Fraskilte og gengiftes tjeneste i menigheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraskilte og gengiftes tjeneste i menigheden"

Transkript

1 VEJLEDNING Fraskilte og gengiftes tjeneste i menigheden Udarbejdet af LM s Læreråd

2 02 Indledning Denne vejledning bør læses i forlængelse af vejledningen fra 2005 om LM s grundlæggende syn på ægteskab og skilsmisse. Luthersk Missions (LM) Landsstyrelse udsendte i 2005 vejledningen Hvad Gud har sam- menføjet. Ægteskabet under pres og vores forholdsregler heroverfor. Heri redegøres for LM s syn på ægteskab, skilsmisse og fraskiltes indgåelse af nyt ægteskab. Vejledningen er givet ud fra De bibelske Skrifter. Lærerådet bekræfter, at det stadig står bag denne forståelse af disse vanskelige og vigtige spørgsmål, og denne nye vejledning skal læses i forlængelse af vejledningen fra 2005 og det principielle syn på disse emner. Med denne vejledning ønsker vi at sætte nogle yderligere pejlemærker for, hvilke opgaver i menigheden 1, separerede, fraskilte og gengifte kristne søstre og brødre kan kaldes ind i. Vi konstaterer, at denne problemstilling bliver påtrængende flere steder, da der også i LM-kredse og -frimenigheder bliver flere fraskilte og gengifte ligesom i samfundet generelt. LM er et kristent fællesskab. Det er et fællesskab af syndere, der tror på Jesus som frel- ser og Herre. Og det er et fællesskab, hvor den enkelte tjener Gud og fællesskabet med 1 For enkelthedens skyld er udtrykket menighed brugt i vejledningen. Vel vidende, at en del kredsarbejde i LM opfatter sig mere som forening end som menighed i ordets bibelske betydning. Da vejledningen omfatter hele LM med afdelinger, kredse, mødepladser og frimenigheder har det været nødvendigt med blot et enkelt udtryk.

3 03 de gaver, Gud har givet den enkelte til fælles gavn (1 Kor 12; Ef 4). LM er ikke perfekte menigheder. Vi lever i forventning om Guds perfekte rige. I den tid, vi tjener Gud her, ønsker vi at tjene Gud og mennesker som lys og salt i verden. Og Gud velsigner den, der følger de bibelske formaninger og bud. Vi ønsker grundlæggende et LM, der er tydelig i sin undervisning om ægteskabets ubry- delighed og lige så tydelig, når det handler om at rumme separerede, fraskilte, gengifte, så vel som alle andre mennesker, der er kommet til kort i deres liv. Det ønsker vi i bevidst- hed om, at vi alle har vores tunge ting i bagagen og alle har brug for tilgivelse fra Gud og omsorg fra mennesker. LM s Læreråd

4 04 Fraskilte og gengiftes tjeneste i det kristne fællesskab De styrende organer i LM s afdelinger, kredse og frimenigheder skal kalde og lede medar- bejdere også i den nuværende virkelighed, hvor et stigende antal LM ere er fraskilte og gengifte. Følelsesmæssig identifikation med den fraskiltes situation, personlige relationer og holdninger til de forløb, som har ført til den aktuelle situation, kan gøre det vanskeligt for ledere i LM at handle. Det kan også opleves vanskeligt at vejlede medlemmerne, når flere og flere i menighederne oplever begrænsninger som urimelige og ukærlige. Presset vil ikke blive mindre med tiden. Vi farves i menighedssammenhæng af tidens strømninger på godt og ondt. Lærerådet fastholder, at velsignelse følger de bibelske formaninger og bud. I respekt for Guds ord og i kærlighed til mennesker er det nødvendigt at sætte grænser for tjenesten i menigheden.

5 05 Grundlæggende pejlemærker Der er brug for et skøn i situationer med separation, skilsmisse og nyt ægteskab. Ud fra Skriftens vejledning om ægteskab, skilsmisse og nyt ægteskab og formaninger til at være forbilleder (f.eks 1 Tim 3,1ff) har vi opstillet følgende pejlemærker. Disse kan anvendes, når de lokale ledere i afdeling, kreds og frimenighed skal træffe beslutninger om, hvilke tjenester fraskilte og gengifte kan udføre. Som udgangspunkt skelner vi mellem tre kategorier af tjenester: Funktioner med åndelig hyrdemyndighed: : Prædikanter, Landsstyrelse, Afdelings- styrelser, Læreråd, diverse udgaver af lokale ældsteråd, kredsformænd. Her vil vi i udgangspunktet sige nej til gengifte og fraskilte i disse positioner, og til personer, der er gift med en fraskilt (jf Matt 5, 32). Det er bibelsk set disse opgavers karakter af forbillede for menigheden, som gør dette nødvendigt. Dog kan der siges ja til fraskilte, hvis man skønner, at skilsmissen blev påtvunget af den anden part, eller der er tale om separation (ikke nødvendigvis juridisk), hvor den pågældende stadig betragter sig selv som gift. Funktioner med åndelige opgaver, der ikke indeholder hyrdemyndighed,, f.eks. menige medlemmer af kredsstyrelser, frimenighedsledelser og lignende, menige LMU-styrelsesmedlemmer, menige medarbejdere i børne- teen- og ungdomsarbejde, lovsangsledere, andagter, vidnefunktioner, diakonale funktioner mm. Her må der skønnes af det lokale lederskab i hver enkelt sag, alt efter situation, forløb, betydnin- gen af forbilledet, tidsfaktor, mv.

6 06 Hvad angår de egentlige ledere i LMBU s børne-, teen- og ungdomskredse siger vi i udgangspunktet nej til at bruge gengifte, jf 1 Tim 3,8-13. Praktiske og administrative opgaver: : Her siger vi normalt ja til fraskilte og gengifte medarbejdere. Der kan dog være tilfælde, hvor situationen er et så klart brud med bibelsk etik eller åbenlyst forargelig eller stadig uafklaret, at det er rigtigt at sige nej. I de to sidste tilfælde spiller tidsfaktoren også en rolle. Vi overlader trygt til de lokale ledelser at implementere det i praksis. Vi er naturligvis altid rede til at gå i dialog med lokale ledelser og andre om den praktiske udformning og diverse tvivlstilfælde.

7 07 Uddybning og begrundelse for vejledningen Hyrde- og læreropgaver En fraskilt og gengift mand eller en mand gift med en fraskilt kvinde kan ikke besidde en hyrde- eller læreropgave i LM. Det betyder, at han ikke kan kaldes til forkynder (prædikant og præst) eller vælges til leder hverken på frimenigheds- 2, kreds- eller afdelings- plan. Han kan heller ikke beholde en sådan tillidsopgave, hvis han bliver skilt, gift igen eller gifter sig med en fraskilt. At være åndelig leder stiller større etiske krav end andre tjenester i det kristne fællesskab. Blandt de forudsætninger, Paulus opregner (1 Tim 3,1ff.; Tit 1,5ff.), hedder det om både til- synsmand og menighedstjener, at han skal være én kvindes mand. Det udelukker en gengift. Når det gælder en separeret eller fraskilt, er denne stadig én kvindes mand, om end de lever adskilt. Når det alligevel kan være nødvendigt at fratage en fraskilt mand hyrde- el- ler læreopgave eller undlade at kalde ham må det bero på, at han skønnes at bære det væsentligste ansvar for skilsmissen, eller at hans håndtering af skilsmissen miskre- diterer hans omdømme som menighedsleder. Der kan også være sjælesørgeriske grunde til at holde en pause under selve den smertefulde proces, en skilsmisse er, selvom han er den forurettede part, og ledelsen derfor vurderer, at han godt kan beholde sin post. Men det må være op til et skøn hos de ansvarlige instanser. Ordet tilsynsmand dækker i Det nye Testamente nogenlunde de åndelige ledelsesop- gaver, som landsstyrelse, lærerråd, afdelingsstyrelse og kredsformænd har, ligesom der i LM har været tradition for, at kaldede prædikanter har en sådan funktion. Dette svarer 2 I frimenigheder har funktioner med åndeligt lederansvar lidt forskellige navne.

8 08 til de tjenester, der under grundlæggende pejlemærker kaldes Funktioner med åndelig hyrdemyndighed. Menighedstjener hedder også diakon og omfatter de mænd og kvinder, som har særlige opgaver i menigheden af åndelig og praktisk karakter. I denne vejledning forstås menig- hedstjenere som de medarbejdere, som ikke har det formelle åndelige ansvar, men på styrelsers vegne udøver en åndelig tjeneste. Det svarer til de tjenester, der under grund- læggende pejlemærker kaldes funktioner med åndelige opgaver, der ikke indeholder hyrdemyndighed. Åndelige opgaver, der ikke omfatter en hyrde- og lærefunktion Her tænkes på en række bestyrelses- og menighedsrådsopgaver, sang- og musikopgaver, mødeledelse. Om disse gælder altså, at de ikke kan beklædes af gengifte, hvis vi skønner, at de indebærer, at den person, som har posten opfattes som forbillede for menigheden. Men vi lægger op til et skøn i de enkelte situationer. Om disse opgaver giver Bibelen ikke klare anvisninger. Det betyder, at vi i disse og det er de fleste tilfælde må skønne. Vi læser i ApG 6,1ff. om de første menighedstjenere, at de var velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom. Deres diakonale tjeneste må formodes at være af mere ledelsesmæssig karakter, menighedens størrelse taget i betragtning. Andre har også øvet en diakonal tjeneste. Ved siden af bestyrelses- og menighedsrådsformænd og eventuelt deres stedfortrædere, er der en række andre bestyrelses- og rådsposter, som ikke fordrer åndelige myndighed. Disse kan beklædes af enhver, menigheden finder egnet til den. I en række andre tjenester i menigheden kan der efter et konkret skøn lukkes op for, at gengifte kan være medarbejdere: vidne- 3 og evangelistopgaver, opgaver i børne- og ungdomsarbejdet, ledelse af bibelstudiegruppe og seniorarbejde, tværkulturelt arbejde, genbrugsarbejde, radioarbejde mm. Det, der for en tid kan udelukke en gengift fra opgaven, er, hvis personen ikke nyder 3 Må ikke forveksles med det frie vidnesbyrd, hvor enhver kan dele noget med menigheden af betydning for en selv.

9 09 Den fraskilte, som gifter sig igen, har i og med nyt ægteskab valgt at opgive Guds gode tanke om ægteskab mellem én kvinde og én mand tilstrækkelig tillid i ledelse og menighed. Her må vi skønne i hver enkelt sag. Til grund for det skøn må lægges opgavens karakter, personens udrustning og omdømme i menighe- den, skilsmissehistorien, hensynet til andre involverede i skilsmissens konsekvenser. Forskelligheden i disse elementer fra tilfælde til tilfælde kan betyde, at en fraskilt et sted skønnes at kunne tjene i en bestemt opgave, mens en fraskilt et andet sted ikke skønnes at kunne tjene i en tilsvarende opgave. Den forskellighed må vi leve med, da vi tænker forskelligt om tjenester. Selv om det kan være vanskeligt at tale om en objektivt og totalt uskyldig part i en skilsmisse, vil nogle skilsmissehistorier vidne om en part, som er mere skyldig end den anden. Nogle fraskilte er skilt mod eget ønske, de kan anses for vragede, nogle er krænkede, mens andre er utro, voldelige eller uden vilje til forholdet. Det er ikke nødvendigvis den forårsagende part, som i sidste ende vælger at afslutte ægteskabet. Derfor er historierne mere komplicerede og uklare end som så, og skønnet må ikke fore- tages for hurtigt og uoplyst. Da det ikke er hensigtsmæssigt, at alle i menigheden kender hele skilsmissehistorien, og da forskellige sym- og antipatier ofte er i spil i menigheden i tiden efter en skilsmisse (ofte er børnene og andre familiemedlemmer en del af menigheden), er det ledelsens opgave at skønne, om og hvornår tilliden til en part er sådan, at vedkommende (igen) kan kaldes til menighedsopgaver. Den fraskilte, som gifter sig igen, har i og med nyt ægteskab valgt at opgive Guds gode tanke om ægteskab mellem én kvinde og én mand. Den enkelte kan have sine grunde til dette for nogle bliver det et valg mellem mere end ét onde. Men det er en skærpelse af tillidsbruddet mellem den gengifte og menigheden. Derfor vil tiden, inden vedkommende (igen) kan tildeles tjenester, ofte være længere end for fraskilte. Så længe det nye ægteskab sender et signal til omgivelserne, der kan opfattes i retning af manglende respekt for ægteskabet som en forpligtelse til livslang troskab, kan de to ikke vises fuld tillid i fællesskabet. Om vedkommende kan indtræde i opgaver, afhænger også af menighedens og den gengiftes relationer til tidligere ægtefælle, eventuelle børn og andre pårørende. I LM s børne- og ungdomsarbejde i både klubber og på lejre har vi kontakt med mange, som på den ene eller anden måde er berørt af skilsmisse-konsekvenser. Børn og unge vil spejle sig i de voksne, som forkynder det kristne budskab for dem. De er rollemodeller i

10 10 Det er afgørende, at medarbejdere, også dem, som selv er fraskilte, taler tydeligt og kærligt om Bibelens syn på ægteskab, skilsmisse og nyt ægteskab tro og liv. Det er afgørende, at medarbejdere, også dem, som selv er fraskilte, taler tydeligt og kærligt om Bibelens syn på ægteskab, skilsmisse og nyt ægteskab. Kan vedkommende ikke det, er det ikke en opgave, vedkommende skal kaldes til. 4 Det er ikke i alle opgaver nødvendigt, at man kan identificere sig med, hvad LM står for, men det er nødvendigt at kunne udvise loyalitet i vejledningssituationer. Praktiske og administrative opgaver Når det gælder alle mere praktiske og administrative opgaver i et kristent fællesskab, er der ikke andre forbehold end rent medmenneskelige. I enkelte tilfælde kan der være per- soner fx den fraskiltes egen børn, tidligere ægtefælle, andre nære eller tidligere nære relationer som kan få det følelsesmæssigt svært med, at den fraskilte eller gengifte part har opgaver i det kristne fællesskab, mens de selv fortsat slider med sårene efter en skilsmisse eller et nyt ægteskabs indgåelse. Styrelsen må i det enkelte tilfælde vurdere, om og i givet fald hvor længe hensynet til disse personer skal hindre den fraskilte eller gengifte i at påtage sig praktiske opgaver i menigheden. Når andres følelsesmæssige vanskeligheder skønnes at være usunde (ex.: manglende vilje til at slippe hadet), må vedkommende gennem samtale hjælpes til at sætte alle fri. Lykkes det ikke, kan det i yderste fald blive nødvendigt at bede den ene af parterne om at finde et andet åndeligt hjem end LM. Nogle ord om tidsfaktoren I det foregående har vi nævnt en tidsfaktor, som spiller en rolle især under punkt 2 og 3 i grundlæggende pejlemærker, det vil vi uddybe lidt nærmere i det følgende: Lederopgaven er bl.a. at gå foran i det kristne fællesskab med et godt eksempel (1 Pet 5,3) og beror, som Paulus også taler om det, på tillid og respekt. Derfor er det muligt for en fraskilt, som nyder fællesskabets tillid og respekt, og som i sine ord og færden viser respekt for ægteskabet, at (gen)indtræde i åndelige lederopgaver, når og hvor menighe- den vælger det. 4 Dette gælder ikke blot fraskilte, men medarbejdere generelt, og det gælder ikke blot de her nævnte emner, men bibelske emner i øvrigt.

11 11 Erfaring og praksis taler for, at der går en rum tid, ofte år. Tiden gør ikke noget ved selve samlivsbruddet, men den giver det kristne fællesskab mulighed for at genvinde tilliden til den fraskilte. Hvor lang tid, det drejer sig om, beror på et skøn. Til grund for det skøn må lægges opgavens karakter, personens udrustning, personens omdømme i fællesskabet, skilsmissehistorien, hensynet til andre involverede i skilsmis- sens konsekvenser. Tiden er en væsentlig faktor i den fraskiltes egen besindelse på det, der skete. Tiden er med til at genopbygge menighedens tillid til den fraskilte, den hjælper omgivelserne til at forsone sig med livet, som det blev. Nogle fraskilte vil med tiden forstå egen skilsmissehistorie på en sådan måde, at vedkommende ikke vil kunne fungere som forbillede i en åndelig lederopgave. I enkelte tilfælde vil det heller ikke efter en rum tid være muligt at give vedkommende en ledelses- opgave af hensyn til de fraskiltes pårørende. Af disse grunde er det vigtigt ikke at forcere tiden. Skønnet bør bygge på opklarende samtaler i forløbet med den fraskilte, ligesom det be- ror på de observationer, en ledelse gør sig under tiden. Det er vigtigt, at de implicerede parter i sådanne skøn involveres i overvejelserne og endeligt kender begrundelserne for afgørelsen. Det vil forhindre stigmatisering af de fraskilte og mytedannelser. Det vil også give frimodighed i tro og eventuel tjeneste. En sådan praksis fastholder ægte- skabet som Gudvillet og livslang forpligtelse over for både de fraskilte, gengifte og det kristne fællesskab. Nye i det kristne fællesskab Nogle nye medlemmer i LM s kredse og frimenigheder var fraskilte eller gengifte, før de blev kristne. I det kristne fællesskab vil de møde en bibelsk forståelse af ægteskabet, som forkynder dem, at deres tidligere valg ikke er i overensstemmelse med Guds bud og formaninger. Vi ønsker, at disse mennesker skal bydes velkomne i vores fælleskaber og have fuld plads som kristne brødre og søstre. I et tema som dette hvor vi nødvendigvis taler meget om at være forbillede i vores liv er der grund til at understrege, at vi først og fremmest bør optræde som mennesker, der selv er blevet vist barmhjertighed (jf 1 Tim 1,12f). Enhver tilgivet synder kan på denne vigtige måde være et forbillede. Men også i disse tilfælde gælder begrænsningen i hyrde- og læreropgaver og me-

12 12 Vi bør vise brødre og søstre, som har ladet sig vejlede ud fra det gammellutherske syn, respekt nighedstjenesten. Da helt nye i troen ikke bliver kaldet til en tjeneste i menigheden, er ønsket om at kalde dem ind i en tjeneste som regel modnet gennem et gensidigt kendskab og vunden tillid. Forud for enhver kaldelse til opgaver i LM bør der være en samtale med vedkommende. I en sådan samtale er det også naturligt at samtale om Bibelens syn på ægteskab, skilsmisse og nyt ægteskab for også i disse emner at have en fælles forståelse. Forskellige opfattelser i LM Vi erkender, at vejledning og praksis kompliceres yderligere, fordi nogle ledere og kaldede prædikanter i LM for egen del forkynder og vejleder ud fra det gammellutherske syn på skilsmisse og nyt ægteskab. Ifølge det syn er det muligt for den uskyldig part i skilsmis- sen at blive gift igen. En prædikant og leder er forpligtet på at forkynde og vejlede ud fra den overbevisning, Guds ord har givet ham. Det gammellutherske syn er også gældende i en stor del af de kirkesamfund, vi i øvrigt kan identificere os med. Vi bør vise brødre og søstre, som har ladet sig vejlede ud fra det gammellutherske syn, respekt. Ligesom vi må rumme de to syn, må vi rumme to praksisser. Derfor ønsker vi ikke bare at rumme forkyndere, der har det gammellutherske syn, men også de menne- sker, der lader sig vejlede af disse forkyndere. Fælles for begge syn er udgangspunktet: At Skriften bestemmer vort syn. Og her ser vi ikke det samme. Problematikken er ikke enestående. Vi lever også med forskelligt syn på f.eks. Tusindårsriget, tjenestedeling, nådegaver og flere andre emner. Men der er forskel på officielt syn og accepteret syn: At det såkaldt gammellutherske syn er et accepteret, men ikke et officielt syn i LM, får bl.a. den konsekvens, at LM s frimenig- heder ikke vier fraskilte. Den vejledning, der er givet ovenfor, er ud fra LM s officielle syn på skilsmisse og nyt ægteskab. Den vil langt ad vejen være identisk med en gammelluthersk, men adskiller sig lige præcis på spørgsmålet om den uskyldige parts ret til at gifte sig igen efter skils- misse. Det er om ikke umuligt så yderst vanskeligt at give enkle løsninger på den mod- sætning. Her ønsker vi, at lederne i de konkrete tilfælde indbyrdes og sammen med det gengifte par taler sammen for at finde veje i tildeling af opgaver i menigheden, der tjener

13 13 menighedens liv og vækst. Men da et fællesskab må forvalte efter retningslinjer for at kunne fungere, er de officielle vejledningers syn styrende for, at LM for eksempel siger nej til vielse af fraskilte i LM-frimenigheder og nej til gengiftes tjeneste som hyrder og lærere i alle tilfælde. Vi indrømmer, at dette er vanskeligt og sårbart, som livet uden for Paradis i øvrigt ofte er det.

14 14 Afsluttende bemærkninger Det kristne fællesskab i en LM-kreds og -frimenighed afspejler, at vi lever i en ufuldkom- men verden, hvor syndige tanker, ord og handlinger mærker os for livet. Det gælder både vores egne synder og andres. Noget vil mærke os med tyngde resten af livet, andet vil med tiden få en anden vægt. Det kristne fællesskab skal også afspejle, at vi lever i syndernes forladelse. Hvad enten vores liv synes vellykkede eller mislykkede, hvad enten de matcher eller falder igennem idealerne, er det kristne fællesskab nådigt. Det er et fællesskab af benådede syndere. Apostlen Peter taler om, at den indbyrdes kærlighed skjuler mange synder (1 Pet 4,8), hvilket ikke betyder, at de skal ignoreres eller benægtes, men at vi ikke til stadighed skal minde mennesker om de synder, de har begået eller er ramt af. Udfordringen for kristne ledere er at balancere to ting: Dels at rumme mennesker med det liv, de har levet, i det kristne fællesskab. Dels at signalere gennem den måde, de kalder til tjeneste på, og den måde, de forvalter fællesskabets tjenester på, at det ikke er ligegyldigt, hvordan man lever, men at både ledelse og menighed må fastholde Bibelens syn på rigtigt og forkert. Sagt med et udtryk af Paulus i et afsnit om netop tjenesterne, så er udfordringen at være sandheden tro i kærlighed (Ef 4,15).

15 Når det gælder spørgsmål verørende fraskilte og gengifte, er udfordringen for kristne ledere at balancere to ting: Dels at rumme mennesker med det liv, de har levet, i det kristne fællesskab. Dels at signalere gennem den måde, de kalder til tjeneste på, og den måde, de forvalter fællesskabets tjenester på, at det ikke er ligegyldigt, hvordan man lever, men at både ledelse og menighed må fastholde Bibelens syn på rigtigt og forkert. FRASKILTE OG GENGIFTES TJENESTE I MENIGHEDEN LUTHERSK MISSION, NOVEMBER 2015 LAYOUT: AMALIE PUGGAARD POULSEN

Vedrørende spørgsmål om skilsmisse og nyt ægteskab

Vedrørende spørgsmål om skilsmisse og nyt ægteskab Evangelisk Luthersk Netværk Be- Tænk- Ning ved- Rørende spørgsmål Om skilsmisse og nyt ægteskab. Betænkning vedrørende spørgsmål om skilsmisse og nyt ægteskab. Betænkning vedrørende spørgsmål om skilsmisse

Læs mere

Hvad Gud har sammenføjet

Hvad Gud har sammenføjet Hvad Gud har sammenføjet Ægteskabet under pres og vores forholdsregler heroverfor Ledervejledning fra Luthersk Missionsforenings landsstyrelse 2005 Hillerød Indledning Ægteskabet er under pres. Før i tiden

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Haderslev Frimenighed 2012

Haderslev Frimenighed 2012 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HADERSLEV 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Haderslev er: Haderslev Frimenighed (HF). Haderslev Frimenighed har hjemsted i Haderslev kommune.

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Åndeligt lederskab. - hyrde- og læreransvaret i LM

Åndeligt lederskab. - hyrde- og læreransvaret i LM Åndeligt lederskab - hyrde- og læreransvaret i LM Vejledning fra Luthersk Missionsforenings landsstyrelse November 2003 Hillerød Indledning Luthersk Missionsforenings (LM) formål er»at virke for evangeliets

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Tjenestedelingen i menigheden

Tjenestedelingen i menigheden Tjenestedelingen i menigheden 1 Tim 2,11-12: 11 En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. 12 Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Vedtægter for Luthersk Missions frimenighed, Hvidovre.

Vedtægter for Luthersk Missions frimenighed, Hvidovre. Vedtægter for Luthersk Missions frimenighed, Hvidovre. 1. Navn. Menighedens navn er: Luthersk Missions frimenighed, Hvidovre. (kaldet Hvidovre Frimenighed). 2. Grundlag. Menigheden bygger sit arbejde på:

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477 1 22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl. 16.00. Salmer: 289/695/439/382/477 Åbningshilsen Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. Det er

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart.

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. Den står klar. Tung er den, således at den hæmmer min bevægelsesfrihed.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002 Forord Dette er en bog om nådegaver. Den er kort og har et begrænset sigte: at definere hvad en nådegave er ud fra Det nye Testamente (NT) og at beskrive de 18 nådegaver, der omtales i NT. Ofte beskriver

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Prædiken ved aftengudstjeneste i Visby Kirke 9. jan. 2014

Prædiken ved aftengudstjeneste i Visby Kirke 9. jan. 2014 Prædiken ved aftengudstjeneste i Visby Kirke 9. jan. 2014 Hebræerbrevet 10,24-25: Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vores egen forsamling,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

ER DU KATOLIK ELLER PROTESTANT?

ER DU KATOLIK ELLER PROTESTANT? ER DU KATOLIK ELLER PROTESTANT? Gennem 10 spørgsmål om din tro, din samvittighed, dit syn på almisser, kontakten til Gud, meninger om kirken, køb af aflad og meget mere vil du kunne finde ud af, om du

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013 Tjenestedelingen mellem kvinde og mand Fossnes november 2013 Tjenestedelingen begynder i hjemmet a) Hjem b) Menighed Når der er en tjenestedeling i menigheden, er det, fordi der er en tjenestedeling i

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Dette hellige evangelium til sidste s.e. helligtrekonger søndag skriver evangelisten Johannes (Gud være lovet).

Dette hellige evangelium til sidste s.e. helligtrekonger søndag skriver evangelisten Johannes (Gud være lovet). Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger, 9. februar 2014 Lemvig Bykirke kl. 16.00 (rytmisk) 2. tekstrække. Kol 1,25d-28; Joh 12,23-33. Bøn: Dette hellige evangelium til sidste s.e. helligtrekonger søndag

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

********** Indledning

********** Indledning Indledning Som det fremgår af referatet fra AS-mødet d. 29. marts pkt. 4, besluttede AS, at LM Bornholm nu er der i processen, hvor det er nødvendigt, at AS prøver at blive mere konkrete fsva. hvad en

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT.

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT. Vrede Jeg begynder med at beskrive nogle stærke advarsler mod vrede, dernæst beskriver jeg et realistisk syn på vores vrede, og endelig kommer jeg ind på Jesu og Guds vrede. 1) Advarsler mod vrede Vi har

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Hvor mange gange skal jeg tilgive? Prædiken af Lea Skovsgaard 22. søndag efter trinitatis

Hvor mange gange skal jeg tilgive? Prædiken af Lea Skovsgaard 22. søndag efter trinitatis Hvor mange gange skal jeg tilgive? Prædiken af Lea Skovsgaard 22. søndag efter trinitatis For et par år siden kunne man i biograferne se Susanne Biers film hævnen. En barsk film der som titlen indikerer

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft ROM 3:24

Læs mere

Det er måske lidt for tamt. Med tilsidesætte fastholdes vel en skarphed i konflikten?

Det er måske lidt for tamt. Med tilsidesætte fastholdes vel en skarphed i konflikten? Jesu foregribelse af invitationen til livets fest som et fripas prædiken til 2. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Luk 14,25-35 den 29/6 2014 i Ølgod Kirke. Barnedåb. Ved Jens Thue Harild Buelund. I Bibelen

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26

6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26 6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26 750, 396, 674 / 691, (477), 726 Sdr. Bjerge + Rude Plant kærlighed i vore sind, og pod os, Herre, i dig ind som dine nye grene. Amen Gud, giv mig styrke, så jeg ikke

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

»Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem« (Kvindelig tilhører, 54 år)

»Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem« (Kvindelig tilhører, 54 år) »Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem«(kvindelig tilhører, 54 år) 11 Kapitel 1 Det som ingen kan sige sig selv AF HANS-OLE BÆKGAARD VALGMENIGHEDSPRÆST»Herre, jeg

Læs mere

Vielse af par af samme køn

Vielse af par af samme køn Vielse af par af samme køn Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 2012 TILSPØRGSEL og ERKLÆRING Præsten siger: Så spørger jeg dig, NN: Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham både i

Læs mere

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til.

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Kriser i ægteskabet Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Konflikter Naturlig konsekvens af et ægteskab Vi valgte nemlig vores modsætning Naturlig konsekvens af

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 23. november 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække Salmer DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 380:

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Den kristne familie. Aroskirken, temaeftermiddag den 26. maj 2014. Mette og Børge Haahr Andersen

Den kristne familie. Aroskirken, temaeftermiddag den 26. maj 2014. Mette og Børge Haahr Andersen Den kristne familie Aroskirken, temaeftermiddag den 26. maj 2014 Mette og Børge Haahr Andersen Det er ikke godt nøgleord fra 1. Mos 1-2 En hjælper, der svarer til ham: Ezar Kænogdæ Samhørighed, tiltrækning,

Læs mere

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret.

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Er der faste regler for hvordan man skal bede? NEJ Men skriften giver os nogle gode anvisninger Ren i hjertet Frimodig Frimodig Frimodig Tro og

Læs mere

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE)

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE) Menighedsvision 2002 ark 1 Odder Frimenigheds vision er bygget op over to bibelsteder nemlig Mt. 22,37-40 og Mt 28,18-20. Menighedsvision 2002 Det dobbelte Kærlighedsbud Mat 22, 37-40. Du skal elske Herren..

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Kristne Kerneværdier 2012 2013

Kristne Kerneværdier 2012 2013 Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord Rom 10,17 Se i dette program om der skulle være kursustilbud, du har lyst til at deltage i! En kursusaftens forløb:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 detmedgud.dk Forkyndelse Viden Inspiration Kære Leder! detmedgud.dk er ikke længere bare detmedgud.dk du tror, du kender... detmedgud.dk VERSION 2,0 er i luften!

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Mark 10,13-16

Evangeliet er læst fra kortrappen: Mark 10,13-16 1 1.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 10. januar 2016 kl. 10.00. Salmer:123/434/138/289//444/439/362/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /750 Åbningshilsen Vi er efter helligtrekonger

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Prædiken til d.8/11 2015. 23. s.e.trinitatis v/ Brian Christensen. Tekst: Amos 8,4-7; Rom 13,1-7; Matt 22,15-22.

Prædiken til d.8/11 2015. 23. s.e.trinitatis v/ Brian Christensen. Tekst: Amos 8,4-7; Rom 13,1-7; Matt 22,15-22. Prædiken til d.8/11 2015. 23. s.e.trinitatis v/ Brian Christensen Tekst: Amos 8,4-7; Rom 13,1-7; Matt 22,15-22. Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Tro Hvad er det? 1. Hvor vigtigt er det at have en erfaring med tro? Heb 11,6; Heb 10,38

Tro Hvad er det? 1. Hvor vigtigt er det at have en erfaring med tro? Heb 11,6; Heb 10,38 #5 Tro Hvad er det? Hvordan lærer vi Gud at kende? Jo, på samme måde, som vi lærer enhver anden at kende. Tre ting er nødvendige for at kunne blive bekendt med nogen. For det første må man tale med vedkommende.

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere