De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner"

Transkript

1 N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med til at sikre flerårige investeringer for over 1,3 milliarder kroner og indstillet midler til i alt 118 projekter. Alt sammen til gavn for den regionale erhvervsudvikling i hele landet. Figur 1 viser, at investeringerne først og fremmest har været målrettet iværksætteri og nye virksomheder (37 %) efterfulgt af innovation (24 %) og turisme (22 %). Figur 1: Vækstforaenes samlede investeringer i regional erhvervsudvikling i 2014 fordelt på indsatsområderne i lov om erhvervsfremme og regional udvikling (pct.) A. Iværksætteri/nye virksomheder 37,4% B. Innovation 24,1% C. Menneskelige ressourcer 6,3% D. Anvendelse af ny teknologi 9,7% E. Turisme/oplevelseserhverv 21,5% F. Andre aktiviteter 1,0%

2 2. En ambitiøs turismeindsats bakkes op med vækstforummidler Turisme og oplevelseserhverv har altid udgjort et vigtigt indsatsområde for de regionale vækstfora, og i sommeren 2014 indgik Regeringen og Danske Regioner en aftale om etableringen af tre tværregionale udviklingsselskaber (Dansk Kystog Naturturisme, MeetDenmark og Storbyturisme). Denne ambitiøse landsdækkende turismesatsning afspejles i de regionale investeringer i 2014, hvor der er blevet indstillet 267 millioner kr. svarende til 22 % af de samlede investeringer til projekter målrettet turisme og oplevelseserhverv. Regionerne og vækstforaene har med andre ord vist stor økonomisk handlekraft og samarbejdsevner på et område, hvor der både er et omsætnings- og beskæftigelsespotentiale i alle dele af landet. Side 2 3. Regionale milliardinvesteringer til gavn for hele landet De regionale milliardinvesteringer i erhvervsudvikling er ikke blot forankret i landets største byer, men er rodfæstet i hele Danmark til gavn for både by og land. Der er således lokaliseret leadpartnere i 33 forskellige kommuner lige fra København, Aarhus og Odense til Thisted, Lolland og Sønderborg. Projekterne har oftest tilknyttet en lang række virksomheder, hvilket øger den geografiske rækkevidde. Tidligere undersøgelser har vist, at omkring 20 % af de virksomheder, som deltog i regionale projekter finansieret med strukturfondsmidler, var lokaliseret i yderområderne. Den regionale indsats bidrager altså med investeringer til vækst og arbejdspladser i hele Danmark og ikke kun i de største byer. 4. Høj ekstern gearing af vækstforuminvesteringer Igen i år er der sikret en høj ekstern gearing af de regionale investeringer. Der er i alt tiltrukket ekstern finansiering fra bl.a. virksomheder, kommuner, staten og uddannelsesinstitutioner for 700 millioner kroner svarende til en andel på 52 % af de samlede investeringer. 5. Styrket sammenhæng mellem erhverv, uddannelse og beskæftigelse Kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for vækst, og her er det rette match mellem virksomhedernes behov og arbejdskraftens kompetencer afgørende. Derfor samordner regionerne og de regionale vækstfora erhvervs-, uddannelsesog beskæftigelsesindsatsen i en lang række projekter, som involverer en række indsatsområder frem for blot et enkelt. Således har Region Midtjylland eksempelvis beviliget 15 millioner kroner fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet Navitas, hvor forskere, undervisere, iværksættere og virksomheder i samme hus skaber rammerne om et videnmiljø, hvor grænserne mellem kommerciel forretningsudvikling og forskning og uddannelse brydes ned. Det integrerer tekniske uddannelser, forskning, udvikling, innovation og iværksætteri. Virksomhederne kommer tættere på studerende, undervisere og forskere; og ikke mindst indgår de studerende i kortere eller længere udviklingsarbejder i virksomhederne. Et andet eksempel er projektet KOMPAS, som Syddansk Vækstforum har medfinansieret med over 12,5 millioner kroner. Målet med KOMPAS er

3 jobskabelse i små og mellemstore syddanske virksomheder inden for sundhedsog velfærdsinnovation, energi og oplevelseserhverv. Midlet til at nå dette mål er menneskelige ressourcer. Via en række kompetenceudviklende erhvervsevents og rådgivningsforløb tilføres ny viden og akademisk arbejdskraft til de deltagende SMV er med det formål at skabe vækst, produktivitetsforøgelse og beskæftigelse. Side 3 6. Mange typer aktører løfter de regionale projekter Investeringerne i regional erhvervsudvikling er ikke blot bredt forankret geografisk, men også rodfæstet blandt mange af de centrale aktører i den danske erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsats. Figur 2 viser således, at et bredt spektrum af aktører har løftet opgaven som leadpartner i 2014 og dermed været ansvarlig for den overordnede koordination og styring af projektet. Kommuner, uddannelsessteder og statslige institutioner såvel som erhvervsfremmeoperatører, turismeorganisationer, virksomheder og innovationsnetværk har således alle det overordnede ansvar for specifikke projekter. Figur 2: Antal leadpartnere bag projekterne i 2014 opdelt efter aktørtype Erhvervsfremmeoperatør Innovationsnetværk og klynge Kommunal Privat Statslig Turisme Uddannelse & viden Væksthus Ingen

4 N O T A T Vækstforaenes investeringer 2014 Notatet sammenfatter Danske Regioners kortlægning af regionernes og de seks regionale vækstforas investeringer i regional erhvervsudvikling i Regionerne og vækstforaene har i 2014 været med til at sikre flerårige investeringer for over 1,3 milliarder kroner til i alt 118 projekter. Alt sammen til gavn for den regionale erhvervsudvikling i hele landet. Kortlægningen er gennemført i samarbejde med de regionale sekretariater, som har bidraget til indsamling og kontrol af grunddata samt til kategoriseringen af de iværksatte projekter og deres leadpartnere. Vækstforuminvesteringer er typisk flerårige, og investeringerne er her opgjort for det år, hvor et vækstforum har indstillet, at pengene bevilges eller reserveres. Projekter, som startede op i 2014, men som havde fået indstillet midler et tidligere år, fremgår således ikke af denne kortlægning. Projekternes indsatsområde er kategoriseret ud fra de syv indsatsområder, der fremgår i loven om erhvervsfremme og regional udvikling: Iværksætteri/nye virksomheder Innovation Menneskelige ressourcer Anvendelse af ny teknologi Turisme/oplevelseserhverv Andre aktiviteter Aktiviteter i yderområder Desuden er projekternes leadpartnere blevet kategoriseret som én af følgende aktørtyper: Erhvervsfremmeoperatør Innovationsnetværk & klynge Kommunal aktør Privat aktør Statslig aktør Turismeorganisation Uddannelses- og vidensinstitution Væksthus Dok /14

5 1. Fordeling på indsatsområder Regionerne og de seks regionale vækstfora har i 2014 været med til at sikre flerårige investeringer i regional erhvervsudvikling for over 1,3 milliarder kroner. Som det fremgår af figur 1.1, er det midler målrettet iværksætteri og nye virksomheder, der tegner sig for den største andel (37 %). Herefter følger investeringer med fokus på innovation (24 %), mens 22 % af midlerne er gået til turisme og oplevelseserhverv mere end en fordobling sammenlignet med Side 2 Figur 1.1: Samlede investeringer i regional erhvervsudvikling i 2014 opdelt på indsatsområderne i lov om erhvervsfremme og regional udvikling (pct) 1 A. Iværksætteri/nye virksomheder 37,4% B. Innovation 24,1% C. Menneskelige ressourcer 6,3% D. Anvendelse af ny teknologi 9,7% E. Turisme/oplevelseserhverv 21,5% F. Andre aktiviteter 1,0% For at skabe det størst mulige overblik i kortlægningen af de regionale investeringer er hvert projekt blevet placeret under den kategori, hvor dets primære fokus ligger. I praksis kan de fleste projekter dog placeres under flere kategorier. Således kan et projekt fx indeholde indsatser, som både kan placeres under innovation, anvendelse af ny teknologi og menneskelige ressourcer. Rent metodisk udelukker kategorierne ikke hinanden, hvorfor kategoriseringen skal tages med visse forbehold. En investering kan godt have sit hovedfokus på eksempelvis menneskelige ressourcer, og samtidig komme yderområderne til gavn. 1 For at give et mere retvisende billede af vækstforaenes strategiske fokus, er projekter med en ekstern finansiering på over 90 % af projektets samlede budget ikke talt med i denne figur.

6 Side 3 Figur 1.2 viser, hvordan de regionale investeringer i 2014 har haft forskelligt fokus. Eksempelvis er de sjællandske investeringer i særlig grad målrettet innovation, mens Midtjylland i større grad har fokuseret på anvendelse af ny teknologi 2. Figur 1.2: Samlede investeringer i regional erhvervsudvikling i 2014 opdelt på vækstfora og på indsatsområderne i lov om erhvervsfremme og regional udvikling (pct.) 2. Finansieringskilder De regionale vækstfora har indstillingsretten til, hvordan regionens erhvervsfremmemidler samt EU s strukturfonde bedst kan udmøntes i vækstskabende erhvervsudviklingsinitiativer. Midlerne fra regionsråd og EU skal matches med ekstern medfinansiering fra bl.a. virksomheder, kommuner, staten og uddannelsesinstitutioner. I 2014 har regionerne og de regionale vækstfora været med til at sikre samlede investeringer i regional erhvervsudvikling for over 1,3 milliarder kroner en fremgang på over 100 millioner i forhold til 2013, men samtidig også et mindre beløb end i årene Dette kan forklares med udgangspunkt i to 2 Da langt størstedelen af vækstforaenes investeringer som nævnt er flerårige, skal man dog være varsom med at tage et vækstforums investeringer for et enkelt år som et direkte udtryk for dets langsigtede strategiske prioriteringer.

7 overgange. For det første var 2014 et overgangsår mellem de afgående og de nyudpegede vækstfora, hvor de nye vækstfora først skulle konstitueres. For det andet var 2014 et overgangsår mellem to strukturfondsperioder, og EU- Kommissionen godkendte først de danske programmer for Regionalfonden og Socialfonden i august 2014, hvilket i sagens natur betød mindre tid at indstille nye strukturfondsmidler i. Det forventes derfor, at vækstforaene vil kunne sikre investeringer for et større beløb i 2015 end i Side 4 Figur 2.1: Samlede investeringer i regional erhvervsudvikling i 2014 fordelt på finansieringskilder (mio. kr.) I figur 2.1 ses den regionale fordeling af finansieringskilder. I 2014 kom investeringer på 443 millioner kroner således fra regionernes egne erhvervsfremmemidler, mens 202 millioner kroner stammede fra EU s strukturfondsmidler i form af Regionalfonden (96 mio. kr.) og Socialfonden (106 mio. kr.). Dertil kommer ekstern finansiering fra virksomheder, kommuner, stat, fonde m.fl. på 700 millioner kroner.

8 3. Vækstforaenes midler De regionale erhvervsfremmemidler samt strukturfondsmidlerne fra EU s Regional- og Socialfond udgjorde en investeringsramme på 645 millioner kroner i Til sammenligning var der 485 millioner kr. i Fordelingen af regionale erhvervsfremmemidler og strukturfondsmidler fremgår af figur 3.1, hvor de er opgjort regionalt og fordelt efter de indsatsområder, som midlerne er rettet imod. Side 5 Figur 3.1: Regionale erhvervsfremmemidler og strukturfondsmidler investeret i 2014 fordelt på regioner og de syv indsatsområder fra lov om erhvervsfremme og regional udvikling (mio. kr.) Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Bornholm 4. Ekstern finansiering I 2014 har de regionale vækstforuminvesteringer tilsammen genereret ekstern finansiering for 700 millioner kroner. Figur 4.1 viser, at Midtjylland har skaffet flest eksterne midler, i alt 283 millioner kroner. Det er samtidig også i Midtjylland, at den eksterne finansiering udgør den største andel af de samlede investeringer (63 %). Samlet har der igen i 2014 været en høj ekstern gearing af investeringerne. Ud af de samlede investeringer på over 1,3 milliarder kroner kom 52 % fra eksterne finansieringskilder.

9 Figur 4.1: Ekstern finansiering i 2014 (mio. kr.) og den andel af de samlede investeringer, disse udgør regionalt (pct.) 3 Side 6 Det fremgår af figur 4.2, at anvendelse af ny teknologi er det indsatsområde, hvor den eksterne finansiering har udgjort den største del af de samlede investerede midler (77 %). Omvendt er iværksætteri og nye virksomheder det indsatsområde, der i absolutte tal har gearet flest midler fra eksterne finansieringskilder (193 mio. kr.). Figur 4.2: Ekstern finansiering i 2014 fordelt på indsatsområderne fra lov om erhvervsfremme og regional udvikling (mio. kr.) og opgjort efter den andel af de samlede investeringer, de udgør for hvert enkelt indsatsområde (pct.) 5. Antallet af projekter De regionale investeringer er målrettet de regionale styrkepositioner. I alt fordeler investeringerne sig på 118 projekter, som de seks vækstfora i 2014 har besluttet at investere i. 3 Den eksterne finansiering på tværregionale projekter er fordelt ud på de deltagende vækstfora, så at de hver noteres for en andel af den eksterne finansiering, der modsvarer deres eget bidrag. Dette er gjort af metodiske årsager for at undgå, at den fulde eksterne finansiering af tværregionale projekter optræder for hvert enkelt deltagerende vækstforum, så den eksterne finansiering vil fremstå flere gange større, end den egentlig er. Tallene skal derfor læses med dette forbehold.

10 Figur 5.1 viser, at der siden 2007 været en faldende tendens i antallet af vækstforumprojekter. Det tydeliggør vækstforaenes arbejde for at samle de regionale aktører omkring større og mere fokuserede strategiske satsninger frem for mange små. Side 7 Figur 5.1: Det samlede antal projekter med finansiering fra de seks vækstfora i perioden, Derudover er seks af projekterne i 2014 tværregionale samarbejder. Det viser, at selvom der som udgangspunkt tages afsæt i egne særlige regionale styrkepositioner og udfordringer, så samarbejder og styrker regionerne hinanden på de områder, hvor der kan ligge en udfordring eller et potentiale, som går på tværs af regionerne. Det tværregionale samarbejde om turismeorganisationerne Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark er en markant understregning af dette. Af figur 5.2 ses det, at Nordjylland har bevilliget midler til det største antal projekter (41), mens Hovedstaden næst efter Bornholm 4 bevilliger midler til det færreste antal projekter (15). Figur 5.2: Antal vækstforumprojekter i 2014 fordelt på de seks vækstfora 4 Da Bornholms Vækstforum grundet størrelsen af deres geografiske opland har markant færre midler at investere, bevilliger de naturligt midler til færre projekter end de øvrige.

11 Figur 5.3 viser, hvordan antallet af projekter fordeler sig på de syv indsatsområder, som er givet ved lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Flest projekter har fokuseret på iværksætteri og nye virksomheder (38) og herefter følger henholdsvis projekter omhandlende innovation (27) og turisme og oplevelseserhverv (26). Denne fordeling er i overensstemmelse med fordelingen af investeringsmidler fra figur 1.1, hvor ses det, at der er bevilliget flest midler til projekter omhandlende iværksætteri og nye virksomheder, næst-flest til projekter inden for innovation og tredje-flest til projekter med fokus på turisme og oplevelseserhverv. Side 8 Figur 5.3: Det samlede antal projekter i 2014 fordelt på de syv indsatsområder fra lov om erhvervsfremme og regional udvikling A. B. C. D. E. F. G. 4 1 Endelig kan vi se på den geografiske fordeling af investeringerne i Det fremgår af analysen, at projekterne fra 2014 ikke kun er forankret i landets største byer, men at der er stor geografisk spredning i deres placering. Der er således lokaliseret leadpartnere i 33 forskellige kommuner lige fra København, Aarhus og Odense til Thisted, Lolland og Sønderborg. Samtidig har projekterne tilknyttet en lang række virksomheder, hvilket øger den geografiske rækkevidde. Tidligere undersøgelser har vist, at omkring 20 % af de virksomheder, som deltog i projekter finansieret med strukturfondsmidler, var lokaliseret i yderområderne. Regionerne og de regionale vækstfora bidrager altså med deres investeringer til vækst og arbejdspladser i hele Danmark og ikke kun i de største byer. 6. Leadpartnere Bag alle projekter er der som udgangspunkt en leadpartner, som er ansvarlig for den overordnede koordination og styring af projektet og ansvarlig for, at projektet gennemføres korrekt i overensstemmelse med tilsagnet. Vi kan således opdele projekterne i 2014 efter deres leadpartnere. I figur 6.1 er leadpartnerne

12 opdelt efter, om de er en erhvervsfremmeoperatør, et innovationsnetværk eller en klynge, en kommunal aktør, en privat aktør, en statslig aktør, en videns- eller uddannelsesinstitution, et væksthus eller hvis der (endnu) ikke er en leadpartner tilknyttet vækstforumbevillingen. Det ses, at flest projekter ledes af uddannelses- og vidensinstitutioner (26) efterfulgt af kommunale leadpartnere (19) og innovationsnetværk og klynger (17). Side 9 Figur 6.1: Antal leadpartnere i 2014 fordelt på aktørtype Erhvervsfremmeoperatør Innovationsnetværk og klynge Kommunal Privat Statslig Turisme Uddannelse & viden Væksthus Ingen 5 Antallet af private leadpartnere (7) er ikke udtryk for den samlede virksomhedsdeltagelse i vækstforumindsatsen. Hovedparten af projekterne er nemlig specifikt målrettet virksomheder.

13 Figur 6.2: Leadpartnerne i 2014 fordelt på aktørtype og finansieringskilder (mio. kr.) Side Erhvervsfremmeoperatør Innovationsnetværk og klynge Kommunal Privat Statslig Turisme Uddannelse & viden Væksthus Ingen Ser vi på finansieringen af de forskellige leadpartner-typers projekter, fremgår det af figur 6.2, at uddannelses- og vidensinstitutioner er den type leadpartner, som trækker flest investeringsmidler (372 mio. kr.). Hovedparten heraf stammer fra eksterne finansieringskilder. Næst-flest midler bevilges til turismeorganisationer (225 mio. kr.), mens de regionale væksthuse står for i alt 194 mio. kr. Det er værd at bemærke, at de kommunale aktører, som er leadpartnere på næst-flest antal projekt, blot har tiltrukket sjette-flest midler (75 mio. kr.), mens turismeorganisationer som blot har fjerde største antal projekter (13) får næst-flest midler. Dette kan indikere, at visse typer leadpartnere er bedst til at gennemføre større og mere fokuserede strategiske satsninger, mens andre er bedst til at facilitere mange små.

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

ET EFFEKTIVT ERHVERVS- FREMME- SYSTEM

ET EFFEKTIVT ERHVERVS- FREMME- SYSTEM ET EFFEKTIVT ERHVERVS- FREMME- SYSTEM SEKS PRINCIPPER TIL FORENKLING OG VIRKSOMHEDSFOKUS SÅDAN LØFTER VI ERHVERVS- FREMME- INDSATSEN En af nøglerne til fremtidens vækst, velfærd og konkurrencekraft er

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 9. marts 2016 Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 1. Indledning Hovedparten af de regionale erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler fra

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse 9. november 215 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder 27-214 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Energi og miljø... 5 3. Fødevarer...

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark N OTAT Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark Den 9. december 2014 Sags ID: SAG-2014-05834 Dok.ID: 1949169 Baggrund Den 20. juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland

Beskæftigelsesregion Nordjylland Brainstormingseminar 22. september 2008: Arbejdskraft, kompetencer og uddannelse - Styr på viden, behov og samarbejde Nordjylland i overskrifter Sammenhæng mellem: Erhvervsindsatsen Beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Jensen, Anette Keller og Steffen With Afdeling: Erhvervsudvikling og udviklingsområder E-mail: steffen.with@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631960

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Forord Særlige udviklingsinitiativer Tematiske ansøgningsrunder i Effekt af regional erhvervsfremme... 8

Forord Særlige udviklingsinitiativer Tematiske ansøgningsrunder i Effekt af regional erhvervsfremme... 8 Vækstforum Nordjyllands årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Særlige udviklingsinitiativer... 4 Tematiske ansøgningsrunder i 2016... 6 Effekt af regional erhvervsfremme... 8 Regional vækstredegørelse...

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere