energi - grøn regional vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "energi - grøn regional vækst"

Transkript

1 energi - grøn regional vækst

2 Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø. Vi skal løse knapheden på ressourcer. Og vi skal sikre en større grad af udvikling og innovation i såvel virksomheder som den offentlige sektor. I regionerne lægger vi stor vægt på at løfte vores del af ansvaret. Både ved at omlægge energiforbruget og understøtte nye klima- og miljøvenlige teknologier. Denne pjece viser, hvordan regionerne også gennem vækstforaene bidrager til regeringens målsætninger om en højere energieffektivitet, grøn energi og vækst. Regionerne ønsker at sikre vækst og nye arbejdspladser i hele Danmark. Det er derfor afgørende, at regionerne udnytter de særlige regionale styrkepositioner. Eksemplerne i pjecen viser, hvilke områder hvert vækstforum især satser på. Pjecen skal give folketingspolitikere, ministerier, erhvervslivet, interesseorganisationerne og vækstforaenes øvrige interessenter et overblik over hver enkelt regions unikke profil på dette område. Bent Hansen Formand Carl Holst Næstformand Birgitte Josefsen Formand for Udvalget for Regional Udvikling 2

3 Regional vækst baseret på styrkepositioner Regionale styrkepositioner er udgangspunktet for de regionale erhvervsudviklingsstrategier, som vækstforaene har ansvaret for. De regionale vækstfora består af erhvervsrepræsentanter, videninstitutioner, arbejdsmarkedets parter, kommuner og regioner. Det er med andre ord et bredt partnerskab, der står bag strategierne. Regionerne spiller en central rolle i udmøntningen af strategierne. De samler de vigtige samarbejdsparter i praktiske partnerskaber og konsortier. Blandt aktørerne er vigtige regionale og nationale videnmiljøer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, store og mindre virksomheder med vækstambitioner, erhvervsfremmeorganisationer, kommuner samt statslige og regionale institutioner. Det er sådanne partnerskaber, der også virkeliggør vækstforaenes satsninger på regionale styrkepositioner inden for klima og energi. Det gælder f.eks. ambitiøse initiativer inden for cleantech. Det gælder arbejdet med at effektivisere energiforbruget. Og det gælder udviklingen af vedvarende energi. Koordinering på tværs af regioner Efter en startfase, hvor vækstforaene havde størst fokus på at opbygge samarbejdet internt i regionen, er vækstforaene nu også i gang med at etablere tværregionale samarbejder. Eksempler på det er samarbejdet på tværs af Nordjylland og Sjælland om brint- og brændselsceller, de vestdanske regioners samarbejde i Alliancen for Grøn Offshore Energi. Dertil kommer Hovedstaden og Sjællands fælles satsning på Copenhagen Cleantech Cluster. I virksomhedsnetværket MidtVind samarbejder jyske virksomheder, der alle er leverandører til vindmølleindustrien. Sammenhæng: EU, nationalt, regionalt og lokalt Fra deres etablering er vækstforaene tænkt ind i en større sammenhæng. De er omdrejningspunktet for, at europæiske og nationale strategier bliver omsat til vækst i alle dele af Danmark. På EU-niveau handler det f.eks. om Lissabon-strategien og fra 1. januar 2011 EU s 2020-strategi, som fokuserer på intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Ligeledes er vækstforaene også med til at implementere f.eks. EU s Østersøstrategi. På nationalt plan har især globaliseringsstrategien været et vigtigt pejlemærke for vækstforaenes indsats. I boks 1 ses de vigtigste nationale og europæiske strategier, som vækstforaenes indsats spiller sammen med på klima- og energiområdet. BOKS 1/ EU- og nationale strategier med fokus på energi, klima og erhvervsudvikling 1 Energiaftalen (2008) Aftale om Grøn Vækst (2009) Erhvervsklimastrategien (2009) Danmark i balance i en global verden (2010) Europa 2020 (2010) EU s Østersøstrategi Fokus på mere vedvarende energi og mindre energiforbrug. Bl.a. udmøntet gennem udbud af ny havvindmøllepark og strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger Bl.a. fokus på landbrugets rolle som energileverandør Iværksætteri, kommercialisering, demonstration og offentligt-privat samarbejde Fremhæver etablering af testcenter for store vindmøller i Østerild, udpegning af arealer til testmøller frem mod 2020, udrulningsplan for biogas, energi-øer som storskala testlaboratorier mv. Intelligent vækst (viden, innovation, uddannelse og det digitale samfund), bæredygtig vækst (ressourceeffektiv produktion og øget konkurrenceevne) og inklusiv vækst (arbejde, kvalifikationer og fattigdomsbekæmpelse) Fokus på miljømæssig bæredygtighed, innovation i SMV er, bedre transport og sikkerhed. 1 Hertil kommer Klimakommissionens rapport Grøn Energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler fra september

4 Det er derfor ikke tilfældigt eller udtryk for uheldigt overlap, når de regionale erhvervsudviklingsstrategier ofte har fokus på nogle af de samme områder. Det er faktisk meningen. Pointen er, at europæiske eller nationale strategier ikke bare kan smøres ens ud over hele Danmark. Der opnås bedre resultater ved at tage hensyn til, at der er forskel på regionernes vilkår og muligheder. Det strategiske samspil er afspejlet i de partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling, som regeringen og vækstforaene indgår en gang om året. Gearing gennem fælles finansiering Regionsrådenes midler til erhvervsudvikling og EU s strukturfonde er vigtige finansieringskilder, når det handler om regional erhvervsudvikling. Det er vækstforaene, der indstiller, hvad disse midler skal bruges til. Der er en høj gearing af de regionale midler i form af medfinansiering, ikke mindst fra erhvervslivet. I Region Midtjylland er der f.eks. tale om en firedobling af projektbudgetterne inden for energi og miljø, når midlerne geares med eksterne midler. Resultatet er større og mere slagskraftige satsninger til gavn for den enkelte region og for væksten i hele Danmark. I forlængelse af opgaven med at sikre, at nationale strategier kommer ud og virke i hele landet, arbejder regionerne for, at der sker en kobling mellem nationale og regionale støtteordninger i forhold til relevante konkrete projekter. I boks 2 ses en række statslige ordninger, som ofte bruges til medfinansiering af initiativer inden for grøn vækst. BOKS 2/ Nationale ordninger med fokus på energi og erhvervsudvikling 2 Fonden for grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Green Labs DK Bl.a. støtte til grøn innovation og eksport af helhedsløsninger, markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger. Også fokus på omstilling i hårdt ramte områder Udvikling og demonstration af energiteknologier inden for bl.a. biomasse, transport, vindkraft, brint og brændselscelleteknologier, lavenergibygninger, samlede energisystemer mv. Bl.a. forskning, udvikling og demonstration, samspil mellem landbrugserhvervet og cleantechvirksomheder med udgangspunkt i potentialet inden for biomasse Støtte til etablering af storskalatestfaciliteter for nye energiteknologier Støtte til udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger inden for vand, luftforurening og affald. Miljøteknologisk handlingsplan 2 Hertil kommer statslige midler via Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation, Højteknologifonden, basismidler til forskningsinstitutioner og midler fra Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd mv. Energi og miljø er det andet største eksporterhverv Det globale marked for effektive energi- og miljøteknologier er i kraftig vækst. Energi og miljø har overtaget andenpladsen fra fødevarer i opgørelsen over Danmarks største eksporterhverv. Transporterhverv indtager førstepladsen. 4

5 5

6 Nordjylland Bølger, brint- og brændselsceller Energi- og klimainitiativer er en afgørende drivkraft for erhvervsudviklingen i Nordjylland. Der satses målrettet på at udnytte det regionale potentiale og fremtidssikre vedvarende energi som en vækstgenerator i regionen herunder ikke mindst i regionens yderområder. De nordjyske styrkepositioner tæller både stærke kompetencer på Aalborg Universitet og i det nordjyske erhvervsliv. Eksempelvis er Aalborg Universitet førende inden for bølgeenergi og lavtemperatur-brændselsceller, hvor der også findes flere virksomheder, der gør sig bemærket internationalt. Men også de naturgivne forudsætninger, som Nordjylland rummer, for test og demonstration af vedvarende energikilder er af afgørende betydning. Den nordjyske satsning på området er derfor kendetegnet ved at tage udgangspunkt i såvel regionens faglige som naturgivne styrkepositioner. Vækstforum Nordjylland har siden 2007 bevilget ca. 51 millioner kroner til udviklings- og demonstrationsprojekter indenfor vedvarende energi. Aktiviteternes samlede investeringsramme er på mere end 169 millioner kroner og stammer fra regionen, EU s strukturfonde, nationale støtteordninger og private virksomheder. 6 Brint- og brændselsceller I 2007 besluttede Vækstforum Nordjylland med den første erhvervsudviklingsstrategi at lave en målrettet satsning på brint- og brændselscelleteknologien i Nordjylland. Satsningen har efterfølgende banet vej for støtte til konkrete udviklingsprojekter mellem erhvervslivet og Aalborg Universitet, hvor den regionale forskning er nået ud i virksomhederne og har givet øget konkurrencekraft. Satsningen har også støttet netværksopbyggende aktiviteter for aktører på området. Resultatet af satsningen har allerede ført til etableringen af nye arbejdspladser i udkanten af regionen. Blandt et af de mest opsigtsvækkende resultater er, at virksomheden Serenergy A/S som den første i verden har udviklet en brændselscelle, der er både kompakt og kraftig nok til at drive et lille fly. Derudover arbejdes der med udvikling af biogas-reformering til mikro-kraftvarme og metanolreformering samt lithium-ion batteriteknologi til transportsektoren. Her er de nordjyske aktører blandt de absolut førende i verden. Som væsentlige tekniske resultater kan nævnes, at teknologien med metanol som drivmiddel i en elektrisk bil er demonstreret og har vakt stor international interesse. Derudover har arbejdet med mikrokraftvarme ført til, at det canadiske firma Ballard Power, der er verdens førende inden for området, har fattet interesse for aktiviteterne i Nordjylland. Ballard Power forventer derfor nu at opbygge aktiviteter i Nordjylland.

7 Den udvikling, der i de seneste år er sket på brint- og brændselscelleområdet i Nordjylland, har ført til, at der fra virksomhederne nu efterspørges flere og bedre testfaciliteter. Vækstforum Nordjylland og Vækstforum Sjælland arbejder derfor sammen om at etablere et nationalt testcenter for brint- og brændselsceller. Hensigten er, at det bl.a. sker med finansiel opbakning fra initiativet Green Labs DK. Dette sker gennem et nationalt konsortium under ledelse af Risø DTU og med deltagelse fra blandt andet Cemtec i Hobro, hvor en del af de kommende testfaciliteter skal placeres. Bølgeenergi Bølgeenergi er en af de nye satsninger fra Vækstforum Nordjylland, som fremover vil styrke den regionale udvikling af dette endnu ikke fuldt ud kommercialiserede område inden for vedvarende energi. Men potentialet er stort. Bølgeenergi forventes realistisk at kunne levere mere end 15 pct. af Danmarks samlede el-forbrug. I princippet er op mod 30 pct. teknisk realiserbart. På verdensplan forventes bølgeenergi at kunne dække en endnu større del af el-forbruget. I farvandet omkring Hanstholm findes nogle af de bedste bølger i Nordeuropa til storskalatest af bølgeenergi. En række af de danske bølgeenergivirksomheder er allerede i gang med eller planlægger at påbegynde test af anlæg ud for Hanstholm. Region Nordjylland har derfor sammen med Aalborg Universitet, Thisted Kommune, Hanstholm Havn og Hanstholm Havneforum taget initiativ til stiftelsen af DanWEC fonden (Danish Wave Energy Center), der skal arbejde for etablering af testfaciliteter i international klasse på bølgeenergiområdet. Dette skal åbne op for, at en lang række af de fremtidige fuldskalabølgeanlæg på europæisk plan forinden bliver testet i Danmark. Sammenholdt med Aalborg Universitets kompetencer på dette område, der er internationalt anerkendte, og samarbejdet med LORC-initiativet i Syddanmark har Danmark muligheder for at få del i et kommende globalt marked for bølgeenergi. Fakta/ Vækstforum Nordjyllands investeringer Vækstforum Nordjylland har investeret 51 millioner kroner i udviklings- og demonstrationsprojekter inden for energi og miljø med et samlet budget på mere end 169 millioner kroner. Den nordjyske medfinansiering stammer hovedsageligt fra EU s Regionalfond (ca. 42 millioner kroner), som er en helt central finansieringskilde til gennemførelsen af denne type aktiviteter, mens en mindre del (ca. 9 millioner kroner) stammer fra de regionale udviklingsmidler. De resterende ca. 108 millioner kroner stammer fra privat medfinansiering samt anden offentlig støtte. Aalborg Universitet Institut for Byggeri og Anlæg - har en forskningsgruppe for bølgeenergi, der har været involveret i alle de bølgeenergianlæg, der testes i Danmark. Enten via tests i instituttets bølgebassin, målinger og instrumentering ved testanlægget i Nissum Bredning eller via analyse af data fra anlæggene. Det kommende nationale testcenter for vindmøller placeres i Nordjylland og indgår som et centralt element i Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen, hvor et af de prioriterede nordjyske områder er Testfaciliteter inden for energiteknologi. For Dantherm Power har Vækstforums satsning været medvirkende til, at vi flyttede til Nordjylland. Det har været rigtig godt at komme til at bo i et miljø, hvor brint- og brændselscelleteknologien er i fokus, og hvor både den lokale kommune og det regionale Vækstforum tør satse på området. Derudover har nærheden til Aalborg Universitet betydet meget, da vores mangeårige og konstruktive samarbejde med Aalborg Universitet er blevet yderligere styrket af de fælles aktiviteter, vi er involveret i under satsningen på brint- og brændselsceller Adm. Direktør Per Albæk, Dantherm Power A/S 7

8 Midtjylland Midtjyske styrkepositioner inden for vind og biomasse Region Midtjylland har en særlig styrkeposition inden for fremstillingserhvervene. To tredjedele af den danske eksport af energi- og miljøteknologi kommer fra virksomheder med hovedsæde i Region Midtjylland. Vækstforum Midtjylland ønsker derfor at understøtte fremstillingsvirksomhedernes muligheder for at udvikle, afprøve og demonstrere energi- og miljøteknologier. Vækstforum Midtjylland har siden 2007 bevilget ca. 60 millioner kroner til udviklings- og demonstrationsprojekter inden for energi og miljø. Aktiviteternes samlede investeringsramme er på mere end 250 millioner kroner og kommer fra regionen, EU s strukturfonde og private virksomheder. Vindmølleindustrien er i en rivende udvikling. Og som leverandør skal vi i dag operere i et globalt marked. Ved at samarbejde med andre virksomheder får vi lettere ved at håndtere de nye muligheder og udfordringer, som det giver i underleverandørleddet. Med projekt MidtVind har vi fået et forum for dialog og samarbejde som er meget værdifuldt for de deltagende virksomheder. Tommy G. Jespersen, CEO KK-electronic a/s Vind og biomasse er særlige midtjyske fokusområder. Vind i Midtjylland Region Midtjylland huser hovedsæderne for to af verdens førende vindmølleproducenter, Vestas og Siemens. Samtidig er mange af regionens små og mellemstore virksomheder leverandører til vindmølleindustrien. Vækstforum Midtjylland har særligt fokus på to områder: Leverandører til vindmølleindustrien De store midtjyske vindmøllefabrikanter er globale spillere, som stiller store krav til deres underleverandører, når det gælder kvalitet og standardisering. I samarbejde med Vindmølleindustrien har Vækstforum Midtjylland derfor igangsat en række aktiviteter. Her skal nye samarbejdskonstellationer, fælles udviklingsprojekter og profilering skal således understøtte leverandørernes internationale konkurrenceevne. Integration af el fra vindkraft i energisystemerne Fremtidens energisystemer skal kunne håndtere store og meget svingende mængder el fra vindkraft. Vækstforum Midtjylland har fokus på at udvikle og demonstrere intelligente teknologiske løsninger. De skal gøre nutidens energiudfordringer til fremtidens eksportmuligheder. Vækstforum har blandt andet støttet testaktiviteter vedrørende intelligent anvendelse af el fra vindmøller i elbiler, fjernvarme og industrien. 8 MidtVind MidtVind er et samarbejde mellem 14 jyske virksomheder, der alle er underleverandører til vindmølleindustrien og tilsammen beskæftiger medarbejdere. Det er gruppens ambition at udvikle et langsigtet samarbejde, der har til formål at styrke de midtjyske underleverandørers konkurrenceevne på det internationale plan. Nye samarbejdskonstellationer, fælles udviklingsprojekter og fælles profilering over for jobsøgende skal sikre grundlaget for fortsat høj vækst. Grøn energi fra levnedsmiddelindustrien I et udviklingsprojekt samarbejder fremstillingsvirksomheder, energiselskaber og videninstitutioner om at udvikle en særlig biogasteknologi til levnedsmiddelindustrien. Målet er, at det første danske demonstrationsanlæg i fuld skala kan etableres på kartoffelmelsfabrikken i Karup. Fabrikken i Karup producerer årligt tons restprodukter, hvilket formentlig er nok til både at forsyne fabrikken, Karup by og naturgasnettet med grøn energi.

9 Biomasse i Midtjylland Biomasse er i dag den største bidragsyder, når det gælder produktionen af vedvarende energi. Der er fortsat et stort uudnyttet potentiale både i Danmark og på verdensplan. Region Midtjylland har mange små og mellemstore virksomheder, der leverer udstyr og teknologi til bioenergi-sektoren. Vækstforum Midtjylland har særligt fokus på følgende områder: Bæredygtig bioenergi: Når man udnytter biomasse til energiformål, sker det i et kompliceret samspil med natur, miljø og fødevareproduktion. Vækstforum Midtjylland har støttet demonstrationsprojekter, hvor fokus er på at skabe nye forretningsmodeller for, hvordan biomasse kan anvendes til energiformål vel at mærke uden at kompromittere bæredygtigheden samt ved at realisere en række afledte miljøfordele. Biomasse Biogas er et vigtigt indsatsområde i regeringens Grøn Vækst program. Vækstforum Midtjylland ønsker at skabe synergi med Grøn Vækst initiativet. Vækstforum satser især på udvikling og demonstration af teknologiske løsninger til produktion, distribution og anvendelse af biogas. Det vil bidrage til at skabe erhvervsudvikling og realisere regeringens ambitiøse målsætninger på området. Fakta/ Energi og miljø i Region Midtjylland Energi og miljø er med beskæftigede Region Midtjyllands mest specialiserede erhvervsområde. Samtidig er fremstillingserhverv helt dominerende To tredjedele af den danske eksport af energiog miljøteknologi kommer fra virksomheder med hovedsæde i Region Midtjylland Inden for en radius af 100 km. fra Århus findes alle de væsentligste kompetencer, der indgår i produktion af vindmøller Vedvarende energi udgør i dag ca. 25 pct. af energiforbruget i Region Midtjylland. Vækstforum Midtjylland har som målsætning, at regionens andel af vedvarende energi i 2025 er på 50 pct. Vækstforum Midtjylland har investeret 60 millioner kroner i udviklings- og demonstrationsprojekter inden for energi og miljø. Projekterne har et samlet budget på mere end 250 millioner kroner Bæredygtig transport: Transportsektoren står for en stor del af energiforbruget. Det er den sektor, der rummer de største udfordringer, når andelen af vedvarende energi skal øges. Vækstforum Midtjylland samarbejder med oliebranchen om en række udviklings- og demonstrationsaktiviteter, der handler om at anvende 2. generations biodiesel i transportsektoren. 9

10 Syddanmark Grøn offshore og energieffektivitet Syddansk Vækstforum bruger klimaudfordringen som drivkraft for erhvervsudvikling og vækst på områder, hvor regionen allerede har et stærkt potentiale. Efterspørgsel privat og offentlig, f.eks CO2-neutralt Odense Universitets Hospital Region Syddanmark har betydelige erhvervsstyrker inden for energieffektivitet og offshore, som vækstforum derfor har valgt som to hovedindsatsområder. Regionen har søsat to store initiativer: Lean Energy Cluster og Alliancen for Grøn Offshore Energi. Lean Energy Cluster Lean energy cluster Virksomhedsklynge og Innovationsnetværk Energy Institute Forskningscenter GreenLab Test og akkreditering En lang række virksomheder og offentlige institutioner i Syddanmark er gået sammen i Lean Energy Cluster. Målet med klyngen er at styrke de mange virksomheder, som arbejder med energieffektive løsninger, samt skabe nye virksomheder og dermed nye arbejdspladser gennem samarbejde om blandt andet viden, innovation og forretningsudvikling. Lean Energy Cluster anlægger fra starten et globalt perspektiv og vil bruge mange ressourcer på at opbygge alliancer og samarbejde med nationale erhvervsstyrker inden for energieffektiviseringsområdet og med udenlandske virksomheder, erhvervsfremmeaktører og videnmiljøer. Satsningen består af flere dele, der hver især og sammen skal sikre maksimal udbytte af det stigende globale marked. Foreløbige kompetencefelter er Smart Grid (fleksibelt elsystem, der kan håndtere store variationer i såvel elproduktion som forbrug) og Smart Metering (intelligente energimålere). Klyngens fokus er markeder og applikationer, hvor energieffektiviserende løsninger udgør et kommercielt potentiale for medlemmerne. Eksempler på indsatsområder er væksthusbranchen og eldrift af energikrævende arbejdskøretøjer. Oplysning og samarbejde skal stimulere efterspørgslen på energieffektive løsninger i det offentlige og private rum. Syddansk Vækstforum investerer 143 millioner kroner i energiprojekter, der har et samlet budget på ca. 284 millioner kroner. Der er således en gearing af midlerne på omkring 50 pct. Til energieffektivisering har vækstforum bevilget 100 millioner kroner og til grøn offshore energi har vækstforum bevilget 43 millioner kroner. 10 Fakta/ Lean Energy i Region Syddanmark Region Syddanmark har over beskæftigede inden for energi/miljø Region Syddanmark har over 50 pct. af Danmarks beskæftigede inden for mekatronikbranchen (mekanik-elektronik-software); f.eks. Siemens, Danfoss, Linak, Agramkow, Duelco og Delfi Electronics Mekatronik- og køleklyngerne (tilsammen ca. 100 medlemmer), Danfoss, SydEnergi og Syddansk Universitet er blandt stifterne af Lean Energy Cluster Det vurderes, at 300 virksomheder vil være potentielle medlemmer af Lean Energy Cluster EU vurderer, at energieffektiviseringer (gennem EU s mål) kan skabe en million nye jobs i EU og spare 60 milliarder euro om året i reduceret energiforbrug svarende til Finlands og Tysklands årlige energiforbrug

11 Alliancen for Grøn Offshore Energi Region Syddanmark har tre stærke centre inden for grøn offshore energi. Tilsammen rummer de alle kompetencer og virksomheder inden for offshore vind: I Esbjerg ligger Offshore Center Danmark med godt 220 medlemsvirksomheder fra hele landet med særlige styrker inden for offshore aktiviteter til Nordsøen - f.eks. projektering, installation og servicering af offshore installationer. LORC (Lindø Offshore Renewables Center), der søger at udnytte Lindøs infrastruktur til at bygge et viden- og innovationscenter omkring fundamenter samt et testcenter for naceller (vindmøllens generator, gearkasse, styre- og kølesystem). LM glasfiber, der har etableret et teknologi- og testcenter for vindmøllevinger. På trods af de stærke danske kompetencer er Danmarks førende position inden for grøn energi til havs under pres fra andre lande. Region Syddanmark har derfor sammen med Offshore Center Danmark og LORC taget initiativ til at stifte Alliancen for Grøn Offshore Energi som en national alliance. Foreningen blev stiftet i februar 2010 med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen som formand. Alliancen skal sikre, at Danmark ved at samle kræfter og kompetencer i hele landet fastholder sin førerposition og går forrest, når det drejer sig om at udvikle næste generation af havvindmøller og bølgekraftanlæg. Herved kan Danmark få andel i det enorme globale potentiale for udvikling og produktion af offshore energi. Alliancens opgaver er bl.a.: at udvikle strategi for den grønne offshore branche at opsamle og formidle viden om EU s støttemuligheder at indgå i dialog med den danske regering og Folketinget om bedst mulige rammebetingelser for vækst, beskæftigelse og eksport at samle aktører og skabe synergi i den grønne offshore sektor, så forskning og innovation i teknologiske løsninger bliver direkte anvendelig for danske virksomheder. Alliancen for Grøn Offshore Energis sekretariat har medarbejdere placeret i både Bruxelles og Vejle. Fakta/ Grøn offshore i Syddanmark personer er beskæftiget i den danske offshore branche, heraf i Region Syddanmark Syddansk Vækstforum afsatte 43 millioner kroner i til fire offshore projekter med samlede budgetter på 100 millioner kroner Det syddanske offshore projekt Energi på Havet vil skabe arbejdspladser i offshore branchen frem til Projektet gennemføres i et samarbejde mellem 40 virksomheder 118 af Offshore Center Danmarks 220 medlemsvirksomheder beskæftiger sig med grøn offshore energi I de kommende fem år er der planer om at etablere havmølleparker i Nordsøen med flere end 5.000vindmøller Ifølge European Wind Energy Technology Platform kan der i de næste 10 år skabes nye arbejdspladser i EU inden for vindenergi. Alliancen for Grøn Offshore Energi Medlemmer ved stiftelsen: Lindø Offshore Renewables Center, Region Syddanmark, Offshore Center Danmark, Dansk Industri, Dansk Metal, Århus Universitet (Det Naturvidenskabelige Fakultet), Hanstholm Havneforum, DanWEC, Bølgekraftforeningen, Aalborg Universitet, Region Midtjylland, Vindmølleindustrien, ISC, FORCE technology, DS Håndværk og Industri, Ingeniørforeningen i Danmark, Region Nordjylland, DTU (Myndighedsbetjening og Sektorudvikling), SDU (Det Tekniske Fakultet), Risø DTU, Hanstholm Havn, Danish Offshore Industry Region Syddanmark er allerede på forkant på klimaområdet, fordi vi har en del virksomheder, der producerer og udvikler produkter og løsninger, der fremmer energi-effektivitet. Bag virksomheder såvel som projekter er der brug for at have de rigtige kompetencer til at løfte opgaverne. Derfor er bl.a. samspillet mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og det offentlige meget værdifuldt. Så er der fælles klarhed over, hvilke behov der er, og hvad der skal til for at opfylde dem Niels B. Christiansen, koncernchef i Danfoss 11

12 Grøn industri og bedre brug af biomasse Region Sjælland besidder markante styrkepositioner inden for energi- og klimateknologier. Disse styrkepositioner er siden 2007 blevet endnu mere fremtrædende via målrettet støtte fra regionens vækstforum og aktørerne omkring vækstforum. Sjælland I alt har regionen søsat klimainitiativer med et samlet budget på mere end 300 millioner kroner. Investeringerne har samtidig resulteret i mere end 30 forskellige initiativer. Vækstforum Sjælland har stået for en medfinansiering på 145 millioner kroner. Heraf er knap 80 millioner kroner finansieret via EU s strukturfonde. Den Industrielle Symbiose - når miljø og forretning går hånd i hånd Et af de steder, hvor regionen og vækstforum har fokuseret deres indsats, er i Kalundborg. Her har man i mange år været kendt i både ind- og udland for Den Industrielle Symbiose. Den har påvist, at miljøhensyn også kan være en god forretning. Den Industrielle Symbiose er et netværkssamarbejde mellem en række industrier, affaldsselskaber og Kalundborg Forsyning. Partnerne drager kommerciel nytte af hinandens rest- eller biprodukter. På den måde kan de øge produktionen uden at øge forbruget af vand, energi eller andre ressourcer tilsvarende. Derved holdes produktionsomkostningerne nede. Samtidig gavner det miljøet. Røgen fra produktionen på Asnæsværket (kraftværk ejet af DONG Energy) bliver renset for svovl, inden den forlader skorste- 12 nen. Rensningen foregår med kalk og genbrugsvand. I denne kemiske proces dannes restproduktet industrigips. Denne gips, der hvert år omfatter ca tons, anvender virksomheden Gyproc til at fremstille gipsplader til byggeindustrien. Tilsvarende anvendes den gær, der opstår som et restprodukt når Novo Nordisk fremstiller insulin, til føde for omkring grise om året. Ligeledes bliver slam fra Kalundborg Kommunes rensningsanlæg udnyttet af råstof- og genanvendelsesselskabet RGS 90 som et næringsstof i virksomhedens jordrensningsprocesser. Endelig fremstiller Novo Nordisk og Novozymes årligt tons af gødningsproduktet NovoGro fra deres spildevandsrensning. Den Industrielle Symbiose tiltrækker stor international opmærksomhed. Især i Kina, Sydøstasien og USA. Verdens største industripark er netop opført nær Seoul i Sydkorea efter model af Kalundborg-samarbejdet. Symbiosemodellen er desuden skrevet direkte ind i kinesisk miljølovgivning. I Europa har Storbritannien oprettet et nationalt institut for industriel symbiose (NISP). Symbiosen i Kalundborg er resultatet af et løbende udvidet virksomhedssamarbejde, som indledtes i begyndelsen af 1960 erne. I dag anser regionen og vækstforum symbiosen som ét af regionens klimafyrtårne. Vækstforum Sjælland ønsker derfor også fortsat at understøtte udbredelse af symbiosetankegangen. Helt konkret samarbejder vækstforum og Kalundborg Kommune, om at etablere et nationalt symbiosecenter. Det skal udbrede metoder for industriel virksomhedssymbiose samt erfaringer med bæredygtige virksomhedssamarbejder.

13 Cluster Biofuels Denmark Med afsæt i den industrielle symbiose har DONG etableret virksomheden Inbicon, som producerer 2. generations bioethanol. Navnet Inbicon kommer af Integrated Biomass Conversion. Inbicon aftager overskudsvarme fra Asnæsværket således at den samlede CO 2 -udledning nedsættes med yderligere tons om året. Fokus er rettet mod energistrømme og spildstrømme. Vækstforum Sjælland har støttet op omkring arbejdet i Inbicon og har konkret medvirket til, at regionen er ved at udvikle et internationalt videncenter inden for produktion og håndtering af bioethanol i Cluster Biofuels Denmark (CBD). CBD skaber kontakter til interesserede virksomheder og videninstitutioner fra hele verden for derved at synliggøre den danske ekspertise inden for produktion af bioethanol. For at udvikle en global førerposition inden for bioethanol teknologi er der behov for at skabe strategiske netværk. Disse skal sikre videreudvikling af metoder til enzymoptimering, drifts- og produktionsoptimering, udvikling af sideprodukter samt håndtering af spildevand og biomasse. CBD realiserer projekter inden for udnyttelse af Marin biomasse Raffinering af affald Ny biomasse til bioethanol Arbejdet i CBD har synliggjort regionen og genereret en portefølje af projektideer. De er af Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) blevet vurderet som så perspektivrige, at RTI har øremærket en væsentlig del af den bevilling, der går til det Nationale Netværk for Biomasse, til integration af CBD s projekter. Fakta/ Kalundborgs industrielle symbiose 10 pct. af Danmarks samlede elforbrug produceres i Kalundborg. Det giver en årlig CO 2 -udledning på ca. 4,3 millioner tons. Halvdelen af denne el kommer fra overskudsvarme fra produktionen Kalundborgs industrielle symbiose udgøres af følgende partnere: DONG Energy, Gyproc, Kara/Noveren, Novo Nordisk Novozymes, RGS 90, StatoilHydro og Kalundborg Kommune I Den Industrielle Symbiose aftager StatoilHydro raffinaderiet, Novo Nordisk og Novozymes en del af denne overskudsvarme som procesdamp til at drive dele af deres produktion. Det giver en årlig reduktion af CO 2 -udslippet på omkring tons CO 2, hvilket svarer til det årlige el-forbrug i mere end parcelhuse Samlet forbruger virksomhederne i Den Industrielle Symbiose omkring 10 millioner m 3 vand i deres produktioner hvert år. Knap en tredjedel heraf recirkuleres og genanvendes i symbiosen. Det medfører både færre udgifter for virksomhederne og et væsentligt mindre pres på vandforsyningerne Med udgangspunkt i Den Industrielle Symbiose arbejder man nu i Region Sjælland på at udvikle en algeplatform, som skal producere alger ved brug af restprodukter. Netop her har Region Sjælland gunstige forudsætninger i form af tilgængelig spildvarme og næringsstoffer, adgang til CO 2, ledige arealer, adgang til havvand og aftagere af algeudvundne produkter Vækstforum Sjælland har understøttet algesatsningen ved at indstille 2,9 millioner kroner fra Regionalfonden til et algeinnovationscenter på Lolland. Der er tale om et demonstrations- og forsøgsanlæg, som i pilotskala gennemfører dyrkningsforsøg. Region Sjælland og Kalundborg spiller en central rolle for udviklingen af Inbicons bioethanolproduktion. Kalundborg har allerede i mange år udgjort scenen for samarbejdet i den industrielle symbiose, som er helt unik i forhold til at optimere virksomhedernes ressourceforbrug og dermed reducere klimabelastningen. Derfor har det også været naturligt at placere Inbicon i tilknytning til symbiosen og dermed udnytte synergien imellem virksomhederne, samt områdets stærke klimaprofil, som et afsæt til produktion af 2. generation biothanol. I den forbindelse har Vækstforum Sjællands initiativ Cluster Biofuels Denmark, også været en vigtig ambassadør for Inbicons arbejde. Cluster Biofuels Denmark har således bidraget til, at der i dag er en stigende interesse for anvendelse af bioethanol og ikke mindst de muligheder i teknologierne, der ligger bag. Adm. Direktør Niels Henriksen, Inbicon, Kalundborg 13

14 Hovedstaden Stærke satsninger på cleantech og energirigtigt byggeri Hovedstadsregionen har et unikt udgangspunkt for at for at satse på rene og bæredygtige teknologier. Regionen rummer mange stærke forsknings- og innovationsmiljøer samt ambitiøse offentlige myndigheder. Samtidig er erhvervslivets styrker inden for fremtidens rene og bæredygtige teknologier mangeartede. Vækstforum Hovedstaden satser målrettet på at styrke væksten i rene og bæredygtige teknologier. Det er samtidig et af de centrale indsatsområder i regionens kommende erhvervsstrategi. Vækstforum har allerede igangsat to markante strategiske satsninger. Copenhagen Cleantech Cluster har et budget på 145 millioner kroner, hvoraf EU s regionalfond finansierer den ene halvdel, mens 25 pct. kommer fra regionsrådene. De sidste 25 pct. finansieres af projektpartnerne. PLAN C har et budget på 40 millioner kroner. Heraf kommer 19 millioner kroner fra Regionalfonden og 10 millioner kroner fra regionsrådet, mens parterne selv har finansieret resten. Cleantech et guldæg med store globale markedsmuligheder Presset på verdens knappe ressourcer er stigende. Det har samtidig sat et grønt kapløb i gang, hvor der i hele verden satses stort på cleantech gennem investeringer for gigantiske millardbeløb. Danmarks position som foregangsland indenfor klima- og miljøteknologi skal derfor udnyttes. Og kun ved at samarbejde og koordinere vores indsats, kan vi gøres os gældende internationalt. Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) er et partnerskab mellem danske virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige aktører fra primært Hovedstadsregionen og Sjælland. Partnerskabet er båret af en vision om at udvikle en af verdens ledende, mest fornyende og konkurrencedygtige klynger. Copenhagen Cleantech Cluster skal udvikles til et unikt samlende omdrejningspunkt, som skaber synergier mellem virksomheder og videninstitutioner. Der skal samarbejdes på tværs af teknologiområder knyttet til brændselsceller, brint, affald, vand, smart grid (fleksible elsystemer), solceller og intelligent byggeri. Som samlingspunkt for forskere, entreprenører, kapitalforvaltere, offentlige aktører, videnstunge virksomheder og med kontakter til ledende internationale organisationer og netværk vil Copenhagen Cleantech Cluster være både en international og dansk klynge. Den vil være en fælles indgang til dansk cleantech, hvad enten man er investor, entreprenør, forsker, kommune eller virksomhed. Copenhagen Cleantech Cluster fokuserer på bl.a. test & demonstration, innovation & entrepreneurship samt international outreach. Det understøtter rammebetingelserne for at sikre højere vækst, mere eksport, mere innovation, udvikle mere talent og skabe højere lønninger samt mere velfærd. Fakta/ Cleantech i Region Hovedstaden og Region Sjælland 14 Danmark har mere end 720 cleantech virksomheder og flere unikke forsknings- og innovationsmiljøer med fokus på cleantech. Heraf ligger over 55 pct. af virksomhederne i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Copenhagen Cleantech Cluster skal generere nye arbejdspladser, 10 offentlige og private partnerskaber, vækst for en lang række iværksættere, øget eksport, samarbejde med 15 internationale cleantech klynger, 200 events og involvering af mere end 200 aktører. Copenhagen Cleantech Cluster er et fælles initiativ på tværs af Hovedstadsregionen og Sjælland og bakkes derfor op af Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland. Initiativtagerne til Copenhagen Cleantech Cluster er Copenhagen Capacity (leadpartner), Risø DTU, Københavns Universitet, Scion DTU og Dansk Industri samt yderligere 20 offentlige og private medfinansierende aktører, heriblandt en lang række toneangivende virksomheder som Haldor Topsøe, DONG, Novozymes, Vestas og Siemens.

15 Fakta/ PLAN C Klimaforandringer skal også håndteres inden for husets fire vægge Målsætningerne om at reducere energiforbrug og CO2-udledning har sat en dagsorden, der kræver nytænkning og engageret samarbejde på tværs af traditionelle skillelinjer. Projektet PLAN C skaber innovation og grønne partnerskaber på tværs af kommuner, boligselskaber, universiteter og private virksomheder. PLAN C involverer energirigtig renovering af det almene boligbyggeri og kommunale bygninger i regionen. De 36 partnere udvikler løsninger, der spænder fra beslutning over anlæg til den efterfølgende drift og involverer alle aktører. Der udvikles f.eks. et katalog over relevante finansieringsformer, en multikriteriebaseret beslutningsmodel, en model for innovativ organisering af byggeprocesser og et visualiseringsværktøj til brugerne af intelligente styringssystemer for f.eks. varme og ventilation. Projektet er løftestang til at afprøve nye løsninger i fuldskala på forskellige typer offentlige bygninger og boligbyggerier. For eksempel løsninger inden for bygningsintegreret vedvarende energi, lavtemperaturfjernvarme, facadeløsninger og intelligente styringssystemer. Omkring 40 pct. af energiforbruget i Danmark anvendes i bygninger. Det anslås, at energirigtig renovering kan reducerer energiforbruget til knap en tredjedel PLAN C skal gøre Hovedstadsregionen til et knudepunkt for energirigtig renovering, der skal gøre dansk byggeri mere konkurrence-dygtigt og skabe tilvækst på et globalt marked Projektet skal skabe et netværk med op imod 1200 virksomheder, videnmiljøer og virksomheder Projektet PLAN C er forankret hos Gate 21. Blandt de 36 deltagere er bl.a. Københavns Kommune, Kommunerne på Vestegnen, Boligselskaberne KAB og BO-VEST, Dansk Byggeri, Henning Larsen Architechts, COWI, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, DTU Byg, Copenhagen Business School, Alexandra Instituttet A/S og Copenhagen Capacity. Danmark har i mange år været vant til førstepladsen inden for en række områder som vindenergi, biomasse, naturgas og fjernvarme. Danske cleantech virksomheder opererer i stigende grad på en international markedsplads, som gør det stigende nødvendigt konstant at være på forkant med udviklingen af de eksisterende teknologier. Vores succes kræver tætte samarbejder med kunder, leverandører, universiteter og offentlige instanser, så vi er rustet til de udfordringer, vi møder, og er omstillingsparate til ændringer, som det globale marked byder os. Med Copenhagen Cleantech Cluster har vi for første gang fået en ambitiøs klynge, der kan løfte opgaven for hele cleantech-branchen. Jeg har store forventninger til, at CCC bliver en afgørende del af branchen, fordi den er med til at drive alle frem mod nye og bedre præstationer, så vi ikke hviler på laurbærrene. Klyngen samler aktørerne og skaber netværkene, der giver nye produkter og teknologier. Samtidig har CCC det internationale perspektiv, der er med til at fastholde vores styrkepositioner inden for energirigtige og bæredygtige løsninger. Med CCC tror jeg på, at deltagerne får optimale muligheder for at bringe deres virksomhed, deres forskning, deres finansiering eller deres netværk op til et niveau, vi ikke havde mulighed for tidligere. Anders Eldrup, bestyrelsesformand for CCC, adm. direktør, DONG, 15

16 Tryk: Danske Regioner 2010 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk ISBN nr Elektronisk ISBN nr

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Alliancen for Grøn Offshore Energi

Alliancen for Grøn Offshore Energi 18. december 2009 Alliancen for Grøn Offshore Energi 1. Danmark skal fortsat være nummer 1 på grøn offshore teknologi, men det kræver nytænkning og samarbejde I de seneste femten år har offshore industrien

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND Date: June 25th 2009 Name Steen Donner Fordelene ved klynger European Cluster Observatory: Mere innovative 100% flere patenter og varemærkeregistreringer Højere

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 1. december, 2016 Teknologisk Institut, Aarhus Niels Langvad, Scientific Officer, Innovationsfonden Energiområdet i Innovationsfonden Innovationsfonden

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Kalundborg Den grønne industrikommune

Kalundborg Den grønne industrikommune Præsentation den 8. februar 2013 Kalundborg Den grønne industrikommune Direktør Claus Steen Madsen Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne industrikommune Erhvervs- og udviklingspolitikken

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af megasatsning på energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af megasatsning på energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af megasatsning på energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 27. februar 2007 Punkt nr. 10 Udvikling og implementering

Læs mere

GATE 21 STRATEGI 2015-2018

GATE 21 STRATEGI 2015-2018 GATE 21 STRATEGI 2015-2018 STRATEGISK AFSÆT Gate 21 s vision er at gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. Strategien tager udgangspunkt i at bruge regionernes

Læs mere

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Den 24. februar 2010 DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Grundlæggende må det konstateres, at den grønne vækstdagsorden ikke er en sparedagsorden, men en investeringsdagsorden, hvor Danmark skal

Læs mere

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.221.232,51kr. 3.902.272,57 kr. Ansøger

Læs mere

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Seminar: Seminar: Biomass af biomasse partnerships Jan and Bünger opportunities in Denmark Termisk omsætning EUDP/Energistyrelsen

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Den grønne industrikommune. Martin Damm borgmester. Kalundborg og strategisk energiplanlægning

Den grønne industrikommune. Martin Damm borgmester. Kalundborg og strategisk energiplanlægning Den grønne industrikommune Martin Damm borgmester Kalundborg og strategisk energiplanlægning Disposition 1. Hvorfor strategisk energiplanlægning i Kalundborg Kommune? 2. Fra nørd-disciplin til politisk

Læs mere