Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, når de er frigivet dér. rne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Påbud om at forebygge og reducere risikoen for vold og trusler ved alenearbejde uden auditiv eller visuel kontakt sendt tilbage til Arbejdstilsynet... 1 Sag nr. 2: Fastholdelse af afgørelse uden påbud om at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen på tidspunktet for en arbejdsulykke... 3 Sag nr. 3: Afslag på dispensation fra kravet om brug af friskluftforsynet åndedrætsværn ved spartelpåføring af et kodenummereret produkt sendt tilbage til Arbejdstilsynet... 5 Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at arbejdet med fliselægning skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt... 7 Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod ulykker med elektrisk strøm ved el-tavler under spænding... 8 Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger mod sammenstyrtning, nedstyrtning ved arbejde på en gitterrist i et anlæg... 9 Sag nr. 7: Fastholdelse af afslag på forlængelse af fristen for at efterkomme påbud om tilfredsstillende temperatur på et toilet og et påbud om at sikre et kontor mod udefrakommende fugt Sag nr. 8: Fastholdelse af påbud om at sikre at arbejdet for specialister og projektledere er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Sag nr. 9: med afslag på forslag til at efterkomme påbud til en aftenskole om brug af effektiv ventilation i et stensliberum sendt tilbage til Arbejdstilsynet Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Påbud om at forebygge og reducere risikoen for vold og trusler ved alenearbejde uden auditiv eller visuel kontakt sendt tilbage til Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et påbud om, at en virksomhed straks skulle forebygge og reducere risikoen for vold og trusler ved, at der ikke arbejdes alene uden 1

2 direkte auditiv eller visuel kontakt tilbage til Arbejdstilsynet, da det var uklart, om de ansatte arbejdede alene. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos psykiatrisk afdeling på et hospital, som er en retspsykiatrisk døgnfunktion, som betyder, at de ansatte i afdelingen modtager patienter, der under fængselsophold vurderes at have en psykisk lidelse. Arbejdstilsynet fik oplyst, at patienterne på afdelingen kan lide af svære psykiske lidelser og/eller have udadreagerende adfærd. Arbejdstilsynet fik af medarbejderne oplyst, at der gennem arbejdsdagen forekommer perioder, hvor de arbejder alene uden mulighed for, at kollegaer kan se eller høre dem. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden skulle forebygge og reducere risikoen for vold og trusler ved, at der ikke arbejdes alene uden direkte auditiv eller visuel kontakt på afdelingen. Virksomheden klagede over påbuddet, og ledelsen oplyste i klagen og har under klagesagens behandling anført, at der ikke foregår alenearbejde uden auditiv eller visuel kontakt. Der vil altid som minimum være auditiv kontakt til kollegaer. I de situationer, hvor en medarbejder går i rygebur med patienter og ved vagtskifte, vil der altid være auditiv kontakt til en eller flere andre medarbejdere. Der vil desuden altid være flere medarbejdere om medicingivning og servering af frokost og aftensmad. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsens bilag. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 7, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Det fremgår af 11, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at hvis den ansatte går alene ved en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdet tilrette- 2

3 lægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene. Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden straks skulle forebygge og reducere risikoen for vold og trusler ved, at der ikke arbejdes alene uden direkte auditiv eller visuel kontakt på den psykiatriske afdeling, da nævnet fandt det uklart, om de ansatte på den psykiatriske afdeling arbejder alene. Nævnet lagde vægt på, at ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten har anført, at der ikke foregår alenearbejde uden auditiv eller visuel kontakt. Der vil altid som minimum være auditiv kontakt til kollegaer. Nævnet lagde desuden vægt på, at ledelsen har oplyst, at de ansatte og afdelingssygeplejersken på tilsynstidspunktet har besvaret de fra Arbejdstilsynet stillede spørgsmål ud fra den forståelse, at Arbejdstilsynet spurgte ind til situationer, hvor der ikke var både auditiv og visuel kontakt. Nævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 2: Fastholdelse af afgørelse uden påbud om at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen på tidspunktet for en arbejdsulykke Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse uden påbud om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen på tidspunktet for en arbejdsulykke, hvor en ansat kom til skade, da en patient reagerede voldsomt, da patienten skulle bæltefikseres, da de i strid med den givne instruks gik ind til patienten, før politiet ankom. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en psykiatrisk afdeling på et hospital, hvor der var sket en arbejdsulykke, da en ansat var kommet til skade i forbindelse med magtanvendelse på en patient på et lukket afsnit. Arbejdstilsynet fik oplyst, at der på ulykkestidspunktet på det lukkede afsnit var blevet indlagt en patient, som havde det rigtig dårligt. Patienten var kendt for til tider at have en udadreagerende adfærd. Senere hørte de ansatte savelignende lyde fra patientens stue og blev bange for, at patienten var ved at udarbejde skarpe våbenlignende genstande. De ansatte ringede til politiet, som de er instrueret i, og ventede først udenfor døren. På et tidspunkt følte tre af de ansatte, at de blev nødt til at se, hvad der foregik på stuen, hvorefter de bankede på og gik ind, inden politiet var ankommet. Dette på trods af instruktion om ikke at gå ind til en patient, når politiet var blevet tilkaldt. Det viste sig, at patienten var på vej i bad, og han blev voldsomt provokeret og ophidset over at blive forstyrret. Han reagerede verbalt mod personalet og gik efter dem. De forsøgte at få ham til ro uden held, og til sidst vurderedes det, at han skulle bæltefikseres for at falde til ro. 3

4 Under bæltefikseringen sparkede patienten og slog om sig. Under dette optrin rammes en ansat, som kom til skade. Arbejdstilsynet fik oplyst, at de ansatte efterfølgende fik de-briefing, og det blev italesat og indskærpet overfor hele personalegruppen, at instruksen er, at man venter på politiet, inden man går ind, når man efter vurdering har ringet til dem. Arbejdstilsynet udleverede en besøgsrapport, hvor der blev sat kryds i det felt, der angiver at Arbejdstilsynet ikke har konstateret forhold, der giver anledning til at foretage sig yderligere. Arbejdstilsynet udarbejdede et internt notat, hvor det fremgik, at der er enighed om ikke at reagere på denne ulykke, da instruks og beredskab var til stede på ulykkestidspunktet, men skadeslidte og 2 kollegaer handlede på egen hånd, da de af uvisse årsager følte, de måtte vide, hvad der foregik, og derfor ikke ventede til politiet ankom, trods det at de havde risikovurderet, det var nødvendigt at ringe efter netop politiet. Arbejdstilsynet sendte et brev til virksomheden vedrørende ulykkesundersøgelse, hvor det fremgik, at Arbejdstilsynet ikke har givet nogle reaktioner i forbindelse med ulykkesundersøgelsen, men sagen er nu efter fast praksis overgivet til juridisk vurdering. Arbejdstilsynet fik fra politiet senere fremsendt de optagede politirapporter i forbindelse med hændelsen og oplyste telefonisk virksomheden om, at Arbejdstilsynet efter at have modtaget en politirapporten har vurderet, at forebyggelsen af de ansattes udsættelse for vold i forbindelse med hændelsen ikke var tilstrækkelig. Arbejdstilsynet traf herefter den afgørelse, der hedder uden påbud, der betyder, at virksomheden ikke har overholdt Arbejdsmiljøloven på ulykkestidspunktet. Virksomheden klagede over afgørelsen og henviste blandt andet til Arbejdstilsynets ændrede vurdering af sagen. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsens bilag. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 7, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de 4

5 fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse uden påbud, således at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen på tidspunktet for ulykken, idet et flertal af nævnets medlemmer vurderede, at arbejdet på den psykiatriske afdeling på ulykkestidspunktet ikke var udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da de ansatte gik ind til en patient med udad reagerende adfærd, før politiet ankom. Flertallet lagde vægt på, at tre ansatte, trods instruks om ikke at gå ind til en patient, når politiet er tilkaldt, valgte at gå ind til patienten for at se, hvad der foregik på stuen, og at patienten reagerede så voldsomt, at han skulle bæltefikseres, hvilket resulterede i at en ansat kom til skade. Flertallet lagde desuden vægt på, at virksomheden har oplyst, at der på ulykkestidspunktet var instrukser og vejledning om, at de ansatte ikke må gå ind til en patient, når politiet er tilkaldt, samt at der efter ulykken er italesat og indskærpet overfor alle de ansatte, at instruksen er, at man venter på politiet, inden man går ind, når der efter en lægefaglig vurdering er ringet efter politiet. Flertallet af nævnets medlemmer bemærkede til klagen, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til Arbejdstilsynets myndighedsudøvelse. En klage herover skal rettes til Direktøren for Arbejdstilsynet og herefter til Beskæftigelsesministeriet. Flertallet bemærkede desuden, at Arbejdstilsynet har foretaget en tilstrækkelig høring af virksomheden forud for Arbejdstilsynets afgørelse, idet Arbejdstilsynet efter at have modtaget en politirapport oplyste, at det påtænkes at afgive afgørelse uden påbud, da forebyggelsen af de ansattes udsættelse for vold ikke var tilstrækkelig. Arbejdstilsynet havde desuden sendt en høring over sagens faktiske oplysninger samt et udkast til afgørelsen til virksomheden. Flertallet bemærkede, at det fremgår af arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiver har ansvaret for, at forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdsgiver skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnets afgørelse blev truffet af et flertal på 9 ud af nævnets 11 medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 2 af nævnets medlemmer vurderer, at Arbejdstilsynet ikke har dokumenteret, at der var andre væsentlige oplysninger til sagen, end dem, der forelå på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, hvorfor Arbejdstilsynets påbud bør ophæves (j.nr ). Sag nr. 3: Afslag på dispensation fra kravet om brug af friskluftforsynet åndedrætsværn ved spartelpåføring af et kodenummereret produkt sendt tilbage til Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøklagenævnet sendte Arbejdstilsynets afgørelse med afslag på dispensation fra kravet om brug af luftforsynet åndedrætsværn ved brug af et produkt med 5

6 MAL-kode 5-5 tilbage til Arbejdstilsynet, idet Arbejdstilsynet ikke havde forholdt sig til, om der foreligger særlige forhold, der kan tillade afvigelser fra reglerne, og om en sådan afvigelse fra reglerne vil være rimelig og fuldt forsvarlig. En virksomhed sendte en ansøgning om dispensation fra kravene om brug af luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med et produkt, der har en MAL-kode på 5-5, der er det højeste kodenumre, der kan tildeles et produkt. Virksomheden ønskede at anvende motordrevet filtrerende åndedrætsværn med filtre af typen ABE1 (organiske gasser, uorganiske gasser og sure gasser) i stedet for friskluftforsynet åndedrætsværn. Virksomheden oplyste blandt andet, at der males i en malerkabine, hvor der males emner svarende til et areal på cirka 3 m 2, som lægges på som en form for spartel-produkt. Det tager ½ time at lægge produktet på emnet, og der er fem personer, som arbejder med produktet. De fem personer er opdelt i to hold á to personer og til sidst en person, som retter til. Arbejdstilsynet traf afgørelse med afslag på dispensation for brug af luftforsynet åndedrætsværn, og virksomheden klagede over afgørelsen. Regler Det fremgår af 48, i arbejdsmiljøloven, at stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, kun må fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 13, i bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter, at ved arbejde med produkterne skal der mindst træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bilagene til bekendtgørelsen. I forbindelse med klargøring og afslutning af arbejdet, skal der mindst træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bekendtgørelsens bilag, til imødegåelse af sundhedsfare fra støv- og afbrændingsprodukter. Det fremgår af 22, i samme bekendtgørelse, at direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt. Det fremgår af bilag 7, skema VII.5, i samme bekendtgørelse, at der for for- og efterbehandling med et produkt med MAL kode 5-5 skal anvendes åndedrætsværn i form af luftforsynet helmaske. Det fremgår af 5, stk. 3, i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, at arbejde med de i bilag III nævnte stoffer og materialer skal ske i overensstemmelse med de særlige krav i bilagene. 6

7 Det fremgår af bilag III, punkt 3.1, i samme bekendtgørelse, at der altid skal træffes mindst de sikkerhedsforanstaltninger, som svarer til det kodenummer, der er fastsat efter de gældende regler herom. Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse med afslag, idet sagen ikke var tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes afgørelse, idet Arbejdstilsynet ikke havde forholdt sig til, hvorvidt der foreligger særlige forhold, der tillader afvigelser fra reglerne om kodenummererede produkter, samt hvorvidt en sådan afvigelse fra reglerne er rimelig og fuldt forsvarlig. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i afgørelsen havde henvist til reglen om dispensation fra reglerne om kodenummererede produkter, hvor det fremgår, at direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i bekendtgørelsen, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt. Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet alene havde henvist til reglerne om kodenummererede produkter, hvor det fremgår, at der ved arbejde med produkterne mindst skal træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bilag til reglerne, hvor det fremgår, at der altid skal træffes mindst de sikkerhedsforanstaltninger, som svarer til det kodenummer, der er fastsat efter de gældende regler herom. Nævnet lagde endvidere vægt på, at der mangler oplysninger om, hvorvidt der foreligger særlige forhold ved spartelpåføring af produkter indeholdende isocyanat ved arbejdet med overfladebehandlingen, som tillader dispensation fra reglerne. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at arbejdet med fliselægning skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med fliselægning forsvarligt, idet en af virksomhedens ansatte lå på knæ på et plant, men hårdt betonunderlag under fliselægning af et badeværelse på 6,9 m2, hvorved den ansatte arbejdede i en knæliggende arbejdsstilling med sammenklemning af ben og især knæ, samt med vægten af kroppen hvilende på hælene. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en byggeplads og konstaterede, at en af en virksomheds ansatte lå på knæ på et plant, men hårdt betonunderlag under fliselægning af et badeværelse på 6,9 m2. Arbejdstilsynet konstaterede, at den ansatte arbejdede i knæliggende arbejdsstilling med sammenklemning af ben og især knæ, samt med vægten af kroppen hvilende på hælene. Arbejdstilsynet fik oplyst, at der var to murere beskæftiget med fliselægning af badeværelser på byggepladsen, og at de ansatte arbejdede i 3-4 timer af arbejdsdagen i knæliggende arbejdsstilling. 7

8 Arbejdstilsynet afgav påbud til virksomheden om straks at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med fliselægning sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 7, stk. 1, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud, således at virksomheden straks skulle planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med fliselægning på byggepladsen. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg konstaterede, at en af virksomhedens ansatte lå på knæ på et plant, men hårdt betonunderlag under fliselægning af et badeværelse på 6,9 m2. Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at den ansatte arbejdede i knæliggende arbejdsstilling med sammenklemning af ben og især knæ, samt med vægten af kroppen hvilende på hælene. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst, at der var to murere beskæftiget med fliselægning af badeværelser på byggepladsen, og at de ansatte arbejdede i 3-4 timer af arbejdsdagen i knæliggende arbejdsstilling. Nævnet lagde ydermere vægt på, at der er tale om langvarigt knæliggende arbejde, idet virksomheden i klagen havde oplyst, at de ansatte lagde op til 24 klinker ad gangen, hvorefter de flyttede sig og rengjorde området, og at det var oplyst, at det knæliggende arbejde varede i henholdsvis cirka 10 minutter, cirka minutter eller cirka 20 minutter. Nævnet lagde endelig vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for de ansatte. Nævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod ulykker med elektrisk strøm ved el-tavler under spænding Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at træffe effektive foranstaltninger til at sikre mod ulykker med elektrisk strøm og eksplosioner ved åbning af låger i eltavler under spænding, idet der ikke var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm, da der ved åbning af en låge i en el-tavle blev anvendt en u-isoleret nøgle (UMBRACO). 8

9 Arbejdstilsynet konstaterede i forbindelse med en undersøgelse af en ulykke, hvor en ansat fik forbrændinger på hånden ved en kortslutning i en el-tavle, at en ansat havde anvendt en u - isoleret nøgle (UMBRACO) ved åbning af el-tavlen. Arbejdstilsynet vurderede, at nøglen på grund af nøglens længde kunne komme forbi låsepalen, hvorved den u-isolerede nøgle kunne komme i kontakt med toppen af en sikring og stel på lågen samtidigt. Herved var der opstået en stel/jord-fase kortslutning, idet den u- isolerede nøgle består af et ledende materiale. Arbejdstilsynet afgav påbud om at træffe effektive foranstaltninger til at sikre mod elulykker med elektrisk strøm og eksplosioner ved åbning af låger i el-tavler under spændig. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at træffe effektive foranstaltninger til at sikre mod ulykker med elektrisk strøm og eksplosioner ved åbning af låger i el-tavler under spænding, idet der ikke var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm. Nævnet lagde vægt på, at der ved åbning af låge i tavle blev anvendt en u-isoleret nøgle (UMBRACO) på 8 cm, der på grund af værktøjets længde kunne komme forbi låsepallen og forårsage en kortslutning. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at den pågældende låge og området ved tavlen var stærkt tilsodet. Nævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger mod sammenstyrtning, nedstyrtning ved arbejde på en gitterrist i et anlæg Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks blev påbudt at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning under arbejde på en gitterrist i et anlæg, idet gitterristen var lavet af glasfiber og derfor ikke var egnet til færdsel grundet gennemstyrtningsfaren. Ved tilsynsbesøg undersøgte Arbejdstilsynet en arbejdsulykke, hvor en ansat under arbejde i et anlæg på en rist var faldet gennem risten og 3, 5 meter ned og var kommet til skade. Arbejdstilsynet afgav et påbud om, at virksomheden straks skulle træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning ved arbejdet i anlægget. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. 9

10 Det fremgår af 13, nr. 1, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at ved udførelsen af arbejdet skal det sikres 1) at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning, ulykker hidrørende fra elektrisk strøm, rystelser og lignende, 2) at fare for eksplosion, brand, forgiftning og kvælning m.v. er effektivt forebygget. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden straks påbydes at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning under arbejde i anlægget. Nævnet lagde vægt på, at det er oplyst, at gitterristen var lavet af glasfiber og ikke egnet til færdsel grundet gennemstyrtningsfaren. Nævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 7: Fastholdelse af afslag på forlængelse af fristen for at efterkomme påbud om tilfredsstillende temperatur på et toilet og et påbud om at sikre et kontor mod udefrakommende fugt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afslag på anmodning om forlængelse af fristen for at efterkomme påbud om at sikre tilfredsstillende temperatur på et personaletoilet samt påbud om at sikre et kontor mod udefrakommende kulde begge i en børnehave, idet kommunens anmodning om fristforlængelse bundede i økonomiske hensyn. Sådanne hensyn kan i sig selv ikke udløse en fristforlængelse. Arbejdstilsynet var i februar 2014 på tilsynsbesøg i en børnehave og traf afgørelse med påbud om at sikre tilfredsstillende temperatur på personaletoilettet samt påbud om at sikre kontoret mod udefrakommende kulde. Der blev ved afgørelsen givet en frist for at efterkomme påbuddet til den 1. juli Den 2. juli 2014 anmodede kommunen om fristforlængelse med den begrundelse, at der var indhentet tilbud på udførelse af ny central ventilation og udskiftning af vinduer og døre i samarbejde med rådgiver, men at arbejdet ikke var sat i gang, da der blev overvejet en anden løsning med at flytte hele børnehaven over i andre bedre lokaler på skolen. Kommunen ønskede derfor fristforlængelse til den 1. november 2014, hvilket Arbejdstilsynet imødekom med en fristforlængelse. Kommunen anmodede igen den 23. oktober 2014 om yderligere fristforlængelse til den 1. maj Begrundelsen for anmodningen var den samme som angivet i den tidligere anmodning, hvilket Arbejdstilsynet imødekom med en fristforlængelse. Arbejdstilsynet modtog den 29. april 2015 endnu en anmodning om udsættelse af fristen. 10

11 I ansøgningen blev det anført, at det politiske udvalg i kommunen havde besluttet, at børnehaven skulle overflyttes til en skole i marts Kommunen anmodede derfor om udsættelse af fristen til den 1. maj 2016, hvilket Arbejdstilsynet gav afslag på. Kommunen klagede over afgørelsen. Regler Det fremgår af 77, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse med afslag på anmodning om forlængelse af fristen for at efterkomme påbud om at sikre tilfredsstillende temperatur på personaletoilet samt påbud om at sikre kontoret mod udefrakommende kulde begge i børnehaven. Nævnet lagde vægt på, at kommunens anmodning om fristforlængelse bunder i økonomiske hensyn. Sådanne hensyn kan i sig selv ikke udløse en fristforlængelse. Nævnet lagde desuden vægt på, at anmodningen om fristforlængelse alene drejer sig om påbud om temperaturer på et personaletoilet, hvor temperaturen på tilsynstidspunktet i februar 2014 var 15 grader. Anmodningen om fristforlængelse drejer sig desuden om et påbud om at sikre børnehavens kontor mod udefrakommende kulde begrundet i, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg kunne mærke en svag luftstrøm fra vinduerne, og at de ansatte oplyste om trækgener, når vinden står på vinduerne. Nævnet udtalte at nævnet har forståelse for kommunens situation i forhold til beslutningsprocessen om at fraflytte den nuværende institution, men nævnet finder ikke, at der i forhold til påbuddenes karakter og omfang, ses forhold, som i øvrigt kan give grundlag for en fristforlængelse. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ikke fandt, at der konkret kan imødekommes yderligere fristforlængelse, hvorved der allerede er gået en lang periode, hvor forholdene for de ansatte ikke har været sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Nævnet lagde desuden vægt på, at kommunen hverken har foretaget midlertidige eller blivende foranstaltninger med henblik på at afhjælpe de konstaterede arbejdsmiljøproblemer. Nævnet bemærkede til klagen, at kommunen har haft mere end 12 måneder til at efterkomme påbuddene, hvorved der allerede er gået en lang periode, hvor forholdene for de ansatte ikke har været sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Nævnet bemærkede i øvrigt, at påbuddenes karakter og begrænsede omfang ikke konkret i sig selv burde give anledning til en længere frist, og at kommunen kunne have foretaget midlertidige eller blivende foranstaltninger med henblik på at afhjælpe de konkret konstatere- 11

12 de arbejdsmiljøproblemer. n er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 8: Fastholdelse af påbud om at sikre at arbejdet for specialister og projektledere er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at en virksomhed skulle sikre, at arbejdet for specialister og projektledere planlægges, tilrettelægges og udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da arbejdet på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, ikke var planlagt, tilrettelagt og ikke blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en virksomhed og afholdt gruppeinterviews med medarbejdere fra en afdeling, og det blev herved oplyst, at der var en meget ringe forventningsafstemning af, hvilket ansvar man som medarbejder har, hvilket tidsforbrug man forventes at have, hvilken rolle man skal varetage i projektarbejdet, og hvilken personaleleder man skal referere til, når man flyttes mellem projekter. Det blev oplyst, at der ofte er en meget ringe forventningsafstemning mellem personaleleder og den medarbejder, der flyttes mellem projekter i forhold til, hvilket ansvar medarbejderen får overdraget i det nye projekt, samt på hvilket niveau medarbejderen indgår i projektet. Der blev oplyst flere eksempler på, at specialister skal deltage med 50% af deres tid i et projekt, mens de skal deltage 50% i et andet projekt, men hvor det imidlertid viser sig, at opgaverne i begge projekter svarer til 80% af arbejdstiden, hvilket betyder, at den enkelte medarbejder har opgaver, der svarer til 160%. Det efterlader den enkelte medarbejder med en vanskelig prioritering mellem opgaverne. Ledelsen oplyste, at ledelsen er opmærksom på, at der over en længere periode i afdelingen har været problemer med arbejdsmængden og ledelsesmæssig støtte. Det blev oplyst, at der over det seneste år har været flere stresssygemeldte specialister og projektledere. Det blev oplyst, at der det seneste år har været 6 stresssygemeldinger ud af ca. 45 medarbejdere i afdelingen, og at der denne dag var to sygemeldte med stress. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden skulle sikre, at arbejdet for specialister og projektledere i afdelingen planlægges, tilrettelægges og udføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. 12

13 Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsens bilag. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 7, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse, således at virksomheden skulle sikre, at arbejdet for specialister og projektledere planlægges, tilrettelægges og udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Et flertal af nævnets medlemmer fandt, at arbejdet for specialister og projektledere i virksomhedens afdeling på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, ikke var planlagt, tilrettelagt og blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Flertallet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg afholdt gruppeinterviews med medarbejdere fra afdelingen, og at blev oplyst ved samtalerne, at der er en meget ringe forventningsafstemning af, hvilket ansvar man som medarbejder har, hvilket tidsforbrug man forventes at have, hvilken rolle man skal varetage i projektarbejdet, og hvilken personaleleder man skal referere til, når man flyttes mellem projekter. Der er ofte en meget ringe forventningsafstemning mellem personaleleder og den medarbejder, der flyttes mellem projekter i forhold til, hvilket ansvar medarbejderen får overdraget i det nye projekt, samt på hvilket niveau medarbejderen indgår i projektet. Der er flere eksempler på, at specialister skal deltage med 50 % af deres tid i et projekt, mens de skal deltage 50% i et andet projekt, men hvor det imidlertid viser sig, at opgaverne i begge projekter svarer til 80% af arbejdstiden, hvilket betyder, at den enkelte medarbejder har opgaver, der svarer til 160%. Det efterlader den enkelte medarbejder med en vanskelig prioritering mellem opgaverne. Flertallet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg afholdt samtaler med ledelsen i afdelingen, og at det i den forbindelse blev oplyst, at ledelsen er opmærksom på, at der over en længere periode har været problemer med arbejdsmængden og ledelsesmæssig støtte. n er truffet af et flertal på 7 ud af nævnets 11 medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 4 af nævnets medlemmer fandt, at virksomheden på afgørelsestidspunktet havde truffet tilstrækkelige foranstaltninger 13

14 til at sikre, at arbejdet for specialister og projektledere er planlagt, tilrettelagt og udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvorfor mindretallet fandt, at virksomheden skulle have haft en afgørelse uden påbud (J.nr ). Sag nr. 9: med afslag på forslag til at efterkomme påbud til en aftenskole om brug af effektiv ventilation i et stensliberum sendt tilbage til Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et afslag på en virksomheds forslag til at efterkomme et påbud om brug af effektiv procesventilation i et stensliberum tilbage til Arbejdstilsynet, idet Arbejdstilsynets afslag ikke var konkret begrundet i forhold til virksomhedens forslag om at sikre kursister mod unødige sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige belastninger ved brug af åndedrætsværn. Arbejdstilsynet foretog et tilsynsbesøg på en aftenskole og konstaterede, at der blev afholdt kursus i stenslibning med ansat lærer og et antal kursister, og at der i stensliberummet var store mængder af kvartsstøv hidrørende fra slibningen af sten. Arbejdstilsynet traf på den baggrund en afgørelse med påbud om, at aftenskolen skulle sikre effektiv procesventilation i stensliberummet, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Påbuddet blev givet efter reglerne om ventilation i bekendtgørelsen om arbejdsstedets indretning, da der var en ansat lærer på stedet. Påbuddet blev desuden givet efter reglen om unødig påvirkning af stoffer og materialer i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, da kursisterne efter Arbejdstilsynets vurdering var dækket af arbejdsmiljølovens udvidede område. Virksomheden klagede ikke over de to afgivne påbud. Virksomheden sendte en mail til Arbejdstilsynet, hvor aftenskolen foreslog at lave en ordning for at stenkursisterne kunne fortsætte. Forslaget indeholdt blandt andet forslag om, at kursisterne anvender personlige værnemidler, og at det var forudsat, at læreren ikke kommer i lokalet, hvor der slibes sten. Arbejdstilsynet svarede på dette spørgsmål i en form, som både Arbejdstilsynet og nævnet vurderede var en afgørelse truffet efter arbejdsmiljøloven, og som nævnet kunne behandle. I afgørelsen vurderede Arbejdstilsynet, at det ikke i tilstrækkelig grad kan sikre kursisterne mod unødige sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige belastninger under slibning af sten i sliberummene. Brug af åndedrætsværn er en løsning, der kun må benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Aftenskolen klagede over denne afgørelse. Regler 14

15 Det fremgår af 2, stk. 3, i arbejdsmiljøloven, at lovens 38 og 39, for så vidt angår de i 39, stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede arbejder og lovens kapitel 8 om stoffer og materialer også omfatter arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver. Det fremgår af 38, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 39, i samme lov, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at arbejdet kan anses for fuldt forsvarligt planlagt, tilrettelagt og udført. Herunder om sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende arbejder, arbejdsprocesser og -metoder, f.eks. for at undgå sundhedsfare ved støv. Det fremgår af 1, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at bekendtgørelsen endvidere gælder for arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 - Generelle forebyggelsesprincipper(jf. artikel 6, stk. 2 i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet). 1. Forhindring af risici. 2. Evaluering af risici, som ikke kan forhindres. 3. Bekæmpelse af risici ved kilden. 4. Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds-og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet. 5. Hensyntagen til den tekniske udvikling. 6. Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt. 7. Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet. 8. Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse. 9. Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne. Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse med afslag på forslag til at efterkomme påbud om brug af effektiv procesventilation i stensliberum, idet sagen ikke var er tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes en afgørelse, idet Arbejdstilsynets afslag ikke 15

16 var konkret begrundet i forhold til virksomhedens forslag til efterkommelse af Arbejdstilsynets påbud. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet om virksomhedens forslag alene har anført, at de fremsendte oplysninger ikke i tilstrækkelig grad kan sikre kursisterne mod unødige sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige belastninger under slibning af sten i sliberummet, og at brug af åndedrætsværn er en løsning, der kun må benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Arbejdstilsynet har derved ikke konkret taget stilling til, om virksomhedens forslag er en egnet løsning på det arbejdsmiljøproblem, der er givet påbud om i forhold til kursisterne, men alene har henvist til de generelle forebyggelsesprincipper nævnt i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at Arbejdstilsynets angivelse af, at kursisternes brug af åndedrætsværn er en løsning, der kun må benyttes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt, ikke er omfattet af reglerne i bilag 1, til bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Bilaget er alene gældende for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet. n blev truffet af et enigt nævn (J.nr , og ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent / Souschef Erik Pohl, direkte tlf

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 2/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 6/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011 Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Summe-øvelse Hvad har I brug for at vide om Arbejdstilsynets praksis? Hvad er I særligt

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere