VISITATIONSREGLER PÅ ÆLDREOMRÅDET Kvalitetsstandard for tildeling af bolig på plejecenter og handicapegnet bolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISITATIONSREGLER PÅ ÆLDREOMRÅDET Kvalitetsstandard for tildeling af bolig på plejecenter og handicapegnet bolig"

Transkript

1 SOCIAL OG SUNDHED Hjælpemidler og Visitation August 2018Dato: 30. oktober 2014 VISITATIONSREGLER PÅ ÆLDREOMRÅDET Kvalitetsstandard for tildeling af bolig på plejecenter og handicapegnet bolig INDHOLDSFORTEGNELSE: VISITATIONSREGLERNES ANVENDELSESOMRÅDE:...2 LOVGRUNDLAG:...2 KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL PLEJEBOLIG:...2 KRITERIER FOR, HVORNÅR ØNSKE OM ET BESTEMT PLEJECENTER IMØDEKOMMES:...2 TILDELING AF PLEJEBOLIG SKER EFTER FØLGENDE PRIORITERING:...3 KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL DAGPLADS FOR BORGERE MED DEMENS...3 KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL BOLIG EGNET TIL BORGERE MED HANDICAP OG ÆLDRE MED FUNKTIONSTAB...3 KRITERIER FOR, HVORNÅR ØNSKE OM BESTEMT BOLIGOMRÅDE KAN IMØDEKOMMES:...4 TILDELING AF BOLIG EGNET TIL BORGERE MED HANDICAP OG ÆLDRE MED FUNKTIONSTAB:...4 KRITERIER FOR OPHOLD PÅ KORTTIDSPLADS:...6 BESLUTNINGSKOMPETENCEN:...6

2 Indhold Hvornår kan jeg søge om en bolig på et plejecenter?...2 Hvem kan blive godkendt til en bolig på et plejecenter?...2 Hvornår får jeg anvist en bolig på et plejecenter?...2 Mulighed for at søge bolig på plejecenter i anden kommune...3 Tildeling af bolig på et plejecenter sker efter følgende prioritering...3 Hvornår kan jeg søge om en handicapegnet bolig?...3 Hvem kan blive godkendt til en handicapegnet bolig?...3 Kan man ønske en handicapegnet bolig i et bestemt boligområde?...4 Hvornår får jeg anvist en handicapegnet bolig?...4 Lovgrundlag...4 Kontakt Hjælpemidler og Visitation...5 BOLIG PÅ ET PLEJECENTER VISITATIONSREGLERNES ANVENDELSESOMRÅDE: Plejeboliger, almene ældre/handicap boliger, fleksible pladser, genoptræningspladser, aflastningspladser, daghjemspladser og regionens boformer for ældre. LOVGRUNDLAG: Ældreboliger udlejes efter 17 i Lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 26. september Plejeboliger udlejes efter 54 i Lov om almene ældreboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 341 af 13. april Se også 13 i Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om udlejning af almene boliger m.v. Midlertidige ophold bevilges efter Servicelovens 84, stk. 2. Hvornår kan jeg søge om en bolig på et plejecenter? Du kan altid henvende dig til Hjælpemidler og Visitation for at få vurderet om du er berettiget til en bolig på et plejecenter (det vil sige en plejebolig). En plejebolig skal være aktuel for dig på ansøgningstidspunktet. Hvem kan blive godkendt til en bolig på et plejecenter? KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL PLEJEBOLIG: Side 2

3 For at blive godkendt til plejebolig skal du opfylde ét af følgende punkter:ansøgeren opfylde punkt 1 eller punkt 2 af nedenstående punkter: 1. Borgere med fysiske og psykiske handicaps, som kræver kontinuerlig støtte, pleje og omsorg over hele døgnet, og hvor det er vurderet, at denne hjælp ikke længere er tilstrækkelig til at varetage pleje af borger i hjemmet. Borgere som kræver kontinuerlig støtte for at kunne opretholde eller strukturere og/eller tilrettelægge en dagligdag. 2. Pleje med relevant hjemmehjælp og sygepleje skal i hjemmet været afprøvet i en periode på optil tre måneder og denne hjælp være vurderet ikke tilstrækkelig for at sikre borgers plejebehov - før borger kan indstilles til plejebolig. En borger kan derfor, som udgangspunkt, ikke godkendes til plejebolig under indlæggelsesforløb eller i hjemmet, hvor der ikke er afprøvet pleje med relevant og tilpasset hjælp. Borger som lider af dødelig sygdom er undtaget. 1. Du har fysiske og/eller psykiske handicaps, som kræver kontinuerlig støtte, pleje og omsorg hele døgnet, og det er vurderet, at dit behov for hjælp og pleje, ikke længere kan varetages i dit hjem. 2. Efter en observationsperiode på op til 3 mdr. med hjemmehjælp, hjælpemidler og sygepleje er det vurderet, på baggrund af en individuel og konkret vurdering, at denne hjælp ikke er tilstrækkelig, for at sikre dit observationsog plejebehov. 3. Du har en dødelig sygdom, og er i terminalstadiet. Borgeren skal på ansøgningstidspunktet være aktuelt søgende til en plejebolig. Såfremt visiterede borgere har ønske om at ægtefælle, samlever eller registreret partner skal flytte med, kan parret tildeles en ægtepar-bolig. Såfremt ægtepar-bolig ikke er tilgængelig, kan der visiteres til enkelt boliger på samme plejecenter. Det vil således være den plejeboligindstillede part, der tildeles en bolig først. Den medflyttende ægtefælles indstilling er kun aktiv, hvis den indstillede ægtefælles plejeboligansøgning er aktiv. Ved eventuelt dødsfald før indflytning i plejebolig er den medflyttende ægtefælle således ikke plejebolig indstillet. Hvad med min ægtefælle? Hvis du er visiteret til en plejebolig, og din ægtefælle, samlever eller registreret partner ønsker at flytte med, skal du henvende dig til Visitationen, som kan informerer jer om mulighederne. Hvornår får jeg anvist en bolig på et plejecenter? Ballerup Kommune har en generel venteliste og en specifik venteliste over borgere, der er godkendt til en bolig på et plejecenter (en plejebolig).. Den ggenerel venteliste (plejeboliggaranti) Side 3

4 Er du skrevet op på den generelle ventelliste, betyder det, at du søger en plejebolig på et hvilket som helst plejecenter i Ballerup Kommune. Kommunen skal ifølge lovgivningen anvise dig en bolig inden for 8 uger. Den sspecifik venteliste Er du skrevet op på den specifikke venteliste, betyder det, at du søger en plejebolig på et eller flere bestemte plejecentre i Ballerup Kommune. Du skal være opmærksom på, at du udgår af plejeboliggarantien, hvis du vælger at søge en bolig på et specifikt plejecenter. KRITERIER FOR, HVORNÅR ØNSKE OM ET BESTEMT PLEJECENTER IMØDEKOMMES: Ønske om et bestemt plejecenter kan imødekommes i det omfang boligsituationen giver mulighed herfor. Et ønske om bestemt plejecenter vil blive prioriteret i følgende situationer: 1. Hvis borgers ægtefælle, samlever eller registreret partners nuværende bolig nødvendiggør en kort afstand til plejecenteret. Ønske om et bestemt plejecenter kan IKKE imødekommes i følgende tilfælde: Såfremt borger opholder sig i en korttidsbolig eller er indlagt på hospital og vurderes til, ikke at kunne hjemtages, da er borger omfattet af plejeboliggarantien. Borger skal således acceptere førstkommende ledige plejebolig. Borgeren kan siden søge om flytning til ønsket plejecenter. Hvis du opholder dig på en kommunal korttidsplads, eller er indlagt på hospital, og bliver vurderet til ikke at kunne komme hjem i egen bolig, sikrer vi, at du bliver omfattet af plejeboliggarantien, og hurtigst muligt blive anvist en varig bolig. Det betyder, at du bliver tildelt den førstkommende ledige plejebolig på et af kommunens plejecentre. Mulighed for at søge bolig på plejecenter i anden kommune Du kan søge om en plejebolig i en anden kommune, hvis du er godkendt til en bolig på plejecenter i Ballerup Kommune. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du opholder dig på en korttidsplads i Ballerup Kommune, kan du ikke blive på denne korttidsplads, hvis ventetiden på plejebolig i den kommune du søger til, overskrider 8 uger. Du vil så blive tilbudt en plejebolig i Ballerup Kommune, som du derefter kan søge videre fra. Side 4

5 Tildeling af bolig på et plejecenter sker efter følgende prioritering TILDELING AF PLEJEBOLIG SKER EFTER FØLGENDE PRIORITERING: Når der er en ledig bolig, bliver den borger, der skønnes at have det mest presserende og aktuelle behov, tilbudt boligen. Hvis to ansøgere har samme behov, er det den person, der har stået længst tid på ventellisten, som får tilbudt boligen. 1. Borgere, der aktuelt har ophold på en korttidsplads eller er hospitalsindlagte, og som af pleje/omsorgsmæssige grunde ikke kan vende tilbage til egen bolig i ventetiden. plejes i egen bolig. 2. Borgere omfattet af plejeboliggarantien Borgere i egen bolig med akut behov for tildeling af plejebolig. I forhold til psykisk handicappede, eller borgere med svære hukommelsesproblemer, som medfører en udad reagerende adfærd, vil der ved vurderingen som en væsentlig faktor blive taget hensyn til hvor det bedst egnede tilbud er. Mulighed for at søge bolig på plejecenter i anden kommune Du kan søge om en plejebolig i en anden kommune, hvis du er godkendt til en bolig på plejecenter i Ballerup Kommune. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du opholder dig på en korttidsplads i Ballerup Kommune, kan du ikke blive på denne korttidsplads, hvis ventetiden på plejebolig i den kommune du søger til, overskrider 8 uger. Du vil så blive tilbudt en plejebolig i Ballerup Kommune, som du derefter kan søge videre fra. 3. Hjemmeboende borgere med behov for omgående tildeling af plejebolig. I forhold til psykisk handicappede, eller borgere med demens, som har en udadreagerende adfærd vil der ved vurderingen som en væsentlig faktor blive taget hensyn til de øvrige beboere på plejecentret, hvorefter det bedst egnede tilbud tilbydes. HANDICAPEGNET BOLIG KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL DAGPLADS FOR BORGERE MED DEMENS 1. Hjemmeboende borgere i Ballerup Kommune der har en demensdiagnose eller er under lægelig udredning for demens. Side 5

6 2. Borgeren skal have behov for individuel personstøtte for at kunne deltage i socialt samvær og meningsfulde aktiviteter i trygge rammer. 3. Borgerens adfærd må ikke medføre væsentlig gene for beboerne i bofællesskabet eller de øvrige daggæster. KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL BOLIG EGNET TIL BORGERE MED HANDICAP OG ÆLDRE MED FUNKTIONSTAB Hvornår kan jeg søge om en handicapegnet bolig? Du kan altid henvende dig til Hjælpemidler og Visitation for at få vurderet, om du er berettiget til en handicapegnet bolig. Du skal have et aktuelt behov for den særlige tilgængelighed og indretning af en handicapegnet bolig på ansøgningstidspunktet. For at blive godkendt til denne type en handicapegnet bolig, skal du ansøgeren opfylde et eller flere af nedenstående punkter: 1. Borgerens aktuelle bolig skønnes uhensigtsmæssig sat i relation til den fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse eller handicap. Borgerens nuværende bolig kan ikke gøres hensigtsmæssig ved bevilling af hjælpemidler eller boligændringer. 1. Din aktuelle bolig er vurderet uhensigtsmæssig set ud fra din fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse. Din funktionsnedsættelsen skal være varig, og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. 2. Borgerens varige færdighedstab har medført, at borgeren er ude af stand til at komme uden for nuværende bolig ved egen hjælp. Samtidig skal borgeren kunne profitere af boligens særlige indretning og miljø. 3. Borgeren har udtrykt ønske om at have behov for at komme uden for egen bolig for bl.a. at vedligeholde muligheden for at klare sig selv i størst muligt omfang og for at opretholde sit sociale netværk og aktivitetsniveau. 2. Din nuværende bolig kan ikke blive indrettet hensigtsmæssig ved bevilling af hjælpemidler eller boligændringer. 3. Du har i din nuværende bolig, ikke mulighed for at anvende de hjælpemidler, du har behov for eller allerede er bevilget. Herudover skal du, trods alder eller funktionsnedsættelse, være åndsfrisk og besidde ressourcer til fortsat, i stor udstrækning, at kunne tage initiativer selv. Fx skal du kunne tilkalde hjælp ved behov, og have gavn af de tilbud nærmiljøet byder på mv. Det er en forudsætning, at borgerens behov ikke kan tilgodeses i en almindelig bolig anvist af Boligkontoret eller boligselskab. Side 6

7 Det er også en forudsætning, at dit behov ikke kan tilgodeses i en almindelig bolig anvist af Boligkontoret, eller i en almen lejebolig i kommunens tilgængelige boligselskaber. KRITERIER FOR, HVORNÅR ØNSKE OM BESTEMT BOLIGOMRÅDE KAN IMØDEKOMMES: Ønske om et bestemt boligområde kan imødekommes i det omfang boligsituationen giver mulighed herfor. Et sådant ønske vil blive prioriteret i følgende situationer: 1. Borgeren har boet i eller har nær tilknytning til lokalområdet. 2. Borgeren skal have behov for og ønske om at benytte bebyggelsens særlige faciliteter, fx café. Såfremt borger opholder sig på en korttidsplads eller er indlagt på hospital og ikke kan hjemtages, skal førstkommende tilbudte bolig accepteres. Borgeren kan siden søge om flytning til fx sit nærområde Kan man ønske en handicapegnet bolig i et bestemt boligområde? Du kan frit vælge mellem de handicapegnede boliger, der er til rådighed i kommunen. Der kan forekomme længere ventetid på nogle boligområder. Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke har råderet over alle handicapegnede boliger i Ballerup Kommune. Du kan se den samlede liste over hvilke boliger kommunen har råderet over på ansøgningsblanketten. TILDELING AF BOLIG EGNET TIL BORGERE MED HANDICAP OG ÆLDRE MED FUNKTIONSTAB: Tilbud om en bolig gives til den borger, der når der er en ledig bolig skønnes at have det mest presserende og aktuelle behov. 1. Borgere, der aktuelt har ophold på en korttidsplads eller er hospitalsindlagte, og som af pleje/omsorgsmæssige grunde ikke kan vende tilbage til egen bolig i ventetiden. 2. Hjemmeboende borgere, der på baggrund af deres funktionsniveau har behov for omgående tildeling af bolig. Hvornår får jeg anvist en handicapegnet bolig? Når der er en ledig bolig, bliver den borger, der skønnes at have det mest presserende og aktuelle behov, tilbudt boligen. Hvis to ansøgere har samme Side 7

8 behov, er det den person, der har stået længst tid på venteliste, som får tilbudt boligen. Hvis du opholder dig på en kommunal korttidsplads, eller er indlagt på hospital, og bliver vurderet til ikke at kunne komme hjem i egen tilpasset bolig, sikrer vi, at du bliver prioriteret højt på ventelisten og tilbudt første ledige handicapegnet bolig. GENERELT Lovgrundlag Handicapegnet boliger udlejes efter 17 i Lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 26. september Plejeboliger udlejes efter 54 i Lov om almene ældreboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 341 af 13. april Se også 13 i Bekendtgørelse nr.1381 af 12. december 2006 om udlejning af almene boliger m.v. Midlertidige ophold bevilges efter Servicelovens 84, stk. 2. Kontakt Hjælpemidler og Visitation Hvis du har spørgsmål, er du velkomment il at kontakte Hjælpemidler og Visitation på telefon eller på mail: Side 8

9 KRITERIER FOR OPHOLD PÅ KORTTIDSPLADS: Opholdet visiteres på baggrund af en individuel og konkret vurdering, og kan være af varierende længde hyppigst to uger, dog max fire uger. 1. Borgere med behov for at blive vurderet med henblik på fremtidig boform, fordi det ikke fungerer optimalt i hverdagen hjemme, eller efter funktionstab som følge af sygdom eller handicap. 2. Borgere der er godkendt til plejebolig og hvor visitator vurderer, at borger ikke kan tilbringe ventetiden i egen bolig. 3. Borgere med plejebehov, på grund af akut opståede begivenheder, hvor visitator vurderer, at borger har brug for et midlertidigt ophold, til afklaring af deres funktionsniveau eller fremtidig boform. 4. Borgere, hvor visitator vurderer, at der er brug for et rehabiliterende ophold fx efter langvarig indlæggelse, hvor borger har brug for at blive styrket fysisk, psykisk og/eller socialt gennem vedligeholdelsestræning, pleje og socialt samvær, mhp. at kunne forblive i eget hjem efter opholdet på korttidsplads. 5. Borgere med et stort behov for pleje og tilsyn, hvis pårørende har påtaget sig en del af plejeopgaven og som har behov for aflastning, og hvor visitator vurderer borgeren ikke kan være alene i hjemmet hele døgnet med tildelt hjælp fra hjemmehjælpsleverandør. BESLUTNINGSKOMPETENCEN: LEDEREN AF VISITATIONEN TRÆFFER BESLUTNING OM GODKENDELSE TIL: Plejebolig Bolig indrettet til borgere med handicap og ældre med funktionstab. Tildelingen af plejeboliger, boliger til ældre med et funktionstab og boliger til borgere med handicap foretages af lederen af visitationen i samråd med administrativt personale i Visitationen. Sekretariatsfunktionen varetages af Visitationsafdelingen. Det er muligt ad hoc at indkalde medarbejdere med særlig viden, når specialsager behandles. Visitator godkender selv borger til plejeboliger i følgende situationer: Når visitator ud fra en konkret og individuel vurdering, vurderer, at en borger ikke kan hjemtages til egen bolig grundet varigt funktionstab som følge af alvorlig sygdom. Side 9

10 Når visitator ud fra en konkret og individuel vurdering vurderer, at situationen ikke kan bedres med yderligere tiltag, hvor der har været en vurdering i en periode op til tre måneder i egen bolig, og borger fx ikke kan tilkalde hjælp, og situationen dermed synes uholdbar. For ovenstående indstillinger gælder at indstillingsdato er lig med godkendelsesdato. Øvrige plejeboligindstillinger samt borgere som søger plejebolig i anden kommune og ældreboligindstillinger behandles af visitationsudvalget. Side 10

Principper for tildeling af plejebolig og ældre- og handicapvenlige boliger

Principper for tildeling af plejebolig og ældre- og handicapvenlige boliger SOCIAL OG SUNDHED Hjælpemidler og Visitation Dato: 12. juni 2018 Principper for tildeling af plejebolig og ældre- og handicapvenlige boliger Indhold Hvornår kan jeg søge om plejebolig... 2 Hvem kan blive

Læs mere

VISITATIONSREGLER PÅ ÆLDREOMRÅDET

VISITATIONSREGLER PÅ ÆLDREOMRÅDET SOCIAL OG SUNDHED Hjælpemidler og Visitation Dato: 30. oktober 2014 VISITATIONSREGLER PÅ ÆLDREOMRÅDET INDHOLDSFORTEGNELSE: VISITATIONSREGLERNES ANVENDELSESOMRÅDE:...2 LOVGRUNDLAG:...2 KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Plejebolig. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for plejebolig. Hvem kan få en plejebolig?

Plejebolig. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for plejebolig. Hvem kan få en plejebolig? Plejebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for plejebolig Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for tilbud om plejebolig. Hvem kan få en plejebolig? Du kan blive optaget

Læs mere

NOTAT: Notat om boligformer på ældreområdet

NOTAT: Notat om boligformer på ældreområdet Sundhed og Omsorg Sagsnr. 298717 Brevid. 2756301 Ref. JLHA NOTAT: Notat om boligformer på ældreområdet 6. marts 2018 Baggrund I de årligt politisk reviderede kvalitetsstandarder for serviceniveauet i Roskilde

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. Når du ansøger om en plejebolig 2018/19

Vejledende serviceniveau for. Når du ansøger om en plejebolig 2018/19 Vejledende serviceniveau for Når du ansøger om en plejebolig 2018/19 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6.juni 2018 1 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for Når du ansøger om en plejebolig...

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard

Ældrebolig. Kvalitetsstandard Ældrebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for ældreboliger Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om ældrebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig og ældrebolig

Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig og ældrebolig Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig og ældrebolig Indledning: De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i Nordfyns Kommune er: Sundhedsfremme

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2018

Plejebolig Kvalitetsstandard 2018 Plejebolig Kvalitetsstandard 2018 Hvad er en plejebolig: Hvem kan få plejebolig: Visitation: Kriterier for godkendelse til en ældrebolig: En plejebolig er en bolig særligt indrettet til borgere, med stort

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 18. november 2015 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Indsatskatalog for Boligområdet Næstved Kommune 2018

Indsatskatalog for Boligområdet Næstved Kommune 2018 Indsatskatalog for Boligområdet Næstved Kommune 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indsatskatalog Næstved Kommune... 5 Lov om almene boliger ( 5)... 5 Lov om almennyttige boliger 54-58... 5 Ældre

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger Kalundborg kommune oktober 2013 Plejeboliger Kalundborg Kommune råder over et antal plejeboliger fordelt på 10 plejecentre i kommunen. Plejeboliger kan søges af personer, der har behov for en særlig bolig

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lovgrundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Plejeboliger tildeles ældre

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2018-2019 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning...3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne...3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:...3 Visitationskriterier

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapboliger

Plejeboliger og ældre- og handicapboliger Plejeboliger og ældre- og handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejehjem og boliger der er specielt indrettet til ældre og handicappede. Ældre- og handicapboliger er placeret dels i tilknytning

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis af henvendelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune

Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune Kvalitetsstanddard for plejebolig 2014 Hvad er indsatsens lovgrundlag Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti), 58a (frit boligvalg). Hvilket behov dækker

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger.

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Lovgrundlag: Almenboligloven og LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008. Områder inden for Ved visitation til handicapegnede boliger forstås boligerne:

Læs mere

Sådan søger du en plejebolig

Sådan søger du en plejebolig Sådan søger du en plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er en plejebolig? En plejebolig er en bolig særligt indrettet til borgere, med stort fysisk plejebehov kombineret med vanskeligheder ved at håndtere

Læs mere

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser PLEJEAFDELINGEN Visitation til plejeboliger ældreboliger korttidspladser 12 december 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Visitation...3 2. Pleje-boliger - oversigt...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4

Læs mere

Støtte til voksne. Kvalitetsstandarder 2020

Støtte til voksne. Kvalitetsstandarder 2020 Støtte til voksne Kvalitetsstandarder 2020 Indholdsfortegnelse FORORD...3 HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG HAR BEHOV FOR STØTTE?...4 PRAKTISKE INFORMATIONER...4 HVAD ER EN KVALITETSSTANDARD?...6 PERSONLIG

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig

Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af plejebolig Formålet med en plejebolig Formålet med en

Læs mere

Bolig og hjælp i seniorlivet. Samtalecafé efteråret 2018 over temaet et fortsat sundt, aktivt og selvstændigt liv op i årene

Bolig og hjælp i seniorlivet. Samtalecafé efteråret 2018 over temaet et fortsat sundt, aktivt og selvstændigt liv op i årene Bolig og hjælp i seniorlivet Samtalecafé efteråret 2018 over temaet et fortsat sundt, aktivt og selvstændigt liv op i årene Bolig Det er af meget væsentlig betydning for alle at have en god bolig, men

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter 2 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter Formålet med midlertidigt ophold Formålet med et midlertidigt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvordan søger du plejebolig? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at skabe trygge rammer, nærhed og omsorg for dig, da plejepersonalet

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2012 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud

Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud Ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger Midlertidige pladser (Flexpladser og rehabiliteringspladser) Dagtilbud (Daghjem og dagcenter) Brøndby

Læs mere

Afløsning/aflastning mm, visiteret dagtilbud, ophold i midlertidig plejebolig samt fast vagt i eget hjem. Kvalitetsstandard

Afløsning/aflastning mm, visiteret dagtilbud, ophold i midlertidig plejebolig samt fast vagt i eget hjem. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Afløsning/aflastning mm, visiteret dagtilbud, ophold i midlertidig plejebolig samt fast vagt i eget hjem Lovgrundlag Lov om Social Service 83, 83a, 84 og 163 Sundhedsloven

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2016 2015 Hvad er formålet? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at du oplever trygge rammer, nærhed og omsorg, da plejepersonalet er i nærheden døgnet

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ældreboliger i Aabenraa Kommune 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ældreboliger i Aabenraa Kommune 2018/19 Vejledende serviceniveau for ældreboliger i Aabenraa Kommune 2018/19 Administrativ godkendt den 05.11.2018 1 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for ældreboliger... 3 Hvad er en ældrebolig?...

Læs mere

Bilag 4: Status på plejeboliger

Bilag 4: Status på plejeboliger #split# Bilag 4: Status på plejeboliger Sekretariat for Sundhed og Velfærd Dato: 09-06-2017 Sags. nr.: 27.42.00-P20-1-17 Sagsbeh.: LE Lokaltlf.: +4599455841 Ny Rådhusplads 1 9700 Telefon 9945 4545 CVR

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig Formålet med en handicapegnet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Formålet med midlertidigt ophold Formålet med et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejebolig. Dragør Kommune

Kvalitetsstandard for plejebolig. Dragør Kommune Kvalitetsstandard for plejebolig Dragør Kommune 2019 1 Kvalitetsstandard Plejebolig 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om almene boliger 5 2. Hvilket behov dækker Hvis du har en omfattende eller total

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig Formålet med en handicapegnet

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Serviceloven - sagsbehandlingstider

Serviceloven - sagsbehandlingstider Serviceloven - sagsbehandlingstider Område/paragraf Beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Udrednings- og rehabiliteringsforløb 83 a Personlig pleje og praktisk bistand 83,

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for psykisk pleje og omsorg

Læs mere

Plejebolig. Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig. Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016. Hvad er en plejebolig? 3 Hvem kan få en plejebolig?

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til Myndighedsteamet.

Henvendelse om aflastningsplads sker til Myndighedsteamet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 3.1.4 MIDLERTIDIG AFLASTNING Tildeling Høje Taastrup Kommune tilbyder døgnaflastning. Døgnaflastning foregår i dertil indrettede boliger

Læs mere

Plejebolig og Plejehjem

Plejebolig og Plejehjem Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejebolig

Kvalitetsstandard for plejebolig Kvalitetsstandard for plejebolig 2019 JUSTERET UDKAST FRA ÆLDRERÅDET Kvalitetsstandard for Plejebolig 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om almene boliger 5 2. Hvilket behov dækker Hvis du har en omfattende

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information

Læs mere

Rev. 2/ juni 2017 Lyngby-Taarbæk Kommune. Trykt på Rådhustrykkeriet. Grafik & Layout: Center for Politik, Kultur og Strategi /Grafik & Layout

Rev. 2/ juni 2017 Lyngby-Taarbæk Kommune. Trykt på Rådhustrykkeriet. Grafik & Layout: Center for Politik, Kultur og Strategi /Grafik & Layout Plejeboliger Rev. 2/ juni 2017 Lyngby-Taarbæk Kommune Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik & Layout: Center for Politik, Kultur og Strategi /Grafik & Layout INDHOLD Plejeboliger i Lyngby-Taarbæk Kommune 5

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Læs mere

Plejebolig og Plejehjem

Plejebolig og Plejehjem Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder Visitationen

Kvalitetsstandarder Visitationen 2018 Kvalitetsstandarder Visitationen Ældre- og plejebolig HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold 1. Plejebolig...2 1. Ældrebolig...4 1 1. Plejebolig Indhold Beskrivelse Lovgrundlag: Plejebolig: Lov om almene boliger

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger

Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger Vølund og Kloster, 2016 Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger Et fokus på visiteringen til ældre- og plejeboliger, Tildeling. Ældre og plejeboliger Formålet med nærværende fokus på ældre-

Læs mere

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune Visitationskriterier til plejehjem plejebolig ældrebolig Ny Holstebro Kommune Social- og sundhedsforvaltningen December 2006 Revideret efter Social- og sundhedsudvalgets beslutning den 27.02.2007 2 Kriterier

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere