rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1"

Transkript

1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs m.v.) [af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]: Til 1 1) I Overskriften til 3 ændres»rejseudbyder og formidler«til:»rejseudbydere, formidlere og udbydere af flytransport«. 2) Nr. 4 [ i lovforslaget] udgår [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 4] 3) I 3, stk. 1, indsættes efter»eller sælger«:»de i 2, stk. 1, nr. 1-3 nævnte«. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 4] 4) Efter 3, stk. 3 indsættes som nyt stykke:» 01. Som udbyder af flytransport anses enhver, der i eget navn udbyder eller sælger flytransport, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvis«. [Som følge af ændringsforslag nr. 5, foretages en separat definition af udbydere af flytransport] 5) 5 a, stk. 1, affattes således:»når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse, der udelukkende omfatter flytransport jf. 2, stk. 1, nr. 4, er kunden dækket, såfremt kunden har et gyldigt hjemrejsedokument til en dansk lufthavn. Indenrigsflyvninger og pakkerejser jf. 2, stk. 1, nr. 1-3 er ikke omfattet af bestemmelsen. Rejsegarantifonden skal tilbagebetale flykonkursbidrag, der er opkrævet fra indenrigsflyvninger eller pakkerejser til flyselskaberne og pakkerejsearrangørerne.«. [Konsekvensændring som følge af nyt dækningsområde] 6) Nr.6 [ i lovforslaget] udgår. [Konsekvensændring som følge af det nye dækningsområde] 7) 5 a, stk. 2, ophæves. Stk. 3-4 bliver herefter stk.2-3. [Konsekvensændring som følge af det nye dækningsområde] 8) 5 a, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:»fonden kan endvidere yde kunden en godtgørelse for ikke påbegyndte forudbetalte rejser, for alle afrejsende fra en dansk lufthavn, forudsat der er tilstrækkelige midler i fondskassen efter afholdelse af de i stk. 1 omtalte udgifter. Er der ikke midler nok i fondskassen vedrørende flytransport til at dække ikke påbegyndte forudbetalte rejser fuldt ud, foretages forholdsmæssig økonomisk dækning af kundens tab. Godtgørelsen fratrækkes en selvrisiko på kr. pr. rejse«.

2 [Ændring som følge af ændringsforslagets nye dækningsområde] 9) I 6 udgår»og 5 a«. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 10] 10) Efter 6, stk. 1, indsættes som nyt stykke:» 01. Anmodning fra kunden om godtgørelse i henhold til 5 a skal fremsættes overfor Rejsegarantifonden inden rimelig tid, dog senest 6 måneder efter, at rejseydelsen er afsluttet eller det er åbenbart, at rejseydelsen ikke vil blive gennemført«. [Rettelse som konsekvens af Rejsegarantifondens administrationsændring] 11) I 8, stk. 3, ændres»stk. 4-7«til:»stk. 4-6«. [Konsekvensændring som følge af lovforslagets nr. 8, hvorefter 8, stk. 7 ophæves] 12) I 8, stk. 5, udgår»og 7«. [Konsekvensændring som følge af lovforslagets nr. 8, hvorefter 8, stk. 7 ophæves] 13) Nr. 9 [i lovforslaget] udgår. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 14] 14) 9, stk. 3, affattes således:»der oprettes to fondskasser, en til dækning ved flykonkurser og en til dækning ved pakkerejser. De to fondskasser er separate. Der kan optages lån mellem fondskasserne, hvis der ikke er tilstrækkelige midler i den tabspåførte fondskasse. Lån mellem fondskasserne skal godkendes af erhvervs- og vækstministeren.«. [Rettelse som konsekvens af Rejsegarantifondens nye finansiering og administration] 15) I 9, stk. 4, indsættes efter»fondens formue«:»til dækning af de i stk. 2 omtalte rejseudbydere og formidlere«. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslaget nr. 14] 16) Nr. 10 [i lovforslaget] affattes således:»9 a. Udbydere af flytransport jf. 3, stk. 4 vil blive opkrævet 2 kr. pr. afrejsende fra en dansk lufthavn. De indkomne bidrag vil indgå i en særskilt fondskasse til dækning af ydelser omfattet af 5a, der er afholdt af Rejsegarantifonden. Stk. 2. Fondskassen vedrørende flytransport er fuldt opbygget, når fondskassen har opnået en størrelse af 100 mio. kr. Bidragsopkrævning vil herefter blive sat i bero. Stk. 3. Ved en konkurs i fondskassen vedrørende flytransport der medfører, at fondskassens beholdning kommer under 75 mio. kr. vil bidraget blive genaktiveret. Stk. 4. Såfremt fondskassen vedrørende flytransports beholdning kommer under 25 mio. kr., vil bidraget blive genaktiveret og forøget til 4 kr., indtil fondskassen igen opnår en størrelse af 100 mio. kr. Stk. 5. Administration af ordning for flykonkursdækning skal udelukkende afholdes af fondskassen vedrørende flytransport. Stk. 6. De to fondskasser er separate, der kan dog optages lån mellem fondskasserne, hvis der ikke er tilstrækkelige midler i den tabspåførte fondskasse. Lån optaget i fondskassen vedrørende pakkerejser kan alene anvendes til at dække hjemtransport. Lån mellem fondskasserne skal godkendes af erhvervs- og vækstministeren.«[ændring som følge af ændringsforslagets nye finansiering og administration]

3 17) Nr. 12 [i lovforslaget] udgår. [Konsekvensændring som følge af lovforslag nr. 6 udgår] 18) Nr. 14 [i lovforslaget] udgår. [Konsekvensændring som følge af lovforslag nr. 4 udgår] 19) Nr. 15 [i lovforslaget] udgår. [Konsekvensændring som følge af lovforslag nr. 4 udgår] 20) I 23, stk. 2, ændres»stk. 3-7«til:»stk. 3-6«. [Konsekvensændring som følge af lovforslagets nr. 8, hvorefter 8, stk. 7 ophæves] 21) I 23, stk. 3, udgår»fonden«, og i stedet indsættes»fondene«. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslagets nr. 16] Loven træder i kraft den 1. juli Til 2 Bemærkninger Til nr. 1 I ændringsforslagets nr. 4 adskilles dækningen for flytransport fra dækningen af pakkerejser. Som konsekvens af dette ændres overskriften, så udbydere af flytransport udskilles fra rejseudbyderbegrebet i overskriften til 3. Til nr. 2 Som følge af ændringsforslag nr. 4 skelnes der ikke i ændringsforslaget mellem flyselskaber med over eller under afrejsende passagerer fra en dansk lufthavn, hvorfor formuleringen i den gældende lov om en rejsegarantifond om rejseudbydere opretholdes. Til nr. 3 Da dækningen for flytransport i ændringsforslaget adskilles fra andre rejseydelser, præciseres det i bestemmelsen, at 3 stk. 1, henviser til pakkerejser og ikke flytransport, som nu foreslås defineret i et nyt stk. 4. Til nr. 4 I ændringsforslaget foreslås det, at udskille udbydere af flytransport fra de øvrige rejseudbydere og formidlere. Følgende er der behov for en definition af flytransport. Til nr. 5 Efter gældende lovgivning kan kunden ved indgåelse af en aftale om en rejseydelse til privat brug, vælge dækning af Rejsegarantifonden. Hvis en kunde på nuværende tidspunkt vælger at tilkøbe konkursdækning, sker dette ved betaling til rejseudbyderen, som viderebetaler bidraget til fonden. Det foreslås i ændringsforslaget, at alle både erhvervs- og privatrejsende mod dokumentation af et gyldigt hjemrejsedokument til en dansk lufthavn, har ret til vederlagsfrit at blive transporteret til rejsedokumentets

4 danske slutdestination. Udgiften til hjemtransporten afholdes af Rejsegarantifonden. Rejsegarantifonden skal som udgangspunkt alene afholde udgifterne til hjemtransporten. Såfremt hjemtransport ikke er mulig indenfor rimelig tid, kan Rejsegarantifonden yde godtgørelse i form af passende overnatningsmuligheder samt andre væsentlige fornødenheder. Ønsker en kunde ikke at blive hjemtransporteret på det tidspunkt, som Rejsegarantifonden har arrangeret, taber kunden retten til hjemtransport. Ordningen dækker hverken indenrigsflyvninger eller pakkerejser. Rejsegarantifonden skal tilbagebetale flykonkursbidrag, der er opkrævet fra indenrigsflyvninger eller pakkerejser, til flyselskaberne og pakkerejsearrangørerne. Til nr. 6 Ændringsforslaget indeholder en obligatorisk ordning, så alle med et gyldigt hjemrejsedokument til en dansk lufthavn, omfattes af loven. Det foreslås derfor, at lovforslagets nr. 6 udgår. Til nr. 7 Forslaget indeholder en obligatorisk ordning, hvorved alle med et gyldigt hjemrejsedokument til en dansk lufthavn omfattes af loven. Det foreslås derfor, at stk. 2 udgår. Stk. 3 bliver herefter til stk. 2. Til nr. 8 Efter gældende lov 5a, stk. 4, kan fonden yde kunden en rimelig godtgørelse for tab, der skyldes en rejseudbyders økonomiske forhold. Det foreslås, at bestemmelsen præciseres således, at fonden skal yde en godtgørelse til kunder for ikke påbegyndte forudbetalte flyrejser, såfremt der er tilstrækkelige midler i fondskassen vedr. flytransport efter afholdelse af udgifter til hjemtransport af kunder med hjemrejsedokument. Det foreslås, at der er en selvrisiko på kr. for kunden pr. ikke påbegyndte forudbetalt rejse. Er der ikke midler nok i fondskassen vedr. flytransport til at dække ikke påbegyndte forudbetalte rejser fuldt ud, vil der ske en forholdsmæssig økonomisk dækning [dividende] af kundens tab. Til nr. 9 Det foreslås, at henvisningen til 5a udgår som konsekvensændring af nr. 10 i ændringsforslaget. Se bemærkningen til nr.10. Til nr. 10 Hvis der ikke er midler nok i fondskassen vedrørende flytransport, skal der opgøres dividende jf. ændringsforslag nr. 9. For at Rejsegarantifonden endeligt kan opgøre tabet og eventuel dividende, foreslås det i ændringsforslaget, at der etableres en særskilt bestemmelse vedrørende frister for fremsættelse af krav for så vidt angår flytransportdelen i henhold til 5a. Der vil således være en kortere anmeldelsespligt for dækning af tab for flytransport, da dette typisk er simple ydelser, og da der skal kunne opgøres dividende på et givent tidspunkt. Til nr. 11 og nr. 12 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at gældende lovs 8, stk. 7, ophæves. 8, stk.7 omhandler garantistillelse for flycharterrejseydelser, som ifølge både lovforslag og ændringsforslag ophæves.

5 Til nr. 13 Ændringsforslaget indeholder en obligatorisk ordning, hvorved alle med et gyldigt hjemrejsedokument til en dansk lufthavn omfattes af loven. Det foreslås derfor, at lovforslagets nr. 9 udgår, da denne omhandler etablering af en central hjemmeside til køb af konkursdækning. Til nr. 14 I ændringsforslaget foreslås det, at hvis der er tab i en fondskasse, som ikke kan rummes indenfor fondskassens aktuelle størrelse, får bestyrelsen hjemmel til at tage lån i den anden fondskasse. Et sådant lån skal godkendes af erhvervs- og vækstministeren. En godkendelse vil forudsætte, at der foreligger en tidsramme for tilbagebetaling. Til nr. 15 Det foreslås, at fastsættelse af fondens formue til dækning af rejseudbydere af pakkerejser fastholdes som efter gældende lovgivning. Derfor indsættes henvisning til pakkerejser, da flyrejser ikke længere er omfattet af denne bestemmelse. Til nr. 16 Ændringsforslaget indeholder en anden finansieringsmodel end den, der er angivet i lovforslaget. 9 a foreslås ændret således: I stk. 1 foreslås det, at der indsættes en 9 a, hvorved udbydere af flytransport bliver forpligtet til at betale 2 kr. pr. afrejsende fra en dansk lufthavn. De opkrævede midler skal dække Rejsegarantifondens udgifter for hjemtransport af kunder, med en flybillet til en dansk lufthavn, hvis det pågældende flyselskabs økonomiske forhold hindrer planmæssig hjemtransport, jf. ændringsforslagets nr. 3. Ydermere kan fondskassen yde godtgørelse for forudbetalte rejser i det omfang, der er tilstrækkelige midler i fondskassen efter afholdelse af udgifter til hjemtransport, jf. ændringsforslag nr. 8. Bidraget opkræves sammen med det safety-bidrag, som Trafikstyrelsen allerede opkræver [og på samme bidragsvilkår]. Bidraget opkræves på vegne af Rejsegarantifonden, som forestår den videre administration. Rejsegarantifondens nuværende formue er opbygget af henholdsvis pakkerejser og flyrejsende. Det foreslås, at Rejsegarantifondens formue opdeles i to fondskasser. De eksisterende midler i Rejsegarantifondens formue på lovens ikrafttrædelsestidspunkt fordeles i de to kasser svarende til de foretagne indbetalinger fra henholdsvis pakkerejsearrangører og flyselskaber. Én fondskasse skal dække de i 3, stk. 1-3 omfattede kunder som allerede er omfattet efter gældende lovgivning (fondskasse vedr. pakkerejser). Derudover etableres en fondskasse, der dækker flytransport (fondskasse vedr. flytransport) jf. ændringsforslagets nr. 16. I stk. 2 foreslås det, at fondskassen vedr. flytransport anses for at vil være fuldt opbygget, når den har en opnået en størrelse af 100 mio. kr., hvorefter opkrævningen af bidrag vil blive sat i bero. I stk. 3 foreslås det, at ved en konkurs i fondskassen vedr. flytransport, der medfører, at fondskassens beholdning kommer under 75 mio. kr., vil bidraget blive genaktiveret. I stk. 4 foreslås det, at såfremt fondskassens beholdning kommer under 25 mio. kr., vil bidraget blive genindført og forøget til 4 kr., indtil fondskassen igen rummer 100 mio. kr. I stk. 5 foreslås det, at administration og driftsudgifter af fondskasse vedr. pakkerejser vil fortsætte på samme vilkår, som finder anvendelse efter gældende lov jf. 9, stk. 1-2 og stk. 4. Etableringsudgifterne for fondskassen vedr. flytransport skal udelukkende afholdes af fondskassen.

6 De almindelige løbende omkostninger til administration og driftsudgifter af ordningen kan årligt anløbe 0,5 mio. kr. Dette beløb kan årligt pristalsreguleres. Omkostningerne skal afholdes af fondskassen vedrørende flytransport. I stk. 6 foreslås det, at ved tab i en fondskasse, som ikke kan rummes indenfor fondskassens aktuelle størrelse, kan fondens bestyrelse tage lån i den anden fondskasse efter godkendelse af erhvervs- og vækstministeren. En godkendelse vil forudsætte, at der forelægger en tidsramme for tilbagebetaling. Såfremt der er tilstrækkelige midler i fondskassen vedr. flytransport, dækkes også forudbetalinger for rejser, der endnu ikke er påbegyndt. Dog vil lån optaget i fondskassen vedr. pakkerejser alene kunne anvendes til at dække hjemtransport af rejsende, og vil således ikke kunne anvendes til at dække de omfattede kunders tabte forudbetalinger. Til nr. 17 Ændringsforslaget indeholder en obligatorisk ordning, hvorved alle med et gyldigt hjemrejsedokument til en dansk lufthavn omfattes af loven, jf. ændringsforslagets nr. 5. Det foreslås herefter, at lovforslagets nr. 12 udgår. Kunden skal ikke længere gøres tydeligt opmærksom på, at konkursdækningen kan tilkøbes, da ordningen nu er obligatorisk. Til nr. 18 og nr. 19 Med ændringsforslaget bibeholdes det eksisterende etableringsbegreb for dansk etablerede rejseudbydere og formidlere, hvorfor gældende lov opretholdes og lovforslagets nr. 14 og nr. 15 bortfalder. Lovforslagets nr. 14 og nr. 15 henviste til en adskillelse mellem flyselskaber, der årligt har mere- eller mindre end afrejsende passagerer fra en dansk lufthavn. Denne adskillelse forslås afskaffet med det nye ændringsforslag. Til nr. 20 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at gældende lovs 8, stk. 7, ophæves. Se bemærkningerne til nr. 11. Til nr. 21 Det foreslås, at bestemmelsen præciseres således, at både fondskassen vedr. flytransport og fondskassen vedr. pakkerejsen er omfattet af lovens nuværende ordlyd. Endvidere foreslås det, at såfremt et lån i den ene fondskasse er stort nok til at dække tabet i den anden fondskasse, kan Rejsegarantifonden optage et banklån. Hvis det vurderes uhensigtsmæssigt for Rejsegarantifonden at optage et banklån på markedsvilkår, kan erhvervs- og vækstministeren efter godkendelse af Folketingets Økonomi Udvalg og Folketingets Finansudvalg stille garanti for et lån optaget af Rejsegarantifonden, som det allerede er gældende for Rejsegarantifonden efter gældende lovgivning. Det bemærkes, at bidragssatsen for udbydere af flytransport forøges til 4 kr., hvis fondskassen ikke overstiger 25 mio. kr.

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...12

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 16

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres.

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres. Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008 Udkast IV Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love (Adgang til oplysninger

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere