Årsberetning ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste"

Transkript

1 Årsberetning 2012 ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter Akademigrunden Sorø

2 Forord: så Ét af de vigtigste værdigrundlag i Ny Nordisk Skole er at løfte fagligheden ved at udfordre alle børn og unge, de bliver så dygtige, de kan. Det gør ScienceTalenter ved at og socialt indhold, deres uformelle konference, som Ministeriet for Børn Hele Sorø Akademis Skole var inddra- lærere, konferencer for rektorer og opmuntre og udvikle det potentiale, læringsmiljø og mange forskellige og Undervisning afholdt i marts 2012 get i konferencen og både den gamle beslutningstagere, om events og akti- de talentfulde elever har, så de ikke emner, og den måde de agerer med som led i Danmarks formandskab gymnastiksal, biblioteket og festsalen viteter for unge talenter og om hvordan går i stå. Hvis vi ikke tilbyder ekstra andre læringsmiljøer gør læringen så for EU. Konferencen tiltrak over 225 blev taget i brug i løbet af de fire hek- vi har udviklet os som organisation. udfordringer til de dygtigste elever, sjov og legende, rækker ud til mange gæster fra i alt 31 lande ungdomsre- tiske dage, som konferencen varede. risikerer vi at tabe dem på gulvet. Hos forskellige talenter og motiverer dem præsentanter, embedsfolk fra mini- Det er det hidtil største (internationale) Hvis du efter at have læst årsberet- ScienceTalenter skal de unge talenter til en videre uddannelse inden for sterier og EU Kommissionen samt event, som ScienceTalenter har afholdt, ningen sidder tilbage med en god ide, udfordres af spændende opgaver og de naturvdienskabelige og tekniske kommissæren for ungdom og den og det har givet blod på tanden til frem- forslag til et samarbejde eller nye eksperimenter og møde det nyeste områder. danske undervisningsminister som tidige større arrangementer. initiativer, så tag endelig kontakt, så inden for forskningsverdenen skulle diskutere (frem)tidens udfor- vi sammen kan sikre at de gode bliver I 2012 har vi afsluttet én af vores helt dringer for de unge med en tårnhøj ScienceTalenter har arbejdet målbe- de bedste! Hanne Hautop, talentchef I 2012 har ScienceTalenter afholdt en store satsninger og længerevarende forløb, pilotprojektet MasterClass Fysik, som fremover vil danne skole arbejdsløshed, økonomisk krise og den benhårde konkurrence fra Asien i udsigt. Ét af de mange løsningsforslag vidst på at sætte talentindsatsen på dagsordenen ude på skolerne i hele landet og været i dialog med det politi- Talentchef Hanne Hautop Form: række aktiviteter, som har styrket de unge naturvidenskabelige talenters for mange af de øvrige projekter, vi sætter i søen. var at sætte gang i talentudviklingen i de europæiske uddannelsessystemer, ske system om styrkelsen af det faglige niveau samt særlige udfordringerne til viden, trivsel og netværk, og har gjort Konferencen en forskel for består dem. Vi har af afholdt en række korte indlæg fra meningsdannere forskellige camps, som med og praktikere deres på området. Efter opbygning hvert indlæg og form, blanding åbnes af for fagligt spørgsmål og debat faciliteret af talentchef Hanne Hautop. ScienceTalenter har også bevæget sig ud i større og internationale projekter. Vi var vært for den store EU ungdoms- og på den måde smittede placeringen af konferencen på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter af på de europæiske beslutningstagere. talenterne i uddannelsessystemet. I denne beretning kan du læse mere om året, der er gået om kurser for

3 Status på ScienceTalenters vision: Visionen for ScienceTalenter er: at alle kommuner har tilbud til naturvidenskabelige talenter at alle ungdomsuddannelser har tilbud til naturvidenskabelige talenter at der kommer folkelig og politisk fokus på naturvidenskabelige talenter at flere naturvidenskabelige talenter starter på en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse Visionen for ScienceTalenter er: til deres talenter. Konceptet lanceres stigende interesse for at sikre talen- stemet. Der er sket en positiv hold- en ikke ubetydelig del af disse vil væl- ved et kick-off dag for skolechefer i terne udfordrende tilbud på landets ningsændring, som vi oplever både hos ge og har valgt en teknisk-naturviden- at alle kommuner har tilbud til begyndelsen af gymnasiale uddannelser, og denne praktikere og blandt beslutningstagere skabelig uddannelse. ScienceTalenter naturvidenskabelige talenter tendens understøttes antageligt af det regionalt og kommunalt. samarbejder med eksterne partenere at alle ungdomsuddannelser har til- lovkrav om talenttilbud, der blev indsat om et forskningsprojekt, der skal ScienceTalenter har gode erfaringer bud til naturvidenskabelige talenter i uddannelsesbekendtgørelsen i at flere naturvidenskabelige undersøge ScienceTalenters effekt på med at nå ud til kommunens folkesko- talenter starter på en teknisk- talenternes valg af uddannelse. ler via vores grundskolenetværk, men ScienceTalenters gymnasiale net- at der kommer folkelig og politisk naturvidenskabelig uddannelse vi kan gøre det endnu bedre. Derfor ud- værk vokser støt og kom i 2012 op fokus på naturvidenskabelige talenter viklede vi i 2012 et koncept for kommu- på omkring 70 almene og tekniske Vi har endnu ikke forskningsmæssigt nerne - ScienceTalenters kommunale gymnasier og må således betragtes ScienceTalenter møder i sit daglige belæg for at udtale os om denne mål- netværk -, som skal gøre det muligt som en væsentlig faktor for udbredel- virke en stadig større bevidsthed om sætning, men vi mærker en overvæl- at komme ud til alle kommuner og sen af tilbud til de naturvidenskabelige vores eksistens og virke samt en tilsva- dende positiv feedback fra de mange derigennem få etableret talentaktivi- talenter på landets ungdomsuddannel- rende større opbakning til indsatsen talenter, der har deltaget i vores teter på de skoler, som ikke har tilbud ser. Derudover oplever vi en generelt overfor de dygtigste i uddannelsessy- camps, og det må således antages, at

4 Fokusområderne i 2012: ScienceTalenter har udvidet fokusområderne til også at omfatte etablering og facilitering af talentudviklingsmijøer. Denne proces, som er et af kerneområderne ved vores virksomhed på Videncentret, er blevet stadig mere synlig i arbejdet med talenter i uddannelsesmiljøerne, og er inspireret fra sportens og kunstens verden. Vi har også i det forløbne år haft særligt fokus på brobygning mellem uddannelsesinstitutionerne, på talentindsatsen i grundskolen og på at spotte og stimulere de naturvidenskabelige talenter i Grønland. FOKUSOMRÅDE 1: Vi inspirerer undervisere Derfor er der behov for at få uddannet talentvejledere, der dels kan samarbejde med ledelsen om at udarbejde studietur til det internationale fysikforskningscenter CERN. Desuden blev der afholdt en forberedende planlæg- blandt de mest talentfulde er der store barrierer både formelt, kulturelt og socialt i forhold til at kunne starte på en problemstillinger, der er særligt interessante i deres hjemland at tilbyde danske elever fra de blandt andet med besøg på Arktisk Station. I 2013 mødes den samme gruppe en uge hos ScienceTalenter i Danmark indhold og mål i en talentstrategi, og ningscamp for de involverede lærere i videregående uddannelse i Danmark. matematiske, naturvidenskabelige her er fokus uddannelsesvalg og der ScienceTalenter når via sine netværk dels kan vejlede lærere om gennemfø- slutningen af november Fra forskning og undersøgelser blandt og tekniske fagområder en unik vil være besøg på diverse videregående ud til stadig flere undervisere, som relsen af talentundervisningen. indvandrere og gymnasiefremmede mulighed for at fordybe sig i Grøn- uddannelsesinstitutioner. enten inviteres til kursusforløb på Vi- På disse camps fik talenter og lærere miljøer vides det, at det naturvidenska- lands naturfænomener, minera- dencentret eller deltager i kursusforløb arrangeret af os ude på egen skole. Derudover har vi etableret en særlig ScienceTalenter igangsatte talentvejlederuddannelsen som et pilotprojekt i tre moduler i efteråret 2012, og viderefører uddannelsen i 2013 og de inspiration, udfordringer, erfaring og faglig fordybelse i fysikfaglige områder, som går ud over den normale undervisning på gymnasierne. Der var foredrag belige område er der, hvor det er lettest at bryde den kulturelle og sociale arv. Det grønlandske samfund er i en ler, jordbundsforhold og klima at videreudvikle et koncept for undervisning af særligt talentfulde unge fra de gymnasiale uddan- Fokusområde 3: Vi udvikler talentudviklingsmiljøer uddannelse for talentvejledere mål- kommende år. Tilbagemeldingerne fra fra eksterne forskere og undervisere om situation, hvor man overvejer at gå nelser med fokus på studievej- rettet grundskolelærere, som har til kursisterne på første modul har været aktuelle emner, og eksterne besøg og ind i udvinding af olie og mineraler og ledning og netværksdannelse ScienceTalenter er gennem de formål at gøre læreren i stand til at positiv ligesom efterspørgslen fra hands-on aktiviteter på forskningsinsti- oprette aluminiums-smelteværker og at skabe sammenhæng i ud- seneste par år blevet stadig mere lærere og skoleledere i vores netværk tutioner og virksomheder. De allermest andre nye industrier. Imidlertid matcher dannelseskæden (gymnasium opmærksom på den afgørende betyd- spotte og udfordre talen- har været stor. talentfulde af deltagerne fra Master- uddannelsesniveauet hos den grønland- - videregående uddannelse) ning læringsmiljøet har for talenter- terne i grundskolen Class Fysik får muligheden for at gå ske befolkning ikke de nye udfordrin- at hjælpe flere grønlandske unge nes trivsel og udvikling. Derfor har vi samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen vejlede kolleger i talentarbejdet Fokusområde 2: Vi afholder undervisning og camps for talenter videre til fysik OL i sommeren Ved den formelle afslutning efterår/ vinter 2012 blev der uddelt er Talent- ger, og man kan være bange for, at det bliver udenlandske teknikere, forskere og direktører, der kommer til at stå for hele den nye industri. Det er derfor af i gang med en videregående uddannelse inden for det teknisknaturvidenskabelige område samarbejdet med en række eksperter fra sportens og kunstens verden for at lade os inspirere af deres viden om udvikling af talentmiljøer. Dette har Talentindsatsen starter i skolen, men diplom til de 120 talenter, som har afgørende betydning, at det grønlandske I september 2012 samlede projektet en styrket det i forvejen stærkt inspire- for at sikre gennemførelsen af talen- ScienceTalenter afsluttede sit første gennemført forløbet. samfund støtter de mest talentfulde gruppe på 8 danske og 8 grønlandske rende og udviklende læringsmiljø vi tundervisning på alle landets grund- større pilotprojekt MasterClass Fysik i grønlandske gymnasieelever i at tage en gymnasieelever i starten af det sidste tilbyder vores talenter på Videncentret skoler, er det vigtigt at kommunerne i MasterClass Fysik er et flerårigt Projektet følges tæt af didaktikere fra videregående uddannelse indenfor det år på gymnasiet. Alle 16 var blandt de og Talenthotellet, og indsatsen for at dialog med skoleledelsen formulerer supplerende inspirations- og undervis- KU, der også laver evaluering til brug naturvidenskabelige felt. bedste indenfor de naturvidenskabelige skabe et sådant talentudviklingsmiljø en strategi for denne talentindsats. Skoleledelsen har behov for vejledere og andre ressourcepersoner, når der ningsforløb for 125 talentfulde elever i fysik på STX og HTX, og blev afholdt over hele gymnasieforløbet for elever, for det videre talentarbejde. ScienceTalent Grønland er et brobyg- Formålet med ScienceTalent Grønland er fag og havde et ønske om en videre uddannelse indenfor dette felt. Science- Talent Grønland tager udgangspunkt i indgår nu som en fast bestanddel af vores camps. skal udarbejdes og implementeres en der startede i gymnasiet sommeren ningsforløb rettet mod de mest talent- at tilbyde talentfulde grønland- camp-modellen, som ScienceTalenter Vi har ligeledes ved konferencer, talentstrategi ude på den enkelte skole, MasterClass bestod af 6 camps fulde naturvidenskabelige elever fra de ske elever en unik mulighed for indenfor de sidste 2½ år har gennem- seminar og talentdage haft fokus på ligesom lærerne har brug for en synlig af 3 4 dages varighed for talenterne, grønlandske gymnasier. at dygtiggøre sig inden for natur- ført for mange hundrede talentfulde talentudviklingsmiljøer, og har besøgt ledelse og pædagogisk vejledning, når som alle foregik på Mærsk Mc-Kinney Meget få grønlandske elever starter videnskab med fokus på natur- danske gymnasieelever. De 16 talenter skoler i udlandet, som har opbygget de skal føre talentstrategien ud i livet. Møller Videncenter samt en afsluttende på en videregående uddannelse. Selv videnskabelige fænomener og mødtes til 10 dages camp i Grønland, velfungerende talentudviklingsmiljøer,

5 ScienceTalenters gymnasienetværk som har formået at løfte det generelle hæng i uddannelseskæden (gym- konferencer og møder med aktører og ScienceTalenternes Gymnasienetværk hjælper gymnasierne med at få sat Ved tilmelding til ordningen får gymnasiet: vejledning af op til 2 talentfulde elever i forbindelse med SRP faglige niveau for alle elever på skolen. nasieelev forsker erhvervsliv) politiske beslutningstagere indenfor talentarbejdet på dagsordenen. De mest 2 fripladser på et tre-dages invitation til den interna- uddannelsesområdet, ligesom vi selv talentfulde elever skal have bedre plads lærerkursus i talentpleje tionale sciencecamp Fokusområde 4: Vi faciliterer netværk for talenter Med pilotprojektet ScienceTalent College, der er støttet af Industriens Fond, har vi udviklet et 2-årigt forløb, som indfører unge talenter fra de tekniske og har initieret tilsvarende aktiviteter for at sætte talent på dagsorden. Eksempelvis har ScienceTalenter til at udfolde sig, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for samfundet og deres egne fremtidsmuligheder. målrettet gymnasier del i den årlige talentdag en plads på ScienceTalenternes årlige konference i december førsteret til at deltage i Science- Talenternes projekter 20 % rabat på alle andre arrangementer hos ScienceTalenter almene gymnasier i matematik, naturvi- deltaget i årets Sorø-møde med fokus Som medlem af netværket udpeger en årlig kursus-eftermiddag af- mulighed for at bruge vores logo En af de største udfordringer for en denskab og teknologi i bred forstand, og på Ny Nordisk Skole for at bidrage gymnasiet en talentkoordinator. holdt hjemme på gymnasiet og navn ved markedsføring vellykket talentindsats i uddannelses- giver dem mulighed for at specialisere med viden og erfaring om, hvordan systemet er, at der mangler sam- sig i et selvvalgt emne. ScienceTalent man kan løfte fagligheden i grundsko- menhæng og samarbejde mellem de forskellige uddannelsesniveauer, hvilket forhindrer et naturligt flow af College inddrager både universiteter og større erhvervsvirksomheder i forløbet, og bygger derved bro og skaber sam- len, ligesom vi har afholdt National Talentdag med fokus på naturvidenskabelig talentindsats. Derudover var Medlemmer af ScienceTalenters gymnasienetværk pr : talenterne fra ét niveau til det andet. menhæng i uddannelseskæden. ScienceTalenter vært for den store Aalborg Katedralskole Hasseris Gymnasium Ribe Katedralskole Der mangler ganske enkelt brobygning. ungdomskonference, som Danmark Aalborghus Gymnasium Herlev Gymnasium og HF Risskov Gymnasium Derudover bliver der som en del af ved Ministeriet for Børn og Under- Aalborg Tekniske Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF ScienceTalenter har stor fokus på at projektet udviklet IT-baseret under- visning afholdt som formand for EU Aarhus Statsgymnasium HTX EUC Sjælland Roskilde Gymnasium skabe brobygning mellem de enkelte visningsmateriale til talenterne, som i 2012, og bidrog herved til at skabe Aarhus Tech Ingrid Jespersens Gymnasieskole Roskilde Tekniske Gymnasium led i uddannelseskæden for at sikre efterfølgende stilles til rådighed for debat og politisk fokus på talentind- Allerød Gymnasium Johannesskolen Rysensteen Gymnasium en fortløbende og sammenhængende alle landets gymnasier. satsen, bl.a. ved behandling af emnet i Aurehøj Gymnasium Kalundborg Gymnasium Rødkilde Gymnasium talentindsats. særskilt workshop herom. I december Bagsværd Kostsko- Kolding Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium afholdte vi traditionen tro talentkonfe- le og Gymnasium Køge Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Derfor igangsatte vi i 2012 pilotprojektet ScienceTalent College, som er et 2-årigt undervisningsforløb, der har til formål: Fokusområde 5: Vi skaber dialog og debat om den naturvidenskabelige talentpleje rencen i Sorø - i år med særlig fokus på talentudviklingsmiljøer. Endelig udsender vi nyhedsbreve og Birkerød Gymnasium Bornholms Gymnasium Borupgaard Gymnasium Egaa Gymnasium Maribo Gymnasium Marie Kruses Skole Morsø Gymnasium Mulernes Legatskole Selandia Teknisk Gymnasium Slagelse Silkeborg Gymnasium Skive Tekniske Gymnasium at tilbyde unge talenter fra de opdaterer dagligt vores fængende Egedal Gymnasium og HF Munkensdam Gymnasium Slagelse Gymnasium matematiske, naturvidenska- Også i 2012 har ScienceTalenter været hjemmeside ligesom vi også formidler Falkonergårdens Gym- Nordfyns Gymnasium Solrød Gymnasium belige og tekniske områder en med til at sætte talentindsatsen på kendskabet til vores aktivitet via an- nasium og HF Nordsjællands Grund- Sorø Akademis Skole unik mulighed for at dygtiggøre den skolefaglige og politiske dags- noncer i landets førende dagblade. Favrskov Gymnasium skole og Gymnasium Svendborg Gymnasium sig, og danne netværk på tværs orden ved skabe dialog og debat om, Fredericia Gymnasium Nyborg Gymnasium Svendborg HTX af uddannelsesinstitutioner, hvordan vi løfter fagligheden ved at Gammel Hellerup Gymnasium Nykøbing Katedralskole Vestjysk Gymnasium Tarm at videreudvikle et dansk koncept for udfordre alle børn og unge, så de Gefion Gymnasium Nærum Gymnasium Viborg Gymnasium og HF undervisning af særlige talentfulde bliver så dygtige, de kan. Gladsaxe Gymnasium Næstved Gymnasium og HF Viborg Katedralskole unge fra de gymnasiale uddannel- Greve Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Vordingborg Gymnasium og HF ser i naturvidenskab og teknologi Dette har vi gjort ved at deltage i en Haderslev Katedralskole Odder Gymnasium Ørestad Gymnasium at bygge bro og skabe sammen- række arrangementer, seminarer,

6 Ansatte hos ScienceTalenter 2012 Talentchefen Hanne Hautop Talentchef ScienceTalenters grundskolenetværk RECEPTIONEN Dorthe Compen skødt Sekretær Annika Christiansen Regnskabsmedarbejder Katrine Erner Medhjælp ScienceTalenternes Grundskole- Som medlem af netværket udpeger tilbud om pladser i Projektkoordinatorer Netværk hjælper folkeskoler, privatskoler, efterskoler og ungdomsskoler med at få sat talentarbejdet på dagsordenen. De mest talentfulde elever skolen en talentkoordinator. Ved tilmelding til ordningen får skolen: MasterClass Junior førsteret til at tilmelde lærere til talentvejlederuddannelsen førsteret til at deltage i Science- Maya Høffdng Nissen Projektkoordinator Uffe Sveegaard Projektkoordinator Annesofie Bjerre Projektkoordinator skal have bedre plads til at udfolde sig, så de kan udnytte deres poten- del i den årlige talentdag to årlige fripladser på et læ- Talenternes projekter 20 % rabat på alle andre arran- TALENTAMBASSADØRER tiale til fordel for samfundet og deres egne fremtidsmuligheder. rerkursus i talentpleje en plads på ScienceTalenternes årlige konference i december gementer hos ScienceTalenter mulighed for at bruge vores logo og navn ved markedsføring Anette Gjervig Helene Krarup Kristian Hoppe Michael Boss Mikkel Kofoed Peter Eduard Robert Wilbrandt SIGNE AMMITZBØLL, Medlemmer af ScienceTalenters grundskolenetværk pr : 10. Aabenraa, Aabenraa Katrinedals Skole, Vanløse Randers Realskole, Randers RENÉ PETERSEN SARA EDSKE Absalon Skole, Roskilde Kerteminde Skole Rungsted Skole, Rungsted Antvorskov Skole, Slagelse Eggeslevmagle Skole, Slagelse Kroggårdsskolen, Odense Krogårdskolen, Greve Sankt Annæ Skole, folkeskoleafd., Valby TEAM CAMP-CREW Endrupskolen, Fredensborg Hellebækskolen, Ålsgårde Himmerlev Skole, Roskilde Køge Private Realskole Langeskov Skole Langhøjskolen, Hvidovre Sankt Josefs Skole, Roskilde Sorø Borgerskole Strandsvejsskolen, København ANJA BODIN Laborant JANNIK FALIU Medhjælp JESPER EISVANG Pedel MARIA VESTERGAARD Medhjælp Holsted Skole, Næstved Lyreskovskolen, Padborg/Kruså Tallerupskolen, Tommerup Hunderupskolen, Odense Løjt Kirkeby Skole, Løjt Kirkeby Tønder Distriksskole, Tønder Hyltebjerg Skole, Vanløse Hørsholm Skole, Hørsholm Ingrid Jespersens Grundskole Maglegårdsskolen, Hellerup Munkevængets Skole, Kolding Mølleskolen, Ry Usserød Skole, Hørsholm Vallerødskolen, Rungsted Kyst Vamdrup Skole, Vamdrup KANTINEN BERIT RASMUSSEN Kantineleder

7 Organisationsdiagram er Projektkoordinatorer Talentchef Camp crew Reception Kantinen Advisory Board Som sparringspartnere fra talentplejen har Ministeriet for Børn og Undervisning nedsat et Advisory Board, der fungerer som et rådgivende forum for talentchefen i forhold til initiativer og strategi. Advisory Board har alene en rådgivende funktion og mødes 3 4 årligt. Pr. 31. december 2012 var Advisory Board sammensat således: Formand Nils O. Andersen, professor, Københavns Universitet Medlemmer Brian Krog Christensen, uddannelsesleder, Silkeborg Gymnasium Dorte Lind Damkjær, lektor, Vejle HTX Finn Skaarup Jensen, pædagogisk konsulent, UV og Formidling, Rønde Jens Dybkjær Holbech, chefkonsulent til videnudviklingsopgaver Dekansekretariatet, Science and Technology, AU Jesper Ingerslev, director LeARN by Danfoss Universe Katrine Mikkelsen, stud. Scient., Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Klaus Mosegaard, professor, DTU Kirsten Birkvig, skoleleder, Egedalsskolen Lisbeth Randers, projektmedarbejder, Kalundborg Kommune Lone Skafte Jespersen, lærer, Krogård Skolen, Greve Mikkel Bohm, direktør, Dansk Naturvidenskabsformidling Peter Aksel Villadsen, Director of Global Patient Engagement, Corporate Marketing, LEO Hvad skal der ske i 2013? I 2013 skal vi især arbejde med: en bæredygtig forretningsmodel for ScienceTalenter ekstern evaluering af ScienceTalenters arbejde med at styrke den nationale talentindsats i naturvidenskab øget fokus på mønsterbryder-talenterne særlige tilbud til de sårbare højtbegavede børn talentudvikling i erhversskolerne øget samarbejde med videnstunge virksomheder udvikle de tre netværk: gymnasienetværket, grundskolenetværket og det kommunale netværk

8 Årsregnskab 2012 ScienceTalenters økonomi håndteres som to delregnskaber i Sorø akademis Skoles regnskab. Delregnskab 3 vedrører løn til talentchefen samt daglig drift af Videncentret og Talenthotellet. I delregnskab 4 afholdes de udgifter, som er forbundet med afvikling af talentaktiviteterne. I bilaget ses resultatet for Aktiviteterne i talentplejen hvilede ikke i sig selv, og vi har derfor i 2012 anvendt 0,5 mill. kr. af underskudsgarantien på 2,0 mill. kr., som Ministeriet for Børn og Undervisning stillede til rådighed i Vi har i 2012 fået projektmidler fra såvel Industriens Fond, Ministeriet for Børn og Undervisning, Tips- og Lotto Midler samt Grønlands Hjemmestyre til større flerårige projekter for naturvidenskabelige talenter. Fælles for disse tildelinger af projektmidler er imidlertid, at der ikke gives støtte til den almindelige drift og at flere af fondene kræver en ikke ubetydelig egenfinansiering i form af timer/løn. Der er blevet udmeldt fra ministeriet, at opsparet/akkumuleret overskud ikke ville kunne overføres til 2013, men ville blive indefrosset. Derfor har ScienceTalenter valgt at investere/opdatere vores inventar/materialer/undervisning, inden for det naturvidenskabelige fag/område. Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter: del-regnskab 3 I del-regnskab 3 afholdes Talentchefens løn, samt den daglige drift/ vedligeholdelse af Videncentret samt Talenthotellet. Driftsindtægter Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter: del-regnskab 4 (ncl. Projekter/gym.netværk) I del-regnskab 4 afholdes løn til øvrigt personale, samt afholdes omkostninger forbundet med afvikling af camps / arrangementer. Bevillingsindtægt kr Driftsindtægter Donation - Stiftelsen Sorø Akademi kr Videnscenter indtægt kr fremført overskud fra tidligere år kr Fremført overskud fra tidligere år kr Driftsindtægter i alt kr Driftsindtægter i alt kr Driftsomkostninger Driftomkostninger Lønomkostninger kr Lønomkostninger kr Administrationsomkostninger kr Drift Videncenter kr Drift Videncenter kr Drift indkvartering kr Drift indkvartering kr Driftsomkostninger i alt kr Donation - Stiftelsen Sorø Akademi kr Resultat Videncenter kr Driftsomkostninger i alt kr RESULTAT del-regnskab 3 kr Underskudsgaranti UVM kr RESULTAT del-regnskab 4 kr

9 Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter og Talenthotellet Frederik VI blev indviet d.5. august A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål har doneret 130 mio. kr. til byggeriet og indretning af stedet. Videncentret danner ramme om organisationen ScienceTalenter, der varetager den nationale talentpleje i naturvidenskab for unge i alderen år. Videncentret ligger ved bredden af Sorø Sø centralt placeret i Danmark tæt ved såvel motorvejen som jernbanen mellem København og Odense. Inventaret bærer præg af klassiske og æstetiske løsninger, der kan danne en god og inspirerende ramme for forskning i og udvikling af nye undervisningsformer inden for naturvidenskab og teknologi. Centret har udstyr til at lave mange spændende forsøg, som man ikke kan lave hjemme på sin egen skole blandt andet professionelt landmålingsudstyr, et oppusteligt planetarium, bioteknologiske og medicinske instrumenter, robotter, 3D-teknologi, segways og GPS-udstyr. SCIENCETALENTER de gode kan blive de bedste Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter Akademigrunden Sorø

Årsberetning 2013. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste

Årsberetning 2013. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Årsberetning 2013 ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter Akademigrunden 18 4180 Sorø mail@sciencetalenter.dk Forord: De dygtigste elever skal også stå på tæer.

Læs mere

Talent & innovation i grundskolen

Talent & innovation i grundskolen Talent & innovation i grundskolen Konference for skoleledere og skolechefer Mandag d. 26. august 2013 Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Sorø Kom og se vores faciliteter og hør vores bud på, hvordan du

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Årsberetning 2014. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste

Årsberetning 2014. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Årsberetning 2014 ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter Akademigrunden 18 4180 Sorø mail@sciencetalenter.dk Forord: ScienceTalenter kunne fejre 5-års jubilæum

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Genopslag. Talentchef for ScienceTalenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. Stillings- og personprofil Stillingsprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø)

Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Stillings- og personprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter)

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Aktiviteter hos ScienceTalenter. Mie Berggreen Høj, Anette Gjervig og Maya Høffding Nissen

Aktiviteter hos ScienceTalenter. Mie Berggreen Høj, Anette Gjervig og Maya Høffding Nissen Aktiviteter hos ScienceTalenter Mie Berggreen Høj, Anette Gjervig og Maya Høffding Nissen ScienceTalenter blev etableret i sommeren 2009 6 ½ år senere har vi haft over 5000 talentfulde børn og unge på

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har.

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har. Kære deltager, Velkommen til spørgeskemaet! Tusind tak, fordi du tager dig tid til at besvare spørgsmålene. Det betyder meget for mig og mit speciale. Jeg vil i spørgeskemaet spørge ind til din oplevelse

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Rapport om projekt nr

Rapport om projekt nr Rapport om projekt nr. 122341 Kursus i talentpleje Sorø USS2001 Naturvidenskab i uddannelserne Kursus for gymnasielærere og HTX-lærere i talentpleje for naturvidenskabelige talenter Beskrivelse af kurset:

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

NORDISK TALENTKONFERENCE

NORDISK TALENTKONFERENCE Program NORDISK TALENTKONFERENCE Forskning og praksis i uddannelsessystemet Konference med fokus på erfaringsudveksling, idéudvikling og netværksdannelse om nordisk talentsamarbejde Den 28.-30. august

Læs mere

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014.

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

præsenterer konkrete modeller for samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og tværfaglige talentfora

præsenterer konkrete modeller for samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og tværfaglige talentfora Tentativt Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2015 - Talentudvikling i Norden: samarbejde og udfordringer Konferencen præsenterer konkrete modeller for samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk 1. Oplysninger om projektet Projekttitel:

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 faglig udvikling i praksis (FIP16) biologi Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 FIP-kursets

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen,

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen, Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 104 Offentligt Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelse... 3 2.1 Overordnet... 3 2.2 Uddybning af stx (jf. bilag 1)...

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4 Skolerne/kurser råder over nedenstående antal pladser på SIP-kurserne. Har skolen/kurset ønsker om yderligere deltagelse, så send deres navn, email og skolenavn pr. mail til gl-e@gl.org, så kommer vedkommende

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

ScienceTalentMønsterbryder

ScienceTalentMønsterbryder Konkrete erfaringer fra ScienceTalenter ScienceTalent MØNSTERBRYDER støttes af Den A.P. Møllerske Støttefondond Maya Høffding Nissen, projektleder ScienceTalenter Pernille Maj Svendsen, følgeforsker Center

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM)

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) HF 111 Det frie Gymnasium 1 Greve Gymnasium 40 HF & VUC FYN Ærø 1 HF & VUC København Syd, Hvidovre 2 HF-Centret Efterslægten 1 Himmelev Gymnasium 3 Københavns

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen ÅRGANG 2004 Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004 Studieadministrationen Årgang 2004-undersøgelsen Indhold: Profil af de studerende på årgang 2004... 2 Antal og køn... 3 Kvotient,

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Vi skal understrege, at din besvarelse vil blive behandlet fortroligt, og at svarene kun vil blive offentliggjort som generelle oversigter.

Vi skal understrege, at din besvarelse vil blive behandlet fortroligt, og at svarene kun vil blive offentliggjort som generelle oversigter. Dit Studievalg 2014 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen Dit studievalg 2014. Tak fordi du vil deltage i vores undersøgelse. Aarhus Universitet ønsker at give den bedst mulige uddannelsesinformation

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Svar på spørgsmål 182. Bilag 1. Andel elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 7 i bundne prøvefag fordelt

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Tal der er registreret for B-Niveau, C-Niveau og NF Institutionsnr. Institutionsnavn 101108 Akademisk Studenterkursus 51 201007 Allerød Gymnasium

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Talentstrategi. for folkeskolen

Talentstrategi. for folkeskolen Talentstrategi for folkeskolen 2 Talentstrategi for folkeskolen i Sorø Kommune INDLEDNING I de senere år har der været stigende fokus på, at nogle elever på trods af deres høje begavelse ikke trives i

Læs mere