Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, når de er frigivet dér. rne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Ophævelse af påbud om at en dagligvarebutik skulle sikre effektivt tilsyn med brug af dropboks i kasselinjen... 1 Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om alarmsystemer som kan advare om farer ved kørende tog i tunneller i forbindelse med evakuering... 2 Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at sikre instruktion i at udføre arbejde i en udgravning på farefri måde... 3 Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at sikre mod unødig påvirkning fra frisørprodukter indeholdende stoffer, som kan virke hudirriterende og allergifremkaldende Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at sikre at ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler ved løft af 25 kg sække Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at forebygge vold og risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med røveri... 7 Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Ophævelse af påbud om, at en dagligvarebutik skulle sikre effektivt tilsyn med brug af dropboks i kasselinjen Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om at sikre effektivt tilsyn med, at ansatte brugte dropboks i en dagligvarebutik, fordi Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at der var en unødig fare i forhold til røveririsikoen. 1

2 Arbejdstilsynet besøgte en dagligvarebutik og konstaterede, at en medarbejder sad i kasselinjen og ekspederede kunder, men at der i den åbne kasselinje ikke blev anvendt dropboks, da denne ikke var placeret i kasselinjen. Arbejdstilsynet afgav derfor et påbud om straks at sikre effektivt tilsyn med brug af dropboks i kasselinjen i butikken. Det fremgår af 16 i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det fremgår af 38 i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke grundlag for Arbejdstilsynets påbud om, at en dagligvarebutik skulle sikre effektivt tilsyn med brug af dropboks i kasselinjen, idet Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at der på tilsynstidspunktet var en unødig fare i forhold til røveri, ved at dropboksen endnu ikke var isat kasselinjen. Nævnet fandt, at der ikke var indtrådt et krav om effektivt tilsyn med dropboksen, idet kassebeholdningen på tilsynstidspunktet var lav, og arten af sedler i kasseindsatsen ikke var oplyst. n er truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om alarmsystemer, som kan advare om farer ved kørende tog i tunneller i forbindelse med evakuering Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at det ved et tunnelarbejde straks skulle sikres, at alarmsystemer effektivt advarede om faren for tog i forbindelse med en evakuering. Nævnet fastholdt også påbud om, at der straks skulle udarbejdes en plan for evakuering. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en byggeplads, hvor der foregik tunnelarbejde. Der kom kørende et tog gennem tunnelrørene, selvom der var iværksat evakuering, og to beskæftigede dukkede op via tunnel og skakt, selvom det blev oplyst, at alle var evakueret. Arbejdstilsynet afgav derfor påbud om, at hvor der kan opstå særlige faresituationer, skal arbejdsstedet være forsynet med alarmsystemer, der på hensigtsmæssig måde advarer om faren, herunder at der skal føres et effektivt tilsyn. Arbejdstilsynet afgav desuden påbud om, at der skal udarbejdes en plan for, hvem der gør hvad under evakuering fra skakt og tunnel. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 6, stk. 1, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal sørge for, at de foranstaltninger for fællesområderne, som er aftalt med bygherren eller de andre arbejdsgivere, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter, iværksættes og vedligeholdes, samt føre et effektivt tilsyn hermed. 2

3 Det fremgår af 45, stk. 1 og stk. 2, i samme bekendtgørelse, at hvor der kan opstå særlige faresituationer, skal arbejdsstedet være forsynet med alarmsystemer, der på hensigtsmæssig måde advarer om faren. Brandmateriel og alarmsystemer m.v. skal vedligeholdes og jævnligt kontrolleres. Hensigtsmæssige afprøvninger og øvelser skal finde sted med regelmæssige mellemrum. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at hvor der kunne opstå særlige faresituationer, skulle det straks sikres, at arbejdsstedet var forsynet med alarmsystemer, der på hensigtsmæssig måde advarede om faren. Nævnet lagde vægt på, at det er oplyst, at det hverken var muligt at registrere personer, der skiftede mellem tunnelrørene, eller når indgang eller udgang skete via adgangsvejene til byggepladsen. Nævnet lagde desuden vægt på, at det er oplyst, at adgangskontrolsystemet ikke gav et fuldstændigt retvisende billede af antallet af personer i et givent tunnelrør i forbindelse med en eventuel hændelse. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst, at alle personer var evakueret, men at to beskæftigede på stedet alligevel dukkede op via tunnel og skakt. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt desuden påbud om, at der straks skulle udarbejdes en plan for at sikre, at situationen i forbindelse med en evakuering blev afviklet hensigtsmæssigt og uden fare for de ansatte, herunder en plan for at føre et effektivt tilsyn hermed. Nævnet lagde vægt på, at det i beredskabs- og evakueringsplanen ikke var præciseret, hvem der havde tilladelse til at sende tog igennem tunnellerne, og hvornår der var fri passage på ny under og efter evakuering. Nævnet lagde desuden vægt på, at der ikke på ulykkestidspunktet var udarbejdet en procedure for lukning af de tre andre tunneller, som der kunne komme folk fra, ligesom det viste sig, at der ikke var klarhed over, hvem der kunne erklære arbejdsstedet åbent. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet havde fået oplyst, at alle personer var evakueret, men at to beskæftigede alligevel dukkede op via tunnel og skakt, samtidig med at Arbejdstilsynet konstaterede, at et tog kom kørende gennem tunnelrøret på trods af standsningen af arbejdet og den iværksatte evakuering. n er truffet af et enigt nævn (j.nr og ). Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at sikre instruktion i at udføre arbejde i en udgravning på farefri måde Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at ansatte fik nødvendig og tilstrækkelig instruktion i at udføre arbejdet i en udgravning på en farefri måde. Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg, at der blev udført arbejde med kloakering i en jordudgravning, hvor der ikke var etableret passende skråningsanlæg eller brugt afstivning eller anden egnet foranstaltning, så fare for jordskred var effektivt imødegået. Den ansatte oplyste, at han ikke har fået konkret instruktion i, hvordan arbejdet med jordudgravningen skulle udføres på en farefri måde, men at han fået en generel oplæring. 3

4 Den ansatte oplyste desuden, at han har været ansat i virksomheden i flere år og er uddannet rørlægger. Arbejdsgiverrepræsentanten oplyste, at den ansatte ikke har fået instruktion i, hvordan arbejdet med jordudgravningen skulle udføres på en farefri måde. Arbejdstilsynet afgav derfor påbud om straks at sikre, at ansatte får nødvendig og tilstrækkelig instruktion i at udføre arbejdet i udgravningen på en farefri måde. Det fremgår af 17, stk. 1 og 2, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde. Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. Det fremgår af 18, stk. 1 og stk. 2, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. Der skal gives oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har adgang til. Oplæring og instruktion skal navnlig ske i forbindelse med 1) ansættelsen, 2) forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaverne, 3) indførelse eller ændring af arbejdsudstyr og 4) indførelse af ny teknologi. Den nævnte oplæring og instruktion skal tilpasses udviklingen, herunder forekomsten af nye faremomenter, og skal om nødvendigt gentages regelmæssigt. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at ansatte får nødvendig og tilstrækkelig instruktion i at udføre arbejdet i udgravningen på en farefri måde, idet Arbejdstilsynet på tilsynsbesøget fik oplyst af den ansatte, der udførte arbejde i en jordudgravning, at han ikke havde fået konkret instruktion i, hvordan arbejdet med jordudgravning skulle udføres på en farefri måde. Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet fik bekræftet oplysningerne af ledelsen ved vejformanden. n er truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at sikre mod unødig påvirkning fra hudirriterende og allergifremkaldende frisørprodukter Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en frisørsalon skulle sørge for, at arbejdet med frisørprodukter ikke medførte unødig påvirkning fra hudirriterende og allergifremkaldende stoffer. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg i en frisørsalon, hvor der blev anvendt frisørprodukter, som blandt andet bestod af bejdse indeholdende hydrogenperoxid, farve indeholdende phenylenediamine, permanentsvæske indeholdende ammoniumthioglycolat og fixering indeholdende hydrogenperoxid. 4

5 Arbejdstilsynet konstaterede desuden, at der ikke var truffet foranstaltninger mod påvirkning fra dampe og aerosoler ved brug af de nævnte produkter ved nogen af arbejdsstederne i salonen. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden skal undgå unødig påvirkning fra stoffer og materialer/frisørprodukter. Det drejer sig om arbejde med følgende frisørprodukter: Bejdse indeholdende blandt hydrogenperoxid (3, 6, 9 og 12 %), farve indeholdende blandt andet phenylenediamine, permanentvæske indeholdende blandt andet ammoniumthioglycolat, og fixering indeholdende blandt andet hydrogenperoxid. Virksomheden skal sørge for, at arbejdet med frisørprodukterne planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder sikre, at ejeren ikke udsættes for en unødig påvirkning fra frisørprodukterne. Det fremgår af 38, stk. 1, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 16 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes. Det fremgår af 48, stk. 1, at stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, kun må anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme. Det fremgår af 5 i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), at arbejde med stoffer og materialer i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud, således at virksomheden skal sørge for, at arbejdet med frisørprodukterne indeholdende de nævnte stoffer skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der er tale om unødig påvirkning fra stoffer under arbejde i frisørsalonen. Nævnet lagde vægt på, at der ved arbejdet ikke er truffet nogen form for foranstaltninger, der effektivt sikrer mod påvirkning fra dampe og aerosoler i forbindelse med ophælding, blanding, påføring og udvaskning af produkterne. Nævnet lagde desuden vægt på, at produkter indeholdende hydrogenperoxid, phenylenediamine eller ammoniumthioglycolat kan virke blandt andet hudirriterende og allergifremkaldende. n er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at sikre, at ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler ved løft af 25 kg tunge sække Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at de ansatte brugte egnede tekniske hjælpemidler, når de løftede sække med en vægt på 25 kg. 5

6 Ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg blev det konstateret, at en af en virksomheds ansatte i produktionen løftede sække, som vejede 25 kg, fra en palle på gulv og op på en afsats, ved at den ansatte rejste sækkene op og løftede dem i enden. Den ansatte løftede i 3/4 arms afstand, når sække blev løftet fra pallen, når sækken blev sat på afsatsen, og når sækken blev løftet op i siloen. Den ansatte løftede fra palle på gulv, startende i 10 cm s højde, til afsats i cirka 40 cm s højde, og fra afsats til silo i cirka 150 cm s højde. Den ansatte løftede med foroverbøjet ryg, når sækkene blev placeret på afsatsen. Der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for den ansatte. Det blev oplyst, at der er tre ansatte, som skiftes til at løfte sækkene, at de ansatte bærer sækkene to meter, at der ugentligt løftes 80 sække på 25 kg, og at løftearbejdet er en del af de ansattes sædvanlige arbejdsopgaver. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at de ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler, når der løftes sække med foderblanding i produktionen. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, stk. 1, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at arbejde med manuel håndtering skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 6 i samme bekendtgørelse, at egnede tekniske hjælpemidler skal bruges, når det er muligt og hensigtsmæssigt, og altid når den manuelle transport indebærer fare for sikkerhed eller sundhed. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynet påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at de ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler, når der løftes sække med foderblanding i produktionen. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at en af virksomhedens ansatte løftede sække med foderblanding, at hver sæk vejede 25 kg, og at den ansatte løftede sækkene i ¾ arms afstand, når sækkene blev løftet ned fra pallen, når sækkene blev sat på afsatsen, og når sækkene blev løftet op i siloerne, og at den ansatte løftede med foroverbøjet ryg, når sækkene blev placeret på afsatsen. Nævnet lagde desuden vægt på, at de ansatte bar sækkene to meter, og at der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for de ansatte. Nævnet lagde endvidere vægt på, at det af ledelsen blev oplyst, at der løftes 80 sække om ugen á 25 kg stykket, at løftearbejdet er en del af de ansattes sædvanlige arbejdsopgaver, og at der er 3 ansatte, som skiftes til at løfte sækkene (J.nr ). 6

7 Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at forebygge vold og risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med røveri Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed skulle forebygge risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med røveri, fordi virksomhedens eksterne pengetransport ikke foregik diskret. Arbejdstilsynet undersøgte under et tilsynsforløb en arbejdsulykke, hvor en af en virksomheds pengetransporter blev udsat for røveri i forbindelse med servicering af en pengeautomat, dvs. opfyldning af kontanter i automaten. De to chauffører, der var til stede ved røveriet, oplyste blandt andet, at de var nået til pengeautomaten, hvor de parkerede varevognen, gik cirka 50 meter hen til pengeautomaten med kufferten med penge, fyldte pengeautomaten op med kontanter i et lukket, aflåst rum bag pengeautomaten og gik de cirka 50 meter tilbage til bilen med de resterende penge i en armeret kuffert. Ude ved varevognen kom en røver med en pistol, som truede sig til kufferten med restbeholdningen af pengene fra den netop overståede servicering, og de ansatte trykkede på overfaldsalarmen. De ansatte oplyste, at pengeautomaten fast fyldes op hver fredag, og at den ugentlige opfyldning sker nogenlunde på samme tid, og ifølge en anden medarbejder fyldes op fredag inden for det samme to-tre-timers interval. Der er andre pengeautomater på ruterne, hvor pengeopfyldningen foregår på nogenlunde samme tidspunkt hver uge. De ansattes oplysninger blev bekræftet af ledelsen. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden skal forebygge risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med røveri. Virksomheden skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt både på kort og på langt sigt. Virksomheden skal derfor forebygge risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med røveri ved arbejdet med ekstern pengetransport ved servicering af pengeautomater. Det fremgår af 38 i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 4 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsens bilag. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. 7

8 Det fremgår af 7, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal forebygge risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med røveri. Et flertal af nævnets medlemmer lagde vægt på, at virksomhedens eksterne pengetransport ikke foregår diskret, idet Arbejdstilsynet af virksomhedens ledelse fik oplyst, at chaufførerne kommer ud til de samme pengeautomater på den samme ugedag, og at tidspunkterne også meget er de samme fra gang til gang, idet tidspunkterne kun varierer i forhold til, hvilke udfordringer chaufførerne har haft tidligere på dagens rute. Flertallet fandt, at det forhold, at der er begået et røveri mod to af virksomhedens ansatte i forbindelse med en pengetransport før Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, ikke er et forhold, som flertallet har lagt vægt på i vurderingen af, om virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovens regler. Flertallet fandt, at oplysningen om, at der er sket et røveri, alene underbygger, at der er risiko for røveri ved pengetransporten. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på to af nævnets medlemmer fandt, at virksomheden følger gældende regler og vejledninger på området, og at virksomhedens samlede sikkerhedsniveau er baseret på regelmæssige trussels- og risikovurderinger, der udføres med udgangspunkt i oplysninger og anbefalinger fra forskellige offentlige myndigheder, organisationer og rådgivere, hvorfor der ikke er grundlag for at give virksomheden et påbud (J.nr ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere