Rørvig Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rørvig 2012. Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker"

Transkript

1 Rørvig 2012 Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker Lokalplaner, natur- og landzoneadministration Hovedvægten lægges på bevarelsen af de gamle landsby- og fiskermiljøer og bevarelsen af Rørvigs og Nakkes natur, som er af afgørende værdi for lokalsamfundet og for værdien af Rørvigs navn for Odsherred, jævnfør begrundelserne i Bilag 1. Der skal derfor ske opstramninger af lokalplanerne, dispensationerne skal ophøre og anvendelsen af "salami-metoden" skal stoppes. Overskridelser skal kræves ført tilbage til lovligt stade. Landzone og kyst Rørvigs særkende er hav- og fjordkysterne, hvor den nordøstlige del af Verdensnaturfonden er fremhævet som en af Danmarks 20 mest værdifulde kyststrækninger. Kystområderne skal bevares og må ikke skæmmes yderligere af byggeri. Også de tilbageværende åbne landområder skal bevares, og det frie udsyn fra vejene mod hav og fjord skal sikres. Den nødvendige naturpleje skal gennemføres i de fredede områder, og der skal planlægges med henblik på bevarelse af særpræg og stor biodiversitet. Reglerne for bebyggelse skal følges restriktivt i det åbne land, hvor kun helt nødvendige driftsbygninger bør opføres. Der skal ligeledes føres en restriktiv politik over for juletræsplantager og lignende afvigelser fra det traditionelle kulturlandskab. Grundejerne bør overtales til at undlade disse driftsformer. Publikums adgang til naturen skal prioriteres højt. Der skal være et attraktivt og sikkert vej- og stisystem for cykelturisme - med separering af ridestier og gang-/cyklestier. Se i øvrigt Bilag 2. Sommerhuszone Sommerhuszonen ønskes ikke udvidet, og nye sommerhusgrunde bør ikke være under 2000 m2. Der ønskes stramme regler for ejendomme i første række mod kysten og naturområderne, mens der for den øvrige dels vedkommende gælder sædvanlige regler. Det skal anbefales alle at følge NRK's hidtidige plejevejledning. Der skal være lokalplaner for alle områder, som tilpasses plejevejledningens retningslinier. Feriekolonierne ønskes bevaret som feriekolonier eller natur. Anden form for benyttelse må under ingen omstændigheder medføre øget antal etagemeter og Skansehagekoloniens ydre må ikke ændres. Se i øvrigt Bilag 3. Byzone Byzonerne skal ikke udvides yderligere. Grænsen mod det åbne land ligger fremover fast uden etablering af jordbrugsparceller. Der ønskes en rolig udvikling i byen, hvor bevarelsen af det idylliske miljø og de gamle huse er i højsædet. Fremtidige udstykninger ikke må være under 1000 m2 med kun en bolig pr. matrikel - dvs. uden tæt/lav bebyggelse. Byens grønne præg skal bevares. De nuværende byplaner strammes op og specificeres - bl.a. omkring udnyttet tagetage. Den gamle bydel er i dag højt prioriteret med særlige regler, hvor Bevaringsforeningen har høringsret. Denne høringsret og strammere regler bør udvides til også at omfatte Rørvigs "facade", dvs. Toldbodvej, havnen, kyststrækningen og grænsefladen mod det åbne land ved møllen og Højsandet. Nye grundejere skal orienteres om reglerne. Der bør udarbejdes en ny, mere specifik plan for havnen. Se i øvrigt Bilag 4 1

2 Trafikforhold Veje og trafik Trafikken skal indrettes på, at der er tale om et turistpræget lokalsamfund uden gennemfartstrafik, hvor de bløde trafikanter skal være i højsædet. Dette skal kombineres med ønsket om fortsat færgefart med små færger, hvor der er omkring biler pr. år. Trafikken på Toldbodvej skal have fartdæmpende foranstaltninger, men også trafikken på Nørrevangsvej og Østergade bør reguleres, så vejen bliver mere sikker at færdes på for de bløde trafikanter. Der ønskes etableret rigtigt fortov i begge sider af Toldbodvej uden græsarmeringssten og uden høj kantsten - gerne med bredt fortov i begge sider, så vejen bliver lidt smallere med henblik på hastighedsdæmpning. De få parkeringspladser skal være fri for parkerede lastbiler, tankvogne mm., som pt. parkeres for natten, samt søn & helligdage. Kollektiv transport Den kollektive trafik ønskes udvidet, så der er flere afgange om aftenen og i weekender. Alle skal kunne komme hjem efter en tur i biografen, de unge skal kunne deltage i aktiviteter i Nykøbing og man skal kunne komme hjem fra Rørvig Friskole/Sognegården uden først at skulle med bussen til Nykøbing. For at opnå dette kan den kollektive trafik med fordel ændres til mindre busser (mindre støj og forurening) eller telebusser, som kun kører, når der er behov. Der bør kun være en zone fra Nykøbing til Rørvig Erhverv Rørvig by skal som lokalcenter fortsat have et større supermarked, så man både vinter og sommer har mulighed for indkøb i nærmiljøet. Bortset fra lokale landbrugs-, handels- og håndværksvirksomheder skal ny erhvervsvirksomhed, som påvirker miljøet ved udseende, lyd eller lugt, generelt henvises til industriområderne ved Nykøbing eller andre steder i Odsherred. Et enkeltmands bådebyggeri og småboder er acceptable i havnen. Tilladelse til restauranter, cafeteriaer og lignende turistbetonede virksomheder skal være restriktiv for at undgå støj, lugt og "tivolisering". Renovation Der skal etableres en hensigtsmæssig balance mellem æstetik, miljø, logistik og økonomi, når renovations-systemer skal tilrettelægges. By- og sommerhuskvarterer skal ikke skæmmes af plastikskraldebøtter i forskellige farver. Avis- og flaske-containerne skal placeres mere skjult end ved selve indkørslen til Rørvig. Renovationssystemet skal tage hensyn til de sårbare veje i sommerhuskvartererne, og til at sommerhusbeboerne ikke kan sætte noget på plads efter tømning. Skole, børnehaver og tilbud til ungdommen Børnene skal så vidt muligt have udviklingsmulighed i lokalsamfundet. Der skal fortsat findes et skoletilbud i Rørvig, så børnene ikke er tvunget til at tage til Nykøbing, ligesom der stadig skal være en børnehave/vuggestue i lokalområdet. Skoleveje og stier skal have høj prioritet. Der skal være et samlingspunkt i selve Rørvig for de unge, hvor de kan mødes sommer og vinter og høre musik og få kontakt med sommerbeboernes unge. Sommeraktiviteter for børn skal bevares/udvides (Naturskolen). Service for borgerne i øvrigt Borgerne skal så vidt muligt serviceres i lokalsamfundet. Bibliotek skal fortsat findes og udvides med borgerservice et par gange om ugen, så man ikke skal tage til Nykøbing eller Højby for fornyelse af kørekort, pas etc. og kan få hjælp til udfyldelse af diverse skemaer. Inden for sundhedsområdet skal man have mulighed for hurtig hjælp ved akut sygdom og skader, herunder assistance fra akut-bil hele døgnet. Øget politiovervågning for at dæmme op for indbrud og hærværk. Sognegården skal bevares, og der skal kunne tilbydes kulturelle aktiviteter. En arbejdsgruppe er nedsat med henblik herpå. Rørvigs foreninger

3 Overvejelser omkring overordnet planlægning for Rørvig Sogn Bilag 1 Rørvig har siden slutningen af 1800-tallet været et populært feriested på grund af den særegne natur, badestrandene og den afsondrede beliggenhed. Rørvig fik tidligt tilnavnet "Sjællands Skagen" og har igennem et århundrede været et navn, som hele Odsherred kunne profitere af. Rørvig-området fangede tidligt både forskernes og fredningsmyndighedernes interesse, så mange lokaliteter er søgt sikret i tide ved fredning eller anden beskyttelse. Den hidtidige Nykøbing-Rørvig kommune var kendetegnet ved at have helårsboliger og ca sommerhuse - og ved at ligge helt i yderkanten af den sjællandske infrastruktur. Turismen var derfor ifølge den sidste kommuneplan et dominerende erhverv i området. Naturen er det helt afgørende aktiv i den sammenhæng, og det blev derfor i planen præciseret, at de besøgende skal tilbydes et område, hvor kvalitet og bæredygtighed er nøgleord. Naturområderne har en høj beskyttelsesværdi og skal bevares. Dette lokale forhold ændres ikke af kommunesammenlægningen og er således fortsat gældende i Odsherred Kommune. Rørvigs værdier er for de fleste et særpræg, som er knyttet til sognets natur og til bymiljøerne i Rørvig og Nakke. Den problematiske placering i den sjællandske infrastruktur og de forhøjede leveomkostninger, som følger af, at stedets er attraktivt for mange, må betyde, at begrundelsen for at være fastboende eller sommerhusbeboer i Rørvig i overvejende grad skyldes, at husstanden enten sætter pris på stedets værdier eller også lever af eller er knyttet til dem, der gør det. Så længe disse relativt "kortsigtede" betragtninger kan gå i spænd med vor generelle forpligtelse over for miljøet og vore efterkommere, må bevarelsen af Rørvigs værdier være i stort set alles interesse. Det medfører bl.a., at naturen ikke må skæmmes af nybyggeri, og at by- og sommerhusområder må ikke skæmmes af traditionelt tæt parcelhus- og sommerhus-klondyke, som man kan finde så mange steder. De mere detaljerede retningslinier vil derfor kunne opdeles efter lokalplanlægningens grænser for land-, by og sommerhuszoner. Byzone og sommerhusområder udgør ca. halvdelen af den gamle kommune, som er det relevante interesseområde, når Sandstrand, klit, klithede og sandflugtsplantage man opholder sig i Rørvig Sogn, der som helhed ligger i kystnærhedszone. Da sommerhusbeboerne i særlig grad trækkes hertil af kysterne, naturen og de rekreative muligheder næppe af nybyggerier uanset arkitektur og da Rørvig ikke har det store bagland, som andre sommerhusområder har, må landzoneområderne ikke reduceres eller ødelægges yderligere. Overgangen mellem by og land må fastholdes ved møllen, Nørrevang og Nakke By. Yderligere ekspansion af by- og sommerhuszone i Odsherred Kommune må placeres længere nede i Odsherred, hvor pladsen og infrastrukturen er mere velegnet hertil. Det fremgik i øvrigt allerede af NRK's lokalplanrammer, at sommerhusområderne ikke ønskedes udvidet trods statens åbning af mulighed herfor. Det er vigtigt for hele lokalsamfundet, at man ansvarsbevidst forvalter de værdier, som gennem 100 år har gjort Rørvig til et af de mest eftertragtede sommerhusområder på Sjælland. Alle må være interesserede i, at området er attraktivt for dette publikum og trækker naboområderne med i stedet for at man i bestræbelsen på at få bygget et par yderligere huse saver den gren over, man selv sidder på. Beskrivelse og forslag vedrørende de enkelte zonetyper fremgår af særskilte bilag. 3

4 Bilag 2 Landzone og kyster - Beskrivelse og forslag Naturgrundlaget og historien Nutidens Rørvig Sogn er opstået som 3 øer i stenalderhavet. Senere lå det som en enkelt ø i Isefjordens munding. De gamle kystskrænter kan stadig ses i landskabet. Af de 53 registrerede gravhøje på "øerne" er 23 stadig synlige - flest på Nakke. Først i vikingetiden blev området landfast med Odsherred som følge af den generelle landhævning og strandvoldsdannelser i sundet vest for øen. På dette tidspunkt opstod læhavnen ved Isøre sandsynligvis i en lagune ved Langesø Mose (6) med Saxos Isøre Ting i tilknytning hertil - antageligt i Paradisdalen (5). Den afsides 1200-tals kirke (11) ligger muligvis, hvor den oprindelige vej gik over draget fra fastlandet, hvorefter vejen delte sig til landsbyerne Isøre (senere Rørvig) og Nakke. Siden opstod en kraftig sandflugt fra det nydannede land, som ødelagde en del af Rørvigs jorder, inden sandet blev bremset ved dannelsen af Højsandet (16) og til sidst standset helt af Sandflugtsplantagen (18) i Rørvigs landskab er stærkt præget af denne udvikling, og kystlandskaberne mod nordøst fra Dybesø (10) over Korshage (7) til Skansehage (17) er således ganske unge landskaber, hvor naturen til stadighed ændrer sig. Ved Skansehage er der fortsat kraftig strandvoldsdannelse. Disse områder har været flittigt brugt som geologisk og botanisk forskningsområde for Københavns Universitet og er udførligt beskrevet som skoleeksempel i værket Danmarks Natur. Området er derfor nu udpeget som EU-habitatområde med henblik sikringen af disse interessante naturtyper med meget stor artsdiversitet. Fredede og beskyttede områder Vest for lagunesøen Dybesø begynder Sandflugtsplantagen. Ud mod Kattegat går den over i klithede og sandklitter ved en af Danmarks bedste badestrande med den hårdeste belastning isoleret til et mindre område ved Telegrafvejen, som er badegæsternes tilkørselsvej. En stor del af publikum går og cykler dog til stranden gennem plantagen, som derfor har et stort besøgstal. Lynghede på Korshage Nakkes syd- og østkyst med bl.a. Skredbjerg (13) henligger i højere grad som gammel stenalderkyst med små overdrev langs kysten. På vestsiden har inddæmningen af Hov Vig (14) skabt et lavvandet fuglereservat med store sivskovs- og engområder. Hov Vig og Korshage er meget vigtige områder for trækfugle. I tilknytning til fuglereservatet i Hov Vig har Skov- og Naturstyrelsen nu anlagt Nakke Skov (19) og sikret de mellemliggende overdrevsområder og enebærskoven på Slettemosegård (20). Rørvig Sogn er for 90%'s vedkommende afgrænset af vand. Her kan man finde alt fra det ofte barske Kattegat til det blide fjordlandskab og Hov Vigs vådområder. På Nørrevang og især på Nakke er der stadig agerbrug - drevet af ganske få landmænd - et typisk bakket dansk kulturlandskab med smukke udsigter over fjorden. Naturen omkring Rørvig er derfor usædvanligt righoldig og afvekslende, men uden de andre sommerhusområders store landbrugsbagland. De væsentligste flora- og 4

5 fauna-arter er beskrevet i Rørvig Naturfrednings-forenings bog "Mellem Kattegat og Isefjord". Der forligger kun en opgørelse over truede (rødlistede) arter i habitatområdet ved Korshage. Generelt er der god adgang for publikum med parkeringspladser ved naturområderne og med mange nedtrampede stier i Rørvigs magre jord. På det mere frugtbare Nakke har det været mere sparsomt med publikumsadgangen, men Fjordstien og Skov- og Naturstyrelsens indsats har vendt interessen mod de nye muligheder. Naturperler i Rørvig Sogn Korshage Flyndersø Langesø Mose Korshage (7) udgør sammen med de to lagunesøer Flyndersø (8) og Langesø Mose (6) et fredet område på 90 ha. Der blev i fredningsforslaget for Korshage i 1937 fremhævet, at det var "Sjællands eneste endnu eksisterende, sammenhængende område med uberørt hede-, klit- og strandmarksvegetation," og fredningen skete som en status quo-fredning af både landskabelige og videnskabelige grunde. Verdensnaturfonden har fremhævet kystområdet fra Flyndersø til Skansehage som et af Danmarks 20 mest værdifulde kystområder. Det smukke åbne område er et populært udflugtsmål med forskellig karakter mod Kattegat, hvor blæst og saltvand påvirker den særprægede tørbundsflora, og på den mere stille fjordside. Inden de sidste års afgræsning og rydning var de ellers smukt blomstrende rosa rugosa, tornblad og gyvel begyndt at dominere og på længere sigt true den mere sjældne bevoksning og landskabets åbne karakter. I EU-kommissionens Natura 2000-projekt indgår en række fuglebeskyttelses- og habitat-områder over hele EU, hvor udpegede arter og naturtyper skal sikres gunstige bevaringsforhold. Korshagefredningen fra og med Flyndersø til området ud for Langesø Mose samt Skansehage og Dybesø udgør sammen med hele fjordmundingen fra Flyndersø til Rørvig Havn habitatområde nr. 134, hvor en række naturtyper udpeges som beskyttede. Dette gælder således oversvømmede sandbanker, større lavvandede bugter og vige, *kystlaguner, *strandsøer, forstrand og begyndende klitdannelse, enårig vegetation på stenede strandvolde, hvid klit, *grå klit, *grønsværklit, *kystklit med enebær, *klithede, fugtig klitlavning, strandeng, rigkær, kalkrig sø med kransålalger og *kalkrig mose med hvas avneknippe (de med * mærkede har særlig prioritet). Hertil kommer ved en ny revision muligvis tidvis våd eng og flerårig vegetation på stenede strande. Amtet har ved en foreløbig opgørelse over habitatområdet i 2005 opgjort 25 plantearter, som er rødlistede, herunder 2 akut truede og 4 særligt ansvarskrævende. Desværre har et sommerhusbyggeri og en brutal afgræsning skæmmet arealet, men det sidstnævnte må antages at være af forbigående karakter, da problemet hidtil har været den stigende tilgroning. Også de to søer er groet til, så der kun ved Flyndersø er en smule vandspejl tilbage. En del af denne naturlige udvikling må gå sin gang, men det er ønskeligt at bevare de åbne klitheder og strandenge. Dette må primært som før fredningen ske ved afgræsning og slåning. Enebær og tornblad på Korshage før afgræsningen Området er et vigtigt område for trækfugle og hele fjord- mundingen udgør Natura 2000's fuglebeskyttelsesområde nr. 102 (Trækkende edderfugl, hvinand, toppet skallesluger og stor skallesluger). Den rødryggede tornskade, som iflg. DOF trues af tilgroning i andre lande, forventes medtaget ved revisionen. Der skal derfor tages behørigt hensyn til fuglelivet - men ikke på tværs af intentionerne i fredningskendelsen og habitatsreglerne for naturtyperne på land. Kompromisset må være, at man bevarer enebær og enkelte solitærtræer - og særligt på østsiden også spredte kratgrupper. Der foreligger en godkendt plejeplan herfor, som dog ikke er overholdt for græsningens vedkommende, hvilket har ført til nedbidning af urtevegetationen og skamfering af enebær-buskene. Korshage og Flyndersø henhører under Odsherred Statsskovdistrikt, og retningslinierne for Natura 2000-området skal sortere under Statens Miljøcenter i Roskilde. 5

6 I Langesø Mose er der bl.a. ellesump, men de hidtidige enge skal bevares åbne ved landbrugsdrift. Odsherred Statsskov-distrikt plejer området nord for Korshage Fjordvej, hvor man bl.a. finder orkideen plettet gøgeurt. Hele det fredede område syd for denne vej er privatejet. Fremtidig indsats: Naturpleje ved afgræsning, slåning og fældning. Der kræves en bedre afvejning af naturplejen, hvor de åbne områder bevares ved en mere hensynsfuld afgræsning end nu - Rosa rugosa og tornblad skal bekæmpes, evt. maskinelt - Plejeplaner skal også etableres for private områder ved Langesø Mose, hvor SFL-områderne visse steder er begyndt at springe i skov. Fredningsbestemmelserne bør generelt moderniseres omkring Langesø Mose. Skansehage Materialevandringen langs Kattegatkysten, som tidligere lukkede lagunerne, går i dag ned langs Rørvigs østkyst. Skansehage (17) er derfor dannet som en sandodde ned i Isefjorden indenfor de seneste år. Indtil op i 1900-tallet voksede den i længden, men nu vokser den i bredden i stedet. Der dannes således hele tiden nyt land. Området er i regionplanen karakteriseret som strandeng, men der er tale om en stor variation på grund af de hyppige geologiske ændringer. Området er interessant som studieobjekt, men er også populært blandt publikum - især da der også er badestrand og mulighed for opankring af lystbåde. Skansehage indgår som Korshage i det store habitatområde omkring fjordmundingen. Området hører under Odsherred Statsskovdistrikt. Skansehage er opkaldt efter områdets gamle skanser i fjordmundingen, hvor kun Napoleonskrigenes skanser kan ses i landskabet i dag fra feriekolonien og ud til batteriet ved hagens rod. Området herfra og ind mod Isøre Ting er udpeget som "kulturarvsområde af national betydning". Fremtidig indsats: Naturpleje, således at området ikke springer i skov - Bekæmpelse af rosa rugosa. Dybesø Sandflugtsplantagen Dybesø (10) er ligesom Flyndersø og Langesø Mose et havområde, som er blevet afsnøret af strandvoldene langs kysten. Søen og dens bredder er fredet som status quo-fredning. Selve søen er desuden en del af habitatområdet omtalt under Korshage. Dybesø ejes af et privat konsortium. En kun 75 meter bred tange adskiller søen fra Kattegat. RNF ejer en del af tangen, og denne grund holdes åben for offentligheden. Tangen er ved flere lejligheder blevet kystsikret. RNF ejer tillige Solfaldshøj på den gamle kystskrænt øst for søen ved siden af det tidligere strandhotel, Missionskurstedet. Herfra får man et godt indtryk af lagunen og den smalle tange ud mod havet bagved, men der sker en kraftig tilgroning i disse år trods fældning. Sivskoven på søens vestside grænser op til Sandflugtsplantagen (18), som nu er statsskov. Plantagen drives med et minimum af indgreb efter fældningen af nogle skæmmende granplantninger. Plantagen er i dag en smuk lys blandingsskov med dominans af skovfyr og østrigsk fyr mange steder. Fra klitheden bag klitterne rejser plantagen sig med lave hårdføre fyrrearter som bjergfyr og bagved østrigsk fyr. Yderst ved Dybesø set fra Solfaldshøj Dybesø, hvor der er stenstrand uden klitter, afskærmes skoven af et tæt slåenkrat. Den smalle klithede er forholdsvis sjælden på Sjælland, men den trues af bjergfyr og rosa rugosa. Fremtidig indsats: Naturpleje (træfældning) på østbredden af Dybesø, hvor udsigten holdes åben set fra vejen med enkelte solitærtræer og krat fra rastepladsen i syd til RNF s grund i nord - Desuden løbende træfældning foran Solfaldshøj, hvor naboerne hidtil har tilladt fældning - Eventuelt reetablere nogle af de tidligere mosehuller og etablere lysninger ved markante klitformationer inde i plantagens gamle sandflugtsområde - Den kraftigt tiltagende vækst af rosa rugosa i klitterne bør bekæmpes, og spredningen af plantagens fyrretræer ud over klitheden standses. 6

7 Højsandet Højsandet (1-16) er en op til 15 m. høj og 1,5 km. lang indlandsklit, som går tværs over halvøen. Den er dannet i tallet, da sandflugten begyndte at dække gærderne ind mod Nørrevang. Bønderne satte nye gærder ovenpå, og efterhånden steg klitten til den nuværende højde. Den indgår i Regionplanen som særligt værdifuldt beskyttelsesområde og hører til Odsherreds Skovdistrikt. Tidligere var der en vid udsigt fra toppen, men i dag er den bevokset med en blandet naturskov. Da klitten består af sand, er den øvre sti stabiliseret ved udlægning af flis. Klitten er enestående af sin art. Fremtidig indsats: Vedligeholdelse af stien, så klitten ikke nedslides - Eventuelt bringe et stabilt afsnit tilbage til det tidligere åbne udseende. Selve udsigten kan næppe genetableres på grund af sommerhusområdernes høje træer. Skredbjerg Hele kyststrækningen fra Rørvig By og næsten ned til Nakkehage (12-15) er i regionplanen kategoriseret som "landskabeligt og naturmæssigt kerneområde" med beskyttede overdrev flere steder. Fjordstien går gennem en del af dette område. Det smukke Skredbjerg (13) med et åbent klintparti er en markant del af den kystprofil, man ser fra Rørvig. Skredbjerg ligger fredeligt og afsondret med publikumsadgang fra Fjordstien, som lige før Skredbjerg drejer ind over halvøen. Skredbjerg blev fredet i 1946 med henblik på bevarelsen af floraen på skråningen og engen nedenfor. Den ophørte afgræsning har medført, at hele skråningen nu er bevokset med slåenkrat. Også engen nedenfor er begyndt at springe i skov. Stedet er privatejet. Fremtidig indsats: Naturgenopretning og -pleje i nogle afsnit af hensyn til den fredede flora på den åbne skrænt og på engen - Planlagt trampesti på Gråmosegård føres til stranden og vedligeholdes af kommunen. Fjordstien mod Skredbjerg Hov Vig - Slettemosegård Nakke Skov Hov Vig (14) er inddæmmet med en lavere vandstand end fjorden sammen med Ringholms landbrugsarealer. Området består af åbent lavt vand, sivskove og våde enge. Det er en af Sjællands vigtigste lokaliteter for yngle- og trækfugle - og ligesom fjordmundingen Natura 2000-område med hensyn til hvinand og skeand. Vigen og dens bredder er afspærrede som statsligt fuglereservat med offentlig adgang via Fjordstien, som passerer tværs gennem reservatet over en dæmning. Her er også det ene af 2 fugletårne placeret. På begge sider ligger skov. Midt på Nakke ligger den nyplantede statsskov, Nakke Skov (19), med sognets højeste punkt, Mårbjerg, i det nuværende sydlige skovbryn. På sydsiden henligger skråningerne som afgræsset overdrev, så udsigten over fjordlandskabet stadig kan nydes fra udflugtspunktet på toppen. Skoven består hovedsageligt af løvtræer i modsætning til områderne ved Kattegat. Mellem Nakke Skov og Hov Vig har Skov- og Naturstyrelsen Hov Vig med skarvkolonien opkøbt Slettemosegård (20), som bl.a. har en for Sjælland usædvanlig stor enebærskov nede ved kysten. Det meste af Slettemosegård henligger som kvægafgræsset overdrev med gang- og ridestier. Tværs hen over området har man genetableret den gamle Møllebæk og en række kær - et fortsættende arbejde, som med tiden vil øge artsdiversiteten væsentligt i området. F remtidig indsats: Slettemosegård og sydskråningerne ved Nakke Skov vedligeholdes som åbent overdrev ved afgræsning - Rosa rugosa skal holdes nede ved stien langs kysten - En cykelsti som forlængelse af Fjordstien op til Sletterhøjvej er ønskelig. Det samme gælder en gang- eller trampesti-forbindelse mellem Slettemosegård-området og Rishøjvej ved kysten. 7

8 Nakkes åbne landskab Nakkeland indgår i regionplanen som en del af det "større uforstyrrede landskab" i Isefjordens vestside - dvs. over 100 km2 upåvirket af tekniske anlæg. Her kan fjordlandskabets skønhed og stilhed stadig opleves. På landevejen, som byder på en rundtur ud over hele halvøen, er der kun lokal trafik, så vejen både kan benyttes af gående og cyklister. Herfra er der stadig mange steder en storslået udsigt over Isefjorden og Hov Vig. På østsiden er der flere steder gennemført frivillige fredninger af udsigt (12) og mod sommerhusudstykning (15), men udsigterne er stadig ikke sikret tilstrækkeligt. RNF er tilhænger af skovrejsning generelt, men de offentlige ressourcer til træplantning bør anvendes andre steder, hvor der ikke er så meget skov som i Rørvig Sogn - og slet ikke på bekostning af værdifulde landskaber. I nordvesthjørnet og ved Fjordstien ved Skredbjerg er der juletræsplantager, hvor en del af træerne nu er 2-4 meter høje, så udsigten forsvinder. Fremtidig indsats: Udsigt fra Mårbjerg på Nakke "Skovrejsning uønsket" på alle områder, som ikke allerede er skov - Juletræsplantager fjernes eller der gennemføres straks myndighedsindgreb, når reglerne overskrides. Fremtidig indsats generelt Regler for sommerhuse langs kyster og naturo mråder De seneste års kraftige reaktioner på sommerhusbyggerier ud til kysten ved Korshage og Skansehage har vist behovet for en opstramning af reglerne for byggeri og anlæg ud til kysten via lokalplaner. RNF har sammen med Danmarks Naturfredningsforening foreslået nogle generelle retningslinier vedrørende grunde langs kysten. Nykøbing-Rørvig Byråd indsatte derfor i november 2005 i Kommuneplanens "Rammer for lokalplaners indhold" følgende bestemmelser: "Landskabelige kvaliteter og værdifuld vegetation skal søges bevaret. Hensynet til de landskabelige kvaliteter gælder i særlig grad de ejendomme, der grænser op til kysten og dens åbne bagland eller til de fredede områder, hvor bevoksningens og terrænets karakter ud mod naturområderne skal bevares. På disse ejendomme gælder tillige, at der ved alt byggeri skal anvendes mørke naturfarver og så vidt muligt ureflekterende materialer." Disse retningslinier bør hurtigst muligt indarbejdes i lokalplanerne, og der bør være lokalplaner for alle sommer- langs husområder kysten. Sikring af de åbne udsigter De tilbageværende åbne udsigter fra landevejene rundt i området og "Danmarks Midtpunkt" bør sikres i det omfang, det er muligt, ved udsigtsfredninger, forbud mod skovtilplantning og restriktiv overholdelse af reglerne for juletræsplantninger på landbrugspligtig jord, som kun må dyrkes ved kort omdrift (fældning i 10. kalenderår). Plantager kan ikke anlægges inden for strandbeskyttelseslinien. Juletræsplantage ved Fjordstien 2000 og

9 Naturpleje Der bør fastlægges plejeplaner omkring alle fredede områder og beskyttede naturtyper i øvrigt. Desuden skal lodsejerne rådgives om pleje af de øvrige områder, hvor sommerhusområderne rummer mulighed for mange arter, hvis de holdes mere lysåbne. Nykøbing-Rørvig Kommune har udarbejdet en udmærket plejevejledning. Odsherred Statsskovdistrikt og Odsherred Kommune skal løbende foretage den nødvendige vedligeholdelse af offentlige og beskyttede arealer i henhold til plejeplanerne og fredningsdeklarationernes hensigter. Sammenhængende stinet Gang- og cykelstier skal i videst muligt omfang kobles sammen i et sammenhængende stinet, som også omfatter hele Nakke. Der skal også være muligheder for ridning, men det skal i den forbindelse sikres, at hestene ikke ødelægger cyklisternes muligheder. G røftekanter Der bør tilrettelægges en pleje af grøftekanterne, som i videst muligt omfang tilgodeser deres afvekslende flora. Det er et spørgsmål, som har givet anledning til mange diskussioner i Rørvig. Grøftekanterne kan være med til spredning af arterne. På billedeksemplet fra Nakke ses den positive effekt, hvis kommunens slåmaskine ikke når helt ind til marken. Grøftekant på Nakke efter "mislykket" slåning Litteratur Rørvig Naturfredningsforening: Mellem Kattegat og Isefjord, Rørvigs natur og kulturhistorie, Artikler om fredning, landskabsudvikling, flora, fauna og naturpleje af Bo Bræstrup, Arne Hedegaard Andersen, Troels Brandt, Jack Rømer, Jens Böcher, Thomas Møller, Klaus Bjerre, Lasse Braae, Palle Graubæk, Poul-Erik Fuglesang og Jørgen Stoltz. Danmarks Naturfredningsforening, Politikens Forlag: Danmarks Fredede områder, 2001, af Poul Erik Harritz. Nykøbing Rørvig Kommune: Kommuneplan Vestsjællands Amt: Regionplan , samt oplysninger Politikens Forlag: Danmarks Natur, bd.4, 1980, redigeret af A. Nørrevang & J. Lundø. Fredningsbestemmelser. Rørvig Naturfredningsforenings eng ved Langesø Mose 9

10 Sommerhuszone - Beskrivelse og forslag Bilag 3 Sommerhusområderne henligger i høj grad som nåle- eller blandingsskov, der mange steder trænger til udtynding. En del af grundene er relativt store, så sommerhusområderne kan være væsentlige naturbiotoper i sig selv. Ved Korshage og Skansehage har man bevaret nogle af de lyngområder, som i sin tid prægede det meste af Rørvig. Det skal via lokalplaner og vejledning sikres, at grundene ikke udvikler sig til små parcelhushaver, og der bør være lokalplaner for alle sommerhusområder. Nykøbing-Rørvig Kommune havde udarbejdet en tilfredsstillende vejledning, og lokalplanerne bør indrettes så de svarer til denne vejlednings retningslinier. Der skal være særlige regler for ejendomme, der ligger op til kyst- og andre naturområder, så bebyggelsen påvirker naturen mindst muligt både visuelt og miljømæssigt i øvrigt. Der skal snarest udarbejdes lokalplan for alle sommerhusområder langs kysten i overensstemmelse med NRK's lokalplanramme, og der skal foretages opstramninger både i planer og praksis, så man undgår utilsigtede byggerier som ved Korshage og Skansehagevej. Senere skal der være lokalplaner for alle sommerhusområder. Nye udstykninger bør ikke være under 2000 m2 pr. grund, og maksimumhøjden for nye sommerhuse skal være 5 meter. I det omfang politikerne ikke mener, at de generelle regler og formålsparagraffer i lokalplanerne er klare nok til at blive fulgt i praksis, må reglerne specificeres yderligere. 10

11 Byzone - Beskrivelse og forslag Bilag 4 I begge landsbyer genfinder man de gamle landsbymiljøer om end det tidligere fiskerleje i Rørvig er kraftigt udbygget. Selv om udviklingen ved Rørvig havn går hurtigt, finder man stadig den fredede Lodsoldmandsgård, hvor kunstnere som Steffens, Kyhn, Mols og Drachmann skabte den tradition, som trak de første turister til Rørvigs særprægede natur. Disse miljøer er stadig meget væsentlige for oplevelsen af Rørvig, uanset om man er turist, sommerhusbeboer eller fastboende. Lokalplanlægningen tager i særlig grad hensyn til disse bevaringsværdige miljøer i Rørvigs Byområdes Lokalplan 50 afsnit A, C og G, samt Nakke Landsbys Lokalplan 84. Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn, som skal høres i afsnit A, C og G, har udarbejdet en registrant over bygningerne og belønner god vedligeholdelse. En tilsvarende registrant er ved at blive udarbejdet for Nakke Landsby. Rørvig Havn er opstået ved Isefjordens toldsted fra tallet, som siden blev lodsernes base. Lodsoldermandsgården er fredet. Også haven og bevoksningen omkring gården, som var det eneste sted med større træer for 150 år siden, er sikret ved en frivillig fredning, som dog ikke er overholdt fuldt ud. Lodsoldermandsgården har i en årrække været restauration og pensionat. Hovedparten af den øvrige bebyggelse ligger i afsnit B. Her har overtrædelser af lokalplanen og dispensationer medført en uheldig udvikling, som kræver opstramninger. Den del af området, som ligger langs Toldbodvej og kysten, bør udskilles i et særskilt område, som behandles på samme måde som afsnit A - herunder med høringsret for Bevaringsforeningen. Særligt her bør lokalplanen strammes, da det er en del af turistområdet og fjordlandskabet - dvs. Rørvigs facade over for turisterne. Lodsoldermandsgården Muligheden for tæt-lav bebyggelse med 400 m2 pr. bolig skal udgå af lokalplanen, ligesom der bør fastlægges klarere regler for byggeskik ved udnyttet tagetage. Fremtidige udstykninger bør ikke være under m2 med en bolig pr. matrikel. Nye købere af bevaringsværdige huse skal informeres om begrænsninger vedr. ændringer og tilbygninger. Landsbyerne var en integreret del af kulturlandskabet. Grænsefladen mellem byerne og naturområderne har derfor væsentlig interesse. Afsnit B indeholder i pkt en bestemmelse om, at arealet mellem Fjordstien og fjorden skal henligge som naturområde, hvilket skal håndhæves. Hertil kommer evt. etablering nye særregler for den yderste række huse, jfr. ovenfor. Bygrænsen ved møllen og Nørrevang skal fastholdes, så byen ikke successivt udvikler sig med nybyggerkvarterer eller jordbrugsparceller med spredt skurbyggeri. Der er ikke begrundelse for at oprette jordbrugsparceller i Rørvig Sogn. Rørvig Mølle ligger på Søndervang i tilknytning til den gamle bydel omkring den rørlagte bybæk. Møllen ejes af RNF, som i 1997 også opkøbte den omkringliggende mark. På marken er nu tinglyst en frivillig fredning, da møllen ligger med udsigt over fjordlandskabet. Desværre har Nykøbing Rørvig Kommune solgt Møllegårdens område vest for møllen til nybyggeri. Også grenpladsen syd for møllen er problematisk. Foreningerne vil udarbejde forslag om en samlet løsning for Rørvig Havn. Der bør bl.a. være strammere regler for byggeri og skure i havnen, som dog gerne må være en arbejdende havn med helårsbeskæftiget bådebygger og små 11

12 værksteder - med respekt for turisten og sejlerfolket. Der er fra nogle sider ønsker om faste boder sommeren igennem på det eksisterende parkeringsareal eller en del heraf, mens bilerne henvises til græsarealet eller det resterende areal. Der skal ikke gives dispensationer fra lokalplanerne, men de bør med jævne mellemrum revurderes. Rørvigs regler er sammenholdt med et par ældre fiskerlejer som Sønder Ho (Fanø nr. 19) og Troense (Svendborg nr. 386). Sammenholdelsen viste, at en kraftig opstramning vil kunne forsvares, selv om disse steder har flere fredede bygninger. 12

RFR Rørvig Foreningsråd

RFR Rørvig Foreningsråd RFR Rørvig Foreningsråd Projektforslag Reetablering af parti af det historiske Højsandet i Rørvig Forslagets begrundelse og hovedidé Den 16 meter høje indlandsklit, Højsandet, består af rent flyvesand,

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE

ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE VELKOMMEN TIL ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE SJÆLLANDS ODDE RØRVIG NYKØBING SJÆLLAND ODDEN HAVN AUTENTISK OG CHARMERENDE HAVNEMILJØ HAVNEN er beliggende på nordsiden af Sjællands Odde. Det er en af de få havne,

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE

BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE HAVKLITTERNE KANDESTEDERNE KIG MOD KANDESTEDERNES BEBYGGELSE

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere