UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT"

Transkript

1

2

3

4

5 Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014.

6 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Revision 1 Dato 2013/11/21 Udarbejdet af BEG, SLA, RIBH, CHAB Kontrolleret af OGRG Godkendt af Beskrivelse BEG VVM-redegørelse og miljørapport, Udvidelse af Gram Solvarme Ref [xxxxx] T F

7 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME - VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT INDHOLD 1. Indtroduktion til VVM-redegørelse Miljøvurderinger Fordebat Høring af berørte myndigheder Den videre proces Læsevejledning 2 2. Ikke-teknisk resumé Miljøvurderinger Projektbeskrivelse Lovgrundlag og planforhold Miljøpåvirkninger samlet vurdering Afværgeforanstaltninger Overvågning 7 3. Projektbeskrivelse Detailbeskrivelse af projektet Aktiviteter i anlægsfasen Aktiviteter i driftsfasen Retablering efter endt drift Sikkerhed Alternativer Lovgrundlag og planforhold Planloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer VVM-bekendtgørelsen Øvrige lovgrundlag Forslag til vandplan Regional udviklingsplan for Region Syddanmark Råstofplan 2012 for Region Syddanmark Kommuneplan 2009 for Haderslev Kommune Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune Lokalplaner Metode Miljøpåvirkninger Grundvand Jord Landskab og visuel påvirkning Geologi Kulturhistoriske interesser Rekreative forhold Natur, flora og fauna Luftforurening og klima Afledte socioøkonomiske forhold Andre miljøforhold Kumulative effekter Forslag til overvågningsprogram Sammenfatning Afværgeforanstaltninger 71

8 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME - VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT 9.2 Mangler og begrænsninger Samlet vurdering Referencer Bilag 77

9 1 1. INDTRODUKTION TIL VVM-REDEGØRELSE Haderslev Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af vedvarende energi, og Byrådet har derfor valgt at igangsætte planlægningen for udvidelse af solvarmeanlægget i den sydlige del af Gram. Gram Fjernvarme anvender i dag naturgas som hovedbrændsel (ca. 85 %), suppleret med solvarme (ca. 15 %). Gram Fjernvarme ønsker nu at udvide det eksisterende solvarmeanlæg, således at andelen af solvarme øges til ca. 56 %. Dette er medvirkende til at reducere værkets samlede CO2-udledning med ca tons pr. år. Realiseringen af en udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg kræver et omfattende planlægningsarbejde, herunder udarbejdelse af miljøvurderinger. 1.1 Miljøvurderinger Haderslev Kommune har sammen med Gram Fjernvarme igangsat et omfattende planlægningsarbejde i forbindelse med udvidelsen af det eksisterende solvarmeanlæg ved Gram Fjernvarme. Solvarmeanlægget er omfattet af bilag 2, punkt 3a i VVM-bekendtgørelsen Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, og Haderslev Kommune har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVMreglerne fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1. Solvarmeanlægget kan dermed ikke realiseres, før der er vedtaget retningslinjer i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse, jf. planloven 2. VVM-redegørelsen danner grundlag for udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan for området samt udkast til VVM-tilladelse fra Haderslev Kommune. VVM-redegørelsen omfatter også miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer 3 skal der foretages en strategisk miljøvurdering af kommune- og lokalplaner, som fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser til konkrete projekter. Denne miljøvurdering er integreret i nærværende VVMredegørelse. Nærværende dokument vil blive omtalt som VVM-redegørelse, som således omfatter både miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og VVM-redegørelse efter VVM-bekendtgørelsen i medfør af planloven. VVM-redegørelsen giver således en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt udkast til Haderslev Kommunes VVM-tilladelse. 1.2 Fordebat Forud for udarbejdelsen af denne kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport, er der gennemført en fordebat (idehøring) i perioden 28. juni til 9. august I denne fase blev der udsendt et debatoplæg, og med baggrund heri kunne borgere, myndigheder og andre interesserede kommentere det fremlagte projektforslag. Der kom ingen alternativer i idefasen. Ejer af den jord projektet skal foregå på indsendte bemærkninger om, at han ikke umiddelbart var begejstret for at lægge jord til projektet. 1.3 Høring af berørte myndigheder Haderslev Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en høring af berørte myndigheder. Der fremkom ingen bemærkninger. 1 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. BEK nr af 15/12/ Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, 3 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 936 af 24/09/2009,

10 2 1.4 Den videre proces Denne VVM-redegørelse er udarbejdet af Haderslev Kommune i samarbejde med Gram Fjernvarme og Rambøll. Forslag til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og forslag til lokalplan fremlægges i offentlig høring i 8 uge. Efter den offentlige høring vil indkomne indsigelser og bemærkninger bliver behandlet og vurderet, og de vil indgå i kommunens beslutning om, hvorvidt der skal meddeles tilladelse til projektet. Som baggrund for beslutningen bliver der udarbejdet en sammenfattende redegørelse med miljøhensyn og indkomne bemærkninger. Afgørelsen fra Haderslev Kommune vil være vedtagelse af kommuneplantillæg samt en VVMtilladelse til projektet. Der skal også vedtages en lokalplan for området. Projektet kræver desuden tilladelse efter en række andre regler, som fremgår af kapitel 4 om lovgrundlag og planforhold. Der vil være klagemulighed og en klagevejledning i forbindelse med hver af afgørelserne. 1.5 Læsevejledning Denne VVM-redegørelse beskriver miljøpåvirkningerne fra projektet. Den er opbygget med følgende afsnit: Ikke teknisk resume Projektbeskrivelse Lovgrundlag og planforhold Metode Vurdering af miljøpåvirkninger Forslag til overvågningsprogram Sammenfatning Referencer For at få et overblik over miljørapportens hovedindhold kan man nøjes med at læse sammenfatningen og det ikke-tekniske resumé. Generelt kan hvert kapitel læses for sig selv. Det ikke-tekniske resumé er et letforståeligt resumé af den samlede rapport og de vigtigste konklusioner. Kapitlet om projektbeskrivelsen beskriver projektet, og hvordan det vil blive gennemført. Derudover beskrives et 0-alternativ, der gennem redegørelsen fungerer som et sammenligningsgrundlag, hvis projektet ikke gennemføres. Planforhold og øvrig relevant lovgivning er samlet i det næste kapitel. Derefter beskrives den overordnede metode for, hvordan miljøvurderingerne er gennemført. Selve vurderingerne af de enkelte miljøpåvirkninger er bygget op efter samme skabelon: En beskrivelse af metoden En beskrivelse af de nuværende forhold En beskrivelse af påvirkningerne som følge af projektet En vurdering af kumulative effekter (sammenhænge med andre projekter, der kan forstærke miljøpåvirkningerne) En vurdering af eventuelle afværgetiltag Et sammenfattende skema med vurderingen Næste kapitel omhandler forslag til overvågningsprogram af miljøpåvirkningerne. VVM-redegørelsen afsluttes med en sammenfatning på VVM-redegørelsen. Sammenfatningen omfatter ligeledes en opsummering på de foreslåede afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for indvirkningen på miljøet samt en beskrivelsen af mangler og begrænsninger i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen, der kan have betydning for vurdering af projektets virkning på miljøet.

11 Sidst i VVM-redegørelsen findes en fortegnelse over referencer samt bilag. Referencerne fremgår ligeledes gennem rapporten i fodnoter på de relevante sider. Hvor det er muligt at indsat et link til referencen. God læselyst 3

12 4 2. IKKE-TEKNISK RESUMÉ Det ikke-tekniske resumé er et letforståeligt resumé af den samlede rapport og de vigtigste konklusioner 2.1 Miljøvurderinger Haderslev Kommune har igangsat planlægningsarbejdet for udvidelse af solvarmeanlægget ved Gram Fjernvarme. Haderslev Kommune har truffet afgørelse om, at der er VVM-pligt for projektet. Der er derfor gennemført en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og udarbejdet nærværende VVMredegørelse. De tilhørende planforslag kræver ligeledes udarbejdelse af en miljøvurdering, der stort set har samme krav til indhold som en VVM, hvorved VVM-redegørelsen udarbejdes, så den opfylder kravene i henhold til begge lovgivninger. 2.2 Projektbeskrivelse Solvarmeanlægget etableres i forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg i den sydlige del af Gram. Det nye område udgør ca. 10 ha og vil udvide anlægget med ca m 2 solpaneler. Figur 1 Illustrationsplan Hver solfanger er ca. 2,5 meter høj og opstilles i sydvendte rækker med en hældning på ca Solvarmeanlægget påfyldes en ugiftig frostvæske, der frostsikrer anlægget til minus 15 grader. Væsken transporteres i et lukket system i en frem og retur rørledning imellem varmevekslere og

13 5 de enkelte solpaneler. Der er et sikkerhedssystem til at forhindre lækager af solfangervæsken samt overkogning. For at kunne tømme anlægget for væsken etableres en opbevaringstank på max. 80 m 3. Figur 2 Eksisterende solfangere i Gram I tilknytning til solfangerne etableres et damvarmelager (sæsonvarmelager) for at kunne udnytte solfangeranlægget optimalt. Damvarmelageret vil have en samlet kapacitet på op til m 3 rent vand. Et principsnit af damvarmelageret ses på Figur 3, der illustrerer, at der rundt om damvarmelageret etableres jordvolde med en højde på maksimalt 6,5 meter, og der lægges et trædesikkert låg over varmelageret. Damvarmelageret vil blive indhegnet. For at kunne opfylde lageret med vand oprettes der en midlertidig vandboring tæt på solvarmeanlægget. Figur 3 Principsnit af damvarmelager Der etableres vejadgang til anlægget via Marbækvej, og langs både Marbækvej og Jenningvej plantes et minimum 4 meter bredt beplantningsbælte. Området vil blive tilsået med græs, som afgræsses af får og til disse kan der opsættes et shelter i området. Anlægsarbejderne løber over en periode på ca måneder, og solvarmeanlægget har en forventet levetid på år alternativ 0-alternativet svarer til den situation, hvor projektet ikke gennemføres og/eller lokalplan og kommuneplantillægget ikke vedtages. Det vil sige den situation, hvor der ikke opstilles solpaneler i området, og hvor den overordnede anvendelse af projektområdet forbliver landbrugsdrift.

14 En manglende realisering af projektet, dvs. 0-alternativet, vil medføre, at hovedbrændslet på Gram Fjernvarme fortsat vil være naturgas, som er tilfældet i dag, og der vil således ikke ske en væsentlig reduktion af værkets samlede CO 2 -udledning. 0-alternativet vurderes dog ikke at have væsentlige øvrige konsekvenser for miljøet, da området vil henligge til landbrugsdrift. 2.3 Lovgrundlag og planforhold Udover VVM-reglerne kræver projektet også tilladelse, dispensation og godkendelse efter vandforsyningsloven, varmeforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Projektet er i overensstemmelse med forslag til vandplan, Regional udviklingsplan for Region Syddanmark og Råstofplan 2012 for Region Syddanmark. Projektet er omfattet af 4 retningslinjer i Kommuneplan 2009 for Haderslev Kommune: Erhvervsområder Højspændingsanlæg særligt værdifulde landbrugsområder Vejledende konsekvenszoner Projektet er ligeledes omfattet af 2 retningslinjer i forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune: Højspændingsanlæg Vejledende konsekvenszoner Projektet er i overensstemmelse med samtlige retningslinjer. En del af området er omfattet af kommuneplanramme TA.02 og lokalplan 1E5-1, der udlægger området til teknisk anlæg, og som indeholder det eksisterende solvarmeanlæg. I forbindelse med projektet udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for hele projektområdet. 2.4 Miljøpåvirkninger samlet vurdering De forskellige miljøpåvirkninger er gennem rapporten behandlet på samme måde, hvor både metode, de nuværende forhold og afværgeforanstaltninger er beskrevet sammen med en vurdering af miljøpåvirkninger af både projektet. Ligeledes er de kumulative effekter vurderet, altså hvorvidt der er eksisterende eller fremtidige påvirkninger, der giver en væsentligt miljøpåvirkning i samspil med planens miljøpåvirkninger. Der er ingen miljøemner, som vurderes at give væsentlige eller moderate miljøkonsekvenser. Der er 3 miljøemner, hvor det vurderes, at der kan være mindre miljøkonsekvenser: Grundvand: Gram Vandværks indvindingsopland Grundvand: private enkeltvandsforsyningsanlæg Spildevand og overfladevand: bortledning af spildevand, hovedsaligt i anlægsfasen Det vurderes, at projektet kan have mindre miljøkonsekvenser for Gram Vandværks indvindingsopland og private enkeltvandsforsyningsanlæg, da projektet kan påvirke temperaturen i grundvandet lokalt. Grundet afstanden til indvindingsoplandet og private enkeltvandsforsyningsanlæg vurderes sandsynligheden for påvirkningen henholdsvis meget lille og lille. Det private enkeltvandsforsyningsanlæg kan ligeledes blive påvirket midlertidig af udslip af solfangervæske, dog anvendes anlægget ikke til indvinding af drikkevand. Der etableres omfattende tekniske overvågningssystemer der sikrer, at eventuelle udslip i størst muligt omfang begrænses. Det vurderes, at projektet kan give mindre miljøkonsekvenser for bortledning af spildevand, da solvarmeanlægget med jævne mellemrum kræver rengøring for tilbageholdt kalk og salt. Dette foregår med vand, der efterfølgende skal nedsives. Der er en meget stor sandsynlighed for påvirkningen, men den vil kun være kortvarig. Derudover indeholder det nedsivede vand ikke nogen problematiske stoffer og afstandskravene i forhold til nedsivning kan overholdes. 6

15 Udover de overstående miljøemner er følgende miljøemner ligeledes blevet behandlet i VVMredegørelsen: jord, landskab og visuel påvirkning, geologi, kulturhistoriske interesser, rekreative forhold, natur, flora og fauna, luftforurening og klima, afledte socioøkonomiske forhold, sundhed, affald, støj og vibrationer samt trafik. Det vurderes for alle disse miljøemner, at projektet kan give ingen/ubetydelig miljøkonsekvenser. Dette skyldes bl.a., at: 7 Et solvarmeanlæg vil give en lille sandsynlighed for jordforurening Lille visuel påvirkning, da eksisterende læbælter, skove og planlagte nye beplantningsbælter sikrer, at man ikke kan se anlægget på kort og lang afstand projektområdet er et landbrugsområde, hvorved der ikke er nogen geologisk værdi, kendte kulturhistoriske interesser, rekreative værdier eller 3 områder i selve projektområdet Eventuelle ukendte fortidsminder tages der hånd om ved en forundersøgelse af området, og de mindre 3 søer(vandhuller), der er i nærheden af området bliver ikke berørt, da indvindingen af vand sker fra det dybe magasin, hvorved der er ingen direkte kontakt med beskyttede søer og vandløb Projektområdet ligger i en væsentlig afstand på natur- og vildtreservater samt Natura områder med henholdsvis 15 og 6 km Klimamæssigt bidrager anlægget til en mindre reduktion af CO 2, og klimatiske ændringer vil ikke påvirke projektet pga. dets levetid De sandsynlige miljømæssige konsekvenser ved en udvidelse af solvarmeanlægget vil ikke have et omfang, der vil medføre væsentlige socioøkonomiske konsekvenser for befolkning og lokalsamfund Lille påvirkning ifht. sundhed, da der ikke er nogen særlige rekreative interesser i området samt ingen støj og ingen emissioner i driftsfasen Nedsivning af overfladevand vil kun være regnvand fra låget af damvarmelageret Det er begrænsede mængder råstoffer, der skal anvendes for etableringen af damvarmelageret og solfangeranlægget Der vil komme en lille mængde ufarligt affald i anlægs- og driftsfasen Der kan i anlægsfasen være en midlertidig påvirkning pga. støj og vibrationer, men det vil være i dagtimer og opleves som almindelige bygge- og anlægsarbejder I anlægsfasen vil der være en mindre forøgelse af trafikken i området, men den er begrænset til meget korte perioder i opstarts- og afslutningsfasen. I driftsfasen sker der ingen forøgelse af trafikken 2.5 Afværgeforanstaltninger Da det er museets vurdering, at der er risiko for, at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde på området, skal der gennemføres en forundersøgelse af området, inden anlægsarbejdet går i gang. Der skal ved projektering af damvarmelagerets jordvold sikres, at jordvolden overholder gældende krav til sikkerhed. Jordvolden skal dimensioneres således, at der ikke kan opstå et brud i jordvolden der kan forårsage, at varmt vand strømmer ud i området. 2.6 Overvågning Der foreslås ingen overvågningstiltag.

16 8 3. PROJEKTBESKRIVELSE Gram Fjernvarme ønsker at udvide eksisterende solvarmeanlæg. Udvidelsen omfatter nye solfangere og damvarmelager. Gram Fjernvarme anvender i dag naturgas som hovedbrændsel (ca. 85 %), suppleret med solvarme (ca. 15 %). Ved en udvidelse af solvarmeanlægget øges andelen af solvarme til ca. 60 % af den samlede varmeproduktion. 3.1 Detailbeskrivelse af projektet Solvarmeanlægget etableres i forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg i den sydlige del af Gram, matr. nr. 301a, Gram Ejerlav, Gram. Det nye område udgør ca. 10 ha. Figur 4 Illustrationsplan Solfangere Det eksisterende anlæg ønskes udvidet med ca m 2 solpaneler. Hver solfanger er ca. 2,5 meter høj og opstilles i sydvendte rækker med en hældning på ca

17 9 Figur 5 Eksisterende solvarmeanlæg i Gram Panelerne forbindes indbyrdes med forbindelsesslanger, der er beklædt med egnet isoleringsmateriale og dækkappe. Enderne af det enkelte rør forbindes til et opstanderrør, der er påsvejset solvarmefremløb/- retur til varmeværket. Hvert enkelt panel har et areal på 12,5-14 m 2 og med en højde på 2 m. Dertil kommer betonfundamenter på 0,2 0,5 meters højde. Solfangerne har en vægt på ca. 360 kg. Alle solfangere er forsynet med antirefleksbehandlet glas. Solfangerne opstilles på betonfundamenter, der placeres på eksisterende terræn. Alternativt opstilles solfangerne på aluminiumspæler. I dele af området kan det være aktuelt, at gennemføre mindre terrænreguleringer (+/- 0,5 m) inden solfangerne opstilles. Figur 6 Solpaneler opstillet på betonfundamenter Solfangerarealet vil blive tilsået med græs, som afgræsses af får. Der opstilles et shelter på ca. 50 m 2 til fårene. Solvarmeanlægget påfyldes propylenglycol 4, som er en ugiftig frostvæske, der frostsikrer anlægget til minus 15 grader. Ved temperaturer lavere end minus 10 grader cirkulerer væsken 4 Bilag 1, Produktdatablad Brenntag solfangervæske.

18 10 på solfangerne, således at forstsprængning undgås. Samlet set er der ca. 80 m 3 glykol i anlægget. Væsken transporteres i et lukket system i en frem og retur rørledning imellem varmevekslerne og de enkelte solpaneler. Evt. lækage detekteres ved en alarmtråd, der er indbygget i frem og retur rørledninger. Endvidere er anlægget bestykket med overvågning af både lavt tryk (rørbrud) og højt tryk (kogning). I tilfælde af overkogning eller reparationer på anlægget ledes væsken via en overtryksventil til en opbevaringstank. I øvrigt vil det nye solvarmeanlæg af hensyn til driftssikkerheden blive opdelt i 2 lige store separate anlæg. På den måde sikres det i tilfælde af en kritisk fejl, at det kun vil påvirke den ene halvdel af solvarmeanlægget Damvarmelager Det varme vand, der produceres, når solen skinner, gemmes i et damvarmelager (sæsonvarmelager) med en samlet kapacitet på op til m 3 rent vand. Vandtemperaturen i damvarmelageret varierer fra ca. 30 grader i bunden, og op til ca. 90 grader i toppen. Varmelageret graves ud som en stor, omvendt pyramidestub beklædt med en tæt plastmembran i bund og sider. Varmelageret fyldes op med demineraliseret vand. Vandet transporteres i et lukket system i en frem og retur rørledning imellem varmevekslerne og damvarmelageret, som vist på Figur 8. På toppen udlægges en tæt trædesikker isolering for at holde på varmen i vandet. Damvarmelageret etableres med volde på op til 6,5 m over terræn. Jordvoldene skal udføres med en maksimal hældning på 1:1,5. Damvarmlagerets dybde bliver ca. 16 m, jf. nedenstående principsnit. Afvanding af damvarmelagerets låg sker ved nedsivning på egen grund. Figur 7 Principsnit damvarmelager Jordvolden udføres med opgravende materialer fra udgravningen af bassinet. Materialerne indbygges i jordvolden under skærpet tilsyn, og der udføres kontrol af det indbyggede materiale, således det kan dokumenteres, at de i beregningerne forudsatte geotekniske parametre og krav opnås ved opbygningen af volden Opbevaringstank solfangervæske (glykol) I tilfælde af overkogning eller reparationer på anlægget ledes væsken via en overtryksventil til en opbevaringstank på max. 80 m 3. Under daglig drift står der max. 5 m 3 væske i tanken, som via ventiler er afspærret fra det øvrige solvarmeanlæg. Øvrige væskeudvidelser optages af et antal af standart ekspansionsbeholdere. Tanken placeres i et teknikrum, der integreres i damvarmelagerets jordvold. Under den daglige drift af anlægget, overvåges væskeniveauet i beholderen af en niveautransmitter, der er tilkoblet værkets centrale overvågningssystem Vandindvinding Damvarmelageret opfyldes med ca m 3 vand, men der skal indvindes ca m 3 vand da det forventes at der i forbindelse med rensning af vandet, som beskrevet i kap , vil være en del rejektvand. Der etableres en vandboring boring tæt på solvarmeanlægget Midlertidigt vandbehandlingsanlæg I forbindelse med opfyldning af damvarmelageret skal der etableres et midlertidigt vandbehandlingsanlæg med et formål, at demineralisere vandet. Demineraliseret vand eller totalt afsaltet vand, er almindeligt postevand, hvor alle mineraler er blevet fjernet, så man står tilbage med rent vand. Processen skal forhindre, at der opstår korrosionsskader på de tekniske installationer. Demineraliseringen sker ved en såkaldt omvendt osmose. Vandet i damvarmelageret tilsættes efterfølgende natriumhydroxid (NaOH), der har til formål, at hæve ph-værdien til ca. 9,8. Anlægget placeres tæt på damvarmelageret.

19 11 Eventuelt rejektvand (rent vand) skal nedsive på egen grund Principper for solvarme Nedenstående figur skitserer princippet for vandtransporten i solvarmeanlægget. Anlægget består af 3 lukkede systemer: Solfangerne: Ved hjælp af solen opvarmes det vand, der løber gennem solfangerne, der efterfølgende pumpes i et lukket system til en varmeveksler. Det afkølede vand returneres til solfangerne. Sæsonvarmelager: Det kolde vand fra damvarmelageret opvarmes, når det løber gennem varmeveksleren ved solfangerne. Det varme vand pumpes efterfølgende op i damvarmelageret. Fjernvarme: Det varme vand i damvarmelageret pumpes til en varmeveksler ved varmeværket, der har til formål, at hæve temperaturen på fjernvarmevandet. Figur 8 Princip for solvarme Trafik, veje og stier Eksisterende anlæg har vejadgang til Marbækvej, og det forventes, at der i anlægsfasen etableres en ny vejadgang til Marbækvej i den sydlige ende af området. I anlægsfasen, der varer ca mdr., vil der blive anlægstrafik i form af lastbiler, anlægsmaskiner mv. Anlægsarbejderne gennemføres inden for normal arbejdstid. I driftsfasen vil der være begrænset trafik i form af daglig tilsyn og service Højspændingsledninger Der løber en højspændingsledning gennem området. Gældende krav til respektafstand til ledningen skal overholdes. Alternativt skal luftledningen kabellægges Beplantning Langs Jenningvej og Marbækvej udlægges der areal til minimum 4 m bredt beplantningsbælte i form af levende hegn.

20 12 Figur 9 Eksisterende beplantningsbælte mod Marbækvej 3.2 Aktiviteter i anlægsfasen Det forventes, at anlægsarbejderne løber over en periode på ca mdr., og vil omfatte: Etablering af damvarmelager: Udgravning af damvarmelageret Etablering af jordvolde omkring damvarmelageret Montering af membran Opfyldning af damvarmelageret fra nærliggende midlertidig vandboring. Bortledning af eventuelt rejektvand fra midlertidigt renseanlæg Etablering af mindre teknikbygning til pumper o.l. Etablering af et flydende låg på toppen af damvarmelageret Etablering af solfangeranlæg: Mindre terrænregulering af solfangerfeltet Etablering af ny vejadgang Placering og montering af fundamenter og solpaneler Nedgravning af interne rørforbindelser Etablering af beplantningsbælte som beskrevet i lokalplanen Andre aktiviteter Etablering af trådhegn omkring solfangeranlægget Etablering af shelter for får Tilslutning til eksisterende transmissionsledning fra projektområdet til Gram Fjernvarme Etablering af vandboring til opfyldning af damvarmelager Etablering af vandledning til opfyldning af damvarmelager Anlægsarbejderne gennemføres som udgangspunkt inden for normal arbejdstid (kl. 7 18) 3.3 Aktiviteter i driftsfasen Aktiviteterne i driftsfasen begrænser sig til daglig tilsyn. Overfladevand fra damvarmelagerets låg opsamles i dræn og nedsiver inden for projektområdet. 3.4 Retablering efter endt drift Solvarmeanlægget har en forventet levetid på år. Efter endt drift fjernes fundamenter og solfangere, og området vil kunne tilbageføres til landbrugsdrift. Damvarmelageret kan evt. anvendes til natur og rekreativt område. 3.5 Sikkerhed Damvarmelager Området omkring damvarmelageret indhegnes. På toppen af damvarmelageret udlægges der et trædesikkert låg (isolering) for at holde på varmen i vandet.

21 13 I forbindelse med etablering af et damvarmelager for Vojens Fjernvarme etableres der et vandbassin dels under niveau af omkringliggende terræn og delvis over. Mod syd bliver der således tale om en ca. 4 m høj jordvold for bassinet. Jordvolden beregnes efter forskrifterne i Eurocode 7: Geoteknik del 1: Generelle regler og DS/EN DK NA:2013 (nationalt anneks), samlet kaldet geoteknik normen. Kravene til beregninger af jordvolden er givet i normen og sikkerhedsniveauet for jordvolden er tilsvarende som for en støttevægskonstruktion. Jordvolden udføres med opgravende materialer fra udgravningen af bassinet. Materialerne indbygges i jordvolden under skærpet tilsyn, og der udføres kontrol af det indbyggede materiale, således det kan dokumenteres, at de i beregningerne forudsatte geotekniske parametre og krav opnås ved opbygningen af volden. Sikkerhedsforanstaltninger i solvarmeanlægget Sikkerhedsforanstaltningerne mod lækage på et solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer består af følgende: Løbende trykovervågning af anlægget Løbende overvågning af fugtighed i isoleringslaget i præisolerede fjernvarmerør i jord Løbende inspektion af anlægget Det nye solvarmeanlæg vil af hensyn til driftssikkerheden blive opdelt i 2 lige store separate anlæg. På den måde sikres det i tilfælde af en kritisk fejl, at det kun vil påvirke den ene halvdel af solvarmeanlægget. Varmeværkets alarm -og vagtsystem På varmeværket er der etableret følgende alarmovervågning: Fjernvarmeværket er normalt bemandet inden for normal arbejdstid i hverdagene. Uden for normal arbejdstid har de ansatte en vagtturnus. Hvis der forekommer en alarm tilkaldes vagten med et automatisk telefonopkald. Samtidigt kommer der en sms med alarm tekst. Værkets tekniske personale indgår i en rullende vagtordning. Der er en bagvagt, som vagthavende kan tilkalde til krævende opgaver. Kritiske alarmer medfører at anlægget selv stopper og lukker ned i sikker position, mens mindre kritiske alarmer medfører tilkald, hvor fejlen skal rettes inden et tidsrum. Alarm "A" medfører et umiddelbart stop af anlægget med en fortsat kontrol over de væsentlige sikkerhedsfunktioner på anlægget (såkaldt hårdt stop). Alarm "B" medfører at anlægget bliver stoppet og sat i sikker venteposition (såkaldt blødt stop). Såfremt der sker et spild af solfangervæske skal opsamling af solfangervæske igangsættes, og kommunen skal straks informeres jf. Miljøbeskyttelseslovens 21, og der skal tages en drøftelse med miljømyndigheden af omfanget af en evt. afgravning af forurenet jord. I vurderingen af hvorvidt, der skal foretages afgravning af jord, skal risikoen for grundvandsressource og recipient indgå. Utilsigtet trykstigning solvarmeanlægget koger Trykket på solvarmeanlæggets glykolkreds overvåges kontinuerligt således, at der gives alarm, og nødvendig aktion tages, i tilfælde af trykstigning i systemet. I tilfælde af der ikke aftages varme fra anlægget, ved svigtende pumpe- eller lagerkapacitet (nødstilfælde fx udfald af elforsyning) og der er høj solindstråling, vil solvarmeanlægget opbygge tryk i rørsystemet, hvilket vil resultere i at sikkerhedsventilerne vil lette. På systemet sidder 2 sikkerhedsventiler som letter ved hhv. 4,0 bar og 4,5 bar. Solvarmevæsken vil ved en sådan trykstigning ledes via sikkerhedsventilerne til opsamlingstanken. Anlægget designes til at kunne modstå en kogning, sådan at al solvarmevæsken opsamles og ikke kommer til det fri. Når anlægget er klar til drift igen pumpes væsken tilbage på anlægget. Påfyldning af væske på anlægget foregår manuelt, så der i

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato December 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger fra den 19. december 2013 og til

Læs mere

VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT SOLVARMEANLÆG VED VOJENS

VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT SOLVARMEANLÆG VED VOJENS Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM og miljørapport Dato December 2013 VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT SOLVARMEANLÆG VED VOJENS fremlægges i offentlig høring i 8 uger fra den 19. december 2013 og til

Læs mere

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning.

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning. NOTAT Projekt Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer Kunde Fjernvarmeværker Dato 2013-03-05 Til Miljømyndigheder mv. Fra Benjamin Kjelkvist Larsen Kopi til 1. Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer 1.1 Anlægsbeskrivelse

Læs mere

ETABLERING AF NYT SOLVARME- ANLÆG VED SEJLING HEDE VVM-REDEGØRELSE OG MILJØ- RAPPORT

ETABLERING AF NYT SOLVARME- ANLÆG VED SEJLING HEDE VVM-REDEGØRELSE OG MILJØ- RAPPORT Til Silkeborg Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse Dato Januar, 2016 ETABLERING AF NYT SOLVARME- ANLÆG VED SEJLING HEDE VVM-REDEGØRELSE OG MILJØ- RAPPORT ETABLERING AF NYT SOLVARMEANLÆG VED SEJLING HEDE

Læs mere

1-2013. Status. Vedtaget. Plannavn. 1-2013 Tekniske anlæg ved Jenningvej. Dato for offentliggørelse af forslag 19.12.2013. Slutdato, Offentliggørelse

1-2013. Status. Vedtaget. Plannavn. 1-2013 Tekniske anlæg ved Jenningvej. Dato for offentliggørelse af forslag 19.12.2013. Slutdato, Offentliggørelse 1-2013 Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Slutdato, Offentliggørelse Vedtaget 1-2013 Tekniske anlæg ved Jenningvej 19.12.2013 13.02.2014 27.03.2014 PDF Baggrund og formål Haderslev Kommune

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Etablering af solenergianlæg Etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Maj 2015 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17-310 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Etablering af solenergianlæg - Etape 1 Løgumkloster

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17-310 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Etablering af solenergianlæg - Etape 1 Løgumkloster Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17-310 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Etablering af solenergianlæg - Etape 1 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2014 Kommuneplantillæg nr. 17-310 er udarbejdet

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Haslev Fjernvarme Energivej 35 4690 Haslev Sendt på mail til Benn Erik Grav beg@ramboll.dk 0 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering af solfangeranlæg ved Haslev

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene.

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene. Notatark Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Sagsbehandler Troels Munk-Olsen 23. juni 2015 Bilag 2 Indstillingsnotat Beslutningstema Byrådet skal tage stilling til forslag til lokalplan 1096, forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S NOTAT Teknik- og Miljøcentret Natur og Miljø 22-01-2016 Vurdering af kølecentral til Copenhagen Markets A/S på Litauen Allé 13, Høje Taastrup Rambøll

Læs mere

Lokalplan nr. 091-310

Lokalplan nr. 091-310 Forslag til Lokalplan nr. 091-310 Etablering af solenergianlæg - Etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2015 Lokalplan nr. 091-310 er udarbejdet af Rambøll for Tønder Kommune, Plan,

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013 Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 14. oktober til den 10 december 2014.

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlægget og miljøet Hvis man vil opføre et solvarmeanlæg dialog med kommunen Peter Erfurt, miljømedarbejder, Haderslev Kommune Solvarmeanlæg og miljøet

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter VVM-screening af Solfangeranlæg i Mou Dato: 05-06-2012 Sagsnr.: 2012-24099 Dok.nr.: 2012-177531 Init: BKR VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A VVM Myndighed Solcelleanlæg Skovgårdvej 5, del af matr. 13a, Styding, Hammelev Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger fra ansøger Ansøgers oplysninger Haderslev Kommune Projekt

Læs mere

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune Dato: 7. marts 2016 Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Løgumkloster Fjernvarme Søndermarksvej 3 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Sagsbehandler: Hanne Larsen Direkte tlf.: 74929209 Mail: HAL@toender.dk Sags id.: 09.02.08-P19-1-14 Ks: CJo 8. december 2014 Tillæg

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge Bilag 3 til lokalplanforslag 599 December 2015 Svendborg Kommune Erhverv, Bolig og Natur Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge 1 Miljøvurdering

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg

VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg Silkeborg Forsyning A/S Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Sendt med mail til: ml@silkeborgforsyning.dk og jj@silkeborgforsyning.dk 20. april 2016 VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg Silkeborg Forsyning

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solvarmeanlæg: Projektet omfatter et solvarmeanlæg med

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej September 2017 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektet omfatter etablering af ca. 200 meter fjernvarmerør i St. 60/60-225 twinrør til forsyning af erhvervsbyggeri ved Vejlevej. Under Vejlevej

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune Lovgrundlag: BEK nr. 1184 af 06/11/2014 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg

Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg Herning Bioenergi, Sinding-Ørre Biogasanlæg, Rosmosevej 4, 7400 Herning Oktober

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

4. Opsamlingstanken varmetransmissionsvæske skal være markeret, så det tydeligt fremgår hvad den indeholder.

4. Opsamlingstanken varmetransmissionsvæske skal være markeret, så det tydeligt fremgår hvad den indeholder. Center for Miljø og Natur Team Vand Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a. Sandvedvej 31 a 4250 Fuglebjerg Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 2-6-2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-18-16

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Fjernvarme AMBA Rugbjergvej 3 7490 Aulum Att.: Esben Nagsted Brev sendt pr. mail til [esben@aulumfjernvarme.dk] VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K.

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K. Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Ny vandforsyningsboring Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Helge Hagen

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr.

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr. Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune Frist for høring: 25. februar 2015 Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk

Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk Anmeldelsesskema for solvarmeanlæg i relation til Løgstrup Varmeværk Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse er vedlagt Navn, adresse, telefon-nr. og e-mail på bygherre Navn,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere