8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 EM 2017/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget vedrører overordnet to forhold. Dels lægget lovforslaget op til justeringer af pensionsbeskatningsreglerne, som skal imødekomme krav rejst af Finanstilsynet på baggrund af PFA Soraaneqs planer om at overføre bestanden til PFA Pension i Danmark. Dels lægget lovforslaget op til, at A-skatte provenuer fra udefrakommende arbejdskraft, der udfører arbejde i forbindelse med selvstyrets lufthavnsprojekter, skal tilfalde landskassen. Det bliver hermed muligt at anvende dette skatteprovenu til andre formål, såsom anlæggelsen af lufthavnene. I samme forbindelse foreslås, at den eksisterende bruttoskatteordning udvides til at omfatte udefrakommende personer beskæftiget inden for selvstyrets lufthavsprojekter. Samlet udgør lovforslaget dermed en væsentligt bestanddel i arbejdet med at realisere Inatsisartuts og Naalakkersuisuts beslutning om at opføre nye lufthavne. 2. Hovedpunkter i forslaget Beskatning af pensionskasser med hjemsted i Grønland og bestandsoverdragelse af ratepensioner Vedtages forslaget til Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler (EM2017/88) vil pensionskasser med hjemsted i Grønland skulle svare skat efter reglerne i den nye Inatsisartutlov. Pensionskasserne vil dog fortsat være skattepligtige efter indkomstskattelovens regler. For at undgå tvivl foreslås indkomstskattelovens 28, stk. 3, præciseret, så det fremgår, at skat som pensionskasserne betaler efter Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler kan fradrages ved pensionskassernes opgørelse af den skattepligtige indkomst efter indkomstskattelovens regler. PFA Soraarneq har oplyst, at det er en forudsætning for Finanstilsynets godkendelse af en overdragelse af PFA Soraarneqs bestand af individuelt tegnede ratepensionsordninger til PFA Pension, at ordningerne overgår 1:1. PFA Pension har derfor bedt om, at landstingsloven ændres, så udbetalinger fra overførte ratepensionsordninger, hvad enten de er individuelt tegnede eller tegnet af en arbejdsgiver, gøres skattefri, selv om der fortsat sker indbetalinger til ordningerne efter at de er overdraget til PFA Pension. PFA Pension har oplyst, at det i alt drejer sig om 394 ordninger med et samlet depot på ca. 110 mio. kr. Det forventes, at ændringen gør det muligt for PFA Soraarneq at indhente Finanstilsynets godkendelse. EM 2017/38 1 AAN sagsnr

2 Skattetilhørsforhold for udefra kommende arbejdskraft Grønland står overfor at foretage væsentlige investeringer i lufthavne. Det er væsentligt for Naalakkersuisut, at disse investeringer sker på den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde. Det forventes, at anlægsarbejdet forbundet med lufthavsbyggerierne vil overstige den kapacitet, der på nuværende tidspunkt er i den grønlandske bygge- og anlægsbranche. Derfor forventes udenlandsk arbejdskraft at indgå i anlægsfasen af lufthavnsprojekterne. Forretningsgrundlaget for lufthavnsprojekterne involverer brugerbetaling fra de borgere, som vil gøre brug de pågældende anlæg. Højere omkostninger til opførsel og finansiering vil bidrage til højere brugerbetaling. En høj brugerbetaling kan blive en barriere for realiseringen af planerne om et øget passagergrundlag, herunder fra turisme. Øget landskassefinansiering gennem kapitalindskud m.v. kan medføre lavere finansieringsudgifter og dermed lavere brugerbetaling og bedre økonomi i projektet. Det foreslås derfor, at provenuet fra en bruttobeskatning af udefrakommende arbejdskraft, der skal udføre arbejde med opførelsen af lufthavne for selvstyret, skal tilfalde landskassen. Efter de gældende regler fordeles provenuet fra personbeskatning mellem landskassen og kommunerne. Denne fordeling afspejler blandt andet den byrde- og opgavefordeling, der er mellem selvstyret og kommunerne. Under ophold her i landet benytter denne form for udenlandsk arbejdskraft sig kun i begrænset omfang af det offentliges ydelser, såsom daginstitutionspladser og skoler. I de tilfælde, hvor det offentliges ydelser benyttes, vil der typisk være tale om ydelser leveret af sundhedsvæsenet, der finansieres af landskassen. Et lignende hensyn lå bag ved indførelsen af bruttoskatteordningen, som var en del af Inatsisartutlov nr. 20 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat. Man skal i denne forbindelse dog være opmærksom på, at lufthavnene vil blive etableret i umiddelbar tilknytning til de byer, som de er tiltænkt at skulle betjene, hvorved trækket på offentlige ydelser, som kommunerne stiller til rådighed, forventeligt vil være større ved lufthavnsbyggeriet end det ville have været tilfældet eksempelvis ved storskalaprojekter uden for beboede områder. Der er tale om en tilpasning af den allerede eksisterende ordning for udefrakommende arbejdskraft, der udfører arbejde forbundet med anlægsarbejder uden for eksisterende byer og bygder eller udfører arbejde med råstofprojekter. Skatteprovenuet fra arbejdstagere, som inden for de seneste 6 måneder har været skattepligtige til en grønlandsk kommune omfattes ikke af dette forslag, men skal som hidtil 2

3 fordeles mellem kommunerne og landskassen. Forslaget omfatter endvidere ikke lufthavnsprojekter, der udføres på vegne af en kommune. De enkelte kommuner vil fortsat have økonomiske gevinster forbundet med de afledte aktiviteter forbundet med selvstyrets lufthavnsprojekter, ligesom kommunernes borgere i mange år fremover vil have gavn af anlæggene og en lavere brugerbetaling eller bedre økonomi i selskabet. Bruttoskat Som beskrevet foreslås bruttoskatteordningen udvidet til at omfatte udenlandske arbejdstagere, der er udføre arbejde forbundet med lufthavnsprojekter, der opføres på vegne af selvstyret. Der sker i øvrigt ikke væsentlige ændringer i forhold til den gældende bruttoskatteordning. Ordningen har blandt andet til hensigt at forenkle skatteadministrationen for udefrakommende medarbejdere. Ordningen medfører, at der betales en endelig skat på 35 procent af indkomsten (bruttoindkomst), samt at den enkelte medarbejder ikke skal indgive en selvangivelse, og ikke har adgang til de samme fradrag som ordinære skatteydere. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som ændret blandt andet ved landstingslov nr. 11 af 15. november 2007, landstingslov nr. 9 af 5. december 2008, inatsisartutlov nr. 20 af 18. november 2010, inatsisartutlov nr. 37 af 9. december 2015, inatsisartutlov nr. 29 af 28. november 2016 og senest ved inatsisartutlov nr. 18 af 26. juni 2017, foretages følgende ændringer: 28. Stk. 3. Pensionskasser, som er nævnt i 1, stk. 1, nr. 9, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretage fradrag for hensættelser til dækning af forpligtelserne overfor medlemmerne. 39 c. Ved opgørelsen af den skattepligtige 1. I 28, stk. 3, indsættes som nyt 2. punktum: Pensionskasser, som nævnt i 1. pkt., kan endvidere foretage fradrag for hensættelser til dækning af en beskatning af gevinster i henhold til Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler c affattes således: 39 c. Ved opgørelsen af den 3

4 indkomst bortses fra udbetalinger fra en rateforsikring i pensionsøjemed oprettet i et pensionsselskab, der uden at have hjemsted i Grønland er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, når den pensionsberettigede eller forsikringstageren kan godtgøre, at rateforsikringen er oprettet ved overdragelse af bestanden af pensionsordninger fra et pensionsselskab med hjemsted i Grønland til et pensionsselskab, der uden at have hjemsted i Grønland, er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed og som Finanstilsynet har godkendt. Dette gælder alene for udbetalinger fra det ratepensionsdepot, der blev overdraget som led i overdragelsen af bestanden af pensionsordninger, herunder udbetalinger af afkast af dette depot. Foretages der indbetalinger til ratepensionsdepotet efter depotet er overdraget som led i overdragelse af bestanden af pensionsordninger, bortses der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra så stor en andel af udbetalingerne, som den pensionsberettigede eller forsikringstageren kan godtgøre blev belagt med afgift efter 46, stk b og 67 a finder tilsvarende anvendelse i det omfang, der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan ses bort fra udbetalinger fra rateforsikringen. skattepligtige indkomst bortses fra udbetalinger fra en rateforsikring i pensionsøjemed oprettet i et pensionsselskab, der uden at have hjemsted i Grønland, er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed og som Finanstilsynet har godkendt, når den pensionsberettigede eller forsikringstageren kan godtgøre, at rateforsikringen var oprettet ved overdragelse af bestanden af pensionsordninger fra et pensionsselskab med hjemsted i Grønland til et pensionsselskab, der uden at have hjemsted i Grønland, er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed og som Finanstilsynet har godkendt. Dette gælder alene for udbetalinger fra det ratepensionsdepot, der blev overdraget som led i overdragelsen af bestanden af pensionsordninger, herunder udbetalinger af afkast af dette depot. Stk. 2. Foretages der indbetalinger til ratepensionsdepotet efter depotet er overdraget som led i overdragelse af bestanden af pensionsordninger, finder stk. 1også anvendelse på den del af depotet, der opbygges af disse indbetalinger, såfremt indbetalingerne ikke udgør et højere beløb før skat end det, der fremgik af aftalen 4 måneder inden overdragelsen af bestanden af pensionsordninger. Er det ved kollektiv overenskomst aftalt, at indbetalinger beregnes i procent af lønnen, finder stk. 1 også anvendelse, såfremt indbetalingerne ikke udgør en højere procentandel af lønnen end det, der fremgik af aftalen 4 måneder før bestanden af pensionsordninger blev overdraget. Er aftalen om rateforsikring oprettet senere end 4 måneder før bestanden af pensionsordninger overdrages, må indbetalingerne ikke udgøre et højere beløb før skat henholdsvis en højere procentandel af lønnen end det, der fremgik af aftalen på oprettelsestidspunktet. Er beløbet eller 4

5 68, stk. 2 7) en fysisk person som led i et ansættelsesforhold udfører arbejde i forbindelse med projekteringsopgaver, bygge- og anlægsopgaver samt installationsog monteringsopgaver uden for eksisterende byer og bygder, og den ansatte ikke har været skattepligtig til en kommune her i landet i de seneste 6 forudgående måneder, eller 72 a, stk. 1, 1. pkt. Skattepligtige fysiske personer, der som led i et ansættelsesforhold udfører arbejde i forbindelse med projekteringsopgaver, bygge- og anlægsopgaver samt installationsog monteringsopgaver uden for eksisterende byer og bygder, jf. 68, stk. 2, nr. 7, og som ikke har været skattepligtig til en kommune her i landet i de seneste 6 forudgående måneder, svarer en endelig skat (bruttoskat) til Landskassen med 35 procent af indkomst oppebåret i ansættelsesforholdet. procentandelen ændret som følge af indgået kollektiv overenskomst senere end 4 måneder før bestanden af pensionsordninger overdrages, må indbetalingerne ikke udgøre et højere beløb før skat eller en højere procentandel af lønnen end det, der fremgik af den indgåede overenskomst. 39 b og 67 a finder tilsvarende anvendelse i det omfang, der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan ses bort fra udbetalinger fra rateforsikringen. 3. I 68, stk. 2, affattes nr. 7 således: 7) en fysisk person som led i et ansættelsesforhold udfører arbejde i forbindelse med projekteringsopgaver, bygge- og anlægsopgaver samt installationsog monteringsopgaver uden for eksisterende byer og bygder eller ved opførelse af lufthavne på vegne af Grønlands Selvstyre, jf. 72 a, stk. 1, og den ansatte ikke har været skattepligtig til en kommune her i landet i de seneste 6 forudgående måneder, eller 4. I 72 a, stk. 1, affattes 1. punktum således: Skattepligtige fysiske personer, der som led i et ansættelsesforhold udfører arbejde i forbindelse med projekteringsopgaver, bygge- og anlægsopgaver samt installationsog monteringsopgaver uden for eksisterende byer og bygder eller opførelse af lufthavne på vegne af Grønlands Selvstyre og som ikke har været skattepligtig til en kommune her i landet i de seneste 6 forudgående måneder, svarer en endelig skat (bruttoskat) til Landskassen med 35 procent af indkomst oppebåret i ansættelsesforholdet. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Ændringen af reglerne vedrørende overførsel af ratepensionsordninger skal gøre det muligt for PFA, at indhente Finanstilsynets godkendelse på overførslen. En overførsel forventes i givet fald at udløse en betydelig engangsafgift til Selvstyret ( mio. kr.). 5

6 I finanslovsforslaget for 2018 har Naalakkersuisut under afsnit 4.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger anslået, at en ordning tilsvarende den i nærværende lovforslag foreslåede vil kunne tilvejebringe et samlet beløb i størrelsesordenen 250 mio. kr. De økonomiske konsekvenser af ændringen af skattetilhørsforholdet kan på det foreliggende grundlag ikke opgøres, da den endelige provenuvirkning vil afhænge af, om Naalakkersuisut og Inatsisartut beslutter sig for at opføre nye lufthavne via Kaalallit Airports A/S og udgifterne til disse. En egentligt beregning over landskassens indtægter ved denne del af tiltaget vil derfor først meningsfuldt kunne udfærdiges efter et egentligt udbud af anlægsopgaven er gennemført og efter der er gennemført en nærmere forhandling med entreprenørerne om vilkår for arbejdet. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke at have miljø- eller naturmæssige konsekvenser eller konsekvenser for folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke væsentlige konsekvenser for borgerne. 7. Andre væsentlige konsekvenser Lovforslaget har ikke andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Lovforslagets nr. 1, er udarbejdet for at imødekomme SISA og er udarbejdet på baggrund af SISA s høringssvar til forslag til Inatsisartutlov om beskatning af visse pensionskapitaler. Lovforslagets nr. 2 er udarbejdet for at imødekomme PFA Sornaarneq. Forslagets nr. 1 og 2 har desuden været i høring hos SISA og PFA Sornaarneq fra d. 29. september til d. 3. oktober Lovforslagets nr. 3 og 4 blev udarbejdet som en del af et ændringsforslag til det lovforslag om ændring af landstingslov om indkomstskat (EM2017/98), som Inatsisartut behandler under EM2017. Departementet for Finanser og Skatter udsendte dette ændringsforslag i høring den 11. oktober 2017 hos den embedsmandsgruppe, som af Naalakkersuisut er nedsat til at forberede anlæggelsen af lufthavne bl.a. i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. Denne embedsmandsgruppe omfatter afdelingschefen i bestyrelsessekretariatet i Formandens Departement og departementscheferne i Departementet for Kommuner, Bygder, 6

7 Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi og Departementet for Finanser og Skatter. Rammerne for lovforslaget var forinden drøftet i nævnte embedsmandsgruppe. Der var ikke fastsat en egentlig frist for indgivelse af høringssvar, idet en tilbagemelding blev udbedt hurtigt. Den 12. oktober 2017 havde samtlige hørte parter tilkendegivet ikke have bemærkninger til lovforslaget. Tiltagene omfattet af lovforslagets nr. 3-4 er i øvrigt omtalt i finanslovsforslaget for 2018 under afsnit 4.3 i finanslovforslagets almindelige bemærkninger. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Bestemmelsen giver hjemmel til at fradrage PAL skat i den selskabsskattepligtige indkomst. Til nr. 2 Bestemmelsen medfører at udbetalinger af ratepensioner, der som led i en overdragelse af en bestand fra et pensionsselskab m.v. med hjemsted i Grønland til et pensionsselskab m.v., der ikke har hjemsted i Grønland, og er blevet pålagt afgift efter bestemmelsen i 46, stk. 5, ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Bestemmelsen gælder udbetalinger af det depot, der har været omfattet af en bestandsoverdragelse samt et eventuelt afkast af dette depot. Bestemmelsen omfatter ikke ratepensionsaftaler, der ikke har været omfattet af en bestandsoverdragelse, herunder eksempelvis aftaler mellem en grønlandsk skatteyder og et dansk pensionsforsikringsselskab. Med henblik på at forebygge spekulation i reglerne foreslås, at hvis der efter at en bestandsoverdragelse har fundet sted sker yderligere indbetalinger til det overdragne ratepensionsdepot, må indbetalingerne som udgangspunkt ikke udgøre et højere beløb før skat eller en højere procentandel af lønnen, end det fremgik af aftalen 4 måneder før bestanden af pensionsordninger blev overdraget, hvis der skal kunne ses bort fra udbetalinger fra ordningen ved opgørelse af den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst. Indebærer aftalen, at der skal indbetales et bestemt beløb vil en ændring af det indbetalte beløb i opadgående retning indebære, at udbetalinger fra ordningen skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Det samme gælder, hvis en aftalt procentandel hæves. Er en pensionsordning nyoprettet senere end 4 måneder før bestandsoverdragelsen er det dog det beløb eller den procentandel, der er aftalt på oprettelsestidspunktet, der udgør maksimum. Hvis der senere end 4 måneder før bestandsoverdragelsen er indgået en kollektiv overenskomst, der fastsætter, hvor stort et beløb eller hvor stor en procentandel af lønnen, der skal indbetales til ordningen, er det beløbet eller procentandelen i overenskomsten, der udgør maksimum for de fremtidige indbetalinger. 7

8 Indbetalinger som finder sted efter at ratepensionsordningerne er overdraget vil ikke være omfattet af fradragsret eller bortseelsesret. Det er i disse tilfælde beløbet og procenten før skat, som vil danne grundlag for vurdering af om indbetalingerne udgør et højere beløb eller en højere procentandel end aftalt på overdragelsestidspunktet. Kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ses bort fra udbetalinger fra en rateforsikring, finder bestemmelserne i 39 b og 67 a tilsvarende anvendelse. Til nr. 3 Forslaget medfører, at A-skat fra udefrakommende arbejdstagere, der udfører arbejde forbundet med opførelsen af lufthavnsprojekter på vegne af Grønlands Selvstyre, tilfalder landskassen. Til nr. 4 Ændring til 72 a, stk. 1, 1. pkt. Det foreslås, at bruttoskatordningen udvides, således at den også omfatter personer der som led i ansættelsesforholdet udfører arbejde i forbindelse med opførelsen af lufthavnsprojekter, der opføres på vegne af Grønlands Selvstyre. 8

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

11. oktober 2017 EM 2017/123. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

11. oktober 2017 EM 2017/123. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 11. oktober 2017 EM 2017/123 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formandskabet har fundet behov for at udvide adgangen til familieledsagelse i forbindelse med Inatsisartut

Læs mere

4. november 2016 EM 2016/22. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat

4. november 2016 EM 2016/22. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat 4. november 2016 EM 2016/22 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. Til 1 1.

Læs mere

2. oktober 2018 EM 2018/196. Rettelsesblad

2. oktober 2018 EM 2018/196. Rettelsesblad 2. oktober 2018 EM 2018/196 Rettelsesblad Erstatter forslag dateret 10. august 2018 Begrundelse I EM 2018/196 er der foretaget korrekturmæssig ændring i den grønlandske version af forslagets 4. Bemærkninger

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

21. september 2018 FM 2019/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

21. september 2018 FM 2019/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 21. september 2018 FM 2019/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (storskalaloven)

Læs mere

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en adgang for Naalakkersuisut til at fastsætte regler om krav til fakturering.

Læs mere

16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 16. maj 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, som blev behandlet i og vedtaget af

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. august 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag tager sigte på at tilpasse Inatsisartutloven på baggrund af de erfaringer som er indhøstet siden

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2015 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Fritagelse for selskabsskat, pengeinstitutters

Læs mere

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 5. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget indeholder diverse ændringer og tilføjelser til landstingslov om indkomstkat, heriblandt mindre ændringer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. august 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2015. Det blev ved

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven pensionsbeskatningsloven. (Ny valgfri metode for opgørelse

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ 28.8.2017 Baggrund for bestandsoverdragelsen Hvad er baggrunden for beslutningen om at bestandsoverdrage PFA Soraarneq? Omkostningsniveauet er

Læs mere

Kristian Jensen / Birgitte Christensen

Kristian Jensen / Birgitte Christensen J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. xxx. 2019 EM 2019/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er primært at indføre et beskæftigelsesfradrag. Beskæftigelsesfradraget skal bidrage til

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18-06-2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (budget- og regnskabsloven) trådte

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger 13. marts 2017 FM2017/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse fra

Læs mere

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2017 EM 2017/90 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af den Inatsisartutbeslutning, som blev vedtaget som EM 2015/120 på efterårssamlingen

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

EM 2018/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 01-09-2018 EM 2018/18 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Med Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Læs mere

EM2017/38 J.nr.01.2S.0lI17EM-LABU

EM2017/38 J.nr.01.2S.0lI17EM-LABU 15-11-2017 EM20l7/38 BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af pensionskasser

Læs mere

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2016 EM 2016/23 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, der blev 1. behandlet af Inatsisartut

Læs mere

21. september 2018 EM 2018/192. Rettelsesblad

21. september 2018 EM 2018/192. Rettelsesblad 21. september 2018 EM 2018/192 Erstatter forslag dateret 10. august 2018 Rettelsesblad Begrundelse Der er foretaget enkelte sprogligt redaktionelle ændringer i den grønlandske version af forslagets 18,

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

19. august 2015 EM 2015/23. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

19. august 2015 EM 2015/23. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut tilsluttede sig ved EM 2012/113, at der skulle fremlægges forslag til ændring af skattelovgivningen med henblik på at give

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

7. november 2018 EM 2018/191. Ændringsforslag. Til

7. november 2018 EM 2018/191. Ændringsforslag. Til 7. november 2018 EM 2018/191 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Fritagelse for udbytteskat for pensionsopsparinger i grønlandske

Læs mere

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 30-01-2019 FM 2019/19 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har dels til formål at bringe den grønlandske og den danske version af Inatsisartutlovens 6 i overensstemmelse

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. maj 2019 EM2019/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ved EM 2018 vedtog Inatsisartut pkt. 106, Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

Vejledning om obligatorisk indbetaling til pension

Vejledning om obligatorisk indbetaling til pension Vejledning om obligatorisk indbetaling til pension Sulisitsisut Grønlands Erhverv Generelt om pensionsordningen Inatsisartut har vedtaget en lov obligatorisk pensionsordning, som betyder, at både lønmodtagere

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. marts 2014 FM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag indeholder initiativer som skal ruste skattelovgivningen i forhold til udviklingen indenfor

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag indgår i en pakke bestående af 3 forslag, som tilsammen skal søge at tage hånd om nogle af udfordringerne ved den nuværende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 21. august 2015 EM 2015/119 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er oprindeligt fremsat og 1. behandlet på forårssamlingen 2014, som en del af et lovforslag, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 200 Bilag 16 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 20. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring

Læs mere

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM2014/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

4. marts 2016 FM 2016/100. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. marts 2016 FM 2016/100. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. marts 2016 FM 2016/100 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under forårssamlingen 2015 et ændringsforslag til et beslutningsforslag (FM 2015/41).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

1. november 2018 EM2018/191 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

1. november 2018 EM2018/191 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af landstingslov om Indkomstskat Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser Afgivet

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

4. oktober 2018 EM 2018/191. Rettelsesblad

4. oktober 2018 EM 2018/191. Rettelsesblad 4. oktober 2018 EM 2018/191 Rettelsesblad Erstatter forslag dateret 24. august 2018 Begrundelse Rettelsesbladet indarbejder lovtekniske rettelser. Rettelserne er af teknisk og korrekturmæssig karakter.

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Kapitel 1 Formål og organisation. Kapitel 2 Nye lufthavne

Kapitel 1 Formål og organisation. Kapitel 2 Nye lufthavne Inatsisartutlov nr. 4 af 22. november 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq Ændret, ophæver, hovedlov,

Læs mere

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 6. november 2017 FM 2018/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Den overordnede baggrund for ændringsforslaget er et ønske fra

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6 1 Indhold Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland... 5 Information om tilskudsordningen... 6 Vejledning til beregning af tilskud baseret på lønseddel fra Økonomi- og personalestyrelsen...

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Fremsat den xx. xxxxxxxx 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Skattefrihed m.v. af ekstraordinære hædersgaver) I lov nr.

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Fiskebestanden udgør en del af det grønlandske samfunds naturkapital og har stor værdi for samfundet.

Læs mere

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10 29. oktober 2015 EM 2015/160 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. Til 5 1. Stk. 2 affattes således: Stk. 2. Alderspensionister

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx. xxx 2017 EM 2017/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre, at husstande hvor den ene ægtefælle eller samlever afgår ved døden, eller

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat,

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det er en central politisk opgave for Naalakkersuisut, at samfundet skal sikre landets ældre borgere rimelige levevilkår. Første del

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. januar 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På flere forskellige lovområder er der fastsat regler om størrelsen af det beløb, som kan udbetales til en

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

/Birgitte Christensen

/Birgitte Christensen Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

27. januar 2015 FM 2015/150. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

27. januar 2015 FM 2015/150. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 27. januar 2015 FM 2015/150 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Hensigten med ændringsforslaget er at forenkle orlovsreglerne for Inatsisartut s medlemmer i vederlagslovens

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I 2017 blev der vedtaget reformer på området for beregning af boligsikring og børnetilskud. Dette skete på baggrund af, at der igennem

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 200 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige

Læs mere

16. maj 2018 XM 2018/21. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift

16. maj 2018 XM 2018/21. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift 16. maj 2018 XM 2018/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. måned 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget har dels sin baggrund i et arbejde igangsat af Naalakkersuisut, der skal se på, hvordan reglerne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere