Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning."

Transkript

1 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK 7KH&XUULFXOXP,QVWLWXWIRU(QJHOVN*HUPDQVNRJ5RPDQVN 6WXGLHQ YQHWIRU(QJHOVN 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHW. EHQKDYQV8QLYHUVLWHW 'HSDUWPHQWRI(QJOLVK*HUPDQLFDQG5RPDQFH6WXGLHV 7KH6WXG\&RPPLWWHHIRU(QJOLVK )DFXOW\RI+XPDQLWLHV 8QLYHUVLW\RI&RSHQKDJHQ

2 8GGDQQHOVHVGHOIDJRJnU Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Academic English, 2006-ordningen. 7LOK UVIRUKROG Denne studieordning gælder for studiet Academic English under Engelsk Studienævn, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.,NUDIWWU GHQRJKMHPPHO Studieordningen træder i kraft d. 1. september 2006 i henhold til "Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne" (nr. 338 af 6. maj 2004). Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 9DULJKHGRJVWUXNWXU Kurset i Academic English er normeret til 15 ECTS.,QGVNULYQLQJ En studerendes indskrivning på en uddannelse bevirker, at vedkommende er omfattet af de rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes indskrivning, der giver ret til at gå til eksamen på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Indskrivning til kurset i Academic English følger Det Internationale Kontors retningslinjer og dermed er kurset kun åbent for internationale studerende indskrevne ved Københavns Universitet.. 2

3 )DJOLJSURILO )RUPnORJNRPSHWHQFHSURILO Studerende der afslutter kurset $FDGHPLF(QJOLVK kan, på baggrund af deres viden om og færdighed i engelsk sprog og engelsksproget kultur, kommunikere på et acceptabelt engelsk i både skrift og tale, samt ubesværet læse og forstå en akademisk tekst på engelsk. Derved vil den studerende efter endt kursus med udbytte kunne følge såvel som aflægge eksamen i engelsksprogede kurser, der udbydes ved Københavns Universitet..RPSHWHQFHPnO ƒ At kunne analysere et argument og en argumentation og selv fremstille disse i mundtlig og skriftlig form på engelsk ƒ At nå til en forståelse af sammenhængen mellem sprog og akademisk diskurs ƒ At kunne udtrykke sig på et acceptabelt engelsk i både tale og skrift ƒ Ubesværet at kunne læse og uddrage syntesen af en akademisk tekst på engelsk 8QGHUYLVQLQJVVSURJ Undervisningssproget på kurset i Academic English er engelsk 1RUPDOVLGHEHJUHEHW Det gælder at en normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af hjemmeopgaver/ba-projekt svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. 'LVSHQVDWLRQIUDVWXGLHRUGQLQJHQ Studienævnet kan dispensere fra bestemmelser i studieordningen, der alene er fastsat af studienævnet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. YULJHEHP UNQLQJHU 3

4 .DSLWHO2YHUVLJWRYHURJEHVNULYHOVHDIXGGDQQHOVHQVIDJHOHPHQWHU 2YHUVLJWRYHUXGGDQQHOVHQVIDJHOHPHQWHU Studiet i Academic English består af fagmodulet $FDGHPLF(QJOLVK 0RGXO,$NDGHPLVN(QJHOVN$FDGHPLF(QJOLVK)DJHOHPHQW Antal ECTS point: 15 ECTS Prøveform: Mundtlig prøve med forberedelse Censurform: Intern censur Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter gældende karakterskala.,qgkrogrjxgg\ehqghndudnwhulvwlndixggdqqhovhqvidjhohphqwhu 0RGXO,$NDGHPLVNHQJHOVN$FDGHPLF(QJOLVK.RPSHWHQFHPnOat kunne sætte de studerende i stand til med udbytte at følge såvel som at aflægge eksamen i engelsksprogede kurser, der udbydes ved Københavns Universitet. Se også $NDGHPLVN(QJHOVN$FDGHPLF(QJOLVK(15 ECTS),QGKROGRJPnO Kurset sigter mod at optræne deltagernes mundtlige og skriftlige sprogfærdighed samt at opøve læsefærdigheden på engelsk. Dermed sættes de studerende i stand til ubesværet at agere på engelsk i akademiske sammenhænge. Dette mål forudsætter, at de studerende får indblik i det akademiske diskursfællesskab via f.eks. en forståelse for, hvorledes kohærens opnås i forskellige teksttyper og via et indblik i forholdet mellem sprog og teksters opbygning. Kurset giver desuden de studerende en introduktion til den danske akademiske kontekst. Kurset tager udgangspunkt i den enkelte studerendes særlige behov, hvorfor de studerende i løbet af kurset skal indlevere skriftlige arbejder, der er repræsentative for de fag, de studerer. For den mundtlige del af kurset forventes de studerende at levere hyppige oplæg, typisk i form af formidling af stof fra deres eget fag. Aktiv deltagelse er derfor en forudsætning, da det gør de studerende fortrolige med den mundtlige akademiske diskursform og samtidig opøves og forbedres deres engelsk. Kurset er baseret på et fast pensum, men de studerende opfordres til at medbringe materiale, som er særligt relevant for deres eget fagområde. 8QGHUYLVQLQJV RJ DUEHMGVIRUPHU Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette vil fx ske via studenteroplæg, gruppearbejde mm. 4

5 )RUGULQJHU Den studerende skal kunne forstå engelsk i almindeligt taletempo og kunne tale sproget sådan at udtale, grammatik og ordvalg ikke giver anledning til væstenlige forståelsesproblemer. Desuden skal den studerende ubesværet kunne forstå og tolke akademiske tekster og kunne fremstille et sagsforhold på skrift i et forståeligt og acceptabelt engelsk. 3HQVXP Academic Writing Course, RR Jordan, 2004, Advanced English Practice, B.D. Graver og Practical English Usage, M. Swan eller tilsvarende fremstillinger. Desuden et skønlitterært værk fx Nice Work af David Lodge, samt supplerende materiale, der dækker en række teksttyper. Tilsammen et omfang på normalsider. 3U YHIRUP Prøven aflægges som en bunden mundtlig prøve med forberedelse %HG PPHOVHVIRUP Prøven bedømmes med en karakter efter gældende karakterskala. (NVDPHQVVSURJ Engelsk &HQVXU Intern censur. 2PIDQJPrøven varer 30 minutter og der gives 30 minutters forberedelsestid 6 UOLJHEHVWHPPHOVHU Undervisningen udbydes i efterårssemesteret. +M OSHPLGOHU Alle skriftlige hjælpemidler må benyttes under forberedelsen. Til eksamen må hjælpemidler ikke medbringes. Dog kan eksaminanden til eksaminationen medbringe (a) en under forberedelsen affattet disposition på max. 1 A4-side, (b) det ved forberedelsestidens begyndelse udleverede spørgsmål samt tekster af relevans for dettes besvarelse med eksaminandens evt. understregninger, men uden oplysninger om gloser eller andre notater. 5

6 *RGNHQGHOVH Godkendt af Engelsk Studienævn, København den 20. september Godkendt af Dekanen ved Det Humanistiske Fakultet den 3. oktober Kirsten Refsing Dekan /Sissel R. Johansen Fuldmægtig 6

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Design and Architecture The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september 2010. Godkendt

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere