UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT"

Transkript

1

2

3

4

5 Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014.

6 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Revision 1 Dato 2013/11/21 Udarbejdet af BEG, SLA, RIBH, CHAB Kontrolleret af OGRG Godkendt af Beskrivelse BEG VVM-redegørelse og miljørapport, Udvidelse af Gram Solvarme Ref [xxxxx] T F

7 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME - VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT INDHOLD 1. Indtroduktion til VVM-redegørelse Miljøvurderinger Fordebat Høring af berørte myndigheder Den videre proces Læsevejledning 2 2. Ikke-teknisk resumé Miljøvurderinger Projektbeskrivelse Lovgrundlag og planforhold Miljøpåvirkninger samlet vurdering Afværgeforanstaltninger Overvågning 7 3. Projektbeskrivelse Detailbeskrivelse af projektet Aktiviteter i anlægsfasen Aktiviteter i driftsfasen Retablering efter endt drift Sikkerhed Alternativer Lovgrundlag og planforhold Planloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer VVM-bekendtgørelsen Øvrige lovgrundlag Forslag til vandplan Regional udviklingsplan for Region Syddanmark Råstofplan 2012 for Region Syddanmark Kommuneplan 2009 for Haderslev Kommune Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune Lokalplaner Metode Miljøpåvirkninger Grundvand Jord Landskab og visuel påvirkning Geologi Kulturhistoriske interesser Rekreative forhold Natur, flora og fauna Luftforurening og klima Afledte socioøkonomiske forhold Andre miljøforhold Kumulative effekter Forslag til overvågningsprogram Sammenfatning Afværgeforanstaltninger 71

8 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME - VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT 9.2 Mangler og begrænsninger Samlet vurdering Referencer Bilag 77

9 1 1. INDTRODUKTION TIL VVM-REDEGØRELSE Haderslev Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af vedvarende energi, og Byrådet har derfor valgt at igangsætte planlægningen for udvidelse af solvarmeanlægget i den sydlige del af Gram. Gram Fjernvarme anvender i dag naturgas som hovedbrændsel (ca. 85 %), suppleret med solvarme (ca. 15 %). Gram Fjernvarme ønsker nu at udvide det eksisterende solvarmeanlæg, således at andelen af solvarme øges til ca. 56 %. Dette er medvirkende til at reducere værkets samlede CO2-udledning med ca tons pr. år. Realiseringen af en udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg kræver et omfattende planlægningsarbejde, herunder udarbejdelse af miljøvurderinger. 1.1 Miljøvurderinger Haderslev Kommune har sammen med Gram Fjernvarme igangsat et omfattende planlægningsarbejde i forbindelse med udvidelsen af det eksisterende solvarmeanlæg ved Gram Fjernvarme. Solvarmeanlægget er omfattet af bilag 2, punkt 3a i VVM-bekendtgørelsen Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, og Haderslev Kommune har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVMreglerne fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1. Solvarmeanlægget kan dermed ikke realiseres, før der er vedtaget retningslinjer i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse, jf. planloven 2. VVM-redegørelsen danner grundlag for udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan for området samt udkast til VVM-tilladelse fra Haderslev Kommune. VVM-redegørelsen omfatter også miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer 3 skal der foretages en strategisk miljøvurdering af kommune- og lokalplaner, som fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser til konkrete projekter. Denne miljøvurdering er integreret i nærværende VVMredegørelse. Nærværende dokument vil blive omtalt som VVM-redegørelse, som således omfatter både miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og VVM-redegørelse efter VVM-bekendtgørelsen i medfør af planloven. VVM-redegørelsen giver således en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt udkast til Haderslev Kommunes VVM-tilladelse. 1.2 Fordebat Forud for udarbejdelsen af denne kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport, er der gennemført en fordebat (idehøring) i perioden 28. juni til 9. august I denne fase blev der udsendt et debatoplæg, og med baggrund heri kunne borgere, myndigheder og andre interesserede kommentere det fremlagte projektforslag. Der kom ingen alternativer i idefasen. Ejer af den jord projektet skal foregå på indsendte bemærkninger om, at han ikke umiddelbart var begejstret for at lægge jord til projektet. 1.3 Høring af berørte myndigheder Haderslev Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en høring af berørte myndigheder. Der fremkom ingen bemærkninger. 1 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. BEK nr af 15/12/2010. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 936 af 24/09/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=127111

10 2 1.4 Den videre proces Denne VVM-redegørelse er udarbejdet af Haderslev Kommune i samarbejde med Gram Fjernvarme og Rambøll. Forslag til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og forslag til lokalplan fremlægges i offentlig høring i 8 uge. Efter den offentlige høring vil indkomne indsigelser og bemærkninger bliver behandlet og vurderet, og de vil indgå i kommunens beslutning om, hvorvidt der skal meddeles tilladelse til projektet. Som baggrund for beslutningen bliver der udarbejdet en sammenfattende redegørelse med miljøhensyn og indkomne bemærkninger. Afgørelsen fra Haderslev Kommune vil være vedtagelse af kommuneplantillæg samt en VVMtilladelse til projektet. Der skal også vedtages en lokalplan for området. Projektet kræver desuden tilladelse efter en række andre regler, som fremgår af kapitel 4 om lovgrundlag og planforhold. Der vil være klagemulighed og en klagevejledning i forbindelse med hver af afgørelserne. 1.5 Læsevejledning Denne VVM-redegørelse beskriver miljøpåvirkningerne fra projektet. Den er opbygget med følgende afsnit: Ikke teknisk resume Projektbeskrivelse Lovgrundlag og planforhold Metode Vurdering af miljøpåvirkninger Forslag til overvågningsprogram Sammenfatning Referencer For at få et overblik over miljørapportens hovedindhold kan man nøjes med at læse sammenfatningen og det ikke-tekniske resumé. Generelt kan hvert kapitel læses for sig selv. Det ikke-tekniske resumé er et letforståeligt resumé af den samlede rapport og de vigtigste konklusioner. Kapitlet om projektbeskrivelsen beskriver projektet, og hvordan det vil blive gennemført. Derudover beskrives et 0-alternativ, der gennem redegørelsen fungerer som et sammenligningsgrundlag, hvis projektet ikke gennemføres. Planforhold og øvrig relevant lovgivning er samlet i det næste kapitel. Derefter beskrives den overordnede metode for, hvordan miljøvurderingerne er gennemført. Selve vurderingerne af de enkelte miljøpåvirkninger er bygget op efter samme skabelon: En beskrivelse af metoden En beskrivelse af de nuværende forhold En beskrivelse af påvirkningerne som følge af projektet En vurdering af kumulative effekter (sammenhænge med andre projekter, der kan forstærke miljøpåvirkningerne) En vurdering af eventuelle afværgetiltag Et sammenfattende skema med vurderingen Næste kapitel omhandler forslag til overvågningsprogram af miljøpåvirkningerne. VVM-redegørelsen afsluttes med en sammenfatning på VVM-redegørelsen. Sammenfatningen omfatter ligeledes en opsummering på de foreslåede afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for indvirkningen på miljøet samt en beskrivelsen af mangler og begrænsninger i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen, der kan have betydning for vurdering af projektets virkning på miljøet.

11 Sidst i VVM-redegørelsen findes en fortegnelse over referencer samt bilag. Referencerne fremgår ligeledes gennem rapporten i fodnoter på de relevante sider. Hvor det er muligt at indsat et link til referencen. God læselyst 3

12 4 2. IKKE-TEKNISK RESUMÉ Det ikke-tekniske resumé er et letforståeligt resumé af den samlede rapport og de vigtigste konklusioner 2.1 Miljøvurderinger Haderslev Kommune har igangsat planlægningsarbejdet for udvidelse af solvarmeanlægget ved Gram Fjernvarme. Haderslev Kommune har truffet afgørelse om, at der er VVM-pligt for projektet. Der er derfor gennemført en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og udarbejdet nærværende VVMredegørelse. De tilhørende planforslag kræver ligeledes udarbejdelse af en miljøvurdering, der stort set har samme krav til indhold som en VVM, hvorved VVM-redegørelsen udarbejdes, så den opfylder kravene i henhold til begge lovgivninger. 2.2 Projektbeskrivelse Solvarmeanlægget etableres i forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg i den sydlige del af Gram. Det nye område udgør ca. 10 ha og vil udvide anlægget med ca m 2 solpaneler. Figur 1 Illustrationsplan Hver solfanger er ca. 2,5 meter høj og opstilles i sydvendte rækker med en hældning på ca Solvarmeanlægget påfyldes en ugiftig frostvæske, der frostsikrer anlægget til minus 15 grader. Væsken transporteres i et lukket system i en frem og retur rørledning imellem varmevekslere og

13 5 de enkelte solpaneler. Der er et sikkerhedssystem til at forhindre lækager af solfangervæsken samt overkogning. For at kunne tømme anlægget for væsken etableres en opbevaringstank på max. 80 m 3. Figur 2 Eksisterende solfangere i Gram I tilknytning til solfangerne etableres et damvarmelager (sæsonvarmelager) for at kunne udnytte solfangeranlægget optimalt. Damvarmelageret vil have en samlet kapacitet på op til m 3 rent vand. Et principsnit af damvarmelageret ses på Figur 3, der illustrerer, at der rundt om damvarmelageret etableres jordvolde med en højde på maksimalt 6,5 meter, og der lægges et trædesikkert låg over varmelageret. Damvarmelageret vil blive indhegnet. For at kunne opfylde lageret med vand oprettes der en midlertidig vandboring tæt på solvarmeanlægget. Figur 3 Principsnit af damvarmelager Der etableres vejadgang til anlægget via Marbækvej, og langs både Marbækvej og Jenningvej plantes et minimum 4 meter bredt beplantningsbælte. Området vil blive tilsået med græs, som afgræsses af får og til disse kan der opsættes et shelter i området. Anlægsarbejderne løber over en periode på ca måneder, og solvarmeanlægget har en forventet levetid på år alternativ 0-alternativet svarer til den situation, hvor projektet ikke gennemføres og/eller lokalplan og kommuneplantillægget ikke vedtages. Det vil sige den situation, hvor der ikke opstilles solpaneler i området, og hvor den overordnede anvendelse af projektområdet forbliver landbrugsdrift.

14 En manglende realisering af projektet, dvs. 0-alternativet, vil medføre, at hovedbrændslet på Gram Fjernvarme fortsat vil være naturgas, som er tilfældet i dag, og der vil således ikke ske en væsentlig reduktion af værkets samlede CO 2 -udledning. 0-alternativet vurderes dog ikke at have væsentlige øvrige konsekvenser for miljøet, da området vil henligge til landbrugsdrift. 2.3 Lovgrundlag og planforhold Udover VVM-reglerne kræver projektet også tilladelse, dispensation og godkendelse efter vandforsyningsloven, varmeforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Projektet er i overensstemmelse med forslag til vandplan, Regional udviklingsplan for Region Syddanmark og Råstofplan 2012 for Region Syddanmark. Projektet er omfattet af 4 retningslinjer i Kommuneplan 2009 for Haderslev Kommune: Erhvervsområder Højspændingsanlæg særligt værdifulde landbrugsområder Vejledende konsekvenszoner Projektet er ligeledes omfattet af 2 retningslinjer i forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune: Højspændingsanlæg Vejledende konsekvenszoner Projektet er i overensstemmelse med samtlige retningslinjer. En del af området er omfattet af kommuneplanramme TA.02 og lokalplan 1E5-1, der udlægger området til teknisk anlæg, og som indeholder det eksisterende solvarmeanlæg. I forbindelse med projektet udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for hele projektområdet. 2.4 Miljøpåvirkninger samlet vurdering De forskellige miljøpåvirkninger er gennem rapporten behandlet på samme måde, hvor både metode, de nuværende forhold og afværgeforanstaltninger er beskrevet sammen med en vurdering af miljøpåvirkninger af både projektet. Ligeledes er de kumulative effekter vurderet, altså hvorvidt der er eksisterende eller fremtidige påvirkninger, der giver en væsentligt miljøpåvirkning i samspil med planens miljøpåvirkninger. Der er ingen miljøemner, som vurderes at give væsentlige eller moderate miljøkonsekvenser. Der er 3 miljøemner, hvor det vurderes, at der kan være mindre miljøkonsekvenser: Grundvand: Gram Vandværks indvindingsopland Grundvand: private enkeltvandsforsyningsanlæg Spildevand og overfladevand: bortledning af spildevand, hovedsaligt i anlægsfasen Det vurderes, at projektet kan have mindre miljøkonsekvenser for Gram Vandværks indvindingsopland og private enkeltvandsforsyningsanlæg, da projektet kan påvirke temperaturen i grundvandet lokalt. Grundet afstanden til indvindingsoplandet og private enkeltvandsforsyningsanlæg vurderes sandsynligheden for påvirkningen henholdsvis meget lille og lille. Det private enkeltvandsforsyningsanlæg kan ligeledes blive påvirket midlertidig af udslip af solfangervæske, dog anvendes anlægget ikke til indvinding af drikkevand. Der etableres omfattende tekniske overvågningssystemer der sikrer, at eventuelle udslip i størst muligt omfang begrænses. Det vurderes, at projektet kan give mindre miljøkonsekvenser for bortledning af spildevand, da solvarmeanlægget med jævne mellemrum kræver rengøring for tilbageholdt kalk og salt. Dette foregår med vand, der efterfølgende skal nedsives. Der er en meget stor sandsynlighed for påvirkningen, men den vil kun være kortvarig. Derudover indeholder det nedsivede vand ikke nogen problematiske stoffer og afstandskravene i forhold til nedsivning kan overholdes. 6

15 Udover de overstående miljøemner er følgende miljøemner ligeledes blevet behandlet i VVMredegørelsen: jord, landskab og visuel påvirkning, geologi, kulturhistoriske interesser, rekreative forhold, natur, flora og fauna, luftforurening og klima, afledte socioøkonomiske forhold, sundhed, affald, støj og vibrationer samt trafik. Det vurderes for alle disse miljøemner, at projektet kan give ingen/ubetydelig miljøkonsekvenser. Dette skyldes bl.a., at: 7 Et solvarmeanlæg vil give en lille sandsynlighed for jordforurening Lille visuel påvirkning, da eksisterende læbælter, skove og planlagte nye beplantningsbælter sikrer, at man ikke kan se anlægget på kort og lang afstand projektområdet er et landbrugsområde, hvorved der ikke er nogen geologisk værdi, kendte kulturhistoriske interesser, rekreative værdier eller 3 områder i selve projektområdet Eventuelle ukendte fortidsminder tages der hånd om ved en forundersøgelse af området, og de mindre 3 søer(vandhuller), der er i nærheden af området bliver ikke berørt, da indvindingen af vand sker fra det dybe magasin, hvorved der er ingen direkte kontakt med beskyttede søer og vandløb Projektområdet ligger i en væsentlig afstand på natur- og vildtreservater samt Natura områder med henholdsvis 15 og 6 km Klimamæssigt bidrager anlægget til en mindre reduktion af CO 2, og klimatiske ændringer vil ikke påvirke projektet pga. dets levetid De sandsynlige miljømæssige konsekvenser ved en udvidelse af solvarmeanlægget vil ikke have et omfang, der vil medføre væsentlige socioøkonomiske konsekvenser for befolkning og lokalsamfund Lille påvirkning ifht. sundhed, da der ikke er nogen særlige rekreative interesser i området samt ingen støj og ingen emissioner i driftsfasen Nedsivning af overfladevand vil kun være regnvand fra låget af damvarmelageret Det er begrænsede mængder råstoffer, der skal anvendes for etableringen af damvarmelageret og solfangeranlægget Der vil komme en lille mængde ufarligt affald i anlægs- og driftsfasen Der kan i anlægsfasen være en midlertidig påvirkning pga. støj og vibrationer, men det vil være i dagtimer og opleves som almindelige bygge- og anlægsarbejder I anlægsfasen vil der være en mindre forøgelse af trafikken i området, men den er begrænset til meget korte perioder i opstarts- og afslutningsfasen. I driftsfasen sker der ingen forøgelse af trafikken 2.5 Afværgeforanstaltninger Da det er museets vurdering, at der er risiko for, at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde på området, skal der gennemføres en forundersøgelse af området, inden anlægsarbejdet går i gang. Der skal ved projektering af damvarmelagerets jordvold sikres, at jordvolden overholder gældende krav til sikkerhed. Jordvolden skal dimensioneres således, at der ikke kan opstå et brud i jordvolden der kan forårsage, at varmt vand strømmer ud i området. 2.6 Overvågning Der foreslås ingen overvågningstiltag.

16 8 3. PROJEKTBESKRIVELSE Gram Fjernvarme ønsker at udvide eksisterende solvarmeanlæg. Udvidelsen omfatter nye solfangere og damvarmelager. Gram Fjernvarme anvender i dag naturgas som hovedbrændsel (ca. 85 %), suppleret med solvarme (ca. 15 %). Ved en udvidelse af solvarmeanlægget øges andelen af solvarme til ca. 60 % af den samlede varmeproduktion. 3.1 Detailbeskrivelse af projektet Solvarmeanlægget etableres i forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg i den sydlige del af Gram, matr. nr. 301a, Gram Ejerlav, Gram. Det nye område udgør ca. 10 ha. Figur 4 Illustrationsplan Solfangere Det eksisterende anlæg ønskes udvidet med ca m 2 solpaneler. Hver solfanger er ca. 2,5 meter høj og opstilles i sydvendte rækker med en hældning på ca

17 9 Figur 5 Eksisterende solvarmeanlæg i Gram Panelerne forbindes indbyrdes med forbindelsesslanger, der er beklædt med egnet isoleringsmateriale og dækkappe. Enderne af det enkelte rør forbindes til et opstanderrør, der er påsvejset solvarmefremløb/- retur til varmeværket. Hvert enkelt panel har et areal på 12,5-14 m 2 og med en højde på 2 m. Dertil kommer betonfundamenter på 0,2 0,5 meters højde. Solfangerne har en vægt på ca. 360 kg. Alle solfangere er forsynet med antirefleksbehandlet glas. Solfangerne opstilles på betonfundamenter, der placeres på eksisterende terræn. Alternativt opstilles solfangerne på aluminiumspæler. I dele af området kan det være aktuelt, at gennemføre mindre terrænreguleringer (+/- 0,5 m) inden solfangerne opstilles. Figur 6 Solpaneler opstillet på betonfundamenter Solfangerarealet vil blive tilsået med græs, som afgræsses af får. Der opstilles et shelter på ca. 50 m 2 til fårene. Solvarmeanlægget påfyldes propylenglycol 4, som er en ugiftig frostvæske, der frostsikrer anlægget til minus 15 grader. Ved temperaturer lavere end minus 10 grader cirkulerer væsken 4 Bilag 1, Produktdatablad Brenntag solfangervæske.

18 10 på solfangerne, således at forstsprængning undgås. Samlet set er der ca. 80 m 3 glykol i anlægget. Væsken transporteres i et lukket system i en frem og retur rørledning imellem varmevekslerne og de enkelte solpaneler. Evt. lækage detekteres ved en alarmtråd, der er indbygget i frem og retur rørledninger. Endvidere er anlægget bestykket med overvågning af både lavt tryk (rørbrud) og højt tryk (kogning). I tilfælde af overkogning eller reparationer på anlægget ledes væsken via en overtryksventil til en opbevaringstank. I øvrigt vil det nye solvarmeanlæg af hensyn til driftssikkerheden blive opdelt i 2 lige store separate anlæg. På den måde sikres det i tilfælde af en kritisk fejl, at det kun vil påvirke den ene halvdel af solvarmeanlægget Damvarmelager Det varme vand, der produceres, når solen skinner, gemmes i et damvarmelager (sæsonvarmelager) med en samlet kapacitet på op til m 3 rent vand. Vandtemperaturen i damvarmelageret varierer fra ca. 30 grader i bunden, og op til ca. 90 grader i toppen. Varmelageret graves ud som en stor, omvendt pyramidestub beklædt med en tæt plastmembran i bund og sider. Varmelageret fyldes op med demineraliseret vand. Vandet transporteres i et lukket system i en frem og retur rørledning imellem varmevekslerne og damvarmelageret, som vist på Figur 8. På toppen udlægges en tæt trædesikker isolering for at holde på varmen i vandet. Damvarmelageret etableres med volde på op til 6,5 m over terræn. Jordvoldene skal udføres med en maksimal hældning på 1:1,5. Damvarmlagerets dybde bliver ca. 16 m, jf. nedenstående principsnit. Afvanding af damvarmelagerets låg sker ved nedsivning på egen grund. Figur 7 Principsnit damvarmelager Jordvolden udføres med opgravende materialer fra udgravningen af bassinet. Materialerne indbygges i jordvolden under skærpet tilsyn, og der udføres kontrol af det indbyggede materiale, således det kan dokumenteres, at de i beregningerne forudsatte geotekniske parametre og krav opnås ved opbygningen af volden Opbevaringstank solfangervæske (glykol) I tilfælde af overkogning eller reparationer på anlægget ledes væsken via en overtryksventil til en opbevaringstank på max. 80 m 3. Under daglig drift står der max. 5 m 3 væske i tanken, som via ventiler er afspærret fra det øvrige solvarmeanlæg. Øvrige væskeudvidelser optages af et antal af standart ekspansionsbeholdere. Tanken placeres i et teknikrum, der integreres i damvarmelagerets jordvold. Under den daglige drift af anlægget, overvåges væskeniveauet i beholderen af en niveautransmitter, der er tilkoblet værkets centrale overvågningssystem Vandindvinding Damvarmelageret opfyldes med ca m 3 vand, men der skal indvindes ca m 3 vand da det forventes at der i forbindelse med rensning af vandet, som beskrevet i kap , vil være en del rejektvand. Der etableres en vandboring boring tæt på solvarmeanlægget Midlertidigt vandbehandlingsanlæg I forbindelse med opfyldning af damvarmelageret skal der etableres et midlertidigt vandbehandlingsanlæg med et formål, at demineralisere vandet. Demineraliseret vand eller totalt afsaltet vand, er almindeligt postevand, hvor alle mineraler er blevet fjernet, så man står tilbage med rent vand. Processen skal forhindre, at der opstår korrosionsskader på de tekniske installationer. Demineraliseringen sker ved en såkaldt omvendt osmose. Vandet i damvarmelageret tilsættes efterfølgende natriumhydroxid (NaOH), der har til formål, at hæve ph-værdien til ca. 9,8. Anlægget placeres tæt på damvarmelageret.

19 11 Eventuelt rejektvand (rent vand) skal nedsive på egen grund Principper for solvarme Nedenstående figur skitserer princippet for vandtransporten i solvarmeanlægget. Anlægget består af 3 lukkede systemer: Solfangerne: Ved hjælp af solen opvarmes det vand, der løber gennem solfangerne, der efterfølgende pumpes i et lukket system til en varmeveksler. Det afkølede vand returneres til solfangerne. Sæsonvarmelager: Det kolde vand fra damvarmelageret opvarmes, når det løber gennem varmeveksleren ved solfangerne. Det varme vand pumpes efterfølgende op i damvarmelageret. Fjernvarme: Det varme vand i damvarmelageret pumpes til en varmeveksler ved varmeværket, der har til formål, at hæve temperaturen på fjernvarmevandet. Figur 8 Princip for solvarme Trafik, veje og stier Eksisterende anlæg har vejadgang til Marbækvej, og det forventes, at der i anlægsfasen etableres en ny vejadgang til Marbækvej i den sydlige ende af området. I anlægsfasen, der varer ca mdr., vil der blive anlægstrafik i form af lastbiler, anlægsmaskiner mv. Anlægsarbejderne gennemføres inden for normal arbejdstid. I driftsfasen vil der være begrænset trafik i form af daglig tilsyn og service Højspændingsledninger Der løber en højspændingsledning gennem området. Gældende krav til respektafstand til ledningen skal overholdes. Alternativt skal luftledningen kabellægges Beplantning Langs Jenningvej og Marbækvej udlægges der areal til minimum 4 m bredt beplantningsbælte i form af levende hegn.

20 12 Figur 9 Eksisterende beplantningsbælte mod Marbækvej 3.2 Aktiviteter i anlægsfasen Det forventes, at anlægsarbejderne løber over en periode på ca mdr., og vil omfatte: Etablering af damvarmelager: Udgravning af damvarmelageret Etablering af jordvolde omkring damvarmelageret Montering af membran Opfyldning af damvarmelageret fra nærliggende midlertidig vandboring. Bortledning af eventuelt rejektvand fra midlertidigt renseanlæg Etablering af mindre teknikbygning til pumper o.l. Etablering af et flydende låg på toppen af damvarmelageret Etablering af solfangeranlæg: Mindre terrænregulering af solfangerfeltet Etablering af ny vejadgang Placering og montering af fundamenter og solpaneler Nedgravning af interne rørforbindelser Etablering af beplantningsbælte som beskrevet i lokalplanen Andre aktiviteter Etablering af trådhegn omkring solfangeranlægget Etablering af shelter for får Tilslutning til eksisterende transmissionsledning fra projektområdet til Gram Fjernvarme Etablering af vandboring til opfyldning af damvarmelager Etablering af vandledning til opfyldning af damvarmelager Anlægsarbejderne gennemføres som udgangspunkt inden for normal arbejdstid (kl. 7 18) 3.3 Aktiviteter i driftsfasen Aktiviteterne i driftsfasen begrænser sig til daglig tilsyn. Overfladevand fra damvarmelagerets låg opsamles i dræn og nedsiver inden for projektområdet. 3.4 Retablering efter endt drift Solvarmeanlægget har en forventet levetid på år. Efter endt drift fjernes fundamenter og solfangere, og området vil kunne tilbageføres til landbrugsdrift. Damvarmelageret kan evt. anvendes til natur og rekreativt område. 3.5 Sikkerhed Damvarmelager Området omkring damvarmelageret indhegnes. På toppen af damvarmelageret udlægges der et trædesikkert låg (isolering) for at holde på varmen i vandet.

21 13 I forbindelse med etablering af et damvarmelager for Vojens Fjernvarme etableres der et vandbassin dels under niveau af omkringliggende terræn og delvis over. Mod syd bliver der således tale om en ca. 4 m høj jordvold for bassinet. Jordvolden beregnes efter forskrifterne i Eurocode 7: Geoteknik del 1: Generelle regler og DS/EN DK NA:2013 (nationalt anneks), samlet kaldet geoteknik normen. Kravene til beregninger af jordvolden er givet i normen og sikkerhedsniveauet for jordvolden er tilsvarende som for en støttevægskonstruktion. Jordvolden udføres med opgravende materialer fra udgravningen af bassinet. Materialerne indbygges i jordvolden under skærpet tilsyn, og der udføres kontrol af det indbyggede materiale, således det kan dokumenteres, at de i beregningerne forudsatte geotekniske parametre og krav opnås ved opbygningen af volden. Sikkerhedsforanstaltninger i solvarmeanlægget Sikkerhedsforanstaltningerne mod lækage på et solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer består af følgende: Løbende trykovervågning af anlægget Løbende overvågning af fugtighed i isoleringslaget i præisolerede fjernvarmerør i jord Løbende inspektion af anlægget Det nye solvarmeanlæg vil af hensyn til driftssikkerheden blive opdelt i 2 lige store separate anlæg. På den måde sikres det i tilfælde af en kritisk fejl, at det kun vil påvirke den ene halvdel af solvarmeanlægget. Varmeværkets alarm -og vagtsystem På varmeværket er der etableret følgende alarmovervågning: Fjernvarmeværket er normalt bemandet inden for normal arbejdstid i hverdagene. Uden for normal arbejdstid har de ansatte en vagtturnus. Hvis der forekommer en alarm tilkaldes vagten med et automatisk telefonopkald. Samtidigt kommer der en sms med alarm tekst. Værkets tekniske personale indgår i en rullende vagtordning. Der er en bagvagt, som vagthavende kan tilkalde til krævende opgaver. Kritiske alarmer medfører at anlægget selv stopper og lukker ned i sikker position, mens mindre kritiske alarmer medfører tilkald, hvor fejlen skal rettes inden et tidsrum. Alarm "A" medfører et umiddelbart stop af anlægget med en fortsat kontrol over de væsentlige sikkerhedsfunktioner på anlægget (såkaldt hårdt stop). Alarm "B" medfører at anlægget bliver stoppet og sat i sikker venteposition (såkaldt blødt stop). Såfremt der sker et spild af solfangervæske skal opsamling af solfangervæske igangsættes, og kommunen skal straks informeres jf. Miljøbeskyttelseslovens 21, og der skal tages en drøftelse med miljømyndigheden af omfanget af en evt. afgravning af forurenet jord. I vurderingen af hvorvidt, der skal foretages afgravning af jord, skal risikoen for grundvandsressource og recipient indgå. Utilsigtet trykstigning solvarmeanlægget koger Trykket på solvarmeanlæggets glykolkreds overvåges kontinuerligt således, at der gives alarm, og nødvendig aktion tages, i tilfælde af trykstigning i systemet. I tilfælde af der ikke aftages varme fra anlægget, ved svigtende pumpe- eller lagerkapacitet (nødstilfælde fx udfald af elforsyning) og der er høj solindstråling, vil solvarmeanlægget opbygge tryk i rørsystemet, hvilket vil resultere i at sikkerhedsventilerne vil lette. På systemet sidder 2 sikkerhedsventiler som letter ved hhv. 4,0 bar og 4,5 bar. Solvarmevæsken vil ved en sådan trykstigning ledes via sikkerhedsventilerne til opsamlingstanken. Anlægget designes til at kunne modstå en kogning, sådan at al solvarmevæsken opsamles og ikke kommer til det fri. Når anlægget er klar til drift igen pumpes væsken tilbage på anlægget. Påfyldning af væske på anlægget foregår manuelt, så der i

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato December 2014 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Revision 4 Dato 2014-12-22

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 27 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere