Indholdsfortegnelse. Bedre boliger til borgeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Bedre boliger til borgeren"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 Om boligplanen...3 Beboerens trivsel...4 Målgruppe og boligtyper i Sundhed og Omsorg...5 Målsætning 1. Varierede og fleksible boliger...6 Målsætning 2. Boligernes indretning og teknologiske hjælpemidler...7 Målsætning 3. Boligernes placering...9 Målsætning 4. Midlertidige boliger Målsætning 5. Personalets arbejdsmiljø Målsætning 6. Attraktive og velfungerende lokalcentre Målsætning 7. Miljøvenlige byggerier Målsætning 8. Boligudvikling, rådgivning og brugerinddragelse Målsætning 9. Parcelhuset er fremtidens ældrebolig

3 Forord Af sundheds- og omsorgsrådmand Dorthe Laustsen Boligens udformning, indretning og muligheden for at være både privat og social har stor betydning for vores trivsel uanset om vi er yngre eller ældre. Vores behov og krav til boligen ændres dog i løbet af livet. Når vi bliver ældre eller får fysiske skavanker, er det vigtigt at have en bolig med en god indretning, så vi i videst muligt omfang kan fortsætte med at leve, som vi altid har gjort. Forskningen viser, at trivslen er størst, når man er herre i eget hus, og når man bevarer værdighed og myndighed over sit eget liv. Det skal boligerne i Sundhed og Omsorg understøtte. Der skal være respekt for privatlivets fred, plads til forskellighed, mulighed for at leve et socialt liv, fleksibel boligindretning og teknologiske hjælpemidler i boligen. Med boligplanen vil vi sikre tidssvarende og fremtidssikrede boliger til alle med særlige behov. Alle kan have tillid til, at det i Århus Kommune er muligt at bo i en egnet bolig gennem hele livet. Beboerne skal have maksimal indflydelse på deres egen bolig og fællesarealerne omkring den. Det skal ske ved at styrke beboerdemokratiet i kommunens boliger, så beboerne kan blive en central og aktiv del af beslutningsprocessen i forbindelse med byggeri og indretning af arealerne. En ældre- eller plejebolig er også arbejdsplads for det personale, som yder omsorg for den enkelte. Derfor skal boligerne også leve op til arbejdsmiljøkravene, så boligen bliver et rart sted at være for såvel beboer som personale. Med boligplanen sætter vi også fokus på at bygge miljøvenlige boliger, som gavner indeklimaet og vores fælles miljø. Det kommer ikke kun de nuværende beboere i kommunens ældre- og plejeboliger til gode men også fremtidens borgere. Boligplanen gælder ikke kun for Århus Kommunes ældre- og plejeboliger. Det skal også være muligt at få et bedre liv i private ejer, leje- eller andelsboliger. Derfor giver Århus Kommune også råd og vejledning til boligændringer og hjælpemidler i private hjem. 2

4 Om boligplanen Boligplanen bidrager til at opfylde Sundhed og Omsorgs mission: Sundhed og Omsorg for et bedre liv. Hensigten med boligplanen er, at der skal skabes de bedste betingelser for at leve i Sundhed og Omsorgs boliger, og at boligerne understøtter den enkelte beboers trivsel og selvhjulpenhed. Det betyder, at boligen skal udformes så fleksibelt, at det er muligt for den enkelte at leve sit liv på egne præmisser, på trods af alder og handicap. Boligen skal medvirke til at bevare og skabe nye sociale relationer og oplevelser og gøre det muligt at leve et aktivt og indholdsrigt liv. Samtidig skal der skabes de bedste betingelser for at arbejde i boligen. Boligindretningen skal leve op til de arbejdsmiljømæssige krav og derved sikre attraktive arbejdspladser. Boligerne skal også udformes, så de er i videst muligt omfang er fremtidssikrede i forhold til kommende generationers ønsker og behov, og der skal igangsættes forsøgsbyggerier, som udfordrer den traditionelle måde at bygge ældre- og plejeboliger på. Boligplanen støttes op af 9 målsætninger, som fungerer som bud på, hvordan planen kan opfyldes og følges op af konkrete aktiviteter. Målsætningerne beskrives på siderne

5 Beboerens trivsel Kost og ernæring Venner og netværk Hjælpemidler Pårørende Velvære Pleje Trivsel Personale Tilgængelighed Bolig Træning Hverdags liv Andre ting Frit efter Kurt Møller & Mary-Ann Knudstrup: Trivsel og plejeboligens udformning, Servicestyrelsen Figuren illustrerer, at mange forskellige forhold i omgivelserne kan have indflydelse på beboernes trivsel. Faktorerne kan have forskellig betydning for den enkelte, afhængig af livsstil, præferencer, livserfaring, værdier, evne til at klare sig selv mv. 4

6 Målgruppe og boligtyper i Sundhed og Omsorg Boligplanen gælder borgere, som har behov for en pleje- eller ældrebolig eller en midlertidig bolig. Det gælder ældre over 65 år og yngre borgere, som har behov for et særligt botilbud. Målgruppen er også borgere, som stadig bor i egen bolig, hvor hjælpemidler eller boligændringer kan forebygge, at der opstår et behov for at få en pleje- eller ældrebolig. Plejeboliger Plejeboliger er karakteriseret ved, at fællesarealer og aktivitetslokaler er en del af bomiljøet, og at der kan tilkaldes personale døgnet rundt. Plejeboligerne er især egnede for borgere, som har et stort pleje- og omsorgsbehov både fysisk og psykisk. Ældreboliger Ældreboliger har indretning, som gør dem egnede til borgere, der har behov for en mere hensigtsmæssig indrettet bolig. Ældreboligerne kan ligge i nærheden af et lokalcenter, men kan også være en selvstændig bebyggelse eller en del af et almennyttigt boligbyggeri. Midlertidige boliger Kommunen råder også over midlertidige boliger, som tilbydes til borgere, som ikke kan klare sig i deres eget hjem i en kortere periode. Private boliger Udover de kommunale boligtyper beskæftiger boligplanen sig også med private ejer, leje- eller andelsboliger, hvor kommunen giver råd og vejledning i forbindelse med boligændringer, ombygning og indretning til specielle behov. Fakta Sundhed og Omsorg råder over ca boliger, fortrinsvis til svage ældre og handicappede. Man skal visiteres for at få en af Sundhed og Omsorgs boliger. Ældre- og plejeboliger administreres på samme måde som boligforeningsboliger der indgås lejekontrakt, og man betaler indskud og månedlig husleje. Huslejen varierer fra bolig til bolig. Beboerne har mulighed for at søge boligstøtte. Beskyttede boliger og plejehjemspladser er boliger, hvor beboeren betaler en boligafgift, der dels bestemmes af omkostningerne ved drift af boligerne, dels af beboerens indtægter. 5

7 Målsætning 1. Varierede og fleksible boliger Mennesker er forskellige og har forskellige behov, der ændrer sig over tid. Ældre- og plejeboligerne skal derfor være fleksible, så de tilgodeser forskelligheden blandt beboerne og kan ændres i takt med den enkelte beboers behov. Boligen skal kunne tilpasses beboerens individuelle ønsker, så det er muligt at give boligen et individuelt præg. Den private bolig skal have minimum to rum, og det skal være muligt at ændre på ruminddelingen ved hjælp af flytbare vægge. Boligerne skal være lyse og imødekommende og variere i størrelse, og det skal være muligt for ægtefæller at bo sammen i en pleje- eller ældrebolig så længe som muligt. Hver bolig skal som minimum udstyres med fransk altan eller have adgangsforhold til det fri via brede døre. Der skal etableres boliger for beboere med specifikke behov eksempelvis demens, og det skal være muligt at flytte fra en boenhed til en anden i bebyggelsen, hvis man ikke trives i den bolig, hvor man bor. De pårørende har betydning for trivslen for en beboer i en plejebolig. Derfor skal der være gæsteværelser, så pårørende har mulighed for at overnatte, når de besøger en beboer i en af kommunens plejeboliger. Vi vil Bygge og modernisere plejeboliger i alle lokalområder af Århus og modernisere ældreboliger Opføre boliger med stor grad af fleksibilitet, så de kan tilpasses den enkeltes ønsker og behov Opføre gæsteværelser Sikre en arkitektonisk varieret boligmasse, der udfordrer den vante måde at bygge lokalcentre, ældre- og plejeboliger på Sikre en fornuftig drift ved så vidt muligt at bygge 72 plejeboliger i et byggeri Sikre intimitet og hjemlighed ved at opdele bebyggelser i boenheder med boliger pr. enhed 6

8 Målsætning 2. Boligernes indretning og teknologiske hjælpemidler Boligernes fysiske indretning Ved udformningen af ældre- eller plejeboliger skal der ikke kun tages hensyn til det arkitektoniske udtryk. Pleje- og ældreboliger i Århus Kommune skal indrettes, så de fremmer beboernes trivsel og livsglæde mest muligt. Boligen er først og fremmest beboerens eget hjem, og forskningen dokumenterer, at muligheden for at være privat har afgørende betydning for trivslen. Det skal boligens indretning understøtte. Beboeren skal derfor medbringe egne møbler, tv, pc og andre genstande, så det nye hjem i høj grad minder om det hjem, man kommer fra. Det betyder også, at der skal være tilstrækkelig opbevaringsplads til tøj, private ejendele og hjælpemidler. Tilgængelighed er et nøgleord i boligens fysiske indretning. Boligen skal være indrettet, så ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere, kan bo i den. Tilgængeligheden gælder alle detaljer i boligen lige fra gulvbelægning og placering af vask, bad, skabe, hylder og vinduer. Adgangsforholdene skal også være egnede for gangbesværede, og hver bolig skal være udstyret med kommunikationsanlæg, hvorfra sundhedsfagligt personale kan tilkaldes på ethvert tidspunkt af døgnet. I alle boliger skal der etableres en entre, som tydeligt viser, hvor den private bolig begynder. På den måde sikres fornemmelsen af hjem mest muligt. Fælles opholdsarealer I forbindelse med plejeboliger skal der være fælles opholdsarealer, som skal have mest muligt dagslys, udsyn og en god akustik. Der skal være god sammenhæng mellem ude- og indeliv fra fællesarealerne, og der være mulighed for at komme udenfor via brede døre fra de fælles opholdsarealer. 7

9 I hver boenhed skal der være et lokale med køkken og spiseborde. Køkkenet skal være en integreret del af boenheden, og bordene skal kunne opdeles, så beboerne kan vælge at spise i mindre grupper. Der skal placeres en opholdsstue i umiddelbar tilknytning til spisestuen, så de to rum kan lægges sammen ved større arrangementer. Det skal også være muligt at spise med gæster i den private bolig, i spisestuen eller i opholdsstuen. I hver bebyggelse bør der være en festsal, som kan reserveres til specielle lejligheder. I hver plejeboligbebyggelse skal der desuden indrettes rum til fysisk træning og udfoldelse samt rum til samvær om aktiviteter på tværs af boenhederne. Teknologi i boligen Der sker i disse år en rivende udvikling inden for udviklingen af velfærdsteknologiske tiltag. Sundhed og Omsorg ønsker med udgangspunkt i den enkelte beboers hverdagsliv at indføre velfærdsteknologiske løsninger i boligerne, der kan bidrage til at give borgerne øget selvbestemmelse og selvhjulpenhed. Det drejer sig om teknologi, der kan gøre beboerne selvhjulpne i hverdagssituationer for eksempel i forbindelse med spisning, personlig hygiejne eller tøjvask, og som kan skabe øget mobilitet. Det kan også dreje sig om elektronisk betjening af persienner, gardiner, døre og vinduer og IT-adgang. Samtidig skal teknologien kunne aflaste personalet, så der bliver større fokus på kerneydelsen i fremtiden. Vi vil Sikre boligtilbud med en god tilgængelighed Sætte fokus på de forhold, der skaber trivsel, livsglæde og tryghed i forbindelse med planlægningen af byggeri Sikre at boligerne har teknologiske hjælpemidler, som bidrager til at styrke beboernes selvhjulpenhed og trivsel 8

10 Målsætning 3. Boligernes placering Boligens beliggenhed har stor betydning for trivslen. De fleste foretrækker en bolig i den del af kommunen, hvor de hidtil har boet alternativt en bolig i nærheden af pårørende, så man i størst mulig udstrækning kan bevare det hidtidige netværk til familie og venner. Alle nye boliger skal derfor placeres i de områder af kommunen, hvor efterspørgslen efter boliger er større end udbuddet. For at sikre kontakten til det omkringliggende samfund tilstræbes det at placere de enkelte pleje- eller ældreboligbyggerier tæt på lokalcentre, butikker, sundhedstilbud, børneinstitutioner og lignende. Mangfoldighed i boligmassen er et nøgleord, og det tilstræbes at placere boliger i områder, så samfundets forskellighed sikres. Det vil sige en blanding af ejer- andels- og lejeboliger. Boligerne placeres så vidt muligt i nærheden af grønne og rekreative områder, og der anlægges små haver eller terrasser i forbindelse med boligerne. Boligerne placeres, så der er udsyn og udsigt fra boligen. For at øge den enkelte beboers trivsel tilstræbes det desuden at placere boliger så tæt som muligt på offentlig transport. Vi vil Placere boliger i alle områder af Århus Kommune Bygge nye boliger, hvor efterspørgslen er større end udbuddet Placere boliger i områder, der sikrer en boligmæssig mangfoldighed Bygge boliger i nærheden af grønne områder Bygge boliger tæt ved lokalcentre Samarbejde med boligforeningerne om placering af almene boliger, seniorboliger, ældre- og plejeboliger samt lokalcentre INFO: 1. januar 2009 er plejeboliggarantien gældende. Garantien medfører, at ældre skal tilbydes en ledig plejebolig senest 2 måneder efter, at de er visiteret og optaget på en venteliste til en plejebolig. Plejeboligen er ikke nødvendigvis den højest prioriterede bolig 9

11 Målsætning 4. Midlertidige boliger Sundhed og Omsorgs midlertidige boliger er kendetegnet ved at være boliger, som tilbydes borgere, der i en kort periode har et særligt behov for omsorg og pleje. De midlertidige boliger skal være i god stand, så de fremmer en positiv rekreation og hjælp til selvhjælp hos den enkelte beboer. Efter et ophold i en midlertidig bolig skal beboeren gerne opleve at have mere energi og mod på at kunne klare dagligdagen i eget hjem. Sundhed og Omsorgs midlertidige boliger skal også rumme et tilbud til de borgere, hvis pårørende passer dem derhjemme, men som i en periode har behov for at andre kan træde til med hjælp og støtte. Vi vil Modernisere utidssvarende midlertidige boliger til imødekommende boliger, der fremmer beboerens rekreation, trivsel og livsglæde Tilbyde borgere, der er visiteret til en midlertidig bolig en bolig, hvor teknologiske hjælpemidler er en selvfølge Udvikle muligheden for selvindskrivning i kommunens midlertidige boliger 10

12 Målsætning 5. Personalets arbejdsmiljø Attraktive og sikre arbejdspladser medvirker til at skabe trivsel hos personalet, og denne trivsel smitter også af på beboerne. De boliger, som personalet i Sundhed og Omsorg kommer i, skal være en sikker arbejdsplads for den enkelte medarbejder. Der kan blandt andet være et behov for at ændre indretningen i boligen og anskaffe hjælpemidler. I alle boliger skal der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering for arbejdet. Arbejdspladsvurderingen skal beskrive de væsentligste arbejdsmiljøforhold og forslag til løsninger. Vurderingen skal foretages, inden arbejdet starter i boligen. Der skal desuden placeres personalefaciliteter i nærheden af boligerne, således at medarbejderne tilbringer mest muligt af deres tid sammen med borgerne. Vi vil Sikre personalets arbejdsmiljø i alle boliger og fællesarealer Indrette personalefaciliteter tæt på boliger og fællesfaciliteter Arbejde for at forøge servicearealernes størrelse 11

13 Målsætning 6. Attraktive og velfungerende lokalcentre På Århus Kommunes 37 lokalcentre foregår en række initiativer, som bidrager til at styrke den enkelte borgers trivsel og livsglæde. Lokalcenterbygningerne udgør rammerne for centrenes mangeartede serviceopgaver. Bygningerne skal derfor understøtte, at det er naturligt at komme i centret til aktiviteter, sundhedstjek, for at spise og til sociale arrangementer. Bygningerne skal også kunne tilbyde gode rammer for de aktiviteter, der udfoldes gennem det frivillige arbejde. Det betyder, at det bl.a. skal tilstræbes, at der etableres omklædnings- og badefaciliteter på hvert lokalcenter. Lokalcentret skal summe af liv, og bygningerne skal understøtte denne ambition. Lokalcentre skal gerne placeres i tæt tilknytning til butikker, børneinstitutioner og forskellige sundhedstilbud, så lokalcenter og boliger bliver en naturlig integreret del af det omkringliggende samfund. Vi vil Vedligeholde og udvikle lokalcenterbygningerne, så de er fremtidssikrede og sikrer, at brugeres trivsel understøttes bedst muligt Bygge fremtidssikrede lokalcentre i byudviklings- og byomdannelsesområder tæt på butikker, daginstitutioner, offentlig transport og forskellige sundhedstilbud Bygge fremtidens lokalcentre tæt på Sundhed og Omsorgs boliger og sikre, at aktiviteter, sundhedstilbud og gode vilkår for de frivillige er en selvfølge Udvikle cafeerne, så de bliver et større aktiv for lokalcentrene, herunder udvikle partnerskaber og indgå forpagtningsaftaler Vi vil eksperimentere og tænke nyt, når vi bygger boliger og lokalcentre. Vi vil bygge sundhedscentre og frivillighuse i tilknytning til lokalcentre eksempelvis på Århus Havn og i Lisbjerg 12

14 Målsætning 7. Miljøvenlige byggerier Byrådet i Århus Kommune har vedtaget, at Århus skal være CO2 neutral inden år Det betyder, at den menneskeskabte drivhuseffekt skal begrænses mest muligt. En måde at reducere drivhusgasserne på er ved at begrænse energiforbruget i boligerne samt ved at benytte energi fra uudtømmelige og genbrugelige kilder, såsom solenergi, vindenergi og biobrændsel. Sundhed og Omsorg vil bidrage til at nå målet om CO2 neutralitet ved at eksperimentere med at bygge energirigtige og gerne energiproducerende boliger og på den måde gå foran for at skabe et godt klima i Århus. Der skal endvidere i videst muligt omfang benyttes miljøvenlige byggematerialer til boligerne, ligesom der skal være fokus på indeklimaet, herunder ventilation, solafskærmning mv. Alle boliger og byggerier i Sundhed og Omsorg skal endvidere energimærkes, så der kan sættes ind med energiforbedringer, hvor behovet er størst. Vi vil Bygge energi- og miljøvenlige boliger Igangsætte forsøgsprojekter med alternative energiformer Anvende miljøvenlige byggematerialer og skabe et godt indeklima Nedbringe forbruget af vand, varme, el og affald og udarbejde grønne regnskaber hvert år 13

15 Målsætning 8. Boligudvikling, rådgivning og brugerinddragelse Boliger, lokalcentre og fællesarealer får den bedste udformning, hvis der sker en bred inddragelse af interessenter i byggeriets planlægningsproces. For at sikre det rigtige prioriterings- og beslutningsgrundlag i byggerier skal der nedsættes en tværgående boligudviklingsgruppe med repræsentanter fra Sundhed og Omsorg samt eksterne eksperter. Boligudviklingsgruppen har til formål at inspirere og rådgive de lokale byggeudvalg, som står over for byggerier. Boligudviklingsgruppen skal således sætte de overordnede rammer og retningslinjer for byggerier i Sundhed og Omsorg. Det eksisterende byggeudvalg under Sikkerhedsudvalget fastholdes. Beboerne skal også have maksimal indflydelse på deres egen bolig og fællesarealerne omkring den. Det skal ske ved at styrke beboerdemokratiet i kommunens boliger, så beboerne er en central og aktiv del af beslutningsprocessen i forbindelse med lokale byggerier. Det betyder, at der i forbindelse med en ombygning eller nybyggeri skal altid etableres et lokalt byggeudvalg hvor beboerne er repræsenteret. Deltagerne i de lokale byggeudvalg skal i samarbejde med Århus Kommune og eksterne rådgivere bidrage til at skabe det bedste boligkoncept for det pågældende sted. Vi vil Nedsætte en tværgående boligudviklingsgruppe Fastholde byggeudvalget under Sikkerhedsudvalget Inddrage beboere, ældrerådet, brugerråd, beboer- og pårørenderåd og sikkerhedsgrupper i de lokale byggeudvalg i forbindelse med planlægningen af boliger og lokalcentre Sikre at byggeri af ældre- og plejeboliger samt lokalcentre er i overensstemmelse med Sundhed og Omsorgs byggeprogram, hvori krav til byggeri er oplistet 14

16 Målsætning 9. Parcelhuset er fremtidens ældrebolig Parcelhuset eller en etagebolig med god tilgængelighed vil i stigende grad udgøre et alternativ til en egentlig ældrebolig. Der kan derfor blive behov for bygningsmæssige ændringer og hjælpemidler, så det er muligt at blive i boligen så længe som muligt. Sundhed og Omsorg tilbyder hjælp til mindre bygningsmæssige ændringer i boligen, så beboeren har mulighed for at blive boende og modtage den fornødne plejehjælp i vante omgivelser. Der kan eksempelvis være tale om at fjerne dørtrin i boligen, opsætte gelændere og håndtag eller foretage en bedre indretning af badeværelset. Hjælpen er almindeligvis gratis for modtageren, men hvis den pågældende bor i egen ejendom, og der er tale om en betydelig udgift til indretning af boligen, der tillige forbedrer ejendommen og medfører en forøgelse af ejendommens værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til betaling ved ejerskifte. Der skal i vidt omfang tages hensyn til ansøgers ønske om at blive boende i boligen, såfremt der ikke er tale om kostbare eller omfattende ændringer. Seniorboliger De kommende ældre stiller krav til boligernes indretning, omgivelser og den tilknyttede service. Ikke alle ældre har brug for en egentlig ældrebolig, men finder på den anden side måske også den klassiske familiebolig uegnet. Der kan på den baggrund være behov for at opfordre til og stimulere en mellemform mellem den traditionelle familiebolig og ældre- eller plejeboligen, eksempelvis i form af etablering af privatfinansierede og drevne seniorboliger med tilhørende faciliteter, såsom spisemuligheder og motions- og aktivitetslokaler. 15

17 Vi vil Tilbyde hjælp til bygningsmæssige ændringer, så det bliver muligt at blive i egen bolig så længe som muligt Stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed for beboeren Tilbyde rådgivning og vejledning i forbindelse med planlægning og realisering af private seniorboligprojekter Yde råd og vejledning omkring en hensigtsmæssig indretning af den private bolig Boligrådgivning for Seniorer i Århus Århus Kommune yder økonomisk støtte til driften af Boligrådgivning for Seniorer i Århus. Boligrådgivning for Seniorer i Århus er organiseret som en forening, hvis formål er: - at præge Århus Kommunes boligpolitik for seniorer - at give individuel rådgivning til seniorer om boligvalg og boligløsninger - at udøve oplysningsvirksomhed og forestå arrangementer inden for området - at medvirke til forskningsprojekter på boligområdet i samarbejde med andre - at sikre en bedre udnyttelse af boligmassen Som medlemmer i foreningen kan optages brugere, organisationer, virksomheder, statslige og kommunale institutioner, sammenslutninger, undervisningsinstitutioner og lignende. Der ydes gratis, individuel rådgivning til personer over 50 år. 16

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. 10 principper

Fremtidens plejeboliger. 10 principper Fremtidens plejeboliger 10 principper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indhold Indledning Ti principper Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes Beboernes forskellighed afspejles Den enkelte støttes i at

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

OMSORG FOR ET BEDRE LIV. Den Omsorgsfulde By

OMSORG FOR ET BEDRE LIV. Den Omsorgsfulde By OMSORG FOR ET BEDRE LIV Den Omsorgsfulde By 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.................................................................................. 3 Målgruppe...............................................................................

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard

Ældrebolig. Kvalitetsstandard Ældrebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for ældreboliger Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om ældrebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer Aarhus Kommune Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer 2 VELKOMMEN Et nyt hjem I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del af et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014 DANSKE ÆLDRERÅD Hosea Dutschke 12. november 2014 Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i den kærlige kommune? Medmenneskelighed Medborgerskab Kommunen - et kærligt fællesskab Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis af henvendelsen

Læs mere

Diskussionsoplæg om fremtidens plejehjem til Sundheds og Omsorgsudvalget den 2. maj SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Diskussionsoplæg om fremtidens plejehjem til Sundheds og Omsorgsudvalget den 2. maj SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Diskussionsoplæg om fremtidens plejehjem til Sundheds og Omsorgsudvalget den 2. maj 2016 Side 1 af 6 Nuværende rammer for ældre- og plejehjems byggeri i Sundhed og Omsorg I dag danner følgende rammen om

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg byder velkommen til pårørende 1 Kære pårørende Vi ønsker dig velkommen som pårørende. Denne mappe indeholder informationer målrettet

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 18. november 2015 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommunes første omsorgspolitik sendes med denne indstilling

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Botilbud i Ringsted til blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Egnede botilbud til voksne blinde eller svagsynede mennesker med udviklingshæmning findes kun i begrænset omfang. Mennesker

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål

Læs mere

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk Fuglsangsø Centret Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter www.herning.dk Velkommen til plejeboligerne Fuglsangsø Centret er et center beliggende med en pragtfuld udsigt over Fuglsangsø.

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Informationsmøde Nye muligheder

Informationsmøde Nye muligheder Informationsmøde Nye muligheder som erstatning for botilbuddet Hanstedholm Botilbuddet Hanstedholm Botilbuddet Hanstedholm er udfordret af: Botilbuddets fysiske rammer og bygningens tilstand Ejendomscenterets

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Boliger. For ældre og handicappede

Boliger. For ældre og handicappede Boliger For ældre og handicappede Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund E-mail: plejeogsundhed@gentofte.dk Se også: www.gentofte.dk tlf. 39 98 05 83 20 GENTOFTE KOMMUNE

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Serviceinformation. Midlertidig bolig

Serviceinformation. Midlertidig bolig Serviceinformation Midlertidig bolig Hvad er Midlertidig bolig? Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, jf. Lov om Social Service

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere