Fremtidens plejeboliger. 10 principper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens plejeboliger. 10 principper"

Transkript

1 Fremtidens plejeboliger 10 principper

2 Indhold Indledning Ti principper Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes Beboernes forskellighed afspejles Den enkelte støttes i at holde sig fysisk, mentalt og socialt aktiv Sanseoplevelser og nydelse integreres i hverdagslivet Fællesskab og sociale relationer understøttes Livet leves i integration med naboer og lokalsamfund Almene ældrehensyn holdes for øje i forbindelse med indretningen Boligens indretning tilpasses ændringer i behovet hos den enkelte beboer Særlige målgruppers behov indtænkes Medarbejdernes arbejdsvilkår prioriteres højt Konkret Principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer understøtter gode liv Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere plejeboliger til de københavnske ældre med behov for hjælp og pleje. Et omfattende arbejde, som først er færdigt i Det er vigtigt, at de fysiske rammer understøtter en rationel drift. Men når vi som kommune om- eller nybygger plejeboliger, er det også vigtigt, at vi er opmærksomme på beboerne og hverdagen i boligerne. Her, midt i moderniseringsprocessen, har Sundhedsog Omsorgsforvaltningen derfor valgt at formulere en række principper for, hvordan vi udformer de nye plejecentre, så de netop tager udgangspunkt i hverdagen og understøtter gode liv i plejeboligerne. Fysiske rammer kan og skal selvfølgelig ikke stå alene i bestræbelserne på at sikre gode liv i københavnske plejeboliger. Gennem tillidsdagsordenen og værdibaseret ledelse skal vi sikre, at alle medarbejdere har de bedste forudsætninger for at bruge deres faglighed til gavn for beboere i plejeboligerne. Vi skal gøre op med unødvendig og bureaukratisk kontrol, så medarbejderne på plejecentrene kan bruge mest muligt af arbejdstiden sammen med beboerne. Samtidig er det vigtigt, at vi sætter fokus på god ledelse, da det er en grundlæggende forudsætning for, at vilkårene for et godt liv kan føres ud i livet. Derudover skal vi give det enkelte plejecenter frie rammer til at tænke kreativt og udvikle deres egen profil, aktivitetstilbud og nye samarbejdsrelationer, så københavnerne kan vælge mellem plejeboliger, som varierer på mange forskellige områder. Det gælder både for de kommunalt ejede og for de selvejende plejecentre, hvis forskellige ejerforhold i sig selv udgør en del af variationen. Når dette er sagt, er det når vi bygger nye plejeboliger afgørende at sikre, at de fysiske rammer understøtter og ikke står i vejen for tankerne om gode liv. Københavnske plejeboliger skal være et attraktivt sted at bo og en god arbejdsplads, og de skal være i tæt samspil med omverdenen. Derfor ønsker vi også, at plejeboliger i vid udstrækning indgår som en integreret del af de boligområder, de er placeret i, og blandes med andre boligtyper, fx familieboliger og ældreboliger. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil arbejde for at placere og integrere plejeboliger i bynære miljøer og lade dem indgå som en del af kommuneplanen og lokalplanerne for nye boligområder. På vegne af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ninna Thomsen Sundheds- og Omsorgsborgmester Katja Kayser Adm. Direktør 2 3

3 I KØBENHAVNSKE PLEJEBOLIGER SKAL Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes Beboernes forskellighed afspejles Den enkelte støttes i at holde sig fysisk, mentalt og socialt aktiv Sanseoplevelser og nydelse integreres i hverdagslivet Fællesskab og sociale relationer understøttes Livet leves i integration med naboer og lokalsamfund Almene ældrehensyn holdes for øje i forbindelse med indretningen Boligens indretning tilpasses ændringer i behovet hos den enkelte beboer 1. Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes En plejebolig er en almindelig bolig med et særligt tilbud om omsorg og pleje tilknyttet. Boligen er altså først og fremmest beboerens private hjem, og der skal være plads til at gøre de ting, man plejer. Det betyder, at boligerne skal indrettes med mindst muligt institutionelt præg, men også at boligerne skal respekteres som private hjem med en høj grad af selvbestemmelse og værdighed for beboeren. Plejeboligen er dog også en arbejdsplads, som bør udstyres med tilstrækkelige hjælpemidler og teknologiske løsninger til at yde tryghed og nødvendig pleje, men så vidt muligt ikke i større omfang end at beboerens personlighed træder stærkere frem i boligen end hjælpemidlerne. Af hensyn til beboernes tryghed, installeres der kaldeanlæg i samtlige plejeboliger. Hjemligheden skal også afspejles i de fælles opholdsarealer på plejecentret. Særlige målgruppers behov indtænkes Medarbejdernes arbejdsvilkår prioriteres højt at boligen indrettes med hjemlige funktioner, herunder køkkenniche, og med mulighed for adskillelse af soverum og opholdsrum. at fælles opholdsarealer afspejler hjemlighed og intimitet, fx med gamle møbler. at gangpartier indrettes med mindst muligt institutionspræg, men med genklang i opgange i københavnske beboelsesejendomme. at boligerne etableres, så nødvendige hjælpemidler og teknologiske løsninger til brug for personalets pleje af beboeren og beboerens egen mestring af hverdagen kan installeres, når der opstår behov for dem. at fastmonterede hjælpemidler, som ikke benyttes, så vidt muligt skjules. at vinduespartier i boligerne etableres under hensyntagen til såvel udsyn som afskærmning af privatliv. at materialevalg og udformning af bl.a. vinduer og døre i boligen i så høj grad som muligt afspejler den standard, som findes i øvrige private boliger. at der i boligerne indtænkes god plads til opbevaring af ejendele, herunder værdigenstande og medicin. 4 5

4 2. Beboernes forskellighed afspejles, og der gives plads til udfoldelse af individualitet Mennesker er forskellige, og hverdagen i de københavnske plejeboliger skal i videst muligt omfang tage højde for og respektere denne forskellighed. Københavnerne skal have en bred vifte af plejeboliger at vælge imellem. De skal alle være tidssvarende og af god kvalitet, og derudover tilstræbes variation, både mellem de forskellige plejecentre og mellem de enkelte plejeboliger. På den måde kan kommende beboere selv være med til at prioritere, hvilken bolig og hvilket plejecenter der passer bedst til vedkommende. Samtidig tilstræbes det, at de enkelte boliger indrettes, så beboerne kan sætte deres eget personlige præg på boligen. Beboerne er lejere i plejeboligerne, og som i alle andre lejeboliger kan de indrette sig, som de ønsker. 3. Den enkelte støttes i at holde sig fysisk, mentalt og socialt aktiv Det giver en stor tilfredsstillelse at kunne klare sig selv i videst muligt omfang. Livskvaliteten hos beboere i plejeboliger kan derfor øges, når de støttes i at holde sig fysisk, mentalt og socialt aktive. Indflytning i en plejebolig skal ikke være et brud i livshistorien, men den tilknyttede hjælp og de fysiske rammer skal understøtte, at det hidtil levede liv bedst muligt kan leves videre i overensstemmelse med beboerens ønsker. Plejecentrene skal derfor indrettes, så rammerne bedst muligt understøtter en rehabiliterende tankegang, og så den enkelte beboer har mulighed for at fastholde sine færdigheder. at variation i boligmassen og boligernes udformning vægtes ved fremtidige ny- og ombygninger af plejecentre i kommunen. at boligerne placeres i tilknytning til forskellige lokalområder i kommunen. at boligerne på de enkelte plejecentre etableres med varierende størrelse og rumfordeling med tilsvarende huslejeniveau. at der ved udformningen af plejecentrene tilstræbes plads til, at beboerne også kan sætte deres personlige præg uden for egen bolig. at plejeboligernes omgivelser, såvel ude som inde, etableres, så de inviterer til bevægelse samt sociale og kulturelle aktiviteter. at indretningen af fællesarealer ude og inde understøtter beboernes mulighed for at udføre hjemlige og meningsfulde hverdagsaktiviteter, og at fællesarealerne fx giver mulighed for lettere madlavning, herunder bagning, i fællesskab. at alle plejecentre indrettes med de fornødne træningsfaciliteter. at de fysiske rammer også giver mulighed for fordybelse, fx i form af undervisningslokaler og stillerum. at der i indretningen af fællesarealer tages hensyn til forskellige brugergrupper, fx beboere med demens. 6 7

5 4. Sanseoplevelser og nydelse integreres i hverdagslivet I de københavnske plejeboliger tænkes oplevelser ikke kun som afgrænset til særlige aktiviteter eller udflugter, men som en integreret del af hverdagen i form af forskellige sanseoplevelser. Sanseoplevelser kan både berolige og opløfte og derved medvirke til forskellige følelser af velvære. Maden er også en del af sanseoplevelsen i plejeboligerne, og den skal være af en kvalitet, som virker indbydende på både smags-, lugte- og synssansen. De fysiske rammer i og omkring boligen skal understøtte sanseoplevelser og nydelse i hverdagen, såvel ude som inde, og skal bl.a. også muliggøre, at maden kan tilberedes tæt på borgeren. 5. Fællesskab og sociale relationer understøttes For mange er et socialt liv og fællesskab med andre vigtige bestanddele af et godt liv. De fysiske rammer på kommunens plejecentre skal understøtte både nye fællesskaber beboerne imellem og fastholdelse af de sociale netværk, som beboeren allerede har. Der skal både i boligen og på fællesarealerne være plads til at få besøg af pårørende i alle aldre, også små børne- og oldebørn. Fællesarealerne skal give mulighed for både passiv og aktiv deltagelse i det offentlige rum. De fysiske rammer skal også understøtte, at frivillige kan have daglig færden på plejecentret. at beboere i nye plejecentre skal sikres let adgang til udearaler, og at udearealerne generelt tænkes som en integreret del af bebyggelsen. at fællesarealer indrettes med tanke for mulige sanseoplevelser såvel ude som inde, og både i forhold til smags-, syns-, høre-, føle- og lugtesansen, fx med planter, akvarier eller volierer. at der på alle ny- eller ombyggede plejecentre etableres produktionskøkken, gerne som en synlig centerfunktion i nær tilknytning til beboernes opholds- eller aktivitetsarealer. at der ved ny- og ombygning af plejecentre forsøgsvist etableres rum til fremme af velvære, fx massage og badeoplevelser. at boligerne udstyres med terrasser, altaner eller franske altaner, så beboerne fra deres egen bolig kan nyde frisk luft og udsigt. at plejeboliger indrettes med et afgrænset opholdsrum og fleksible vægge, så rummet kan tilpasses beboernes behov og ønsker. at der etableres et antal plejeboliger, som giver mulighed for, at ægtefæller kan bo sammen i plejebolig. at plejecentre indrettes med gode og rummelige fællesarealer, som med fleksibel indretning kan rumme både større og mindre selskaber. at der på fællesarealer ude og inde indrettes fredelige nicher til ophold for 1-2 personer. at boligerne indrettes i enheder, som er store nok til at kunne understøtte liv og fællesskab. at alle enheder indrettes med fælles køkken, spisestue og opholdsstue, og at indretningen heraf både muliggør fællesspisning og spisning i små grupper. at der i indretningen indtænkes rum til situationsbestemte fællesskaber med noget at mødes om, fx akvarium, bibliotek, biograf, hobbyrum el. lign., og at de fysiske rammer således også inviterer til fællesskaber på tværs af enheder. at der i forbindelse med nybyggede plejecentre etableres gæsterum, så pårørende har mulighed for at overnatte. at både boliger og fællesarealer forsynes med internetadgang til understøttelse af bl.a. digitale sociale netværk og andre online fællesskaber. 8 9

6 6. Livet leves i integration med naboer og lokalsamfund Københavnske plejecentre skal være en aktiv og naturlig del af lokalområdet. Mange beboere i en plejebolig ønsker at bevare tilknytningen til det lokalområde, hvor de boede før indflytning i plejeboligen. Plejecentrene kan derfor med fordel gøres mere tilgængelige for omverdenen og invitere naboer og frivillige indenfor til fordel for både lokalområde og beboere. Fysiske rammer, fx i form af centerfunktioner, kan medvirke til at understøtte dette og til at skabe mere liv i plejecentret. På samme måde skal plejecentrets placering og udformning understøtte, at beboerne har let adgang til at færdes i det omgivende bymiljø, fx via stisystemer. 7. Almene ældrehensyn holdes for øje i forbindelse med indretningen Plejeboligernes indretning skal grundlæggende tage udgangspunkt i behovet hos de ældre mennesker, som skal bo i boligerne. De fysiske rammer skal derfor også understøtte hensynet til og omsorgen for borgere med alderssvækkelse i forhold til syn, hørelse, bevægelse og kognitive evner. Såvel plejeboligerne som plejecentret generelt skal indrettes, så de ældre kan færdes værdigt og trygt og i vid udstrækning på egen hånd, både udendørs og indendørs. at plejecentre arkitektonisk skal passe ind i omgivelserne, og facaden skal være inviterende over for omverdenen. at der ved ny- og ombygning af plejecentre etableres centerfunktioner, som også kan benyttes af andre end beboerne. at nye plejecentre så vidt muligt integreres og samtænkes med andre funktioner i lokalområdet, fx legepladser, medborgerhuse, skoler, åbne haveanlæg el. lign. at tilgængelighed, fx i forhold til offentlig transport, får væsentlig betydning for placeringen af nye plejecentre. at det tilstræbes, at beboere har let adgang til lokalsamfundets aktiviteter, fx cafeer og indkøbscentre. at døråbninger, dørtærskler, vinduespartier, udearealer mv. indrettes under hensyntagen til såvel beboere med kognitive som somatiske funktionstab. at belysning, farvevalg og akustik skal svare til målgruppens behov. at badeværelser tilstræbes indrettet med mobile håndvaske og hæve/sænketoiletter. at køkken- og arbejdsborde i fællesarealer i vid udstrækning etableres som hæve/sænke-borde. at hjælpemidler og teknologiske løsninger generelt indtænkes, hvor det kan lette hverdagen for beboere og medarbejdere

7 8. Boligens indretning tilpasses ændringer i behovet hos den enkelte beboer At flytte i en plejebolig i Københavns Kommune skal forbindes med tryghed. Tryghed om, at man får den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt, også selvom behovene ændrer sig efter indflytning. Denne tryghed skal også gælde i forhold til de fysiske rammer. Boligen skal etableres med så stor fleksibilitet, at dens indretning kan tilpasses beboerens behov og ønsker. 9. Særlige målgruppers behov indtænkes Ved indretning af københavnske plejeboliger skal standardiserede løsninger ikke overskygge grundige overvejelser om den konkrete sag. Det betyder, at det forud for hvert enkelt byggeprojekt skal vurderes, om plejeboligerne skal huse særlige målgrupper, hvis behov og situation kræver særlig hensyntagen. Indretning af plejeboligerne skal til enhver tid følge den gode praksis på området. at plejeboliger indrettes fleksibelt, fx med flytbare vægge eller skabselementer. at fællesrum så vidt muligt etableres som store åbne rum, der kan indrettes og opdeles fleksibelt. at plejecentre etableres med mulighed for forskellige former for sektionering til særlige målgrupper. at plejecentre og plejeboliger fra starten indrettes med hjælpemidler og teknologiske løsninger, som kan lette hverdagen, men at de først tilsluttes, når behovet opstår. at døre og indgangspartier også skal kunne rumme særligt brede plejesenge og kørestole. at det vurderes, om der er behov for at tilpasse bolig og fællesarealer til særlige målgrupper, fx beboere med demens

8 10. Medarbejdernes arbejdsvilkår prioriteres højt Beboere i en plejebolig har behov for omfattende hjælp og pleje og hjælp til at holde sig fysisk, mentalt og socialt aktive. Det er vigtigt, at medarbejderne har optimale vilkår for at udføre den nødvendige pleje og omsorg på en værdig og tryg måde for beboerne. Derfor er det også vigtigt, at de fysiske rammer understøtter gode arbejdsvilkår og en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. at plejeboliger samles i enheder, som også understøtter en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning. at gangstrækninger minimeres og funktioner placeres hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, så medarbejderne er tæt på beboerne. at plejecentre er indrettet med de nødvendige personalefaciliteter, herunder kontorer, mødelokaler, lagerplads, omklædnings- og badefaciliteter samt personalerum/frokoststue. at hensigtsmæssige hjælpemidler og teknologiske løsninger, fx lifte, badeog toiletstole, er til stede. at de fysiske rammer lever op til arbejdsmiljølovgivningens krav. Konkret... Fysiske forhold ved modernisering og nybyggeri af plejeboliger Boligen Der etableres generelt almene handicapvenlige plejeboliger med et nettoareal på ca m 2 og et samlet bruttoareal på ca m 2. Boligerne indrettes med to rum, badeværelse, køkkenniche, garderobeskabe og loftslift. Særlige hensyn kan tale for andre løsninger. I forbindelse med ruminddelinger bør der gøres brug af skydedøre og flytbare vægge. Hver bolig udstyres som minimum med en fransk altan. Boligen bør vende, så der kommer mest muligt dagslys ind, og farverne i boligen bør være lyse på alle overflader. Der etableres endvidere et mindre antal ægteparboliger samt et mindre antal boliger med henholdsvis større og mindre nettoboligareal og varierende ruminddeling. Alle boliger udgør reelle lejligheder med køkkenniche og bad. Boenheden Plejeboligbebyggelsen opdeles i boenheder med en størrelse på 10 til 15 boliger per enhed og med 2-4 sammenhængende enheder per etage. Boenheder for særlige grupper skal kunne afgrænses fra plejecentrets øvrige enheder. Fælles opholdsarealer Hver boenhed har et fælles opholdsareal bestående af anretterkøkken, spisestue og dagligstue. Køkkenet skal være en integreret del af boenheden, hvor spisestuen placeres ved opholdsstuen, så der gives mulighed for at slå de to rum sammen. En stor terrasse eller balkon ud for stuen etableres så vidt muligt i alle boenheder. Hver boenhed bør kunne være privat og ikke-overvåget fra uvedkommende og fra personer fra andre boenheder. De fælles opholdsarealer bør have mest muligt dagslys og udsyn. Overflader bør være lyse og venlige, gangarealer korte og brede og så vidt muligt med opholdsnicher, der kan fungere som satellitter i forhold til opholdsrum. Udearealer Der skal i forbindelse med plejecentret etableres udeopholdsarealer for beboerne. Terrasser og haveanlæg skal indgå som en integreret del af bebyggelsen. Plejecentret Et plejecenter bør som hovedregel rumme minimum 50 boliger for at sikre en fornuftig drift. Plejecentrene skal tilsammen udgøre en varieret boligmasse. Variationen i de enkelte plejecentre kan afspejles i husets profil, arkitekturen og i centrets beliggenhed. Plejecentrene kan have forskellige profiler på et eller flere områder. Beliggenhed Plejecentret skal åbne sig imod lokalsamfundet, så beboerne tilskyndes til at bruge lokalmiljøets tilbud. Multisal Der etableres en multisal, hvor alle beboere kan samles. Centerfunktioner Der indrettes større rum til fysisk træning og udfoldelse samt rum til samvær om aktiviteter på tværs af boenhederne. Der etableres endvidere to eller flere fleksible rum, som kan anvendes ad hoc af servicevirksomheder som fodplejer, frisør og tandpleje. Produktionskøkken Det etableres produktionskøkken ved modernisering og nybyggeri af plejecentre. Personalefaciliteter Plejecentrets fysiske indretning skal understøtte, at personalet kan udføre deres arbejde med høj faglig kvalitet og arbejdsglæde. Personalefaciliteterne skal placeres, så de bedst muligt understøtter den gode pleje og arbejdstilrettelæggelsen. Teknologi og fleksibilitet Velfærdsteknologi skal integreres i plejecentrets dagligdag til gavn for beboernes livskvalitet, personalets arbejdsmiljø og en bedre resurseudnyttelse. Bæredygtighed Plejecentret skal integrere miljøhensyn og energimæssig bæredygtighed både i bygningskonstruktioner, forbrug og den generelle drift

9 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg / Kommunikationsafdelingen April 2014

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen September 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Botilbuddet Munkehatten 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Dato: 1.10.2015

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Dato: 1.10.2015 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Dato: 1.10.2015 Idéprogram for plejeboliger på Amager Øst. 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at få etableret et attraktivt og velfungerende

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Redegørelse vedr. byggeprojekter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Redegørelse vedr. byggeprojekter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingen for bolig og modernisering/økonomisekretariatet NOTAT 12-01-2015 Redegørelse vedr. byggeprojekter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sagsbehandler Per Christensen

Læs mere

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Ældrekommissionen TEMA: Overgangen til livet på plejehjem 1 Forud for indflytning

Læs mere

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter MARIENLUND PLEJECENTER Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Marienlund Plejecenter 4 Vores værdigrundlag

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger

Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger Sundhed og Omsorg Østergade 11, 1. 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 www.struer.dk Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger Praktiske oplysninger Marts 2015 12 Indhold Egne notater Dit nye hjem.... 3 Din

Læs mere

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Plejecenter Bistrupvang Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Udearealer Det nye Bistrupvang Plejecenter er smukt placeret på et grønt rekreativt areal bag det gamle Nordvanggård kloster i Bistrup.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til.et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt og sammen skaber vi muligheder så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv ( vision 2015) Vi håber

Læs mere

FREDERIKSBROEN PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Frederiksbroen Plejecenter

FREDERIKSBROEN PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Frederiksbroen Plejecenter Velkommen som beboer på Frederiksbroen Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juli 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Frederiksbroen Plejecenter 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer om indflytning og dagligdagen på Langagergård Plejecenter til både dig og dine pårørende. Du skal

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Med plejecenteret i Trekroner har vi sat kronen på værket. Velkommen til! Claus Larsen Formand for Ældre- og Omsorgsudvalget

Med plejecenteret i Trekroner har vi sat kronen på værket. Velkommen til! Claus Larsen Formand for Ældre- og Omsorgsudvalget At flytte på plejehjem er en stor beslutning og en stor begivenhed i en families og en ældre borgers liv. Det er en omvæltning, og det er vigtigt at man bliver hjulpet godt ind i sin nye tilværelse. Det

Læs mere

Skolens funktion og det pædagogiske indhold

Skolens funktion og det pædagogiske indhold R I N G S T E D K O M M U N E A S G Å R D / B E N L Ø S E S K O L E Skolens funktion og det pædagogiske indhold Januar 2012 1 Skolens pædagogiske indhold...2 1.1 De overordnede værdier for skolen...2 1.2

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Gældende fra 1/1-2009 1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Principper og overordnede værdier... 3 2. Lolland Kommunes overordnede

Læs mere

Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik

Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik Hele værdighedspolitikken bærer præg af at være henvendt til ministeren/ministeriet, som bilag til den kommende ansøgning.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt, og sammen skaber vi muligheder, så borgeren opnår robusthed til at håndtere

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Korsløkkehaven 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

VELKOMMEN SOM BEBOER PÅ PLEJECENTER ÆRTEBJERGHAVEN

VELKOMMEN SOM BEBOER PÅ PLEJECENTER ÆRTEBJERGHAVEN VELKOMMEN SOM BEBOER PÅ PLEJECENTER ÆRTEBJERGHAVEN Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Dec. 2015 INDHOLD Lidt om os 4 Velkommen! 4 ærtebjerghaven 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag 5 Boligforhold

Læs mere

Politisk prioriteret høj madkultur i Københavns Kommune

Politisk prioriteret høj madkultur i Københavns Kommune Det politiske styre i København Borgerrepræsentationen BR træffer beslutninger for hele Københavns Kommune Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesog Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ansøgningsskema til pulje til demensboliger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Demensvenlig indretning af fælles inde- og udearealer i fremtidig skærmet enhed

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken

PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken 1 Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Sct. Hans Parken 4

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

PLEJECENTER NÆSBY. Velkommen som beboer på Plejecenter Næsby

PLEJECENTER NÆSBY. Velkommen som beboer på Plejecenter Næsby PLEJECENTER NÆSBY Velkommen som beboer på Plejecenter Næsby 1 Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen 4 Næsby Plejecenter 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret

Læs mere

Velkommen til Vesterled.

Velkommen til Vesterled. Velkommen til Vesterled. Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården...Et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt Og sammen skaber vi muligheder

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Et godt sted at bo, at besøge og at arbejde Du og din familie bydes velkommen til Allerød kommunes plejecenter for borgere med demens Velkommen

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk modelplejecenter

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk modelplejecenter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 4 Boligforhold 4 Gårdhave 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Vores værdigrundlag 5 Udgivet af OKÆ Plejeboliger Januar 2010

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Kolding Kommunes plejecentre

Kolding Kommunes plejecentre 3727 Kolding Kommunes plejecentre Stentoft er et døgntilbud til mennesker med psykiatriske og sociale problemstillinger. Institutionen ejes og drives af Vikarbureauet PUS A/S, som igennem mange år har

Læs mere

plejehjem for alle Peder Lykke Centret - et mangfoldighedsplejehjem Velkommen Dobrodošli Welcome Soo dhawaw Hoşgeldiniz

plejehjem for alle Peder Lykke Centret - et mangfoldighedsplejehjem Velkommen Dobrodošli Welcome Soo dhawaw Hoşgeldiniz plejehjem for alle Peder Lykke Centret - et mangfoldighedsplejehjem Dobrodošli Velkommen Welcome Hoşgeldiniz Soo dhawaw 2 Velkommen KAN DU FØLE DIG HJEMME PÅ ET PLEJEHJEM I DANMARK? Peder Lykke Centret

Læs mere

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 Specialenhed Søpryd 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer... Indflytning 6

Læs mere

Det talte ord gælder.

Det talte ord gælder. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Det talte ord gælder. Spørgsmål A: Mener ministeren, at de gældende regler i forhold til ældres mulighed for at beholde egne

Læs mere

Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger og plejehjem

Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger og plejehjem Bilag 2/ Gennemgang af Ældrekommissionens anbefalinger og indsatser på ældreinstitutionerne i Hørsholm Kommune Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Ærtebjerghaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Ærtebjerghaven Velkommen som beboer på Plejecenter Ærtebjerghaven 1 Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen September 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Ærtebjerghaven 4 Vores værdigrundlag 4 En god

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Boligselskabet Domea København Ved Kanalen. 50 nye super lavenergiboliger i størrelsen 65-115 m 2 beliggende i Ørestad Syd

Boligselskabet Domea København Ved Kanalen. 50 nye super lavenergiboliger i størrelsen 65-115 m 2 beliggende i Ørestad Syd oligselskabet omea København 50 nye super lavenergiboliger i størrelsen 65-115 m 2 beliggende i Ørestad Syd oligselskabet omea København YGGLSN omea Københavns 50 almene familieboliger er placeret på hjørnet

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

Velkommen til Syddjurs Kommunes Plejeboliger

Velkommen til Syddjurs Kommunes Plejeboliger Velkommen til Syddjurs Kommunes Plejeboliger Værdigrundlag i Syddjurs Kommune åbenhed udvikling respekt kvalitet 2 11 At bo i plejebolig i dag I dag er der ikke noget, der hedder at bo på plejehjem som

Læs mere

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum - hvor mennesket er i centrum Hæftet er tænkt som en information til beboere og pårørende, så der er mulighed for at orientere sig om de tilbud, som centret har at byde på. 1 , - hvor mennesket er i centrum!

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Leve- og bomiljø ved Krogstenshave

Leve- og bomiljø ved Krogstenshave ved Krogstenshave Leve- og bomiljø. Udgangspunktet for livet på Krogstenshave er, at beboerne skal kunne leve det hverdagsliv, de ønsker og magter. Beboerne har reel selv- og medbestemmelse og vi har respekt

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Udgivet af OKÆ Plejeboliger Maj 20 2 Indhold Lidt om os Velkommen! Boligforhold Gårdhave Maden på plejecentret Traditioner Aktiviteter Vores værdigrundlag Praktiske informationer

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844) 1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 3. Udmøntning

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Syd

Servicedeklaration Katrinehaven Syd Servicedeklaration Katrinehaven Syd Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Syd Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Konstitueret leder: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune Mad- og måltidspolitik - til borgere i Viborg Kommune 2 Forord Kære borger i Viborg Kommune Jeg er stolt over at kunne præsentere de nye politiske mål, som byrådet har vedtaget for vores tilbud på mad-

Læs mere

Plejecenterboliger i Gribskov Kommune. Februar 2010. Boligvisitationen Gribskov Rådhus Rådhusvej 3,3200 Helsinge Telefontid: 9 11 Tlf.

Plejecenterboliger i Gribskov Kommune. Februar 2010. Boligvisitationen Gribskov Rådhus Rådhusvej 3,3200 Helsinge Telefontid: 9 11 Tlf. Plejecenterboliger i Gribskov Kommune Februar 2010 Boligvisitationen Gribskov Rådhus Rådhusvej 3,3200 Helsinge Telefontid: 9 11 Tlf. 7249 6023 Plejecenterboliger i Gribskov Kommune Kontaktoplysninger Boligvisitationen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAMSØVEJ

VELKOMMEN TIL SAMSØVEJ VELKOMMEN TIL SAMSØVEJ 1 Velkommen til Samsøvej Samsøvej er et nyt og moderne plejecenter med 75 boliger og et dagcenter. Alle boliger med fællesareal er 75 m2. De er indrettet med stue og soveværelse.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Lokalcenter Bøgeskovhus Du skal bo

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Idéoplæg Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord.... 3 Organisation.... 4 Målgruppen.... 4

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Velkommen til Egestadshus Plejeboliger

Velkommen til Egestadshus Plejeboliger Velkommen til Egestadshus Plejeboliger Velkommen til Egestadhus Plejeboliger Stedets historie... I 1912-1913 blev der opført et missionshotel på grunden Prinsensgade 36. Bygningsmesteren var murermester

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed. Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune. Ældre. Piller

Værdighedspolitik. Sundhed. Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune. Ældre. Piller Værdighedspolitik Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune Ældre Sundhed Piller Værdighed er, at man skal være med i samtalen, selvom man er næsten døv så kan personalet skrive til min mand på en

Læs mere

Velkommen til Kastaniely Plejecenter

Velkommen til Kastaniely Plejecenter Velkommen til Kastaniely Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Kastaniely Plejecenter Du skal bo på:

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Velkommen til Humletoftens Plejecenter

Velkommen til Humletoftens Plejecenter Velkommen til Humletoftens Plejecenter 15.01.2016 1 Indholdsfortegnelse: Telefonliste side 3 Velkommen side 4 Lidt om Humletoften side 4 Liv i huset side 4 Værdigrundlag side 4 Målsætning side 4 Indflytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bedre boliger til borgeren

Indholdsfortegnelse. Bedre boliger til borgeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 Om boligplanen...3 Beboerens trivsel...4 Målgruppe og boligtyper i Sundhed og Omsorg...5 Målsætning 1. Varierede og fleksible boliger...6 Målsætning

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Det sociale hverdagsliv i senior-ældreboliger Rose Olsen, forstander, Vestereng

Det sociale hverdagsliv i senior-ældreboliger Rose Olsen, forstander, Vestereng 1 SOCIALSTRUKTUR / LIVS-ARENAER 4. arena: Lokalsamfund familien den historiske tilknytning 3. arena: Fællesskab mellem beboerne i aktivitetsområdet kultur- og aktivitetstilbud køkken og café socialt træf

Læs mere

Velkommen til plejeboligerne Søhusparken

Velkommen til plejeboligerne Søhusparken Velkommen til plejeboligerne Søhusparken Denne folder indeholder de vigtigste informationer om indflytning og dagligdag i Søhusparken til dig og dine pårørende Du skal bo i afsnit: Bolig nr.: Direkte telefon

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere