Årsberetning ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste"

Transkript

1 Årsberetning 2012 ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter Akademigrunden Sorø

2 Forord: så Ét af de vigtigste værdigrundlag i Ny Nordisk Skole er at løfte fagligheden ved at udfordre alle børn og unge, de bliver så dygtige, de kan. Det gør ScienceTalenter ved at og socialt indhold, deres uformelle konference, som Ministeriet for Børn Hele Sorø Akademis Skole var inddra- lærere, konferencer for rektorer og opmuntre og udvikle det potentiale, læringsmiljø og mange forskellige og Undervisning afholdt i marts 2012 get i konferencen og både den gamle beslutningstagere, om events og akti- de talentfulde elever har, så de ikke emner, og den måde de agerer med som led i Danmarks formandskab gymnastiksal, biblioteket og festsalen viteter for unge talenter og om hvordan går i stå. Hvis vi ikke tilbyder ekstra andre læringsmiljøer gør læringen så for EU. Konferencen tiltrak over 225 blev taget i brug i løbet af de fire hek- vi har udviklet os som organisation. udfordringer til de dygtigste elever, sjov og legende, rækker ud til mange gæster fra i alt 31 lande ungdomsre- tiske dage, som konferencen varede. risikerer vi at tabe dem på gulvet. Hos forskellige talenter og motiverer dem præsentanter, embedsfolk fra mini- Det er det hidtil største (internationale) Hvis du efter at have læst årsberet- ScienceTalenter skal de unge talenter til en videre uddannelse inden for sterier og EU Kommissionen samt event, som ScienceTalenter har afholdt, ningen sidder tilbage med en god ide, udfordres af spændende opgaver og de naturvdienskabelige og tekniske kommissæren for ungdom og den og det har givet blod på tanden til frem- forslag til et samarbejde eller nye eksperimenter og møde det nyeste områder. danske undervisningsminister som tidige større arrangementer. initiativer, så tag endelig kontakt, så inden for forskningsverdenen skulle diskutere (frem)tidens udfor- vi sammen kan sikre at de gode bliver I 2012 har vi afsluttet én af vores helt dringer for de unge med en tårnhøj ScienceTalenter har arbejdet målbe- de bedste! Hanne Hautop, talentchef I 2012 har ScienceTalenter afholdt en store satsninger og længerevarende forløb, pilotprojektet MasterClass Fysik, som fremover vil danne skole arbejdsløshed, økonomisk krise og den benhårde konkurrence fra Asien i udsigt. Ét af de mange løsningsforslag vidst på at sætte talentindsatsen på dagsordenen ude på skolerne i hele landet og været i dialog med det politi- Talentchef Hanne Hautop Form: række aktiviteter, som har styrket de unge naturvidenskabelige talenters for mange af de øvrige projekter, vi sætter i søen. var at sætte gang i talentudviklingen i de europæiske uddannelsessystemer, ske system om styrkelsen af det faglige niveau samt særlige udfordringerne til viden, trivsel og netværk, og har gjort Konferencen en forskel for består dem. Vi har af afholdt en række korte indlæg fra meningsdannere forskellige camps, som med og praktikere deres på området. Efter opbygning hvert indlæg og form, blanding åbnes af for fagligt spørgsmål og debat faciliteret af talentchef Hanne Hautop. ScienceTalenter har også bevæget sig ud i større og internationale projekter. Vi var vært for den store EU ungdoms- og på den måde smittede placeringen af konferencen på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter af på de europæiske beslutningstagere. talenterne i uddannelsessystemet. I denne beretning kan du læse mere om året, der er gået om kurser for

3 Status på ScienceTalenters vision: Visionen for ScienceTalenter er: at alle kommuner har tilbud til naturvidenskabelige talenter at alle ungdomsuddannelser har tilbud til naturvidenskabelige talenter at der kommer folkelig og politisk fokus på naturvidenskabelige talenter at flere naturvidenskabelige talenter starter på en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse Visionen for ScienceTalenter er: til deres talenter. Konceptet lanceres stigende interesse for at sikre talen- stemet. Der er sket en positiv hold- en ikke ubetydelig del af disse vil væl- ved et kick-off dag for skolechefer i terne udfordrende tilbud på landets ningsændring, som vi oplever både hos ge og har valgt en teknisk-naturviden- at alle kommuner har tilbud til begyndelsen af gymnasiale uddannelser, og denne praktikere og blandt beslutningstagere skabelig uddannelse. ScienceTalenter naturvidenskabelige talenter tendens understøttes antageligt af det regionalt og kommunalt. samarbejder med eksterne partenere at alle ungdomsuddannelser har til- lovkrav om talenttilbud, der blev indsat om et forskningsprojekt, der skal ScienceTalenter har gode erfaringer bud til naturvidenskabelige talenter i uddannelsesbekendtgørelsen i at flere naturvidenskabelige undersøge ScienceTalenters effekt på med at nå ud til kommunens folkesko- talenter starter på en teknisk- talenternes valg af uddannelse. ler via vores grundskolenetværk, men ScienceTalenters gymnasiale net- at der kommer folkelig og politisk naturvidenskabelig uddannelse vi kan gøre det endnu bedre. Derfor ud- værk vokser støt og kom i 2012 op fokus på naturvidenskabelige talenter viklede vi i 2012 et koncept for kommu- på omkring 70 almene og tekniske Vi har endnu ikke forskningsmæssigt nerne - ScienceTalenters kommunale gymnasier og må således betragtes ScienceTalenter møder i sit daglige belæg for at udtale os om denne mål- netværk -, som skal gøre det muligt som en væsentlig faktor for udbredel- virke en stadig større bevidsthed om sætning, men vi mærker en overvæl- at komme ud til alle kommuner og sen af tilbud til de naturvidenskabelige vores eksistens og virke samt en tilsva- dende positiv feedback fra de mange derigennem få etableret talentaktivi- talenter på landets ungdomsuddannel- rende større opbakning til indsatsen talenter, der har deltaget i vores teter på de skoler, som ikke har tilbud ser. Derudover oplever vi en generelt overfor de dygtigste i uddannelsessy- camps, og det må således antages, at

4 Fokusområderne i 2012: ScienceTalenter har udvidet fokusområderne til også at omfatte etablering og facilitering af talentudviklingsmijøer. Denne proces, som er et af kerneområderne ved vores virksomhed på Videncentret, er blevet stadig mere synlig i arbejdet med talenter i uddannelsesmiljøerne, og er inspireret fra sportens og kunstens verden. Vi har også i det forløbne år haft særligt fokus på brobygning mellem uddannelsesinstitutionerne, på talentindsatsen i grundskolen og på at spotte og stimulere de naturvidenskabelige talenter i Grønland. FOKUSOMRÅDE 1: Vi inspirerer undervisere Derfor er der behov for at få uddannet talentvejledere, der dels kan samarbejde med ledelsen om at udarbejde studietur til det internationale fysikforskningscenter CERN. Desuden blev der afholdt en forberedende planlæg- blandt de mest talentfulde er der store barrierer både formelt, kulturelt og socialt i forhold til at kunne starte på en problemstillinger, der er særligt interessante i deres hjemland at tilbyde danske elever fra de blandt andet med besøg på Arktisk Station. I 2013 mødes den samme gruppe en uge hos ScienceTalenter i Danmark indhold og mål i en talentstrategi, og ningscamp for de involverede lærere i videregående uddannelse i Danmark. matematiske, naturvidenskabelige her er fokus uddannelsesvalg og der ScienceTalenter når via sine netværk dels kan vejlede lærere om gennemfø- slutningen af november Fra forskning og undersøgelser blandt og tekniske fagområder en unik vil være besøg på diverse videregående ud til stadig flere undervisere, som relsen af talentundervisningen. indvandrere og gymnasiefremmede mulighed for at fordybe sig i Grøn- uddannelsesinstitutioner. enten inviteres til kursusforløb på Vi- På disse camps fik talenter og lærere miljøer vides det, at det naturvidenska- lands naturfænomener, minera- dencentret eller deltager i kursusforløb arrangeret af os ude på egen skole. Derudover har vi etableret en særlig ScienceTalenter igangsatte talentvejlederuddannelsen som et pilotprojekt i tre moduler i efteråret 2012, og viderefører uddannelsen i 2013 og de inspiration, udfordringer, erfaring og faglig fordybelse i fysikfaglige områder, som går ud over den normale undervisning på gymnasierne. Der var foredrag belige område er der, hvor det er lettest at bryde den kulturelle og sociale arv. Det grønlandske samfund er i en ler, jordbundsforhold og klima at videreudvikle et koncept for undervisning af særligt talentfulde unge fra de gymnasiale uddan- Fokusområde 3: Vi udvikler talentudviklingsmiljøer uddannelse for talentvejledere mål- kommende år. Tilbagemeldingerne fra fra eksterne forskere og undervisere om situation, hvor man overvejer at gå nelser med fokus på studievej- rettet grundskolelærere, som har til kursisterne på første modul har været aktuelle emner, og eksterne besøg og ind i udvinding af olie og mineraler og ledning og netværksdannelse ScienceTalenter er gennem de formål at gøre læreren i stand til at positiv ligesom efterspørgslen fra hands-on aktiviteter på forskningsinsti- oprette aluminiums-smelteværker og at skabe sammenhæng i ud- seneste par år blevet stadig mere lærere og skoleledere i vores netværk tutioner og virksomheder. De allermest andre nye industrier. Imidlertid matcher dannelseskæden (gymnasium opmærksom på den afgørende betyd- spotte og udfordre talen- har været stor. talentfulde af deltagerne fra Master- uddannelsesniveauet hos den grønland- - videregående uddannelse) ning læringsmiljøet har for talenter- terne i grundskolen Class Fysik får muligheden for at gå ske befolkning ikke de nye udfordrin- at hjælpe flere grønlandske unge nes trivsel og udvikling. Derfor har vi samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen vejlede kolleger i talentarbejdet Fokusområde 2: Vi afholder undervisning og camps for talenter videre til fysik OL i sommeren Ved den formelle afslutning efterår/ vinter 2012 blev der uddelt er Talent- ger, og man kan være bange for, at det bliver udenlandske teknikere, forskere og direktører, der kommer til at stå for hele den nye industri. Det er derfor af i gang med en videregående uddannelse inden for det teknisknaturvidenskabelige område samarbejdet med en række eksperter fra sportens og kunstens verden for at lade os inspirere af deres viden om udvikling af talentmiljøer. Dette har Talentindsatsen starter i skolen, men diplom til de 120 talenter, som har afgørende betydning, at det grønlandske I september 2012 samlede projektet en styrket det i forvejen stærkt inspire- for at sikre gennemførelsen af talen- ScienceTalenter afsluttede sit første gennemført forløbet. samfund støtter de mest talentfulde gruppe på 8 danske og 8 grønlandske rende og udviklende læringsmiljø vi tundervisning på alle landets grund- større pilotprojekt MasterClass Fysik i grønlandske gymnasieelever i at tage en gymnasieelever i starten af det sidste tilbyder vores talenter på Videncentret skoler, er det vigtigt at kommunerne i MasterClass Fysik er et flerårigt Projektet følges tæt af didaktikere fra videregående uddannelse indenfor det år på gymnasiet. Alle 16 var blandt de og Talenthotellet, og indsatsen for at dialog med skoleledelsen formulerer supplerende inspirations- og undervis- KU, der også laver evaluering til brug naturvidenskabelige felt. bedste indenfor de naturvidenskabelige skabe et sådant talentudviklingsmiljø en strategi for denne talentindsats. Skoleledelsen har behov for vejledere og andre ressourcepersoner, når der ningsforløb for 125 talentfulde elever i fysik på STX og HTX, og blev afholdt over hele gymnasieforløbet for elever, for det videre talentarbejde. ScienceTalent Grønland er et brobyg- Formålet med ScienceTalent Grønland er fag og havde et ønske om en videre uddannelse indenfor dette felt. Science- Talent Grønland tager udgangspunkt i indgår nu som en fast bestanddel af vores camps. skal udarbejdes og implementeres en der startede i gymnasiet sommeren ningsforløb rettet mod de mest talent- at tilbyde talentfulde grønland- camp-modellen, som ScienceTalenter Vi har ligeledes ved konferencer, talentstrategi ude på den enkelte skole, MasterClass bestod af 6 camps fulde naturvidenskabelige elever fra de ske elever en unik mulighed for indenfor de sidste 2½ år har gennem- seminar og talentdage haft fokus på ligesom lærerne har brug for en synlig af 3 4 dages varighed for talenterne, grønlandske gymnasier. at dygtiggøre sig inden for natur- ført for mange hundrede talentfulde talentudviklingsmiljøer, og har besøgt ledelse og pædagogisk vejledning, når som alle foregik på Mærsk Mc-Kinney Meget få grønlandske elever starter videnskab med fokus på natur- danske gymnasieelever. De 16 talenter skoler i udlandet, som har opbygget de skal føre talentstrategien ud i livet. Møller Videncenter samt en afsluttende på en videregående uddannelse. Selv videnskabelige fænomener og mødtes til 10 dages camp i Grønland, velfungerende talentudviklingsmiljøer,

5 ScienceTalenters gymnasienetværk som har formået at løfte det generelle hæng i uddannelseskæden (gym- konferencer og møder med aktører og ScienceTalenternes Gymnasienetværk hjælper gymnasierne med at få sat Ved tilmelding til ordningen får gymnasiet: vejledning af op til 2 talentfulde elever i forbindelse med SRP faglige niveau for alle elever på skolen. nasieelev forsker erhvervsliv) politiske beslutningstagere indenfor talentarbejdet på dagsordenen. De mest 2 fripladser på et tre-dages invitation til den interna- uddannelsesområdet, ligesom vi selv talentfulde elever skal have bedre plads lærerkursus i talentpleje tionale sciencecamp Fokusområde 4: Vi faciliterer netværk for talenter Med pilotprojektet ScienceTalent College, der er støttet af Industriens Fond, har vi udviklet et 2-årigt forløb, som indfører unge talenter fra de tekniske og har initieret tilsvarende aktiviteter for at sætte talent på dagsorden. Eksempelvis har ScienceTalenter til at udfolde sig, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for samfundet og deres egne fremtidsmuligheder. målrettet gymnasier del i den årlige talentdag en plads på ScienceTalenternes årlige konference i december førsteret til at deltage i Science- Talenternes projekter 20 % rabat på alle andre arrangementer hos ScienceTalenter almene gymnasier i matematik, naturvi- deltaget i årets Sorø-møde med fokus Som medlem af netværket udpeger en årlig kursus-eftermiddag af- mulighed for at bruge vores logo En af de største udfordringer for en denskab og teknologi i bred forstand, og på Ny Nordisk Skole for at bidrage gymnasiet en talentkoordinator. holdt hjemme på gymnasiet og navn ved markedsføring vellykket talentindsats i uddannelses- giver dem mulighed for at specialisere med viden og erfaring om, hvordan systemet er, at der mangler sam- sig i et selvvalgt emne. ScienceTalent man kan løfte fagligheden i grundsko- menhæng og samarbejde mellem de forskellige uddannelsesniveauer, hvilket forhindrer et naturligt flow af College inddrager både universiteter og større erhvervsvirksomheder i forløbet, og bygger derved bro og skaber sam- len, ligesom vi har afholdt National Talentdag med fokus på naturvidenskabelig talentindsats. Derudover var Medlemmer af ScienceTalenters gymnasienetværk pr : talenterne fra ét niveau til det andet. menhæng i uddannelseskæden. ScienceTalenter vært for den store Aalborg Katedralskole Hasseris Gymnasium Ribe Katedralskole Der mangler ganske enkelt brobygning. ungdomskonference, som Danmark Aalborghus Gymnasium Herlev Gymnasium og HF Risskov Gymnasium Derudover bliver der som en del af ved Ministeriet for Børn og Under- Aalborg Tekniske Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF ScienceTalenter har stor fokus på at projektet udviklet IT-baseret under- visning afholdt som formand for EU Aarhus Statsgymnasium HTX EUC Sjælland Roskilde Gymnasium skabe brobygning mellem de enkelte visningsmateriale til talenterne, som i 2012, og bidrog herved til at skabe Aarhus Tech Ingrid Jespersens Gymnasieskole Roskilde Tekniske Gymnasium led i uddannelseskæden for at sikre efterfølgende stilles til rådighed for debat og politisk fokus på talentind- Allerød Gymnasium Johannesskolen Rysensteen Gymnasium en fortløbende og sammenhængende alle landets gymnasier. satsen, bl.a. ved behandling af emnet i Aurehøj Gymnasium Kalundborg Gymnasium Rødkilde Gymnasium talentindsats. særskilt workshop herom. I december Bagsværd Kostsko- Kolding Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium afholdte vi traditionen tro talentkonfe- le og Gymnasium Køge Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Derfor igangsatte vi i 2012 pilotprojektet ScienceTalent College, som er et 2-årigt undervisningsforløb, der har til formål: Fokusområde 5: Vi skaber dialog og debat om den naturvidenskabelige talentpleje rencen i Sorø - i år med særlig fokus på talentudviklingsmiljøer. Endelig udsender vi nyhedsbreve og Birkerød Gymnasium Bornholms Gymnasium Borupgaard Gymnasium Egaa Gymnasium Maribo Gymnasium Marie Kruses Skole Morsø Gymnasium Mulernes Legatskole Selandia Teknisk Gymnasium Slagelse Silkeborg Gymnasium Skive Tekniske Gymnasium at tilbyde unge talenter fra de opdaterer dagligt vores fængende Egedal Gymnasium og HF Munkensdam Gymnasium Slagelse Gymnasium matematiske, naturvidenska- Også i 2012 har ScienceTalenter været hjemmeside ligesom vi også formidler Falkonergårdens Gym- Nordfyns Gymnasium Solrød Gymnasium belige og tekniske områder en med til at sætte talentindsatsen på kendskabet til vores aktivitet via an- nasium og HF Nordsjællands Grund- Sorø Akademis Skole unik mulighed for at dygtiggøre den skolefaglige og politiske dags- noncer i landets førende dagblade. Favrskov Gymnasium skole og Gymnasium Svendborg Gymnasium sig, og danne netværk på tværs orden ved skabe dialog og debat om, Fredericia Gymnasium Nyborg Gymnasium Svendborg HTX af uddannelsesinstitutioner, hvordan vi løfter fagligheden ved at Gammel Hellerup Gymnasium Nykøbing Katedralskole Vestjysk Gymnasium Tarm at videreudvikle et dansk koncept for udfordre alle børn og unge, så de Gefion Gymnasium Nærum Gymnasium Viborg Gymnasium og HF undervisning af særlige talentfulde bliver så dygtige, de kan. Gladsaxe Gymnasium Næstved Gymnasium og HF Viborg Katedralskole unge fra de gymnasiale uddannel- Greve Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Vordingborg Gymnasium og HF ser i naturvidenskab og teknologi Dette har vi gjort ved at deltage i en Haderslev Katedralskole Odder Gymnasium Ørestad Gymnasium at bygge bro og skabe sammen- række arrangementer, seminarer,

6 Ansatte hos ScienceTalenter 2012 Talentchefen Hanne Hautop Talentchef ScienceTalenters grundskolenetværk RECEPTIONEN Dorthe Compen skødt Sekretær Annika Christiansen Regnskabsmedarbejder Katrine Erner Medhjælp ScienceTalenternes Grundskole- Som medlem af netværket udpeger tilbud om pladser i Projektkoordinatorer Netværk hjælper folkeskoler, privatskoler, efterskoler og ungdomsskoler med at få sat talentarbejdet på dagsordenen. De mest talentfulde elever skolen en talentkoordinator. Ved tilmelding til ordningen får skolen: MasterClass Junior førsteret til at tilmelde lærere til talentvejlederuddannelsen førsteret til at deltage i Science- Maya Høffdng Nissen Projektkoordinator Uffe Sveegaard Projektkoordinator Annesofie Bjerre Projektkoordinator skal have bedre plads til at udfolde sig, så de kan udnytte deres poten- del i den årlige talentdag to årlige fripladser på et læ- Talenternes projekter 20 % rabat på alle andre arran- TALENTAMBASSADØRER tiale til fordel for samfundet og deres egne fremtidsmuligheder. rerkursus i talentpleje en plads på ScienceTalenternes årlige konference i december gementer hos ScienceTalenter mulighed for at bruge vores logo og navn ved markedsføring Anette Gjervig Helene Krarup Kristian Hoppe Michael Boss Mikkel Kofoed Peter Eduard Robert Wilbrandt SIGNE AMMITZBØLL, Medlemmer af ScienceTalenters grundskolenetværk pr : 10. Aabenraa, Aabenraa Katrinedals Skole, Vanløse Randers Realskole, Randers RENÉ PETERSEN SARA EDSKE Absalon Skole, Roskilde Kerteminde Skole Rungsted Skole, Rungsted Antvorskov Skole, Slagelse Eggeslevmagle Skole, Slagelse Kroggårdsskolen, Odense Krogårdskolen, Greve Sankt Annæ Skole, folkeskoleafd., Valby TEAM CAMP-CREW Endrupskolen, Fredensborg Hellebækskolen, Ålsgårde Himmerlev Skole, Roskilde Køge Private Realskole Langeskov Skole Langhøjskolen, Hvidovre Sankt Josefs Skole, Roskilde Sorø Borgerskole Strandsvejsskolen, København ANJA BODIN Laborant JANNIK FALIU Medhjælp JESPER EISVANG Pedel MARIA VESTERGAARD Medhjælp Holsted Skole, Næstved Lyreskovskolen, Padborg/Kruså Tallerupskolen, Tommerup Hunderupskolen, Odense Løjt Kirkeby Skole, Løjt Kirkeby Tønder Distriksskole, Tønder Hyltebjerg Skole, Vanløse Hørsholm Skole, Hørsholm Ingrid Jespersens Grundskole Maglegårdsskolen, Hellerup Munkevængets Skole, Kolding Mølleskolen, Ry Usserød Skole, Hørsholm Vallerødskolen, Rungsted Kyst Vamdrup Skole, Vamdrup KANTINEN BERIT RASMUSSEN Kantineleder

7 Organisationsdiagram er Projektkoordinatorer Talentchef Camp crew Reception Kantinen Advisory Board Som sparringspartnere fra talentplejen har Ministeriet for Børn og Undervisning nedsat et Advisory Board, der fungerer som et rådgivende forum for talentchefen i forhold til initiativer og strategi. Advisory Board har alene en rådgivende funktion og mødes 3 4 årligt. Pr. 31. december 2012 var Advisory Board sammensat således: Formand Nils O. Andersen, professor, Københavns Universitet Medlemmer Brian Krog Christensen, uddannelsesleder, Silkeborg Gymnasium Dorte Lind Damkjær, lektor, Vejle HTX Finn Skaarup Jensen, pædagogisk konsulent, UV og Formidling, Rønde Jens Dybkjær Holbech, chefkonsulent til videnudviklingsopgaver Dekansekretariatet, Science and Technology, AU Jesper Ingerslev, director LeARN by Danfoss Universe Katrine Mikkelsen, stud. Scient., Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Klaus Mosegaard, professor, DTU Kirsten Birkvig, skoleleder, Egedalsskolen Lisbeth Randers, projektmedarbejder, Kalundborg Kommune Lone Skafte Jespersen, lærer, Krogård Skolen, Greve Mikkel Bohm, direktør, Dansk Naturvidenskabsformidling Peter Aksel Villadsen, Director of Global Patient Engagement, Corporate Marketing, LEO Hvad skal der ske i 2013? I 2013 skal vi især arbejde med: en bæredygtig forretningsmodel for ScienceTalenter ekstern evaluering af ScienceTalenters arbejde med at styrke den nationale talentindsats i naturvidenskab øget fokus på mønsterbryder-talenterne særlige tilbud til de sårbare højtbegavede børn talentudvikling i erhversskolerne øget samarbejde med videnstunge virksomheder udvikle de tre netværk: gymnasienetværket, grundskolenetværket og det kommunale netværk

8 Årsregnskab 2012 ScienceTalenters økonomi håndteres som to delregnskaber i Sorø akademis Skoles regnskab. Delregnskab 3 vedrører løn til talentchefen samt daglig drift af Videncentret og Talenthotellet. I delregnskab 4 afholdes de udgifter, som er forbundet med afvikling af talentaktiviteterne. I bilaget ses resultatet for Aktiviteterne i talentplejen hvilede ikke i sig selv, og vi har derfor i 2012 anvendt 0,5 mill. kr. af underskudsgarantien på 2,0 mill. kr., som Ministeriet for Børn og Undervisning stillede til rådighed i Vi har i 2012 fået projektmidler fra såvel Industriens Fond, Ministeriet for Børn og Undervisning, Tips- og Lotto Midler samt Grønlands Hjemmestyre til større flerårige projekter for naturvidenskabelige talenter. Fælles for disse tildelinger af projektmidler er imidlertid, at der ikke gives støtte til den almindelige drift og at flere af fondene kræver en ikke ubetydelig egenfinansiering i form af timer/løn. Der er blevet udmeldt fra ministeriet, at opsparet/akkumuleret overskud ikke ville kunne overføres til 2013, men ville blive indefrosset. Derfor har ScienceTalenter valgt at investere/opdatere vores inventar/materialer/undervisning, inden for det naturvidenskabelige fag/område. Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter: del-regnskab 3 I del-regnskab 3 afholdes Talentchefens løn, samt den daglige drift/ vedligeholdelse af Videncentret samt Talenthotellet. Driftsindtægter Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter: del-regnskab 4 (ncl. Projekter/gym.netværk) I del-regnskab 4 afholdes løn til øvrigt personale, samt afholdes omkostninger forbundet med afvikling af camps / arrangementer. Bevillingsindtægt kr Driftsindtægter Donation - Stiftelsen Sorø Akademi kr Videnscenter indtægt kr fremført overskud fra tidligere år kr Fremført overskud fra tidligere år kr Driftsindtægter i alt kr Driftsindtægter i alt kr Driftsomkostninger Driftomkostninger Lønomkostninger kr Lønomkostninger kr Administrationsomkostninger kr Drift Videncenter kr Drift Videncenter kr Drift indkvartering kr Drift indkvartering kr Driftsomkostninger i alt kr Donation - Stiftelsen Sorø Akademi kr Resultat Videncenter kr Driftsomkostninger i alt kr RESULTAT del-regnskab 3 kr Underskudsgaranti UVM kr RESULTAT del-regnskab 4 kr

9 Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter og Talenthotellet Frederik VI blev indviet d.5. august A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål har doneret 130 mio. kr. til byggeriet og indretning af stedet. Videncentret danner ramme om organisationen ScienceTalenter, der varetager den nationale talentpleje i naturvidenskab for unge i alderen år. Videncentret ligger ved bredden af Sorø Sø centralt placeret i Danmark tæt ved såvel motorvejen som jernbanen mellem København og Odense. Inventaret bærer præg af klassiske og æstetiske løsninger, der kan danne en god og inspirerende ramme for forskning i og udvikling af nye undervisningsformer inden for naturvidenskab og teknologi. Centret har udstyr til at lave mange spændende forsøg, som man ikke kan lave hjemme på sin egen skole blandt andet professionelt landmålingsudstyr, et oppusteligt planetarium, bioteknologiske og medicinske instrumenter, robotter, 3D-teknologi, segways og GPS-udstyr. SCIENCETALENTER de gode kan blive de bedste Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter Akademigrunden Sorø

Årsberetning 2013. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste

Årsberetning 2013. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Årsberetning 2013 ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter Akademigrunden 18 4180 Sorø mail@sciencetalenter.dk Forord: De dygtigste elever skal også stå på tæer.

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø)

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Stillings- og personprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

præsenterer konkrete modeller for samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og tværfaglige talentfora

præsenterer konkrete modeller for samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og tværfaglige talentfora Tentativt Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2015 - Talentudvikling i Norden: samarbejde og udfordringer Konferencen præsenterer konkrete modeller for samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede TALENTUNDERVISNING i grundskolen Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede NTS-CENTERET 1 Hvorfor talentudvikling? Ligesom

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Test dit talent! Ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune har lavet 7 stærke talentforløb til dig, der gerne vil dyrke dit talent på højt niveau.

Test dit talent! Ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune har lavet 7 stærke talentforløb til dig, der gerne vil dyrke dit talent på højt niveau. Test dit ta ent! Test dit talent! Ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune har lavet 7 stærke talentforløb til dig, der gerne vil dyrke dit talent på højt niveau. Skal du i 8. eller 9. klasse til næste år,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd Mentorordning 2014 Rektorer Marianne Zibrandtsen Rektor på Aurehøj Gymnasium Antal år: siden 1993 Telefon: 3965 4545 Email: mz@aurehoej.dk Aurehøj er et klassisk, halvstort forstadsgymnasium med en stærk

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Kirsten Baltzer, Ph.D., baltzer@dpu.dk Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV Enhedsskole

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

TALENTSAMARBEJDET I 2012/13 BLANDT FRIE OG PRIVATE SKOLER

TALENTSAMARBEJDET I 2012/13 BLANDT FRIE OG PRIVATE SKOLER TALENTSAMARBEJDET I 2012/13 BLANDT FRIE OG PRIVATE SKOLER Beretning for 2012/13 Vi har hermed fornøjelsen af at kunne udsende beretning for indeholdende skoleår med regnskab for talentpleje blandt 18 DP-skoler

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2012 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Juni 2013 Indhold Skoleregnskaber 2012... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 3 De almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

TALENTSAMARBEJDET I 2013/14 BLANDT GRUNDSKOLER

TALENTSAMARBEJDET I 2013/14 BLANDT GRUNDSKOLER TALENTSAMARBEJDET I 2013/14 BLANDT GRUNDSKOLER Beretning for 2013/14 Vi har hermed fornøjelsen af at kunne udsende beretning for indeholdende skoleår med regnskab for Talentcamp.DK, som i dette skoleår

Læs mere

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser September 2014 Skoleregnskaber 2013... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 4 Gymnasialt undervisningsresultat...

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Baggrund A.P. Møllerfonden og andre fonde giver mulighed for at få midler til projekter, skolerne og

Læs mere

Science Højskolen [:EFFEKT NOTAT:] Aarhus 2015

Science Højskolen [:EFFEKT NOTAT:] Aarhus 2015 Science Højskolen Aarhus 2015 [:EFFEKT NOTAT:] Effektnotatet redegør for den virkning en naturvidenskabelig folkehøjskole forventes at have på de unges valg af uddannelse. Effekten af en naturvidenskabelig

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere