KØLEKATALOG gør det mere enkelt at være fagmand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØLEKATALOG 2012. gør det mere enkelt at være fagmand"

Transkript

1 KØLEKATALOG 2012 gør det mere enkelt at være fagmand

2 Brøndby Århus Henrik Lohse Divisionschef Tlf.: Margit Moos Christensen Administrationschef Tlf.: Klaus Jørgensen Afdelingsleder Tlf.: Bent Pedersen Salgsingeniør Tlf.: Jens Erik Schreiber Salgsingeniør Tlf.: Jan A. Hansen Salgschef og OEM Tlf.: Ib Boeriis Jensen Produktingeniør Tlf.: Morten Konge Produktingeniør Tlf.: Susanne Nielsen Salgsassistent Tlf.: Brian Thomsen Lagerchef Tlf.: Kolding Lotte Jensen Salgsassistent - OEM Tlf.: Brian B. Boldsmand Salgsassistent Tlf.: Annette Terney Salgsassistent Tlf.: Bent Jeppesen Afdelingsleder Tlf.: Søren Sørensen Salgsassistent Tlf.: Steen Andersen Butik Tlf.: Aalborg Henrik Mogensen Salgsingeniør Tlf.: Niels Andersen Salgsingeniør Tlf.: Jørgen Kjeldsen Salgsingeniør Tlf.: Michael Rasmussen Salgsingeniør Tlf.: Henning Jensen Butik Tlf.: Steen Steimer Jensen Teknisk chef Tlf.: Torben Poulsen Produktchef Tlf.: Lars Pedersen Produktingeniør Tlf.: Jeppe Thiesen Finne Produktingeniør Tlf.: Tina Kristensen Salgs/marketingassistent Tlf.: Poul Melson Lagerchef Tlf.: John Hansen Butikschef Tlf.:

3 Hermetiske kompressorer og aggregater. Kondensing units for køl og frys. Tilbehør og reservedele Semihermetiske kompressorer og aggregater. Tilbehør og reservedele CO2 komponenter, gaskølere Fordampere. Luftkølere, pladevarmevekslere, tilbehør og reservedele Kondensatorer, tørkølere og pladevarmevekslere Væskebeholdere. Tilbehør. Sikkerhedsventiler Klima. Varmepumper, split-units, roof-top units, kondensing units Anlægstilbehør. Sugeakkumulatorer, olieniveauregulatorer, olieudskillere. Vibrationseliminatorer, mufflere, varmevekslere, manometre m.v. Filtre, ventiler og skueglas (Danfoss - se afsnit 12.) Kobberrør. PVC rør. Rørholdere, fittings. Isolering Kølemidler, glykol og olie. Spectroline sporstof Regulerings- og sikkerhedsautomatik 13 Værktøj, serviceudstyr, måleinstrumenter Luftbehandling. Lufttæpper, luftrensning Vandkøleanlæg. Fan coils og kassetter for vand Ventilatorer QR koder til dokumentation AKO, Dixell og LAE Forslag til hovedkomponenter 19 Diagrammer 20 Omsætningstabeller

4 2

5 *** Denne prisliste annullerer alle tidligere prislister. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er uforbindende. *** Ahlsell forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel at regulere priserne såfremt der sker ændringer i leverandørpriser, fragtomkostninger og valutakurser. *** 3

6 Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser II a b c d delse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne. Tilbud Ethvert tilbud på varer fra lager afgives med forbehold for mellemsalg. Såfremt sælger ikke kan opfylde et afgivet tilbud på grund af mellemsalg, vil køber så vidt muligt modtage meddelelse herom fra sælger uden ugrundet ophold efter modtagelse af købers accept. Sælger kan ikke gøres ansvarlig på grund af manglende opfyldelse af aftalen som følge af mellemsalg. Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, er tilbudet kun gyldigt for accept senest 30 dage efter tilbudsdato. Sælger forbeholder sig ret til før leveringen til køber at foretage nødvendige ændringer i konstruktioner, udførelse m.v., som ikke ændrer det købtes karakter eller anvendelighed. Sælger skal så vidt muligt uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at der vil ske sådanne ikke ubetydelige ændringer af det bestilte. Såfremt sælger ikke har sat ordren i produktion, eller har afholdt udgifter i forbindelse med ordrens effektuering, kan køber herefter hæve aftalen, såfremt dette sker skriftligt og straks efter modtagelsen af ovennævnte meddelelse fra sælger. Såfremt sælger allerede har afholdt udgifter i forbindelse med ordren, har køber kun ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for køber. Såfremt ordrebekræftelse afviger fra ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 1 uge meddele dette til sælger. I modsat fald gælder alene sælgers ordrebekræftelse. e. Bestilling på afkald skal foretages senest 1 år fra første afkaldsdato. Sker afkald på bestilte kvantum ikke inden for det foreskrevne tidsrum, har sælger ret til at annullere ordren, og for varer, som allerede er afkaldt, betaler køber yderligere forskellen mellem pris ifølge overenskomst og den pris, der gælder ifølge sælgers prisliste på ethvert leveringstidspunkt. Bøder for forsinket levering eller godtgørelse for deraf opståede tab påtager sælger sig ikke. b c afgørende be tydning for køber, og sælger på tidspunktet for aftalens indgåelse var bekendt hermed. Udover købers eventuelle hæveadgang kan sælger ikke gøres an svarlig for sådanne forsinkelser. I tilfælde af, at rettidig levering hindres af begivenhed(er) uden for sælgers absolutte kontrol, herunder, men ikke begrænset til strejke, lockout, brand, eksplosion, naturkatastrofer, epidemi, driftsforstyrrel ser, krig, oprør, mobilisering, regeringsforanstaltning er, beslaglæggelse, valutarestriktioner, miljøværnsforanstaltninger eller mangler og forsinkelser fra underleverandører, der skyldes een annullere ordren ved skriftlig meddelelse til køber herom uden omstændigheder ind træder. Beslutter sælger sig for ikke at hæve aftalen, skal sælger uden ugrundet ophold meddele køber, at leveringstiden vil blive udskudt som følge heraf. Såfremt leveringstiden udskydes med mere end een måned på grund af ovennævnte særlige omstændigheder, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger herom ansvarsfrit hæve købet. Køber kan straks ved modtagelsen af meddelelse om forsinkelsen ansvarsfrit hæve aftalen på grund af ovennævnte særlige omstæn - digheder, såfremt køber kan bevise, at det aftalte leveringstidspunkt var af væsentlig afgørende betydning for køber, og dette var sælger bekendt. I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra sælgers side, som ikke hoved sageligt skyldes et af de under punkt a og b nævnte forhold, kan køber hæve aftalen efter dansk rets almindelige regler. Det er dog en forudsætning, at forsinkelsen konkret bedømt er væsentlig for køber. Sælger er erstatningsansvarlig for forsinkelsen som nævnt under punkt c, såfremt forsinkelse skyldes sælgers grove uagtsomhed. Udover ovennævnte har køber ikke yderligere beføjelser i anledning af sælgers forsinkelse. Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag. III Priser Opgivne priser gælder, hvor intet andet er udtrykkeligt anført, netto, ab lager excl. emballage og excl. afgifter. Ved salg til udlandet er de opgivne priser fastsat som ovenfor anført, dog tillige excl. eventuelle skatter i købers land. Hvor skatter og afgifter udtrykkeligt måtte være indeholdt i prisen, kan sælger kræve enhver stigning i disse skatter og afgifter betalt af køber. Leverancer tilbydes på grundlag af tilbudsdagens valutakurser og toldsatser for importerede varer og materialer. I tilfælde af ændringer heri i sælgers disfavør har sælger ret til at foretage forhøjelse i tilbudsprisen i overensstemmelse hermed. V Betaling Hvis ikke andet er anført, er betalingsbetingelserne netto kontant pr. 30 dage fra fakturadatoen. Til kunder, med hvem sælger ikke tidligere har stået i fast forretningsforbindelse, leveres kun mod efterkrav, såfremt der ikke samtidig med afgivelsen af første ordre gives tilfredsstillende referencer. Sælger forbeholder sig ret til over for køber at fastsætte størrelsen af en eventuel kredit. IV De opgivne salgspriser tilbydes ligeledes på grundlag af tilbudsdagens valutakurser og toldsatser. I tilfælde af ændringer heri i sælgers disfavør har sælger ret til at foretage forhøjelse i tilbudsprisen i overensstemmelse hermed. De opgivne priser er baseret på de på tilbudsdagen gældende ud gifter til varer og materialer. Såfremt disse udgifter stiger, har sælger ret til at forhøje tilbudsprisen i overensstemmelse hermed. Leveringstid og leveringsoplysninger er klarlagt ved ordreafgivelsen, og sælger må som følge heraf tage forbehold for forsinkelse, som skyldes manglende opfyldelse af disse forudsætninger. Opgivne leveringstider afgives under betingelse af rettidig indgang af materialer fra sælgers underleverandør. Køber kan kun hæve aftalen på grund af forsinkelse, der hovedsagelig skyldes forsinkelse af indgang af materialer fra sælgers underleverandører, såfremt forsinkelsen konkret er af væsentlig VI Såfremt rettidig levering hindres på grund af forhold, for hvilke køber bærer risikoen, herunder men ikke begrænset til køberens ønske om ændring af ordredatoen, er køber desuagtet pligtig at erlægge alle betalinger i overensstemmelse med den oprindelige aftale, og sælger skal i enhver henseende stilles, som om sådan hindring for rettidig levering ikke havde foreligget. I tilfælde af forsinket betaling kan sælgers nedennævnte afhjælpningspligt ikke påberåbes af køber, før betaling har fundet sted. I tilfælde af forsinket betaling forrentes skyldige beløb med sælgers til enhver tid gældende rentesats, som er påtrykt sælgers fakturaer og ordrebekræftelser. Returvarer Returvarer modtages kun af sælger for varer, der føres på lager, og kun efter forudgående aftale. Varerne må sendes franco til 4

7 Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 3 VII sælger i originalemballage og fremkomme i hel og ubeskadiget stand. Kreditering af returvarer sker med salgsprisen fratrukket 10%. Produktinformationer Alle oplysninger, brochurer, kataloger, cirkulærer, billedmateriale, prospekter, annoncer, prislister og lignende vedrørende vægt, di mensioner, kapacitet, priser, arbejdsdata og øvrige data er alene at betragte som vejledende og uden ansvar for sælger. Sælger forbe holder sig til enhver tid ret til ændringer, hvorfor sådanne produktinformationer kun er bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem. VIII Sælgers ansvar a Uanset, hvad der nedenfor er anført, og uanset eventuel påvist uagt somhed, er sælger aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag. b c Ansvar for forsinkelse Se i det hele afsnit IV. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden I tilfælde af mangler ved salgsgenstanden, som påberåbes rettidigt inden 1 år efter levering, er sælger pligtig at foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg, og køber er kun berettiget til at kræve en sådan afhjælpning/omlevering i tilfælde af mangler. XI lovgivning, EF-regler, retspraksis eller på anden måde, og køber ikke har udvist uagtsomt forhold, er køber pligtig at skadesløsholde sælger i det omfang, sælgers ansvar rækker udover de ovenfor fastsatte grænser og regler. Såfremt køber i dette tilfælde har udvist uagtsomhed, har sælger regres mod køber for ethvert krav, som tredjemand måtte kunne rette mod sælger. For så vidt angår nærværende bestemmelse er køber indforstået med, at enhver retslig tiltale eller retssag mod ham må undergives samme jurisdiktion, som produktansvarskravet mod sælger. Købers forpligtelser Køber er ved brug, herunder - men ikke begrænset til - videresalg af de leverede varer, pligtig at bruge/markedsføre dette på forsvarlig vis og i videst muligt omfang træffe foranstaltninger, som kan sikre mod såvel købers egen som sælgers ifaldelse af produktansvar. Køber er således eksempelvis pligtig at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber i det omfang, dette ikke med føje kan forudsættes bekendt, og i øvrigt forsyne emballager, vejled ninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endvidere pligtig så vidt muligt at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled. I relation til de ovenfor anførte regler om produktansvar over for tredjemand skal købers overtrædelse af nærværende bestemmelse betragtes som ansvarspådragende på lige fod med ethvert andet uagtsomt forhold fra købers side. IX X Sælger har ret til at foretage afhjælpning ved anvendelse af alternative løsningsmodeller under forudsætning af, at det ikke ændrer det købtes anvendelighed. Såfremt sælger ikke uden ugrundet ophold foretager afhjælpning eller omlevering, er køber dog berettiget til at hæve købet. En sådan ophævelse kan dog tidligst ske 1 måned efter at køber skriftligt over for sælger har taget forbehold om at ville hæve aftalen, såfremt afhjælpning eller omlevering ikke har fundet sted inden samme frist. Købers ophævelsesret gælder dog kun, såfremt det leverede er behæftet med væsentlige mangler. Udover hæveretten kan sælger ikke ifalde ansvar, medmindre manglen skyldes sælgers grove uagtsomhed. Såfremt sælger foretager afhjælpning eller omlevering, har sælger intet yderligere ansvar for mangler, selvom de skyldes årsager, der forelå før risikoens overgang, og uanset eventuel påvist uagtsomhed hos sælger. Eventuelle omkostninger ved demontering og fornyet montering er sælger uvedkommende. Produktansvar i forhold til køber Sælger hæfter kun i 1 år fra leveringen for de skader, som salgsgenstanden måtte forvolde. Sælger er kun ansvarlig for skader, som salgsgenstanden forvolder, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes uagtsom handling eller undladelse begået af sælger eller sælgers folk. Sælgers ansvar for skade på personer eller ting, herunder på de af køber fremstillede produkter, kan ikke overstige kr ,-. Ansvar over for tredjemand I det omfang, sælger i forbindelse med købers brug, herunder - men ikke begrænset til - videresalg af de leverede varer, måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, gælder følgende: Såfremt køber har udvist uagtsomt forhold, har sælger regres mod køber efter graden af udvist skyld, og køber er under alle omstændig heder og uanset sælgers eventuelle uagtsomhed pligtig at skadesløsholde sælger i det omfang, sælgers ansvar over for tredjemand rækker udover de ovenfor fastsatte grænser og regler. Såfremt sælgers ansvar over for tredjemand støttes på objektive ansvarsregler eller ifaldes efter ansvarsregler, hvori er indeholdt bevisbyrderegler, uanset om disse ansvarsregler er udviklet i XII Købers undersøgelses- og reklamationspligt Køber har, når salgsgenstanden er leveret, pligt til at foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver. Viser det sig, at den solgte genstand lider af en mangel, skal køber, såfremt han påberåber sig manglen, give sælger meddelelse herom straks. Afgiver han ikke en sådan meddelelse, uagtet at han har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan han ikke senere gøre den gældende. XIII Andre aftaler Overenskomster og/eller aftaler (herunder men ikke begrænset til re præsentanter) må, for at være gyldige, være bekræftet skriftligt af sælger. XIV Tvister Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, herunder - men ikke begrænset til - tvister om fortolkninger af nærværende leveringsbe tingelser, eller tvister, der måtte opstå mellem parterne i forbindelse med sælgers tilbud/ordrebekræftelse eller i forbindelse med enhver leverance fra sælger til køber, skal fuldt ud afgøres efter dansk ret. Som eneste rette værneting er aftalt Sø- og Handelsretten i Køben havn. XV Øvrige bestemmelser I øvrigt gælder for alle leverancer Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet teknisk udstyr mellem Danmark og Sverige m.v." udgivet i 1980 af Sammenslutningen af Arbejds givere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark, i det omfang disse bestemmelser ikke er fraveget ovenfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber. Voldgiftsklausulen er dog ikke gældende. Hvis montering er omfattet af aftalen mellem sælger og køber, gælder nævnte sammenslutningsbestemmelser, kaldet NLM81", i det omfang disse bestemmelser ikke er fraveget ovenfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber. Voldgiftsklausulen er dog ikke gældende. Hvis de nævnte leveringsbestemmelser ændres af Sammenslutnin gen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark m.v., inden der indgås bindende aftale mellem sælger og køber, skal de således ændrede leveringsbetingelser være gældende, dog lige ledes kun såfremt de ikke måtte være fraveget ovenfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber. 5

8 Reklamationsvilkår for kompressorer Reklamationsvilkår for kompressorer Tecumseh - I Unité Hermétique kompressorer: Ny kompressor defekt indenfor 1 år fra leveringsdato: Såfremt udfaldsårsagen må tillægges fejl i materialer eller fabrika tion af kompressoren, leveres erstatningskompressor uden be regning. Aspera Embraco kompressorer: Ny kompressor defekt indenfor 1 år fra leveringsdato: Såfremt udfaldsårsagen må tillægges fejl i materialer eller fabrika tion af kompressoren, leveres erstatningskompressor uden be regning. Copeland kompressorer: Ny kompressor defekt indenfor 1 år fra leveringsdato: Såfremt udfaldsårsagen må tillægges fejl i materialer eller fabrika tion af kompressoren, leveres erstatningskompressor uden beregning. DANFOSS og MANEUROP hermetiske kompressorer: Ny kompressor defekt indenfor 1 år fra leveringsdato: Såfremt udfaldsårsagen må tillægges fejl i materialer eller fabrika tion af kompressoren, leveres erstatningskompressor uden beregning. Vilkårene følger gældende reklamationsbetingelser fra Danfoss. Defekt kompressor returneres til ahlsell køl, Abildager 24, 2605 Brøndby. Hvor sagen ikke kan afgøres på ahlsell s eget værksted, videresendes den til fabrikken for afgørelse. I første omgang faktureres den nye erstatningskompressor altid på helt normal vis. Hvis reklamationssagen er afgjort med udfald til købers fordel, vil der tilgå køber en kreditnota på erstatningskompressoren. I tilfælde, hvor det ved undersøgelse kan fastslås, at kompressoren har været udsat for forkerte driftskonditioner eller misbrug med deraf følgende udfald, vil den ombyttede kompressor ikke blive krediteret. 6

9 Reklamationsvilkår for kompressorer Reklamationsvilkår for kompressorer 2 For at et reklamationskrav kan accepteres af ahlsell køl, skal følgende 7 punkter være opfyldt: 1. Reklamationen skal ske senest 12 måneder efter leveringen. 2. Ved returnering af den defekte kompressor til ahlsell køl skal den ne mærkes med - Reklamationsnummer, rekvireres hos ahlsell køl før returnering samt - Leveringsdato og - Fakturanummer, (gerne en kopi af ahlsell s faktura på købet af kompressoren) 3. Fuldstændig beskrivelse, hvorledes defekten har vist sig, skal følge den returnerede kompressor. 4. Den defekte kompressor skal leveres på et Ahlsell Køl lager eller sendes til Ahlsell køl i lukket gastæt stand, så den er Ahlsell i hænde senest 30 dage efter, at en ombytningskompressor er modtaget. 5. Kompressoren må ikke have lidt ydre overlast. 6. Kompressoren må ikke have været udsat for vand indvendig. 7. Kompressoren skal returneres komplet, med el-udstyr og venti ler. Eventuelle eftersendte dele i forbindelse hermed bliver ikke krediteret. Eventuelle omkostninger i forbindelse med udskiftning af defektkompressor dækkes ikke af Ahlsell Køl. I øvrigt gælder vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Se forrige sider. 7

10 8 Reklamationsvilkår for kompressorer

11 Stikordsregister Stikord Side Stikord Side Stikord Side A A19 rumtermostat normal kap A19 rumtermostat stænktæt kap A19 termostat stænktæt kap A19 termostater normalkapsling A19 universal termostat norm. kapsling A25 brandtermostat A28 termostat normal kap. 2 trin A4AC-C R407C A4MC udedel R407C A4RT - Roof Top Units kun for køling A5ACV-CR reversibel R410A A5CC skjult loft A5CCY inverter - skjult loft A5CK A - kassette A5CK E - kassette A5CK-C 4-vejs kassette 600x600 mm A5CKY inverter - kassette A5CM-E gulv/loft A5CMY inverter - loft A5LC udedel A5LCY inverter udedel A5MSY inverter udedel - multi split A5WM G/G2 - væg A5WM J model - væg A5WM væg A5WMY inverter - væg ABS - snavssamler ABS-kugleventil ACC-CW skjult loft ACE - Dimensioner - ø ACE - Dimensioner - ø ACE - Dimensioner - ø ACE - eldata motorer/dimensioner ø ACE - eldata motorer/dimensioner ø ACE - eldata motorer/dimensioner ø ACE - eldata motorer/dimensioner ø ACE/KCE - Tabel 1 - ø ACE/KCE - Tabel 2 - ø ACE/KCE kondensatorer ACE/KCE- Tabel 3 - ø ACE/KCE- Tabel 4 - ø Acid Away Acid Away ACK-AW kassette ACK-CW kassette 600x600 mm ACM-EW gulv/loft Acson - generelle specifikationer Acson - styringer Acson - tilbehør Acson DX indedele printkort Acson fancoils generelle oplysninger Acson mini chillers generelle oplysnin Acson PCB og forbindelses kabler Adaptor for olieniveauregulator Adaptor for olieudligning Adaptor for R410A Adaptor for service Adaptor f. sikkerhedsventil lodde x NPT Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Loddemuffe x udv.rg - Type Adaptorer Adaptorkit..ændring af lodde- til rotalocktilslutn Aerostand aggregatkonsoller Affugtere Afrimningsventiler Afspærringsventil f. olieniveauregulator Aftapningsventil Agg Vanguard R404A LBP - frost Agg. - tekniske oplysninger Agg. R134a MBP/HBP -15ºC / +15ºC Agg. R404A - LBP Agg. R404A - MBP/HPB -15 /+0 C Agg. reservedele Agg. Vanguard R 404A - MBP Køl Aggregat Vanguard Aggregathuse for udendørs opstilling Aggregathuse for udendørs opstilling Aggregathuse Ako annonce AKO Darwin køle-/frostrumsst.. - panel AKO fasefølgerelæ AKO flertrins termostater - panel AKO køle-/frostrumsstyring - panel AKO køle-/frostrumsstyring, panel..væg AKO kølemiddelalarm AKO styretavler for frost AKO styretavler for køl AKO temperaturfølere AKO temperaturlogger - 10 kanaler AKO temperaturlogger - 5 kanaler AKO termometer - panel og væg AKO termostat f. DIN skinne - AKOTIM AKO tilbehør AKO udstyr for pc opkobling, webserver og netværksudstyr AKO vægmont. køl- /fryserumstyring - m. datalogger AKO vægmont. køle-/fryserum styring - m. datalogger og indespæringsalarm AKO vægmonteret indespærringsalarm AKO vægmonteret styretavle - for køle-/fryserum m. datalogger AKO AKOTIM køle-/frostrumsstyring - panel Alco 3-vejs magnetventil M Alco magnetventil serie Alco magnetventil serie 200/ Alco magnetventilspoler Alco pressostater ALCO Universalt skueglas - m. fugtindikator for HFC og Esterolie Alfa Laval pladevekslere Analox CO2 alarm Analox CO2 personalarm Anboringsbøjle Anboringsventiler Armeret kunststof kapillarrør - de sorte Aspera diagrammer Autoserviceudstyr AWM W/G2W væg B Baltimore Air Coil Batterier Big Foot montage platform Blokventilator Blændhætte Blændprop Blæsermotor - SILENSYS Blæsermotor m. stativ og metalvinge Blæsermotor m. stativ og metalvinge Blæsermotor og metalvinge Blæsermotor og metalvinge Blæstkøler styring / panel BML afspærringsventiler BML afspærringsventiler Buffertank - vandkølingsanlæg Bukkefjeder Bøjning 90 - Type 207-L Bøjning 90 rør/muffe - Type 207-L Bøsningsrør C Castel sikkerhedsventiler CCT - centrifugalblæser CDC CO2 kølerumsfordampere CDC CO2 kølerumsfordampere CDC-ED CO2 frostrumsfordampere CDC-ED CO2 frostrumsfordampere CDD CO2 kølerumsfordampere CDD CO2 kølerumsfordampere CDD-ED frostrumsfordampere CO CDD-ED frostrumsfordampere CO CDL kølerumsfordampere CO CDL kølerumsfordampere CO CHA - tilbehør CHA/CLK - køl CHA/DK 182P - 302P CHA/DK 182P-302P inkl. tilbehør CHA/DK 363P - 604P CHA/DK/FC 182P-604P - Frikøl CHA/K/FC Frikøl SP CHA/K/FC Frikøl CHA/K-SP-CC m. tank og pumpe - køl Chiller styring - panel og Din-skinne Clariant Antifrogen Clint frikøl annonce CLINT CO 2 varmepumpe CO2 VP reservedele Coil rensevæske Coil rensevæske Combi tørrefilter Combi tørrefilter Compact range for skjult loft montering. El-opvarmede Compact range for skjult loft montering. Vand-opvarmede Cool gel Cool gel CTE - ED fordamper CTE - fordamper CTE (ED) - tekniske oplysninger CTE-W - for glycol/vand rumtemperatur 2 C CU-kapillarrør med ventilåbner CWW/K CWW/K 182P-604P CXV fordampnings-kondensator D Danfoss aggregater HBP R404A Danfoss aggregater HBP/LBP R134a Danfoss aggregater LBP R404A Danfoss aggregater MBP R404A Danfoss aggregater MBP/LBP R404A Danfoss kompressorer HBP R404A Danfoss kompressorer LBP R404A Danfoss kompressorer LBP/HBP R134a Danfoss priser Danfoss priser Danfoss termoventiler - kapaciteter Danfoss-Maneurop kompressor MTZ - R404A/ Danfoss-Maneurop kompressor NTZ - R404A/ Danfoss-Maneurop kompressor R134a Danfoss-Maneurop kompressor R

12 Stikordsregister Stikord Side Stikord Side Stikord Side Datalogger log-tag DCL tørrefilter DCL tørrefilter DCR filterhus DCR indsatse DCR indsatse Designer type. El-opvarmede Designer type. Vand-opvarmede DFE - ED fordamper DFE (ED) - tekniske oplysninger DFE fordamper DFE-W for glycol/vand rumtemperatur 2 C Digimon elektronisk manifold Digital mini tangamperemetre Digital tangamperemeter Digitaltermometer Dimensioner f. lodrette receiv. Frigomec Dimensioner Diverse reservedele Diverse tilbehør Dixell - diverse Dixell annonce Dixell DML tørrefilter DML tørrefilter Dobbeltsugende tvilling-ventilatorer, fremadkrummede skovle for remtræk Dobbeltsugende ventilatorer med indbygget motor Dobbeltsugende ventilatorer, fremadkrummede skovle for remtræk Driftskondensator omkobling fra 3x400V til 1x230V Driftskonditioner Driftsprincip DWM Copeland maling DX luft- og frikøling - serie T DX luftkøling - serie X DX m. vandkølet kondensator og frikøl - serie F DX med vandkølet kondensator - serie H Dyse indsats for T serie Dæmpningsplade E Eberle hygrostater Eberle termostater/hastighedsvælger EBMpapst EC servicemotor ECO brine ECO CO2 gaskølere ECO CO2 gaskølere EC-ventilatorer for CAJN og TAJN EKC 101/201 styringer EKC elektroniske regulatorer Ekspanderhoveder Ekspandertang og Rothenberger ekspandersæt Ekspansionsventiler AKVH for CO Ekspansionsventiler AKVH for CO Ekspansionsventiler til AKV Elektronisk Flow switch Elektronisk kølemiddelvægt Elektronisk oliedifferenspressostat OPS Elektroniske ekspansionsventiler Elektroniske termometre Elektroniske ventiler/regulatorer serie EX Eliwell følere Eliwell hygrostat, panel og Din-skinne Eliwell køle-/frostrums styring, 10 panel og Din-skinne Eliwell termometer - panel Eliwell termostat, panel og væg Eliwell timer, panel Eliwell trinkobler, panel Engangsflasker aluminium EP fordamper EPDM Butterflyventil EPDM pakning ETS ventil ETS ventil Eurovent Eurovent EVB - Kit for el-afrimning EVB for kølediske og køleskabe EVR magnetventiler EVS - dimensioner EVS - ED fordamper EVS + MIC fordamper F F61SB flowswitch F61SD flowswitch F61TB flowswitch Fan speed control - 3 x 400V-50Hz Fan speed control 1 x 230V-50Hz FD133ZU oliedifferenspressostat FH og WX inverter - R410A Filter indsats for ADKS Filterindsats A.-F Filterindsats A.-FD Filterrulle Filterrulle Finnekam Fix-It konsol Fjernbetjening Fjernbetjeninger, IR modtagermodul og tilbehør Fjerntermometer Flangebøsning Flangeværktøj Fleksible slanger - termoplastik Fluid Cooler For alle kølemidler (påloddet rørender) Forbindelsesskema for kompressorer og aggregater Fordamper - type GTi Fordamper flader Fordampere SC - for kabinetter, diske og skabe. Stille køling Frascold SK serie Frascold SK serie Frascold TK serie Frascold TK serie Frese ALPHA Frese EVA Basic Frese EVA Frese indsatse type Frese indsatse type Frese kugleventil Frese OPTIMA aktuator Frese OPTIMA Frese S Frese spindelforlænger Frese tilbehør Frigomec Receiver Frostbeskyttelsestermostat 270XT Frostpunktmåler FSE forbindelseskabel. Tæthedsgrad IP FSE tryktransducer for FSP FSX fan speed controller Fugt/temperatur måler Fugtfølere FW tilbehør FW-FT gulv/loft FW-K væg FW-X kassette Fyldeslanger - CPS Fyldeslanger 3-pak Fyldeslanger Fyldninger Føler tilbehør G Gas - Acetylen Gas til loddesæt GBC kugleventil med serviceport GBC kugleventil med serviceport GBC kugleventil med serviceport Gevindstænger og bolte i nylon Glidemiddel Glycoler, opblandede Glykoltest Gomax præfabrikeret kunstof kapillarrør Grenrør GTi-Kit for afrimning Gulv monteret Gummikompensator H Handsker HE varmevekslere Helical olieudskiller - højtryk Helical olieudskiller - tekniske oplysn Helical olieudskiller Henry sikkerhedsventiler HFC Fyldninger Hitachi FREE SYSTEM Hollandsk samling Hot-gas ventiler Hus for udedele Hygrostater/pressostater - panelmont I-J IDE kølerumsfordampere CO IDE kølerumsfordampere CO Ilt - Oxygen Indbygning i loft Indsprøjtningsenhed Infrarødt termometer Innova luft/luft reversibel Installationskabler Inverter Test Kit Isoleringstape Isoleringstilbehør og lim Joint kit K K bars kugleventil m. schraeder K bars kugleventil m. schraeder K bars kugleventil u. schraeder K bars kugleventil u. schraeder K65 Bøjning 90ºC K65 Bøjning 90ºC K65 kobberrør - hårde i lgd. á 5 m K65 kobberrør - hårde i lgd. á 5 m K65 Muffer K65 Muffer K65 Muffereduktion - muffe/muffe K65 Muffereduktion - muffe/muffe K65 Slutmuffe

13 Stikordsregister Stikord Side Stikord Side Stikord Side K65 Slutmuffe K65 T-stykke K65 T-stykke Kabel- og rørkanaler Kabelbindere Kalibrering af manometre Kapacitetsregulering - fabriksmonteret Kapacitetsregulering for eftermontering Kapacitetsreguleringsventil Kapilarrørsklipper Kapillarrør i ruller Kapillarrør med ventilåbner Kapillarrør uden ventilåbner Kapillarrørs filtre for lodning Klemtang Kobberring for reduktion Kobberring Kobberrør - generelt Kobberrør bløde i ruller á 15,25 m Kobberrør bløde i ruller á 30,50 m Kobberrør hårde á ca. 5 m Kobberrør tykvæg., hårde i lgd. á 5 m Koldlufttæpper TS f. køle- og frostrum Kombi tester Kompakte fuldloddede varmevekslere Kompakte fuldloddede varmevekslere, kondensatorer Komplet kølemøbel styring til modulerende ventildrift Komplette ventilatorer Kompressor BP for R134a Kompressor for luftkonditionering R407C Kompressor højtryk R134a - parallel kobling Kompressor højtryk R134a Kompressor J/NJ for R134a Kompressor L/M for R404A Kompressor NB for R134a Kompressor NB for R404A Kompressor NE for R134a Kompressor NE for R404A Kompressor NJ for R404A Kompressor NJ for R407C Kompressor R404A/R507/R407B - frost - parallel kobling Kompressor R404A/R507/R407B - køl - parallel kobling Kompressor T for R404A Kompressor/højtryk/køl/klima/ R404A/R507/R407B Kompressor/lavtryk/frost/R134a Kompressor/lavtryk/frost/R404A Kompressoraggregater - dimensioner Kompressorer for Naturlige kølemidler Kompressorer T for R134a Kondensator-/fordamper flader Kondensatorer for DDC Ventilator Kondensatorer Kondensatormotor Kondensvandpumpe - tilbehør Kondensvandpumpe for kølemøbler Kondensvandpumper - selvansugende Kondensvandpumper med tank Konsol Kontaktorer Kontakture Kontraventil bar Kontraventil bar Konverteringskit EVS Konverteringstabel for Ranco Varifix: KP følertyper KP pressostater - tilbehør KP pressostater KP termostater - adsorptionsfyldning KP termostater - dampfyldning KR - teknisk tegning Kriwanrelæ KRS for direkte ekspansion KRS-W glycol/vand Krumtaphusvarme 1x230V Krumtaphusvarme 1x230V Krumtaphusvarmelegemer Krumtaphusvarmelegemer Kugleventil, 52 bar - m. schraederventil Kugleventil, 52 bar - m. schraederventil Kugleventiler - standard Kugleventiler for CO Kugleventiler for CO Kugleventiler m. serviceport - A-collection Kunststof kapillarrør - de orange KVC/CPCE kapacitetsregulator KVD receivertryksregulator KVL startregulator KVP fordampertryksregulator KVQ ventil og actuator KVR kondensatortryksregulator KVS ventil med aktuator Kvælstof - Nitrogen Køl rumstr m 3, frost m Køl rumstr m 3, frost m Køl rumstr m 3, frost 5-14 m Køl rumstr m 3, frost 8-25 m Køle-/frostrumstyring CoolMate - væg og panel Køle-/frostrumstyringer - panel og Din-skinne L LAE COPS 80 trinkontrol LAE frostrrumsstyring/panel LAE frostrumsstyring/panel bredformat LAE fugtstyringer LAE kølerumstyring/panel LAE multifunktionsstyring/panel/væg LAE termometer/panel og vægmont LAE termostat/panel LAE tilbehør til COPS LAE tilbehør LAE Landsdækkende salgssteder LCE Tekniske oplysninger LCE Tekniske oplysninger LCE LCLE indsprøjtningsventil LED lommelygte Leverings omfang LFE - ED fordamper LFE (ED)DFE (ED) - tekniske oplysn LFE fordamper LG for subkritisk drift LG for subkritisk drift LG væske-/gasblander Lim Loddemidler Loddemidler Loddesæt komplet Loddesæt Portalet Loddesæt, Rothenberger Loddetilslutning Log Ph diagram R Log Ph diagram R134a Log Ph diagram R Log Ph diagram R Log Ph diagram R404A Log Ph diagram R407C Log Ph diagram R410A Log Ph diagram R Log Ph diagram R600a Log Ph diagram R Lomme UV lampe LUC E/C - dimensioner LUC-C frost. Rumtemperatur under +2 C LUC-E frost. Rumtemperatur under +2 C Luftkølede agg. for R404A/R507 - med Discus kompressor Luftkølede aggregater for R134a - med Discus kompressorer Luftkølede aggregater for R134a Luftkølede aggregater for R404A/R Luftkølede kompressorer for R134a Luftkølede kompressorer for R404A/R Luftkølet aggregat - frost R404A. LBP Luftkølet aggregat - frost R404A/R507/R407B Luftkølet aggregat - køl R134a Luftkølet aggregat - køl R22/R417A Luftkølet aggregat - køl R404A. MBP Luftkølet aggregat - køl R404A/R507/R407B Luftkølet kondensator Luftkølet kondensatorer Lufttæpper uden opvarmning Lyddæmpning som ekstra udstyr Lynkoblinger Læksøgere for CO Læksøgere Læksøgeudstyr - ultraviolet lys Læksøgnings spray M MA uden ventilator Magnetventiler inkl. spole og stik Magnetventiler og spoler 1x220V/50Hz Manometer for væg/bøjlemontering Manometre MF - vægmonteringskit MF for køl. Rumtemp. over +2 C MFE for frost. Rumtemp. under +2 C MH...L for køl MH...R for køl MHE...C for frost MHE...E for frost MIC - dimensioner MIC-ED Fordamper Mindre kølemiddelfyldning Modulerende ventil styringer Montageplade f. oliedifferenspressostat Montair annonce Monteringsbeslag for 75 Z ventilator Motor Motor Motorer for DDC Ventilator Motorer MP differenspressostater MR + MRE - dimensioner MR..L for køl MR..R for køl. Rumtemp. over +2 C MRE..C for frost MRE..E for frost. Rumtemp. under +2 C MTE - ED fordamper MTE fordamper

14 Stikordsregister Stikord Side Stikord Side Stikord Side MTE kølerumsfordampere CO MTE kølerumsfordampere CO MTE-ED frostrumsfordampere CO MTE-ED frostrumsfordampere CO MTE-W for glycol/vand rumtemp. 2 C MUC R/L - dimensioner MUC-L - Kit for el-afrimning MUC-L for køl. Rumtemp. over +2 C MUC-R - Kit for el-afrimning MUC-R for køl. Rumtemp. over +2 C Muffe reduktioner - Type 201 R Muffer - Type Muffer Muffesvejsemaskine - PE100 værktøj Muffler Multimeter N NCP med centrifugalventilator Nipler flare x flare Nipler flare x NPT M Nippel reduktioner flare x flare Nippel reduktioner udv. flare x indv. flare Nippel udv. NPT x indv. flare Nitrogen reduktionsventil NKT og NKH NRD diff. trykregulator NRV kontraventiler NRVH kontraventiler NW-A.L(S) - fordampere - for køle- og frysetunneller O Olie Olie Oliefilter Olieniveau regulering Olieniveauregulator Oliepumpe Oliepumpe Oliereservoir Olieskueglas for Scroll Oliesumpbøjning - Type Olieudligningsventil - for olieniveauregulator Olieudskiller kapaciteter i kw Olieudskiller med reservoir Olieudskiller Omløber dobbelt flare Omløber lukket flare Omløbere flare Omløbere og adaptorer Omsætningstabeller Ophængsskåle, Aerofix Optronic olieniveauregulator Optyma Control Optyma Plus agg. R404A - LBP Optyma Plus agg. R404A - MBP Optyma standard agg. R404A - LBP Optyma standard aggr. R134a - MBP Overgang til indvendigt gevind - union Overgang til indvendigt gevind Overgang til udvendigt gevind - union Overgang til udvendigt gevind Overgangsstykke P P100 patronpressostat P20 pressostater P215 fan speed control Din skinne P215 fan speed control, stænktæt P215PR hastighedsregulator P255 3 faset fan speed controler P28 oliedifferenspressostat P32/P33 differenspressostat P45 oliedifferenspressostat P499 Tryktransducer P77 højtrykspressostater P77 lavtrykspressostater P78 HP/LP pressostater P78ALA HP/HP pressostat Pakninger Pakningsmaterialer Pandelampe PCM Tekniske oplysninger PCM PE 100 rør generelt PE100 rør PE100 Værktøj Permagum PHV range for vertikal montering. El-opvarmede PHV range for vertikal montering. Vand-opvarmede PHV ydelser ved 60/40 coil Pilotventil Plader i ruller Plenum for RCI (tidligere versioner) Plug-in units for frys - Euromon Plug-in units for køl - Euromop PolyCool overhedningssæt PP stålflange Pressostater Propan & Primus Propper flare Propper NPT M Præisolerede enkelt- og dobbeltrør PS3 pressostater Punktertang/fyldetang PVC fittings PVC rør Påsvejste fødder til RC og RM Q QLK-ventilator R R134a R22 Regenereret R22R, R134a, R404A, R407c, R410A, R403b, R413A, R417A R R404A R407C R410A R417A Isceon R422A Isceon R422D Isceon R424A - RS R426A - RS R437A - Isceon R R5CM-D og R5CM-C gulv/loft R744 - CO Ranco afrimningsure - med termisk afrimningskontrol Ranco afrimningsure - uden termisk afrimningskontrol Ranco elektroniske kontroller - E Ranco enkelt- og dobb. pressostater Ranco minipressostater Ranco olie differens pressostater Ranco termostater RAS - UTOPIA N (tidligere versioner) RCI - kassette (tidligere versioner) RCI-M/RCI - kassette RCM-DW gulv/loft Receiver afspærringsventil Receiver for CO Receivere Reduktion rør/muffe - Type Reduktionsbøsning RegO sikkerhedsventiler sub-kritisk CO RegO sikkerhedsventiler sub-kritisk CO Reklamationsvilkår for kompressorer Relæboks - for termistorsikrede motorer (Kriwan) Ren stål flaske - køb Ren stål serviceflaske - køb Ren stål serviceflaske - leje Rensebørster Renseklude Rensning af alm. kølemiddelflasker Reservedele til læksøgere Reserveventilatorer for Maneurop agg Returbøjninger - Type RGE fan speed control 3 faset RGE fan speed control RMT rumtermostater Rotalock ventilsæt ekskl. pakninger Rotalock ventilsæt inkl. pakninger Rotalockventil Rotalockventil Rotalockventiler Rotationskompressor for luftkonditionering R134a Rotationskompressor for luftkonditionering R Rotationskompressor for luftkonditionering R407C RPC - FSN loft (tidligere versioner) RPC - loft RPF - gulv RPI - skjult loft RPK - FSNM væg (tidligere versioner) RPK - væg RR muffler RS24, RS44, R290, R424A, R437A, R422D, R RT rumtermostater RT termostater m/kap.rør Rør Rørbukker Rørbøjler med indlæg - Müpro DUO Rørbøjler med indlæg Rørbøjler Rørholder Rørisolering - 13 mm godstykkelse Rørisolering - 19 mm godstykkelse Rørisolering - 25 mm godstykkelse Rørisolering - 32 mm godstykkelse Rørisolering - 6 mm godstykkelse Rørisolering - 9 mm godstykkelse Rørisolering i lange ruller - 6, 9 og 13 mm godstykkelse Rørophæng Rørskærere S Salgs- og leveringsbetingelser Sanyo fancoils generelle oplysninger SAP Flexi Multi kassette serie 4 og

15 Stikordsregister Stikord Side Stikord Side Stikord Side SAP Flexi Multi loft/gulv - serie 4 og SAP Flexi Multi skjult loft - serie SAP Flexi Multi udedel serie SAP Flexi Multi væg serie 4 og SAP Split inverter Shiki Sai Kan - serie SAP Split inverter udedel - serie SAP Split kassette inverter - serie SAP Split loft/gulv inverter - serie 4 og SAP Split on/off - serie 3 og 4 køl SAP Split væg inverter - serie 4 og Schraderventiler - tilbehør Schraeder ventil A31004/-M6 / A Schraeder ventil A Schraeder ventil A31452/A Schraeder ventil A31482/ Schraeder ventil A Schraeder ventil A31720/-22/ Schraeder ventil A Schraeder ventil A Schraeder ventil A31851/A Schraeder ventil A31854/A Schraeder ventil A Schraeder ventil A Schraeder ventil hætte SCP-AR - køl SCP-AR tilbehør Scroll agg. OL R404A frost Scroll agg. OLQ R404A frost Scroll agg. OM R404A køl Scroll agg. OMQ R404A køl Scroll agg. OMTQ R404A køl Scroll agg. ZB R134a køl/klima Scroll agg. ZB R404A køl Scroll agg. ZB R407C køl Scroll agg. ZF R404A frost Scroll agg. ZR R22 køl/klima SD-C for frost. Rumtemp. under +2 C SD-L for køl. Rumtemp. over +2 C SD-L/C dimensioner SD-R - dimensioner SD-R for køl. Rumtemp. over +2 C SD-R/L - Kit for afrimning Selvklæbende rørisolering Serie T for R134a Serie T for R Serie T for R404A/R Serie T for R407C Service Kompressorer R Servicekompressor - for luftkonditionering R Servicekompressor højtryk R Servicekompressor R422A/R502 - frost Servicemanifold - CPS Servicemanifold - reservedele/tilbehør Servicemanifold digital - Testo Servicemanifold for CO Servicemanifold for kulbrinte kølemiddel Servicemanometre/manifold Servicetermostater Serviceventil for ADKS Serviceventil for R410A SET FREE - udedele SGN skueglas Siemens sugegasregulator - dimension og vægt Siemens sugegasregulator Siemens varmgasventiler - dimension og vægt Siemens varmgasventiler Sikkerhedsventiler for transkritisk CO Sikkerhedsventiler for transkritisk CO Sikringer Sikringer Silensys - frost R404A/R507 LBP Silensys - køl R134a HMBP Silensys - køl R404A/R507 HMBP SKB - Kit for afrimning SKB-C for frost. Rumtemp. under +2 C SKB-E for frost. Rumtemp. under +2 C SKB-L for køl. Rumtemp. over +2 C SKB-R for køl. Rumtemp. over +2 C Skraldenøgler Skruetrækker/topnøglesæt Skueglas AMI Skueglas foralle kølemidler - ekskl. NH 3 - AMI Skueglas for CO 2 receiver Skueglas Kenmore for HFC Skueglas MIA Skueglas tilbehør - ALCO AMI Slutmuffer - Type Smelte sikring/prop Smelteprop Smelteprop Spectroline læksøger - tilbehør Spectroline sporstof Spectroline sporstof Spejl Spoler for magnetventiler Spoler Spoler Sprængsikring SPW BIG PAC-i udedel 3 faset - serie SPW ECO-i - V.R.F udedel SPW ECO-i - væg SPW ECO-i loft - serie 4 og SPW ECO-i loft/gulv SPW ECO-i loftkassette SPW ECO-i skjult loft - serie 4 og SPW PAC-i Elite 1 & 3 faset udedel SPW PAC-i loft - serie 4 og SPW PAC-i loftkassette - serie 4 og SPW PAC-i og ECO-i styringer SPW PAC-i skjult loft - serie 4 og SPW PAC-i udedel - 1 faset køl SPW PAC-i væg - serie 4 og Standard trykindstilling Start aflastning Stativ for udedel STE - ED fordamper STE (ED)DFE (ED) - tekniske oplysn STE fordamper STE kølerumsfordampere CO STE kølerumsfordampere CO STE-ED frostrumsfordampere CO STE-ED frostrumsfordampere CO STE-W - for glycol/vand rumtemp. 2 C Styrekabler med skærm Styring for anden anvendelse end SANYO tankunit Styring Styring, ekstern DX-køleflade - Utopia Styringsbox TRIS 0-10V Støjmåler Suge/tørrefilter ASD Sugeakkumulator - stål Sugeakkumulator - tekniske oplysninger Sugeakkumulator med varmeveksler Sugeakkumulator uden varmeveksler Sugefilter ASF Sugefilter BTAS m. filterindsats Sugefilter BTAS m. tørreindsats Sugegaskølede "S" komp. m. udvidet indsættelsesområde, R404A/R Sugegaskølede "S" kompressorer - for R134a Sugegaskølede "S" kompressorer - for R404A Sugegaskølede "S" kompressorer - for R407C Sugegaskølede Discus kompressorer - R134a - Højtemperaturversion Sugegaskølede Discus kompressorer - R134a Sugegaskølede Discus kompressorer - R404A/R Sugegaskølede Discus kompressorer - R407C Sugegasventiler Svejse reduktionsmuffe Svejse T-stykke Svejse/lodde/skæresæt Svejsemuffe - lige Svejsevinkel - 45º vinkel Svejsevinkel - 90º vinkel Svingningsdæmpere Svingningsdæmpere Syretester Syretester Syretester System 27 NOVA System 27 tilbehør T T2 dyser for loddeadaptorer T2 dyser T2 Termoventiler TA - Kit for afrimning. Rumtemp. -1 C TA for glycol/vand TA...L for rumtemperatur ned til +2 C TA...R for rumtemperatur ned til +2 C Tangential ventilatorer Tape, smergellærred mm TE12 dyseindsatse TE12 termostatisk element TE12 ventilhuse TE5 dyseindsatse TE5 termoventiler TE5 ventilhuse Teflonpakning for rotalock Teflonpakning for rotalock Tekniske oplysninger - SUMMIT R410A Tekniske oplysninger Tekniske oplysninger Tekniske oplysninger Temperaturfølere Termometre panelmonteret Termometre Termorelæer Termostater 1 trin panelmonteret Termostater flertrins - panel og Din-skinne Termostater med differens styring/ panel og Din-skinne Termostatisk element T serie Tester TG-ventilator Thermal Mastic Thermomax datalogger Thermomax følere Thermomax software og netværk Thermomax styring med datalogger TI termoventil flare

16 Stikordsregister Stikord Side Stikord Side Stikord Side TI/TIE dyser Tilbehør for filterindsatse Tilbehør for MA Tilbehør for ventilatorer Tilbehør til Copeland Digital Scroll Tilbehør til EKS/EKC/AKC Tilbehør til indsprøjtningssystem m.m Tilbehør til Johnson termostater Tilbehør til kontaktorer Tilbehør til P77/P Tilbehør til serie T ventiler Tilbehør til Siemensventiler Tilbehør til ventilatormotor og coil Tilbehør Tilbehør Tilslutningsadaptor for FSX TIS termoventil lodde TKE - tekniske data TKE To-trins kompressorer sugegaskølet - R404A Transformere Transformere Transportable KCC - 230V/50Hz Traxoil olieniveauregulator T-reduktioner - Type 211-R vejs hot-gas ventiler Trykekspansionsbeholdere - tilbehør Trykekspansionsbeholdere Trykfølere Trykprøvestand Trykudligningsventil for reservoir Trådløst netværk T-stykke - Type T-stykke flare udv. x udv. indv T-stykke flare x flare x NPT T-stykker flare x flare x flare TUA/TUAE dyser TUA/TUAE termoventiler TUA/TUAE tilbehør TUBE ventiler TX6 ekspansionsventiler Tømmeaggregat Tørre og snavsfilterhus - Serie ADKS Tørrefilter - Serie FDS med "Quick-Cap" Tørrefilter 2-vejs V2A - for CFC, HCFC og HFC Tørrefilter for væske - Serie ADK - med høj syrekapacitet Tørrefilterhus for væske - Serie ADKS Tørrefiltre for varmepumper - BFK U Universal afgrater Universal dorn Universal termostat Utopia - udedele V V46 vandventiler V46B vandventiler VA7010 ventilmotorer VA7070 termisk motor VA7450 modulerende ventilmotor Vacuummetre Vacuumpumpe Vacuumslanger Vandflader med højre tilslutningsside Vandkølet kondensator Vandkøling - serie W Vandkøling med dobbelt coil - serie C Varifix servicetermostat med tilbehør Varmekabel Varmekabler Varmekabler Varmeledende pasta Varmelegeme for olieudskiller Varmelegeme/batteri Varmelegeme/drypbakke Varmelegemer CTE Varmelegemer DFE + LFE + ICE + STE Varmelegemer EVS + EP + KL + CL Varmelegemer SL+SK+DL+MIC+KPL Varmeveksler stål/stål Varmevekslere Cu/Cu Varmlufttæpper for el-opvarmning Varmlufttæpper for vandopvarmning VCC - frekvens reguleret kompressor Vekselventil Ventil mellemplade og pakninger, 2 cyl Ventil mellemplade Ventilator for kompressorkøling Ventilator for kondensator - komplet Ventilator for kondensator - komplet, 1 faset Ventilator komplet Ventilatorer - elektriske data Ventilatorer for MA, 1x230V-50Hz Ventilatorer for OMQ Ventilatorgitter Ventilatormotor eller vinge Ventilatormotor Ventilatormotor Ventilatorvinger Ventilhuse for T serie VG vejs ventiler VG vejsventiler VG vejsventiler Vibrationsdæmpere Vibrationseliminator Vinduesaggregat KCC - 230V/50Hz R410A Vinger Vinger Vinkel 45 - Type Vinkel 45 rør/muffe - Type Vinkel Vinkel Vinkel med omløber Vinkel ventil Vinkel ventil Vinkeladaptor Vinkeladaptor Vinkler 90 - Type 207-C Vinkler 90 rør/muffe - Type 207-C Vinkler flare x flare Vinkler flare x NPT VL typer - tekniske oplysninger VS - Filterhus Vægkonsol med indbygget vaterpas Vægkonsol Vægmanometre - i rustfrit stål, - med påsvejset bagflange Vægmanometre Væskebeholder RLSTD Væskebeholdere og smelteprop Væskeniveaukontakt W W43 hygrostat WA - skemaer & mål WA WC - W - F filterindsatse Webserver WEU - Tørrefilter for alle kølemidler WSL - Sugefilter (burn-out filter) WVFX vandventiler X XR - Kit for el-afrimning XR for frost. Rumtemperatur under +2 C XR for køl. Rumtemperatur over +2 C Z ZB Scroll kompressorer for R404A ZBD Copeland Digital Scroll ZF Scroll kompressor - for R404A med DTC ZF Scroll kompressorer - for R404A - Drift med economizer ZF Scroll kompressorer for R404A ZF-EVI Scroll kompressorer R404A ZH Scroll varmepumpe kompressorer - for R407C ZO Scroll kompressorer for CO ZP Scroll kompressorer for R410A ZR Scroll kompressorer for R ZR Scroll kompressorer for R407C ZR Scroll service kompressorer - for R407C ZRT Scroll Tandem kompressorer - for R407C ZX aggr. R404A - LBP ZX aggr. R404A - MBP Ø Øvrige flader

17 Hermetiske kompressorer & aggregater 01 Tecumseh kompressorer...2 Tecumseh aggregater...8 Tecumseh tilbehør & reservedele...11 Aspera kompressorer...18 Aspera Aggregater...21 Friga Bohn aggregater...25 J & E Hall kondensing units...26 Copeland scroll kompresorer...27 Copeland scroll aggregater...31 Copeland scroll tilbehør & reservedele...36 Komponenter til subkritisk CO Komponenter til transkritisk CO Danfoss kompressorer & aggregater...41 Maneurop kompressorer & aggregater

18 Tecumseh kompressorer Tecumseh kompressorer Servicekompressor R422A/R502 - frost TAJ - CAJ Vare nr Model Cyl. Nom. Nom. Kap. Eks. Kapacitet* t o -30 C Pris vol. motoreff. forbrug rør vent cm³ HK Amp. R12 R TAJ 2428L 15,20 1/2 1, , CAJ 2432L 18,30 5/8 3, ,00 Mineraloliefyldning * Lavtrykskapaciteterne er i watt ved 54,5 C kondenseringstemperatur, 32 C væske for ekspansionsventil, 32 C sugegas og 32 C omgivelsestemperatur. CAJ: 1 x 230V/50HzTAJ: 3x400V/50Hz Servicekompressor højtryk R TA Vare nr Model Cyl. Nom. Nom. Kap. Eks. Kapacitet* i watt R22 Pris vol. motoreff. forbrug rør vent cm³ HK Amp. t o -10 C t o -10 C t o +5 C TAJ9480T 15,20 5/8 1,70/ 2, , TAG4573T 134,80 6-1/4 11,00/18, ,00 Mineraloliefyldning. *Kapaciteterne er i watt ved 54,5 C kondenseringstemperatur, 35 C omgivelsestemperatur, sugegasoverhedning 11K og 46,1 C før ekspansionsventil. Kompressor/lavtryk/frost/R134a THB Vare nr Model Cyl. Nom. Nom. Kap. Eks. Kapacitet* t o -30 C Pris vol. motoreff. forbrug rør vent. cm³ HK Amp. R134a THB 1324Y 2,95 1/12 0, , THB 1335Y 4,00 1/8 0, , THB 1340Y 5,00 1/7 0, , THB 1350Y 5,60 1/6 0, , THB 1360Y 5,90 1/5 1, , AEZ 1365Y 8,10 1/5 1, , AEZ 1380Y 9,40 1/4 1, , AEZ 2380Y 9,40 1/4 1, , AE 1410Y 12,05 1/3 1, , CAE 2410Y 12,05 1/3 1, , AE 1412Y 14,15 3/8 1, , CAE 2412Y 14,15 3/8 1, ,00 Kompressorerne er ved levering påfyldt speciel esterolie. *Lavtrykskapaciteterne er i watt ved 40 C kondenseringstemperatur, 32 C væske før ekspansionsventil, 11K overhedning og 32 C omgivelsestemperatur. 1-2

19 Tecumseh kompressorer Kompressor/lavtryk/frost/R404A Vare nr Model Cyl. Nom. Nom./max Kap. Ekp. Kapacitet* i watt R404A Pris vol. motoreff. forbrug rør vent. cm³ HK Amp. t o -35 C t o -30 C t o -10 C AEZ2415Z 8,10-2,2/3, , AE 1417Z 11,30 7/16 2,6/ 4, , CAE 2417Z 11,30 7/16 1,9/ 3, , AE 1420Z 12,50 1/2 3,2/ 5, , CAE 2420Z 12,50 1/2 3,1/ 4, , CAE 2424Z 15,00 5/8 2,4/ 4, , CAJ 2428Z 15,20 5/8 3,1/ 5, , TAJ 2428Z 15,20 5/8 1,2/ 1, , CAJ 2432Z 18,30 3/4 2,6/ 4, , CAJ 2446Z 26,20 1 3,3/ 6, , TAJ 2446Z 26,20 1 1,4/ 2, , CAJ 2464Z 34,50 1-1/2 4,9/10, , TAJ 2464Z 34,50 1-1/2 1,9/ 3, , TFH 2480Z 53,20 2 2,7/ 3, , TFH 2511Z 74,30 2-1/2 3,4/ 5, , TAG 2516Z 112,50 4 4,6/9, , TAG 2522Z 134,80 5 6,1/12, , TFHD2516Z 106, ,4/7, , TFHD2522Z 149, /2 6,8/10, ,00 Kompressorerne er ved levering påfyldt speciel esterolie. AE, CAE, CAJ: 1x220V/50Hz. TFH, TAJ:3x400V/50Hz. *Kapaciteterne er i watt ved 40 C kondenseringstemperatur, 32 C væske før ekspansionsventil, 11K overhedning og 32 C omgivelsestemperatur. AE - AEZ - CAE Kompressor højtryk R134a Vare nr Model Cyl. Nom. Nom./max Kap. Eks. Kapacitet* i watt R134a Pris vol. motoreff. forbrug rør vent. cm³ HK Amp. t o -10 C t o 0 C t o +5 C THB4410Y 2,70 1/8 0,80/1,10 x x , THB4413Y 3,60 1/7 1,00/1,40 x x , THB4415Y 4,20 1/6 1,16/1,40 x x , THB3419Y 5,20 1/5 1,50/2,00 x , THB4419Y 5,20 1/5 1,50/2,00 x x , AEZ3425Y 7,55 1/5 1,90/2,70 x , AEZ4425Y 7,55 1/5 1,80/2,40 x x , AEZ3430Y 8,85 1/4 2,20/2,90 x , AEZ4430Y 8,85 1/4 2,20/2,80 x x , AE3440Y 12,05 1/3 2,90/4,60 x , CAE4440Y 12,05 1/3 3,00/4,00 x x , CAE4448Y 14,15 3/8 3,20/4,50 x x , CAJ4452Y 15,20 3/7 3,50/5,50 x x , CAE4456Y 16,00 4,06/5,00 x x , CAJ4461Y 18,30 1/2 4,00/5,90 x x , TAJ4461Y 18,30 1/2 1,30/1,50 x x , CAJ4476Y 21,75 4,78/7,21 x x , CAJ4492Y 25,95 3/4 5,60/8,20 x x , CAJ4492Y** 25,95 3/4 5,60/8,20 x x , TAJ4492Y 25,95 3/4 1,60/2,80 x x , CAJ4511Y 32,70 1 5,30/8,50 x x , TAJ4511Y 32,70 1 2,10/3,40 x x , TFH4518Y 53,20 1-1/2 3,00/5,00 x x , TFH4525Y 74,25 2 3,60/6,20 x x , TAG4528Y 90,20 2-1/2 4,30/10,00 x x , TAG4534Y 100,70 3 4,70/7,00 x x , TAG4537Y 112,50 3-1/4 5,40/10,00 x x , TAG4543Y 124,40 3-1/2 5,90/10,00 x x ,00 Kompressorerne er ved levering påfyldt speciel esterolie. AZ, AEZ, CAE, CAJ: 1x230V/50Hz. TFH, TAJ, TAG:3x400V/50Hz. TFH og TAG kompressorer leveres inkl. skueglas og varmelegeme. *Kapaciteterne er i watt ved 40 C kondenseringstemperatur, 35 C omgivelsestemperatur, sugegasoverhedning 11K og 8 K underkøling. **CAJ4492Y med loddetilslutning. TAG CAJ - TAJ 1-3

20 Tecumseh kompressorer Kompressor R404A/R507/R407B - frost - parallel kobling Vare nr Model Cyl. Nom. Nom./max Kap. Eks. Kapacitet* i watt R404A Pris vol. motoreff. forbrug rør vent. cm³ HK Amp. t o -35 C t o -30 C t o -10 C TFHP 2480Z 53,20 2 2,7/3, , TFHP 2511Z 74,30 2-1/2 3,4/5, , TAGP 2516Z 112,50 4 4,6/9, , TAGP 2522Z 134,80 5 6,1/12, , Adaptor for gasudligning, ligeløb, 1-3/4, 1-3/8 lodde 244, Adaptor for gasudligning, vinkellløb, 1-3/4, 1-3/8 349, Pakning 15,75 Leveringsomfang: Kompressor inkl. rotalockventil, skueglas og tilslutninger for udligning af olieniveau og krumtaphustryk. Kompressorerne er ved levering påfyldt speciel esterolie. TFH, TAG: 3x400V/50Hz. *Kapacitet i watt ved 40 C kondenseringstemperatur, 32 C omgivelsestemperatur, 32 C væske før ekspansionsventil og 11 K overhedning. Kompressor/højtryk/køl/klima/R404A/R507/R407B CAE CAJ - TAJ TAGD Vare nr Model Cyl. Nom. Nom./max Kap. Eks. Kapacitet* i watt R404A Pris vol. motoreff. forbrug rør vent. cm³ HK Amp. t o -10 C t o 0 C t o +5 C AEZ4425Z 4,50 1/5 1,88/ 2, , AEZ4430Z 5,70 1/4 2,40/ 3, , AEZ9440Z 7,55 1/3 2,10/ 3, , AEZ4440Z 7,55 1/3 2,80/ 3, , CAE9450Z 9,40 3/7 2,80/ 4, , CAE4450Z 9,40 3/7 3,76/ 4, , CAE9460Z 11,30 1/2 3,33/ 4, , CAE9470Z 13,30 1/2 4,00/5, , CAJ9480Z 15,20 5/8 4,10/ 6, , TAJ9480Z 15,20 5/8 1,81/ 2, , CAJ9510Z 18,30 1 5,20/ 7, , TAJ9510Z 18,30 1 2,10/ 2, , CAJ9513Z 24,20 1-1/8 6,40/10, , TAJ9513Z 24,20 1-1/8 2,45/ 3, , CAJ4517Z 25,95 1-1/4 7,10/10, , TAJ4517Z 25,95 1-1/4 2,25/ 3, , CAJ4519Z 34,45 1-1/2 9,00/ 15, , TAJ4519Z 34,45 1-1/2 4,00/ 4, , TFH4522Z 39,95 1-3/4 3,91/ 5, , TFH4524Z 43,50 2 4,32/ 6, , TFH4531Z 56,65 2-1/2 5,27/ 8, , TFH4540Z 74,25 3 7,52/ 9, , TAG4546Z 90,20 4 7,00/11, , TAG4553Z 100,70 4-1/2 7,76/12, , TAG4561Z 112,50 5 9,00/14, , TAG4568Z 124, ,20/15, , TAG4573Z 134,80 6-1/2 11,40/18, , TAGD4590Z 180,40 2 x 4 14,00/22, , TAGD4610Z 201,40 2 x 4½ 15,60/24, , TAGD4612Z 225,00 2 x 5 18,00/24, , TAGD4614Z 248,80 2 x 6 20,40/30, ,00 Kompressorerne er ved levering påfyldt speciel esterolie. AEZ, CAE, CAJ: 1x230V/50Hz. TAJ, TFH, TAG: 3x400V/50Hz. *Kapacitet ved 40 C kondenseringstemperatur, 35 C omgivelsestemperatur, 11 K sugegasoverhedning og 8 K underkøling. 1-4

Kapitel 20 Salgs- og leveringsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelser...559

Kapitel 20 Salgs- og leveringsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelser...559 Kapitel 20 Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser...559 salgs- og leveringsbetingelser 2014 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Køl og frys til erhverv...

Køl og frys til erhverv... Køl og frys til erhverv... Tryghed i købet: Køb og bliv serviceret lokalt Rivacold væg-, tag- og splitanlæg Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl.

Læs mere

Prisliste 2015. ProRox. Industri isolering. Aarhus N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Aarhus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10

Prisliste 2015. ProRox. Industri isolering. Aarhus N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Aarhus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10 Prisliste 2015 Industri isolering Tempovej 18-22 2750 Tlf. Fax 70 36 34 05 Gejlhavegaard 7-9 6000 Tlf. Fax 70 26 03 77 Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Tlf. Fax 86 34 58 10 www.armadan.dk info@armadan.dk

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Kapitel 4 Hermetiske stempel- og scroll - kompressorer, luftkølede aggregater og tilbehør

Kapitel 4 Hermetiske stempel- og scroll - kompressorer, luftkølede aggregater og tilbehør Kapitel 4 Hermetiske stempel- og scroll - kompressorer, luftkølede aggregater og tilbehør Bitzer Scrollkompressorer... 45 L UH/Tecumseh Hermetiske kompressorer... 47 L UH/Tecumseh Hermetiske kompressorer...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kapitel 11 Ventiler, skueglas, filtre

Kapitel 11 Ventiler, skueglas, filtre Kapitel 11 Ventiler, skueglas, filtre Kugleventiler...279 Tørrefiltre med udskiftelig kompaktindsats...280 Skueglas og filtre...281 Sugefiltre...283 Sikkerhedsventiler...284 Tørrefiltre og sugeakkumulatorer...285

Læs mere

Køl og frys til erhverv...

Køl og frys til erhverv... Køl og frys til erhverv... Tryghed i købet: Køb og bliv serviceret lokalt - køleborde, kolde jomfruer og pizzakøleborde PRISKATALOG GYLDIGT FRA FEBRUAR 2014 www.daencker.dk 1 Køleborde er en serie rustfri

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Kapitel 10 Olieudskillere, sugeakkumulatorer,

Kapitel 10 Olieudskillere, sugeakkumulatorer, Kapitel 10 Olieudskillere, sugeakkumulatorer, Olieudskillere...265 Helical Olieudskillere...266 Varmeudlignere...267 Sugeakkumulatorer...269 RR Sugeakkumulatorer...270 Oliekontrolsystem...271 Vibrationseliminatorer...272

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere

Køl og frys til erhverv...

Køl og frys til erhverv... Køl og frys til erhverv... Tryghed i købet: Køb og bliv serviceret lokalt Impulskølere og køle- og frysegondoler PRISKATALOG GYLDIGT FRA JULI 2015 www.daencker.dk 1 Klimaklasse / Symbolforklaring Indhold

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Kapitel 17 Kompaktanlæg for køle- og fryserum. Standard Kølerum...469 Standard Frostrum...479 Standard CO 2 Frostrum...487 Zanotti Kompaktanlæg...

Kapitel 17 Kompaktanlæg for køle- og fryserum. Standard Kølerum...469 Standard Frostrum...479 Standard CO 2 Frostrum...487 Zanotti Kompaktanlæg... Kapitel 17 Kompaktanlæg for køle- og fryserum Standard Kølerum...469 Standard Frostrum...479 Standard CO 2 Frostrum...487 Zanotti Kompaktanlæg...492 Standard Kølerum Standard Kølerum Kølerum 3 m 3 Standard

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg:

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Opgave 1: Der skal laves et lille kølerum til slagter Johansen. Følgende data ligger til grund for opgaven: Fordamperydelse 10 kw. Kølemiddel R134a. Fordampningstemperatur

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatiske ekspansionsventiler Type / og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TU/TC: overlegne i design og funktion Termostatiske ekspansionsventilers funktion

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

ProRox. Industri isolering PRISLISTE BALLERUP Tempovej Ballerup Tlf

ProRox. Industri isolering PRISLISTE BALLERUP Tempovej Ballerup Tlf ProRox PRISLISTE 2016 Industri isolering BALLERUP Tempovej 18-22 2750 Tlf. KOLDING Niels Bohrs Vej 1A 6000 Tlf. AARHUS N Johann Gutenbergs Vej 11-13 8200 Tlf. info@armadan.dk www.armadan.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPTYMA kondenseringsaggregater. for R404A/R507, R134a, R407C R404A/R507. R134a R407C MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

OPTYMA kondenseringsaggregater. for R404A/R507, R134a, R407C R404A/R507. R134a R407C MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKIN MORN LIVIN POSSIBL R407C R134a R404A/R507 OPTYMA kondenseringsaggregater for R404A/R507, R134a, R407C RFRIRATION & AIR CONITIONIN IVISION R404A bliver ofte anvendt i kølebranchen. et benyttes i

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Løsningsforslag

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Løsningsforslag Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Løsningsforslag Opgave 1: Der skal laves et lille kølerum til slagter Johansen. Følgende data ligger til grund for opgaven: Fordamperydelse 10 kw. Kølemiddel R134a.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Køl og frys til erhverv...

Køl og frys til erhverv... Køl og frys til erhverv... Tryghed i købet: Køb og bliv serviceret lokalt Kommercielle kølemøbler til lavpris PRISKATALOG GYLDIGT FRA MARTS 2016 Indhold Minibarer... 3 Åben top display kølere... 4-5 Coca-Cola

Læs mere

Vejl. prisliste REVIDERET PRISLISTE 2015 PÅ VEJ. Teknisk isolering

Vejl. prisliste REVIDERET PRISLISTE 2015 PÅ VEJ. Teknisk isolering liste 2015 REVIDERET PRISLISTE 2015 PÅ VEJ Teknisk isolering www.armadan.dk 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Boaflex 3 Boaflex, stjernekerne 4 TapeLock 5-9 Foamglas rørskåle 9 Lamelmåtter VP 10 Lamelmåtter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

Køl og frys til erhverv...

Køl og frys til erhverv... Køl og frys til erhverv... Tryghed i købet: Køb og bliv serviceret lokalt Unibar barkøleborde, køleborde for danske ølkasser og gennemrækningskøleborde Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Fejlfinding på køleanlæg 2: Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Fejlfinding på køleanlæg 2: Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Fejlfinding på køleanlæg 2: Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Fejlfinding på køleanlæg 2 - Fejlfinding Fejlfinding

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. marts 2011. Teknisk isolering Ultimate Brandsikring. BALLERUP Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 26 06 36 Fax 70 26 34 05

Vejl. prisliste. 1. marts 2011. Teknisk isolering Ultimate Brandsikring. BALLERUP Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 26 06 36 Fax 70 26 34 05 liste 1. marts 2011 Teknisk isolering Ultimate Brandsikring www.armadan.dk Indholdsfortegnelse Indhold Side Boaflex 1 Boaflex, stjernekerne 2 TapeLock 2-5 Foamglas rørskåle 6 Lamelmåtter VP 7 Lamelmåtter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Lu-Ve Contardo fordampere

Lu-Ve Contardo fordampere Kapitel 7 Fordampere Lu-Ve Contardo fordampere... 113 Searle fordampere... 123 Vitrinefordampere... 138 Helpman fordampere for R717... 140 Rørkølere... 144 Pladevarmevekslere... 146 Koaxial-fordampere...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

KLIMAKATALOG 2013. gør det mere enkelt at være fagmand

KLIMAKATALOG 2013. gør det mere enkelt at være fagmand KLIMAKATALOG 2013 gør det mere enkelt at være fagmand Brøndby Århus Henrik Lohse Divisionschef Tlf.: +45 43 24 17 14 henrik.lohse@ahlsell.dk Margit Moos Christensen Administrationschef Tlf.: +45 43 24

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Anvendelse...3 Identifikation...3 Montering...5 Indstilling...6 Vedligeholdelse...6 Reservedele...8 Fejlfinding...9 2 RZ4DA201 DKRCC.PF.D00.A1.01

Læs mere

Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side...3 Overhedning...4 Underkøling...4 Udvendig trykudligning...4 Fyldninger...5 Universal fyldning...6

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk 1 Profil / Samarbejdspartner 2 Tilbuds anvisning 3-6 Produkter 7 Forbandter 8 TS-PROFILEN 9 Montagevejledning for TS-PROFILEN 10 Montagevejledning for TS-ENDELUK 11-17

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 Retningslinjer for udvælgelse og applikationer STEMPELKOMPRESSORER MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 1 CYLINDER 2 CYLINDRE 4 CYLINDRE 8 CYLINDRE Danfoss Maneurop stempelkompressorer.........s.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Quick Selection Automatisk regulering, kompressorer og kondenssatoraggregater. Katalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Quick Selection Automatisk regulering, kompressorer og kondenssatoraggregater. Katalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MORN LIVING POSSIBL Quick Selection Automatisk regulering, kompressorer og kondenssatoraggregater RFRIGRATION & AIR CONITIONING IVISION Katalog Kølemiddelkonverteringstabel 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULPRISLISTE TISHADE 2013

MULPRISLISTE TISHADE 2013 PRISLISTE MULTISHADE 2013 INDHOLD PRISLISTER RULLEGARDINER 1 LØSDELE TIL RULLEGARDINER 13 PLISSÉGARDINER 19 LØSDELE TIL PLISSÉGARDINER 43 LAMELGARDINER 51 LØSDELE TIL LAMELGARDINER 81 På din forhandlerside

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

PROAGRIA RIA-VENTILER PRISLISTE MARTS 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms.

PROAGRIA RIA-VENTILER PRISLISTE MARTS 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms. RIA-SKYDEVENTIL SVL PE Med tætningssystem ved spjældplade. Til inden- og udendørs brug i rørsystemer. Varenr. V130 74 110 Ø110 SVL PE Varenr. V130 74 125 Ø125 SVL PE Varenr. V130 74 160 Ø160 SVL PE Varenr.

Læs mere

KAPITEL 11 VENTILER, SKUEGLAS, FILTRE

KAPITEL 11 VENTILER, SKUEGLAS, FILTRE KAPITEL 11 VENTILER, SKUEGLAS, FILTRE Kugleventiler...289 Tørrefiltre med udskiftelig kompaktindsats..290 Skueglas og filtre...291 Sugefiltre...293 Sikkerhedsventiler...294 Tørrefiltre og sugeakkumulatorer...295

Læs mere

Stuksvejsning... 2. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr11... 4. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr17... 5. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr26...

Stuksvejsning... 2. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr11... 4. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr17... 5. Stuksvejseskema for PE100 rør/sdr26... STUKSVEJSEPARAMETRE INDHOLDSFORTEGNELSE Stuksvejsning... 2 Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr11... 4 Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr17... Stuksvejseskema for PE0 rør/sdr2... Salgs og leveringsbetingelser...

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

P r i s l i s t e 2 0 1 3

P r i s l i s t e 2 0 1 3 P r i s l i s t e 2 0 1 3 2013.a Generelle oplysninger Prisliste 2013 Denne prisliste annullerer alle tidligere prislister. Alle priser er uforbindende. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. FK TEKNIK

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere