Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden"

Transkript

1 V E J L E D N I N G T I L I N D B E R E T N I N G A F T A K S T O P L Y S N I N G E R P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E O G S P E C I A L U N D E R V S I N I N G S - O M R Å D E T J U N I Baggrund og Region Hovedstaden har i forbindelse med Rammeaftale indgået en flerårig strategi for udviklingen i udgifter per dag på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Strategien indebærer: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i Målet er således en gennemsnitlig årlig reduktion på 0,5 procent i perioden Kommunernes og Region Hovedstadens efterlevelse af aftalen om udvikling i udgifter per dag i perioden måles som udviklingen i udgifter per dag fra 2018 til 2019 lagt sammen med den allerede foretagne analyse af udviklingen i udgifter per dag fra 2014 til Eksempler: En kommune har opnået 2 pct. takstreduktion fra Derved mangler kommunen at reducere taksterne med ½ pct. om året (samlet 1 pct.) frem mod 2020 for at overholde takstaftalen. En kommune har opnået en takstreduktion på 3 pct. eller mere fra Derved skal kommunen ikke reducere yderligere frem mod 2020 for at overholde takstaftalen. Kommunen opfordres til at taksterne holdes stabile eller reduceres yderligere. En kommune har opnået 1 pct. takstreduktion fra Derved skal kommunen reducere taksterne med yderligere 2 pct. frem til 2020 for at overholde takstaftalen. Desuden har kommunerne i hovedstadsregionen aftalt, at der fra den eksisterende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud på 7 procent af de direkte omkostninger (overheadprocent), blev arbejdet hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af Beslutning om gennemsnitligt mål frem mod 2020 fastlægges i august Der følges i takstanalysen op på de kommunale tilbuds overheadprocent. Der foretages årligt analyser af takst- og udgiftsudviklingen i kommunerne i Region Hovedstaden, som drøftes i K29 og KKR. og Region Hovedstaden har godkendt følgende tiltag, som skal indarbejdes i analyserne: At udgifter per dag måles som takst per dag eksklusiv de beregnede omkostninger (forrentninger, afskrivninger og tjenestemandspensioner) samt efterreguleringer af over- og underskud fra tidligere år. At driftsherrernes indberetning af takster til den årlige takstanalyse opdeles på de enkelte elementer i takstberegningen, som er beskrevet i Styringsaftale i Rammeaftale Desuden skal der årligt følges op på, hvilken overheadprocent kommunerne anvender. 1 Driftsherrernes efterlevelse af aftalen om udvikling i udgifter per dag i perioden fremgår af analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning , som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside 1

2 Kommunerne og regionen skal til brug for analysen indsende takstoplysninger til Fælleskommunalt sekretariat for de tilbud, der er omfattet af styringsaftalen. Vær opmærksom på, at selvejende tilbud med driftsoverenskomst med en kommune eller region i år ikke er omfattet af Rammeaftalen. Driftsherre bedes dog om at indberette takster om de selvejende tilbud. Kommunerne og Region Hovedstaden bedes udfylde vedlagte indberetningsskema elektronisk og sende det til Fælleskommunalt sekretariat ved Nana Angell Hald, på mail senest mandag den 10. december Kommunerne og regionen bedes indsende én samlet indberetning for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, herunder børne- og ungeområdet og voksenområdet, således at sekretariatet modtager ét skema pr. kommune/regionen med samtlige oplysninger. Desuden bedes kommuerne og regionen om muligt om, ikke at ændre på rækkefølgen af tilbuddene i indberetningsskemaet. I de tilfælde hvor der er oprettet nye tilbud tilføjes de nederst i indberetningsskemaet. Eventuelle spørgsmål til indberetningen kan rettes til: Nana Angell Hald Sine Hansen Telefon: Telefon:

3 Tilbud der skal indberettes takstoplysninger for Indberetningsskemaet skal udfyldes for alle kommunalt og regionalt drevne tilbud på følgende områder: Det specialiserede socialområde Specialundervisningsområdet Specialtandpleje efter Sundhedsloven Misbrugsbehandling efter Sundhedsloven Der skal indberettes takstoplysninger på både børne- og ungeområdet og voksenområdet. Takstoplysninger for selvejende tilbud på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet, som kommunen/regionen har driftsoverenskomst med, indberettes ligeledes, selvom det af vejledning nr. 1 (VEJ nr af 28/03/2017) til den reviderede Servicelov fremgår, at selvejende tilbud med driftsoverenskomst med en kommune eller region ikke er omfattet af Rammeaftalen. De selvejende tilbud indgår dermed ikke i beregningen af den samlede takstreduktion, da aftale om reduktion udelukkende gælder de kommunale tilbud. I takstanalysen for 2019 vil indgå en oversigt over takstreduktionen for de kommunale tilbud ift. takstaftalen, mens der ligeledes følges op på takstudviklingen i de selvejende tilbud. Da formålet med indberetningen er at vurdere udviklingen på området i forhold til det mellemkommunale køb og salg, skal kommunale driftsherrer ikke indberette takstoplysninger for tilbud, som er rene interne tilbud, og hvor der ikke sælges pladser til andre kommuner. Såfremt der beregnes en takst med henblik på salg af pladser, skal denne takst medtages i indberetningen. Region Hovedstaden skal indberette takster for samtlige tilbud, regionen driver. Specialundervisning Driftsherre skal indberette takstoplysninger for specialundervisningstilbud og specialklasserækker (gruppeordninger), hvor der foregår salg af pladser til andre kommuner. Skemaet er fortrykt med de oplysninger, som Fælleskommunalt sekretariat er i besiddelse af. Såfremt der ikke fremgår takstoplysninger for specialundervisningstilbuddene for 2018 i indberetningsskemaet, bedes driftsherre indberette disse oplysninger også. Specialundervisningstilbuddene og specialklasserækker (gruppeordninger), hvor der foregår salg af pladser til andre kommuner, indgår også i aftalen om udviklingen i udgifter per dag. Indberetningen af takstoplysninger for disse tilbud skal derfor også opdeles på de enkelte omkostningselementer. Alle tilbud/takster skal indberettes og indgå i analysen Kommunaldirektørkredsen i hovedstadsregionen (K29) har besluttet, at det ikke er muligt at indstille tilbud eller takster til friholdelse af analysen af udvikling af udgifter per dag. Dette for at sikre, at analysen giver et så retvisende billede af den reelle udvikling som muligt. Afvigelser fra aftalen om udvikling i udgifter per dag, som skyldes væsentlige ændringer i tilbuddet, eksempelvis i målgruppe, ydelser eller de fysiske rammer, skal i stedet forklares i bemærkningsfeltet. Således skal alle tilbud/takster, som er omfattet af ovenstående afgrænsning, indberettes i indberetningsskemaet og indgå i analysen. Et tilbud, som fra 2018 til 2019 enten er sammenlagt eller opsplittet i to eller flere tilbud eller takstniveauer, skal således også indgå i analysen. Opsplitning og sammenlægning af tilbud skal håndteres i indberetningen af takstoplysninger på følgende måder: Ved opsplitning af tilbud i flere takster eller takstniveauer fra 2018 til 2019 skal takstoplysningerne for 2018 splittes ud på samme antal takster som i 2019 fordelt forholdsmæssigt efter samme fordelingsnøgle som i Ved sammenlægning af takster eller takstniveauer mellem årene skal takstoplysningerne for tilbuddene i 2018 beregnes som én samlet takst og indberettes i samme række som den nye takst i 2019 for de sammenlagte takster/takstniveauer. 3

4 Såfremt en takst, der er indberettet i 2018, er udgået i 2019, som følge af at tilbuddet er lukket, kan driftsherre indstille, at denne takst holdes ude af analysen. Dette gøres konkret ved at sætte et kryds ud for taksten i kolonnen Gamle/nye takster. Ligeledes kan driftsherre indstille til, at en nyoprettet takst i 2019, holdes ude af analysen ved at sætte kryds ud for taksten i kolonnen Gamle/nye takster. s permante takstanalysegruppe vil vurdere, hvorvidt der reelt er tale om nye eller gamle takster, eller om der er tale om omlægning af eksisterende tilbud. Hvis der er tale om omlægning, kan taksten ikke friholdes fra analysen. Nyetablerede tilbuds takster indgår først i analysen, når der foreligger sammenlignelige takster for minimum to år. Skemaet beregner udgifter og takst per dag samt udviklingen heri Indberetningsskemaet beregner selv udgifter per dag og takst per dag. Driftsherre skal således alene indberette takstoplysninger for de enkelte elementer i takstberegningen. Skemaet beregner desuden udviklingen i takster og udgifter per dag. Således er det muligt allerede i forbindelse med indberetningen at se, i hvilket omfang kommunen/regionen lever op til aftalen om udvikling i udgifter per dag. Indberetningsskemaet medtager dermed ikke de selvejende tilbud i beregningen af udgifter pr. dag, men de selvejende tilbud medtages i udviklingen af takster pr. dag og udvikling i udgifter pr. plads. Beregningerne skal ses med forbehold for, at den permanente takstanalysegruppe blandt andet skal træffe beslutning om eventuelle tvivlsspørgsmål rejst af driftsherre samt ændring i andre eksterne forhold med betydning for analysen, førend den endelige analyse af udviklingen i udgifter per dag foreligger. Beboerbetaling i botil efter Handlekommune skal fastsætte og opkræve beboeres egenbetaling af boligbetaling, varme og el i tilbud efter Servicelovens 107 og 108, mens tilbud/driftsherre skal beregne borgeres egenbetaling af serviceydelser, herunder kost, rengøring, vask m.v. Således skal driftsherre ikke længere opkræve betaling for boligbetaling, varme og el. Driftsherre skal indberette indtægter fra beboeres egenbetaling af serviceydelser (kost, rengøring, vask m.v.) for 2018 i tilbud efter i kolonnen Almindelige indtægter 2018 (2018 p/l). Indtægterne indtastes som negativ værdi. I samme kolonne indberettes indtægter fra almindelige indtægter, som indgår i takstberegningen, for eksempel salg af producerede ydelser. Indtægterne indtastes som positiv værdi og lægges dermed automatisk til i beregningen af takstgrundlag og udgiftsgrundlag for Beboerbetaling i tilbud efter Ifølge Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter Servicelovens 109 og 110 skal egenbetaling for ophold ske med udgangspunkt i beboerens arbejdsindtægt, pension, kontakthjælp eller anden indtægt. Der er fastsat en national sats på 84 kr. pr. døgn for ophold på kvindekrisecentre efter Servicelovens 109. For ophold på forsorgshjem, herberg e.l. efter Servicelovens 110 er den nationale sats 87 kr. pr. døgn. Opkrævning af egenbetalingen for ophold efter Servicelovens 109 eller 110 foretages af handlekommunen. Beregningen af takster for tilbud efter Servicelovens 109 og 110 skal følge de nye regler. De nye regler har ikke en konsekvens for indberetningen af takstoplysninger. Vejledning til udfyldelse af indberetningsskema Indberetningsskemaet for 2019 tager udgangspunkt i indberetningsskemaerne fra de foregående år. Skemaet er fortrykt med de takstoplysninger for

5 Indberetningsskemaet er inddelt i følgende fire hovedkategorier, som er udspecificeret i tabel 1: A. Oplysninger om tilbud/takst B. Takstoplysninger der skal indberettes for 2019 C. Takstoplysninger der beregnes af skema for 2019 D. Beregning af udvikling i udgifter og takst per dag (beregnes af skema) Tabel 1: Oplysninger i indberetningsskema A. Oplysninger om tilbud/takst Navn på tilbud/takst Paragraf Ejerform Målgruppe Gamle/nye takster B. Takstoplysninger der skal indberettes for 2019 Antal normerede pladser 2019 Antal takstdage 2019 Belægningsprocent 2019 Direkte omkostninger 2019 Indirekte omkostninger 2019 Almindelige indtægter 2019 Beregnede omkostninger 2019 Efterregulering 2019 C. Takstoplysninger der beregnes af skema 2019 Takstgrundlag Udgiftsgrundlag Takst pr. dag Udgifter pr. dag Overheadprocent Takst pr. dag 2018 i 2019 p/l Udgifter pr. dag 2018 i 2019 p/l D. Beregning af udvikling i udgifter og takst per dag (beregnes af skema) Gennemsnitlig udvikling i takster pr. dag Gennemsnitlig udvikling i takster pr. dag vægtet med takstgrundlag Gennemsnitlig udvikling i udgifter pr. dag Gennemsnitlig udvikling i udgifter pr. dag vægtet med udgiftsgrundlag A. Oplysninger om tilbud/takst Denne hovedkategori omfatter oplysninger om tilbuddenes/taksternes navn, paragraf mv. Alle celler på nær navn på tilbud er renset for de oplysninger, som driftsherre indberettede til analysen af takstudviklingen Der er oprettet en rulleliste for cellerne paragraf, kommunal/selvejende, målgruppe, gamle/nye takster og område, som driftherre bedes indberette. I de tilfælde hvor rullelisten ikke indeholder det korrekte, bedes driftsherre angive andet og notere under bemærkninger. Driftsherre bedes kontrollere, at de fortrykte navne er korrekte og foretage eventuelle rettelser i indberetningsskemaet. Målgruppe Der er tale om overordnede målgruppekategorier, som anvendes i rammeaftalerne i de fem regioner, og som tager udgangspunkt i Socialstyrelsens målgruppeklassifikation. Målgrupperne fremgår af bilag 1. Til målgrupperne er tilføjet målgruppen Specialundervisning. Denne målgruppe anvendes kun i de tilfælde, hvor en af de øvrige målgrupper ikke er dækkende for pågældende specialundervisningstilbud. I de tilfælde et tilbud varetager flere forskellige målgrupper, skal den målgruppe, som vurderes at være den primære målgruppe, anføres. Gamle/nye takster Såfremt en takst indberettet i 2018 er udgået i 2019, som følge af at tilbuddet er lukket, kan driftsherre indstille, at denne takst holdes ude af analysen. Dette gøres konkret ved at sætte et kryds ud for taksten i kolonnen Gamle/nye takster. Ligeledes kan driftsherre indstille til, at en nyoprettet takst i 2019, som ikke eksisterede i 2018, holdes ude af analysen ved at sætte kryds ud for taksten i kolonnen Gamle/nye takster. Ved at sætte krydset vil skemaet automatisk undlade at foretage beregninger af takstgrundlag og takster samt udviklingen heri. Hvis krydset fjernes vil beregningerne igen indgå. s permanente takstanalysegruppe vil vurdere, hvorvidt der ud fra kriterierne er tale om nye eller gamle takster, eller om der er tale om omlægning af eksisterende tilbud. Hvis der er tale om omlægning, kan taksten ikke friholdes fra analysen. 5

6 B. Takstoplysninger der skal indberettes for 2019 I denne hovedkategori skal driftsherre indberette takstoplysninger fordelt på de forskellige elementer i takstberegningen. Vær opmærksom på følgende i indberetningen for 2019: Skemaet er fortrykt med driftherres indberettede takstoplysninger for Udgifter til Socialtilsyn skal indgå i takstberegningen under de direkte omkostninger. besluttede, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud på 7 procent af de direkte omkostninger (overheadprocent), blev arbejdet hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af Beslutning om gennemsnitligt mål frem mod 2020 fastlægges i august Indtægter for beboerbetaling til boligbetaling, el/varme, m.v. i tilbud efter må ikke indgå i takstberegningen. Der skal indberettes følgende oplysninger for hver takst for 2019: Antal normerede pladser Det normerede antal pladser, som taksten beregnes ud fra. Antal takstdage Driftsherre skal i 2019 indberette det antal takstdage, som anvendes i takstberegningen, hvilket typisk er 365 dage. Belægningsprocent Belægningsprocenten skal angives som decimal (eksempelvis skal 98% angives som 0,98). Direkte omkostninger Tilbuddets direkte omkostninger inkl. udgifter til socialtilsyn og udgifter til reparation og vedligehold, jf. definitioner i bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale Indirekte omkostninger Udgifter til overhead, jf. definitioner i bilag 1 til Styringsaftale i Rammeaftale besluttede, at der blev arbejdet hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af Beslutning om gennemsnitligt mål frem mod 2020 fastsættes i august Beregnede omkostninger Udgifter til forrentninger og afskrivninger samt tjenestemandspensioner, jf. principperne i bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale Almindelige indtægter Eventuelle indtægter fra eksempelvis produktionssalg. Herunder kan beboeres egenbetaling af serviceydelser (kost, rengøring, vask m.v.) i tilbud efter også angives. Skal angives som negativ værdi. Efterregulering Eventuel efterregulering af over- og underskud fra tidligere år ud over +/- 5 procent, jf. principperne i bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale Efterregulering af overskud angives som negativ værdi, mens efterregulering af underskud angives som positiv værdi. B. Takstoplysninger der beregnes af skema På baggrund af de indberettede takstoplysninger beregner skemaet selv det samlede takstgrundlag og taksten per dag samt udgiftsgrundlag og udgifter per dag. Konkret beregner skemaet følgende kolonner: Takstgrundlag Udgiftsgrundlag (takstgrundlag eksklusiv beregnede omkostninger og efterreguleringer) Takst per dag Udgifter per dag (takst pr. dag eksklusiv beregnede omkostninger og efterreguleringer). Overheadprocent for

7 Desuden omregner skemaet taksten per dag og udgifter per dag for 2019 til 2018 P/L-niveau. Til pris- og lønfremskrivning anvender skemaet de pris- og lønskøn som anvendes i økonomiaftalerne for 2018 for henholdsvis kommuner og regioner. Det anvendte pris- og lønskøn for kommunerne for er 2,1 procent, som udmeldt af KL i december måned D. Beregning af udvikling i udgifter per dag og takst per dag (beregnes af skema) Skemaet foretager beregninger af takstudviklingen. Beregningerne skal ses med forbehold for, at den permanente takstanalysegruppe blandt andet skal træffe beslutning om eventuel friholdelse af gamle/nye takster samt eventuelle øvrige tvivlsspørgsmål, førend den endelige analyse af udviklingen i udgifter per dag foreligger. Skemaet foretager følgende konkrete beregninger af udviklingen i udgifter og takst per dag: Gennemsnitlig udvikling i takst pr. dag. Andel af det samlede takstgrundlag (mellemregning i vægtningsberegning). Gennemsnitlig udvikling i takst pr. dag vægtet med takstgrundlag. Gennemsnitlig udvikling i udgifter pr. dag. Andel af det samlede udgiftsgrundlag (mellemregning i vægtningsberegning). Gennemsnitlig udvikling i udgifter pr. dag vægtet med udgiftsgrundlaget. Cellen markeret med gult i indberetningsskemaet markerer den vægtede gennemsnitlige udvikling i udgifter per dag fra 2018 til 2019 for de indberettede tilbud/takster. Værdien i denne celle, er således den værdi, som driftsherre måles på i forhold til aftalen om udvikling i udgifter per dag. Indberetning af takster for nye tilbud Der er i skemaet gjort plads til indberetning af ekstra takster. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, tilføjes nye takster ved at kopiere en linje til det ekstra tilbud og indsætte denne ved at anvende funktionen Indsæt kopierede celler. Herefter udfyldes de relevante oplysninger for tilbudet i 2018 og 2019 i den indsatte linje. Husk at anføre i bemærkningsfeltet, at der er tilføjet et nyt tilbud eller takst. Indberetning af takster for tilbud med flere takstniveauer Styringsaftale i Rammeaftale 2018 gav mulighed for at anvende flere takstniveauer i samme tilbud differentieret efter grupper af funktionsniveau og ydelser. Ved flere takstniveauer inden for samme tilbud, skal takstniveauerne indberettes som selvstændige takster i indberetningsskemaet. Det vil sige, at de forskellige elementer i takstberegningen skal fordeles ud på og indberettes for hvert takstniveau. Indføres der differentierede takster i 2019, skal takstoplysninger for 2018 indberettes i de tilsvarende takstniveauer efter samme fordelingsnøgle, jf. metoden for opsplitning af tilbud, således der er sammenlignelighed mellem årene. Bemærkningsfelt I bemærkningsfeltet anføres begrundelse for væsentlige ændringer i taksterne, oplysninger vedr. lukning, sammenlægning og åbning af nye tilbud samt andre væsentlige oplysninger med betydning for udviklingen i udgifter per dag

8 BILAG 1: Målgrupper Overordnede målgruppekategorier Undermålgrupper omfattet af de overordnede målgruppekategorier Fysisk funktionsnedsættelse Døvblindhed (medfødt og erhvervet) Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Anden fysisk funktionsnedsættelse. Hjerneskade Medfødt Erhvervet. Udviklingsforstyrrelser Autismespektrum Opmærksomhedsforstyrrelse Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog Anden udviklingsforstyrrelse. Udviklingshæmning Downs syndrom Anden udviklingshæmning. Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse Demens Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse. Psykiske vanskeligheder sindslidelse Angst Depression Forandre virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Stressbelastning Tilknytningsforstyrrelse Anden sindslidelse. Multiple funktionsnedsættelser Borgere uden talesprog med flerhed af svære fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Sjældent forekommende funktionsnedsættelser Sjældne, alvorlige og kroniske diagnoser/syndromer, som under 1000 borgere i Danmark lider af. Hjemløshed Husvilde Funktionelt hjemløse. Alkoholmisbrug Alkoholafhængighed. Stofmisbrug Misbrug af cannabis Misbrug af centralstimulerende rusmidler Misbrug af opioider Misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel Misbrug af andre rusmidler. Overgreb Overgreb i nære relationer Seksuelt overgreb Voldeligt overgreb Æresrelateret konflikt Andet overgreb. Øvrige svære sociale problemer Indadreagerende adfærd Kriminalitet Omsorgssvigt Prostitution Seksuel krænkende adfærd Selvmordstanker eller - forsøg Selvskadende adfærd Social isolation Udadreagerende adfærd Andet socialt problem. Specialundervisning Anvendes kun hvis ingen af ovenstående målgrupper er dækkende for et specialundervisningstilbud Note: Målgruppedefinitionen tager afsæt i Socialstyrelsens målgruppekategorisering. 8

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden V E J L E D N I N G T I L I N D B E R E T N I N G A F T A K S T O P L Y S N I N G E R P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E O G S P E C I A L U N D E R V S I N I N G S - O M R Å

Læs mere

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2018

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2018 S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2018 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 6. marts 2017 BESVARELSEN SENDES

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2018-2019 KKR Hovedstaden Maj 2019 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 16. marts 2015 BESVARELSEN

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest den 2. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Herning Kommune. Jane Sønderskov, tlf

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Herning Kommune. Jane Sønderskov, tlf SKEMA VEDRØRENDE INDBERETNING TIL UDVIKLINGSSTRATEGIEN I RAMMEAFTALE 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariat for rammeaftaler Att. Karsten

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest den 2. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest den 2. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB:

Læs mere

Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2015 KKR Hovedstaden Marts 2015 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLD 1.

Læs mere

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 16. marts 2015 BESVARELSEN

Læs mere

Rammeaftale

Rammeaftale KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2019-2020 Udviklingsstrategi og Styringsaftale Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Indhold

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup SKEMA VEDRØRENDE INDBERETNING TIL UDVIKLINGSSTRATEGIEN I RAMMEAFTALE 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariat for rammeaftaler Att. Karsten

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup SKEMA VEDRØRENDE INDBERETNING TIL UDVIKLINGSSTRATEGIEN I RAMMEAFTALE 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariat for rammeaftaler Att. Karsten

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Bilag til DAS. 16. januar 2015

Bilag til DAS. 16. januar 2015 Bilag til DAS 16. januar 2015 Punkt 4 (Spørgerammer indmeldinger til rammeaftalen 2016) Bilag 1: Udkast Indmeldingsskema Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2: Udkast Indmeldingsskema Det forstærkede samarbejde

Læs mere

Analyse af udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Analyse af udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Analyse af udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2015 KKR Hovedstaden Marts 2015 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen

Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen KKR Hovedstaden Januar 18 1 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2. Opsamling... 3 3. Metode... 4 4. Data... 5 5. Resultater... 5 5.1

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013 Kommunerne i hovedstadsregionen April 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Styring og udvikling af det specialiserede socialområde

Styring og udvikling af det specialiserede socialområde Styring og udvikling af det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Januar 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLD 1. Indledninng...3 2. Arbejdsgruppens analyser

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Bilag 4 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 Bilag 4 - sstrategi i Rammeaftale Oversigt over udvikling i kapacitet og belægning i styper i sstrategi Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 1 Bilag 4 sstrategi i Rammeaftale i kapacitet

Læs mere

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2017 KKR Hovedstaden Marts 2017 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2018 KKR Hovedstaden April 2018 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2016 KKR Hovedstaden Marts 2016 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Bilag til DAS. 22. januar

Bilag til DAS. 22. januar Bilag til DAS 22. januar 2016 1 Oversigt Bilag til punkt 3 - Godkendelse af spørgeskemaer til indmeldingerne til Rammeaftalen 2017 : Bilag 1: Udkast til skema udviklingsstrategien 2017 Bilag 2: Udkast

Læs mere

Rammeaftale

Rammeaftale KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale Udviklingsstrategi og Styringsaftale Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Indhold Indledning

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 18 2011 12:32:44 - Helle Wittrup-Jensen 47 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Rammeaftale

Rammeaftale KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale Udviklingsstrategi og Styringsaftale Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Indhold Indledning

Læs mere

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Hvad er meningen? Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2010-taksten) I rammeaftalen

Læs mere

Håndtering af borgernes egenbetaling på botilbud efter SEL 107 og 108 samt ABL 105. Informationsmøde den 11. oktober 2017

Håndtering af borgernes egenbetaling på botilbud efter SEL 107 og 108 samt ABL 105. Informationsmøde den 11. oktober 2017 Håndtering af borgernes egenbetaling på botilbud efter SEL 107 og 108 samt ABL 105 Informationsmøde den 11. oktober 2017 DAGSORDEN 1. Baggrund 2. Egenbetaling og fastsættelse heraf 3. To modeller til opkrævning

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Rammeaftale 2016. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2016. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2016 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2017

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2017 Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2017 Aftaler, takstmodel og procedurer på det takstbelagte område til Styringsaftale 2017 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2017 Fælleskommunalt

Læs mere

Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale

Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Aftale om udvikling i udgifter per dag... 5 2.1. Styrings-

Læs mere

Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale

Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Aftale om udvikling i udgifter per dag... 5 2.1. Styrings-

Læs mere

Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale

Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Aftale om udvikling i udgifter per dag... 5 2.1. Styrings-

Læs mere

Rammeaftale 2016. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2016. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2016 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Page 1 of 10 48 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv funktionsevnenedsættelse Term anvendt i ICF nedsat funktionsevne begrænsning af funktionsevne Nedsættelsen

Læs mere

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Aftaler, takstmodel og procedurer på det takstbelagte område til Styringsaftale 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 Fælleskommunalt

Læs mere

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2016 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Rammeaftale 2015. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Aftaler, takstmodel og procedurer på det takstbelagte område til Styringsaftale 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 Fælleskommunalt

Læs mere

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Aftaler, takstmodel og procedurer på det takstbelagte område til Styringsaftale 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 Fælleskommunalt

Læs mere

Bilag 2 Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Bilag 2 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Aftaler, takstmodel og procedurer på det takstbelagte område til Styringsaftale 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 Fælleskommunalt sekretariat

Læs mere

Korrigeret Forventet års- Tekst budget 2018 forbrug 2018 Afvigelse Bemærkninger Center for Børn, Familie og Handicap:

Korrigeret Forventet års- Tekst budget 2018 forbrug 2018 Afvigelse Bemærkninger Center for Børn, Familie og Handicap: Familie- og Forebyggelsesudvalget (Hele 1.000 kr.) Korrigeret Forventet års- Tekst budget 2018 forbrug 2018 Afvigelse Bemærkninger Center for Børn, Familie og Handicap: Børn med særlige behov: Central

Læs mere

Undervisningsdag 2013. Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013

Undervisningsdag 2013. Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013 Undervisningsdag 2013 Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013 Dagsorden Velkomst og morgenmad Indberetning af resultatopgørelse for 2012 Indberetning af takster for 2014 Differentiering af takster

Læs mere

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2017

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2017 Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2017 Aftaler, takstmodel og procedurer på det takstbelagte område til Styringsaftale 2017 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2017 Fælleskommunalt

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 2014

Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 2014 Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 1. Baggrund De nordjyske kommuner og Region Nordjylland indgår hvert år en økonomisk styringsaftale som del af rammeaftalen for det specialiserede

Læs mere

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2017

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2017 Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2017 Aftaler, takstmodel og procedurer på det takstbelagte område til Styringsaftale 2017 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2017 Fælleskommunalt

Læs mere

Korrigeret Forventet års- Tekst budget 2018 forbrug 2018 Afvigelse Bemærkninger Center for Dagtilbud og Skole Skoleområdet:

Korrigeret Forventet års- Tekst budget 2018 forbrug 2018 Afvigelse Bemærkninger Center for Dagtilbud og Skole Skoleområdet: Børne- og Uddannelsesudvalget (Hele 1.000 kr.) Korrigeret Forventet års- Tekst budget 2018 forbrug 2018 Afvigelse Bemærkninger Center for Dagtilbud og Skole Skoleområdet: Folkeskole - Fælles 2.239 1.501-738

Læs mere

Rammeaftale 2014. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Tak for din henvendelse af 15. januar 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 15. januar 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør Alex Vanopslagh, MB 23. januar 2018 Sagsnr. 2018-0012216 Dokumentnr. 2018-0012216-7 Kære Alex Vanopslagh Tak for din henvendelse af 15. januar 2018,

Læs mere

GUIDE TIL DET FÆLLESKOMMUNALE INDSATSKATALOG V. 1.0

GUIDE TIL DET FÆLLESKOMMUNALE INDSATSKATALOG V. 1.0 GUIDE TIL DET FÆLLESKOMMUNALE INDSATSKATALOG V. 1.0 Introduktion til det fælleskommunale indsatskatalog Baggrund Det fælleskommunale indsatskatalog er udviklet i regi af det fælleskommunale digitaliseringsprojekt

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 23 2011 12:26:43 - Helle Wittrup-Jensen 61 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar 2015 Brevid: 3581715 Sagsnr.: 312512 Lolland Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Tlf.: 54676734 svol@lolland.dk Takstanalyse budget 2015 - Det specialiserede

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2014 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud

Læs mere

Rammeaftale 2013. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2013. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2013 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL 1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL VOKSENOMRÅDET 1. I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud til nedenstående

Læs mere

Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden

Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen Udkast til godkendelse i kommunalbestyrelserne, september 2011 Anbefalet

Læs mere

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018 og Kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018 og Kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland Allonge 2019 til Rammeaftale 2018 og 2019 Kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland 1 Indholds fortegnelse Indledning 3 Udviklingsstrategien 3 Behov for regulering i antal af pladser eller tilbud

Læs mere

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Allonge 2019 til Rammeaftale Kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland

Allonge 2019 til Rammeaftale Kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2020 Kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland 1 Indholds fortegnelse Indledning 3 Udviklingsstrategien 3 Behov for regulering i antal af pladser eller tilbud 4

Læs mere

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden BilagKB130924_pkt.08.01 Rammeaftale 2014 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for

Læs mere

Socialområdets konference 30. november 2017 WORKSHOP #1 VÆRKTØJSKASSEN

Socialområdets konference 30. november 2017 WORKSHOP #1 VÆRKTØJSKASSEN Socialområdets konference 30. november 2017 WORKSHOP #1 VÆRKTØJSKASSEN BILAG 2 VÆRKTØJSKASSEN: SELVEVALUERING Vurderingsskala 1 Slet ikke 2 I ringe grad 3 I nogen grad 4 I høj grad 5 I meget høj grad Strategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Kommunal medfinansiering...2 Bilag 1: Brev vedr kommuners medfinansiering af hospitalsindlæggelser...2 3.5 Strategisk energiplanlægning Energi

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Februar 2019 INDHOLD 1. Indlending... 3 1.1 Udviklingen i de kommunale udgifter på det specialiserede socialområde... 3 1.2 Udvikling

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Page 1 of 11 55 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv målgruppe Generel definition: gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod funktionsnedsættelse

Læs mere

Oversigt over indmeldinger til Udviklingsstrategien for 2016

Oversigt over indmeldinger til Udviklingsstrategien for 2016 Oversigt over indmeldinger til Udviklingsstrategien for 2016 1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL VOKSENOMRÅDET 1. I hvilken grad oplever kommunen 1 sammenhæng

Læs mere

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Bilag 1 - Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Aftaler, takstmodel og procedurer på det takstbelagte område til Styringsaftale 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 Fælleskommunalt

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014 Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Møde i KKR den 14. november 2014 Overordnede scenarier 1. Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud. 2. Kommunerne overtager

Læs mere

Styring og udvikling af det specialiserede socialområde

Styring og udvikling af det specialiserede socialområde Styring og udvikling af det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Januar 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLD 1. Indledning...3 2. Analyse af udgifts- og takstudviklingen...3

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden BilagSSU_130902_pkt.05.01 Rammeaftale 2014 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat

Læs mere

Page 1 of 12 61 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv målgruppe Generel definition: gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod funktionsnedsættelse

Læs mere