Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001"

Transkript

1 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Værdier og Professorer«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 ISBN: Reihe/ Berliner Beiträge zur Skandinavistik, Bd. 6 series: ISSN: Seiten/ pages: Diesen Band gibt es weiterhin zu kaufen. This book can still be purchased. Copyright: Nordeuropa-Institut Berlin und Autoren. Copyright: Department for Northern European Studies Berlin and authors.

2 V rerdier og Professorer En student rejser med skarp logisk sans tvivl om vwrdierne i foregaaende aars to store kultur-debatterende best-seziere, professorerne Legstrup og Msllgaards beger, derellers er blevet modtaget med wrefrygt og begejstring. Det er m~sten ikke til at holde ud at skrive, og det kan vrere nedselsfuldt at lrese: men alligevel -- Vi har ingen faste vwrdier! Hvad erdet? og hvorfor ikke? spr;nger min uskyldige onkel, og sä mä vi til det igen: Hvis et menneske fuldt og fast er overbevist om, at naget udenfor ham selv - f.ex. Gud, Staten eller Videnskaben - bar absolut realitet og stiller absolutte krav til ham, sä kan han pä dette grundlag fastlregge sin adfrerd. Hvad der opfylder kravene er godt, hvad der ikke opfylder dem eller stär ivejen for at opfylde dem er ondt. Säledes har dette menneske faste vrerdier. Men hvis mennesket selv er altings mälestok, sä har vi ingen faste vrerdier, og det er just det, der er galt. Gud er d0d, - udtrykket stammer fra Nietzsche, og det betyder: vi tror ikke Irengere pä Gud! Hans existens kan ikke bevises, og seivom ingen kan bevise, at han ikke existerer, sä synes der ikke at vrere nagen srerlig god grund til at tro, at han ger det. Hvis man nemlig antager existensen af frenomener, som man ikke kan bevise existensen af, sä kan man ligesä godt tro pä nisser og troldt0j og gengangere og ammestuehistorier. Men sä er Gud altsaa d0d, og mennesket kan selv bestemme om det gider tro eller gider tvivle. Det nemmeste er naturligvis at konstatere, at om denne sag kan man ingen fomuftig mening have, og sä lade vrere at have an den- og det er jo fomuftigt, men det overlader mennesket til sig selv, uden religiese vrerdier. Demokratlet er til for menneskenes skyld. Det enkelte menneskes velfrerd er demokratiets mäl. Dette er smukt, men sä snart vi kommer bort fra de mest firkantede sp0rgsmäl om penge og tag over hovedet, sä giver den de-

3 24 mokratiske ide os ingen st"-!tte. Hvis nemlig samfundet er til for den enkeltes skyld, sä erdet til for Mig, og det er overladt til Mig, hvad jeg vil g0re ved den kendsgeming. Jeg kan ikke regulere min adfrerd i vigtige sp"-!rgsmäl efter, hvad der tjener samfundet bedst- for samfundet er jo til for min skyld. Masser af mennesker - henved 20 millioner - d"-!de i 2 verdenskrige. Hvorfor? For at forsvare de samfund, som var til for deres egen skyld, og vel at mrerke til for deres skyld her pä jorden. Gud er jo d"-!d, sä det er her og nu, det grelder. Det har ingen mening at ofre sit liv for naget somhelst, hvis livet er det eneste, man har. I visse samfund forholder disse ting sig pä en anden mäde - der er staten vigtigere end den enkelte, og hvis den enkelte hopper pä ideen, sä har han fäet en vrerdimäler, som er st"-!rre end han selv: Statens velfrerd. Dr. Zhivä.go, i Pastemaks roman, er et menneske, der ikke hopper pä ideen, og som gennemf"-!rer sit Iiv uden at knytte sig til tidens herskende tanke: Staten fremfor alt. Eftersom han er et smittende exempel, kan man godt forstä, at russeme har forbudt bogen; men inden vi räber hurra for Zhivä.go b"-!r vi betrenke, at han er en troende kristen. Sä kan man selvf0lgelig sagtens klare sig; men den udvej grelder ikke for os: Gud er d"-!d. Hvad endelig videnskaben angär, sä er den pä vej efter sandheden. Men hvad mäles sandheden med? Med menneske"-!jne, menneske"-!renmennesker, mennesker, mennesker! Vier altings mälestok i videnskaben, og derfor kan videnskaben ikke vrere vor mälestok. Vi har, kort sagt, ingen faste vrerdier. Vi mä selv ansrette dem, vi mä selv bestemme, vi mä selv, og det er vor ulykke. Heraf f"-!lger nemlig, at vi ikke kan sige, at när vi g0r sädan eller sädan, sä g"-!r vi det for at tjene naget, som er st"-!rre, end vi selv. Der eksisterer ikke naget, der er st"-!rre end vi selv- og kun ud fravor egen fordel er der mening i at handle. Men hvad er sä vor fordel? Det ved vi ikke, när vi kommer bort fra de mest firkantede sp"--rgsmäl om penge og tag over hovedet. Vi ved ikke, om det er til vor fordel at handle pä den ene eller den anden mäde, for vi kan kun sjreldent overskue handlingens konsekvenser, og tiden gär, og vi har kun det samme liv- hvad skal vi g"-!re? * * * Vi er ikke alene med vor rredsel; det kan vi se af to ting: for det f0rste er der stadig folk, der Iader deres redningsforslag trykke i tykke b"-!ger; for det andet

4 er der stadig folk, der kaber bagerne. Oplag efter oplag. K. E. Lagstrups»Den etiske fordring«(gyldendal, 1956) har lrenge vreret en bestseller, og Holger Mallgaards»In Tyrannos«(Gyldendal, 1958) er for nylig hievet det. Vi ser pä dem efter tur: Lagstrup skelner (side 11) mellem»det religi0se budskab«og»det humane budskab«i Jesu forkyndelse, og han bestemmer sin bogs formäl som et fors0g pä at formulere det rent humane budskab. Han gennemgär derefter en lang rrekke livsforhold- idet han tager konkrete situationer fra forskellige romaner og sparger, hvad disse situationer nu fortreller os om livet mellem mennesker. Er der et sret spilleregler for dette liv, som kan formuleres rent humant? For det f0rste kan man mod denne fremgangsmaade indvende, at de situationer, Lagstrup analyserer, alle er taget fra kunstvrerker, og derved- per definition - rummer en livstolkning! Hvis altsä L0gstrup analyserer kunstvrerkeme forsvarligt, sä ender han ikke med at sige noget om livet selv, men med at sige, hvordan den ene eller den anden kunstner opfatter livet. Dette forhold forvrerres, när han isrer sager sin livsforstäelse hos strerkt engagerede forfattere, som for eksempel D.H. Lawrence. Dette er den farste indvending. Den an den indvending er, at forfatteren selv - efter knap 200 siders härdt arbejde pä at formulere en etik (altsä en vrerdiskala), som er uafhrengig af äbenbarede sandheder- mä opgive sit forsret, og falder tilbage pä de religiase forudsretninger, som han hele tidenbar villet holde udenfor. Vi kan sidestille to citater, som bedst viser fallitten: Side 125: Den opgave, vi stillede os, gik ud pä pä rent human vis at karakterisere den holdning til det andet menneske, der er indeholdt i Jesu forkyndelse, alt imedens vi sä bort fra dens religi0se indfatning. Og side 195: Konflikten med den anti-metafysiske filosofi er og bliver uundgäelig. Fordringen, der gär ud pä at annullere gensidigheden, kan ikke bestä i det rum, som den anti-metafysiske filosofi henviser den til. Dens eensidighed forudsretter en magt, der har skrenket den enkelte hans tilvrerelse og verden, og som samtidig melder sig som fordringens instans. 25 Men sä er vi lige vidt, for vi kan ikke beskreftige os med frenomener, hvis existens ikke er bevist. For den ikke-troende giver det lige sä meget mening at tale om julenissen pä Granland som om Gud i himlen. Det uklart sagte, er det uklart trenkte, og Lagstrups bog er fascinerende uklar. Den er rar at lrese,

5 26 fordi den vidner om en varm forfatter, og när bogen er blevet angrebet, har det altid vreret bogen, og ikke forfatteren, man sk0d pä. Mäske b0r jeg tilf0je, at L0gstrups med-kristne og fagfreller ikke er enige med ham. Man hrevder, at bogens tankegang heller ikke er til at akceptere teologisk, men den diskussion kan jeg ikke blande mig i. * * * Noget lignende g0r sig greldende, när jeg lreser M0llgaards»In Tyrannos«. Den kommer ind pä sä mange ting, som jeg ikke har begreb om, f.ex. kommunismens filosofiske forudsretninger, interne forhold i de romersk- og grresk-katolske kirker, og ting af den st0rrelsesorden. Hvad angär forfatteren, sä mä man beherske sig for ikke at bruge skreldsord, i den grad bruger han dem selv. Men nu bogens budskab? Det viser sig at vrere säre enkelt og opbygget pä dette grundlag: leggehvidestof er mäske det vigtigste i enhver levende organisme. leggehvidestoffeme i mennesket har en halv-levetid pä 80 dage; de opbygges og nedb:rydes konstant, og med en halv-levetid pä 80 dage kommer vi til det resultat, at reggehvidestoffeme i et menneske hver 160 dage er komplet andre, komplet fornyede. Disse stoffers opbygning - vel at mrerke de simpleste af dem - finder sted ved en kombination af 16 syrer, der skal forbinde sig i en besternt rrekkef0lge, for at reggehvidestof kan opstä. I betragtning af, at 16 elementer kan forbinde sig pä op mod milliarder mäder (tallet er M011- gaards), sä kan man sige, at den n0jagtige og eneste anvendelige kombination er en statistisk usandsynlighed. Heraf affeder M01lgaard sin grundopfattelse af livet: det er en tilblivelse mod sandsynligheden. Men när livet er en tilblivelse mod sandsynligheden, sä er man kun i pagt med livet ved stadig at udvikle sig, og heraf slutter M0llgaard at man ogsä har pligt til at udvikle sin änd: Stilstand er mod livets princip. Mod dette grundsyn kan man indvende, at talen om sandsynlighed og usandsynlighed kun har mening, hvis den f0res pä statistisk grund. Man tager for eksempel16 nummererede kugler ud af en pose, og det viser sig, at en besternt kombination af numrene kun optrreder hver milliard'ene gang. Dette er statistik. Men tager man nu de 16 syrer, som skal til for at danne reggehvidestof, hvad sä med dem? Farbinder de sig ikke hver gang? hver eneste gang til reggehvidestof? Jo, de g0r - og sandsynligheden for at de bli-

6 ver ved, kan man slä op i en statistik over danskeres gennemsnitsalder. Mlllllgaard har altsä rodet de»dtllde«kugler og de»levende«syrer sarnmen. I forbindelse med syrerne er det meningsl111st at tale om chancer for og chancer imod, at de kombinerer sig rigtigt. Derimod kunne det vrere interessant at finde ud af, hvorfor de altid forbinder sig rigtigt; men det handler bogen ikke om. Fra den falske sretning, at livet bliver til mod sandsynligheden, slutter forfatteren som sagt til, at ändeligt liv b111r blive til. Det er en slutning, der for det f111rste forudsretter adskillelse og lighed mellem liv og bevidsthed, og for det andet indf111rer et» blllr«, som ikke stamm er fra biologien, men fra en forud an taget vrerdiskala. Bogens grundlag er f111lgelig uprrecist, og omslagets reklame med den videnskabelige holdning er sikkert skrevet af en etisk og ikke af en videnskabelig konsulent eller direkt111r. Ved M111llgaards gennemgang af Sovjet-samfundet og dets livsfomregtende karakter ligger hovedvregten pä, at kommunisteme ved antagelsen af visse uholdbare dogmer fors111ger at standse deres undersätters ändelig vrekst. Det er et diktatur i lighed med den romersk-katolske kirkes: In Tyrannos. Men hvorfor er det sä galt med tyrannier? Mig forekommer det, at tyrannier netop giver änden de bedste betingelser for at vokse, mod sandsynligheden. Og liv er jo tilblivelse, mod sandsynligheden, ellererdet trods alt ikke? När M111llgaard angriber velfrerdsstaten og den l111se sexualmoral, sä sker det pä samme basis; ogsä disse synes ham at hindre den ändelige vrekst, hvorfor de mä fordlllmmes. Det er altsä ikke nok, at hans hovedthese er falsk, men han gennemflllrer den ikke engang med konsekvens. När man har konstateret dette, spiller det mindre rolle, at der er visse af forfatterens udredninger, man ikke kan f111lge, fordi man ikke har stor nok viden. Man er mindre imponeret, og man tvivler pä forhänd pä, om M111llgaard i disse sager er mere streng mod sig selv end i hine. Endelig slär Holger M111llgaard med konsekvent inkonsekvens grunden vrek under sig selv, när han i forbindelse med en udlregning af Niels Bohrs komplementaritetsteori konstaterer, at det er urimeligt heraf at ville udlede e tiske f111lger; thi etik og naturvidenskab har ikke naget med hinanden at g111re: 27 Side 219: Udviklingen af karakter og samvittighed er et stykke historisk psykologi, ikke et omräde af atomfysikken. Sävel religi0se som irreligifllse mennesker b0r detfor holde op at snakke fysik i forbindelse med diskussioner om karakter og samvittighed. Disse problemer ligger i et andet plan.

7 28 - og dermed bar Mli:lllgaard selv skitseret, hvad vi ovenfor har sagt om hans»tilblivelse imod sandsynligheden«, at man kan ikke udlede vrerdinormer af naturvidenskaben. Snot for sig, simpelthen. Ingen af de to brager giver, sä vidt jeg kan se, mere end momentan lettelse fra livets alvor og vrerdi-problemets härdknude. Mätte lresningen af dette have givet samme slags fred: 10 minutters pause. [1959]

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»På Vulkaner i Colombia«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning 3. Appelformerne de tre veje til overbevisning I dette kapitel skal vi se på appelformerne logos, ethos og pathos. Appelformerne er de tre veje til overbevisning. Hvor logos appellerer til forstanden,

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed af Bjørn Rabjerg Syddansk Universitet det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvordan bliver man social?

Hvordan bliver man social? Af Carsten Hegnsvad seminarielærer Hvordan bliver man social? Et af de store spørgsmål, der aktuelt rejses i forskellige pædagogiske sammenhænge, er hvordan man lærer at være social. Ofte rejses spørgsmålet

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere