Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: Dok. nr.: Dato: Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Mødet afholdes torsdag den 26. oktober kl i Sundheds- og Ældreministeriet, lokale 2.28 Dagsorden 1. Opstart af programstyregruppe med kommissorium (O) 2. Status på de fem MedCom projekter inkl. drøftelse af udkast af tids- og leveranceplan (O) 3. Status på projekt 1-5 inkl. drøftelse af udkast af tids- og leveranceplan (O) 4. Status på Deloittes tekstanalyse af epikriser (O) 5. Drøftelse af interessenthåndtering og samarbejdspartnere (O) 6. Gennemgang af risici og evt. håndtering (B) 7. Næste møde 8. Eventuelt 1. Opstart af programstyregruppe med kommissorium (O) Den nationale bestyrelse for sundheds-it godkendte på møde den 4. oktober igangsættelse af Program for digital almen praksis samt kommissoriet for Styregruppen for Digital almen praksis. Styregruppen skal orienteres om roller og ansvar, som det fremgår af kommissoriet med henblik på konstituering af styregruppen for det samlede program. Den nationale bestyrelse for sundheds-it har godkendt igangsættelsen af seks konkrete digitaliseringsprojekter i et samlet program: 1. Hurtigt patientoversigt 2. Bedre forberedelse af konsultationer gennem spørgeskemaer 3. Den intelligente indbakke 4. Forbedring af epikriser 5. Kommunikation med hjemme sygeplejen 6. Lægen i min lomme Jf. kommissoriet (bilag 1), skal styregruppen følge programmet og sikre overordnet fremdrift i realiseringen af de igangsatte projekter. Det er desuden styregruppens ansvar at sikre koordinering mellem de igangsatte projekter, og at eksterne afhængigheder bliver håndteret. Desuden skal styregruppen sikre fokus og retning for projekterne for at sikre realisering af de forventede gevinster.

2 Programmet forankres organisatorisk hos MedCom, som afrapporterer på projekternes status, fremdrift, risici og økonomi til styregruppen. MedCom skal sikre involvering af øvrige projektdeltagere bl.a. lægepraksisleverandørerne og andre it-leverandører samt Sundhed.dk, relevante fællesoffentlige systemforvaltere mv. i det omfang, der er behov for det. Opgaverne skal løftes via styregruppens kompetence til at: - sikre en samlet og koordineret styring af projekterne på tværs af de deltagende organisationer, herunder samlet risikostyring - godkende ændringer inden for aftalte tolerancer for leverancer, tid og økonomi - godkende relevante styringsdokumenter - iværksætte korrigerende handlinger, hvis de aftalte tolerancer for leverancer, tid og økonomi ikke overholdes Det indstilles, at styregruppen tager styregruppens opgaver, rolle og ansvar, jf. kommissoriet til efterretning Der afholdes som udgangspunkt møde i styregruppen for program for digital almen praksis hver anden måned. SUM indkalder til møderne for foråret Kommissorium for styregruppen for program for digital samarbejde 2. Status på projekt 1-5 inkl. drøftelse af udkast af tids- og leveranceplan (O) Styregruppen for Digital almen praksis skal godkende en overordnet tidsplan for det samlede program mhp. at igangsætte arbejdet hurtigst muligt, herunder hvilke projekter, der kan igangsættes i løbet af efteråret 2017 samt afhængigheder mellem projekterne. MedCom har igangsat dialog med lægepraksisleverandørerne om estimering af tid og ressourcer til projekterne, og styregruppen skal orienteres om status på dette arbejde samt den videre proces for en endelig godkendelse af tidsplanen. Der skal desuden sikres en afklaring vedr. udmøntning af midler afsat til programmet på FL17 med henblik på igangsættelse af aktiviteter hurtigst muligt i efteråret MedCom har det oveordnede ansvar for projektledelse og leverancer for fem af programmets projekter: 1. Hurtigt patientoversigt 2. Bedre forberedelse af konsultationer gennem spørgeskemaer 3. Den intelligente indbakke 4. Forbedring af epikriser 5. Kommunikation med hjemme sygeplejen Programmet er lige nu under etablering ift. bemanding og fastlæggelse af samlet projektplan, herunder sikring af koordinering af tids- og leveranceplan med en række parter. Epikrise-projektet er igangsat med planlagt workshop og kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, men de øvrige projekter er endnu ikke igangsat. Side 2

3 Nogle af disse projekters aktiviteter kan iværksættes frem mod styregruppemødet i december, bl.a. ved inddragelse af ekstern bistand. Det drejer sig fx om afholdelse af inspirationsdag (1. Hurtigt patientoverblik), workshops og HL7-kursus for lægesystemleverandører (2. Bedre forberedelse af konsultationer gennem spørgeskemaer og 3. Den intelligente indbakke). Også nogle af analyserne kan igangsættes ved ekstern bistand (1. Hurtigt patientoverblik og 3. Den intelligente indbakke). For hvert af projekterne skal udarbejdes en projektplan for forløbet. Lars Hulbæk fra MedCom vil på mødet give en mundtlig præsentation af status for udarbejdelsen af projekternes tids- og leveranceplan som input til den samlede tidsplan for programmet. Det indstilles, at styregruppen: - tager det overordnede udkast til tids- og leveranceplanen til orientering - 3. Status på forprojekt om app en Lægen i min lomme (O) Der er i Den nationale bestyrelse for sundheds-it aftalt et forprojekt med henblik på, at man i tæt samarbejde mellem PLO og SDS afklarer en projektorganisering, som understøtter, at app en både trække på nationale kilder og services mht. sikkerhed mv. og skal opfylde funktionelle behov mht. kommunikation og samarbejde med patienterne for den praktiserende læge. Styregruppen skal orienteres om status på forprojektet. SDS har igangsat forprojektet i samarbejde med PLO. SDS arbejder pt. på afdækning af datagrundlag i forhold til den funktionalitet der skal indgå i App en. Der er koblet løsningsarkitekt på opgaven, som en del af afklaringen. Lene Ærbo fra Sundhedsdatastyrelsen vil på mødet give en mundtlig præsentation af status på arbejdet med app en. Det indstilles, at styregruppen tager status på forprojektet om app en Lægen i min lomme til orientering Det er afgørende af der bliver aftalt møder mellem SDS og PLO IT-udvalg og PL forum. Der pågår en afklaring vedr. udmøntning af midler afsat til programmet på FL17 med henblik på igangsættelse af aktiviteter hurtigst muligt i efteråret Side 3

4 4. Status på Deloittes tekstanalyse af epikriser (O) Et af projekterne omhandler forbedring af epikriser. I forlængelse af Deloittes analyse om fremtidens digitale lægepraksis udarbejdede Deloitte en løsningmodel for tekstanalyse af epikriser som skal understøtte arbejdet med forbedringen af epikriser. Projektoplægget er nu godkendt af bestyrelsen/sum. Formålet med tekstanalysen er at overskueliggøre epikriser for den praktiserende læge således, at handlinger, som den praktiserende læge skal foretages sig, fremstår eksplicit. Tekstanalysen vil dermed udlede det relevante indhold af epikrisens fritekst og bringe denne videre i udledt eller markeret form. Fordelen ved at anvende tekstanalyse er, at systemet ikke alene trænes til at genkende nøgleord, men derimod syntaksten i teksten og dermed blive uafhængig af forekomster af specifikke nøgle ord. Tekstanalysen skal ses som led i projektet vedr. forbedring af epikriser, men kører som separat spor i projektet. Sundheds- og Ældreministeriet er i dialog med Deloitte om en model for organisering af arbejdet, hvor ministeriets har en nødvendig rolle bl.a. i at sikre adgang til epikriser, som skal danne datagrundlaget for analysen. Det indstilles, at styregruppen tager status på tekstanalysen (som del af projekt om forbedring af epikriser) til orientering. Analysen gennemføres i efteråret Tekstanalyse af epikriser 5. Drøftelse af interessenthåndtering og samarbejdspartnere (O) En række af projekterne i Programmet for digital almen praksis er afhængige af andre samarbejdsparterne end parterne styregruppen (SUM, KL, DR, PLO og MedCom). Der er derfor behov for, at styregruppen drøfter håndtering og inddragelse af interessenter og samarbejdspartnere med henblik på at give MedCom og Sundhedsdatastyrelsen input til håndtering heraf i programmet og de enkelte projekter. Der skal løbende sikres koordinering til andre projekter og programmet bør løbende tage stilling til håndtering og inddragelse af interessenter og samarbejdspartnere, fx skal der koordineres med Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til epikriser. Det indstilles, at styregruppen drøfter håndtering af interessenter og samarbejdspartnere med henblik på input til projekternes videre planlægning. Side 4

5 - 6. Gennemgang af risici og evt. håndtering (O) Styregruppen skal orienteres om programmets væsentlige risici og tage stilling til håndtering heraf. Der kan identificeres følgende risici ved projektet og der foreslås en række korrigerende handlinger: Lægesystemleverandørernes udviklingsressourcer prioriteres til de udviklingsprojekter, der er afledt af OK18 med forsinkelse af projekterne indenfor programmet vedr. Digital Almen Praksis til følge Det foreslås, at der frem til Q forsøges at fokusere på aktiviteter i de enkelte projekter, der ikke involver udviklingsressourcer hos lægesystemleverandørerne Manglende nyttiggørelse af nye teknologier, når der satses på videreudvikling af eksisterende lægesystemer Det foreslås, at der så vidt muligt hentes inspiration fra andre brancher og at der etableres et samarbejde med lægesystemleverandørernes brugergrupper Nye leverandører har svært ved at komme ind på markedet Det foreslås, at erfaringer og leverancer, herunder snitflader og standarder, stilles til rådighed for alle De øvrige samarbejdsparter prioriterer ikke nødvendige indsatser og udviklingsressourcer Det foreslås, at der udarbejdes forpligtende samarbejdsaftaler med fælles tidsog leveranceplan mellem parterne Det indstilles, at styregruppen tager risikologgen til efterretning. 6.1 Risikolog 7. Næste møde Næste styregruppemøde afholdes tirsdag den 12. december kl i Sundhedsog Ældreminisiteriet, lokale Eventuelt Side 5

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 493894 Dato: 04-12-2017 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1706179 Dok. nr.: 595566 Dato: 23-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Dagsordensmateriale 15. møde i styregruppen for forløbsplaner

Dagsordensmateriale 15. møde i styregruppen for forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1707143 Dok. nr.: 525271 Dato: 19-01-2018 Dagsordensmateriale 15. møde i styregruppen for forløbsplaner Mødet afholdes

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 10. april 2018

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner den 10. april 2018 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1802054 Dok. nr.: 580916 Dato: 05-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner

Læs mere

Referat af møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Referat af møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: DAICY Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 548197 Dato: 06-03-2018 Referat af møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Dato

Læs mere

Program Digital Almen Praksis. Tom Høg Sørensen, programleder

Program Digital Almen Praksis. Tom Høg Sørensen, programleder Program Digital Almen Praksis Tom Høg Sørensen, programleder Deloitte - rapporten Digital Almen Praksis - MedCom Digital almen praksis At lette dagligdagen for læger og patienter så der frigøres tid til

Læs mere

Dagsorden til 1. møde i styregruppen for pilotafprøvning af forløbsplaner

Dagsorden til 1. møde i styregruppen for pilotafprøvning af forløbsplaner Sundheds og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMPMJ Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 185130 Dato: 28. september 2016 Dagsorden til 1. møde i styregruppen for pilotafprøvning

Læs mere

PID er. Til godkendelse ved styregruppemøde

PID er. Til godkendelse ved styregruppemøde PID er Til godkendelse ved styregruppemøde 22.02.2018 2 Den fællesstatslige it-projektmodel Output Formål 3 Faser i projektmodel Idé Analyse Anskaffelse Gennemførelse Realisering Idé kvalificeres og beskrives

Læs mere

Dagsorden til 3. møde i styregruppen for pilotafprøvning af forløbsplaner

Dagsorden til 3. møde i styregruppen for pilotafprøvning af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi, Sygehusbyggeri, Koncernøkonomi og Analyse Sagsbeh.: SUMSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 239185 Dato: 25. november 2016 Dagsorden til

Læs mere

Dagsorden. Evaluering af tidsplaner ud fra konklusionerne under punkt 2. Fremadrettede plan

Dagsorden. Evaluering af tidsplaner ud fra konklusionerne under punkt 2. Fremadrettede plan Dagsorden Kort introduktion ved programleder Tom Høg Sørensen Gennemgang af DR s bemærkninger med fokus på punkterne: Forbedring, prioritering og målretning af epikriser (Bilag 3a) Den intelligente indbakke

Læs mere

Program Digital Almen Praksis. Tom Høg Sørensen, programleder

Program Digital Almen Praksis. Tom Høg Sørensen, programleder Program Digital Almen Praksis Tom Høg Sørensen, programleder Plan 12:45 13:10 De fire projekter (Patientoverblik, Forberedelse, Intelligent indbakke, Kommunikation med kommunale pleje) 13:10 13:55 De nye

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

Referat fra møde med regionerne omkring epikriseprojektet. Dato: Fredag den 6. april MedCom, mødelokale C

Referat fra møde med regionerne omkring epikriseprojektet. Dato: Fredag den 6. april MedCom, mødelokale C Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr. +45 2342 2256 E-mail: ghe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 06.04.2018 Vor ref. GHE Referat fra møde med regionerne omkring epikriseprojektet

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 6. møde i styregruppen for MedCom VI

Dagsorden og indstillinger for 6. møde i styregruppen for MedCom VI Styregruppen for MedCom Dagsorden og indstillinger for 6. møde i styregruppen for MedCom VI Der indkaldes hermed til 6. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 28.maj 2009 kl. 10-13. Mødet afholdes

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E. Der indkaldes til 20. PLO-/PL-forum-/Danske Regioner-/MedCom-møde

M Ø D E I N D K A L D E L S E. Der indkaldes til 20. PLO-/PL-forum-/Danske Regioner-/MedCom-møde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr. +45 2342 2256 E-mail: ghe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 07.01.2019 Vor ref. GHE M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 20. PLO-/PL-forum-/Danske

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Projektgruppemøde #1 Forbedring af epikriser. Alice Kristensen, MedCom 23. Maj 2018

Projektgruppemøde #1 Forbedring af epikriser. Alice Kristensen, MedCom 23. Maj 2018 1 Projektgruppemøde #1 Forbedring af epikriser Alice Kristensen, MedCom 23. Maj 2018 2 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere 2. Digital Almen praksis programmet v. Tom Sørensen 3. Projekt

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 10 den 3. marts 2016

Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 10 den 3. marts 2016 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPSZB Koordineret med: Sagsnr.: 1601117 Dok. nr.: 42246 Dato: 18. marts 2016 Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 10 den 3. marts

Læs mere

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2 INDSATSOMRÅDE 2 Viden til tiden Bedre sammenhæng i patientforløb er en vigtig fælles målsætning, som KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet på flere fronter samarbejder om. Parterne har med

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ 4 Baggrund Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Møde i styregruppen for Projekt Fælles medicingrundlag

Møde i styregruppen for Projekt Fælles medicingrundlag Devoteam Consulting A/S Tuborg Parkvej 10 DK-2900 Hellerup Copenhagen, Denmark Tel +45 39 45 07 00 Fax +45 39 45 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk 01-05-2007 Møde i styregruppen for Projekt

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Den intelligente indbakke [ ]

Projektinitieringsdokument (PID) Den intelligente indbakke [ ] Projektinitieringsdokument (PID) Den intelligente indbakke [08.02.2018] Indhold 1 STAMDATA... 3 2 FORMÅL MED PROJEKTET... 3 3 AFGRÆNSNING... 4 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER... 4 5 BUDGET... 5 6 EVALUERING OG

Læs mere

Forretningsorden for samarbejde

Forretningsorden for samarbejde Aarhus Februar 2016 Sagsnr. 020789-0092 tb/tb/kkp Forretningsorden for samarbejde Aalborg Kommune og Budolfi Plads, Aalborg 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Samarbejdets organisering... 3

Læs mere

Fælles brugergruppemøde Hurtigt patientoverblik og Bedre forberedelse af konsultationer

Fælles brugergruppemøde Hurtigt patientoverblik og Bedre forberedelse af konsultationer Fælles brugergruppemøde Hurtigt patientoverblik og Bedre forberedelse af konsultationer Torsdag den 6. september 2018 2 Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst og præsentationsrunde 10:15-10:45 Gennemgang af workshoprapport

Læs mere

5. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 3. februar 2017

5. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 3. februar 2017 5. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner 3. februar 2017 2 Dagsorden 1. Meddelelser 2. Gennemgang af leveranceoverblik og status på projektet 3. Drøftelse af model for udbredelse af forløbsplaner

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udkast til svar på Rigsrevisionens rapport om it-sikkerheden på SDN [Godkendt af MedComs styregruppe den 12. februar 2016]

Udkast til svar på Rigsrevisionens rapport om it-sikkerheden på SDN [Godkendt af MedComs styregruppe den 12. februar 2016] Udkast til svar på Rigsrevisionens rapport om it-sikkerheden på SDN [Godkendt af MedComs styregruppe den 12. februar 2016] Indhold 1. Indledning... 2 2. Kommentarer til de enkelte punkter... 2 2.1. Hensigtsmæssig

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. 22. maj 2018

PL/PLO/DR/MC møde. 22. maj 2018 PL/PLO/DR/MC møde 22. maj 2018 2 Dagsorden 1. Velkommen. Evt. nye punkter til dagsordenen. 2. Siden sidst, herunder opsamling af opgaver fra referatet 3. Nyt fra MedCom 4. Status på testcamp 2018 5. Nye

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Dagsorden Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 14. dec. 2015 kl 15.30-17.30 i mødelokale SAN, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune (kommunal

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Horsens-klyngen.

Læs mere

Tilbud: Evaluering af PRO i almen lægepraksis. Udarbejdet af CIMT Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital

Tilbud: Evaluering af PRO i almen lægepraksis. Udarbejdet af CIMT Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital Tilbud: Evaluering af PRO i almen lægepraksis Udarbejdet af CIMT Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital Den 25. maj 2018 Side 1/ 6 1. Introduktion Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Bilag 10. Samarbejdsorganisation. Udbud af Medical Device Information Collection

Bilag 10. Samarbejdsorganisation. Udbud af Medical Device Information Collection Bilag 10 Samarbejdsorganisation Udbud af INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag: Formålet med dette

Læs mere

Mødet blev afholdt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K

Mødet blev afholdt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. september 2013, klokken 13:00-16:00. Mødet blev afholdt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K Deltagere: Svend Særkjær,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Statement of Work (SOW) Business Case Implementation BCI-fase

Statement of Work (SOW) Business Case Implementation BCI-fase Statement of Work (SOW) Business Case Implementation BCI-fase Version 1.0 Status: Endelig Side: 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Målsætninger og afgrænsninger (scope)... 4 1.1 Målsætninger for projektet...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem KØBEMHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S (HOFOR)

SAMARBEJDSAFTALE. mellem KØBEMHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S (HOFOR) SAMARBEJDSAFTALE mellem KØBEMHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN og HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S (HOFOR) i forbindelse med implementering af klima- og skybrudsprojekter i København Maj 2015 BAGGRUND

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Status FMK. Alice Kristensen. 29. Maj 2017

Status FMK. Alice Kristensen. 29. Maj 2017 Status FMK Alice Kristensen 29. Maj 2017 2 Certificeringer og roadmap 3 Roadmap 4 Roadmap fortsat RM har meget tidligt i processen søgt dispensation til 19.11.2017 Følgende firmaer bliver ikke klar til

Læs mere

Forløbsplaner - status

Forløbsplaner - status Forløbsplaner - status Der er 3 spor i forløbsplansprojektet lige nu: Pilotafprøvningen med den løsning, XMO har udviklet sammen med DAK-E fra efteråret 2016. Den er implementeret i 14 klinikker og pilotafprøvningen

Læs mere

ANALYSE DIGITAL UNDERSTØTTELSE AF GRAVIDITETSFORLØB. Resumé

ANALYSE DIGITAL UNDERSTØTTELSE AF GRAVIDITETSFORLØB. Resumé ANALYSE DIGITAL UNDERSTØTTELSE AF GRAVIDITETSFORLØB Resumé Baggrund Sundheds-og Ældreministeriet har i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation igangsat en Analyse af digital løsning til graviditetsforløb.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne.

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne. MEDCOM KORT FORTALT HVAD ER MEDCOM? 2 MedCom er bindeleddet i det samarbejdende sundhedsvæsen, idet vi udvikler og udbreder tværsektorielle digitale kommunikationsløsninger. Med andre ord er MedCom et

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen EPJ-Styregruppen Implementeringsgruppen Formål: EPJ-Styregruppen skal varetage den overordnede styring af videreudviklingen af EPJ og af udrulningen af EPJ på alle hospitalerne i Region Midtjylland. EPJ-Styregruppenskal

Læs mere

Forslag til procesplan

Forslag til procesplan Forslag til procesplan Udvikling af helhedsplan for skole/institution i Allerød Version 2, 20.01.2017 Opgaven Allerød kommune har besluttet at der skal opføres en ny institution i Blovstrød med en kapacitet

Læs mere

Kommissorium for: Fælles børn Fælles ansvar

Kommissorium for: Fælles børn Fælles ansvar Kommissorium for: Fælles børn Fælles ansvar Indledning Baggrunden for at igangsætte Fælles børn- Fælles ansvar er ambitionen om at arbejde aktivt med børne- og ungepolitikken og styrke den samlede inklusionsindsats

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Hurtigt patientoverblik [ ]

Projektinitieringsdokument (PID) Hurtigt patientoverblik [ ] Projektinitieringsdokument (PID) Hurtigt patientoverblik [05.02.2018] Indhold 1 STAMDATA... 3 2 FORMÅL MED PROJEKTET... 3 3 AFGRÆNSNING... 4 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER... 4 5 BUDGET... 5 6 EVALUERING OG

Læs mere

Forslaget skal godkendes på MedCom styregruppemøde d. 6. marts, 2008.

Forslaget skal godkendes på MedCom styregruppemøde d. 6. marts, 2008. Odense februar 2008 FORSLAG TIL Samarbejdsaftale SIP Standardiseret Indberetning fra Primærsektoren LÆ-blanketter FMK-Fælles Medicin Kort Aftaleparter: Forslaget skal godkendes på MedCom styregruppemøde

Læs mere

Mødet blev afholdt kl den 10. oktober 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet.

Mødet blev afholdt kl den 10. oktober 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt kl. 13.00 17.00 den 10. oktober 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Temadag om MedCom11 VELKOMMEN!

Temadag om MedCom11 VELKOMMEN! Temadag om MedCom11 VELKOMMEN! Dagens program 10.00 11.00 Velkomst og præsentation af MedCom11 samt oplæg Sal Sjælland 11.00 11.15 Skift til sessioner 11.15 12.30 1. sessionsrunde Session 1 - Modernisering

Læs mere

E-sundhed i almen praksis anno 2018

E-sundhed i almen praksis anno 2018 E-sundhed i almen praksis anno 2018 Martin Bagger Brandt Chefkonsulent, Praktiserende Lægers Organisation E-sundhedsobservatorium 2018 1 E-sundhed i almen praksis En sektor under pres noget til baghovedet

Læs mere

Opkobling og test af tværsektoriel deling af aftaler (komplekse forløb)

Opkobling og test af tværsektoriel deling af aftaler (komplekse forløb) Opkobling og test af tværsektoriel deling af aftaler (komplekse forløb) Formål Formålet med projektet er at opnå et teknisk grundlag for at kunne gennemføre Fælles Pilotafprøvning under Program for digitalt

Læs mere

Kommunikation med kommunerne

Kommunikation med kommunerne Kommunikation med kommunerne Gensidig info mellem datakonsulenter og MedCom Torsdag d. 24. november 2016 Lone Høiberg, LHO@medcom.dk Henvisning til kommunal forebyggelse Agenda 1) Nye anbefalinger fra

Læs mere

at skabelonen senere tilpasses til kommende afrapporterings- og monitorerings skabeloner fra RSI og NSI.

at skabelonen senere tilpasses til kommende afrapporterings- og monitorerings skabeloner fra RSI og NSI. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Styregruppen for MedCom Dato: 11. november 2010 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMMK Sags nr.: 1002020

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 30. november 2017

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 30. november 2017 PL/PLO/DR/MC møde MedCom 30. november 2017 2 Dagsorden 1. Velkommen, godkendelse af referat. Evt. nye punkter til dagsorden 2. Siden sidst, herunder nye punkter og opsamling af opgaver fra referatet Ny

Læs mere

Anbefalet proces for udvikling af fagligt indhold i en forløbsplan

Anbefalet proces for udvikling af fagligt indhold i en forløbsplan Anbefalet proces for udvikling af fagligt indhold i en forløbsplan Det følger af overenskomstaftalen for 2018 mellem RLTN og PLO, at forløbsplaner skal udvikles og udbredes til patienter med type 2-diabetes

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Projektinitieringsdokument. Organisering af tværgående funktioner for forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument. Organisering af tværgående funktioner for forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 Punkt 1, bilag 1b: DFU PiD vedrørende de tværgående funktioner Projektinitieringsdokument Organisering af tværgående funktioner for forskning, talentudvikling,

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 23. september 2013 Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Ledernetværk (referencegruppe) BUU/SU Styregruppe: Direktør Børn og Unge (formand) Centerchef Børn og Unge Centerchef Familie og Handicap Centerchef Sundhed

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Bedre forberedelse af konsultationer gennem spørgeskemaer

Projektinitieringsdokument (PID) Bedre forberedelse af konsultationer gennem spørgeskemaer Projektinitieringsdokument (PID) Bedre forberedelse af konsultationer gennem spørgeskemaer 19-02-2019 Indhold 1 STAMDATA... 2 2 FORMÅL MED PROJEKTET... 2 3 AFGRÆNSNING... 4 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...

Læs mere

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø.

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Dokument: Neutral titel Møde Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid 25. maj 2018, kl. 09.30-11.30 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Deltagere Leif Serup (Hjørring Kommune) Formand

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober 2016

Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober 2016 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPSZB Koordineret med: Sagsnr.: 1601117 Dok. nr.: 194312 Dato: 25. oktober 2016 Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober

Læs mere

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 Til Sygehuspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 3 Dato Juni 2014 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Samarbejdsmodel

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10 DK- 5230 Odense M Telefon 6543 2030 Mobil 2965 0172 Jan Petersen E-mail jap@medcom.dk, krc@medcom.dk Dato 29.10.2014 Vor ref. JAP & KRC Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde

Læs mere

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis. WebPatient-brugergruppemøde. Mandag den 13. juni 2016

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis. WebPatient-brugergruppemøde. Mandag den 13. juni 2016 Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis WebPatient-brugergruppemøde Mandag den 13. juni 2016 2 Dagsorden 14:30-14:45 Velkomst 14:45-15:45 Plan og strategi for WebPatient Projektbetingelser

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

3. Revideret kommissorium for MedComs styregruppe (orienteringspunkt)

3. Revideret kommissorium for MedComs styregruppe (orienteringspunkt) Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinært møde i styregruppen for MedCom9 Der indkaldes hermed som aftalt til ekstraordinært møde i styregruppen for MedCom9 torsdag 15. januar 2015 kl 10.00 til 12.00

Læs mere

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015.

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015. MEDCOM KORT FORTALT 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom understøtter sammenhængen i sundhedsvæsenet med digitale løsninger, der er med til at sikre patienten og borgeren bedre service samt minimere fejl. Vi understøtter

Læs mere