UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT"

Transkript

1

2

3

4

5 Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014.

6 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Revision 1 Dato 2013/11/21 Udarbejdet af BEG, SLA, RIBH, CHAB Kontrolleret af OGRG Godkendt af Beskrivelse BEG VVM-redegørelse og miljørapport, Udvidelse af Gram Solvarme Ref [xxxxx] T F

7 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME - VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT INDHOLD 1. Indtroduktion til VVM-redegørelse Miljøvurderinger Fordebat Høring af berørte myndigheder Den videre proces Læsevejledning 2 2. Ikke-teknisk resumé Miljøvurderinger Projektbeskrivelse Lovgrundlag og planforhold Miljøpåvirkninger samlet vurdering Afværgeforanstaltninger Overvågning 7 3. Projektbeskrivelse Detailbeskrivelse af projektet Aktiviteter i anlægsfasen Aktiviteter i driftsfasen Retablering efter endt drift Sikkerhed Alternativer Lovgrundlag og planforhold Planloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer VVM-bekendtgørelsen Øvrige lovgrundlag Forslag til vandplan Regional udviklingsplan for Region Syddanmark Råstofplan 2012 for Region Syddanmark Kommuneplan 2009 for Haderslev Kommune Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune Lokalplaner Metode Miljøpåvirkninger Grundvand Jord Landskab og visuel påvirkning Geologi Kulturhistoriske interesser Rekreative forhold Natur, flora og fauna Luftforurening og klima Afledte socioøkonomiske forhold Andre miljøforhold Kumulative effekter Forslag til overvågningsprogram Sammenfatning Afværgeforanstaltninger 71

8 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME - VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT 9.2 Mangler og begrænsninger Samlet vurdering Referencer Bilag 77

9 1 1. INDTRODUKTION TIL VVM-REDEGØRELSE Haderslev Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af vedvarende energi, og Byrådet har derfor valgt at igangsætte planlægningen for udvidelse af solvarmeanlægget i den sydlige del af Gram. Gram Fjernvarme anvender i dag naturgas som hovedbrændsel (ca. 85 %), suppleret med solvarme (ca. 15 %). Gram Fjernvarme ønsker nu at udvide det eksisterende solvarmeanlæg, således at andelen af solvarme øges til ca. 56 %. Dette er medvirkende til at reducere værkets samlede CO2-udledning med ca tons pr. år. Realiseringen af en udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg kræver et omfattende planlægningsarbejde, herunder udarbejdelse af miljøvurderinger. 1.1 Miljøvurderinger Haderslev Kommune har sammen med Gram Fjernvarme igangsat et omfattende planlægningsarbejde i forbindelse med udvidelsen af det eksisterende solvarmeanlæg ved Gram Fjernvarme. Solvarmeanlægget er omfattet af bilag 2, punkt 3a i VVM-bekendtgørelsen Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, og Haderslev Kommune har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVMreglerne fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1. Solvarmeanlægget kan dermed ikke realiseres, før der er vedtaget retningslinjer i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse, jf. planloven 2. VVM-redegørelsen danner grundlag for udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan for området samt udkast til VVM-tilladelse fra Haderslev Kommune. VVM-redegørelsen omfatter også miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer 3 skal der foretages en strategisk miljøvurdering af kommune- og lokalplaner, som fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser til konkrete projekter. Denne miljøvurdering er integreret i nærværende VVMredegørelse. Nærværende dokument vil blive omtalt som VVM-redegørelse, som således omfatter både miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og VVM-redegørelse efter VVM-bekendtgørelsen i medfør af planloven. VVM-redegørelsen giver således en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt udkast til Haderslev Kommunes VVM-tilladelse. 1.2 Fordebat Forud for udarbejdelsen af denne kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport, er der gennemført en fordebat (idehøring) i perioden 28. juni til 9. august I denne fase blev der udsendt et debatoplæg, og med baggrund heri kunne borgere, myndigheder og andre interesserede kommentere det fremlagte projektforslag. Der kom ingen alternativer i idefasen. Ejer af den jord projektet skal foregå på indsendte bemærkninger om, at han ikke umiddelbart var begejstret for at lægge jord til projektet. 1.3 Høring af berørte myndigheder Haderslev Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en høring af berørte myndigheder. Der fremkom ingen bemærkninger. 1 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. BEK nr af 15/12/2010. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 936 af 24/09/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=127111

10 2 1.4 Den videre proces Denne VVM-redegørelse er udarbejdet af Haderslev Kommune i samarbejde med Gram Fjernvarme og Rambøll. Forslag til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og forslag til lokalplan fremlægges i offentlig høring i 8 uge. Efter den offentlige høring vil indkomne indsigelser og bemærkninger bliver behandlet og vurderet, og de vil indgå i kommunens beslutning om, hvorvidt der skal meddeles tilladelse til projektet. Som baggrund for beslutningen bliver der udarbejdet en sammenfattende redegørelse med miljøhensyn og indkomne bemærkninger. Afgørelsen fra Haderslev Kommune vil være vedtagelse af kommuneplantillæg samt en VVMtilladelse til projektet. Der skal også vedtages en lokalplan for området. Projektet kræver desuden tilladelse efter en række andre regler, som fremgår af kapitel 4 om lovgrundlag og planforhold. Der vil være klagemulighed og en klagevejledning i forbindelse med hver af afgørelserne. 1.5 Læsevejledning Denne VVM-redegørelse beskriver miljøpåvirkningerne fra projektet. Den er opbygget med følgende afsnit: Ikke teknisk resume Projektbeskrivelse Lovgrundlag og planforhold Metode Vurdering af miljøpåvirkninger Forslag til overvågningsprogram Sammenfatning Referencer For at få et overblik over miljørapportens hovedindhold kan man nøjes med at læse sammenfatningen og det ikke-tekniske resumé. Generelt kan hvert kapitel læses for sig selv. Det ikke-tekniske resumé er et letforståeligt resumé af den samlede rapport og de vigtigste konklusioner. Kapitlet om projektbeskrivelsen beskriver projektet, og hvordan det vil blive gennemført. Derudover beskrives et 0-alternativ, der gennem redegørelsen fungerer som et sammenligningsgrundlag, hvis projektet ikke gennemføres. Planforhold og øvrig relevant lovgivning er samlet i det næste kapitel. Derefter beskrives den overordnede metode for, hvordan miljøvurderingerne er gennemført. Selve vurderingerne af de enkelte miljøpåvirkninger er bygget op efter samme skabelon: En beskrivelse af metoden En beskrivelse af de nuværende forhold En beskrivelse af påvirkningerne som følge af projektet En vurdering af kumulative effekter (sammenhænge med andre projekter, der kan forstærke miljøpåvirkningerne) En vurdering af eventuelle afværgetiltag Et sammenfattende skema med vurderingen Næste kapitel omhandler forslag til overvågningsprogram af miljøpåvirkningerne. VVM-redegørelsen afsluttes med en sammenfatning på VVM-redegørelsen. Sammenfatningen omfatter ligeledes en opsummering på de foreslåede afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for indvirkningen på miljøet samt en beskrivelsen af mangler og begrænsninger i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen, der kan have betydning for vurdering af projektets virkning på miljøet.

11 Sidst i VVM-redegørelsen findes en fortegnelse over referencer samt bilag. Referencerne fremgår ligeledes gennem rapporten i fodnoter på de relevante sider. Hvor det er muligt at indsat et link til referencen. God læselyst 3

12 4 2. IKKE-TEKNISK RESUMÉ Det ikke-tekniske resumé er et letforståeligt resumé af den samlede rapport og de vigtigste konklusioner 2.1 Miljøvurderinger Haderslev Kommune har igangsat planlægningsarbejdet for udvidelse af solvarmeanlægget ved Gram Fjernvarme. Haderslev Kommune har truffet afgørelse om, at der er VVM-pligt for projektet. Der er derfor gennemført en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og udarbejdet nærværende VVMredegørelse. De tilhørende planforslag kræver ligeledes udarbejdelse af en miljøvurdering, der stort set har samme krav til indhold som en VVM, hvorved VVM-redegørelsen udarbejdes, så den opfylder kravene i henhold til begge lovgivninger. 2.2 Projektbeskrivelse Solvarmeanlægget etableres i forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg i den sydlige del af Gram. Det nye område udgør ca. 10 ha og vil udvide anlægget med ca m 2 solpaneler. Figur 1 Illustrationsplan Hver solfanger er ca. 2,5 meter høj og opstilles i sydvendte rækker med en hældning på ca Solvarmeanlægget påfyldes en ugiftig frostvæske, der frostsikrer anlægget til minus 15 grader. Væsken transporteres i et lukket system i en frem og retur rørledning imellem varmevekslere og

13 5 de enkelte solpaneler. Der er et sikkerhedssystem til at forhindre lækager af solfangervæsken samt overkogning. For at kunne tømme anlægget for væsken etableres en opbevaringstank på max. 80 m 3. Figur 2 Eksisterende solfangere i Gram I tilknytning til solfangerne etableres et damvarmelager (sæsonvarmelager) for at kunne udnytte solfangeranlægget optimalt. Damvarmelageret vil have en samlet kapacitet på op til m 3 rent vand. Et principsnit af damvarmelageret ses på Figur 3, der illustrerer, at der rundt om damvarmelageret etableres jordvolde med en højde på maksimalt 6,5 meter, og der lægges et trædesikkert låg over varmelageret. Damvarmelageret vil blive indhegnet. For at kunne opfylde lageret med vand oprettes der en midlertidig vandboring tæt på solvarmeanlægget. Figur 3 Principsnit af damvarmelager Der etableres vejadgang til anlægget via Marbækvej, og langs både Marbækvej og Jenningvej plantes et minimum 4 meter bredt beplantningsbælte. Området vil blive tilsået med græs, som afgræsses af får og til disse kan der opsættes et shelter i området. Anlægsarbejderne løber over en periode på ca måneder, og solvarmeanlægget har en forventet levetid på år alternativ 0-alternativet svarer til den situation, hvor projektet ikke gennemføres og/eller lokalplan og kommuneplantillægget ikke vedtages. Det vil sige den situation, hvor der ikke opstilles solpaneler i området, og hvor den overordnede anvendelse af projektområdet forbliver landbrugsdrift.

14 En manglende realisering af projektet, dvs. 0-alternativet, vil medføre, at hovedbrændslet på Gram Fjernvarme fortsat vil være naturgas, som er tilfældet i dag, og der vil således ikke ske en væsentlig reduktion af værkets samlede CO 2 -udledning. 0-alternativet vurderes dog ikke at have væsentlige øvrige konsekvenser for miljøet, da området vil henligge til landbrugsdrift. 2.3 Lovgrundlag og planforhold Udover VVM-reglerne kræver projektet også tilladelse, dispensation og godkendelse efter vandforsyningsloven, varmeforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Projektet er i overensstemmelse med forslag til vandplan, Regional udviklingsplan for Region Syddanmark og Råstofplan 2012 for Region Syddanmark. Projektet er omfattet af 4 retningslinjer i Kommuneplan 2009 for Haderslev Kommune: Erhvervsområder Højspændingsanlæg særligt værdifulde landbrugsområder Vejledende konsekvenszoner Projektet er ligeledes omfattet af 2 retningslinjer i forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune: Højspændingsanlæg Vejledende konsekvenszoner Projektet er i overensstemmelse med samtlige retningslinjer. En del af området er omfattet af kommuneplanramme TA.02 og lokalplan 1E5-1, der udlægger området til teknisk anlæg, og som indeholder det eksisterende solvarmeanlæg. I forbindelse med projektet udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for hele projektområdet. 2.4 Miljøpåvirkninger samlet vurdering De forskellige miljøpåvirkninger er gennem rapporten behandlet på samme måde, hvor både metode, de nuværende forhold og afværgeforanstaltninger er beskrevet sammen med en vurdering af miljøpåvirkninger af både projektet. Ligeledes er de kumulative effekter vurderet, altså hvorvidt der er eksisterende eller fremtidige påvirkninger, der giver en væsentligt miljøpåvirkning i samspil med planens miljøpåvirkninger. Der er ingen miljøemner, som vurderes at give væsentlige eller moderate miljøkonsekvenser. Der er 3 miljøemner, hvor det vurderes, at der kan være mindre miljøkonsekvenser: Grundvand: Gram Vandværks indvindingsopland Grundvand: private enkeltvandsforsyningsanlæg Spildevand og overfladevand: bortledning af spildevand, hovedsaligt i anlægsfasen Det vurderes, at projektet kan have mindre miljøkonsekvenser for Gram Vandværks indvindingsopland og private enkeltvandsforsyningsanlæg, da projektet kan påvirke temperaturen i grundvandet lokalt. Grundet afstanden til indvindingsoplandet og private enkeltvandsforsyningsanlæg vurderes sandsynligheden for påvirkningen henholdsvis meget lille og lille. Det private enkeltvandsforsyningsanlæg kan ligeledes blive påvirket midlertidig af udslip af solfangervæske, dog anvendes anlægget ikke til indvinding af drikkevand. Der etableres omfattende tekniske overvågningssystemer der sikrer, at eventuelle udslip i størst muligt omfang begrænses. Det vurderes, at projektet kan give mindre miljøkonsekvenser for bortledning af spildevand, da solvarmeanlægget med jævne mellemrum kræver rengøring for tilbageholdt kalk og salt. Dette foregår med vand, der efterfølgende skal nedsives. Der er en meget stor sandsynlighed for påvirkningen, men den vil kun være kortvarig. Derudover indeholder det nedsivede vand ikke nogen problematiske stoffer og afstandskravene i forhold til nedsivning kan overholdes. 6

15 Udover de overstående miljøemner er følgende miljøemner ligeledes blevet behandlet i VVMredegørelsen: jord, landskab og visuel påvirkning, geologi, kulturhistoriske interesser, rekreative forhold, natur, flora og fauna, luftforurening og klima, afledte socioøkonomiske forhold, sundhed, affald, støj og vibrationer samt trafik. Det vurderes for alle disse miljøemner, at projektet kan give ingen/ubetydelig miljøkonsekvenser. Dette skyldes bl.a., at: 7 Et solvarmeanlæg vil give en lille sandsynlighed for jordforurening Lille visuel påvirkning, da eksisterende læbælter, skove og planlagte nye beplantningsbælter sikrer, at man ikke kan se anlægget på kort og lang afstand projektområdet er et landbrugsområde, hvorved der ikke er nogen geologisk værdi, kendte kulturhistoriske interesser, rekreative værdier eller 3 områder i selve projektområdet Eventuelle ukendte fortidsminder tages der hånd om ved en forundersøgelse af området, og de mindre 3 søer(vandhuller), der er i nærheden af området bliver ikke berørt, da indvindingen af vand sker fra det dybe magasin, hvorved der er ingen direkte kontakt med beskyttede søer og vandløb Projektområdet ligger i en væsentlig afstand på natur- og vildtreservater samt Natura områder med henholdsvis 15 og 6 km Klimamæssigt bidrager anlægget til en mindre reduktion af CO 2, og klimatiske ændringer vil ikke påvirke projektet pga. dets levetid De sandsynlige miljømæssige konsekvenser ved en udvidelse af solvarmeanlægget vil ikke have et omfang, der vil medføre væsentlige socioøkonomiske konsekvenser for befolkning og lokalsamfund Lille påvirkning ifht. sundhed, da der ikke er nogen særlige rekreative interesser i området samt ingen støj og ingen emissioner i driftsfasen Nedsivning af overfladevand vil kun være regnvand fra låget af damvarmelageret Det er begrænsede mængder råstoffer, der skal anvendes for etableringen af damvarmelageret og solfangeranlægget Der vil komme en lille mængde ufarligt affald i anlægs- og driftsfasen Der kan i anlægsfasen være en midlertidig påvirkning pga. støj og vibrationer, men det vil være i dagtimer og opleves som almindelige bygge- og anlægsarbejder I anlægsfasen vil der være en mindre forøgelse af trafikken i området, men den er begrænset til meget korte perioder i opstarts- og afslutningsfasen. I driftsfasen sker der ingen forøgelse af trafikken 2.5 Afværgeforanstaltninger Da det er museets vurdering, at der er risiko for, at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde på området, skal der gennemføres en forundersøgelse af området, inden anlægsarbejdet går i gang. Der skal ved projektering af damvarmelagerets jordvold sikres, at jordvolden overholder gældende krav til sikkerhed. Jordvolden skal dimensioneres således, at der ikke kan opstå et brud i jordvolden der kan forårsage, at varmt vand strømmer ud i området. 2.6 Overvågning Der foreslås ingen overvågningstiltag.

16 8 3. PROJEKTBESKRIVELSE Gram Fjernvarme ønsker at udvide eksisterende solvarmeanlæg. Udvidelsen omfatter nye solfangere og damvarmelager. Gram Fjernvarme anvender i dag naturgas som hovedbrændsel (ca. 85 %), suppleret med solvarme (ca. 15 %). Ved en udvidelse af solvarmeanlægget øges andelen af solvarme til ca. 60 % af den samlede varmeproduktion. 3.1 Detailbeskrivelse af projektet Solvarmeanlægget etableres i forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg i den sydlige del af Gram, matr. nr. 301a, Gram Ejerlav, Gram. Det nye område udgør ca. 10 ha. Figur 4 Illustrationsplan Solfangere Det eksisterende anlæg ønskes udvidet med ca m 2 solpaneler. Hver solfanger er ca. 2,5 meter høj og opstilles i sydvendte rækker med en hældning på ca

17 9 Figur 5 Eksisterende solvarmeanlæg i Gram Panelerne forbindes indbyrdes med forbindelsesslanger, der er beklædt med egnet isoleringsmateriale og dækkappe. Enderne af det enkelte rør forbindes til et opstanderrør, der er påsvejset solvarmefremløb/- retur til varmeværket. Hvert enkelt panel har et areal på 12,5-14 m 2 og med en højde på 2 m. Dertil kommer betonfundamenter på 0,2 0,5 meters højde. Solfangerne har en vægt på ca. 360 kg. Alle solfangere er forsynet med antirefleksbehandlet glas. Solfangerne opstilles på betonfundamenter, der placeres på eksisterende terræn. Alternativt opstilles solfangerne på aluminiumspæler. I dele af området kan det være aktuelt, at gennemføre mindre terrænreguleringer (+/- 0,5 m) inden solfangerne opstilles. Figur 6 Solpaneler opstillet på betonfundamenter Solfangerarealet vil blive tilsået med græs, som afgræsses af får. Der opstilles et shelter på ca. 50 m 2 til fårene. Solvarmeanlægget påfyldes propylenglycol 4, som er en ugiftig frostvæske, der frostsikrer anlægget til minus 15 grader. Ved temperaturer lavere end minus 10 grader cirkulerer væsken 4 Bilag 1, Produktdatablad Brenntag solfangervæske.

18 10 på solfangerne, således at forstsprængning undgås. Samlet set er der ca. 80 m 3 glykol i anlægget. Væsken transporteres i et lukket system i en frem og retur rørledning imellem varmevekslerne og de enkelte solpaneler. Evt. lækage detekteres ved en alarmtråd, der er indbygget i frem og retur rørledninger. Endvidere er anlægget bestykket med overvågning af både lavt tryk (rørbrud) og højt tryk (kogning). I tilfælde af overkogning eller reparationer på anlægget ledes væsken via en overtryksventil til en opbevaringstank. I øvrigt vil det nye solvarmeanlæg af hensyn til driftssikkerheden blive opdelt i 2 lige store separate anlæg. På den måde sikres det i tilfælde af en kritisk fejl, at det kun vil påvirke den ene halvdel af solvarmeanlægget Damvarmelager Det varme vand, der produceres, når solen skinner, gemmes i et damvarmelager (sæsonvarmelager) med en samlet kapacitet på op til m 3 rent vand. Vandtemperaturen i damvarmelageret varierer fra ca. 30 grader i bunden, og op til ca. 90 grader i toppen. Varmelageret graves ud som en stor, omvendt pyramidestub beklædt med en tæt plastmembran i bund og sider. Varmelageret fyldes op med demineraliseret vand. Vandet transporteres i et lukket system i en frem og retur rørledning imellem varmevekslerne og damvarmelageret, som vist på Figur 8. På toppen udlægges en tæt trædesikker isolering for at holde på varmen i vandet. Damvarmelageret etableres med volde på op til 6,5 m over terræn. Jordvoldene skal udføres med en maksimal hældning på 1:1,5. Damvarmlagerets dybde bliver ca. 16 m, jf. nedenstående principsnit. Afvanding af damvarmelagerets låg sker ved nedsivning på egen grund. Figur 7 Principsnit damvarmelager Jordvolden udføres med opgravende materialer fra udgravningen af bassinet. Materialerne indbygges i jordvolden under skærpet tilsyn, og der udføres kontrol af det indbyggede materiale, således det kan dokumenteres, at de i beregningerne forudsatte geotekniske parametre og krav opnås ved opbygningen af volden Opbevaringstank solfangervæske (glykol) I tilfælde af overkogning eller reparationer på anlægget ledes væsken via en overtryksventil til en opbevaringstank på max. 80 m 3. Under daglig drift står der max. 5 m 3 væske i tanken, som via ventiler er afspærret fra det øvrige solvarmeanlæg. Øvrige væskeudvidelser optages af et antal af standart ekspansionsbeholdere. Tanken placeres i et teknikrum, der integreres i damvarmelagerets jordvold. Under den daglige drift af anlægget, overvåges væskeniveauet i beholderen af en niveautransmitter, der er tilkoblet værkets centrale overvågningssystem Vandindvinding Damvarmelageret opfyldes med ca m 3 vand, men der skal indvindes ca m 3 vand da det forventes at der i forbindelse med rensning af vandet, som beskrevet i kap , vil være en del rejektvand. Der etableres en vandboring boring tæt på solvarmeanlægget Midlertidigt vandbehandlingsanlæg I forbindelse med opfyldning af damvarmelageret skal der etableres et midlertidigt vandbehandlingsanlæg med et formål, at demineralisere vandet. Demineraliseret vand eller totalt afsaltet vand, er almindeligt postevand, hvor alle mineraler er blevet fjernet, så man står tilbage med rent vand. Processen skal forhindre, at der opstår korrosionsskader på de tekniske installationer. Demineraliseringen sker ved en såkaldt omvendt osmose. Vandet i damvarmelageret tilsættes efterfølgende natriumhydroxid (NaOH), der har til formål, at hæve ph-værdien til ca. 9,8. Anlægget placeres tæt på damvarmelageret.

19 11 Eventuelt rejektvand (rent vand) skal nedsive på egen grund Principper for solvarme Nedenstående figur skitserer princippet for vandtransporten i solvarmeanlægget. Anlægget består af 3 lukkede systemer: Solfangerne: Ved hjælp af solen opvarmes det vand, der løber gennem solfangerne, der efterfølgende pumpes i et lukket system til en varmeveksler. Det afkølede vand returneres til solfangerne. Sæsonvarmelager: Det kolde vand fra damvarmelageret opvarmes, når det løber gennem varmeveksleren ved solfangerne. Det varme vand pumpes efterfølgende op i damvarmelageret. Fjernvarme: Det varme vand i damvarmelageret pumpes til en varmeveksler ved varmeværket, der har til formål, at hæve temperaturen på fjernvarmevandet. Figur 8 Princip for solvarme Trafik, veje og stier Eksisterende anlæg har vejadgang til Marbækvej, og det forventes, at der i anlægsfasen etableres en ny vejadgang til Marbækvej i den sydlige ende af området. I anlægsfasen, der varer ca mdr., vil der blive anlægstrafik i form af lastbiler, anlægsmaskiner mv. Anlægsarbejderne gennemføres inden for normal arbejdstid. I driftsfasen vil der være begrænset trafik i form af daglig tilsyn og service Højspændingsledninger Der løber en højspændingsledning gennem området. Gældende krav til respektafstand til ledningen skal overholdes. Alternativt skal luftledningen kabellægges Beplantning Langs Jenningvej og Marbækvej udlægges der areal til minimum 4 m bredt beplantningsbælte i form af levende hegn.

20 12 Figur 9 Eksisterende beplantningsbælte mod Marbækvej 3.2 Aktiviteter i anlægsfasen Det forventes, at anlægsarbejderne løber over en periode på ca mdr., og vil omfatte: Etablering af damvarmelager: Udgravning af damvarmelageret Etablering af jordvolde omkring damvarmelageret Montering af membran Opfyldning af damvarmelageret fra nærliggende midlertidig vandboring. Bortledning af eventuelt rejektvand fra midlertidigt renseanlæg Etablering af mindre teknikbygning til pumper o.l. Etablering af et flydende låg på toppen af damvarmelageret Etablering af solfangeranlæg: Mindre terrænregulering af solfangerfeltet Etablering af ny vejadgang Placering og montering af fundamenter og solpaneler Nedgravning af interne rørforbindelser Etablering af beplantningsbælte som beskrevet i lokalplanen Andre aktiviteter Etablering af trådhegn omkring solfangeranlægget Etablering af shelter for får Tilslutning til eksisterende transmissionsledning fra projektområdet til Gram Fjernvarme Etablering af vandboring til opfyldning af damvarmelager Etablering af vandledning til opfyldning af damvarmelager Anlægsarbejderne gennemføres som udgangspunkt inden for normal arbejdstid (kl. 7 18) 3.3 Aktiviteter i driftsfasen Aktiviteterne i driftsfasen begrænser sig til daglig tilsyn. Overfladevand fra damvarmelagerets låg opsamles i dræn og nedsiver inden for projektområdet. 3.4 Retablering efter endt drift Solvarmeanlægget har en forventet levetid på år. Efter endt drift fjernes fundamenter og solfangere, og området vil kunne tilbageføres til landbrugsdrift. Damvarmelageret kan evt. anvendes til natur og rekreativt område. 3.5 Sikkerhed Damvarmelager Området omkring damvarmelageret indhegnes. På toppen af damvarmelageret udlægges der et trædesikkert låg (isolering) for at holde på varmen i vandet.

21 13 I forbindelse med etablering af et damvarmelager for Vojens Fjernvarme etableres der et vandbassin dels under niveau af omkringliggende terræn og delvis over. Mod syd bliver der således tale om en ca. 4 m høj jordvold for bassinet. Jordvolden beregnes efter forskrifterne i Eurocode 7: Geoteknik del 1: Generelle regler og DS/EN DK NA:2013 (nationalt anneks), samlet kaldet geoteknik normen. Kravene til beregninger af jordvolden er givet i normen og sikkerhedsniveauet for jordvolden er tilsvarende som for en støttevægskonstruktion. Jordvolden udføres med opgravende materialer fra udgravningen af bassinet. Materialerne indbygges i jordvolden under skærpet tilsyn, og der udføres kontrol af det indbyggede materiale, således det kan dokumenteres, at de i beregningerne forudsatte geotekniske parametre og krav opnås ved opbygningen af volden. Sikkerhedsforanstaltninger i solvarmeanlægget Sikkerhedsforanstaltningerne mod lækage på et solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer består af følgende: Løbende trykovervågning af anlægget Løbende overvågning af fugtighed i isoleringslaget i præisolerede fjernvarmerør i jord Løbende inspektion af anlægget Det nye solvarmeanlæg vil af hensyn til driftssikkerheden blive opdelt i 2 lige store separate anlæg. På den måde sikres det i tilfælde af en kritisk fejl, at det kun vil påvirke den ene halvdel af solvarmeanlægget. Varmeværkets alarm -og vagtsystem På varmeværket er der etableret følgende alarmovervågning: Fjernvarmeværket er normalt bemandet inden for normal arbejdstid i hverdagene. Uden for normal arbejdstid har de ansatte en vagtturnus. Hvis der forekommer en alarm tilkaldes vagten med et automatisk telefonopkald. Samtidigt kommer der en sms med alarm tekst. Værkets tekniske personale indgår i en rullende vagtordning. Der er en bagvagt, som vagthavende kan tilkalde til krævende opgaver. Kritiske alarmer medfører at anlægget selv stopper og lukker ned i sikker position, mens mindre kritiske alarmer medfører tilkald, hvor fejlen skal rettes inden et tidsrum. Alarm "A" medfører et umiddelbart stop af anlægget med en fortsat kontrol over de væsentlige sikkerhedsfunktioner på anlægget (såkaldt hårdt stop). Alarm "B" medfører at anlægget bliver stoppet og sat i sikker venteposition (såkaldt blødt stop). Såfremt der sker et spild af solfangervæske skal opsamling af solfangervæske igangsættes, og kommunen skal straks informeres jf. Miljøbeskyttelseslovens 21, og der skal tages en drøftelse med miljømyndigheden af omfanget af en evt. afgravning af forurenet jord. I vurderingen af hvorvidt, der skal foretages afgravning af jord, skal risikoen for grundvandsressource og recipient indgå. Utilsigtet trykstigning solvarmeanlægget koger Trykket på solvarmeanlæggets glykolkreds overvåges kontinuerligt således, at der gives alarm, og nødvendig aktion tages, i tilfælde af trykstigning i systemet. I tilfælde af der ikke aftages varme fra anlægget, ved svigtende pumpe- eller lagerkapacitet (nødstilfælde fx udfald af elforsyning) og der er høj solindstråling, vil solvarmeanlægget opbygge tryk i rørsystemet, hvilket vil resultere i at sikkerhedsventilerne vil lette. På systemet sidder 2 sikkerhedsventiler som letter ved hhv. 4,0 bar og 4,5 bar. Solvarmevæsken vil ved en sådan trykstigning ledes via sikkerhedsventilerne til opsamlingstanken. Anlægget designes til at kunne modstå en kogning, sådan at al solvarmevæsken opsamles og ikke kommer til det fri. Når anlægget er klar til drift igen pumpes væsken tilbage på anlægget. Påfyldning af væske på anlægget foregår manuelt, så der i

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning.

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning. NOTAT Projekt Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer Kunde Fjernvarmeværker Dato 2013-03-05 Til Miljømyndigheder mv. Fra Benjamin Kjelkvist Larsen Kopi til 1. Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer 1.1 Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17-310 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Etablering af solenergianlæg - Etape 1 Løgumkloster

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17-310 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Etablering af solenergianlæg - Etape 1 Løgumkloster Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17-310 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Etablering af solenergianlæg - Etape 1 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2014 Kommuneplantillæg nr. 17-310 er udarbejdet

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solvarmeanlæg: Projektet omfatter et solvarmeanlæg med

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlægget og miljøet Hvis man vil opføre et solvarmeanlæg dialog med kommunen Peter Erfurt, miljømedarbejder, Haderslev Kommune Solvarmeanlæg og miljøet

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kommuneplantillæget er udarbejdet af Miljø

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg.

VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg. Hjallerup Fjernvarme VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. Sal DK 8000

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Lokalplan nr. 073-310

Lokalplan nr. 073-310 Lokalplan nr. 073-310 Udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster Tønder kommune, KMD, COWI Udskrift genereret d. 03-01-2013 09:4 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Lokalplan nr. 073-310

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme

Dronninglund Fjernvarme Dronninglund Solfanger anlæg Solfanger anlæg ved Lunderbjerg, vest for Dronninglund Dronninglund Fjernvarme PlanEnergi og Niras Forhistorien Dronninglund Fjernvarme var i 1989 det første danske fjernvarmeværk,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast Kommuneplantillæg nr. 8 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a.

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9 FOR ET OMRÅDE TIL SOLVARME NORD FOR TOMMERUP

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 9 FOR ET OMRÅDE TIL SOLVARME NORD FOR TOMMERUP Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til solvarme nord for Tommerup Forslag til kommuneplantillæg Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 er fremlagt fra den xx. xxxxx 2014 til den xx. xxxxxx

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere