VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING"

Transkript

1 side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger sit arbejde på: a. de bibelske skrifter som Guds fuldt troværdige og urokkelige ord inspireret af Helligånden, givet gennem apostle og profeter som eneste og fuldt tilstrækkelige kilde og norm for kristen tro, lære og liv. b. de oldkirkelige bekendelser: den apostolske, den nikænske og den athanasianske bekendelse og de reformatoriske bekendelsesskrifter: den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus som sande og forpligtende udtryk for, hvad Guds ord lærer. 3. Formål Menighedens formål er: a. at være et kristent fællesskab, hvor alle mennesker som hele mennesker kan møde ordet fra Gud uanset alder og baggrund. b. at formidle budskabet om Jesus gennem forkyndelse, undervisning, sakramenter, så mennesker kommer til tro, opbygges og lever i og af ham med forpligtelse på hjem, menighed og medmennesker i øvrigt. c. at opmuntre den enkelte og hele menigheden til at tjene i tro og kærlighed med de nådegaver og evner, Gud giver, så mennesker kommer til tro på og bevares i Kristus både lokalt og internationalt. d. at forebygge og modarbejde vantro, vranglære og falsk gudsdyrkelse. 4. Organisation a. Menigheden er stiftet den 18. juni 2012 som en selvstændig evangelisk luthersk frimenighed tilknyttet Luthersk Mission som en organisatorisk del af Vestjyllands Afdeling med pligter og rettigheder som en kreds i Luthersk Mission jf. landslovene 4 og 6, hvilket indebærer hel og fuld delagtighed i LM-aktiviteter og - initiativer på afdelings- og landsplan. Frimenigheden søger i videst mulig omfang at samarbejde med andet LM-arbejde i Herning, herunder primært LM Herning kredsen. Disse samarbejdsrelationer formaliseres, hvor det er muligt, i en skriftlig samarbejdsaftale, som revideres en gang årligt. b. Samarbejdsaftalen indgås af Ældsterådet og kan indeholde aftaler omkring: økonomi, ejendomsfællesskab, menighedsarbejde, programplanlægning, repræsentation i afdelingsrepræsentantskabet mv. Menighedsrådet forvalter samarbejdsaftalen. 5. Medlemskab a. Som medlem kan optages enhver, som allerede er døbt i den treenige Guds navn eller i menigheden døbes i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, som i tro og livsførelse bekender sig til Kristus i

2 side 2 overensstemmelse med menighedens grundlag, som skriftligt tilslutter sig menighedens vedtægter for at følge dem i praksis. Dåb sker altid underforudsætning af oplæring i den kristne tro. b. Alle medlemmer forpligter sig til at bidrage til/deltage i menighedens fællesskab/arbejde såvel åndeligt, praktisk som økonomisk alt efter nådegaver, kald og evner. Det rummer også at anerkende menighedens ældste som åndeligt lederskab med de rettigheder og pligter, dette indebærer ifølge Ny Testamente (1Kor 16,16-18; 1Thess 5,12-15; 1Tim3,1-13; 4,6-16; 5,17-22; Hebr. 13,7.17;) c. Ansøgning om optagelse i menigheden skal ske ved skriftlig henvendelse til ældsterådet og med underskrift på menighedens bekendelse og vedtægter i forbindelse med en samtale med ældsterådet. Medlemskabet omfatter normalt også hjemmeboende børn under 18 år. d. Unge i alderen år kan optages som selvstændige medlemmer af menigheden. e. Stemmeret og valgbarhed opnås ved det fyldte 18. år, dog først efter 3 måneders medlemskab. f. Udmeldelse af menigheden skal ske skriftligt til ældsterådet. g. Kommer et medlem i varig modstrid med menighedens vedtægter i liv og lære, kan et flertal af ældsterådet ophæve den pågældendes medlemskab. Medlemmet har i så tilfælde ret til en skriftlig begrundelse. Den pågældende kan skriftligt anmode om, at beslutningen behandles i et konfliktråd, jf. 11a, og/eller forelægges de øvrige medlemmer på en generalforsamling. Medlemmet har også mulighed for at anke afgørelsen til Afdelingsstyrelsen i Vestjylland. 6 Ældsteråd a. Menigheden ledes af et ældsteråd bestående af 3 mænd, da det ifølge Guds ord kun er mænd, som kan kaldes til kirkens hyrde- og læreembede. Deres funktionsperiode er tre år. Én er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Den som vælges til ældste skal have været medlem af menigheden i mindst 3 år. (Ved menighedens stiftelse i 2012 er kravet til medlemskabet 3 års medlemskab af LM-Herning kredsen) b. Menighedens stemmeberettigede medlemmer vælger de ældsterådet. Det sker efter indstilling fra ældsterådet eller efter skriftlig indstilling fra mindst 1/10, dog mindst 5, af de stemmeberettigede medlemmer. De valgte til ældsterådet indsættes ved en almindelig gudstjeneste under bøn og håndspålæggelse. Indsættelsen foretages af én ældste og én fra menigheden. c. Menigheden ledes af ældsterådet, der varetager hyrde- og lærefunktionen, herunder ansvaret for forkyndelse af Guds ord, forvalter sakramenterne, udøver sjælesorg og menighedstugt, samt forretter andre kirkelige handlinger. Ældsterådet har ansvar for samarbejdsaftalen (se 4b og 8d). Opgavefordelingen mellem de to råd afgøres af Ældsterådet under hensyntagen til de ressourcer der er i de to råd og ud fra de behov og muligheder, menigheden rummer i forhold til dens formål. Ældsterådets funktioner er i øvrigt beskrevet i ældsterådets arbejdsbeskrivelse. d. De ældste skal opfylde de bibelske krav til åndelige ledere (1Tim 3,1-7; 4,11-15; Tit 1,6-9 & 1Pet 5,1-7). Den som vælges til ældste må ikke være nylig omvendt, og skal i tale og livsførelse have udvist menneskelig og åndelig modenhed og dømmekraft og være rodfæstet i den evangelisk-lutherske lære. En ældste, der kommer i strid med ovenstående, bør afsættes jf. 11.

3 side 3 e. Ældsterådet holder egne møder og konstituerer sig selv for et år ad gangen med formand og næstformand på dets første møde efter hvert ordinært årsmøde. f. Ældsterådet kan vælge en eller flere af egen midte, som tituleres præst og fungerer som sådan, hvor det er påkrævet i forhold til eksterne myndigheder. Bestemmelsen gælder også for personer, der ansættes med hyrde- og læreansvar. g. Hvis en ældste træder ud af ældsterådet inden periodens udløb, indtræder suppleanten som fuldgyldig afløser i den resterende periode for det oprindelige medlem. h. En lønnet medarbejder vil indgå i det råd, som ansvaret i arbejdsbeskrivelsen angiver. Det pågældende råd kan afholde møder uden deltagelse af ansatte. i. En ansættelse vil overgå til at blive administreret og være underlagt et evt. nationalt LM trossamfunds ansættelsesforhold. Derfor har medarbejderen normalt ikke stemmeret, men kun mødepligt og taleret til ældsterådets møder. 7. Menighedstjenere a. Menighedens stemmeberettigede medlemmer vælger på årsmødet menighedstjenere til at indgå i menighedsrådet. Kriterier for valg til menighedstjener er udtrykt i 6d, dog uden krav om at det kun er mænd, og det tilstræbes at begge køn er repræsenteret. Deres funktionsperiode er 2 år. Ældsterådet fastsætter antal af menighedstjenere efter behov (0-6). Genvalg kan finde sted. b. En menighedstjener indsættes ved en almindelig gudstjeneste under bøn og håndspålæggelse af én ældste og én fra menigheden. c. Hvis en menighedstjener fratræder inden periodens udløb og dermed træder ud af menighedsrådet, indtræder suppleanten som fuldgyldig afløser. d. Menighedstjenernes opgave er at bistå de ældsterådet og drage omsorg for menighedens liv og virke i alle praktiske forhold. 8 Menighedsråd a. Menighedsrådet består af det af ældsterådet fastsatte antal menighedstjenere samt mindst én af de ældste. Menighedsrådet konstituerer sig selv. Ældsterådsmedlemmer kan deltage i Menighedsrådets møder dog kun med en samlet stemme. b. Menighedsrådet er menighedens praktiske og økonomiske ledelse. Menighedsrådet er underlagt ældsterådet, som derfor skal være repræsenteret ved alle menighedsrådsmøder. Rådet fastsætter selv sin dagsorden og fører beslutningsprotokol. c. Menighedsrådets opgave er at drage omsorg for menighedens liv og virke, samt tjene til virkeliggørelsen af menighedens formål gennem brug af de nådegaver og ressourcer, Herren skænker. Menighedsrådets funktioner er i øvrigt beskrevet i rådets arbejdsbeskrivelse. d. Menighedsrådet forvalter Samarbejdsaftalen i henhold til 4b og 6c

4 side 4 9. Årsmøde a. Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Mødet indkaldes af menighedsrådet med mindst 6 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, samt kandidatforslag til valg, skal være ældsterådet i hænde senest 1 måned før. Dagsorden udarbejdes af ældsteråd og menighedsråd i fællesskab og udsendes mindst 14 dage før. Mindst 33 % af de på dagen registrerede medlemmer skal være til stede for at årsmødet er beslutningsdygtigt. b. Ekstraordinært årsmøde afholdes, hvis mindst 2/3 af ældsterådet eller 1/3 af menighedens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Ekstraordinære årsmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til behandling skal være ældsterådet i hænde senest 10 dage før. Dagsorden udsendes mindst 7 dage før. Mellem ordinært og ekstraordinært eller mellem to ekstraordinære årsmøder skal der gå mindst 4 uger. c. Valg af rådsmedlemmer og afgørelser ved afstemning kræver absolut flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages omvalg. Ved fortsat stemmelighed trækkes der lod. Alle valg sker ved skriftlig afstemning. Alle øvrige afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt ét stemmeberettiget medlem ønsker det. Der kan kun stemmes pr. brev om forslag, der er udsendt før årsmødet, samt ved valg til ældsteråd og menighedsråd, og det brev kan afleveres til dirigenten ved årsmødet. Dirigenten har ansvar for at sikre, at alt følger vedtægterne. d. Årsmødet kan fratage medlemmer af ældsteråd og menighedstjenere deres tillidshverv, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det. Afløser for det udtrædende medlem vælges efter de almindelige regler jf. 6. e. Ansættelse af lønnet præst og medarbejdere med hyrde- og læreansvar sker efter indstilling fra ældsterådet eller efter skriftlig indstilling fra mindst 1/4, dog mindst 10, af de stemmeberettigede medlemmer. f. Alle ansættelser skal følge LM s regler. g. På det ordinære årsmøde behandles bl.a. følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Årsberetninger fra ældsteråd, menighedsråd og andre 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år 5. Indkomne forslag 6. Valg til: - ældsteråd inkl. suppleant (valg af ordinært ældsterådsmedlem og ældsterådssuppleant foretages i én valghandling) - menighedsråd inkl. suppleant (valg af menighedstjenere og suppleant foretages i én valghandling) - repræsentantskabsmødet Vestjyllands afdeling, LM hvert andet år (lige år) - 2 revisorer som ikke kan være medlemmer af ældsterådet eller menighedsrådet (funktionsperiode er 1 år) 7. Evt. (punkter under evt. kan kun sættes til vejledende afstemning på årsmødet)

5 side Tegningsret, hæftelse og regnskabsår a. Formand og næstformand - eller i en af disses fravær, den tredje person i ældsterådet - repræsenterer menigheden i alle forhold, og deres underskrift forpligter menigheden juridisk. b. Indgåelse af lejemål, køb/salg, optagelse af større lån og pantsætning af ejendom skal forelægges årsmødet til flertalsgodkendelse, evt. ved afholdelse af ekstraordinært årsmøde. Køb/salg, optagelse af større lån og pantsætning af ejendom skal endvidere godkendes af Luthersk Missions afdelingsstyrelse i Vestjylland. For så vidt angår brugsret og ejendomsret over fast ejendom, henvises til Luthersk Missions landslove 12. c. Beslutning om lønnede ansættelser, samt andre store økonomiske opgaver skal godkendes på et årsmøde eller på et ekstraordinært årsmøde. d. Der påhviler ikke ældsterådets medlemmer, menighedsrådsmedlemmer, ansatte medarbejdere eller medlemmer af frimenigheden nogen personlig hæftelse. e. Regnskabsåret følger kalenderåret. 11. Tilsyn med Frimenigheden a. Luthersk Missions afdelingsstyrelse i Vestjylland LM fører tilsyn med menigheden og fungerer som appelinstans i tilfælde af intern læremæssig, ordningsmæssig eller personorienteret stridighed. Afdelingsstyrelsen kan fratage et ældsterådsmedlem hans opgaver i menigheden, såfremt han kommer i varig modstrid med menighedens vedtægter i liv og lære. Han har i så tilfælde ret til en skriftlig begrundelse. b. Menigheden anvender LM s prædikanter jf. landsvedtægternes 10 stk. 3. Anvendelse af andre prædikanter kan ske, når et enigt ældsteråd anser det for formålstjenligt. I tvivltilfælde kontaktes afdelingsstyrelsen som jf. stk. 1 har det overordnede hyrdeansvar. c. Afdelingsstyrelsen godkender menighedens vedtægter. 12. Vedtægtsændringer a. Ændring af menighedens vedtægter kræver tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende årsmøder. Vedtægterne kan dog ikke ændres i strid med 2 og b. Forslag til ændringer i vedtægterne fremsættes gennem ældsterådet, og disse skal udsendes til menighedens medlemmer samtidig med dagsorden til generalforsamling.

6 side Menighedens opløsning a. I tilfælde af opløsning af menigheden overdrages menighedens midler til Luthersk Missions Vestjyllands afdeling. b. Opløsning skal besluttes af mindst to af ældsterådets medlemmer og 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende årsmøder afholdt med mindst 4 ugers mellemrum. Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 18. juni 2012 i Herning. Godkendes af Luthersk Missions afdelingsstyrelse i Vestjylland efteråret Underskrevet af: Dirigent og referent på stiftende årsmøde:

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver. Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme 1. Navn 1. Foreningens navn er "Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme". Andre anvendte navne og forkortelser: "Luthersk Mission"

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere