JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JYDSK HÅNDBOLD FORBUND"

Transkript

1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015

2 Viby J., den 21. maj REFERAT af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 kl i Hammel Idrætscenter Forbundets formand, Per Sørensen, indledte mødet med at byde velkommen til repræsentanterne, udvalgsmedlemmer, medlemmer af Jydsk Håndbold Forbunds Veteraner, DHF s repræsentant økonomiansvarlig Anker Nielsen, revisorerne, forbundets administrative personale samt øvrige gæster. Per Sørensen bad, inden dagsordenens punkt 1, forsamlingen mindes en stor holdboldleder. Forbundets tidligere formand, Bjarne Schmidt, der afgik ved døden den 5. maj 2014, efter længere tids sygdom. Bjarnes håndboldpolitiske karriere startede tilbage i 1973, hvor han blev valgt ind i kredsbestyrelsen i kreds 5 som kasserer, og netop det økonomiske område kom til at præge hele hans virke inden for både Jydsk og Dansk Håndbold. I 1984 overtog han formandsposten i Jydsk Håndbold Forbund en post han beklædte i knap 20 år. Jeg vil bede forsamling rejse sig og mindes Bjarne. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning til godkendelse 3. Udvalgenes beretninger til orientering 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af: a. Formand b. Næstformand (for en 1-årig periode) c. Børn- og ungeudvalgsformand d. Dommerudvalgsformand e. Eliteudvalgsformand 7. Valg af en revisor + suppleant for en to-årig periode a. Revisor b. Revisorsuppleant 8. Valg af medlemmer til amatør- og ordensudvalget a. Medlem b. Tiltrædende medlem 9. Fastsættelse af næste års mødested 10. Eventuelt

3 Punkt 1: Valg af dirigent. Per Sørensen foreslog på bestyrelsens vegne Jens Nørvang Madsen, Viborg, formand for Amatør- og ordensudvalget, til denne opgave. Da der ikke var andre forslag, blev Jens Nørvang Madsen valgt. 3 Dirigenten takkede for valget og udtrykte håb om, at det måtte blive et godt møde. Opfordrede forsamlingen til at benytte talerstolen, hvis de havde noget på hjertet, ligesom han opfordrede til, at man indledte med at sige sit navn. Dirigenten konstaterede herefter, at mødet var indkaldt jf. gældende regler, idet indkaldelsen var udsendt 31. marts 2015 fra Forbundskontoret. Dirigenten gav herefter ordet til forbundets generalsekretær, Frank Bjerregaard, der foretog navneopråb ifølge den i årsberetningen indsatte fortegnelse over repræsentanter. Her viste det sig, at der forelå afbud fra kreds 6 s Karina Jensen. Hun blev afløst af Erik Bak Hansen. Fra kreds 8 var der afbud fra Lars Luk Nielsen. Han blev afløst af Erik Jepsen. Der var således 55 stemmeberettigede repræsentanter. Inden man gik over til den videre behandling af dagsordenen, ønskede dirigenten at udpege to stemmetællere. Ellen Haugaard og Tom Johannessen blev valgt. Punkt 2: Formandens beretning. Per Sørensen: Jeg indleder, traditionen tro, min skriftlige beretning med at gøre en status over de antal hold der har deltaget i vor turnering, og igen i denne sæson har vi måttet konstatere en tilbagegang, dog for første gang i flere år, en meget beskeden nedgang på 25 hold. Det er selvfølgelig stadig den forkerte vej at arbejde med en nedadgående kurve når vi måler holdantallet, men jeg syntes vi kan være fuld af fortrøstning omkring den stagnation kurven viser. Om det er en konsekvens af de justeringer og tilpasninger, der op til denne sæson er foretaget på turneringsområdet, eller det er de første resultater der allerede nu viser sig fra KNÆK KURVEN projektet skal være usagt. På opgørelser pr. 31.december 2014 fra Danmarks Idrætsforbund over antal håndboldspillende medlemmer i foreninger under DHF, viser tallene, at der er hvilket her svarer til en tilbagegang på 409 medlemmer set i forhold til kendte tal året før, så disse tal harmonerer jo fint med holdantallet.

4 Jeg har set statistikker, udarbejdet af DIF, der viser at den største tilbagegang i 2014 har været på ungdomssiden op til 12 år, mens der på senior siden har været en mindre fremgang både hos herre- og damespillere. DHF har arbejdsgrupper der arbejder med spillere op til 18 år, og til efteråret nedsættes der en arbejdsgruppe hvis opgave bliver at analysere hele sektoren omkring senior breddespillere. Vores medlemsskare udgør i dag små håndboldspillere fordelt i 538 foreninger. KNÆK KURVEN Projektet kører som forventet og både vore breddekonsulenter og de nyuddannede foreningskonsulenter har forrygende travlt med at nå ud i alle de foreninger, der ønsker at være en del af projektet. Vi havde en målsætning om at skulle i kontakt med 450 foreninger i det ganske land i projektperioden og en status pr. 1. marts 2015 fortæller at der er tilmeldt via 4 Klub Building 268 Håndbold i skolen 190 Mentor uddannelsen 165 Årgang 2000/ hvilket jeg syntes er særdeles tilfredsstillende her i år 1. Jeg hører om udfordringer fra konsulentsiden med kommunikativt at nå ud til foreningslederne med relevant information om de enkelte delelementer i projektet. En anden stor udfordring i håndbold i skolen delen er at foreningerne har meget svært ved at finde ressourcer / frivillige der kan gå ind og arbejde med projektet i skoletiden. Strukturdebatten På sidste års repræsentantskabsmøde kom der et meget klart ønske her fra talerstolen om, at Bestyrelsen får igangsat den meget omtalte strukturdebat fik set hele vore store organisation igennem på godt og ondt og fik lavet de omstruktureringer og tilpasninger der var nødvendige i et forbund med et faldende antal hold. Bestyrelsen har haft strukturen på dagsorden siden vort bestyrelsesmøde den 9. oktober 2014 og har derudover afholdt et inspirationsseminar hvor der var indlæg fra Formanden fra Håndbold Region Øst, Birger Dahl og Administrationschef i DBU Jylland, Ove Lyhne, samt Chefkonsulent Torben Bundgaard fra Danmarks Idrætsforbund. På efterfølgende bestyrelsesmøder kunne vi så arbejde videre med den inspiration og de erfaringer som omtalte indlægsholdere

5 kunne bibringe bestyrelsen, og her blev det så besluttet, hvilke ting der skulle arbejdes videre med. Bestyrelsen nedsatte en Styregruppe, hvor vi fik til opgave at analysere fordele og ulemper ved en reduktion af antal kredse. DIF har stillet Chefkonsulent Torben Bundgaard til rådighed som tovholder på projektet. Jeg kan allerede her løfte sløret for, at det der p.t arbejdes ud fra er, at JHF skal bestå som Forbund at der vil blive arbejdet med en opdeling i 3 områder Hvordan så hele kagen skal skæres med hensyn til sammensætningen af hele bestyrelses- og udvalgsstrukturen og hele det administrative set-up skal der nu arbejdes videre med. Her vil blive inddraget en masse relevante personer til at komme med oplæg og input i hele denne proces. Det er svært og sige hvor lang tid en sådan proces vil tage, - kan vi have noget færdigt til forelæggelse for repræsentantskabet allerede til næste år eller bliver det først i 2017 vi kan behandle den samlede pakke, er svært at sige på nuværende tidspunkt, men det er utroligt vigtigt i sådan en proces at alle tager del i denne og fortsætter det kommende strukturarbejde på samme konstruktive måde som hidtil. Min personlige holdning er, at proces af denne karakter ikke må trækkes i langdrag. Kredsgeneralforsamlinger Kredsgeneralforsamlingerne i de 8 kredse bød på få udskiftninger af kredsbestyrelsesmedlemmer jeg har noteret mig 9 udskiftninger og jeg vil byde nye medlemmer velkommen til arbejdet i forbundsregi og jeg er sikker på at der vil følge mange gode oplevelser med det arbejde i nu er gået i gang med. Økonomi Vor økonomi har som en konsekvens af nedgangen af hold været under pres, hvilket har medført et negativt resultat de sidste par år, og som jeg nævnte her fra talerstolen sidste år, ville 2014 være et spare år hele vejen gennem organisationen. At vi kommer ud med et overskud på kr. finder jeg meget tilfredsstillende Jeg syntes det er et rigtig flot resultat der er kommet ud af vore anstrengelser og resultatet er opnået uden nedskæringer af aktivitetsniveauet og uden gebyrstigninger. Kassereren vil kommentere de enkelte tal under dagsordenens punkt 4. Turneringsafslutning I Boxer Ligaerne er vi tæt på en afslutning af årets turneringer. Herrerne er nået til semifinalerne, og her mødes Aalborg Håndbold og KIF Kolding i den ene semifinale mens den anden står mellem Skjern Håndbold og Bjerringbro - Silkeborg. 5

6 Damesiden er finaleklar og her står kampen om guldet mellem Team Esbjerg og FCM Håndbold, mens bronzekampen spilles mellem Team Tvis Holstebro og Viborg HK. Inden de sidste kampe på damesiden går i gang har både FCM Håndbold og Team Tvis Holstebro lige et Europæiske finaler der skal afvikles i denne weekend. Team Tvis Holstebro er rejst til Rusland med en 13 måls føring efter den første kamp i Holstebro og spiller returkamp her om godt 2 timer, mens FCM Håndbold er nede med 1 mål efter den første kamp i Frankrig og spiller returkamp i morgen i Ikast. Begge hold må tilskrives særdeles gode chancer for en samlet sejr i de 2 finaler. I næste weekend deltager Skjern Håndbold s herrer i EHFcuppens Final 4 stævne, som afvikles i Berlin. Tillykke til vore alle 3 hold med deltagelsen i de europæiske finaler. Afslutning Inden jeg forlader talerstolen vil jeg herfra rette en tak til alle der har været en del af Jydsk Håndbold i den forgangne sæson. Jeg vil også benytte lejligheden her, hvor jeg har aflagt min sidste beretning, til at sige en stor tak til alle de personer som jeg har haft fornøjelsen at arbejde sammen med i min tid forbundets bestyrelse. Jeg fik sæde i Forbundets bestyrelse i 1987 efter at have været medlem af kredsbestyrelsen i kreds 2 siden 1975 nu skriver vi 2015 så det har været en lang rejse på 40 år i håndboldens tjeneste. Det var været en spændende og meget givende rejse, hvor jeg har lært meget på det personlige plan, men også har haft glæden ved at arbejde sammen med rigtig mange mennesker, tilbragt rigtig mange aftener sammen med, lært hinanden at kende på godt og ondt og ad den vej knyttet mange venskaber. 6 I 2006 blev jeg konstitueret som formand for forbundet da den daværende formand overgik til opgaver i DHF, og det var med en vis skepsis jeg dengang lod mig konstituere. Men når jeg nu ser tilbage på mine 9 år i formandsstolen må jeg sige, at jeg ikke har fortrudt et eneste øjeblik. Det har selvfølgelig ikke været lyserødt det hele der har været kampe der skulle tages og man kan selvfølgelig ikke vinde hver gang, men jeg syntes de positive øjeblikke langt overskygger de lidt mere kedelige.

7 Det har været 9 spændende år, og jeg skylder vort personale en stor tak for samarbejdet for uden jer, havde opgaven ikke været nem og håndtere. En speciel tak til generalsekretær Frank Bjerregaard for, at du som embedsmand altid har været klar med opbakning og rådgivning - uanset om det er kl. 7 om morgenen eller sent om aftenen. Jeg syntes også at jeg kan være stolt over at overdrage et Forbund som er i en særdeles god økonomisk stand, trods faldende holdantal til min efterfølger, - et forbund der tæller små medlemmer og jeg er sikker på, med alle de skibe der er i søen, at vi inden for en kort årrække vil hente det tabte tilbage. Tak for mange gode år inden for Jydsk Håndbold Forbund. Tak for ordet. Dirigenten ville herefter vide, om der var spørgsmål eller kommentarer til såvel det skrevne som de supplerende bemærkninger. Da der ikke var flere bemærkninger, satte dirigenten formandens beretning til afstemning ved håndsoprækning. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt Repræsentantskabsmødet blev herefter suspenderet for tildeling af diverse hædersbevisninger: 7 Dirigenten orienterede om tildeling af JHF s fortjenstnål i sølv, og gav ordet til konstituerede næstformand Dorthe Huge Jonasson: Jeg har fået den ære at overrække denne sølvnål. Vi har at gøre med en meget engageret person, en der har prøvet alt inden for sit område; Han har været træner for diverse foreninger i området hvor han bor, han har været instruktør, både for DHF og JHF, han har været aktiv i den jyske håndboldverden siden 1989 og i DHFregi siden Elitearbejdet ligger hans hjerte nært og her arbejder han meget målrettet og engageret både i kredsen, hos JHF og DHF. Der bliver lagt et stort arbejde i kredsbestyrelsen, hvilket jeg drager stor nytte af. Så det er mig en stor fornøjelse og glæde at få lov at overrække denne nål til Henrik Larsen, Kolding. Henrik modtog nålen under stor applaus fra forsamlingen.

8 8 Årets JHF er Per Sørensen meddelte, at Jydsk Håndbold Forbund havde valgt en foreningsleder, formand for Rødding IF Håndbold Winnie R. Andersen, Rødding Som Årets JHF er. Desværre deltog Winnie ikke i repræsentantsskabsmødet grundet arbejde, hvorfor kredsformand Jan Kampman modtog prisen (diplom og blomster) på Winnies vegne. JHF's Kredspokal Dirigenten gav ordet til Kent Nicolajsen, der startede således: Det er mig en stor ære på forbundets og egne veje at skulle overrække denne hæder JHF s kredspokal. For at kunne blive indstillet til denne hæder står der blandt andet Personer fra de enkelte kredse, som gennem en årrække har udført et stort og værdifuldt stykke arbejde for håndboldsporten. Det må vi i den grad konstatere at denne person har som om lidt kommer herop og modtager forbundets kredspokal. Denne person har gennem rigtig mange år ydet og yder stadig en kæmpe indsats for vores sport. Personen er særdeles respekteret og vellidt, arbejder altid troværdigt, loyalt og er der sagt ja til en opgave ja så løses den på bedste vis og inden for rammen. Person har til trods for mange års virke, været forandringsparat og villig til at følge med udviklingen. Personen startede sin karriere i vores sport som dommer i 1962 hvilket stadig udføres med passion, personen debuterede i danmarksturneringen i 1977, hvor det blev til 17 år. Personen har 29 års erfaring fra arbejdet i dommerudvalget, her af 8 år som formand. I sin tid i dommerudvalget har personen altid formået, at få stridende parter til at komme overens og finde løsninger frem for at skabe konflikter. Nogle vil måske påstå, at der i nogle tilfælde skulle være handlet hurtigere, men personen har altid troet på de langsigtede løsninger og aldrig give slip i troen herpå. Personen er stadigvæk meget aktiv udvikler, hvor hans store passion er de unge talenter, ikke et ungt talent i kredsen uden personen er involveret. Har nu i mere end 20 år været en særdeles respekteret og kompetent tidtager i både ind og udland. Han har haft rigtig mange opgaver både for IHF, EHF og DHF. Fast tidtager ved Bjerringbro-

9 Silkeborgs hjemmekampe. Udtaget af EHF til final 4 stævnet i Køln. Personen modtog i året 2000 JHFs sølvnål. Personen blev i 1995 Æresmedlem i den lokale dommerklub. Har på det netop afholdte kredsgeneralforsamlingen modtaget NHBM pokalen. Det er mig en stor ære på forbundets og egne veje at skulle overrakke JHF s kreds pokal til Erik Bak Hansen, Silkeborg. Erik modtog prisen (blomster) som Årets kredspokalmodtager under stor applaus fra forsamlingen Herefter gav dirigenten tilladelse til, at veteranforeningens formand, Niels Henning Broch-Mikkelsen, fik ordet. Veteranerne deltager gerne i repræsentantskabsmødet, også selvom tingene er vendt på hovedet. Vi kan ikke længere holde vores møde før, men tager til takke med et efterfølgende møde. Derfor kan jeg ikke her fra talerstolen berette om valg med mere fra vores generalforsamling, men kort komme med en status omkring foreningen. På det efterfølgende møde vil tidligere landsholdsmålmand Vibeke Andersen holde et oplæg om karriereren. Bestyrelsesmedlem Jesper Rasmussen deltager ikke grundet alvorlig sygdom. Foreningen vil se på vedtægterne omkring aldersgrænse samt optagelseskravene i øvrigt. Sidste års udflugt gik til Sønderborg / Dybbøl, hvor 150 året blev fejret. Næste udflugt går til Århus / Moesgaard. Til slut en stor tak til JHF`s ledelse - JHF`s kredse - for et godt samarbejde. De nære bånd og det gode samarbejde betyder meget for os veteraner, og er der et eller andet, vi kan bidrage med, gør vi det glad og gerne, afsluttede Niels Henning Repræsentantskabsmødet blev genoptaget. Dirigenten satte udvalgenes beretninger til debat og orientering. 9 Punkt 3: Udvalgenes beretninger. Turneringsudvalget: Niels Lindholm havde følgende mundtlige bemærkninger til sin beretning: Vi har arbejdet godt sammen i turneringsudvalget og har haft diskussioner hvor tonen ind i mellem har været skarp, men den har aldrig været personlig. Vi går efter samme mål, nemlig en

10 attraktiv turnering med muligheder på alle niveauer. Vi tror på at lige børn leger bedst. Vi har ændret på kvalifikationsspillet, hvilket har givet mange store roser fra rigtig mange foreninger / trænere i Jylland. Dog er vores egen landsholdsledelse imod. En af nøglerne til KNÆK KURVEN er samarbejde på tværs i JHF/ DHF s udvalg. Vi kan ikke sidde i hver vores udvalg og agere. Eliteudvalget og vores udvalg samarbejder om elitestævne i 3. weekend i januar måned. Børn- og ungeudvalget arbejdes der sammen om Afslutningsstævner for bredde børnehold. Der skal bare meget mere til Bedste tiltag i den afsluttede sæson er regel 3.3. Her giver vi breddehold lov til at spille 2 kampe, også samme dag. Dirigenten ville vide, om der var kommentarer eller spørgsmål til turneringsudvalgets beretning. Det var der ikke. Udvalgets beretning blev enstemmigt godkendt. Dommerudvalget: Jørgen Svane Sørensen havde få bemærkninger til sin beretning. Det har for mig været et overgangsår med flere aha oplevelser som ny dommerudvalgsformand. Et spændende job med mange opgaver at tage fat på. Vi lancerer i den kommende sæson den digitale dommeruddannelse. Vi lancerer i den kommende sæson en ny coach uddannelse der både skal fastholde og motivere dommere, især de nye dommere. Vi forventer et endnu tættere samarbejde på tværs af kredsene Vi vil udfordre nye tankegange og nye måder at gøre tingene på. Vi bliver ældre som dommere og vil derfor gerne have flere nye dommere i gang. Dette er en stor opgave, hvor vi ved erfaringsmæssigt, at fastholdelse er det sværeste. En anden stor opgave bliver at skabe en kulturændring hos dommerne, hvor vi ønsker at dommerne skal være mindre dommer, og mere kampafvikler / leder af kampen En spændende tid går os i møde. Dirigenten ville vide, om der var kommentarer eller spørgsmål til dommerudvalgets beretning. Det var der ikke. Udvalgets beretning blev enstemmigt godkendt. 10 Uddannelsesudvalget: Lilja Snorradottir havde følgende bemærkninger til sin beretning:

11 11 Det er ikke nogen hemmelighed, at der ikke sker de store aktiviteter fra udvalget. Arbejdet omkring uddannelse sker mest ude i kredsene. Vi bruger meget tid på vidensdeling, ide-generere og samarbejde på tværs af kredsgrænser. Vi skal til at fokusere på, at træneren er den vigtigste person omkring håndbold, også i Knæk kurven-lyset. Vi skal have træneren mere i fokus, mere på kursus og vi skal give træneren anerkendelse / klap på skulderen / ros! Der er ingen grænser for frivillighed, bare vi bliver anerkendt. Problemet er blot af dem der skal yde denne anerkendelse er foreningens øvrige trænere og formand eller anden leder der i forvejen fuldt op med gøremål (og dermed selv trænger til anerkendelse). Det bør tænkes ind i KNÆK KURVEN og i nye kursusformer. Hvad med kursus i Anerkendelse, Motivation og Fastholdelse? Dirigenten ville vide, om der var kommentarer eller spørgsmål til uddannelsesudvalgets beretning. Det var der ikke. Udvalgets beretning blev enstemmigt godkendt. Eliteudvalget: Henrik Larsen havde følgende bemærkninger til sin beretning: Det er vores første sæson med nye terminer for kredstræningen, og vi har i januar afholdt det første kredsstævne over lørdag/ søndag i modsætning til tidligere, hvor vi gennem mange år har afviklet stævnet på en fredag/lørdag. Det blev en ubetinget succes at afvikle stævnet på to hele dage. Hvor spillere og ledere tidligere ankom fredag sidst på eftermiddagen, kunne holdene nu komme i god tid lørdag formiddag. Det gav en mere rolig start, hvor der var god tid til spisning og forberedelse til kampene. Vi holder fast i placeringen over to dage i 3. weekend i januar. Egentlig blev placeringen valgt, da der var lagt op til en turneringspause i denne periode, men det har som bekendt ændret sig. Vi har dog et godt samarbejde med turneringsudvalget, så der kan flyttes kampe, hvis klubber har spillere involveret i kredsstævnet. En anden mulighed er, at klubber allerede ved ombrydningen af turneringen kan tage højde for placering af kampene efter jul, hvis de ved, at de har spillere på et af vores kredshold. Dette har flere klubber heldigvis benyttet sig af.

12 Fravalg af kredstræning en ny udfordring En ung talentfuld spiller bliver i dag mødt af ordet elitetræning mange steder f.eks.: - udvalgt træning i spillerens egen hjemklub eller på tværs af naboklubber - træning i skoleregi som f.eks. morgentræning på udvalgte skoleuddannelser eller i folkeskolen - træning i forbundsregi i JHF eller DHF 12 Det har givet en ny udfordring i JHF s træning med de unge spillere. Spilleren, eller vel nærmere klubben eller klubtræneren melder helt fra til kredstræningen eller der gennem sæsonen opstår mange afbud på grund af stor belastning af spilleren. Dette har vi drøftet med DHF s talenttræning helt oppe på landstrænerniveau. Og heldigvis møder vi stor opbakning til, at forbundets egen træning både træning i DHF og distrikterne altid skal have 1. prioritet. Det er altså i klubtræningen og træning i skolen der skal drosles ned, så udvalgt træning i vores regi kan tilgodeses. DHF s trænere har været meget hjælpsomme med at tale med de klubber, som fravælger vores kredstræning. Til slut vil jeg nævne, at vi på et nyligt afholdt Eliteudvalgsmøde i DHF evaluerede det meget velbesøgte talentseminar, som blev afholdt i Kolding i februar Det var mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne på både den teoretiske og praktiske del i hallen. Vi vil derfor gentage succesen dog ikke hvert år, men hvert 2. år. Vi er derfor allerede nu i gang med at finde temaer, der kan være relevante til vores næste seminar i Dirigenten ville vide, om der var kommentarer eller spørgsmål til EU s beretning. Det var der ikke. EU s beretning blev enstemmigt godkendt. Børne- og ungeudvalget: Trine Jepsen kom med følgende bemærkninger til sin beretning: Ja, det er helt sikkert, at man ikke bliver arbejdsløs, når man har med børnehåndbold at gøre. Der er rigtig mange gode aktiviteter og tiltag, stævner og så videre overalt i kredsene. Det er en fornøjelse at høre om alle de glade børn og voksne (trænere, ledere, forældre, bedsteforældre), som møder op til de forskellige aktiviteter og får en god oplevelse sammen. Selvfølgelig er der også nogle, der synes, at de forskellige ting kunne have været anderledes, men sådan vil det altid være: Vi kan ikke gøre alle tilfredse.

13 Med hensyn tik de unge mennesker bliver der jo også arrangeret mange forskellige aktiviteter, men her kniber det noget mere med tilstrømningen af deltagere. Det skal jo ikke afholde os fra at arrangere noget. Og det gør det så sandelig da heller ikke. Arbejdet i udvalget er spændende og godt, idet vi hele tiden bliver udfordret på mange områder: Ændringer i turneringsstrukturen, skolereformen, andre mere samfundsmæssige forhold osv. Som sagt bliver vi hele tiden udfordret vi tager udfordringerne op. Vi diskuterer, drøfter, handler derefter, og vi stiller os selv relevante spørgsmål, f. eks. gør vi som ansvarlige politikere i håndboldsystemet nok for at uddanne trænere til alle de mange børnespillere og ungdomsspillere? Her får vi megen stor hjælp fra Uddannelsesudvalget, der virkelig prøver på at nå ud til alle trænerne med mange forskellige former for uddannelsestilbud. Her tænker jeg på bredden. Som afslutning vil jeg tillade mig at citere noget fra en skriftlig beretning, nemlig fra en god politiker-kollega fra Uddannelsesudvalget: Bredden er fødekæden og grundlaget for al elite. Dirigenten ville vide, om der var kommentarer eller spørgsmål til børne- og ungeudvalgets beretning. Det var der ikke. Børne- og ungeudvalgets beretning blev enstemmigt godkendt. 13 Amatør- og Ordensudvalget. Ingen yderligere kommentarer - ingen spørgsmål. Udvalgets beretning blev taget til efterretning. Punkt 4: Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Allan Enevoldsen indledte: Selve årsregnskabet for 2014 vil jeg betegne som godt, idet vi kommer ud med et overskud på kr. Det hårde arbejde der er lagt for dagen er ikke min fortjeneste, men den tidligere kasserer, Flemming Blåbjerg.. Der er positiv afvigelser på kr. På side 2 i regnskabet er der forklaring på budgetafvigelserne, som jeg ikke vil trætte jer med at gennemgå. Allan gennemgik regnskabet samt statusopgørelsen.

14 Balancen viser, at vi har ca. 2. mio. i egenkapital, hvilket er tilfredsstillende. 14 Hjælpefonden: På side 14 er der regnskab for hjælpefonden, som for en gangs skyld udviser et negativt resultat. Der er et underskud på og dette skyldes primært fondsudbetalinger på kr. til Håndboldkaravanen. Fundatsen foreskriver, at der til stadighed er en egenkapital på kr i Fonden. Det krav opfylder vi der er 31.december 2014 en egenkapital på kr. Dvs. knap dobbelt så stor som krævet i fundatsen. Budget 2015 Budgettet blev ikke kommenteret. Herefter overlod han regnskabet til repræsentantskabets godkendelse. Dirigenten ville vide, om der var spørgsmål til regnskabet. Det var der ikke. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Punkt 5: Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen havde fremsat forslag til ændringer af lovene. Forslaget gik på, at der ikke skal vælges en ekstern næstformand. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Kreds 1(Vester Hassing GF) havde fremsendt et forslag om valg af medlemmer til turneringsudvalget på kredsgeneralforsamlingen. Forslaget blev enstemmigt nedstemt. Punkt 6: Valg af: a. Formand Per Sørensen: Forbundet skal have ny formand. Jeg skal på bestyrelsens vegne foreslå valg af Jan Kampman. Skulle der være nogen til stede som ikke kender Jan, kan jeg fortælle, at han er bosiddende i Varde og er kredsformand i Kreds 7 og han har beklædt denne post siden Før denne tid har Jan siden 1992 været en del af bestyrelsesarbejdet i kredsen,

15 hvor hans arbejdsområde har omfattet UK-arbejde, Uddannelsesarbejde ligesom han gennem 14 år har været kredsens næstformand. Så det er en særdeles kompetent person bestyrelsen indstiller som formand, og han er en person som jeg vil være særdeles tryg ved at give ansvaret videre til, og vil varmt anbefale forsamlingen at bakke om valget af Jan som ny formand for Forbundet. 15 Dirigenten ville vide, om der var andre forslag. Det var der ikke. Herefter blev Jan Kampman valgt med stor applaus (én undlod at stemme). b. Næstformand (for en 1-årig periode) Efter vedtagelse af forslag til ændring af lovene i punkt 5, så skal der ikke vælges en ekstern næstformand, men der skal på det konstituerende bestyrelsesmøde udpeget en næstformand af bestyrelsens midte. c. Børne- og ungeudvalgsformand Trine Jepsen blev foreslåetgenvalgt. Dirigenten ville vide, om der var andre forslag. Det var der ikke. Trine Jepsen blev herefter valgt. d. Dommerudvalgsformand Jørgen Svane Sørensen blev foreslået. Dirigenten ville vide, om der var andre forslag. Det var der ikke. Jørgen Svane Sørensen blev herefter valgt. e. Eliteudvalgsformand Henrik Larsen blev foreslået genvalgt. Dirigenten ville vide, om der var andre forslag. Det var der ikke. Henrik Larsen blev valgt. Punkt 7: Valg af en revisor og en suppleant for en to-årig periode. Per Enevoldsen, Mårslet, blev foreslået. Dirigenten ville vide, om der var andre emner. Det var der ikke, så Per Enevoldsen blev valgt. Som suppleant blev Jens Christensen, Skanderborg, valgt. Punkt 8: Valg af medlemmer til amatør og ordensudvalget. Per Sørensen foreslog Jens Nørvang Madsen, Viborg. Dirigenten ville vide, om der var andre forslag. Det var der ikke. Jens Nørvang Madsen blev valgt.

16 Som tiltrædende medlem blev Stig Jakobsen foreslået. Dirigenten ville vide, om der var andre forslag. Det var der ikke. Stig Jakobsen blev valgt. 16 Punkt 9: Fastsættelse af næste års mødested. Dirigenten kunne oplyse, at bestyrelsen foreslår Århus-området. Århus-området blev valgt. Punkt 10: Eventuelt. Dirigenten fastslog, at der ikke var noget som kunne vedtages under dette punkt, men alle var velkommen til at komme med indlæg. Tue Fisker, kreds 5, bad om ordet: Jeg har to ting på hjertet: A) Dommerne bør (igen) have et tilhørsforhold til en forening. Alle taler om dommermangel. Ved at skabe kontakt forening og dommer i mellem, skabes større samhørighed, og dermed også større glæde ved både dommergerning og foreningsliv. B) Efter at vi her fra talerstolen har hørt om en rationalisering i JHF, ja så burde man tage skridtet fuldt ud og nedlægge forbundet. Det er set ud fra et uddannelsesmæssigt synspunkt. Per Sørensen svarede: Tilhørsforhold: DU-formanden har noteret synspunktet, og det vil blive drøftet. Med hensyn til Forbund eller ej, så er det en enig bestyrelse der fastholder Forbundet i den kommende organisation. Jan Kampman, nyvalgt formand, bad om ordet: Tak for den tillid I har vist mig. Det er en kæmpe ære at bestride denne formandspost. Jeg ved jo at Per har knoklet vildt hårdt i mange år. Og jeg ved der venter mange udfordringer i fremtiden; Ny struktur bl.a., og her er det også vigtigt at give den daglige drift den opmærksomhed som kræves. Endnu engang TAK for opbakningen. Henrik Larsen, EU-formand, bad om ordet: I slutning af 90érne skulle jeg arrangere en prisoverrækkelse, hvor vores fysioterapeut i al uvidenhed skulle fragtes til Århus for at få en hæderspris. I den anledning slog jeg fast for mig selv, hvis jeg nogensinde skulle have en hæderspris, ja så kunne man ikke holde det hemmeligt for mig. Men jeg må sige, jeg tog fejl! Tak til kreds 8 og tak til Jydsk Håndbold Forbund for nålen. Og så til jer der kender mig; Der er Mor s dag i morgen, så nu bliver Lene glad.

17 17 Erik Bak Hansen, Kreds 6 s dommerudvalg, bad om ordet: Jeg må indrømme, at jeg blev taget med bukserne nede. Det har været en lang rejse for mig, fyldt med gode oplevelser noget jeg aldrig har villet undvære. Tak for prisen. Dirigenten gav ordet til afgående formand Per Sørensen: Inden vi afslutter vort repræsentantskabsmøde vil jeg ønske et rigtig stort tillykke til Henrik Larsen med JHF s sølvnål den var vel fortjent. Og også et stort tillykke til Årets JHF er Winnie R. Andersen, Rødding og modtageren af JHF s kredspokal, Erik Bak Hansen. Tak til Niels Henning Brock-Mikkelsen for dit indlæg omkring arbejdet i Veteranforeningen, og jeg håber I må få et godt møde her i eftermiddag. Påtænker for øvrigt selv at ansøge om medlemskab. Også tak til dirigenten for god ledelse af dagens møde og jeg syntes du fik en rigtig god debut. Nogle steder bliver man tildelt en debutantnål vi vil konvertere takken om til lidt rødvin og håbe du har mod på opgaven en anden gang. Også tillykke til Jer der har været på valg her i dag og er blevet genvalgt. Held og lykke med arbejdet i den kommende periode. Til slut vil jeg ønske dig Jan tillykke med valget som ny formand for Forbundet. Du har været en del af systemet gennem mange år så du ved hvad du går ind til og jeg vil ønske dig god vind i den store og spændende opgave der venter forude. Vi har fået sat holdet til en ny og spændende sæson som helt sikkert byder på mange spændende opgaver, både indenfor Dansk Håndbold og ikke mindst internt her hjemme i Jylland, for med den store og spændende proces der er igangsat omkring hele strukturen, vil der blive masser af opgaver at tage vare på i det kommende år. Konstitueret næstformand Dorthe Jonasson bad om ordet: Kære Per. En lang karriere i håndboldens tegn slutter næsten i dag. Du har gennem rigtig mange år lagt rigtig mange timer i håndboldens tjeneste. Du har vel stort set prøvet alt; Spiller, dommer, træner, politiker både i kreds 2, JHF og DHF samt delegationsleder. Du har endda passet på Marianne Jelved i Barcelona! Du har klædt alle poster med stort engagement og har lagt et kæmpe stykke arbejde i det.

18 18 Du har gennem rigtig mange år kæmpet for Jylland i håndboldmæssig forstand, du har virkelig kæmpet for at forsvare dine 64%, du har kæmpet for den indflydelse det har givet du er gennem rigtig mange år blevet tituleret som den mest magtfulde mand i dansk håndbold. Det bliver spændende at se hvad der nu kommer til at fylde i dit liv. Er sikker på, at Sonja nok skal hjælpe dig, eller også vil dine børn og børnebørn! Per, vi vil sige dig rigtig mange tak for dit kæmpe arbejde, din kamp for Jydsk Håndbold Forbund. Vi vil sige dig tak for mange gode diskussioner og gode timer i hinandens selskab og ønske dig alt muligt held og lykke fremover. Alle håber stadig at kunne møde dig til håndbold rundt om i Danmark. Afslutningsvis fik Per overrakt vingave og blomster. Da ikke flere ønskede ordet takkede dirigenten for god ro og orden på repræsentantskabsmødet. Per Sørensen erklærede herefter mødet som afsluttet. Dette blev gjort med at udbringe et trefoldigt leve for Jydsk Håndbold Forbund. Referent: Frank Bjerregaard generalsekretær

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET 10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: DE UØNSKEDE SPILLERE Splinter i både bagdelen og selvtilliden. Både Kim Nielsen og Lise Knudsen har oplevet, hvad det vil sige at

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 FORORD! SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL. 2013. oooooo000000oooooo SILKEBORG IDRÆTSFORENING

Læs mere