Projektinitieringsdokument (PID) Hurtigt patientoverblik [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektinitieringsdokument (PID) Hurtigt patientoverblik [ ]"

Transkript

1 Projektinitieringsdokument (PID) Hurtigt patientoverblik [ ]

2 Indhold 1 STAMDATA FORMÅL MED PROJEKTET AFGRÆNSNING MÅL OG SUCCESKRITERIER BUDGET EVALUERING OG GEVINSTER TEKNISK LØSNING ORGANISERING TIDS- OG MILEPÆLSPLAN LEVERANCER KVALITET RISICI INTERESSENTER KOMMUNIKATION INFORMATIONSSIKKERHED OVERDRAGELSE FRA PROJEKT TIL DRIFT TOLERANCER REVISIONSHISTORIK BILAG

3 Forord inden udfyldelse af PID Som udgangspunkt skal alle punkter udfyldes i PID en. Det er intentionen, at PID en skal beskrive projektet bredt samt give projektlederen mulighed for at se projektet fra flere forskellige perspektiver. Der kan være punkter, som ikke er relevante for alle projekter. Hvis der er et eller flere punkter, som ikke er relevante for det aktuelle projekt, så notér begrundelsen under punktet i PID en. Lad være med at opfinde emner, der tilpasser projektet til PID en. Når PID en godkendes er der sikkerhed for grundige overvejelser omkring projektet inden igangsættelse. 2

4 1 Stamdata Stamdata Projektnavn Projektleder Projektets primære formål Hurtigt patientoverblik Tom Høg Sørensen Etablere et hurtigt overblik over patientens situation, når patienten kommer i konsultationen, ringer eller sender en e-konsultation. 2 Formål med projektet 2.1 Den nuværende situation (baggrund) I almen praksis er der mange og korte kontakter med patienterne. Dette kan være alt fra en patientkonsultation i klinikken (ofte 10 minutter), pr telefon eller pr. e-konsultation. I langt de fleste af disse situationer bruger lægerne og klinikpersonalet tid på at skaffe sig et overblik over patientens aktuelle situation, både helbredsmæssigt og socialt. Også patientens præferencer i forhold til behandling, samtykker mv. kræver tid at fremfinde. Ikke alle praksissystemer har en patientforside, og hvis de har, så er den ikke tilstrækkeligt dynamisk/intelligent. 2.2 Formålet med projektets løsning Læger og klinikpersonale efterlyser et hurtigt og effektivt overblik over patientens stamdata og præferencer gerne i form af en patientens side, hvor relevante data og aftaler med patienten kan registreres, og som er tilpasset den enkelte patients situation. Formålet med projektets løsning er at give lægen og klinikkens personale et hurtigt overblik over patientens situation, når der er behov herfor (se afsnit 2.1), og dermed frigive tid til andre opgaver. 2.3 Projektets bidrag til strategiske mål Projektet er forankret i programmet Digital Almen Praksis, der har til formål at udnytte den teknologiske udvikling til at gennemføre digitale tiltag i almen praksis, der kan optimere og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger og dermed frigøre tid og rum til flere opgaver. Programmet Digital Almen Praksis er initieret af Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), KL, Danske Regioner og MedCom. 2.4 Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen Det forventes, at læger og klinikpersonalet ved opslag af en patient i klinikkens IT-system får et samlet overblik over patientens situation ved et enkelt klik. Indholdet af overblikket kan variere alt efter patientens aktuelle situation og sygdomsforløb. Der vil klart være forskel på overblikkets indhold, hvis patienten har fx KOL eller diabetes. Indholdet vil ligeledes kunne være forskelligt alt afhængigt af den sundhedsfagliges rolle i klinikken. Overblikket vil grundlæggende præsentere de data, som er relevant for patientens situation, og risikoen for at vigtige oplysninger overses reduceres. Der etableres en funktion i hvert lægesystem, der gør det muligt at konfigurere overblikket for hver sundhedsfaglig rolle eller alternativt for hver enkelt bruger. Elementerne, der kan sammenstilles i overblikket, er eksisterende elementer, som findes forskellige steder i lægesystemet. 3

5 For at sikre en høj faglig konsensus og højere ensartethed i hvilke informationer, der er relevant for at danne et hurtigt og godt overblik over patientens situation, er løsningen implementeret i de forskellige lægesystemer ud fra fælles faglige anbefalinger i almen praksis. For at sikre ensartetheden og deling af gode erfaringer er der etableret en fælles Cloud, hvor setup for de gængse visningsregler stilles til rådighed, og hvorfra den enkelte klinik kan hente dem ned i eget system. Da lægernes præferencer er individuelle, kan overblikket til enhver tid tilpasses den enkelte læge. Det er også muligt for den enkelte klinik at gemme en relevant visningsregel op i den fælles Cloud, så andre klinikker kan få gavn af denne konfiguration. 2.5 Situationen hvis projektet ikke gennemføres (business as usual) Der vil fortsat skulle bruges en del tid på at bladrer rund i patientens data for at skaber et overblik over patientens situation. Fx hvis patienten lider af KOL, vil det være nødvendigt at finde patientens seneste lungefunktionsundersøgelse. Når der manuelt skal bladres mellem forskellige vinduer for at skabe sig et overblik over patientens situation vil der, ud over flere klik med et øget tidsforbrug til følge, være risiko for at vigtige oplysninger overses, og risikoen for manglende eller forkert behandling af patienten vil være højere. 2.6 Alternative løsningsscenarier (Vurdér) De forskellige leverandører til almen praksis vil kunne udvikle/videreudvikle egne løsninger og tilbyde deres kunder i praksis hver deres systemspecifikke løsning. Dette alternativ fravælges dog, da der ønskes en høj faglig konsensus og højere ensartethed i hvilke informationer, der er relevant for at danne et hurtigt og godt overblik over patientens situation. Der ønskes derfor fælles faglig baserede løsninger for almen praksis. 3 Afgrænsning Der kan i udgangen af dette projekt være behov for at etablere et selvstændigt udbredelsesprojekt i almen praksis for løsningen. Dette udbredelsesprojekt er ikke en del af nærværende projekt. 4 Mål og succeskriterier Projektets mål Beskrivelse Succeskriterier 1. Workshops Invitér interesserede læger, PLO og DSAM til at deltage i 2-4 workshops, hvor omfang af dataelementer, der skal kunne sættes op i patientoverblikket, fastlægges, samt hvilke standardoverblik og forskellige typer af overblik, der kan forekomme. MedComs opgave vil være at koordinere definitionen af de standardoverblik og forskellige typer af overblik, der skal kunne forekomme. Det er vigtigt at sikre, at alle leverandører på området, bakker op om den tekniske løsning med en fælles Cloud. Produkt: Beskrivelse af Usecases. Beskrivelse dataelementer, der skal kunne sættes op i patientoverblikket samt hvilke standardoverblik og forskellige typer af overblik, der kan forekomme. Leverandører på området bakker op om den tekniske løsning med en fælles Cloud. 4

6 Projektets mål Beskrivelse Succeskriterier 2. Permanent lægefaglige gruppe. Etablere en permanent lægefaglige gruppe, der definerer og dokumentere de gængs fælles visningsregler. 3. Placering af fælles Cloud er afgjort og tildeling af pilotløsningsopgave til udvalgt leverandør. 4. Pilotimplementering og indsamling af relevant feedback 5. Evaluering af pilotforløb og specifikation af funktionelle krav. Afgørelse om hvor fælles Cloud skal ligge. Tildeling af opgave til udvalgt leverandør om deltagelse i udvikling af pilotløsning og driftstest. Gennemfør pilotimplementering og høst feedback fra deltagende læger. Evaluér pilotforløb. Udarbejd specifikation af mindstekrav der skal stilles til alle leverandøres systemer i forhold til at kunne levere den ønskede funktionalitet. Stil pilotløsning, systemdokumentation og implementeringsvejledning til rådighed for leverandørerne. 6. Implementér og udbred løsning Implementér og udbred løsning til øvrige systemer. 7. Brugerne oplever en gevinst En væsentlig baggrund for beslutningen om at starte projektet. Gruppe etableret med beskrivelser. Kriterie: Afgørelse om placering af fælles Cloud. Tildeling af opgave til udvalgt leverandør i udvikling af pilotløsning og driftstest. Kriterie: Pilotdriftsafprøvning og feedback fra deltagere. Produkt: Evaluering af pilotforløb. Specifikation for løsningen. Kriterie: Systemdokumentation og implementeringsguide stilles til rådighed for leverandørerne. Kriterie: 1: Alle LPS leverandørerne har implementeret løsningen i deres system. 2: Teknisk udbredelse til alle klinikker 3: Implementer fælles Cloud. Gennem spørgeskemaundersøgelser: 1: Brugerne oplever et kvalitetsløft 2: Brugerne oplever en tidsbesparelse 5 Budget Projektet er en del af den samlede budgetramme for programmet Digital Almen Praksis. Posteringstekst År År I ALT Lønninger Overheadudgifter Møder/rejser egne Konsulentbistand Mødegodtgørelse -og forplejning Samarbejdsaftaler Informationsmateriale Konference, stand 5

7 It, øvrigt Statistik Diverse, inkl. repræsentation IALT 6 Evaluering og gevinster 6.1 Strategi for gevinstrealisering / Effektiviseringsgevinster Evaluering af projektet vil følge de beskrevne milepæle, således forstået, at der følges op på hvorvidt milepælene nås, og hvis ikke, hvordan det ved korrigerende handlinger vil kunne lykkes at nå de enkelte milepæle. Gevinstrealisering og effektiviseringsgevinst vil være i form af øget kvalitet og effektiv udnyttelse af konsultationstid. Når lægen slår patienten op i IT-systemet, vil der umiddelbart være et godt overblik over patientens situation, og lægen kan hurtigt vurdere patientens henvendelse i en sammenhæng. Det skal overvejes, om man ønsker at måle den tid direkte, som lægen bruger til at skabe sig et overblik over patienten før og efter at løsningen er implementeret. Alternativt laves en spørgeskemaundersøgelse blandt lægerne, som måler lægens oplevelse af den implementerede løsning. 6.2 Økonomisk gevinst Der forventes principielt ikke økonomiske gevinster i dette projekt. Dog kan der blive tale om frigivelse af tid i almen praksis, som kan bruges til andre opgaver. Der er ikke udarbejdet businesscase på projektet. 6.3 Kvalitetsløft og ikke-økonomiske gevinster Projektet forventes at give et kvalitetsløft for almen praksis og vil give øget faglig konsensus og ensartethed. 7 Teknisk løsning Projektet er opdelt i to tekniske spor. Spor 1: Implementering af løsningen i de enkelte lægesystemer. Spor 2: Implementering af den fælles Cloud. 7.1 Test Spor 1: Test af en eller to lægesystemer. Spor 2: Der testes om der kan hentes visningsregler fra den fælles Cloud. Herudover testes, om der kan oprettes, rettes og slettes visningsregler i den fælles Cloud. Der skal ligeledes testes brugerrettigheder på den fælles Cloud. 6

8 8 Organisering 8.1 Projektorganisation National bestyrelse for IT Styregruppe for Digital almen praksis MedComs styregruppe Projektledelse Bedre forberedelse af konsultation Brugergruppe Leverandørgruppe 8.2 Styregruppe Projektet hører ind under programmet for Digital Almen Praksis og referere til en fælles overordnet styregruppe. Der vil derfor ikke til de enkelte projekter i programmet blive nedsat styregrupper. 8.3 Projektgrupper [f.eks. teknik, kliniker, projektleder] Brugergruppe Titel Navn /Funktion Organisation Projektleder Tom Høg Sørensen MedCom PLO - 1 repræsentant DSAM? 1-2 repræsentant Dak-e? (Henrik Rasmussen) 1 repræsentant PL-forum - 1 repræsentant Almen praksis - Mindst 3 læger, 1 sekretær, 1 bioanalytiker og 1 sygeplejerske fra praksis. Leverandørgruppe Titel Navn /Funktion Organisation Projektleder Tom Høg Sørensen MedCom Projektmedarbejder Gitte Henriksen MedCom Standardiseringskonsulent? MedCom Leverandør - Leverandør for fælles Cloud 7

9 8.4 MedCom projektbemanding Rolle Navn Ressource Kompetencer Projektleder Tom Høg Sørensen 25% Projektledelse og stort kendskab til PL og udvikling af lægesystemer Projektdeltager Gitte Henriksen - Stort kendskab og god kontakt til PL og kommunikation med disse Projektdeltager? - Standardiseringskonsulent Administration - - Budget/regnskab og andre administrative opgaver. Ekstern konsulent Martin Bach Jensen Professor i almen medicin, Nord-kap - Stort kendskab Bedre forberedelse til konsultation og god kontakt til dak-e og sidder i bestyrelse hos DSAM. Ekstern konsulent Flere? -. 9 Tids- og milepælsplan 9.1 Tidsplan Nr. Fase Startdato Slutdato Varighed i mdr. 1 Projektforberedelse og afklaring 1.kvartal kvartal Workshops 1.kvartal kvartal Tildeling af pilotløsningsopgave og 3.kvartal kvartal gennemførelse heraf. 4 Evaluering af pilotforløb og specifikation 1.kvartal kvartal af funktionelle krav 5 Implementering og godkendelse af 2.kvartal kvartal løsning til alle systemer Etablering af permanent lægefaglige 3.kvartal kvartal gruppe. 6 Teknisk udbredelse af løsning til 4.kvartal kvartal alle klinikker 7 Organisatorisk udbredelse i alle klinikker 4.kvartal 2019? 9.2 Milepælsplan 1. juli 2018 Lægesystemleverandører bakker op om valgt løsning. 1. juli 2018 Tildeling af pilotløsningsopgave til udvalgt Lægesystemleverandør. 31. marts Pilotafprøvning er gennemført og implementeringsguide udarbejdet. 30. september 2019 Løsning implementeret og alle systemer er godkendt. 31. oktober Teknisk udbredelse af løsning til alle kliniker 8

10 10 Leverancer 10.1 Hovedleverancer og afhængigheder Leverance Beskrivelse Leveringstidspunkt Afhængigheder Beskrivelse af løsning og usecases Etablere en lægefaglige gruppe, der definerer og dokumentere de gængs fælles visningsregler. Udstilling af monitorering for udbredelse og anvendelse af løsningen. Implementeringsguide for det gode patientoverblik i almen praksis 1. juli 2018 Workshop er afholdt. 1. juli 2018 Pilotløsning er i anvendelse. 31. marts 2019 Pilotløsning er implementeret og der er indsamlet relevant feedback 11 Kvalitet Alle leverandører skal til hver en tid leve op til og overholde de minimumsspecifikationer der beskrives gennem dette projekt. Der er endnu ikke taget stilling til om leverandører skal testes og certificeres inden de anvender den fælles Cloud. 12 Risici Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning Lægesystemleverandørerne ønsker ikke at deltage og bekoste egen udviklingstiltag. Uenighed om hvor relevant fælles Cloud er for praksis i forhold til indsatsen. Hovedparten af praksis tage ikke løsningen i brug. Der høstes ikke nogen gevinst Projektet kan gennemføres, men uden fælles visningsregler gemt i Cloud. Kan få konsekvens for effektiv ibrugtagning, da fælles gængse visningsregler ikke blot kan hentes ned fra Cloud. Høster ikke den tidsbesparelse og kvalitetsløft løsningen vil kunne give. Det bør overvejes om der i projektet skal indgås samarbejdsaftaler og honorere leverandørerne med et symbolsk beløb for udvikling i eget system. Alternativt må PLO gå i dialog og evt. lægge pres på leverandørerne på vegne af deres medlemmer. MedCom skal afklare og tidlig i forløbet drøfte med PLO og deres IT- og dataudvalg, hvilke fordele og ulemper der er i forhold til placering og etablering af fælles Cloud og kommende drift heraf. Der kan være et behov for at etablere et udbredelsesprojekt af løsningen i almen praksis. Denne opgave er ikke forankret i dette projekt. Styregruppen for Digital almen praksis. MedCom Styregruppen for Digital almen praksis. 9

11 13 Interessenter Almen praksis er vigtig interessent i dette projekt, idet de er de primære aktører, der vil opleve gevinst i gennemførelsen af projektet. Derudover er leverandørerne vigtige for projektets gennemførelse. 14 Kommunikation Projektet vil blive kommunikeret som en del af den samlede kommunikationsstrategi for hele programmet Digital Almen Praksis Hovedbudskaber Budskaber Projektets vision og strategi: At etablere et hurtigt overblik over patientens situation, når patienten kommer i konsultationen, ringer eller sender en e-konsultation. Det forventes at det hurtige overblik kan spare tid i forbindelse med konsultationerne. En tid, der kan bruges på andre opgaver. Overblikket forventes samtidigt at øge kvaliteten af patientbehandlingen, da overblikket reducerer risikoen for, at der er data der gemmer sig på forskellige skærmbilleder. For at sikre højere faglighed, ensartethed og deling af gode erfaringer etableres en fælles Cloud, hvor de mest gængse sammenstillinger af data i overblikket stilles til rådighed, og hvorfra den enkelte klinik kan hente dem ned i eget system. Da lægernes præferencer er individuelle, kan overblikket til enhver tid tilpasses den enkelte læge. Har en læge sammensat et godt overblik, kan denne lægge det op i den fælles Cloud til gavn for sine kolleger på tværs af klinikker. Projektets indhold: Resultater og gevinster: It-løsningen: 14.2 Formidling af budskaber til interessenter/målgrupper Budskaber til interessenter/målgrupper kommunikeres via nyhedsbreve, monitorering/afrapportering, samt generel information på MedComs hjemmeside herunder mødeindkaldelser og mødereferater. Det vurderes ikke relevant for dette projekt at evaluere kommunikationsdelen. 15 Informationssikkerhed Der er i dette projekt ikke tale om at registrere eller anvende nye oplysninger. I dette projekt er der tale om at præsentere udpluk af eksisterende data på samme skærmbillede. Der er altså tale om data, som i forvejen præsenteres på forskellige skærmbilleder eller faneblade i samme IT-system. Man skal dog være opmærksom på, at data bestemte sundhedsfaglige roller ikke har adgang til i forvejen, ikke umiddelbart må vises på det fælles skærmbillede Sikkerhedsmæssig risikovurdering Da der er tale om anden visning af eksisterende data i eksisterende IT-systemer, er er det ikke nødvendigt at udarbejde en omfattende risikovurdering af løsningen. Der skal dog være 10

12 fokus på, at adgangen til data i løsningen skal understøttes af den eksisterende adgangshåndtering i IT-systemet Konsekvensvurdering for privatlivet Med beskrivelsen i afsnit 15.1 vurderes det, at projektet ikke giver ændringer i forholdet mellem datasubjektet (patienten) og den dataansvarlige (lægeklinikken). 16 Overdragelse fra projekt til drift 16.1 Overdragelse af leverancer fra projekt til drift Det er uafklaret hvem der skal varetage driften af fælles Cloud Driftsansvarlige Endnu ikke afgjort, hvilken organisation, der skal være driftsansvarlig for den fælles Cloud. Rolle Navn og titel Enhed Systemejer (forretning) Platformsejer (teknisk drift) 17 Tolerancer Råderum for projektleder Ingen. Overskridelse af de enkelte budgetpunkter behandles i styregruppen Ingen. Overskridelse kræver godkendelse af MedComs ledelse. Ingen. Overskridelse håndteres i afrapportering og behandles i styregruppen. 18 Revisionshistorik Toleranceområde Projektudgifter: Interne ressourcer: Tid: Revisionsdato Version Ændringer Ændringer markeret? Forfatter Oprettet THS 19 Bilag Deloitte rapport Digital Almen Praksis med speciel fokus på side

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID)

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID) AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø (PID) [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Stamdata... 3 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

[PROJEKTNAVN] [UNDERTITEL]

[PROJEKTNAVN] [UNDERTITEL] Business Case for [PROJEKTNAVN] [UNDERTITEL] [Evt. projektets motto] Projektejer: Navn Titel Enhed Projektleder: Navn Titel Enhed Indhold 1 STAMDATA... 2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET... 2 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Forløbsplaner - status

Forløbsplaner - status Forløbsplaner - status Der er 3 spor i forløbsplansprojektet lige nu: Pilotafprøvningen med den løsning, XMO har udviklet sammen med DAK-E fra efteråret 2016. Den er implementeret i 14 klinikker og pilotafprøvningen

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 2 2 Konstitution

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til ændringsanmodninger... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb

Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb (Bilag til dagsordenspunkt 2, Orientering om Arkitekturanalyse på sundhedsområdet af komplekse

Læs mere

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis. WebPatient-brugergruppemøde. Mandag den 13. juni 2016

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis. WebPatient-brugergruppemøde. Mandag den 13. juni 2016 Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis WebPatient-brugergruppemøde Mandag den 13. juni 2016 2 Dagsorden 14:30-14:45 Velkomst 14:45-15:45 Plan og strategi for WebPatient Projektbetingelser

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT Fastlæggelse af rammer og principper for økonomisk styringsmodel Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Projektinitieringsdokument 1 Dokumentkontrol 3 1.1 Revisionshistorik 3

Læs mere

Projektinitieringsdokument v Modning af telemedicinsk infrastruktur

Projektinitieringsdokument v Modning af telemedicinsk infrastruktur Projektinitieringsdokument v. 1.0 Modning af telemedicinsk infrastruktur Del 2 KIH modning, integrationer og pilot MedCom opgaver 29. februar 2016 Projektmodel SUM Produkt: PID, ver. 2.2 Indhold 1 STAMDATA...

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Afvigelsesanmodning [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL AFVIGELSESANMODNINGER... 2 1 STAMDATA... 3 2 ANMODNING... 3 3 KONSEKVENSER

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN Projektkommissorium 20. april 201 Der skal udfyldes projektkommissorium for særligt definerede projekter der gennemføres i PS. Kommissoriet udfyldes løbende i takt med at projektet bevæger sig gennem den

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Status FMK. Alice Kristensen. 29. Maj 2017

Status FMK. Alice Kristensen. 29. Maj 2017 Status FMK Alice Kristensen 29. Maj 2017 2 Certificeringer og roadmap 3 Roadmap 4 Roadmap fortsat RM har meget tidligt i processen søgt dispensation til 19.11.2017 Følgende firmaer bliver ikke klar til

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag.

Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag. Odense juni 2007 Forslag til Samarbejdsaftale* Lægesystempilotprojekt Medicinprojekt FAME første fase Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag.

Læs mere

Perspektiver, udfordringer og eksempler på telemedicin

Perspektiver, udfordringer og eksempler på telemedicin Telemedicin - Perspektiver for almen praksis og patienterne Temadrøftelse d. 25. februar 2016 Program Perspektiver, udfordringer og eksempler på telemedicin v/centerleder Britta Ravn, Center for Telemedicin,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder. Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H

Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder. Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H Koncern IT Emner Organisering af projektarbejdet herunder implementeringsstruktur

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

INTERESSENTHÅNDTERING

INTERESSENTHÅNDTERING AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til interessenthåndtering... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

shared care i Roskilde Amt

shared care i Roskilde Amt En undersøgelse af pilotimplementering af IT-understøttet shared care i Roskilde Amt Sine Øelund, Louise Koch, Maren Granlien 1 Hvad er shared care? Mange definitioner og grader af shared care Fokus: Kommunikation

Læs mere

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016 Opgaver i arbejdsgruppe vedr., rehabilitering og hjælpemidler Arbejdsplan for Maj Opgaver der videreføres fra tidligere arbejdsgrupper eller nye opgaver til gruppen Uddybende beskrivelse Status Opgaver

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s.

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s. VEJLEDNING til praktiserende dermatologer Ny Sentinel NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - nyt i Sentinel s. 1 2. Tag stilling til din opsætning af Sentinel s. 2 3. Rapporter til NMSC-databasen

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

1. Indledning nyt i Sentinel s Hvis du ønsker historiske data slettet s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s.

1. Indledning nyt i Sentinel s Hvis du ønsker historiske data slettet s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s. VEJLEDNING til praktiserende øjenlæger Ny Sentinel Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning nyt i Sentinel s. 1 2. Hvis du ønsker historiske data slettet s. 2 3. Tag stilling til din opsætning af Sentinel

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Governance model for MedCom versionsopdatering

Governance model for MedCom versionsopdatering Governance model for MedCom versionsopdatering 13. november 2014 Indhold Indledning... 1 Resultatmål med governancemodel... 2 Hvordan opnås målet om en governancemodel?... 2 MedCom årshjul og milepæle...

Læs mere

AAU Proces- og IT governance

AAU Proces- og IT governance AAU it services Selma Lagerlöfs Vej 300 9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T S A G S B E H A N D L E R : P R O C E S - & P O R T E F Ø L J E L E D E R K A S P E R S Ø N D E R G A A R D A N D E R S E N T + 4 5 9

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb. Dialogmøde den 24. september 2015

Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb. Dialogmøde den 24. september 2015 Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb Dialogmøde den 24. september 2015 ØKONOMIAFTALE FOR 2015 Digitalt samarbejde om komplekse forløb Parterne er enige om at undersøge de sundhedsfaglige

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere