Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 8/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, når de er frigivet dér. Afgørelserne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indhold Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre effektiv procesventilation over stegested i et køkken... 1 Sag nr. 2: Påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod seksuel chikane ophævet på grund af manglende dokumentation... 2 Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger til forebyggelse af ulykker på grund af elektrisk strøm ved arbejde i gondol brugt til vinduespudsning... 4 Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at sikre, at unge under 18 år ikke udsættes for fysiske belastninger ved løft af byrder på 17 kg... 6 Sag nr. 5: Påbud om at undgå unødige fysiske belastninger ved arbejde i små stande med et skrånende gulv... 8 Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at sikre at arbejdet med valsning ved maskine ikke sker under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre effektiv procesventilation over stegested i et køkken Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle sikre effektiv procesventilation over to kipstegere i virksomhedens køkken, da der under stegeprocessen opstod en tydelig og kraftig søjle af stegeos, som udsatte de ansatte for sundhedsskadelig stegeos, selv om der var ventilation i en højde på 4-5 meter over stegestedet. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en virksomhed, som laver mad. I køkkenet konstaterede Arbejdstilsynet, at 4-5 meter over en kogeø var etableret et stort emfang/rumventilation. 1

2 Arbejdstilsynet konstaterede, at der under stegeprocessen udvikledes en tydelig og kraftig søjle af stegeos, der steg opad og passerede tæt forbi de ansattes indåndingszone, og at de ansatte bøjede sig ind over kipstegeren. Regler Det fremgår af 42, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at et arbejdssted skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 35, stk. 1, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter der er sundhedsskadelige, eller udvikling af røg, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal der etableres en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynet påbud, således at virksomheden skulle sikre effektiv procesventilation over de to kipstegere i virksomhedens køkken, idet nævnet fandt, at der ikke var effektiv procesventilation. Nævnet lagde vægt på, at der under stegeprocessen opstod en tydelig og kraftig søjle af stegeos, der steg opad, hvorved de ansatte blev udsat for sundhedsskadelig stegeos, selv om der var etableret procesudsugning i form af stort emfang/rumventilation over hele virksomhedens kogeø i en skønsmæssig højde på 4-5 m. Nævnet lagde desuden vægt på, at den udviklede stegeos passerede meget tæt forbi de ansattes indåndingszone ved arbejdsprocessen, samt at hovedet/indåndingszonen hos de ansatte blev ført ind i søjlen af stegeos, når de bøjede sig ind over kipstegeren for at vende/røre i maden. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 2: Påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod seksuel chikane ophævet på grund af manglende dokumentation Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af seksuel chikane, da Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, om der faktisk var tale om seksuel chikane i det aktuelle tilfælde set i forhold til Arbejdstilsynets definition herfor. Arbejdstilsynet afgav efter besøg på en virksomhed påbud om at sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af seksuel chikane. Arbejdstilsynet havde truffet afgørelsen efter en vurdering af blandt andet oplysninger fra virksomheden om, at der var en kvindelig ansat, som havde oplyst om dårligt samarbejde og konflikter i forhold til en mandlig kollega. 2

3 Den kvindelige ansatte fandt, at kollegaen var nærgående og havde gået meget tæt på hende, dog uden at røre. Den kvindelige ansatte havde oplevet kropssproget som lummert og seksuel intimiderende. Desuden havde den kvindelige ansatte oplevet at blive skældt ud og kritiseret af den mandlige kollega for en hændelse, som lå langt tilbage i tid. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er nævnt i bekendtgørelsen. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Det fremgår af 7, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Det fremgår af 9 a, i samme bekendtgørelse, at det ved arbejdets udførelse skal sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af seksuel chikane, idet et flertal af nævnets medlemmer fandt, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, om der faktisk var tale om seksuel chikane i det aktuelle tilfælde set i forhold til Arbejdstilsynets definition herfor. Flertallet lagde vægt på, at Arbejdstilsynets afgørelse efter sin formulering alene drejede sig om at træffe effektive foranstaltninger mod seksuel chikane. Flertallet lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde godtgjort, om der var tale om seksuel chikane, som efter definitionen kræver, at en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis har udsat en eller flere personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende. Flertallet lagde herved til grund, at Arbejdstilsynet ved sin afgørelse alene havde henvist til, at en ansats forhold til en mandlig kollega var præget af dårligt samarbejde og konflikter. Den 3

4 ansatte fandt, at kollegaen var nærgående og gentagne gange gik meget tæt på hende, dog uden at røre. Den ansatte oplevede kropssproget som lummert og seksuelt intimiderende. Det blev desuden anført, at den ansatte af kollegaen oplevede at blive udskældt og kritiseret for en hændelse, som lå langt tilbage. Flertallet har herved alene forholdt sig til, om der er tilstrækkelige oplysninger om, at en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis har udsat en eller flere personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende. Flertallet har således ikke forholdt sig til, om der er tale om handlinger, der kan betegnes som mobning. Afgørelsen blev truffet af et flertal på 9 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 2 af nævnets medlemmer fandt, at at sagen burde hjemvises, da nævnet ikke kan træffe afgørelse på det foreliggende grundlag (j.nr ). Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger til forebyggelse af ulykker på grund af elektrisk strøm ved arbejde i gondol brugt til vinduespudsning Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger til forebyggelse af ulykker hidrørende fra elektrisk strøm ved arbejde i gondol brugt ved vinduespudsning, og fastholdt påbuddet, idet en af virksomhedens ansatte havde fået stød, da han under arbejde med vinduespudsning kom til at træde på en ledning og fik strøm igennem sig. Arbejdstilsynet undersøgte ved et tilsynsbesøg en arbejdsulykke, hvor en ansat fik stød fra 220 V strømførende ledninger. Det blev oplyst, at en af virksomhedens ansatte havde fået stød, da han under arbejde med vinduespudsning fra en gondollift kom til at træde på en ledning, hvorved denne var blevet blotlagt, og han fik strøm igennem sig. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden straks skulle træffe effektive foranstaltninger til forebyggelse af ulykker fra elektrisk strøm ved arbejde i gondol brugt til vinduespudsning. Virksomheden klagede over påbuddet og anførte, at virksomheden før brug af gondolen havde kontrolleret, at denne var forsynet med godkendelsesmærke. Den elektriske indretning i gondolen opfyldte også strækstrømbekendtgørelsens krav. Desuden anførte virksomheden, at den ansatte havde fået en meget omhyggelig instruktion, og der var holdt øje med ham en hel dag. Han var blevet rådgivet under instruktion i at holde øje med, at styreledningen kom korrekt ned i gondolen, når han kørte op og ned for at eliminere risici, ligesom han havde kontrolleret, at alle ledningerne sad normalt. 4

5 Videre er det anført, at ejeren ved tilbudsgivning havde informeret om gondolen og dens indretning, og at denne var lovlig og i orden og korrekt vedligeholdt, samt at ejeren stod for dette. Regler Det fremgår af 15, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her blandt andet særligt til lovens regler om arbejdets udførelse. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 2, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at forpligtelserne ifølge denne bekendtgørelse påhviler arbejdsgivere, virksomhedsledere, arbejdsleder og øvrige ansatte, leverandører, projekterende, reparatører m.fl. efter arbejdsmiljølovens almindelige regler. Det fremgår af 4, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er nævnt i bekendtgørelsen. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Det fremgår af 13, nr. 1, i samme bekendtgørelse, at det ved udførelsen af arbejdet skal sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at virksomheden var rette modtager af afgørelsen og fastholdt Arbejdstilsynets påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger til forebyggelse af ulykker hidrørende fra elektrisk strøm ved arbejde i gondol brugt ved vinduespudsning. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget fik oplyst, at en af virksomhedens ansatte havde fået stød, da han under arbejde med vinduespudsning fra gondollift kom til at træde på en ledning, hvorved denne var blevet blotlagt, og han fik strøm igennem sig. Virksomheden har efter reglerne i arbejdsmiljølovgivningen et selvstændigt ansvar for egne ansatte, selv om ejeren af gondolen havde ansvaret for, at gondolen var lovlig, i orden og korrekt vedligeholdt. Nævnet vurderede herefter, at der var risiko for, at ansatte kunne få elektrisk stød, hvis de ved et uheld fik trådt en eller flere ledninger ud af styreboksen ved indstigning i gondolen. Nævnet lagde vægt på, at en af virksomhedens ansatte skulle stige ind i gondolen, hvor der var strømførende ledninger fra bl.a. styreboks på gulvet, som den ansatte kunne risikere at 5

6 træde på i forbindelse med vinduespudsningen, hvorved der var risiko for, at den ansatte trådte en eller flere ledninger ud af styreboksen. Det vurderes, at der er risiko for, at de ansatte kunne få elektrisk stød fra en udtrådt ledning, hvis de ansatte kom i direkte kontakt med en blotlagt strømførende ledning, eller hvis den blotlagte ledning kom i kontakt med vand eller gondolens metaldele, hvorved der kunne sendes elektrisk strøm gennem hele gondolen og videre til den ansatte. Arbejdsmiljøklagenævnet bemærkede til klagen, at nævnet er opmærksom på, at virksomheden havde instrueret den ansatte og ført tilsyn med denne. Når der alligevel gives et påbud, som skal efterkommes straks, skyldes dette, at påbuddet drejer sig om at sikre virksomhedens fortsatte arbejde med vinduespudsning under hensyntagen til, at gondolliften ikke var sikret mod ulykker hidrørende fra elektrisk strøm. Nævnet bemærkede desuden, at det forhold, at virksomheden havde gjort, hvad virksomheden mener, at der er muligt for at sikre arbejdsmiljøet, ikke har betydning for, om der kan afgives et strakspåbud, men det kan efter reglerne have en betydning for en eventuel straffesag. Ved vurderingen af, om der kan gives et påbud efter arbejdsmiljøloven, er det afgørende, at der ved udførelsen af arbejdet ikke var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge ulykker hidrørende fra elektrisk strøm ved arbejde i gondol, som benyttes af arbejdsgiverens ansatte ved vinduespudsning. Nævnet bemærkede endeligt, at det følger at arbejdsmiljølovgivningens regler, at arbejdsgiveren har et selvstændigt ansvar for at sikre egne ansatte, og at arbejdet udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (j.nr og ). Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at sikre at unge under 18 år ikke udsættes for fysiske belastninger ved løft af mælkekasser med en vægt på 17 kg Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at unge ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed, idet en medarbejder, der var under 18 år, løftede cirka 10 mælkekasser på 17,3 kg på en vagt 2 gange om ugen. Der var tale om løft i ¾ arms afstand, løft i underarms afstand samt løft med foroverbøjning af ryggen. Ved et tilsynsbesøg konstaterede Arbejdstilsynet, at en medarbejder, der var under 18 år, løftede mælkekasser med en vægt på 17,3 kg. Den unge løftede i ¾ arms afstand, i underarms afstand, samt foretog løft med foroverbøjning af ryggen. Arbejdstilsynet fik oplyst på stedet, at medarbejderen løftede cirka 10 fyldte mælkekasser på en vagt, og at medarbejderen normalt havde 2 vagter om ugen. 6

7 Arbejdstilsynet traf afgørelse med påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at unge ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller lang sigt er skadelige for deres sundhed. Virksomhedens partsrepræsentant klagede over afgørelsen og anførte, at unge under 18 år efter bekendtgørelsen om unges arbejde f.eks. ikke kan udføre en opgave som at tømme et helt bur med fyldte mælkekasser, men at unge under 18 år ikke må løfte en fyldt mælkekasse finder ikke støtte i hverken den anførte hjemmel eller i de materialer, som Arbejdstilsynet henviser til i vejledningen til virksomheden. Det blev desuden anført, at når Arbejdstilsynet vurderer løft som løft i ¾ arms rækkeafstand og undlader at inddrage den konkrete løfteteknik, allerede fordi løft er observeret, får tilsynets afgørelse karakter af skøn under (en endda ikke eksisterende) regel, hvorfor den må ophæves. Regler Det fremgår af 60, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at der ved beskæftigelse af unge under 18 år ved arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse skal tages hensyn til den unges alder, udvikling og helbredstilstand. Det fremgår af 13, stk. 1, i bekendtgørelsen om unges arbejde, at unge ikke må udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling, og unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås, jf. bekendtgørelsens bilag 6, nr. 9. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag nr. 6, at bilaget indeholder en ikke udtømmende liste over arbejde, som kan medføre andre sikkerheds- og sundhedsfarer, som unge under 18 år ikke må udføre. Det fremgår af nævnet bilag, nr. 9, at der ved løft af tunge byrder, må tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik, at løftet foretages tæt ved kroppen, og at byrdevægten i videst muligt omfang ikke overstiger 12 kg. Under tilsvarende hensyn skal det i enkelttilfælde tilstræbes, at der ikke foretages løft af byrder op til 25 kg. Hvis byrden bæres over afstand, skal der ske en forholdsmæssig reduktion i byrdevægten. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at unge ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg konstaterede, at en medarbejder, der var under 18 år, løftede mælkekasser med en vægt på 17,3 kg. Nævnet lagde desuden vægt på, at der var tale om løft i ¾ arms afstand, løft i underarms afstand, samt løft med foroverbøjning af ryggen, og at det blev oplyst, at medarbejderen løftede ca. 10 fyldte mælkekasser på en vagt, og at medarbejderen normalt havde 2 vagter om ugen. 7

8 Nævnet bemærkede til klagen, at det efter regler om unges arbejde er hovedreglen, at unge under 18 år ikke må løfte over 12 kg. Undtagelsen hertil er, at de unge i enkelttilfælde kan løfte op til 25 kg, hvis det foregår under optimale løfteforhold. Nævnet henviste i øvrigt til begrundelsen ovenfor, hvoraf det fremgår, at den unge, der var under 18 år løftede cirka 10 fyldte mælkekasser á 17,3 kg på en vagt, og at medarbejderen normalt havde 2 vagter om ugen. Hertil kommer, at der var tale om løft i ¾ arms afstand, løft i underarms afstand, samt løft med foroverbøjning af ryggen. De konkrete løft ligger således uden for undtagelsen om enkelttilfælde. Løftene falder ind under hovedreglen, hvorfor påbuddet har hjemmel i bekendtgørelsen om unges arbejde. Nævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 5: Påbud om at undgå unødige fysiske belastninger ved arbejde i små stande med et skrånende gulv Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at undgå unødige fysiske belastninger ved at stå i mindre stande med et skrånende gulv, idet de ansattes arbejdsstillinger på det skrånende gulv medførte, at medarbejderne stod med en øget fleksion eller ekstension af ankelledet eller med asymmetrisk belastning af ankelledet, hvilket øger belastningen af ankelled, knæled samt lænderyg. Ved et tilsynsbesøg i en forretning konstaterede Arbejdstilsynet, at nogle af medarbejderne stod i stande, som havde få kvadratmeters frit gulvareal, svarende til cirka 7-10 kvadratmeter, og som havde et skrånende gulv. Det blev oplyst, at medarbejdernes arbejdsdag er på op til 10 timer inklusive pauser, og at medarbejderne opholder sig størstedelen af deres arbejdsdag på standens areal. Den daglige leder oplyste at være bekendt med, at en enkelt medarbejder har gener af at stå på det skrånende gulv. Arbejdstilsynet afgav påbud til virksomheden om at undgå unødige fysiske belastninger i de mindre stande. Virksomhedens partsrepræsentant klagede over påbuddet og anførte at Arbejdstilsynets kvalificering af fastlåshed består bl.a. i at beskrive stande med et gulv-areal fra 7-10 m2 som små stande kendetegnet ved deres begrænsede gulvareal. Arealet i disse åbne stande er mindst svarende til krav til gulvareal i lukkede arbejdsrum. Partsrepræsentanten fandt desuden Arbejdstilsynets beskrivelse af et såkaldt stillestående arbejde, hvor medarbejdere i de 30 minutter, hvor Arbejdstilsynet observerede de ansattes arbejde, stod stille og kun foretog enkelte skridt, er upræcis, idet tilsynet betegner arbejdet som stillestående trods et uoplyst antal skridt i en observationsperiode, som til gengæld oplyses at være kort. 8

9 Det blev desuden anført, at langvarigt arbejde i en og samme arbejdsstilling altid kan indebære en risiko, men at Arbejdstilsynet i dette tilfælde hverken kvalificerer varigheden eller arbejdsstillingen, og at Arbejdstilsynet indfører en ny og fra praksis ukendt fortolkning af tilsynets vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. Desuden savner Arbejdstilsynets beskrivelse belæg for, at underlaget skulle være ustabilt, glat eller ujævnt eftersom Arbejdstilsynet alene har konstateret en stedvis mindre hældning og intet andet. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 7, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller lang sigt, kan Arbejdstilsynet stille krav om, at særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger skal gennemføres. Sådanne foranstaltninger kan være særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v. Hvor arbejdet i særlig grad kan bringe sikkerhed og sundhed i fare, kan Arbejdstilsynet, hvor denne fare ikke kan imødegås på anden måde, stille krav om pauser og begrænset arbejdstid for dette arbejde. Samme krav stilles, hvor der anvendes særligt arbejdstøj og personlige værnemidler. Det fremgår af 17, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås. Belastningen under arbejdet skal derfor være så lille, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om at undgå unødige fysiske belastninger i de mindre stande, som forhandler parfume og kosmetik i stueetagen i virksomheden. Et flertal af nævnets medlemmer lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg konstaterede, at medarbejderne stod på et skrånende gulv enten mod eller med hældningen eller på tværs af hældningen. Flertallet lagde i den forbindelse vægt på, at de ansattes arbejdsstillinger på det skrånende gulv medførte, at medarbejderne stod med en øget fleksion eller ekstension af ankelledet eller med asymmetrisk belastning af ankelledet, hvilket øger belastningen af ankelled, knæled samt lænderyg. 9

10 Flertallet lagde desuden vægt på, at medarbejderne har en begrænset mulighed for at variere deres arbejdsstillinger i løbet af dagen, dels på grund af arbejdets karakter og dels på grund af standens begrænsede areal. Flertallet lagde endvidere vægt på, at medarbejdernes arbejdsdag er på op til 10 timer inklusiv pauser, og at medarbejderne opholder sig størstedelen af deres arbejdsdag på standens areal, hvor de er beskæftiget med opfyldning af varer, trimning af standens varer, ekspedition og samtale med kunder samt observation efter potentielle kunder. Flertallet lagde endvidere vægt på, at medarbejdere havde daglige gener i lænderyggen eller knæene, når de arbejder i standene med skrånende gulv, og at det blev oplyst, at en enkelt medarbejder har gener af at stå på det skrånende gulv. Flertallet bemærkede til klagen, at det er Arbejdstilsynets konstateringer samt oplysninger fra tilsynsbesøget, der er lagt til grund for afgørelsen, og at virksomhedens ledelse har bekræftet Arbejdstilsynets oplysninger fra de ansatte. Flertallet bemærkede endeligt, at virksomhedens ansatte stod på det skrånede gulv, hvilket medførte, at de ansatte stod med en øget fleksion og ekstension af ankelledet eller asymmetrisk belastning af ankelledet, hvilket øger belastningen af ankelled, knæled samt lænderyg. Flertallet fandt herved, at belastningen kan give anledning til gener i en sådan grad, at virksomheden skal sikre, at de unødige fysiske belastninger undgås. Nævnets afgørelse blev truffet af et flertal på 9 ud af nævnets 11 medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 2 af nævnets medlemmer vurderede, at Arbejdstilsynets afgørelse bør ophæves, fordi det ikke er dokumenteret, at der er sammenhæng mellem de ansattes gener og det skrånende gulv (J.nr ). Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at sikre at arbejdet med valsning ved maskine ikke sker under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at valsning af skovle på virksomhedens valsemaskine ikke sker under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare, idet virksomhedens ansatte, som betjente maskinen, placerede venstre hånd cirka 10 cm fra farlige valsesammenløb. Ved tilsynsbesøg på en virksomhed konstaterede Arbejdstilsynet, at virksomhedens ansatte under arbejde med en valsemaskine placerede venstre hånd på metalemnet, så der var cirka 10 cm ind til det farlige valsesammenløb. Dagen før tilsynsbesøget var der sket en arbejdsulykke ved maskinen i forbindelse med, at en ansat skulle forarbejde emner i virksomhedens valse. Valsens bevægelige dele greb fat i skadelidtes venstre hånd og trak hånden ind i valsen, således at den ansattes venstre pegefinger samt det yderste led af tommel- og langefinger blev amputeret. 10

11 Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at valsning ikke sker under forhold og omstændigheder, som frembyder fare. Det blev i klagen anført, at den pågældende medarbejder, der kom til skade ved anvendelse af valsen, var instrueret i, hvordan arbejdet med valsemaskinen skulle foregå, og at der var en risiko ved arbejdet, hvis der blev anvendt handsker, når der udføres arbejde ved valsemaskinen. Dette forbud blev overtrådt af den pågældende medarbejder på trods af, at medarbejderen havde modtaget instruktion. Det blev desuden anført, at valsemaskinen opfylder de krav, der er beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, hvoraf det fremgår, at hvis maskiner ikke kan benyttes, skal der foran valserne findes en stang e.l., som skal være placeret sådan, at en person vil påvirke stangen med kroppen, hvis han uforvarende rækker sin hånd ind i farezonen. Af Arbejdstilsynets foto ses netop en sådan stang til at afbryde maskinen, hvis der kommer legemsdele ind i farezonen, hvorved arbejdet ved og indretningen af valsemaskinen er sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig. Regler Det fremgår af 45, stk. 1, at maskiner, maskindele, redskaber og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Det fremgår af 4, stk. 1, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Det fremgår af 9, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel kun må anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, det er egnet til, så begrænsninger, der følger heraf, ikke overskrides til fare for sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 9, stk. 3, i samme bekendtgørelse, at anvendelsen ikke må ske under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare, medmindre der er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger herimod. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at valsning af skovle ikke sker under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg ved demonstration af anvendelsen af virksomhedens valsemaskine konstaterede, at når virksomhedens ansatte betjener maskinen, placeres venstre hånd på metalemnet, så der er cirka 10 cm ind til det farlige valsesammenløb. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at maskinen kører, mens venstre hånd placeres på valsen, således at der er en risiko for, at den ansatte, der betjener maskinen kan komme i berøring med farlige bevægelige dele og dermed udsættes for fare for alvorlig personskade i form af klemning af den ene hånd, som anført af Arbejdstilsynet i begrundelsen for påbuddet. 11

12 Nævnet fandt, at det forhold, at der dagen forinden Arbejdstilsynets tilsynsbesøg var sket en ulykke i forbindelse med, at den skadelidte ansatte skulle forarbejde ledeskovle i virksomhedens valse, understøtter grundlaget for påbuddet. Det blev til Arbejdstilsynet om ulykken oplyst, at valsens bevægelige dele greb fat i skadelidtes venstre hånd og trak hånden ind i valsen, således at den ansattes venstre pegefinger samt det yderste led af tommel- og langefinger blev amputeret. Nævnet lægger desuden til grund for afgørelsen, at oplysninger og demonstration af anvendelse af maskinen blev bekræftet af virksomhedens produktionsleder ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg. Nævnet lægger endeligt til grund for afgørelsen, at der er en sikkerhedsafbryder på valsen, der kan betjenes med foden. Nævnet bemærkede til klagen, at det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomhedens maskine til enhver tid kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er således arbejdsgivers ansvar, at de ansatte udfører arbejdet i overensstemmelse med virksomhedens instruktioner. Nævnet bemærkede desuden, at brugen af handsker ikke er et forhold Arbejdstilsynet har lagt til grund for vurdering af, om valsen anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvorved det ikke er et forhold, nævnet har lagt vægt på i vurderingen. Med hensyn til Arbejdstilsynets vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, omhandler denne ikke anvendelsen af maskiner. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at Arbejdstilsynet ikke har afgivet et påbud om indretningskrav af valsemaskinen, men derimod et påbud om anvendelse af maskinen. Nævnet bemærkede endelig, at det forhold, at der dagen forinden Arbejdstilsynets tilsynsbesøg var sket en ulykke, understøtter grundlaget for påbuddet. Nævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn (J.nr ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er souschef / chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 2/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. I dette nyhedsbrev er medtaget

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 5/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3/2012

Nyhedsbrev nr. 3/2012 Nyhedsbrev nr. 3/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik Nyhedsbrev nr. 5/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet Nyhedsbrev nr. 01/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2 Nyhedsbrev nr. 5/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i maj måned 2015 truffet i alt 66 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 3/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Læs mere

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX.

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX. Bilag 9: Påbud om at sikre at arbejdet med gryder ved komfur kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 3. maj 2016 med påbud om

Læs mere

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende.

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende. Høring Kvalitetsprocedure G-203 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, MV Ikrafttræden: 16. marts 2016 Arbejdstilsynet skal til enhver tid kunne dokumentere, at der er foretaget høring,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 11/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Nyhedsbrev nr. 3/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævner afgjorde i april 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævner afgjorde i april 2016. Nyhedsbrev nr. 5/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævner afgjorde i april 2016. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Bilag 1: Påbud om at sikre, at arbejdet med beskæring og vedligeholdelse af vandløb udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Bilag 1: Påbud om at sikre, at arbejdet med beskæring og vedligeholdelse af vandløb udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Bilag 1: Påbud om at sikre, at arbejdet med beskæring og vedligeholdelse af vandløb udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Virksomhed SLOTHS NATURPLEJE ApS, Ternevej 4, 8832 Skals Beskrivelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2007 - til og med juni 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 29. august 2012 Udarbejdet af: Randi Lagoni E mail: Randi.Lagoni@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631727 Notat Reaktioner fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 2/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Nyhedsbrev nr. 8/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2006 - til og med december 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Virksomhed xxx Beskrivelse af de faktiske forhold Arbejdstilsynet, ved tilsynsførende

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2017. Nyhedsbrev nr. 8/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2017. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2016. Nyhedsbrev nr. 9/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2016. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at virksomheden skulle oprette eller tilslutte virksomheden til bedriftssundhedstjeneste.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at virksomheden skulle oprette eller tilslutte virksomheden til bedriftssundhedstjeneste. Nævnets praksis i forbindelse med udfasning af bedriftssundhedstjeneste I forbindelse med udfasning af bedriftssundhedstjenesten har Arbejdsmiljøklagenævnet modtaget klager fra virksomheder, som Arbejdstilsynet

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 6/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4 / Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 4 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 4 / 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden juli 2007 - til og med september 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2009 - til og med juni 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato BEK nr 682 af 30/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2005 Beskæftigelsesministeriet Accession B20050068205 ntydig dokumentidentifikation BE001318 ato for førstegangsindlæggelse 5-07-2005 ato

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere