BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK"

Transkript

1

2

3 BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget 2010 Kommunalbestyrelsen har besluttet at genåbne budget 2010 og har sendt udvalgenes forslag til besparelser til budget 2010 i høring. Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har foreslået en besparelse på kr. på Pulje til idrætsaktiviteter breddeidræt i Breddeidrætspuljen er som bekendt en nyskabelse fra Udvalget har først for nylig drøftet principper og kriterier og har indkaldt ansøgninger til puljen med ansøgningsfrist den 15. august. Det er derfor sandsynligt, at puljen ikke bliver fuldt udnyttet i Derfor har det sikkert været fristende, at foreslå pulje reduceret i Bornholms Idrætsråd finder dog besparelsesforslaget direkte i modstrid med Kommunalbestyrelsens politikker, beslutninger og hensigter om styrkelse af forebyggelsen, bl.a. ved flere fysisk aktive borgere, herunder børn og unge. Idrætten har siden kommunesammenlægningen ydet sit store bidrag, når budgetterne skulle på plads og der er sparet forholdsvis mere på idrætten de seneste år. Det vil derfor kun være rimeligt, at friholde dette område for yderligere besparelser. Det vil derimod være en rigtig god investering at understøtte nye tiltag, som det f.eks. var hensigten med puljen til idrætsaktiviteter. Venlig hilsen Torben Kjøller Formand Tlf

4

5

6

7

8

9

10 ØKONOMI OG ANALYSE Ullasvej Rønne Tlf.: Fax: Økonomi & Analyse CVR: P-enhed: juni 2010 Høringssvar - Genåbning af budget 2010 MED-udvalget for Økonomi & Analyse har den 17. juni 2010 gennemgået det udsendte høringsmateriale, i forbindelse med genåbning af budget MED-udvalget har et forslag til punkt 1. kilometertakst. Da BAT er blevet et kommunalt ejet selskab kan medarbejderne kører gratis i bus i arbejdstiden, mod forevisning af personalekort, frem og tilbage til møder. Punkt 10. Intensiveret anvendelse af indgåede indkøbsaftaler. Ved anvendelse af nyt indkøbssystem skal der ske en sikring af snitflader mellem indkøbssystemet og de nuværende systemer, der iblandt Opus Økonomi. Med venlig hilsen Søren Lenau Formand

11 RØBO Rø Skolevej Gudhjem Tlf.: Økonomi og Budget Ullasvej Rønne CVR: P-enhed: juni 2010 Røbo Medudvalg høringssvar vdr. Socialudvalget 2010 Nr. 23 Lukning af anden unge-aflastningsweekend på Røbo Beløb i 2010 er besparelsen ,00 kr Beløbet indgår fra 2011 og frem i Socialudvalget budgetbidreag. Grunden til at vi peger på dette er at Unge Aflastningen ikke har været søgt i 2 år. Konsekvensen med denne besparelse er at alle Weekender med Unge Aflastning så er sløjfet, og der fremover ikke kan gives aflastning til mere end 6 personer på den oprindelige aflastning hver anden weekend. Nr 24 Budgettilpasning i Rønne Botilbud, sfd. Stenbanen Der være sikkerhed for at beboerne har den nødvendige assistence. Nr. 25 Seksualvejleder til handicappede Det er godt nok ærgerligt, da vi har et behov. Vi vil prøve at finde andre muligheder. Med venlig hilsen J.nr.: Høringssvar budget 2010 Sanna Jørgensen Morten Winberg Anne Løkken Virksomhedsleder Næstformand, TR Stedfortræder genåbnet

12 Side 2/2 Henriette Hjort Sikkerhedsrepresentant Kirsten Beister TR Dir. tlf.: /

13 Bornholms Biblioteker MED-udvalget /JHM Til Økonomi og Analyse Høringssvar genåbning af budget 2010 MED-udvalget for Bornholms Biblioteker har den gennemgået det udsendte høringsmateriale i forbindelse med genåbningen af budgettet for MED-udvalget bemærker til forslag nr. 28 (praktikpladser, løntilskud og fleksjob) at det må være en forudsætning for forslaget, at disse job ikke oprettes som erstatning for eller på bekostning af eksisterende normeringer. MED-udvalget tager det øvrige høringsmateriale til efterretning. Med venlig hilsen Jon Madsen formand

14 ÆLDRERÅDET Ullasvej Rønne Tlf.: Fax: Økonomi og Analyse CVR: juni 2010 Ældrerådets udtalelse vedr. genåbning af budget 2010 Ældrerådet skal herved afgive følgende høringssvar vedrørende genåbning af budget 2010: Ældrerådet beklager kommunens vanskelige økonomiske situation og henstiller, at der gøres hvad der er muligt for ikke at forringe forholdene for ældre med behov for hjælp fra kommunen, da der er tale om en meget sårbar gruppe borgere. Ældrerådet opfordrer til at der fortsat afsættes midler til pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen. Ældrerådet beklager evt. kommende forringelser af kvalitetsstandarderne. Evt. forslag til ændring af kvalitetsstandarderne forudsættes forelagt Ældrerådet til høring. Vedrørende lukning af Sandvig, Østermarie og Klemensker Plejehjem anbefaler Ældrerådet, at beboernes ønsker for flytning til ny bolig generelt fortsat imødekommes. Ældrerådet opfordret til at man tilstræber at orientere plejehjemsbeboerne/pårørende om dato for lukning af plejehjem inden pressen orienteres. J.nr.: Ø

15 Side 2/2 Socialudvalget er tilstillet kopi af dette høringssvar. Med venlig hilsen Inge Lorentzen Ældrerådsformand

16 VISITATION ÆLDRE Ravnsgade Aakirkeby Tlf.: Fax: CVR: Notat Høringssvar Besparelsesforslag ved genåbning af budget 2010 samt for budget Modtagere: Økonomi og Analyse MED-udvalget, Visitation Ældre har afholdt ekstraordinært møde den 16. juni MED-udvalget udtaler flg. kommentar til besparelsesforslag i forbindelse med genåbning af budget 2010 samt for budget 2011, jfr. bilag udsendt 15. juni 2010 fra Økonomi og Analyse. Nr. 1 Ændring af km-takst til lav takst. I dag løses opgaver ud af huset logistisk på en effektiv måde, fordi vi som medarbejdere stiller vores egne biler til rådighed. Ved en ændring af km-taksten til den lave takst, kan det ikke forventes at medarbejderne stiller egne biler til rådighed, hvilket i væsentlig grad vil påvirke fleksibiliteten. For borgeren vil det betyde længere sagsbehandlingstid. Virksomheden råder i dag over 5 biler til 29 medarbejdere, hvoraf de fleste har dagligt udgående opgaver. Såfremt servicering af borgerne forventes at være ligeså effektiv i fremtiden, vil det betyde at ca. 15 biler skal anskaffes yderligere. Nr. 20. Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører. Såfremt forslaget vedtages, forudses følgende: Samarbejdspartnere i og uden for kommunen (eks. Hospital, læge, øvrige virksomheder i kommunen, øvrige kommuner og regioner) vil skulle tage kontakt til flere instanser vedr. borgere, der skal have løst opgaver og have hjælp efter både sundhedsloven 138 og servicelovens. Vi forudser at samarbejdspartnerne vil bruge øget administrativ tid og at borgerne vil mærke dette som en serviceforringelse, idet den koordinerende sagsbehandling forsvinder. Øgning af tidsforbruget til sygepleje i hjemmet til opgaver, der ikke er lægeordinerede. J.nr.: Høringssvar genåbning af budget 2010

17 Side 2/2 Der vil ikke længere være samme overordnede, objektive fokus på at sikre ens serviceniveau på hele øen. Øget antal ventedage på sygehus. Dette begrundes med at visitator sikrer, at samarbejdsaftaler for udskrivelse og sammenhængende patientforløb overholdes af både Region og udførerne i kommunen. Visitator har som myndighedsperson en erfaring og viden på området, som er nødvendig for at sikre at udskrivelser sker efter gældende aftaler og at indsatsen koordineres mellem de involverede parter Mulighed for økonomisk styring af området forsvinder. Dette begrundes med at, da beslutning om at indføre visitering på sygepleje blev truffet i 2007, var det politiske argument at BUM styring kunne resultere i betydelige besparelser og at besparelsen vil komme gradvis. MED-udvalget, Visitation Ældre Vibeke Juul Blem Områdechef, Social og Sundhed for Gitte Andersen Virksomhedsleder, Visitation Ældre

18 DØGNPLEJEN BORNHOLM Ravnsgade Aakirkeby Tlf.: Fax: Høringssvar fra Døgnplejen Bornholm Vedrørende genåbning af budget Juni MED udvalget har den 16. juni 2010 afholdt ekstraordinært møde: 3 b 2008 Vedrørende punkt 1, side 1 (Økonomi- og Erhvevsudvalget): MED udvalget anser det for meget uhensigtmæssigt hvis taksten for kørsel i egen bil sænkes. I Døgnplejen benytter medarbejderne egen bil i tjenstligt øjemed, når der er opgaver, der skal udføres hos borgere, og der ikke er tilstrækkelig med leasede biler, og afstandene er for lange til at benytte cykel, samt i forhold til når ledere og medarbejdere transporterer sig til møder rundt på øen. En lavere takst vil medføre, at ledere og medarbejdere ikke vil kunne forventes at ville stille egen bil til rådighed. Dette vil medføre øgede udgifter, grundet brug af andre transportmidler samt mindre fleksibilitet i arbejdsafviklingen. Vedrørende punkterne, side 3 (Socialudvalget): Punkt 19: Vikarbureau i Døgnplejen Bornholm: MED udvalget har ikke kommentarer til den pågældende besparelse. Der er endnu ikke disponeret i forhold til det bevilgede beløb til et vikarbureau. Punkt 20: Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører: Planlagt til iværksættelse den 1. oktober Der skal fortsat koordineres i forhold til de lægeordinerede ydelser/udskrivelser fra hospital/henvisninger, samt henvendelser fra social og sundhedspersonale. Denne opgave tildeles teamenes koordinatorer (sygeplejersker). Koordinatorerne vil også være dem, der har primærkontakten til praktiserende læge og hospital i forhold til indlæggelse og udskrivelser. MED udvalget er af den overbevisning, at forslaget med henblik på besparelser af en sygeplejerskestilling er uhensigtsmæssigt set ud fra perspektivet vedrørende opgaveglidning/overdragelse fra regionen, hvor flere komplekse opgaver følger med overdrages af pleje- og behandlingsopgaver til den kommunale sektor ved hurtige udskrivelser efter korte indlæggelser. J.nr.: 01/08

19 Side 2/2 Punkt 21; Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen. MED udvalget er enig i, at en del af den påkrævede besparelse tages fra denne pulje. Ideen med puljen ses som et udmærket initiativ til glæde for den enkelte borger, men administrationen af puljen har været meget bureaukratisk tung. Det har i praksis været vanskeligt, for Døgnplejens medarbejdere, at få bevilget timer til de ekstra ydelser, så puljen er ikke blevet udnyttet optimalt. Punkt 22. Besparelse af team- og mellemlederstilling: MED udvalget anser det for nødvendigt med synlig ledelse, tæt styring og ledelsesmæssig opfølgning i alle team, for at kunne fastholde og sikre kvaliteten i ydelserne og servicen til borgerne, samt sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. Dette vil ikke være muligt, hvis team ne bliver større i medarbejderantal, end de er på nuværende tidspunkt. (team ne har størrelse som flere virksomheder i Bornholms Regionskommune). Kommunernes Revision, som udarbejdede en rapport på ældreområdet bl.a. på baggrund af interview med teamlederne i begge virksomheder i maj anbefaler: - at et teams størrelse ikke overstiger medarbejdere, hvis der skal kunne følges op på den givne service og for at kunne udvikle og nå MUS samtaler og målsætninger, som der lægges op til i både overenskomster/trepartsaftalen, samt ift. de politisk stillede mål i kommunen. - at det er fornuftigt og hensigtsmæssigt at virksomhedslederne pålægger teamlederne et tydeligt økonomiansvar. Dette hænger sammen med at ældreområdets forbrug foregår ude i de enkelte teams. Teamlederne har således en afgørende indflydelse på, hvor mange medarbejdere der er på vagt, antal af ruter og planer samt, hvordan fravær dækkes. Det er lidt forenklet sagt teamlederne, der bruger pengene. -at synlig daglig ledelse er et meget vigtigt element i styring af det decentrale niveau. MED udvalget er derfor af den overbevisning, at en ledelsesmæssig besparelse fra 2011 er meget uhensigtsmæssigt af grundlæggende driftshensyn. På MED udvalgets vegne Karina Randrup Næstformand Elisabeth Asmussen Formand 2

20 Den 20. juni Høringssvar vedrørende: Genåbning af budgettet for 2010 Indsendt af MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og-centre. MED- udvalget i Bornholms plejehjem og centre (herefter BPC) afholdt ekstraordinært MED-møde på Nørremøllecentret den 16. juni Der sendes hermed kommentarer til de nedenfor udvalgte punkter. I forhold til punkter som ikke er kommenteret, er besparelsesforslagene i MED-udvalget taget til efterretning. Set ud fra et overordnet perspektiv, vil MED-udvalget gøre opmærksom på, at mulighederne for at effektuere besparelserne skal ses ud fra forskellige virkeligheder. Virksomheder på decentralt niveau kan ikke på alle områder sammenlignes med fx centrale administrative stabe og områder. Derfor kan overordnede besparelsesforslag få langt større konsekvenser decentralt, end beregnet fra centralt hold. Økonomi- og Erhvervsudvalget Ad forslag nr 1: Kilometertakst: Et enigt MED-udvalg for BPC er imod besparelsen. BPC har teams og huse over hele øen. For at få infrastrukturen i en stor organisation til at fungere med ca. 650 ansatte, kører medarbejderne i egne biler både ift. mødeafholdelse og i forbindelse med løsning af kerneopgaver. Kørslen samordnes så vidt muligt, således at flere kører sammen. De få biler virksomheden enten leaser eller ejer, anvendes yderst rationelt til løsning af opgaver på tværs. Virksomheden kan ikke stille leasede biler til rådighed for alle, der nødvendigvis skal køre til møder m.m. Hverken medarbejdere eller ledere ønsker at stille bil til rådighed for den lave kilometertakst. Ad forslag nr 6: Udskiftning af nyt it-udstyr for at spare strøm. BPC har allerede iværksat udskiftninger ift. nyt IT udstyr som bl.a. medfører nedsat strømforbrug. MED-udvalget er bekymret for, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag straffer de virksomheder, der allerede har iværksat forbedringer. Ad forslag nr. 10: Intensiveret anvendelse af indgåede indkøbsaftaler. Det er naturligt at de indgåede indkøbsaftaler efterleves i hele BRK. Dog bliver man nødt til at tage hensyn til lokale områder, der har gamle aftaler med de lokale handlende. De lokale aftaler foreslås indlagt i Rakat kataloget. Det vil betyde en meromkostning på ca. kr for BPC, hvis vi ikke længere kan benytte de gamle aftaler med de lokale fx købmænd ift. indkøb af dagligvarer til beboerne jf. kvalitetsstandarden.

21 Socialudvalget Ad forslag nr. 20: Visitation til sygepleje til borgere i eget hjem ophører. Forenkling og mindst mulig bureaukrati er meget velkomment, uanset hvor det sker inden for ældreområdet I forhold til en ændret økonomimodel på ældreområdet er der forslag om tildeling af budget via pakke-bum både til Døgnplejen Bornholm og BPC, således at der både sker en forenkling, og samtidig synlig fordeling/tidstildeling af de samlede ressourcer. Dette arbejdes der videre med i resten af Ad forslag nr. 21: Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen. Beboere i BPC har haft meget glæde af de ydelser både individuelt vurderet og gruppemæssigt i sociale sammenhænge, der er blevet mulige grundet denne pulje. Tildeling fra puljen giver også medarbejderne arbejdsglæde ift. at yde en ekstra indsats overfor den enkelte beboer og/eller ifm. sociale arrangementer. I en travl hverdag skaber det mening at gøre en forskel en gang i mellem med ydelser ud over hvad der forventes ud fra kvalitetsstandarden, med udgangspunkt i en faglig vurdering og ud fra beboernes ønsker og behov. Fx har muligheden for at følge en beboer til behandling/læge hvis pårørende ikke kan deltage, væsentlig værdi for både beboer og for at medarbejderne ift. at give den bedst mulige pleje fremadrettet. Beboerne på vores plejehjem/plejecentre har ofte et meget lille netværk. Yderligere er % af beboerne demente, hvorfor det er nødvendigt at varetage mange af de opgaver som pårørende til borgere i eget hjem oftest varetager. Når en borger er flyttet ind på et plejecenter/plejehjem, overtager medarbejderne ofte opgaver, som tidligere er blevet varetaget i/af familien eller borgerens nære netværk. Dette fordi de pårørende mere eller mindre ikke magter opgaven længere, og fordi der ligger en forventning om, at medarbejderne på plejehjem/plejecentre løser og varetager opgaver relateret til beboerens hverdag og livssituation. MED-udvalget kan se, der er lagt op til en reduceret pulje de kommende år, hvilket trods alt er bedre end ingen mulighed for at få tildeling af ressourcer til ovenstående. Yderligere, vil MED-udvalget foreslå en mindre bureaukratisk forvaltning af puljen. Ad forslag 22: Team/mellemlederstillinger inden for ældreområdet. BPC har i forbindelse med lukninger af plejehjem og plejecentre allerede beregnet besparelser på teamledere og skal justere antal af teamlederstillinger i indeværende og kommende år. Dette er planlagt således at 4 teamlederstillinger er midlertidigt besat/konstitueret til udgangen af 2011 med udgangspunkt i den først udmeldte tidsplan for lukninger og til-/nybygninger. Der er indregnet en væsentlig besparelse på BPC s samlede driftsbudget i forbindelse med plejehjemslukningerne både ift. stordriftsfordele og en egentlig rammebesparelsen, for at nå det fastsatte besparelsesbeløb de kommende år. Lukninger og flytninger kræver i den grad ledelse, hvorfor vi ikke ser det muligt at nedjustere på området i indeværende år. Der skal tages hensyn til at teams i både Døgnplejen Bornholm og BPC, er på medarbejdere. Ledelse skal varetages af ydelser til borgere 24 timer i døgnet (3-holdsskift). For at give god offentlig service, som der forventes jf. Kvalitetsreformen, er det nødvendigt med ledelse så tæt på borgerne som muligt i en organisation der varetager omsorgsrelaterede ydelser. På ældreområdet generelt er der dårlige erfaringer med for store teams fra tidligere, hvor teamlederne blev langtidssyge pga. stress.

22 Ad forslag nr. 27: Plan for lukning af Sandvig, Østermarie og Klemensker Plejehjem. Det er vigtigt at hele ældreområdet medvirker til en effektiv udnyttelse af ledige boliger på plejehjem og plejecentre. Plan for lukninger af Østermarie og Sandvig plejehjem er igangværende, hvor beboernes flytning tager udgangspunkt i individuelle ønsker og ud fra en faglig vurdering. Samarbejde vedr. ovenstående er allerede sat i værk med Visitation Ældre. Det er kilde til stor frustration hos både beboere og medarbejdere i de lukningsramte huse, at udmeldinger om datoer for lukning og hvor der skal flyttes hen, ændres med korte tidsintervaller. Konkrete meldinger ønskes og at der holdes fast i det udmeldte. Det er vigtigt, at der gives tid til flytning af beboere, således at medarbejderne kan forberede det ordentligt sammen med den enkelte beboer og evt. pårørende. Eventuelle beregninger på ny husleje, indkøb af køkkenservice, opsætning af gardiner, m.m. skal være på plads inden beboeren flyttes. Ud fra en faglig og individuel vurdering, med udgangspunkt i beboernes tarv og kontinuitet i hverdagen, er det vigtigt for flere beboere at medarbejderne, i det mindste i en overgangsperiode, følger beboeren til det nye hus. Dette medfører i en periode et øget ressourceforbrug. Beskæftigelsesudvalget. Ad forslag nr. 28: Øge antal pladser i praktik, løntilskud og fleksjob i BRK. BPC står i en vanskelig økonomisk situation, og inden for nær fremtid, forventes at der vil forekomme opsigelser grundet arbejdsmangel. MED-udvalget kan derfor ikke acceptere, hvis der opsiges fagligt uddannede medarbejdere for at ansætte personer med løntilskud. Det er vigtigt at sikre fagligheden, og at husene/en medarbejdergruppe kan rumme personerne, der kommer i løntilskud m.m. Yderligere skal det være udgiftsneutralt. BPC er generelt en rummelig virksomhed og ønsker også fortsat at tage del i ansvaret ift. tilbud om praktikpladser. Blot skal der tages hensyn til virkelighed og betingelser, fx at BPC er i en igangværende proces vedrørende lukninger af plejehjem. Fleksjob ønskes primært for vore egne fagligt uddannede medarbejdere, som ikke længere kan varetage arbejdet på almindelige vilkår (oftest pga. nedslidning). Ved fordeling af pladser ud fra kvoter, forventes en tydelig definition af, hvad der menes med områder og stabe. Samt tydelighed i forhold til anvendte kriteriet i forbindelse med fordelingen af pladser. På vegne af MED- udvalget i BPC: Lone Christoffersen næstformand Janike Thisen - formand

23 Handicaprådet i mandag d. 21. juni 1 Bornholms Regionskommune 2010 kl Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne 7. Høringssag Genåbning af budget 2010 Handicaprådet d. 21. juni 2010: Grundlæggende ønsker Handicaprådet at bemærke, at materialet der er udsendt, ikke giver Handicaprådet mulighed for en ordentlig drøftelse, idet konsekvenser af forslagene ikke er belyst. Herudover finder Handicaprådet, at den foreslåede besparelse på idræt, bevægelse og udeliv ikke ses at harmonere med intentionerne i børne- og ungepolitikkerne. Handicaprådet er forundret over forslag nr. 25 seksualvejleder, specielt i år

24 NEXØHUSET Stenbrudsvej Nexø Tlf.: Fax: CVR: P-enhed: juni.2010 Høringssvar genåbning af budget MED-udvalget og Brugerbestyrelsen beklager at det er nødvendigt at genåbne budget MED-udvalget og Brugerbestyrelsen mener det er ærgerligt, at vi alligevel ikke får en seksualvejleder til området. Vi havde set frem til samarbejdet og den ekspertise en sådan kunne have tilført området. MED-udvalget og Brugerbestyrelsen kan ikke anbefale og ser med stor bekymring på forslaget om at godtgørelsen for arbejdsmæssig kørsel i egen bil nedsættes fra højeste takst til laveste takst. Forslaget vil betyde at de medarbejdere der stiller egen bil til rådighed, vil blive påført en personlig ekstra udgift. Hvilket i værste fald kan betyde at medarbejderne ikke længere vil bruge deres egen bil. Konsekvensen kan blive at medarbejderen skal tage bussen eller taxa, hvilket bestemt ikke er omkostningsfrit, hverken i tid eller penge. Eller at der skal investeres i flere biler rundt om i virksomhederne, hvilket jo heller ikke er omkostningsfrit. Venlig hilsen På MED-udvalgets vegne Jeanette Bech Forstander På Brugerbestyrelsens vegne Jonna Dam Andersen Formand Dir. tlf.: J.nr.: xx xx

25 SKOLE NORD Strandvejen Allinge Tlf.: Allinge den 21. juni CVR: P-enhed: Høringssvar vedr. genåbning af budget Virksomheds MED i Skole Nord har på sit møde den 17. juni drøftet besparelsesforslag i forbindelse med genåbning af budget 2010 og har følgende kommentarer: Ad 1: Afregning for km kørsel i egen bil høj takst ligger i forvejen under den reelle udgift. Kørsel i egen bil er for en del ansatte nødvendigt i forbindelse med udøvelse af deres job. En generel besparelse vil ramme virksomheder med geografisk adskilte afdelinger hårdt, så vi anbefaler en differentiering i besparelsen. Alternativt bør der stilles transportmiddel til rådighed. Ad 2: En besparelse på skoleområdets budget, her IKT vejledere, foreslået af en anden virksomhed helt uden kontakt eller dialog om emnet er uhørt og urimelig. Der foreligger intet om et brugbart alternativ til vejlederne på skolerne. Opgaven findes fortsat herude og skal løses! Ad 5: Vi formoder dette kun berører nye tilslutninger, så allerede eksisterende ordninger ikke berøres. Ad 8: Det vækker ikke glæde hos alle, at alt efterhånden foregår elektronisk. Ad 10: Vi anerkender, at indkøbspolitikken skal overholdes. Vi finder det ikke hensigtsmæssigt, at der strammes endnu mere. Det går endnu mere ud over lokale handlende på Bornholm, gør det sværere at være en lille virksomhed og udelukker næsten at kunne gå efter tilbud. J.nr.: x Ad 13: Vi formoder der her er tale om kommunens investering, så virksomhederne selv fortsat kan investere i trådløse netværk. Ad 16: Ok til bortfald af målrettet pulje, da behovet ikke eksisterer p.t. Ad 18: Ærgerligt at puljen ikke er omsat til aktiviteter. Vi formoder, det ikke berører projekt Skolesport. Ad 28: Vi finder formuleringen noget uklar, idet det ikke fremgår tydeligt om flere af de nævnte pladser erstatter ordinære jobs. Vi kan ikke støtte, at ordningerne erstatter ordinære jobs.

26 Side 2/2 Vi undrer os over, at der i forslagene ikke er nævnt og beregnet en besparelse ved ikke at genbesætte administrative stillinger p.t. efter naturlig afgang. Dette beløb bør vel indgå i oversigten. På vegne af VM i Skole Nord Birgitte Langhave, næstformand Bente Helms, skoleleder

27 MED udvalg Vej & Park REFERAT nr. 31 Vej & Park Bornholms ekstraordinære MED- udvalgsmøde den 18. juni 2010 kl i mødelokale ved BFP-kontor. Mødedeltagere: Bjarne Freund-Poulsen, Torben Møller Pedersen, Bjarne Andersen, John Bidstrup, Michael Lau, Jan H. Frederiksen og Benny Henriksen Fravær med afbud: Bjarne Andersen og Jan Frederiksen. Fravær uden afbud: Benny Henriksen Sekretær: Lis Wermelin 1. Bemærkninger til Genåbning af budget Genåbning af budget Økonomi- og Erhvervsudvalget. 1. Kilometertakst Vi har bekymring omkring de stillinger, hvormed regelmæssig kørsel i egen bil er forbundet. Forslaget kan medføre ekstraudgifter. Teknik- og Miljøudvalget 30. Slåning af bagkant på grøfter Manglende klipning kan i tilfælde af snefygning betyde øget indsats til snerydning. 1

28 DAGTILBUD VEST Pingels Allé Rønne Tlf.: Økonomi og analyse Ullasvej Rønne 18. juni 2010 Høringssvar vedr. genåbning af budget 2010 Hermed fremsendes høringssvar vedr. genåbning af budget 2010 fra Dagtilbud Vest. Høringssvaret forholder sig til Børne- og skoleudvalgets forslag om at spare kr. på den afsatte anlægspulje til renovering af dagtilbud, legepladser m.m. i (Forslag 17, side 3 i høringsmaterialet). Dagtilbud Vest glædede sig over, at politikerne under forhandlingerne forud for vedtagelsen af budget 2010 havde anerkendt de 4 dagtilbuds behov for at få afsat midler til absolut nødvendige renoveringer af bygninger og legepladser. Dagtilbud Vests 8 afdelinger i Rønne foretog derfor i begyndelsen af 2010 en skarp prioritering af virksomhedens renoveringsbehov. Vi nåede frem til, at der var behov for et beløb i størrelsesordenen kr. for at få foretaget de vigtigste bygningsmæssige renoveringsopgaver i afdelingerne. Hertil var det nødvendigt at bruge ca kr. på at renovere 5 af afdelingernes legepladser. Legepladser som gennem en årrække ikke er blevet vedligeholdt, da de nødvendige budgetmidler ikke var til rådighed. Dagtilbud Vest ansøgte ØKEs disponible anlægspulje om et beløb på knap kr. til af få løst en del af de bygningsmæssige renoveringsopgaver, J.nr.:

29 Side 2/3 men fik afslag på ansøgningen, da pengene i stedet gik til at finansiere snerydningen. Vi måtte derfor foretage endnu en prioritering med henblik på, hvad vi ønskede at ansøge om i anlægspuljen til renovering af dagtilbud, legepladser m.m. Øverst på denne prioriteringsliste var ønsket om at få renoveret legepladserne. Legepladserne er efterhånden i så dårlig stand, at en del legeredskaber, af sikkerhedsmæssige hensyn, ikke kan benyttes af børnene. Det er af stor betydning, at vores legepladser er velfungerende af hensyn til børnenes motoriske udvikling og velvære. Hertil kommer, at Dagtilbud Vest kun vanskeligt leve op til de politiske mål på børneområdet om bevægelse og udeliv, når legepladserne er i så dårlig stand. Såfremt forslaget om at spare kr. på puljen til renovering af dagtilbud, legepladser m.m. bliver vedtaget, anbefaler Dagtilbud Vest, at der på kommende års budgetter afsættes midler til at legepladser og bygninger løbende kan renoveres, således at der tilvejebringes en varig løsning af renoveringsbehovene. Dagtilbud Vests bestyrelse udtaler i forbindelse med høringen følgende: Det er med store frustrationer at se, at vores anlægspulje til renovering af bygninger og legepladser skal reduceres med kr. Rest kr. Penge der skulle være brugt til de legepladser, som vores børn bruger dagligt. De bygninger som vores børn opholder sig i og omkring - i gennemsnit 8 til 9 timer dagligt, fem dage om ugen, mens vi forældre passer vores arbejde. Er det rimeligt, at vi forældre er nødt til at hjælpe vores ledere i de enkelte institutioner med at få gjort omgivelserne brugbare? Forældredage i børnehaven til at male, reparere legetøj og legepladser, ordne udenoms arealer og andet som denne pulje penge var tiltænkt? Er det rimeligt at der er institutioner, som slet ingen faciliteter har til at få stimuleret børns motorik og indlærings evne? Ting der på sigt kan koste både tid og penge mange år frem i tiden. Er det rimeligt, at fordi vi har været tilbageholdene med at bruge de penge, vi var blevet lovet til renovering, nu skal straffes? Bestyrelsen i Dagtilbud Vest finder det er væsentligt at renovere løbende - så regningen ikke bliver større på sigt.

30 Side 3/3 Vi ser det som et problem, at de penge der måtte være tilbage i denne pulje, knapt nok kan dække omkostningerne til at sikre de nedslidte omgivelser, hvor det måtte være absolut nødvendigt/lovpligtig. Vi ser det som et problem at vores udmærkede personale, skal bruge tid og kræfter på at observere, om de omgivelser børnene er i, er i orden og i forsvarlig stand. Tid de kunne have brugt til mange andre ting i en travl dag i institutionen. Hvem skal stå til regnskab den dag, der sker en ulykke, fordi der skulle spares? Vi må konstatere, at det havde været på sin plads at komme med et andet bud på, hvor der kunne spares i stedet for at tage pengene fra anlægspuljen. Men med en høringsperiode på mindre end en uge, er det nærmest umuligt at få sat sig ind i økonomien på børne- og skoleområdet. Med venlig hilsen På vegne af Dagtilbud Vests bestyrelse Jesper Kofoed & Janus Node Distriktsleder, Dagtilbud Vest Dir. tlf.:

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne.

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Lokalt MED Område Øst, Ældreområdet Dato 22.05..2012 Høringssvar vedr. MANTEC s analyse af ældreområdet Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Generelt har det været

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet.

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. Højmarkskolen Høringssvar Administrationens svar Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. På baggrund af det udsendte

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

2.Høringsrunde Oversigt over modtagne høringssvar. Handicap- og Psykiatriudvalget. Budget 2016-2019. Der er indkommet i alt 3 høringssvar.

2.Høringsrunde Oversigt over modtagne høringssvar. Handicap- og Psykiatriudvalget. Budget 2016-2019. Der er indkommet i alt 3 høringssvar. Budget 2016-2019 2.Høringsrunde Oversigt over modtagne høringssvar Handicap- og Psykiatriudvalget Der er indkommet i alt 3 høringssvar. Nr. Høringsberettigede 4.01 Rådet for Socialt Udsatte 4.02 Handicaprådet

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Vi anerkender at Silkeborg Kommune er i en ekstraordinær

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 23.november 2006 1. Kørsel mellem midlertidige adresser og tjenestesteder 2. Flytning af tinglysningsservere og pc ere 3. Inventar og flytning 4.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN.

HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN. Bilag 23: Beboerråd Åløkkeparken HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN. A. FAGSEKRETARIATET FORDELE: ULEMPER: Der er mulighed for faglig inspiration.

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere