Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS"

Transkript

1 Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS (Dette papir bygger bl.a. på Vejledning til Selvangivelse for E05 og brev af 22/ fra institutleder FHM til studienævnet vedrørende normer. Der er efterfølgende sket enkelte tilpasninger bl.a. omkring lederposter og intern censur. Normerne gælder for alle instituttets fag hvor intet andet er anført. KK ) Generelt Hvert HVIP-årsværk udgør ved 6 ugers betalt ferie 1643 arbejdstimer (222 arbejdsdage à 7,4 timer) = 1643 timer. Professorer og lektorer Heraf er halvdelen normalt afsat til forskning. Det vil sige at ydelser inden for undervisning, vejledning og administration m.v. = 821,5 timer om året, eller: 410,75 timer pr. semester. For lektorer og professorer skal der herudover hvert semester opspares, dvs. overarbejdes i 410,75/7 = 58,7 t, (sum = 469,43 t. pr. semester) således at der gennem 7 semestre spares op til at dække undervisnngs- og administrationstimerne i et eventuelt forskningssemester i det 8. semester (ansøges særligt). Adjunkter Her er 70% af de årlige 1643 arbejdstimer normalt afsat til forskning. Det vil sige at ydelser inden for undervisning og vejledning (administration forbudt for adjunkter!) = 246,45 timer pr. semester. Herudover skal der opspares til det ene forsknngssemester (ud af adjunktens i alt 6 semestre) som adjunkter normalt skal have, dvs. overarbejdes i 246,45/5 = 49,29 timer pr. semester (sum = 295,74 timer pr. semester) således at undervisningsdelen er timemæssigt dækket i forskningssemestret. Arbejdsfordelingen over adjunktens ansættelsestid, herunder placeringen af forskningssemestret, aftales straks efter adjunktens ansættelse. Ph.d.-stipendiater (som er fuldt finansieret af fakultetet, altså ansat 100%) Ud over forskningen er der en arbejdsforpligtelse på i alt 840 timer over stipendieperioden på 3 år. Ph.d.-stipendiater har en forberelse på 6,5 t til hver undervisningstime. Denne norm gælder også hvis en ph.d.-stipendiat overværer en undervisningstime hos en erfaren undervise, fx ph.d.- stipendiatens mentor. Deltagelse i vejledning og eksamen foregår efter samme takster som adjunkter, lektorer og professorer. Normalt har en ph.d.-stipendiat to undervisningsforløb i sin stipendietid. (14 x 3 x 7,5 x 2 = 630 t). Hertil formidling og andet så det svarer til 210 timer. Arbejdsfordelingen over ph.d-stipendiatens ansættelsestid aftales straks efter ansættelsen. Eksterne lektorer Skal ikke aflevere selvangivelse, men de nævnes alligevel her, fordi de normer der er opført nedenfor for undervisning og eksamen, også gælder for eksterne lektorer. En ekstern lektor kan have op til 500 timer om året uden problemer. Derudover kan man have op til ekstra 280 timer om året (dvs i alt 780 timer) under forudsætning af DM's (fællestillidsrepræsentantens) accept. Om året" betyder enten kalenderåret eller studieåret. Punkterne nedenfor refererer til den udsendte selvangivelsesblanket. 1

2 Skema A: Direkte undervisning. (afleveres af ph.d-stipendiater, adjunkter, lektorer, lektorvikarer, professorer) pkt. 1) pkt. 2) pkt. 3) Semestrene er generelt budgetteret til 14 undervisningsgange, men der er ved visse kurser flere eller færre undervisningsgange, se undervisningsplanen for semestret ang. dette. Der anføres for hver enkelt lærer det antal skematimer, den pågældende har afholdt; disciplinlærere modtager således ikke kredit for de timer, de har ladet afvikle ved andre lærere i faget. Forberedelse godskrives med 2,5 t. pr. afholdt skematime for faste lærere, ifølge aftale mellem fakultet og tillidsrepræsentant af 13. dec Samme norm gælder for adjunkter og eksterne lektorer. Ph.d.-stipendiater som er ansatte på fakultet, godskrives med en forberedelse på 6,5 t. pr. afholdt skematime. For eksterne lektorer gælder endvidere følgende: Til hvert hold er der 5 timers vejledning pr. semester Desuden er der til hvert hold på Åbent Universitet 20 timers vejledning pr. semester Desuden er der til hold hvor der færdighedstrænes intensivt i ikkeakademiske genrer, 30 timers vejledning pr. semester. Undervisning i universitetsregi uden for kandidatundervisningen i faget dansk (Åbent Universitet, andre fag ved fakultetet, tværhumanistiske tilvalg, erhvervsrettede kurser). Her angives f.eks. det faktiske tidsforbrug i forbindelse med opgaver, som falder uden for den almindelige forberedelse og opgaveretning; f.eks. koordination af undervisning på parallelhold, produktion af lærebøger/kompendier for hele årgange (BA), planlægning og deltagelse i seminarer og ekskursioner etc. Ved ekskursioner påregnes der 7,4 t. pr. døgn. Disse aktiviteter kan kun forventes godskrevet, såfremt de er forskudsangivet og godkendt af institutleder og studieleder. For eksterne lektorer (og alle andre, jf nedenfor) gælder følgende om nyfremstilling af kompendier (besluttet på deltidslærerpanelmødet d. 20/11 08, citat fra referatet:) Ad 3) Hvis der skal laves nye kompendier eller disse skal revidere på radikal vis, kan der søges penge inden for puljen (jf. pkt. 4). Dog max. 5 timer. Ved alm. genbrug ydes der intet honorar. Ad 4) Se INSS nyt 26 [d. 21/11 08] under pkt. Problemer og puljer. Eksterne lektorer kan ligesom alle andre søge disse midler. Citat fra det omtalte inss nyt 26: På den baggrund har INSS i 2009-budgettet afsat at beløb på i alt kr. til udviklings-arbejder på undervisningsområdet og i alt kr. til forskningsudvikling. Jeg [dvs. institutlederen] har allerede nogle ansøgninger liggende og vil bede om at få mange flere før d. 15. januar. Puljeansøgningerne bør være forsynet med skitsebudget og helst angivelse af navne på deltagere, ligesom det er nødvendigt at definere mål, virkemidler, netværk mv. pkt. 4) Her anføres det faktiske tidsforbrug ved vejledning af selvstuderende grupper/enkeltpersoner, der af Studienævnet har fået anvist en vejleder 2

3 i et godkendt overbygningsemne, mundtlige eksamener uden undervisning på kandidatniveau. Timerne anføres og udløses i det semester hvor der aflægges eksamen. pkt. 5) pkt. 6) For retning af de obligatoriske skriftlige opgaver i BA-disciplinerne Sprog, Medier, Litterær analyse og Litteraturhistorie godskrives 15 minutter pr. opgave for små opgaver (max. 3 sider), 30 minutter pr. opgave for store opgaver (max. 5 sider). Vejledning af fri skriftlig hjemmeopgave og BA-projekt. Timerne anføres og udløses i det semester hvor der aflægges eksamen. Fri skriftlig hjemmeopgave: Medieanalyse 3 (5 ECTS) 1½ t. Litteraturhistorie 3 (15 ECTS) 4 t. Sprog 4 (7½ ECTS) 3 t. Valgfrit emne (15 ECTS) 3 t. BA-projekt (15 ECTS): 10 t. Overbygningsopgave (15 ECTS): 4 t. pkt. 7) pkt. 8) pkt. 9) pkt ) Specialevejledning: 5 timer i det semester, hvor specialekontrakten underskrives; 15 timer i det semester, hvor specialet bedømmes. Ph.d.-vejledning: Max. 45 t. pr. ph.d.-stud. pr. semester indskrevet pr. 13/ Max. 30 t. pr. ph.d.-stud. pr. semester fra 1/ til 13/ Max. 20 t. pr. ph.d.-stud. pr. semester fra perioden forud herfor. Adjunktvejledning: op til 50 t. i hele adjunktens ansættelsestid Evaluering/bedømmelse/intern censur godskrives efter flg. takster: 10) Skriftlig præsensprøve: 1 t. pr. opgave 11) Ugeeksamen (7,5-10 ECTS): 1 t. pr. opgave 12) 10-dages eksamen (15 ECTS): 2 t. pr. opgave 13) Opgaveformidling (bunden skr. prøve): Holdopgaver 10 t. pr. hold Individuel prøve 20 min. pr. stud. Fremstilling af opgave til bunden skr. prøve på universitetet (tilsyn) 15 t. Bedømmelse af bunden skriftlig opgave under tilsyn 1 t. pr. opgave 14) Mundtlig eksamen: Eksaminator: 1 t. pr. eksaminationstime Intern censor: 1 t. pr. eksaminationstime 15) Skriftlig hjemmeopgave BA: M3-opgave ½ t. pr. opgave S4 og VE-opgave 1 t. pr. opgave 3

4 LH3-opgave 1½ t. pr. opgave 16) Skriftlig hjemmeopgave OB: 1½ t. pr. opgave Audiologopædi, Lingvistisk, Indoeuropæisk Sprogpsykologi: Bedømmelse af skr. hjemmeopgave 5 t. pr. opgave Bedømmelse af bunden skr. hjemmeopgave 3 t. pr. opgave Fremstilling af opgave til bunden skriftlig hjemmeopgave 15 t. pr. opgave 17) Specialeafhandling: 10 t. pr. afhandling 18) Prisopgave(r): 30 t. pr. afhandling 19a) Ph.d.-afhandling: 40 t. pr. afhandling 19b) Formandstillæg inkl. opposition 50 t. pr. afhandling 20) Skriftlig bedøm.af adjunktpæd. 10 t. 21a) Disputats: 120 t. 21b) Udarbejdelse af opposition: 70 t. 22) Udvalgets formand får et tillæg på 60 t. Hvis der er ydet vejlednings- eller bedømmelsesarbejde af kategorien 7-22 under andre studienævn eller institutter, bedes vedkommende selv gøre opmærksom på, hvor meget arbejdet omfatter, så instituttet kan få timerne refunderet. 4

5 Skema B: Undervisningsadministration Administrationsbyrden opgøres i overensstemmelse med fakultetets normer, med enkelte justeringer som følge af den nye universitetslov. Poster som er nedlagt efter at den nye universitetslov er implementeret på instituttet, er anført i firkantet parentes. Timetallene gælder pr. semester. Ordinær administration Undervisningsadm. Forskningsadm. 23) Institutbestyrelse 8 t. 8 t. Institutleder (20% forskning) 657,2 t. Viceinstitutleder efter regning Medlem af rådgivende udvalg 5 t. 5 t. [Formand for ph.d.-udvalg 8 t. 8 t.] [Formand for arbejdsplanudvalg 15 t. 15 t.] [Formand for forskningsudvalg 15 t. 15 t.] Særlige opgaver, herunder redaktionsarbejde og særlige servicefunktioner efter regning Leder af center eller fagligt område under instituttet 50 t. plus 10 t. pr. heltidsansat 24) Samarbejdsudvalgsmedlem 8 t. 8 t. 25) Studienævn, medlem 23 t. 23 t. Studienævnsformand (20 t/u) 444 t Studieleder (20 t/u) 444 t (i praksis: efter regning efter aftale m. FHM) Udvalg under SN: Ækvivalerings- og konferensudvalg 5 t. 5 t. Kvote II-udvalg 3 t. 3 t. Videnskabsteori 8 t. 8 t. Formand for ækvivaleringsudvalg 5 t. 5 t. Formand for videnskabsteori 36 t. 36 t. Formand for Blå Tirsdag 8 t. 8 t. Særlige opgaver, herunder studieplansarbejde efter regning 26) Eksamensadministration 8 t. 8 t.. Eksamensklager 1 t. pr. stud. 1 t. pr. stud. Tillidsmandsarbejde efter regning minus 50 % Studiemønsterkoordination 5 t. 5 t. Holdkoordinator 10 t. 10 t. 27) Akademisk Råd 38 t. 38 t. 28) Bestyrelse 38 t. 38 t. 29) Andre administrative opgaver, herunder fagkoordinatorarbejde efter regning 5

6 Skema C: Forskningsadministration (herunder UV-adm.) Internt bedømmelsesarbejde: Formands vederlag Pr. ansøger 30) Adjunkt/lektor-ansættelse: 25 t. De første 3 ansøgere 20 t. fra 4 ansøgere og opefter 6 t. 31) Professor-ansættelse: 25 t De første 3 ansøgere 60 t. fra 4 ansøgere og opefter 9 t. 32) Ph.d.-stipendier (3-mands udvalg): 25 t. De første 7 ansøgere 14 t. fra 8 ansøgere og opefter 3 t. Ph.d.-stipendier (5-mands udvalg): 25 t. De første 5 ansøgere 10 t. fra 6 ansøgere og opefter 2 t. 33) Undervisningsadjunktansættelse 13 t.(+13 t.uva) 2 t.(+2 t.uva) 34) Ekstern lektor-ansættelse 13 t.(+13 t.uva) 2 t.(+2 t.uva) 35) Fagkyndige udtalelser 1 t.(+1 t.uva) Bedømmelsesarbejde anføres i det semester hvor det afsluttes. Før en lærer påtager sig forskningsadministration under andre institutter, skal vedkommende sikre sig, at det pågældende institut skriftligt har erklæret sig indforstået med, at arbejdet refunderes efter ovenstående takster. Ved bedømmelser til stillinger inden for fakultetet, men ved andre institutter, kan instituttet få refunderet en del af timerne fra fakultetet [uklart om denne fortsat gælder, men meld det alligevel, så kan vi få timerne fra det pågældende institut. kk]. Gør derfor opmærksom på denne slags arbejde på selvangivelsen. Ved bedømmelser under andre fakulteter eller ved andre universiteter o.l. er der tale om personligt fritidsarbejde. Det skal ikke anføres på selvangivelsen, men honoreres direkte fra den pågældende institution til den eksterne bedømmer. 6

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Timelønnet undervisning samt cirkulære om Censorvederlag 2001 INDHOLD Side Cirkulære om timelønnet undervisning Indledende bemærkninger... 1 Område... 1 Løn mv.... 2 Forberedelse,

Læs mere

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Aftale indgået mellem repræsentanter fra følgende organisationer

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere