventes at der vil forekomme opsigelser grundet arbejdsmangel. MED-udvalget kan derfor ikke acceptere, hvis der opsiges fagligt uddannede medarbejdere for at ansætte personer med løntilskud. Det er vigtigt at sikre fagligheden, og at husene/en medarbejdergruppe kan rumme personerne, der kommer i løntilskud m.m. Yderligere skal det være udgiftsneutralt. BPC er generelt en rummelig virksomhed og ønsker også fortsat at tage del i ansvaret ift. tilbud om praktikpladser. Blot skal der tages hensyn til virkelighed og betingelser, fx at BPC er i en igangværende proces vedrørende lukninger af plejehjem. Fleksjob ønskes primært for vore egne fagligt uddannede medarbejdere, som ikke længere kan varetage arbejdet på almindelige vilkår (oftest pga. nedslidning). Ved fordeling af pladser ud fra kvoter, forventes en tydelig definition af, hvad der menes med områder og stabe. Samt tydelighed i forhold til anvendte kriteriet i forbindelse med fordelingen af pladser. På vegne af MED- udvalget i BPC: Lone Christoffersen næstformand Janike Thisen - formand

23 Handicaprådet i mandag d. 21. juni 1 Bornholms Regionskommune 2010 kl Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne 7. Høringssag Genåbning af budget 2010 Handicaprådet d. 21. juni 2010: Grundlæggende ønsker Handicaprådet at bemærke, at materialet der er udsendt, ikke giver Handicaprådet mulighed for en ordentlig drøftelse, idet konsekvenser af forslagene ikke er belyst. Herudover finder Handicaprådet, at den foreslåede besparelse på idræt, bevægelse og udeliv ikke ses at harmonere med intentionerne i børne- og ungepolitikkerne. Handicaprådet er forundret over forslag nr. 25 seksualvejleder, specielt i år

24 NEXØHUSET Stenbrudsvej Nexø Tlf.: Fax: CVR: P-enhed: juni.2010 Høringssvar genåbning af budget MED-udvalget og Brugerbestyrelsen beklager at det er nødvendigt at genåbne budget MED-udvalget og Brugerbestyrelsen mener det er ærgerligt, at vi alligevel ikke får en seksualvejleder til området. Vi havde set frem til samarbejdet og den ekspertise en sådan kunne have tilført området. MED-udvalget og Brugerbestyrelsen kan ikke anbefale og ser med stor bekymring på forslaget om at godtgørelsen for arbejdsmæssig kørsel i egen bil nedsættes fra højeste takst til laveste takst. Forslaget vil betyde at de medarbejdere der stiller egen bil til rådighed, vil blive påført en personlig ekstra udgift. Hvilket i værste fald kan betyde at medarbejderne ikke længere vil bruge deres egen bil. Konsekvensen kan blive at medarbejderen skal tage bussen eller taxa, hvilket bestemt ikke er omkostningsfrit, hverken i tid eller penge. Eller at der skal investeres i flere biler rundt om i virksomhederne, hvilket jo heller ikke er omkostningsfrit. Venlig hilsen På MED-udvalgets vegne Jeanette Bech Forstander På Brugerbestyrelsens vegne Jonna Dam Andersen Formand Dir. tlf.: J.nr.: xx xx

25 SKOLE NORD Strandvejen Allinge Tlf.: Allinge den 21. juni CVR: P-enhed: Høringssvar vedr. genåbning af budget Virksomheds MED i Skole Nord har på sit møde den 17. juni drøftet besparelsesforslag i forbindelse med genåbning af budget 2010 og har følgende kommentarer: Ad 1: Afregning for km kørsel i egen bil høj takst ligger i forvejen under den reelle udgift. Kørsel i egen bil er for en del ansatte nødvendigt i forbindelse med udøvelse af deres job. En generel besparelse vil ramme virksomheder med geografisk adskilte afdelinger hårdt, så vi anbefaler en differentiering i besparelsen. Alternativt bør der stilles transportmiddel til rådighed. Ad 2: En besparelse på skoleområdets budget, her IKT vejledere, foreslået af en anden virksomhed helt uden kontakt eller dialog om emnet er uhørt og urimelig. Der foreligger intet om et brugbart alternativ til vejlederne på skolerne. Opgaven findes fortsat herude og skal løses! Ad 5: Vi formoder dette kun berører nye tilslutninger, så allerede eksisterende ordninger ikke berøres. Ad 8: Det vækker ikke glæde hos alle, at alt efterhånden foregår elektronisk. Ad 10: Vi anerkender, at indkøbspolitikken skal overholdes. Vi finder det ikke hensigtsmæssigt, at der strammes endnu mere. Det går endnu mere ud over lokale handlende på Bornholm, gør det sværere at være en lille virksomhed og udelukker næsten at kunne gå efter tilbud. J.nr.: x Ad 13: Vi formoder der her er tale om kommunens investering, så virksomhederne selv fortsat kan investere i trådløse netværk. Ad 16: Ok til bortfald af målrettet pulje, da behovet ikke eksisterer p.t. Ad 18: Ærgerligt at puljen ikke er omsat til aktiviteter. Vi formoder, det ikke berører projekt Skolesport. Ad 28: Vi finder formuleringen noget uklar, idet det ikke fremgår tydeligt om flere af de nævnte pladser erstatter ordinære jobs. Vi kan ikke støtte, at ordningerne erstatter ordinære jobs.

26 Side 2/2 Vi undrer os over, at der i forslagene ikke er nævnt og beregnet en besparelse ved ikke at genbesætte administrative stillinger p.t. efter naturlig afgang. Dette beløb bør vel indgå i oversigten. På vegne af VM i Skole Nord Birgitte Langhave, næstformand Bente Helms, skoleleder

27 MED udvalg Vej & Park REFERAT nr. 31 Vej & Park Bornholms ekstraordinære MED- udvalgsmøde den 18. juni 2010 kl i mødelokale ved BFP-kontor. Mødedeltagere: Bjarne Freund-Poulsen, Torben Møller Pedersen, Bjarne Andersen, John Bidstrup, Michael Lau, Jan H. Frederiksen og Benny Henriksen Fravær med afbud: Bjarne Andersen og Jan Frederiksen. Fravær uden afbud: Benny Henriksen Sekretær: Lis Wermelin 1. Bemærkninger til Genåbning af budget Genåbning af budget Økonomi- og Erhvervsudvalget. 1. Kilometertakst Vi har bekymring omkring de stillinger, hvormed regelmæssig kørsel i egen bil er forbundet. Forslaget kan medføre ekstraudgifter. Teknik- og Miljøudvalget 30. Slåning af bagkant på grøfter Manglende klipning kan i tilfælde af snefygning betyde øget indsats til snerydning. 1

28 DAGTILBUD VEST Pingels Allé Rønne Tlf.: Økonomi og analyse Ullasvej Rønne 18. juni 2010 Høringssvar vedr. genåbning af budget 2010 Hermed fremsendes høringssvar vedr. genåbning af budget 2010 fra Dagtilbud Vest. Høringssvaret forholder sig til Børne- og skoleudvalgets forslag om at spare kr. på den afsatte anlægspulje til renovering af dagtilbud, legepladser m.m. i (Forslag 17, side 3 i høringsmaterialet). Dagtilbud Vest glædede sig over, at politikerne under forhandlingerne forud for vedtagelsen af budget 2010 havde anerkendt de 4 dagtilbuds behov for at få afsat midler til absolut nødvendige renoveringer af bygninger og legepladser. Dagtilbud Vests 8 afdelinger i Rønne foretog derfor i begyndelsen af 2010 en skarp prioritering af virksomhedens renoveringsbehov. Vi nåede frem til, at der var behov for et beløb i størrelsesordenen kr. for at få foretaget de vigtigste bygningsmæssige renoveringsopgaver i afdelingerne. Hertil var det nødvendigt at bruge ca kr. på at renovere 5 af afdelingernes legepladser. Legepladser som gennem en årrække ikke er blevet vedligeholdt, da de nødvendige budgetmidler ikke var til rådighed. Dagtilbud Vest ansøgte ØKEs disponible anlægspulje om et beløb på knap kr. til af få løst en del af de bygningsmæssige renoveringsopgaver, J.nr.:

29 Side 2/3 men fik afslag på ansøgningen, da pengene i stedet gik til at finansiere snerydningen. Vi måtte derfor foretage endnu en prioritering med henblik på, hvad vi ønskede at ansøge om i anlægspuljen til renovering af dagtilbud, legepladser m.m. Øverst på denne prioriteringsliste var ønsket om at få renoveret legepladserne. Legepladserne er efterhånden i så dårlig stand, at en del legeredskaber, af sikkerhedsmæssige hensyn, ikke kan benyttes af børnene. Det er af stor betydning, at vores legepladser er velfungerende af hensyn til børnenes motoriske udvikling og velvære. Hertil kommer, at Dagtilbud Vest kun vanskeligt leve op til de politiske mål på børneområdet om bevægelse og udeliv, når legepladserne er i så dårlig stand. Såfremt forslaget om at spare kr. på puljen til renovering af dagtilbud, legepladser m.m. bliver vedtaget, anbefaler Dagtilbud Vest, at der på kommende års budgetter afsættes midler til at legepladser og bygninger løbende kan renoveres, således at der tilvejebringes en varig løsning af renoveringsbehovene. Dagtilbud Vests bestyrelse udtaler i forbindelse med høringen følgende: Det er med store frustrationer at se, at vores anlægspulje til renovering af bygninger og legepladser skal reduceres med kr. Rest kr. Penge der skulle være brugt til de legepladser, som vores børn bruger dagligt. De bygninger som vores børn opholder sig i og omkring - i gennemsnit 8 til 9 timer dagligt, fem dage om ugen, mens vi forældre passer vores arbejde. Er det rimeligt, at vi forældre er nødt til at hjælpe vores ledere i de enkelte institutioner med at få gjort omgivelserne brugbare? Forældredage i børnehaven til at male, reparere legetøj og legepladser, ordne udenoms arealer og andet som denne pulje penge var tiltænkt? Er det rimeligt at der er institutioner, som slet ingen faciliteter har til at få stimuleret børns motorik og indlærings evne? Ting der på sigt kan koste både tid og penge mange år frem i tiden. Er det rimeligt, at fordi vi har været tilbageholdene med at bruge de penge, vi var blevet lovet til renovering, nu skal straffes? Bestyrelsen i Dagtilbud Vest finder det er væsentligt at renovere løbende - så regningen ikke bliver større på sigt.

30 Side 3/3 Vi ser det som et problem, at de penge der måtte være tilbage i denne pulje, knapt nok kan dække omkostningerne til at sikre de nedslidte omgivelser, hvor det måtte være absolut nødvendigt/lovpligtig. Vi ser det som et problem at vores udmærkede personale, skal bruge tid og kræfter på at observere, om de omgivelser børnene er i, er i orden og i forsvarlig stand. Tid de kunne have brugt til mange andre ting i en travl dag i institutionen. Hvem skal stå til regnskab den dag, der sker en ulykke, fordi der skulle spares? Vi må konstatere, at det havde været på sin plads at komme med et andet bud på, hvor der kunne spares i stedet for at tage pengene fra anlægspuljen. Men med en høringsperiode på mindre end en uge, er det nærmest umuligt at få sat sig ind i økonomien på børne- og skoleområdet. Med venlig hilsen På vegne af Dagtilbud Vests bestyrelse Jesper Kofoed & Janus Node Distriktsleder, Dagtilbud Vest Dir. tlf.: