BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK"

Transkript

1

2

3 BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget 2010 Kommunalbestyrelsen har besluttet at genåbne budget 2010 og har sendt udvalgenes forslag til besparelser til budget 2010 i høring. Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har foreslået en besparelse på kr. på Pulje til idrætsaktiviteter breddeidræt i Breddeidrætspuljen er som bekendt en nyskabelse fra Udvalget har først for nylig drøftet principper og kriterier og har indkaldt ansøgninger til puljen med ansøgningsfrist den 15. august. Det er derfor sandsynligt, at puljen ikke bliver fuldt udnyttet i Derfor har det sikkert været fristende, at foreslå pulje reduceret i Bornholms Idrætsråd finder dog besparelsesforslaget direkte i modstrid med Kommunalbestyrelsens politikker, beslutninger og hensigter om styrkelse af forebyggelsen, bl.a. ved flere fysisk aktive borgere, herunder børn og unge. Idrætten har siden kommunesammenlægningen ydet sit store bidrag, når budgetterne skulle på plads og der er sparet forholdsvis mere på idrætten de seneste år. Det vil derfor kun være rimeligt, at friholde dette område for yderligere besparelser. Det vil derimod være en rigtig god investering at understøtte nye tiltag, som det f.eks. var hensigten med puljen til idrætsaktiviteter. Venlig hilsen Torben Kjøller Formand Tlf

4

5

6

7

8

9

10 ØKONOMI OG ANALYSE Ullasvej Rønne Tlf.: Fax: Økonomi & Analyse CVR: P-enhed: juni 2010 Høringssvar - Genåbning af budget 2010 MED-udvalget for Økonomi & Analyse har den 17. juni 2010 gennemgået det udsendte høringsmateriale, i forbindelse med genåbning af budget MED-udvalget har et forslag til punkt 1. kilometertakst. Da BAT er blevet et kommunalt ejet selskab kan medarbejderne kører gratis i bus i arbejdstiden, mod forevisning af personalekort, frem og tilbage til møder. Punkt 10. Intensiveret anvendelse af indgåede indkøbsaftaler. Ved anvendelse af nyt indkøbssystem skal der ske en sikring af snitflader mellem indkøbssystemet og de nuværende systemer, der iblandt Opus Økonomi. Med venlig hilsen Søren Lenau Formand

11 RØBO Rø Skolevej Gudhjem Tlf.: Økonomi og Budget Ullasvej Rønne CVR: P-enhed: juni 2010 Røbo Medudvalg høringssvar vdr. Socialudvalget 2010 Nr. 23 Lukning af anden unge-aflastningsweekend på Røbo Beløb i 2010 er besparelsen ,00 kr Beløbet indgår fra 2011 og frem i Socialudvalget budgetbidreag. Grunden til at vi peger på dette er at Unge Aflastningen ikke har været søgt i 2 år. Konsekvensen med denne besparelse er at alle Weekender med Unge Aflastning så er sløjfet, og der fremover ikke kan gives aflastning til mere end 6 personer på den oprindelige aflastning hver anden weekend. Nr 24 Budgettilpasning i Rønne Botilbud, sfd. Stenbanen Der være sikkerhed for at beboerne har den nødvendige assistence. Nr. 25 Seksualvejleder til handicappede Det er godt nok ærgerligt, da vi har et behov. Vi vil prøve at finde andre muligheder. Med venlig hilsen J.nr.: Høringssvar budget 2010 Sanna Jørgensen Morten Winberg Anne Løkken Virksomhedsleder Næstformand, TR Stedfortræder genåbnet

12 Side 2/2 Henriette Hjort Sikkerhedsrepresentant Kirsten Beister TR Dir. tlf.: /

13 Bornholms Biblioteker MED-udvalget /JHM Til Økonomi og Analyse Høringssvar genåbning af budget 2010 MED-udvalget for Bornholms Biblioteker har den gennemgået det udsendte høringsmateriale i forbindelse med genåbningen af budgettet for MED-udvalget bemærker til forslag nr. 28 (praktikpladser, løntilskud og fleksjob) at det må være en forudsætning for forslaget, at disse job ikke oprettes som erstatning for eller på bekostning af eksisterende normeringer. MED-udvalget tager det øvrige høringsmateriale til efterretning. Med venlig hilsen Jon Madsen formand

14 ÆLDRERÅDET Ullasvej Rønne Tlf.: Fax: Økonomi og Analyse CVR: juni 2010 Ældrerådets udtalelse vedr. genåbning af budget 2010 Ældrerådet skal herved afgive følgende høringssvar vedrørende genåbning af budget 2010: Ældrerådet beklager kommunens vanskelige økonomiske situation og henstiller, at der gøres hvad der er muligt for ikke at forringe forholdene for ældre med behov for hjælp fra kommunen, da der er tale om en meget sårbar gruppe borgere. Ældrerådet opfordrer til at der fortsat afsættes midler til pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen. Ældrerådet beklager evt. kommende forringelser af kvalitetsstandarderne. Evt. forslag til ændring af kvalitetsstandarderne forudsættes forelagt Ældrerådet til høring. Vedrørende lukning af Sandvig, Østermarie og Klemensker Plejehjem anbefaler Ældrerådet, at beboernes ønsker for flytning til ny bolig generelt fortsat imødekommes. Ældrerådet opfordret til at man tilstræber at orientere plejehjemsbeboerne/pårørende om dato for lukning af plejehjem inden pressen orienteres. J.nr.: Ø

15 Side 2/2 Socialudvalget er tilstillet kopi af dette høringssvar. Med venlig hilsen Inge Lorentzen Ældrerådsformand

16 VISITATION ÆLDRE Ravnsgade Aakirkeby Tlf.: Fax: CVR: Notat Høringssvar Besparelsesforslag ved genåbning af budget 2010 samt for budget Modtagere: Økonomi og Analyse MED-udvalget, Visitation Ældre har afholdt ekstraordinært møde den 16. juni MED-udvalget udtaler flg. kommentar til besparelsesforslag i forbindelse med genåbning af budget 2010 samt for budget 2011, jfr. bilag udsendt 15. juni 2010 fra Økonomi og Analyse. Nr. 1 Ændring af km-takst til lav takst. I dag løses opgaver ud af huset logistisk på en effektiv måde, fordi vi som medarbejdere stiller vores egne biler til rådighed. Ved en ændring af km-taksten til den lave takst, kan det ikke forventes at medarbejderne stiller egne biler til rådighed, hvilket i væsentlig grad vil påvirke fleksibiliteten. For borgeren vil det betyde længere sagsbehandlingstid. Virksomheden råder i dag over 5 biler til 29 medarbejdere, hvoraf de fleste har dagligt udgående opgaver. Såfremt servicering af borgerne forventes at være ligeså effektiv i fremtiden, vil det betyde at ca. 15 biler skal anskaffes yderligere. Nr. 20. Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører. Såfremt forslaget vedtages, forudses følgende: Samarbejdspartnere i og uden for kommunen (eks. Hospital, læge, øvrige virksomheder i kommunen, øvrige kommuner og regioner) vil skulle tage kontakt til flere instanser vedr. borgere, der skal have løst opgaver og have hjælp efter både sundhedsloven 138 og servicelovens. Vi forudser at samarbejdspartnerne vil bruge øget administrativ tid og at borgerne vil mærke dette som en serviceforringelse, idet den koordinerende sagsbehandling forsvinder. Øgning af tidsforbruget til sygepleje i hjemmet til opgaver, der ikke er lægeordinerede. J.nr.: Høringssvar genåbning af budget 2010

17 Side 2/2 Der vil ikke længere være samme overordnede, objektive fokus på at sikre ens serviceniveau på hele øen. Øget antal ventedage på sygehus. Dette begrundes med at visitator sikrer, at samarbejdsaftaler for udskrivelse og sammenhængende patientforløb overholdes af både Region og udførerne i kommunen. Visitator har som myndighedsperson en erfaring og viden på området, som er nødvendig for at sikre at udskrivelser sker efter gældende aftaler og at indsatsen koordineres mellem de involverede parter Mulighed for økonomisk styring af området forsvinder. Dette begrundes med at, da beslutning om at indføre visitering på sygepleje blev truffet i 2007, var det politiske argument at BUM styring kunne resultere i betydelige besparelser og at besparelsen vil komme gradvis. MED-udvalget, Visitation Ældre Vibeke Juul Blem Områdechef, Social og Sundhed for Gitte Andersen Virksomhedsleder, Visitation Ældre

18 DØGNPLEJEN BORNHOLM Ravnsgade Aakirkeby Tlf.: Fax: Høringssvar fra Døgnplejen Bornholm Vedrørende genåbning af budget Juni MED udvalget har den 16. juni 2010 afholdt ekstraordinært møde: 3 b 2008 Vedrørende punkt 1, side 1 (Økonomi- og Erhvevsudvalget): MED udvalget anser det for meget uhensigtmæssigt hvis taksten for kørsel i egen bil sænkes. I Døgnplejen benytter medarbejderne egen bil i tjenstligt øjemed, når der er opgaver, der skal udføres hos borgere, og der ikke er tilstrækkelig med leasede biler, og afstandene er for lange til at benytte cykel, samt i forhold til når ledere og medarbejdere transporterer sig til møder rundt på øen. En lavere takst vil medføre, at ledere og medarbejdere ikke vil kunne forventes at ville stille egen bil til rådighed. Dette vil medføre øgede udgifter, grundet brug af andre transportmidler samt mindre fleksibilitet i arbejdsafviklingen. Vedrørende punkterne, side 3 (Socialudvalget): Punkt 19: Vikarbureau i Døgnplejen Bornholm: MED udvalget har ikke kommentarer til den pågældende besparelse. Der er endnu ikke disponeret i forhold til det bevilgede beløb til et vikarbureau. Punkt 20: Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører: Planlagt til iværksættelse den 1. oktober Der skal fortsat koordineres i forhold til de lægeordinerede ydelser/udskrivelser fra hospital/henvisninger, samt henvendelser fra social og sundhedspersonale. Denne opgave tildeles teamenes koordinatorer (sygeplejersker). Koordinatorerne vil også være dem, der har primærkontakten til praktiserende læge og hospital i forhold til indlæggelse og udskrivelser. MED udvalget er af den overbevisning, at forslaget med henblik på besparelser af en sygeplejerskestilling er uhensigtsmæssigt set ud fra perspektivet vedrørende opgaveglidning/overdragelse fra regionen, hvor flere komplekse opgaver følger med overdrages af pleje- og behandlingsopgaver til den kommunale sektor ved hurtige udskrivelser efter korte indlæggelser. J.nr.: 01/08

19 Side 2/2 Punkt 21; Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen. MED udvalget er enig i, at en del af den påkrævede besparelse tages fra denne pulje. Ideen med puljen ses som et udmærket initiativ til glæde for den enkelte borger, men administrationen af puljen har været meget bureaukratisk tung. Det har i praksis været vanskeligt, for Døgnplejens medarbejdere, at få bevilget timer til de ekstra ydelser, så puljen er ikke blevet udnyttet optimalt. Punkt 22. Besparelse af team- og mellemlederstilling: MED udvalget anser det for nødvendigt med synlig ledelse, tæt styring og ledelsesmæssig opfølgning i alle team, for at kunne fastholde og sikre kvaliteten i ydelserne og servicen til borgerne, samt sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. Dette vil ikke være muligt, hvis team ne bliver større i medarbejderantal, end de er på nuværende tidspunkt. (team ne har størrelse som flere virksomheder i Bornholms Regionskommune). Kommunernes Revision, som udarbejdede en rapport på ældreområdet bl.a. på baggrund af interview med teamlederne i begge virksomheder i maj anbefaler: - at et teams størrelse ikke overstiger medarbejdere, hvis der skal kunne følges op på den givne service og for at kunne udvikle og nå MUS samtaler og målsætninger, som der lægges op til i både overenskomster/trepartsaftalen, samt ift. de politisk stillede mål i kommunen. - at det er fornuftigt og hensigtsmæssigt at virksomhedslederne pålægger teamlederne et tydeligt økonomiansvar. Dette hænger sammen med at ældreområdets forbrug foregår ude i de enkelte teams. Teamlederne har således en afgørende indflydelse på, hvor mange medarbejdere der er på vagt, antal af ruter og planer samt, hvordan fravær dækkes. Det er lidt forenklet sagt teamlederne, der bruger pengene. -at synlig daglig ledelse er et meget vigtigt element i styring af det decentrale niveau. MED udvalget er derfor af den overbevisning, at en ledelsesmæssig besparelse fra 2011 er meget uhensigtsmæssigt af grundlæggende driftshensyn. På MED udvalgets vegne Karina Randrup Næstformand Elisabeth Asmussen Formand 2

20 Den 20. juni Høringssvar vedrørende: Genåbning af budgettet for 2010 Indsendt af MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og-centre. MED- udvalget i Bornholms plejehjem og centre (herefter BPC) afholdt ekstraordinært MED-møde på Nørremøllecentret den 16. juni Der sendes hermed kommentarer til de nedenfor udvalgte punkter. I forhold til punkter som ikke er kommenteret, er besparelsesforslagene i MED-udvalget taget til efterretning. Set ud fra et overordnet perspektiv, vil MED-udvalget gøre opmærksom på, at mulighederne for at effektuere besparelserne skal ses ud fra forskellige virkeligheder. Virksomheder på decentralt niveau kan ikke på alle områder sammenlignes med fx centrale administrative stabe og områder. Derfor kan overordnede besparelsesforslag få langt større konsekvenser decentralt, end beregnet fra centralt hold. Økonomi- og Erhvervsudvalget Ad forslag nr 1: Kilometertakst: Et enigt MED-udvalg for BPC er imod besparelsen. BPC har teams og huse over hele øen. For at få infrastrukturen i en stor organisation til at fungere med ca. 650 ansatte, kører medarbejderne i egne biler både ift. mødeafholdelse og i forbindelse med løsning af kerneopgaver. Kørslen samordnes så vidt muligt, således at flere kører sammen. De få biler virksomheden enten leaser eller ejer, anvendes yderst rationelt til løsning af opgaver på tværs. Virksomheden kan ikke stille leasede biler til rådighed for alle, der nødvendigvis skal køre til møder m.m. Hverken medarbejdere eller ledere ønsker at stille bil til rådighed for den lave kilometertakst. Ad forslag nr 6: Udskiftning af nyt it-udstyr for at spare strøm. BPC har allerede iværksat udskiftninger ift. nyt IT udstyr som bl.a. medfører nedsat strømforbrug. MED-udvalget er bekymret for, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag straffer de virksomheder, der allerede har iværksat forbedringer. Ad forslag nr. 10: Intensiveret anvendelse af indgåede indkøbsaftaler. Det er naturligt at de indgåede indkøbsaftaler efterleves i hele BRK. Dog bliver man nødt til at tage hensyn til lokale områder, der har gamle aftaler med de lokale handlende. De lokale aftaler foreslås indlagt i Rakat kataloget. Det vil betyde en meromkostning på ca. kr for BPC, hvis vi ikke længere kan benytte de gamle aftaler med de lokale fx købmænd ift. indkøb af dagligvarer til beboerne jf. kvalitetsstandarden.

21 Socialudvalget Ad forslag nr. 20: Visitation til sygepleje til borgere i eget hjem ophører. Forenkling og mindst mulig bureaukrati er meget velkomment, uanset hvor det sker inden for ældreområdet I forhold til en ændret økonomimodel på ældreområdet er der forslag om tildeling af budget via pakke-bum både til Døgnplejen Bornholm og BPC, således at der både sker en forenkling, og samtidig synlig fordeling/tidstildeling af de samlede ressourcer. Dette arbejdes der videre med i resten af Ad forslag nr. 21: Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen. Beboere i BPC har haft meget glæde af de ydelser både individuelt vurderet og gruppemæssigt i sociale sammenhænge, der er blevet mulige grundet denne pulje. Tildeling fra puljen giver også medarbejderne arbejdsglæde ift. at yde en ekstra indsats overfor den enkelte beboer og/eller ifm. sociale arrangementer. I en travl hverdag skaber det mening at gøre en forskel en gang i mellem med ydelser ud over hvad der forventes ud fra kvalitetsstandarden, med udgangspunkt i en faglig vurdering og ud fra beboernes ønsker og behov. Fx har muligheden for at følge en beboer til behandling/læge hvis pårørende ikke kan deltage, væsentlig værdi for både beboer og for at medarbejderne ift. at give den bedst mulige pleje fremadrettet. Beboerne på vores plejehjem/plejecentre har ofte et meget lille netværk. Yderligere er % af beboerne demente, hvorfor det er nødvendigt at varetage mange af de opgaver som pårørende til borgere i eget hjem oftest varetager. Når en borger er flyttet ind på et plejecenter/plejehjem, overtager medarbejderne ofte opgaver, som tidligere er blevet varetaget i/af familien eller borgerens nære netværk. Dette fordi de pårørende mere eller mindre ikke magter opgaven længere, og fordi der ligger en forventning om, at medarbejderne på plejehjem/plejecentre løser og varetager opgaver relateret til beboerens hverdag og livssituation. MED-udvalget kan se, der er lagt op til en reduceret pulje de kommende år, hvilket trods alt er bedre end ingen mulighed for at få tildeling af ressourcer til ovenstående. Yderligere, vil MED-udvalget foreslå en mindre bureaukratisk forvaltning af puljen. Ad forslag 22: Team/mellemlederstillinger inden for ældreområdet. BPC har i forbindelse med lukninger af plejehjem og plejecentre allerede beregnet besparelser på teamledere og skal justere antal af teamlederstillinger i indeværende og kommende år. Dette er planlagt således at 4 teamlederstillinger er midlertidigt besat/konstitueret til udgangen af 2011 med udgangspunkt i den først udmeldte tidsplan for lukninger og til-/nybygninger. Der er indregnet en væsentlig besparelse på BPC s samlede driftsbudget i forbindelse med plejehjemslukningerne både ift. stordriftsfordele og en egentlig rammebesparelsen, for at nå det fastsatte besparelsesbeløb de kommende år. Lukninger og flytninger kræver i den grad ledelse, hvorfor vi ikke ser det muligt at nedjustere på området i indeværende år. Der skal tages hensyn til at teams i både Døgnplejen Bornholm og BPC, er på medarbejdere. Ledelse skal varetages af ydelser til borgere 24 timer i døgnet (3-holdsskift). For at give god offentlig service, som der forventes jf. Kvalitetsreformen, er det nødvendigt med ledelse så tæt på borgerne som muligt i en organisation der varetager omsorgsrelaterede ydelser. På ældreområdet generelt er der dårlige erfaringer med for store teams fra tidligere, hvor teamlederne blev langtidssyge pga. stress.

22 Ad forslag nr. 27: Plan for lukning af Sandvig, Østermarie og Klemensker Plejehjem. Det er vigtigt at hele ældreområdet medvirker til en effektiv udnyttelse af ledige boliger på plejehjem og plejecentre. Plan for lukninger af Østermarie og Sandvig plejehjem er igangværende, hvor beboernes flytning tager udgangspunkt i individuelle ønsker og ud fra en faglig vurdering. Samarbejde vedr. ovenstående er allerede sat i værk med Visitation Ældre. Det er kilde til stor frustration hos både beboere og medarbejdere i de lukningsramte huse, at udmeldinger om datoer for lukning og hvor der skal flyttes hen, ændres med korte tidsintervaller. Konkrete meldinger ønskes og at der holdes fast i det udmeldte. Det er vigtigt, at der gives tid til flytning af beboere, således at medarbejderne kan forberede det ordentligt sammen med den enkelte beboer og evt. pårørende. Eventuelle beregninger på ny husleje, indkøb af køkkenservice, opsætning af gardiner, m.m. skal være på plads inden beboeren flyttes. Ud fra en faglig og individuel vurdering, med udgangspunkt i beboernes tarv og kontinuitet i hverdagen, er det vigtigt for flere beboere at medarbejderne, i det mindste i en overgangsperiode, følger beboeren til det nye hus. Dette medfører i en periode et øget ressourceforbrug. Beskæftigelsesudvalget. Ad forslag nr. 28: Øge antal pladser i praktik, løntilskud og fleksjob i BRK. BPC står i en vanskelig økonomisk situation, og inden for nær fremtid, forventes at der vil forekomme opsigelser grundet arbejdsmangel. MED-udvalget kan derfor ikke acceptere, hvis der opsiges fagligt uddannede medarbejdere for at ansætte personer med løntilskud. Det er vigtigt at sikre fagligheden, og at husene/en medarbejdergruppe kan rumme personerne, der kommer i løntilskud m.m. Yderligere skal det være udgiftsneutralt. BPC er generelt en rummelig virksomhed og ønsker også fortsat at tage del i ansvaret ift. tilbud om praktikpladser. Blot skal der tages hensyn til virkelighed og betingelser, fx at BPC er i en igangværende proces vedrørende lukninger af plejehjem. Fleksjob ønskes primært for vore egne fagligt uddannede medarbejdere, som ikke længere kan varetage arbejdet på almindelige vilkår (oftest pga. nedslidning). Ved fordeling af pladser ud fra kvoter, forventes en tydelig definition af, hvad der menes med områder og stabe. Samt tydelighed i forhold til anvendte kriteriet i forbindelse med fordelingen af pladser. På vegne af MED- udvalget i BPC: Lone Christoffersen næstformand Janike Thisen - formand

23 Handicaprådet i mandag d. 21. juni 1 Bornholms Regionskommune 2010 kl Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne 7. Høringssag Genåbning af budget 2010 Handicaprådet d. 21. juni 2010: Grundlæggende ønsker Handicaprådet at bemærke, at materialet der er udsendt, ikke giver Handicaprådet mulighed for en ordentlig drøftelse, idet konsekvenser af forslagene ikke er belyst. Herudover finder Handicaprådet, at den foreslåede besparelse på idræt, bevægelse og udeliv ikke ses at harmonere med intentionerne i børne- og ungepolitikkerne. Handicaprådet er forundret over forslag nr. 25 seksualvejleder, specielt i år

24 NEXØHUSET Stenbrudsvej Nexø Tlf.: Fax: CVR: P-enhed: juni.2010 Høringssvar genåbning af budget MED-udvalget og Brugerbestyrelsen beklager at det er nødvendigt at genåbne budget MED-udvalget og Brugerbestyrelsen mener det er ærgerligt, at vi alligevel ikke får en seksualvejleder til området. Vi havde set frem til samarbejdet og den ekspertise en sådan kunne have tilført området. MED-udvalget og Brugerbestyrelsen kan ikke anbefale og ser med stor bekymring på forslaget om at godtgørelsen for arbejdsmæssig kørsel i egen bil nedsættes fra højeste takst til laveste takst. Forslaget vil betyde at de medarbejdere der stiller egen bil til rådighed, vil blive påført en personlig ekstra udgift. Hvilket i værste fald kan betyde at medarbejderne ikke længere vil bruge deres egen bil. Konsekvensen kan blive at medarbejderen skal tage bussen eller taxa, hvilket bestemt ikke er omkostningsfrit, hverken i tid eller penge. Eller at der skal investeres i flere biler rundt om i virksomhederne, hvilket jo heller ikke er omkostningsfrit. Venlig hilsen På MED-udvalgets vegne Jeanette Bech Forstander På Brugerbestyrelsens vegne Jonna Dam Andersen Formand Dir. tlf.: J.nr.: xx xx

25 SKOLE NORD Strandvejen Allinge Tlf.: Allinge den 21. juni CVR: P-enhed: Høringssvar vedr. genåbning af budget Virksomheds MED i Skole Nord har på sit møde den 17. juni drøftet besparelsesforslag i forbindelse med genåbning af budget 2010 og har følgende kommentarer: Ad 1: Afregning for km kørsel i egen bil høj takst ligger i forvejen under den reelle udgift. Kørsel i egen bil er for en del ansatte nødvendigt i forbindelse med udøvelse af deres job. En generel besparelse vil ramme virksomheder med geografisk adskilte afdelinger hårdt, så vi anbefaler en differentiering i besparelsen. Alternativt bør der stilles transportmiddel til rådighed. Ad 2: En besparelse på skoleområdets budget, her IKT vejledere, foreslået af en anden virksomhed helt uden kontakt eller dialog om emnet er uhørt og urimelig. Der foreligger intet om et brugbart alternativ til vejlederne på skolerne. Opgaven findes fortsat herude og skal løses! Ad 5: Vi formoder dette kun berører nye tilslutninger, så allerede eksisterende ordninger ikke berøres. Ad 8: Det vækker ikke glæde hos alle, at alt efterhånden foregår elektronisk. Ad 10: Vi anerkender, at indkøbspolitikken skal overholdes. Vi finder det ikke hensigtsmæssigt, at der strammes endnu mere. Det går endnu mere ud over lokale handlende på Bornholm, gør det sværere at være en lille virksomhed og udelukker næsten at kunne gå efter tilbud. J.nr.: x Ad 13: Vi formoder der her er tale om kommunens investering, så virksomhederne selv fortsat kan investere i trådløse netværk. Ad 16: Ok til bortfald af målrettet pulje, da behovet ikke eksisterer p.t. Ad 18: Ærgerligt at puljen ikke er omsat til aktiviteter. Vi formoder, det ikke berører projekt Skolesport. Ad 28: Vi finder formuleringen noget uklar, idet det ikke fremgår tydeligt om flere af de nævnte pladser erstatter ordinære jobs. Vi kan ikke støtte, at ordningerne erstatter ordinære jobs.

26 Side 2/2 Vi undrer os over, at der i forslagene ikke er nævnt og beregnet en besparelse ved ikke at genbesætte administrative stillinger p.t. efter naturlig afgang. Dette beløb bør vel indgå i oversigten. På vegne af VM i Skole Nord Birgitte Langhave, næstformand Bente Helms, skoleleder

27 MED udvalg Vej & Park REFERAT nr. 31 Vej & Park Bornholms ekstraordinære MED- udvalgsmøde den 18. juni 2010 kl i mødelokale ved BFP-kontor. Mødedeltagere: Bjarne Freund-Poulsen, Torben Møller Pedersen, Bjarne Andersen, John Bidstrup, Michael Lau, Jan H. Frederiksen og Benny Henriksen Fravær med afbud: Bjarne Andersen og Jan Frederiksen. Fravær uden afbud: Benny Henriksen Sekretær: Lis Wermelin 1. Bemærkninger til Genåbning af budget Genåbning af budget Økonomi- og Erhvervsudvalget. 1. Kilometertakst Vi har bekymring omkring de stillinger, hvormed regelmæssig kørsel i egen bil er forbundet. Forslaget kan medføre ekstraudgifter. Teknik- og Miljøudvalget 30. Slåning af bagkant på grøfter Manglende klipning kan i tilfælde af snefygning betyde øget indsats til snerydning. 1

28 DAGTILBUD VEST Pingels Allé Rønne Tlf.: Økonomi og analyse Ullasvej Rønne 18. juni 2010 Høringssvar vedr. genåbning af budget 2010 Hermed fremsendes høringssvar vedr. genåbning af budget 2010 fra Dagtilbud Vest. Høringssvaret forholder sig til Børne- og skoleudvalgets forslag om at spare kr. på den afsatte anlægspulje til renovering af dagtilbud, legepladser m.m. i (Forslag 17, side 3 i høringsmaterialet). Dagtilbud Vest glædede sig over, at politikerne under forhandlingerne forud for vedtagelsen af budget 2010 havde anerkendt de 4 dagtilbuds behov for at få afsat midler til absolut nødvendige renoveringer af bygninger og legepladser. Dagtilbud Vests 8 afdelinger i Rønne foretog derfor i begyndelsen af 2010 en skarp prioritering af virksomhedens renoveringsbehov. Vi nåede frem til, at der var behov for et beløb i størrelsesordenen kr. for at få foretaget de vigtigste bygningsmæssige renoveringsopgaver i afdelingerne. Hertil var det nødvendigt at bruge ca kr. på at renovere 5 af afdelingernes legepladser. Legepladser som gennem en årrække ikke er blevet vedligeholdt, da de nødvendige budgetmidler ikke var til rådighed. Dagtilbud Vest ansøgte ØKEs disponible anlægspulje om et beløb på knap kr. til af få løst en del af de bygningsmæssige renoveringsopgaver, J.nr.:

29 Side 2/3 men fik afslag på ansøgningen, da pengene i stedet gik til at finansiere snerydningen. Vi måtte derfor foretage endnu en prioritering med henblik på, hvad vi ønskede at ansøge om i anlægspuljen til renovering af dagtilbud, legepladser m.m. Øverst på denne prioriteringsliste var ønsket om at få renoveret legepladserne. Legepladserne er efterhånden i så dårlig stand, at en del legeredskaber, af sikkerhedsmæssige hensyn, ikke kan benyttes af børnene. Det er af stor betydning, at vores legepladser er velfungerende af hensyn til børnenes motoriske udvikling og velvære. Hertil kommer, at Dagtilbud Vest kun vanskeligt leve op til de politiske mål på børneområdet om bevægelse og udeliv, når legepladserne er i så dårlig stand. Såfremt forslaget om at spare kr. på puljen til renovering af dagtilbud, legepladser m.m. bliver vedtaget, anbefaler Dagtilbud Vest, at der på kommende års budgetter afsættes midler til at legepladser og bygninger løbende kan renoveres, således at der tilvejebringes en varig løsning af renoveringsbehovene. Dagtilbud Vests bestyrelse udtaler i forbindelse med høringen følgende: Det er med store frustrationer at se, at vores anlægspulje til renovering af bygninger og legepladser skal reduceres med kr. Rest kr. Penge der skulle være brugt til de legepladser, som vores børn bruger dagligt. De bygninger som vores børn opholder sig i og omkring - i gennemsnit 8 til 9 timer dagligt, fem dage om ugen, mens vi forældre passer vores arbejde. Er det rimeligt, at vi forældre er nødt til at hjælpe vores ledere i de enkelte institutioner med at få gjort omgivelserne brugbare? Forældredage i børnehaven til at male, reparere legetøj og legepladser, ordne udenoms arealer og andet som denne pulje penge var tiltænkt? Er det rimeligt at der er institutioner, som slet ingen faciliteter har til at få stimuleret børns motorik og indlærings evne? Ting der på sigt kan koste både tid og penge mange år frem i tiden. Er det rimeligt, at fordi vi har været tilbageholdene med at bruge de penge, vi var blevet lovet til renovering, nu skal straffes? Bestyrelsen i Dagtilbud Vest finder det er væsentligt at renovere løbende - så regningen ikke bliver større på sigt.

30 Side 3/3 Vi ser det som et problem, at de penge der måtte være tilbage i denne pulje, knapt nok kan dække omkostningerne til at sikre de nedslidte omgivelser, hvor det måtte være absolut nødvendigt/lovpligtig. Vi ser det som et problem at vores udmærkede personale, skal bruge tid og kræfter på at observere, om de omgivelser børnene er i, er i orden og i forsvarlig stand. Tid de kunne have brugt til mange andre ting i en travl dag i institutionen. Hvem skal stå til regnskab den dag, der sker en ulykke, fordi der skulle spares? Vi må konstatere, at det havde været på sin plads at komme med et andet bud på, hvor der kunne spares i stedet for at tage pengene fra anlægspuljen. Men med en høringsperiode på mindre end en uge, er det nærmest umuligt at få sat sig ind i økonomien på børne- og skoleområdet. Med venlig hilsen På vegne af Dagtilbud Vests bestyrelse Jesper Kofoed & Janus Node Distriktsleder, Dagtilbud Vest Dir. tlf.:

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Bilag til organisationsbeskrivelse

Bilag til organisationsbeskrivelse Bilag til organisationsbeskrivelse DOKUMENTNAVN Organisationsdiagrammer LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3 ANSVARLIG ØA, Strategi Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR) 2. marts 2012 Bilag 1, BRK s politisk-administrative

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at Pkt.nr. 5 Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365 Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at 1. Opgavefordelingen i hjemmesygeplejen mellem sygeplejersker og

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende: Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget ved, vedr. rapport om analyse af særlige tilbud indenfor dagtilbudsområdet DATO 8. oktober 2012 SAGSNR. Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen Pkt.nr. 16 Nye Veje Nye Måder - Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 259791 Indstilling: socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 115 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 29 almene boliger, 5 boliger til yngre

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.-

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Den 11. november 2015 Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit møde mandag den 09.11.2015 behandlet Dagsordenen til møde i Udvalget for Sundhed

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Baggrund for forslag...3 Ændring af strukturen...3 Fordele ved ny struktur i distrikterne...4 Distriktslederne...4

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1

Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1 Dagsorden Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. februar 2016 kl. 13:15 Mødested: Mødelokale 5.04, Anlægsvej 4, Ejby Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1 Lukket dagsorden

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. juni 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:30-15:00 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Høringssvar vedrørende budgettet 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Høringssvar vedrørende budgettet 2014 og overslagsårene 2015-2017. Danske Handicaporganisationer Bornholm v/formand Ole Erling Lærke, Sankt Mortens Gade 28, 3700 Rønne Telefon: 21 661748. E-mail: dh-bornholm@handicap.dk Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/bornholm CVR-NR.:

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Øget brug af tro og love-erklæringer På Socialudvalgets møde den 15. marts 2017 under punkt 7. Opfølgning på medlemsforslag

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015 17 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Til Politisk behandling den 22. april 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering.

socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering. Pkt.nr: 11 Analyseprojekt - forskel på LBN og de reelle regnskabsresultater, hjemmeplejen. 163719 Indstilling: at socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne.

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Lokalt MED Område Øst, Ældreområdet Dato 22.05..2012 Høringssvar vedr. MANTEC s analyse af ældreområdet Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Generelt har det været

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Grenaa 16. maj 2008. Formandskabet finder i forhold til forslåede besparelser at:

Grenaa 16. maj 2008. Formandskabet finder i forhold til forslåede besparelser at: Grenaa 16. maj 2008 Handicaprådets formandskab har af egen drift udformet dette høringssvar til Voksen- og Plejeudvalget punkt 1 på mødet d. 19. maj 2008, Budgetkontrol på voksen- og plejeudvalgets område.

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere