KØLEKATALOG gør det mere enkelt at være fagmand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØLEKATALOG 2012. gør det mere enkelt at være fagmand"

Transkript

1 KØLEKATALOG 2012 gør det mere enkelt at være fagmand

2 Brøndby Århus Henrik Lohse Divisionschef Tlf.: Margit Moos Christensen Administrationschef Tlf.: Klaus Jørgensen Afdelingsleder Tlf.: Bent Pedersen Salgsingeniør Tlf.: Jens Erik Schreiber Salgsingeniør Tlf.: Jan A. Hansen Salgschef og OEM Tlf.: Ib Boeriis Jensen Produktingeniør Tlf.: Morten Konge Produktingeniør Tlf.: Susanne Nielsen Salgsassistent Tlf.: Brian Thomsen Lagerchef Tlf.: Kolding Lotte Jensen Salgsassistent - OEM Tlf.: Brian B. Boldsmand Salgsassistent Tlf.: Annette Terney Salgsassistent Tlf.: Bent Jeppesen Afdelingsleder Tlf.: Søren Sørensen Salgsassistent Tlf.: Steen Andersen Butik Tlf.: Aalborg Henrik Mogensen Salgsingeniør Tlf.: Niels Andersen Salgsingeniør Tlf.: Jørgen Kjeldsen Salgsingeniør Tlf.: Michael Rasmussen Salgsingeniør Tlf.: Henning Jensen Butik Tlf.: Steen Steimer Jensen Teknisk chef Tlf.: Torben Poulsen Produktchef Tlf.: Lars Pedersen Produktingeniør Tlf.: Jeppe Thiesen Finne Produktingeniør Tlf.: Tina Kristensen Salgs/marketingassistent Tlf.: Poul Melson Lagerchef Tlf.: John Hansen Butikschef Tlf.:

3 Hermetiske kompressorer og aggregater. Kondensing units for køl og frys. Tilbehør og reservedele Semihermetiske kompressorer og aggregater. Tilbehør og reservedele CO2 komponenter, gaskølere Fordampere. Luftkølere, pladevarmevekslere, tilbehør og reservedele Kondensatorer, tørkølere og pladevarmevekslere Væskebeholdere. Tilbehør. Sikkerhedsventiler Klima. Varmepumper, split-units, roof-top units, kondensing units Anlægstilbehør. Sugeakkumulatorer, olieniveauregulatorer, olieudskillere. Vibrationseliminatorer, mufflere, varmevekslere, manometre m.v. Filtre, ventiler og skueglas (Danfoss - se afsnit 12.) Kobberrør. PVC rør. Rørholdere, fittings. Isolering Kølemidler, glykol og olie. Spectroline sporstof Regulerings- og sikkerhedsautomatik 13 Værktøj, serviceudstyr, måleinstrumenter Luftbehandling. Lufttæpper, luftrensning Vandkøleanlæg. Fan coils og kassetter for vand Ventilatorer QR koder til dokumentation AKO, Dixell og LAE Forslag til hovedkomponenter 19 Diagrammer 20 Omsætningstabeller

4 2

5 *** Denne prisliste annullerer alle tidligere prislister. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er uforbindende. *** Ahlsell forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel at regulere priserne såfremt der sker ændringer i leverandørpriser, fragtomkostninger og valutakurser. *** 3

6 Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser II a b c d delse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne. Tilbud Ethvert tilbud på varer fra lager afgives med forbehold for mellemsalg. Såfremt sælger ikke kan opfylde et afgivet tilbud på grund af mellemsalg, vil køber så vidt muligt modtage meddelelse herom fra sælger uden ugrundet ophold efter modtagelse af købers accept. Sælger kan ikke gøres ansvarlig på grund af manglende opfyldelse af aftalen som følge af mellemsalg. Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, er tilbudet kun gyldigt for accept senest 30 dage efter tilbudsdato. Sælger forbeholder sig ret til før leveringen til køber at foretage nødvendige ændringer i konstruktioner, udførelse m.v., som ikke ændrer det købtes karakter eller anvendelighed. Sælger skal så vidt muligt uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at der vil ske sådanne ikke ubetydelige ændringer af det bestilte. Såfremt sælger ikke har sat ordren i produktion, eller har afholdt udgifter i forbindelse med ordrens effektuering, kan køber herefter hæve aftalen, såfremt dette sker skriftligt og straks efter modtagelsen af ovennævnte meddelelse fra sælger. Såfremt sælger allerede har afholdt udgifter i forbindelse med ordren, har køber kun ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for køber. Såfremt ordrebekræftelse afviger fra ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 1 uge meddele dette til sælger. I modsat fald gælder alene sælgers ordrebekræftelse. e. Bestilling på afkald skal foretages senest 1 år fra første afkaldsdato. Sker afkald på bestilte kvantum ikke inden for det foreskrevne tidsrum, har sælger ret til at annullere ordren, og for varer, som allerede er afkaldt, betaler køber yderligere forskellen mellem pris ifølge overenskomst og den pris, der gælder ifølge sælgers prisliste på ethvert leveringstidspunkt. Bøder for forsinket levering eller godtgørelse for deraf opståede tab påtager sælger sig ikke. b c afgørende be tydning for køber, og sælger på tidspunktet for aftalens indgåelse var bekendt hermed. Udover købers eventuelle hæveadgang kan sælger ikke gøres an svarlig for sådanne forsinkelser. I tilfælde af, at rettidig levering hindres af begivenhed(er) uden for sælgers absolutte kontrol, herunder, men ikke begrænset til strejke, lockout, brand, eksplosion, naturkatastrofer, epidemi, driftsforstyrrel ser, krig, oprør, mobilisering, regeringsforanstaltning er, beslaglæggelse, valutarestriktioner, miljøværnsforanstaltninger eller mangler og forsinkelser fra underleverandører, der skyldes een annullere ordren ved skriftlig meddelelse til køber herom uden omstændigheder ind træder. Beslutter sælger sig for ikke at hæve aftalen, skal sælger uden ugrundet ophold meddele køber, at leveringstiden vil blive udskudt som følge heraf. Såfremt leveringstiden udskydes med mere end een måned på grund af ovennævnte særlige omstændigheder, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger herom ansvarsfrit hæve købet. Køber kan straks ved modtagelsen af meddelelse om forsinkelsen ansvarsfrit hæve aftalen på grund af ovennævnte særlige omstæn - digheder, såfremt køber kan bevise, at det aftalte leveringstidspunkt var af væsentlig afgørende betydning for køber, og dette var sælger bekendt. I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra sælgers side, som ikke hoved sageligt skyldes et af de under punkt a og b nævnte forhold, kan køber hæve aftalen efter dansk rets almindelige regler. Det er dog en forudsætning, at forsinkelsen konkret bedømt er væsentlig for køber. Sælger er erstatningsansvarlig for forsinkelsen som nævnt under punkt c, såfremt forsinkelse skyldes sælgers grove uagtsomhed. Udover ovennævnte har køber ikke yderligere beføjelser i anledning af sælgers forsinkelse. Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag. III Priser Opgivne priser gælder, hvor intet andet er udtrykkeligt anført, netto, ab lager excl. emballage og excl. afgifter. Ved salg til udlandet er de opgivne priser fastsat som ovenfor anført, dog tillige excl. eventuelle skatter i købers land. Hvor skatter og afgifter udtrykkeligt måtte være indeholdt i prisen, kan sælger kræve enhver stigning i disse skatter og afgifter betalt af køber. Leverancer tilbydes på grundlag af tilbudsdagens valutakurser og toldsatser for importerede varer og materialer. I tilfælde af ændringer heri i sælgers disfavør har sælger ret til at foretage forhøjelse i tilbudsprisen i overensstemmelse hermed. V Betaling Hvis ikke andet er anført, er betalingsbetingelserne netto kontant pr. 30 dage fra fakturadatoen. Til kunder, med hvem sælger ikke tidligere har stået i fast forretningsforbindelse, leveres kun mod efterkrav, såfremt der ikke samtidig med afgivelsen af første ordre gives tilfredsstillende referencer. Sælger forbeholder sig ret til over for køber at fastsætte størrelsen af en eventuel kredit. IV De opgivne salgspriser tilbydes ligeledes på grundlag af tilbudsdagens valutakurser og toldsatser. I tilfælde af ændringer heri i sælgers disfavør har sælger ret til at foretage forhøjelse i tilbudsprisen i overensstemmelse hermed. De opgivne priser er baseret på de på tilbudsdagen gældende ud gifter til varer og materialer. Såfremt disse udgifter stiger, har sælger ret til at forhøje tilbudsprisen i overensstemmelse hermed. Leveringstid og leveringsoplysninger er klarlagt ved ordreafgivelsen, og sælger må som følge heraf tage forbehold for forsinkelse, som skyldes manglende opfyldelse af disse forudsætninger. Opgivne leveringstider afgives under betingelse af rettidig indgang af materialer fra sælgers underleverandør. Køber kan kun hæve aftalen på grund af forsinkelse, der hovedsagelig skyldes forsinkelse af indgang af materialer fra sælgers underleverandører, såfremt forsinkelsen konkret er af væsentlig VI Såfremt rettidig levering hindres på grund af forhold, for hvilke køber bærer risikoen, herunder men ikke begrænset til køberens ønske om ændring af ordredatoen, er køber desuagtet pligtig at erlægge alle betalinger i overensstemmelse med den oprindelige aftale, og sælger skal i enhver henseende stilles, som om sådan hindring for rettidig levering ikke havde foreligget. I tilfælde af forsinket betaling kan sælgers nedennævnte afhjælpningspligt ikke påberåbes af køber, før betaling har fundet sted. I tilfælde af forsinket betaling forrentes skyldige beløb med sælgers til enhver tid gældende rentesats, som er påtrykt sælgers fakturaer og ordrebekræftelser. Returvarer Returvarer modtages kun af sælger for varer, der føres på lager, og kun efter forudgående aftale. Varerne må sendes franco til 4

7 Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 3 VII sælger i originalemballage og fremkomme i hel og ubeskadiget stand. Kreditering af returvarer sker med salgsprisen fratrukket 10%. Produktinformationer Alle oplysninger, brochurer, kataloger, cirkulærer, billedmateriale, prospekter, annoncer, prislister og lignende vedrørende vægt, di mensioner, kapacitet, priser, arbejdsdata og øvrige data er alene at betragte som vejledende og uden ansvar for sælger. Sælger forbe holder sig til enhver tid ret til ændringer, hvorfor sådanne produktinformationer kun er bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem. VIII Sælgers ansvar a Uanset, hvad der nedenfor er anført, og uanset eventuel påvist uagt somhed, er sælger aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag. b c Ansvar for forsinkelse Se i det hele afsnit IV. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden I tilfælde af mangler ved salgsgenstanden, som påberåbes rettidigt inden 1 år efter levering, er sælger pligtig at foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg, og køber er kun berettiget til at kræve en sådan afhjælpning/omlevering i tilfælde af mangler. XI lovgivning, EF-regler, retspraksis eller på anden måde, og køber ikke har udvist uagtsomt forhold, er køber pligtig at skadesløsholde sælger i det omfang, sælgers ansvar rækker udover de ovenfor fastsatte grænser og regler. Såfremt køber i dette tilfælde har udvist uagtsomhed, har sælger regres mod køber for ethvert krav, som tredjemand måtte kunne rette mod sælger. For så vidt angår nærværende bestemmelse er køber indforstået med, at enhver retslig tiltale eller retssag mod ham må undergives samme jurisdiktion, som produktansvarskravet mod sælger. Købers forpligtelser Køber er ved brug, herunder - men ikke begrænset til - videresalg af de leverede varer, pligtig at bruge/markedsføre dette på forsvarlig vis og i videst muligt omfang træffe foranstaltninger, som kan sikre mod såvel købers egen som sælgers ifaldelse af produktansvar. Køber er således eksempelvis pligtig at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber i det omfang, dette ikke med føje kan forudsættes bekendt, og i øvrigt forsyne emballager, vejled ninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endvidere pligtig så vidt muligt at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled. I relation til de ovenfor anførte regler om produktansvar over for tredjemand skal købers overtrædelse af nærværende bestemmelse betragtes som ansvarspådragende på lige fod med ethvert andet uagtsomt forhold fra købers side. IX X Sælger har ret til at foretage afhjælpning ved anvendelse af alternative løsningsmodeller under forudsætning af, at det ikke ændrer det købtes anvendelighed. Såfremt sælger ikke uden ugrundet ophold foretager afhjælpning eller omlevering, er køber dog berettiget til at hæve købet. En sådan ophævelse kan dog tidligst ske 1 måned efter at køber skriftligt over for sælger har taget forbehold om at ville hæve aftalen, såfremt afhjælpning eller omlevering ikke har fundet sted inden samme frist. Købers ophævelsesret gælder dog kun, såfremt det leverede er behæftet med væsentlige mangler. Udover hæveretten kan sælger ikke ifalde ansvar, medmindre manglen skyldes sælgers grove uagtsomhed. Såfremt sælger foretager afhjælpning eller omlevering, har sælger intet yderligere ansvar for mangler, selvom de skyldes årsager, der forelå før risikoens overgang, og uanset eventuel påvist uagtsomhed hos sælger. Eventuelle omkostninger ved demontering og fornyet montering er sælger uvedkommende. Produktansvar i forhold til køber Sælger hæfter kun i 1 år fra leveringen for de skader, som salgsgenstanden måtte forvolde. Sælger er kun ansvarlig for skader, som salgsgenstanden forvolder, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes uagtsom handling eller undladelse begået af sælger eller sælgers folk. Sælgers ansvar for skade på personer eller ting, herunder på de af køber fremstillede produkter, kan ikke overstige kr ,-. Ansvar over for tredjemand I det omfang, sælger i forbindelse med købers brug, herunder - men ikke begrænset til - videresalg af de leverede varer, måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, gælder følgende: Såfremt køber har udvist uagtsomt forhold, har sælger regres mod køber efter graden af udvist skyld, og køber er under alle omstændig heder og uanset sælgers eventuelle uagtsomhed pligtig at skadesløsholde sælger i det omfang, sælgers ansvar over for tredjemand rækker udover de ovenfor fastsatte grænser og regler. Såfremt sælgers ansvar over for tredjemand støttes på objektive ansvarsregler eller ifaldes efter ansvarsregler, hvori er indeholdt bevisbyrderegler, uanset om disse ansvarsregler er udviklet i XII Købers undersøgelses- og reklamationspligt Køber har, når salgsgenstanden er leveret, pligt til at foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver. Viser det sig, at den solgte genstand lider af en mangel, skal køber, såfremt han påberåber sig manglen, give sælger meddelelse herom straks. Afgiver han ikke en sådan meddelelse, uagtet at han har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan han ikke senere gøre den gældende. XIII Andre aftaler Overenskomster og/eller aftaler (herunder men ikke begrænset til re præsentanter) må, for at være gyldige, være bekræftet skriftligt af sælger. XIV Tvister Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, herunder - men ikke begrænset til - tvister om fortolkninger af nærværende leveringsbe tingelser, eller tvister, der måtte opstå mellem parterne i forbindelse med sælgers tilbud/ordrebekræftelse eller i forbindelse med enhver leverance fra sælger til køber, skal fuldt ud afgøres efter dansk ret. Som eneste rette værneting er aftalt Sø- og Handelsretten i Køben havn. XV Øvrige bestemmelser I øvrigt gælder for alle leverancer Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet teknisk udstyr mellem Danmark og Sverige m.v." udgivet i 1980 af Sammenslutningen af Arbejds givere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark, i det omfang disse bestemmelser ikke er fraveget ovenfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber. Voldgiftsklausulen er dog ikke gældende. Hvis montering er omfattet af aftalen mellem sælger og køber, gælder nævnte sammenslutningsbestemmelser, kaldet NLM81", i det omfang disse bestemmelser ikke er fraveget ovenfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber. Voldgiftsklausulen er dog ikke gældende. Hvis de nævnte leveringsbestemmelser ændres af Sammenslutnin gen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark m.v., inden der indgås bindende aftale mellem sælger og køber, skal de således ændrede leveringsbetingelser være gældende, dog lige ledes kun såfremt de ikke måtte være fraveget ovenfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber. 5

8 Reklamationsvilkår for kompressorer Reklamationsvilkår for kompressorer Tecumseh - I Unité Hermétique kompressorer: Ny kompressor defekt indenfor 1 år fra leveringsdato: Såfremt udfaldsårsagen må tillægges fejl i materialer eller fabrika tion af kompressoren, leveres erstatningskompressor uden be regning. Aspera Embraco kompressorer: Ny kompressor defekt indenfor 1 år fra leveringsdato: Såfremt udfaldsårsagen må tillægges fejl i materialer eller fabrika tion af kompressoren, leveres erstatningskompressor uden be regning. Copeland kompressorer: Ny kompressor defekt indenfor 1 år fra leveringsdato: Såfremt udfaldsårsagen må tillægges fejl i materialer eller fabrika tion af kompressoren, leveres erstatningskompressor uden beregning. DANFOSS og MANEUROP hermetiske kompressorer: Ny kompressor defekt indenfor 1 år fra leveringsdato: Såfremt udfaldsårsagen må tillægges fejl i materialer eller fabrika tion af kompressoren, leveres erstatningskompressor uden beregning. Vilkårene følger gældende reklamationsbetingelser fra Danfoss. Defekt kompressor returneres til ahlsell køl, Abildager 24, 2605 Brøndby. Hvor sagen ikke kan afgøres på ahlsell s eget værksted, videresendes den til fabrikken for afgørelse. I første omgang faktureres den nye erstatningskompressor altid på helt normal vis. Hvis reklamationssagen er afgjort med udfald til købers fordel, vil der tilgå køber en kreditnota på erstatningskompressoren. I tilfælde, hvor det ved undersøgelse kan fastslås, at kompressoren har været udsat for forkerte driftskonditioner eller misbrug med deraf følgende udfald, vil den ombyttede kompressor ikke blive krediteret. 6

9 Reklamationsvilkår for kompressorer Reklamationsvilkår for kompressorer 2 For at et reklamationskrav kan accepteres af ahlsell køl, skal følgende 7 punkter være opfyldt: 1. Reklamationen skal ske senest 12 måneder efter leveringen. 2. Ved returnering af den defekte kompressor til ahlsell køl skal den ne mærkes med - Reklamationsnummer, rekvireres hos ahlsell køl før returnering samt - Leveringsdato og - Fakturanummer, (gerne en kopi af ahlsell s faktura på købet af kompressoren) 3. Fuldstændig beskrivelse, hvorledes defekten har vist sig, skal følge den returnerede kompressor. 4. Den defekte kompressor skal leveres på et Ahlsell Køl lager eller sendes til Ahlsell køl i lukket gastæt stand, så den er Ahlsell i hænde senest 30 dage efter, at en ombytningskompressor er modtaget. 5. Kompressoren må ikke have lidt ydre overlast. 6. Kompressoren må ikke have været udsat for vand indvendig. 7. Kompressoren skal returneres komplet, med el-udstyr og venti ler. Eventuelle eftersendte dele i forbindelse hermed bliver ikke krediteret. Eventuelle omkostninger i forbindelse med udskiftning af defektkompressor dækkes ikke af Ahlsell Køl. I øvrigt gælder vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Se forrige sider. 7

10 8 Reklamationsvilkår for kompressorer

11 Stikordsregister Stikord Side Stikord Side Stikord Side A A19 rumtermostat normal kap A19 rumtermostat stænktæt kap A19 termostat stænktæt kap A19 termostater normalkapsling A19 universal termostat norm. kapsling A25 brandtermostat A28 termostat normal kap. 2 trin A4AC-C R407C A4MC udedel R407C A4RT - Roof Top Units kun for køling A5ACV-CR reversibel R410A A5CC skjult loft A5CCY inverter - skjult loft A5CK A - kassette A5CK E - kassette A5CK-C 4-vejs kassette 600x600 mm A5CKY inverter - kassette A5CM-E gulv/loft A5CMY inverter - loft A5LC udedel A5LCY inverter udedel A5MSY inverter udedel - multi split A5WM G/G2 - væg A5WM J model - væg A5WM væg A5WMY inverter - væg ABS - snavssamler ABS-kugleventil ACC-CW skjult loft ACE - Dimensioner - ø ACE - Dimensioner - ø ACE - Dimensioner - ø ACE - eldata motorer/dimensioner ø ACE - eldata motorer/dimensioner ø ACE - eldata motorer/dimensioner ø ACE - eldata motorer/dimensioner ø ACE/KCE - Tabel 1 - ø ACE/KCE - Tabel 2 - ø ACE/KCE kondensatorer ACE/KCE- Tabel 3 - ø ACE/KCE- Tabel 4 - ø Acid Away Acid Away ACK-AW kassette ACK-CW kassette 600x600 mm ACM-EW gulv/loft Acson - generelle specifikationer Acson - styringer Acson - tilbehør Acson DX indedele printkort Acson fancoils generelle oplysninger Acson mini chillers generelle oplysnin Acson PCB og forbindelses kabler Adaptor for olieniveauregulator Adaptor for olieudligning Adaptor for R410A Adaptor for service Adaptor f. sikkerhedsventil lodde x NPT Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Loddemuffe x udv.rg - Type Adaptorer Adaptorkit..ændring af lodde- til rotalocktilslutn Aerostand aggregatkonsoller Affugtere Afrimningsventiler Afspærringsventil f. olieniveauregulator Aftapningsventil Agg Vanguard R404A LBP - frost Agg. - tekniske oplysninger Agg. R134a MBP/HBP -15ºC / +15ºC Agg. R404A - LBP Agg. R404A - MBP/HPB -15 /+0 C Agg. reservedele Agg. Vanguard R 404A - MBP Køl Aggregat Vanguard Aggregathuse for udendørs opstilling Aggregathuse for udendørs opstilling Aggregathuse Ako annonce AKO Darwin køle-/frostrumsst.. - panel AKO fasefølgerelæ AKO flertrins termostater - panel AKO køle-/frostrumsstyring - panel AKO køle-/frostrumsstyring, panel..væg AKO kølemiddelalarm AKO styretavler for frost AKO styretavler for køl AKO temperaturfølere AKO temperaturlogger - 10 kanaler AKO temperaturlogger - 5 kanaler AKO termometer - panel og væg AKO termostat f. DIN skinne - AKOTIM AKO tilbehør AKO udstyr for pc opkobling, webserver og netværksudstyr AKO vægmont. køl- /fryserumstyring - m. datalogger AKO vægmont. køle-/fryserum styring - m. datalogger og indespæringsalarm AKO vægmonteret indespærringsalarm AKO vægmonteret styretavle - for køle-/fryserum m. datalogger AKO AKOTIM køle-/frostrumsstyring - panel Alco 3-vejs magnetventil M Alco magnetventil serie Alco magnetventil serie 200/ Alco magnetventilspoler Alco pressostater ALCO Universalt skueglas - m. fugtindikator for HFC og Esterolie Alfa Laval pladevekslere Analox CO2 alarm Analox CO2 personalarm Anboringsbøjle Anboringsventiler Armeret kunststof kapillarrør - de sorte Aspera diagrammer Autoserviceudstyr AWM W/G2W væg B Baltimore Air Coil Batterier Big Foot montage platform Blokventilator Blændhætte Blændprop Blæsermotor - SILENSYS Blæsermotor m. stativ og metalvinge Blæsermotor m. stativ og metalvinge Blæsermotor og metalvinge Blæsermotor og metalvinge Blæstkøler styring / panel BML afspærringsventiler BML afspærringsventiler Buffertank - vandkølingsanlæg Bukkefjeder Bøjning 90 - Type 207-L Bøjning 90 rør/muffe - Type 207-L Bøsningsrør C Castel sikkerhedsventiler CCT - centrifugalblæser CDC CO2 kølerumsfordampere CDC CO2 kølerumsfordampere CDC-ED CO2 frostrumsfordampere CDC-ED CO2 frostrumsfordampere CDD CO2 kølerumsfordampere CDD CO2 kølerumsfordampere CDD-ED frostrumsfordampere CO CDD-ED frostrumsfordampere CO CDL kølerumsfordampere CO CDL kølerumsfordampere CO CHA - tilbehør CHA/CLK - køl CHA/DK 182P - 302P CHA/DK 182P-302P inkl. tilbehør CHA/DK 363P - 604P CHA/DK/FC 182P-604P - Frikøl CHA/K/FC Frikøl SP CHA/K/FC Frikøl CHA/K-SP-CC m. tank og pumpe - køl Chiller styring - panel og Din-skinne Clariant Antifrogen Clint frikøl annonce CLINT CO 2 varmepumpe CO2 VP reservedele Coil rensevæske Coil rensevæske Combi tørrefilter Combi tørrefilter Compact range for skjult loft montering. El-opvarmede Compact range for skjult loft montering. Vand-opvarmede Cool gel Cool gel CTE - ED fordamper CTE - fordamper CTE (ED) - tekniske oplysninger CTE-W - for glycol/vand rumtemperatur 2 C CU-kapillarrør med ventilåbner CWW/K CWW/K 182P-604P CXV fordampnings-kondensator D Danfoss aggregater HBP R404A Danfoss aggregater HBP/LBP R134a Danfoss aggregater LBP R404A Danfoss aggregater MBP R404A Danfoss aggregater MBP/LBP R404A Danfoss kompressorer HBP R404A Danfoss kompressorer LBP R404A Danfoss kompressorer LBP/HBP R134a Danfoss priser Danfoss priser Danfoss termoventiler - kapaciteter Danfoss-Maneurop kompressor MTZ - R404A/ Danfoss-Maneurop kompressor NTZ - R404A/ Danfoss-Maneurop kompressor R134a Danfoss-Maneurop kompressor R

12 Stikordsregister Stikord Side Stikord Side Stikord Side Datalogger log-tag DCL tørrefilter DCL tørrefilter DCR filterhus DCR indsatse DCR indsatse Designer type. El-opvarmede Designer type. Vand-opvarmede DFE - ED fordamper DFE (ED) - tekniske oplysninger DFE fordamper DFE-W for glycol/vand rumtemperatur 2 C Digimon elektronisk manifold Digital mini tangamperemetre Digital tangamperemeter Digitaltermometer Dimensioner f. lodrette receiv. Frigomec Dimensioner Diverse reservedele Diverse tilbehør Dixell - diverse Dixell annonce Dixell DML tørrefilter DML tørrefilter Dobbeltsugende tvilling-ventilatorer, fremadkrummede skovle for remtræk Dobbeltsugende ventilatorer med indbygget motor Dobbeltsugende ventilatorer, fremadkrummede skovle for remtræk Driftskondensator omkobling fra 3x400V til 1x230V Driftskonditioner Driftsprincip DWM Copeland maling DX luft- og frikøling - serie T DX luftkøling - serie X DX m. vandkølet kondensator og frikøl - serie F DX med vandkølet kondensator - serie H Dyse indsats for T serie Dæmpningsplade E Eberle hygrostater Eberle termostater/hastighedsvælger EBMpapst EC servicemotor ECO brine ECO CO2 gaskølere ECO CO2 gaskølere EC-ventilatorer for CAJN og TAJN EKC 101/201 styringer EKC elektroniske regulatorer Ekspanderhoveder Ekspandertang og Rothenberger ekspandersæt Ekspansionsventiler AKVH for CO Ekspansionsventiler AKVH for CO Ekspansionsventiler til AKV Elektronisk Flow switch Elektronisk kølemiddelvægt Elektronisk oliedifferenspressostat OPS Elektroniske ekspansionsventiler Elektroniske termometre Elektroniske ventiler/regulatorer serie EX Eliwell følere Eliwell hygrostat, panel og Din-skinne Eliwell køle-/frostrums styring, 10 panel og Din-skinne Eliwell termometer - panel Eliwell termostat, panel og væg Eliwell timer, panel Eliwell trinkobler, panel Engangsflasker aluminium EP fordamper EPDM Butterflyventil EPDM pakning ETS ventil ETS ventil Eurovent Eurovent EVB - Kit for el-afrimning EVB for kølediske og køleskabe EVR magnetventiler EVS - dimensioner EVS - ED fordamper EVS + MIC fordamper F F61SB flowswitch F61SD flowswitch F61TB flowswitch Fan speed control - 3 x 400V-50Hz Fan speed control 1 x 230V-50Hz FD133ZU oliedifferenspressostat FH og WX inverter - R410A Filter indsats for ADKS Filterindsats A.-F Filterindsats A.-FD Filterrulle Filterrulle Finnekam Fix-It konsol Fjernbetjening Fjernbetjeninger, IR modtagermodul og tilbehør Fjerntermometer Flangebøsning Flangeværktøj Fleksible slanger - termoplastik Fluid Cooler For alle kølemidler (påloddet rørender) Forbindelsesskema for kompressorer og aggregater Fordamper - type GTi Fordamper flader Fordampere SC - for kabinetter, diske og skabe. Stille køling Frascold SK serie Frascold SK serie Frascold TK serie Frascold TK serie Frese ALPHA Frese EVA Basic Frese EVA Frese indsatse type Frese indsatse type Frese kugleventil Frese OPTIMA aktuator Frese OPTIMA Frese S Frese spindelforlænger Frese tilbehør Frigomec Receiver Frostbeskyttelsestermostat 270XT Frostpunktmåler FSE forbindelseskabel. Tæthedsgrad IP FSE tryktransducer for FSP FSX fan speed controller Fugt/temperatur måler Fugtfølere FW tilbehør FW-FT gulv/loft FW-K væg FW-X kassette Fyldeslanger - CPS Fyldeslanger 3-pak Fyldeslanger Fyldninger Føler tilbehør G Gas - Acetylen Gas til loddesæt GBC kugleventil med serviceport GBC kugleventil med serviceport GBC kugleventil med serviceport Gevindstænger og bolte i nylon Glidemiddel Glycoler, opblandede Glykoltest Gomax præfabrikeret kunstof kapillarrør Grenrør GTi-Kit for afrimning Gulv monteret Gummikompensator H Handsker HE varmevekslere Helical olieudskiller - højtryk Helical olieudskiller - tekniske oplysn Helical olieudskiller Henry sikkerhedsventiler HFC Fyldninger Hitachi FREE SYSTEM Hollandsk samling Hot-gas ventiler Hus for udedele Hygrostater/pressostater - panelmont I-J IDE kølerumsfordampere CO IDE kølerumsfordampere CO Ilt - Oxygen Indbygning i loft Indsprøjtningsenhed Infrarødt termometer Innova luft/luft reversibel Installationskabler Inverter Test Kit Isoleringstape Isoleringstilbehør og lim Joint kit K K bars kugleventil m. schraeder K bars kugleventil m. schraeder K bars kugleventil u. schraeder K bars kugleventil u. schraeder K65 Bøjning 90ºC K65 Bøjning 90ºC K65 kobberrør - hårde i lgd. á 5 m K65 kobberrør - hårde i lgd. á 5 m K65 Muffer K65 Muffer K65 Muffereduktion - muffe/muffe K65 Muffereduktion - muffe/muffe K65 Slutmuffe

13 Stikordsregister Stikord Side Stikord Side Stikord Side K65 Slutmuffe K65 T-stykke K65 T-stykke Kabel- og rørkanaler Kabelbindere Kalibrering af manometre Kapacitetsregulering - fabriksmonteret Kapacitetsregulering for eftermontering Kapacitetsreguleringsventil Kapilarrørsklipper Kapillarrør i ruller Kapillarrør med ventilåbner Kapillarrør uden ventilåbner Kapillarrørs filtre for lodning Klemtang Kobberring for reduktion Kobberring Kobberrør - generelt Kobberrør bløde i ruller á 15,25 m Kobberrør bløde i ruller á 30,50 m Kobberrør hårde á ca. 5 m Kobberrør tykvæg., hårde i lgd. á 5 m Koldlufttæpper TS f. køle- og frostrum Kombi tester Kompakte fuldloddede varmevekslere Kompakte fuldloddede varmevekslere, kondensatorer Komplet kølemøbel styring til modulerende ventildrift Komplette ventilatorer Kompressor BP for R134a Kompressor for luftkonditionering R407C Kompressor højtryk R134a - parallel kobling Kompressor højtryk R134a Kompressor J/NJ for R134a Kompressor L/M for R404A Kompressor NB for R134a Kompressor NB for R404A Kompressor NE for R134a Kompressor NE for R404A Kompressor NJ for R404A Kompressor NJ for R407C Kompressor R404A/R507/R407B - frost - parallel kobling Kompressor R404A/R507/R407B - køl - parallel kobling Kompressor T for R404A Kompressor/højtryk/køl/klima/ R404A/R507/R407B Kompressor/lavtryk/frost/R134a Kompressor/lavtryk/frost/R404A Kompressoraggregater - dimensioner Kompressorer for Naturlige kølemidler Kompressorer T for R134a Kondensator-/fordamper flader Kondensatorer for DDC Ventilator Kondensatorer Kondensatormotor Kondensvandpumpe - tilbehør Kondensvandpumpe for kølemøbler Kondensvandpumper - selvansugende Kondensvandpumper med tank Konsol Kontaktorer Kontakture Kontraventil bar Kontraventil bar Konverteringskit EVS Konverteringstabel for Ranco Varifix: KP følertyper KP pressostater - tilbehør KP pressostater KP termostater - adsorptionsfyldning KP termostater - dampfyldning KR - teknisk tegning Kriwanrelæ KRS for direkte ekspansion KRS-W glycol/vand Krumtaphusvarme 1x230V Krumtaphusvarme 1x230V Krumtaphusvarmelegemer Krumtaphusvarmelegemer Kugleventil, 52 bar - m. schraederventil Kugleventil, 52 bar - m. schraederventil Kugleventiler - standard Kugleventiler for CO Kugleventiler for CO Kugleventiler m. serviceport - A-collection Kunststof kapillarrør - de orange KVC/CPCE kapacitetsregulator KVD receivertryksregulator KVL startregulator KVP fordampertryksregulator KVQ ventil og actuator KVR kondensatortryksregulator KVS ventil med aktuator Kvælstof - Nitrogen Køl rumstr m 3, frost m Køl rumstr m 3, frost m Køl rumstr m 3, frost 5-14 m Køl rumstr m 3, frost 8-25 m Køle-/frostrumstyring CoolMate - væg og panel Køle-/frostrumstyringer - panel og Din-skinne L LAE COPS 80 trinkontrol LAE frostrrumsstyring/panel LAE frostrumsstyring/panel bredformat LAE fugtstyringer LAE kølerumstyring/panel LAE multifunktionsstyring/panel/væg LAE termometer/panel og vægmont LAE termostat/panel LAE tilbehør til COPS LAE tilbehør LAE Landsdækkende salgssteder LCE Tekniske oplysninger LCE Tekniske oplysninger LCE LCLE indsprøjtningsventil LED lommelygte Leverings omfang LFE - ED fordamper LFE (ED)DFE (ED) - tekniske oplysn LFE fordamper LG for subkritisk drift LG for subkritisk drift LG væske-/gasblander Lim Loddemidler Loddemidler Loddesæt komplet Loddesæt Portalet Loddesæt, Rothenberger Loddetilslutning Log Ph diagram R Log Ph diagram R134a Log Ph diagram R Log Ph diagram R Log Ph diagram R404A Log Ph diagram R407C Log Ph diagram R410A Log Ph diagram R Log Ph diagram R600a Log Ph diagram R Lomme UV lampe LUC E/C - dimensioner LUC-C frost. Rumtemperatur under +2 C LUC-E frost. Rumtemperatur under +2 C Luftkølede agg. for R404A/R507 - med Discus kompressor Luftkølede aggregater for R134a - med Discus kompressorer Luftkølede aggregater for R134a Luftkølede aggregater for R404A/R Luftkølede kompressorer for R134a Luftkølede kompressorer for R404A/R Luftkølet aggregat - frost R404A. LBP Luftkølet aggregat - frost R404A/R507/R407B Luftkølet aggregat - køl R134a Luftkølet aggregat - køl R22/R417A Luftkølet aggregat - køl R404A. MBP Luftkølet aggregat - køl R404A/R507/R407B Luftkølet kondensator Luftkølet kondensatorer Lufttæpper uden opvarmning Lyddæmpning som ekstra udstyr Lynkoblinger Læksøgere for CO Læksøgere Læksøgeudstyr - ultraviolet lys Læksøgnings spray M MA uden ventilator Magnetventiler inkl. spole og stik Magnetventiler og spoler 1x220V/50Hz Manometer for væg/bøjlemontering Manometre MF - vægmonteringskit MF for køl. Rumtemp. over +2 C MFE for frost. Rumtemp. under +2 C MH...L for køl MH...R for køl MHE...C for frost MHE...E for frost MIC - dimensioner MIC-ED Fordamper Mindre kølemiddelfyldning Modulerende ventil styringer Montageplade f. oliedifferenspressostat Montair annonce Monteringsbeslag for 75 Z ventilator Motor Motor Motorer for DDC Ventilator Motorer MP differenspressostater MR + MRE - dimensioner MR..L for køl MR..R for køl. Rumtemp. over +2 C MRE..C for frost MRE..E for frost. Rumtemp. under +2 C MTE - ED fordamper MTE fordamper

14 Stikordsregister Stikord Side Stikord Side Stikord Side MTE kølerumsfordampere CO MTE kølerumsfordampere CO MTE-ED frostrumsfordampere CO MTE-ED frostrumsfordampere CO MTE-W for glycol/vand rumtemp. 2 C MUC R/L - dimensioner MUC-L - Kit for el-afrimning MUC-L for køl. Rumtemp. over +2 C MUC-R - Kit for el-afrimning MUC-R for køl. Rumtemp. over +2 C Muffe reduktioner - Type 201 R Muffer - Type Muffer Muffesvejsemaskine - PE100 værktøj Muffler Multimeter N NCP med centrifugalventilator Nipler flare x flare Nipler flare x NPT M Nippel reduktioner flare x flare Nippel reduktioner udv. flare x indv. flare Nippel udv. NPT x indv. flare Nitrogen reduktionsventil NKT og NKH NRD diff. trykregulator NRV kontraventiler NRVH kontraventiler NW-A.L(S) - fordampere - for køle- og frysetunneller O Olie Olie Oliefilter Olieniveau regulering Olieniveauregulator Oliepumpe Oliepumpe Oliereservoir Olieskueglas for Scroll Oliesumpbøjning - Type Olieudligningsventil - for olieniveauregulator Olieudskiller kapaciteter i kw Olieudskiller med reservoir Olieudskiller Omløber dobbelt flare Omløber lukket flare Omløbere flare Omløbere og adaptorer Omsætningstabeller Ophængsskåle, Aerofix Optronic olieniveauregulator Optyma Control Optyma Plus agg. R404A - LBP Optyma Plus agg. R404A - MBP Optyma standard agg. R404A - LBP Optyma standard aggr. R134a - MBP Overgang til indvendigt gevind - union Overgang til indvendigt gevind Overgang til udvendigt gevind - union Overgang til udvendigt gevind Overgangsstykke P P100 patronpressostat P20 pressostater P215 fan speed control Din skinne P215 fan speed control, stænktæt P215PR hastighedsregulator P255 3 faset fan speed controler P28 oliedifferenspressostat P32/P33 differenspressostat P45 oliedifferenspressostat P499 Tryktransducer P77 højtrykspressostater P77 lavtrykspressostater P78 HP/LP pressostater P78ALA HP/HP pressostat Pakninger Pakningsmaterialer Pandelampe PCM Tekniske oplysninger PCM PE 100 rør generelt PE100 rør PE100 Værktøj Permagum PHV range for vertikal montering. El-opvarmede PHV range for vertikal montering. Vand-opvarmede PHV ydelser ved 60/40 coil Pilotventil Plader i ruller Plenum for RCI (tidligere versioner) Plug-in units for frys - Euromon Plug-in units for køl - Euromop PolyCool overhedningssæt PP stålflange Pressostater Propan & Primus Propper flare Propper NPT M Præisolerede enkelt- og dobbeltrør PS3 pressostater Punktertang/fyldetang PVC fittings PVC rør Påsvejste fødder til RC og RM Q QLK-ventilator R R134a R22 Regenereret R22R, R134a, R404A, R407c, R410A, R403b, R413A, R417A R R404A R407C R410A R417A Isceon R422A Isceon R422D Isceon R424A - RS R426A - RS R437A - Isceon R R5CM-D og R5CM-C gulv/loft R744 - CO Ranco afrimningsure - med termisk afrimningskontrol Ranco afrimningsure - uden termisk afrimningskontrol Ranco elektroniske kontroller - E Ranco enkelt- og dobb. pressostater Ranco minipressostater Ranco olie differens pressostater Ranco termostater RAS - UTOPIA N (tidligere versioner) RCI - kassette (tidligere versioner) RCI-M/RCI - kassette RCM-DW gulv/loft Receiver afspærringsventil Receiver for CO Receivere Reduktion rør/muffe - Type Reduktionsbøsning RegO sikkerhedsventiler sub-kritisk CO RegO sikkerhedsventiler sub-kritisk CO Reklamationsvilkår for kompressorer Relæboks - for termistorsikrede motorer (Kriwan) Ren stål flaske - køb Ren stål serviceflaske - køb Ren stål serviceflaske - leje Rensebørster Renseklude Rensning af alm. kølemiddelflasker Reservedele til læksøgere Reserveventilatorer for Maneurop agg Returbøjninger - Type RGE fan speed control 3 faset RGE fan speed control RMT rumtermostater Rotalock ventilsæt ekskl. pakninger Rotalock ventilsæt inkl. pakninger Rotalockventil Rotalockventil Rotalockventiler Rotationskompressor for luftkonditionering R134a Rotationskompressor for luftkonditionering R Rotationskompressor for luftkonditionering R407C RPC - FSN loft (tidligere versioner) RPC - loft RPF - gulv RPI - skjult loft RPK - FSNM væg (tidligere versioner) RPK - væg RR muffler RS24, RS44, R290, R424A, R437A, R422D, R RT rumtermostater RT termostater m/kap.rør Rør Rørbukker Rørbøjler med indlæg - Müpro DUO Rørbøjler med indlæg Rørbøjler Rørholder Rørisolering - 13 mm godstykkelse Rørisolering - 19 mm godstykkelse Rørisolering - 25 mm godstykkelse Rørisolering - 32 mm godstykkelse Rørisolering - 6 mm godstykkelse Rørisolering - 9 mm godstykkelse Rørisolering i lange ruller - 6, 9 og 13 mm godstykkelse Rørophæng Rørskærere S Salgs- og leveringsbetingelser Sanyo fancoils generelle oplysninger SAP Flexi Multi kassette serie 4 og

15 Stikordsregister Stikord Side Stikord Side Stikord Side SAP Flexi Multi loft/gulv - serie 4 og SAP Flexi Multi skjult loft - serie SAP Flexi Multi udedel serie SAP Flexi Multi væg serie 4 og SAP Split inverter Shiki Sai Kan - serie SAP Split inverter udedel - serie SAP Split kassette inverter - serie SAP Split loft/gulv inverter - serie 4 og SAP Split on/off - serie 3 og 4 køl SAP Split væg inverter - serie 4 og Schraderventiler - tilbehør Schraeder ventil A31004/-M6 / A Schraeder ventil A Schraeder ventil A31452/A Schraeder ventil A31482/ Schraeder ventil A Schraeder ventil A31720/-22/ Schraeder ventil A Schraeder ventil A Schraeder ventil A31851/A Schraeder ventil A31854/A Schraeder ventil A Schraeder ventil A Schraeder ventil hætte SCP-AR - køl SCP-AR tilbehør Scroll agg. OL R404A frost Scroll agg. OLQ R404A frost Scroll agg. OM R404A køl Scroll agg. OMQ R404A køl Scroll agg. OMTQ R404A køl Scroll agg. ZB R134a køl/klima Scroll agg. ZB R404A køl Scroll agg. ZB R407C køl Scroll agg. ZF R404A frost Scroll agg. ZR R22 køl/klima SD-C for frost. Rumtemp. under +2 C SD-L for køl. Rumtemp. over +2 C SD-L/C dimensioner SD-R - dimensioner SD-R for køl. Rumtemp. over +2 C SD-R/L - Kit for afrimning Selvklæbende rørisolering Serie T for R134a Serie T for R Serie T for R404A/R Serie T for R407C Service Kompressorer R Servicekompressor - for luftkonditionering R Servicekompressor højtryk R Servicekompressor R422A/R502 - frost Servicemanifold - CPS Servicemanifold - reservedele/tilbehør Servicemanifold digital - Testo Servicemanifold for CO Servicemanifold for kulbrinte kølemiddel Servicemanometre/manifold Servicetermostater Serviceventil for ADKS Serviceventil for R410A SET FREE - udedele SGN skueglas Siemens sugegasregulator - dimension og vægt Siemens sugegasregulator Siemens varmgasventiler - dimension og vægt Siemens varmgasventiler Sikkerhedsventiler for transkritisk CO Sikkerhedsventiler for transkritisk CO Sikringer Sikringer Silensys - frost R404A/R507 LBP Silensys - køl R134a HMBP Silensys - køl R404A/R507 HMBP SKB - Kit for afrimning SKB-C for frost. Rumtemp. under +2 C SKB-E for frost. Rumtemp. under +2 C SKB-L for køl. Rumtemp. over +2 C SKB-R for køl. Rumtemp. over +2 C Skraldenøgler Skruetrækker/topnøglesæt Skueglas AMI Skueglas foralle kølemidler - ekskl. NH 3 - AMI Skueglas for CO 2 receiver Skueglas Kenmore for HFC Skueglas MIA Skueglas tilbehør - ALCO AMI Slutmuffer - Type Smelte sikring/prop Smelteprop Smelteprop Spectroline læksøger - tilbehør Spectroline sporstof Spectroline sporstof Spejl Spoler for magnetventiler Spoler Spoler Sprængsikring SPW BIG PAC-i udedel 3 faset - serie SPW ECO-i - V.R.F udedel SPW ECO-i - væg SPW ECO-i loft - serie 4 og SPW ECO-i loft/gulv SPW ECO-i loftkassette SPW ECO-i skjult loft - serie 4 og SPW PAC-i Elite 1 & 3 faset udedel SPW PAC-i loft - serie 4 og SPW PAC-i loftkassette - serie 4 og SPW PAC-i og ECO-i styringer SPW PAC-i skjult loft - serie 4 og SPW PAC-i udedel - 1 faset køl SPW PAC-i væg - serie 4 og Standard trykindstilling Start aflastning Stativ for udedel STE - ED fordamper STE (ED)DFE (ED) - tekniske oplysn STE fordamper STE kølerumsfordampere CO STE kølerumsfordampere CO STE-ED frostrumsfordampere CO STE-ED frostrumsfordampere CO STE-W - for glycol/vand rumtemp. 2 C Styrekabler med skærm Styring for anden anvendelse end SANYO tankunit Styring Styring, ekstern DX-køleflade - Utopia Styringsbox TRIS 0-10V Støjmåler Suge/tørrefilter ASD Sugeakkumulator - stål Sugeakkumulator - tekniske oplysninger Sugeakkumulator med varmeveksler Sugeakkumulator uden varmeveksler Sugefilter ASF Sugefilter BTAS m. filterindsats Sugefilter BTAS m. tørreindsats Sugegaskølede "S" komp. m. udvidet indsættelsesområde, R404A/R Sugegaskølede "S" kompressorer - for R134a Sugegaskølede "S" kompressorer - for R404A Sugegaskølede "S" kompressorer - for R407C Sugegaskølede Discus kompressorer - R134a - Højtemperaturversion Sugegaskølede Discus kompressorer - R134a Sugegaskølede Discus kompressorer - R404A/R Sugegaskølede Discus kompressorer - R407C Sugegasventiler Svejse reduktionsmuffe Svejse T-stykke Svejse/lodde/skæresæt Svejsemuffe - lige Svejsevinkel - 45º vinkel Svejsevinkel - 90º vinkel Svingningsdæmpere Svingningsdæmpere Syretester Syretester Syretester System 27 NOVA System 27 tilbehør T T2 dyser for loddeadaptorer T2 dyser T2 Termoventiler TA - Kit for afrimning. Rumtemp. -1 C TA for glycol/vand TA...L for rumtemperatur ned til +2 C TA...R for rumtemperatur ned til +2 C Tangential ventilatorer Tape, smergellærred mm TE12 dyseindsatse TE12 termostatisk element TE12 ventilhuse TE5 dyseindsatse TE5 termoventiler TE5 ventilhuse Teflonpakning for rotalock Teflonpakning for rotalock Tekniske oplysninger - SUMMIT R410A Tekniske oplysninger Tekniske oplysninger Tekniske oplysninger Temperaturfølere Termometre panelmonteret Termometre Termorelæer Termostater 1 trin panelmonteret Termostater flertrins - panel og Din-skinne Termostater med differens styring/ panel og Din-skinne Termostatisk element T serie Tester TG-ventilator Thermal Mastic Thermomax datalogger Thermomax følere Thermomax software og netværk Thermomax styring med datalogger TI termoventil flare

16 Stikordsregister Stikord Side Stikord Side Stikord Side TI/TIE dyser Tilbehør for filterindsatse Tilbehør for MA Tilbehør for ventilatorer Tilbehør til Copeland Digital Scroll Tilbehør til EKS/EKC/AKC Tilbehør til indsprøjtningssystem m.m Tilbehør til Johnson termostater Tilbehør til kontaktorer Tilbehør til P77/P Tilbehør til serie T ventiler Tilbehør til Siemensventiler Tilbehør til ventilatormotor og coil Tilbehør Tilbehør Tilslutningsadaptor for FSX TIS termoventil lodde TKE - tekniske data TKE To-trins kompressorer sugegaskølet - R404A Transformere Transformere Transportable KCC - 230V/50Hz Traxoil olieniveauregulator T-reduktioner - Type 211-R vejs hot-gas ventiler Trykekspansionsbeholdere - tilbehør Trykekspansionsbeholdere Trykfølere Trykprøvestand Trykudligningsventil for reservoir Trådløst netværk T-stykke - Type T-stykke flare udv. x udv. indv T-stykke flare x flare x NPT T-stykker flare x flare x flare TUA/TUAE dyser TUA/TUAE termoventiler TUA/TUAE tilbehør TUBE ventiler TX6 ekspansionsventiler Tømmeaggregat Tørre og snavsfilterhus - Serie ADKS Tørrefilter - Serie FDS med "Quick-Cap" Tørrefilter 2-vejs V2A - for CFC, HCFC og HFC Tørrefilter for væske - Serie ADK - med høj syrekapacitet Tørrefilterhus for væske - Serie ADKS Tørrefiltre for varmepumper - BFK U Universal afgrater Universal dorn Universal termostat Utopia - udedele V V46 vandventiler V46B vandventiler VA7010 ventilmotorer VA7070 termisk motor VA7450 modulerende ventilmotor Vacuummetre Vacuumpumpe Vacuumslanger Vandflader med højre tilslutningsside Vandkølet kondensator Vandkøling - serie W Vandkøling med dobbelt coil - serie C Varifix servicetermostat med tilbehør Varmekabel Varmekabler Varmekabler Varmeledende pasta Varmelegeme for olieudskiller Varmelegeme/batteri Varmelegeme/drypbakke Varmelegemer CTE Varmelegemer DFE + LFE + ICE + STE Varmelegemer EVS + EP + KL + CL Varmelegemer SL+SK+DL+MIC+KPL Varmeveksler stål/stål Varmevekslere Cu/Cu Varmlufttæpper for el-opvarmning Varmlufttæpper for vandopvarmning VCC - frekvens reguleret kompressor Vekselventil Ventil mellemplade og pakninger, 2 cyl Ventil mellemplade Ventilator for kompressorkøling Ventilator for kondensator - komplet Ventilator for kondensator - komplet, 1 faset Ventilator komplet Ventilatorer - elektriske data Ventilatorer for MA, 1x230V-50Hz Ventilatorer for OMQ Ventilatorgitter Ventilatormotor eller vinge Ventilatormotor Ventilatormotor Ventilatorvinger Ventilhuse for T serie VG vejs ventiler VG vejsventiler VG vejsventiler Vibrationsdæmpere Vibrationseliminator Vinduesaggregat KCC - 230V/50Hz R410A Vinger Vinger Vinkel 45 - Type Vinkel 45 rør/muffe - Type Vinkel Vinkel Vinkel med omløber Vinkel ventil Vinkel ventil Vinkeladaptor Vinkeladaptor Vinkler 90 - Type 207-C Vinkler 90 rør/muffe - Type 207-C Vinkler flare x flare Vinkler flare x NPT VL typer - tekniske oplysninger VS - Filterhus Vægkonsol med indbygget vaterpas Vægkonsol Vægmanometre - i rustfrit stål, - med påsvejset bagflange Vægmanometre Væskebeholder RLSTD Væskebeholdere og smelteprop Væskeniveaukontakt W W43 hygrostat WA - skemaer & mål WA WC - W - F filterindsatse Webserver WEU - Tørrefilter for alle kølemidler WSL - Sugefilter (burn-out filter) WVFX vandventiler X XR - Kit for el-afrimning XR for frost. Rumtemperatur under +2 C XR for køl. Rumtemperatur over +2 C Z ZB Scroll kompressorer for R404A ZBD Copeland Digital Scroll ZF Scroll kompressor - for R404A med DTC ZF Scroll kompressorer - for R404A - Drift med economizer ZF Scroll kompressorer for R404A ZF-EVI Scroll kompressorer R404A ZH Scroll varmepumpe kompressorer - for R407C ZO Scroll kompressorer for CO ZP Scroll kompressorer for R410A ZR Scroll kompressorer for R ZR Scroll kompressorer for R407C ZR Scroll service kompressorer - for R407C ZRT Scroll Tandem kompressorer - for R407C ZX aggr. R404A - LBP ZX aggr. R404A - MBP Ø Øvrige flader

17 Hermetiske kompressorer & aggregater 01 Tecumseh kompressorer...2 Tecumseh aggregater...8 Tecumseh tilbehør & reservedele...11 Aspera kompressorer...18 Aspera Aggregater...21 Friga Bohn aggregater...25 J & E Hall kondensing units...26 Copeland scroll kompresorer...27 Copeland scroll aggregater...31 Copeland scroll tilbehør & reservedele...36 Komponenter til subkritisk CO Komponenter til transkritisk CO Danfoss kompressorer & aggregater...41 Maneurop kompressorer & aggregater

18 Tecumseh kompressorer Tecumseh kompressorer Servicekompressor R422A/R502 - frost TAJ - CAJ Vare nr Model Cyl. Nom. Nom. Kap. Eks. Kapacitet* t o -30 C Pris vol. motoreff. forbrug rør vent cm³ HK Amp. R12 R TAJ 2428L 15,20 1/2 1, , CAJ 2432L 18,30 5/8 3, ,00 Mineraloliefyldning * Lavtrykskapaciteterne er i watt ved 54,5 C kondenseringstemperatur, 32 C væske for ekspansionsventil, 32 C sugegas og 32 C omgivelsestemperatur. CAJ: 1 x 230V/50HzTAJ: 3x400V/50Hz Servicekompressor højtryk R TA Vare nr Model Cyl. Nom. Nom. Kap. Eks. Kapacitet* i watt R22 Pris vol. motoreff. forbrug rør vent cm³ HK Amp. t o -10 C t o -10 C t o +5 C TAJ9480T 15,20 5/8 1,70/ 2, , TAG4573T 134,80 6-1/4 11,00/18, ,00 Mineraloliefyldning. *Kapaciteterne er i watt ved 54,5 C kondenseringstemperatur, 35 C omgivelsestemperatur, sugegasoverhedning 11K og 46,1 C før ekspansionsventil. Kompressor/lavtryk/frost/R134a THB Vare nr Model Cyl. Nom. Nom. Kap. Eks. Kapacitet* t o -30 C Pris vol. motoreff. forbrug rør vent. cm³ HK Amp. R134a THB 1324Y 2,95 1/12 0, , THB 1335Y 4,00 1/8 0, , THB 1340Y 5,00 1/7 0, , THB 1350Y 5,60 1/6 0, , THB 1360Y 5,90 1/5 1, , AEZ 1365Y 8,10 1/5 1, , AEZ 1380Y 9,40 1/4 1, , AEZ 2380Y 9,40 1/4 1, , AE 1410Y 12,05 1/3 1, , CAE 2410Y 12,05 1/3 1, , AE 1412Y 14,15 3/8 1, , CAE 2412Y 14,15 3/8 1, ,00 Kompressorerne er ved levering påfyldt speciel esterolie. *Lavtrykskapaciteterne er i watt ved 40 C kondenseringstemperatur, 32 C væske før ekspansionsventil, 11K overhedning og 32 C omgivelsestemperatur. 1-2

19 Tecumseh kompressorer Kompressor/lavtryk/frost/R404A Vare nr Model Cyl. Nom. Nom./max Kap. Ekp. Kapacitet* i watt R404A Pris vol. motoreff. forbrug rør vent. cm³ HK Amp. t o -35 C t o -30 C t o -10 C AEZ2415Z 8,10-2,2/3, , AE 1417Z 11,30 7/16 2,6/ 4, , CAE 2417Z 11,30 7/16 1,9/ 3, , AE 1420Z 12,50 1/2 3,2/ 5, , CAE 2420Z 12,50 1/2 3,1/ 4, , CAE 2424Z 15,00 5/8 2,4/ 4, , CAJ 2428Z 15,20 5/8 3,1/ 5, , TAJ 2428Z 15,20 5/8 1,2/ 1, , CAJ 2432Z 18,30 3/4 2,6/ 4, , CAJ 2446Z 26,20 1 3,3/ 6, , TAJ 2446Z 26,20 1 1,4/ 2, , CAJ 2464Z 34,50 1-1/2 4,9/10, , TAJ 2464Z 34,50 1-1/2 1,9/ 3, , TFH 2480Z 53,20 2 2,7/ 3, , TFH 2511Z 74,30 2-1/2 3,4/ 5, , TAG 2516Z 112,50 4 4,6/9, , TAG 2522Z 134,80 5 6,1/12, , TFHD2516Z 106, ,4/7, , TFHD2522Z 149, /2 6,8/10, ,00 Kompressorerne er ved levering påfyldt speciel esterolie. AE, CAE, CAJ: 1x220V/50Hz. TFH, TAJ:3x400V/50Hz. *Kapaciteterne er i watt ved 40 C kondenseringstemperatur, 32 C væske før ekspansionsventil, 11K overhedning og 32 C omgivelsestemperatur. AE - AEZ - CAE Kompressor højtryk R134a Vare nr Model Cyl. Nom. Nom./max Kap. Eks. Kapacitet* i watt R134a Pris vol. motoreff. forbrug rør vent. cm³ HK Amp. t o -10 C t o 0 C t o +5 C THB4410Y 2,70 1/8 0,80/1,10 x x , THB4413Y 3,60 1/7 1,00/1,40 x x , THB4415Y 4,20 1/6 1,16/1,40 x x , THB3419Y 5,20 1/5 1,50/2,00 x , THB4419Y 5,20 1/5 1,50/2,00 x x , AEZ3425Y 7,55 1/5 1,90/2,70 x , AEZ4425Y 7,55 1/5 1,80/2,40 x x , AEZ3430Y 8,85 1/4 2,20/2,90 x , AEZ4430Y 8,85 1/4 2,20/2,80 x x , AE3440Y 12,05 1/3 2,90/4,60 x , CAE4440Y 12,05 1/3 3,00/4,00 x x , CAE4448Y 14,15 3/8 3,20/4,50 x x , CAJ4452Y 15,20 3/7 3,50/5,50 x x , CAE4456Y 16,00 4,06/5,00 x x , CAJ4461Y 18,30 1/2 4,00/5,90 x x , TAJ4461Y 18,30 1/2 1,30/1,50 x x , CAJ4476Y 21,75 4,78/7,21 x x , CAJ4492Y 25,95 3/4 5,60/8,20 x x , CAJ4492Y** 25,95 3/4 5,60/8,20 x x , TAJ4492Y 25,95 3/4 1,60/2,80 x x , CAJ4511Y 32,70 1 5,30/8,50 x x , TAJ4511Y 32,70 1 2,10/3,40 x x , TFH4518Y 53,20 1-1/2 3,00/5,00 x x , TFH4525Y 74,25 2 3,60/6,20 x x , TAG4528Y 90,20 2-1/2 4,30/10,00 x x , TAG4534Y 100,70 3 4,70/7,00 x x , TAG4537Y 112,50 3-1/4 5,40/10,00 x x , TAG4543Y 124,40 3-1/2 5,90/10,00 x x ,00 Kompressorerne er ved levering påfyldt speciel esterolie. AZ, AEZ, CAE, CAJ: 1x230V/50Hz. TFH, TAJ, TAG:3x400V/50Hz. TFH og TAG kompressorer leveres inkl. skueglas og varmelegeme. *Kapaciteterne er i watt ved 40 C kondenseringstemperatur, 35 C omgivelsestemperatur, sugegasoverhedning 11K og 8 K underkøling. **CAJ4492Y med loddetilslutning. TAG CAJ - TAJ 1-3

20 Tecumseh kompressorer Kompressor R404A/R507/R407B - frost - parallel kobling Vare nr Model Cyl. Nom. Nom./max Kap. Eks. Kapacitet* i watt R404A Pris vol. motoreff. forbrug rør vent. cm³ HK Amp. t o -35 C t o -30 C t o -10 C TFHP 2480Z 53,20 2 2,7/3, , TFHP 2511Z 74,30 2-1/2 3,4/5, , TAGP 2516Z 112,50 4 4,6/9, , TAGP 2522Z 134,80 5 6,1/12, , Adaptor for gasudligning, ligeløb, 1-3/4, 1-3/8 lodde 244, Adaptor for gasudligning, vinkellløb, 1-3/4, 1-3/8 349, Pakning 15,75 Leveringsomfang: Kompressor inkl. rotalockventil, skueglas og tilslutninger for udligning af olieniveau og krumtaphustryk. Kompressorerne er ved levering påfyldt speciel esterolie. TFH, TAG: 3x400V/50Hz. *Kapacitet i watt ved 40 C kondenseringstemperatur, 32 C omgivelsestemperatur, 32 C væske før ekspansionsventil og 11 K overhedning. Kompressor/højtryk/køl/klima/R404A/R507/R407B CAE CAJ - TAJ TAGD Vare nr Model Cyl. Nom. Nom./max Kap. Eks. Kapacitet* i watt R404A Pris vol. motoreff. forbrug rør vent. cm³ HK Amp. t o -10 C t o 0 C t o +5 C AEZ4425Z 4,50 1/5 1,88/ 2, , AEZ4430Z 5,70 1/4 2,40/ 3, , AEZ9440Z 7,55 1/3 2,10/ 3, , AEZ4440Z 7,55 1/3 2,80/ 3, , CAE9450Z 9,40 3/7 2,80/ 4, , CAE4450Z 9,40 3/7 3,76/ 4, , CAE9460Z 11,30 1/2 3,33/ 4, , CAE9470Z 13,30 1/2 4,00/5, , CAJ9480Z 15,20 5/8 4,10/ 6, , TAJ9480Z 15,20 5/8 1,81/ 2, , CAJ9510Z 18,30 1 5,20/ 7, , TAJ9510Z 18,30 1 2,10/ 2, , CAJ9513Z 24,20 1-1/8 6,40/10, , TAJ9513Z 24,20 1-1/8 2,45/ 3, , CAJ4517Z 25,95 1-1/4 7,10/10, , TAJ4517Z 25,95 1-1/4 2,25/ 3, , CAJ4519Z 34,45 1-1/2 9,00/ 15, , TAJ4519Z 34,45 1-1/2 4,00/ 4, , TFH4522Z 39,95 1-3/4 3,91/ 5, , TFH4524Z 43,50 2 4,32/ 6, , TFH4531Z 56,65 2-1/2 5,27/ 8, , TFH4540Z 74,25 3 7,52/ 9, , TAG4546Z 90,20 4 7,00/11, , TAG4553Z 100,70 4-1/2 7,76/12, , TAG4561Z 112,50 5 9,00/14, , TAG4568Z 124, ,20/15, , TAG4573Z 134,80 6-1/2 11,40/18, , TAGD4590Z 180,40 2 x 4 14,00/22, , TAGD4610Z 201,40 2 x 4½ 15,60/24, , TAGD4612Z 225,00 2 x 5 18,00/24, , TAGD4614Z 248,80 2 x 6 20,40/30, ,00 Kompressorerne er ved levering påfyldt speciel esterolie. AEZ, CAE, CAJ: 1x230V/50Hz. TAJ, TFH, TAG: 3x400V/50Hz. *Kapacitet ved 40 C kondenseringstemperatur, 35 C omgivelsestemperatur, 11 K sugegasoverhedning og 8 K underkøling. 1-4

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Febr 09 AIR-CON DANMARK A/S 0.1.1

Febr 09 AIR-CON DANMARK A/S 0.1.1 Indholdsfortegnelse KØLING seneste katalog Generelt afsnit 0 Air-Con Danmark A/S - Organisation side 0.1.2 Feb 2009 Leveringsvilkår side 0.1.3 Juli 2008 Cylinderleje / -køb side 0.1.3 Juli 2008 Stikordsregister

Læs mere

KLIMAKATALOG 2013. gør det mere enkelt at være fagmand

KLIMAKATALOG 2013. gør det mere enkelt at være fagmand KLIMAKATALOG 2013 gør det mere enkelt at være fagmand Brøndby Århus Henrik Lohse Divisionschef Tlf.: +45 43 24 17 14 henrik.lohse@ahlsell.dk Margit Moos Christensen Administrationschef Tlf.: +45 43 24

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

LUFT VAND OLIE KØLEMIDDEL FEDT DIESEL PETROLEUM OXYGEN-ACETYLEN EL

LUFT VAND OLIE KØLEMIDDEL FEDT DIESEL PETROLEUM OXYGEN-ACETYLEN EL LUFT VAND OLIE KØLEMIDDEL FEDT DIESEL PETROLEUM OXYGEN-ACETYLEN EL SLANGE- & KABELOPRULLERE 2014/2015 HYDRAULIK HANDELSFIRMA VORES KOMPETENCER TRYKLUFTSKOBLINGER KABELOPRULLERE Velkommen hos Flowconcept

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

www.jual.dk JUAL A/S Industrivej 14 DK-7130 Juelsminde Tlf.+45 7683 1133 Fax +45 7569 3737 jual@jual.dk

www.jual.dk JUAL A/S Industrivej 14 DK-7130 Juelsminde Tlf.+45 7683 1133 Fax +45 7569 3737 jual@jual.dk www.jual.dk JUAL A/S Industrivej 14 DK-7130 Juelsminde Tlf.+45 7683 1133 Fax +45 7569 3737 jual@jual.dk PROFILER AFVANDING UDLUFTNING konsolsystemer STANDARD SORTIMENT APRIL 2013 liste april 2013 JUAL

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2011/2012 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri SALGS- og leveringsbetingelser 1. Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder som accepteret af køber. Ændringer i forhold

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

DSB s almindelige indkøbsbetingelser

DSB s almindelige indkøbsbetingelser DSB s almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet skriftligt er aftalt mellem DSB og Leverandøren gælder følgende almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til DSB. 1.2 Leverandørens

Læs mere