Baggrundsmateriale til fremme af et godt undervisningsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsmateriale til fremme af et godt undervisningsmiljø"

Transkript

1 Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen I medfør af 52 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, fastsættes: 1. Skolens regler for orden og samvær skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål. 2. Eleverne og lærerne skal i samarbejde medvirke til et godt arbejdsklima i skolen og i de enkelte klasser og til, at eleverne får forståelse for skolens regler for orden og samvær. Stk. 2. Hvis en elev ikke overholder skolens regler for orden og samvær, skal lærerne gennem samtaler med eleven og hjemmet søge afklaret årsagen hertil med henblik på at bibringe eleven forståelse for ordensreglernes betydning. 3. Bekendtgørelsen fastsætter de øvre rammer for foranstaltninger, der kan iværksættes over for elever, der overtræder skolens ordensregler. Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler for skolen og kan tillige fastsætte principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der ikke overholder ordensreglerne. Stk. 3. Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolens leder, jf. dog 8, stk. 2 og Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen. 5. Over for en elev, der trods forudgående samtaler, påtaler eller advarsler ikke overholder skolens ordensregler, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse: 1) Eftersidning i op til 1 time for elever på klassetrin, jf. 6, stk. 1. 2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge af elever på klassetrin, jf. 6, stk. 2. 3) Varig overflytning til en parallelklasse ved samme skole af elever på klassetrin, jf. 6, stk. 3. 4) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen af elever på klassetrin, jf. 6, stk. 4. 5) Udskrivning af folkeskolen af elever på 10. klassetrin, jf Eftersidning i medfør af 5, nr. 1, er betinget af forudgående meddelelse til hjemmet og af, at eleven er under fornødent tilsyn. Eftersidning må ikke hindre eller væsentligt forsinke en elevs hjemtransport. Stk. 2. Udelukkelse af en elev fra den almindelige undervisning i medfør af 5, nr. 2, er betinget af forudgående meddelelse til hjemmet og af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn. Udelukkelse kan kun i særlige tilfælde finde sted to gange inden for samme skoleår. Stk. 3. Varig overflytning af en elev til en parallelklasse ved samme skole i medfør af 5, nr. 1

2 3, er betinget af, at forældrene forudgående har haft lejlighed til at udtale sig. Stk. 4. Skolelederen kan iværksætte overflytning til en anden skole i kommunen i medfør af 5, stk. 4, hvis eleven, dennes forældre og skolelederen ved den nye skole kan tilslutte sig overflytningen, og hvis overflytningen ikke vil medføre merudgifter for kommunen. Stk. 5. Hvis overflytning ikke kan gennemføres efter stk. 4, træffer kommunalbestyrelsen på grundlag af indstilling fra skolelederen og efter hensyntagen til forældrenes ønske om, til hvilken anden skole eleven skal overføres, beslutning om overflytning skal finde sted, og i bekræftende fald til hvilken skole, overflytning skal ske. 7. Udskrivning af folkeskolen af en elev på 10. klassetrin, jf. 5, nr. 5, besluttes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolelederen, jf. dog stk. 3. Før indstilling afgives, skal eleven have haft lejlighed til at udtale sig. Er eleven undergivet forældremyndighed, skal tillige forældrene have haft lejlighed til at udtale sig. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at en elev, der i medfør af 5, nr. 5, udskrives af folkeskolen, overflyttes til en anden uddannelses- eller beskæftigelsesforanstaltning. Stk. 3. Hvis eleven kan tilslutte sig udskrivningen, kræves der ikke tilslutning fra kommunalbestyrelsen. 8. Legemlig straf må ikke anvendes. Stk. 2. For at afværge, at elever øver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang. Stk. 3. En elev, over for hvem der anvendes magt af den i stk. 2 nævnte karakter, kan af læreren omgående udelukkes fra klassen, hvorefter skolelederen træffer beslutning om de nødvendige videre foranstaltninger. 9. I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en elevs uhensigtsmæssige opførsel skyldes sociale og emotionelle vanskeligheder, skal skolen i stedet for iværksættelse af foranstaltningen efter 5 rette henvendelse til pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og/eller til de sociale myndigheder. Stk. 2. Henvendelse til de sociale myndigheder om problemer, der ligger uden for bestemmelserne om underretningspligt i lov om social bistand, må normalt ikke ske, før skolen forgæves har opfordret forældrene til selv at rette henvendelse hertil. Forældrene skal i alle tilfælde underrettes om enhver henvendelse til de sociale myndigheder. 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 457 af 10. juli 1986 med tilhørende cirkulære af 10. juli 1986 om fremme af god orden i folkeskolen ophæves. Undervisningsministeriet, den 12. januar

3 VEJLEDNING OM FORANSTALTNINGER TIL FREMME AF GOD ORDEN I FOLKESKOLEN Gældende VEJ nr 14 af 12/01/1995. Bekendtgjort i Ministerialtidende. I tilslutning til den samtidigt udsendte bekendtgørelse nr. 27 af 12. januar 1995 om fremme af god orden i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 52, meddeles følgende: Bestemmelserne i bekendtgørelsen skal ses i sammenhæng med den pædagogiske praksis, som folkeskoleloven lægger op til. Det er i den forbindelse vigtigt, at eleverne og lærerne i samarbejde skaber et godt arbejdsklima, og at eleverne får forståelse for skolens ordensregler og for den omgangstone og de samværsformer, der hersker på skolen. Det er endvidere væsentligt, at den enkelte elev bliver gjort medansvarlig for egen udvikling i skoleforløbet og for eget og klassens arbejde. Om elevernes forståelse for skolens ordensregler og øvrige normer for samvær på skolen samt betydningen heraf henvises til, at blandt andet»klassens tid«kan anvendes til dette formål. Bekendtgørelsen angiver de maksimale - eller strengeste - foranstaltninger, der kan iværksættes over for en elev, der tilsidesætter skolens regler for orden og samvær, således også hvilke foranstaltninger vedrørende udelukkelse af eleven fra den daglige undervisning samt flytning af eleven fra klassen, der kan iværksættes. Der er derimod intet til hinder for en iværksættelse af åbenbart mildere foranstaltninger. Et eksempel på en mindre indgribende foranstaltning er at sætte eleven»uden for døren«i nogle minutter eller op til resten af den pågældende lektion. Skolens almindelige tilsynsforpligtelse skal også efterleves under forløbet af disse foranstaltninger. Bekendtgørelsens bestemmelser om iværksættelse af foranstaltninger i medfør af 4 og 5 over for en elev, der gentagne gange tilsidesætter skolens regler, tages først i anvendelse, efter at det forgæves har været forsøgt i samarbejde med eleven og hjemmet at afdække årsagen hertil. Tilsvarende bør det vurderes, om eleven har behov for specialundervisning eller specialpædagogisk bistand, eller om der er behov for inddragelse af de sociale myndigheder. ad 1 I henhold til folkeskolelovens 44, stk. 4, fastsætter skolebestyrelsen skolens ordensregler, og i henhold til 44, stk. 2, fastsætter skolebestyrelsen principper for samarbejdet mellem skole og hjem og for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen. Adgangen til at fastsætte skolens ordensregler omfatter hele skolens virksomhed, herunder skolefritidsordningen og fritidsundervisningen efter lovens 3, stk. 3. Bekendtgørelsens bestemmelser i 4, 5 og 6 om anvendelse af de maksimale foranstaltninger retter sig mod selve undervisningsforløbet i børnehaveklasse til og med 10. klasse, hvorimod bestemmelserne i øvrigt, herunder forbudet mod anvendelse af legemlig straf samt bestemmelserne om nødvendig magtanvendelse er gældende for hele skolens virksomhed, jf. neden for ad 8. Mindre indgribende foranstaltninger end bekendtgørelsens vil kunne anvendes for hele skolens virksomhed, jf. ovenfor under indledningen. Af folkeskolelovens 35 fremgår, at forældrene, d.v.s. forældremyndighedens indehaver eller den, der faktisk sørger for barnet, har ansvaret for, at barnet opfylder undervisningspligten, og 3

4 at de ikke må lægge hindringer i vejen herfor. Det indebærer, at barnet skal være til stede på skolen i den tid, undervisningen i alle fag foregår, herunder tilbuds- og valgfag. Medens bekendtgørelsens bestemmelser om foranstaltninger, eksempelvis foranstaltninger i medfør af 4 og 5, nr. 1) og 2), vil kunne tages i anvendelse over for enkeltforsømmelser, der alene har karakter af almindeligt sløseri hos eleven, vil iværksættelse heraf ikke være hensigtsmæssig over for omfattende forsømmelser, der ikke kan bringes til ophør gennem lærerens samtale med eleven og hjemmet. Forsømmelser af denne karakter kan være tegn på, at foranstaltninger efter bekendtgørelsens 9 vil være påkrævet. I tilfælde af gentagne skoleforsømmelser vil sagen også kunne indbringes for de sociale myndigheder, se ad 9. ad 2 Af folkeskolelovens 18 fremgår, at undervisningens nærmere planlægning og tilrettelæggelse i videst muligt omfang skal foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at læreren skal sikre, at alle elever stilles over for nye udfordringer - intellektuelt, følelsesmæssigt, socialt og med hensyn til opbygning af værdier og holdninger. ad 3 Som anført oven for udgør bekendtgørelsens bestemmelser de øvre rammer for iværksættelse af foranstaltninger over for elever, der tilsidesætter skolens ordensregler. I forbindelse med fastsættelse af ordensregler for skolen kan skolebestyrelsen fastsætte principper for iværksættelse af foranstaltninger over for en elevs overtrædelse af ordensreglerne. Foranstaltninger, der går ud over bekendtgørelsens rammer, kan ikke tages i anvendelse, hvorimod der ikke er noget til hinder for, at der anvendes mindre indgribende foranstaltninger, jf. det anførte under indledningen. Gennem repræsentation i skolebestyrelsen medvirker både lærere og elever ved udarbejdelsen af ordensreglerne. Det anbefales, at også skolens elevråd inddrages i udarbejdelsen af ordensreglerne. Af folkeskolelovens 45, stk. 2, fremgår, at skolens leder træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever. Bestemmelsen er dog ikke til hinder for, at skolelederen af praktiske grunde kan delegere sin beføjelse til den enkelte lærer om beslutning om iværksættelse af dels åbenbart mildere foranstaltninger end de i bekendtgørelsen beskrevne, dels beslutning om midlertidig overflytning til anden undervisning på skolen i medfør af 4. Lærerens beslutning om iværksættelse af disse foranstaltninger sker under ansvar over for skolens leder. ad 4 Denne foranstaltning kan anvendes over for elever på alle klassetrin, hvor en indgriben, eventuelt af akut karakter, skønnes påkrævet, fx hvis en elev - trods påtaler - udviser en sådan forstyrrende adfærd, at undervisningen ikke kan gennemføres. Overflytning vil også kunne tages i anvendelse i de situationer, hvor eleven fx har chikaneret læreren eller en klassekammerat så alvorligt, at elevens fortsatte tilstedeværelse i klassen vil være nedværdigende eller ærekrænkende for den pågældende. Midlertidig overflytning til anden undervisning forudsætter normalt, at læreren forudgående har indgået aftale herom med den modtagende lærer. Foranstaltningen kan være af en varighed fra op til resten af den pågældende lektion til resten af den pågældende skoledag. Overflytningen forudsætter, at hensynet til undervisningen af resten af klassen gør det påkrævet. Om foranstaltninger over for en elevs voldelige adfærd henvises der til bemærkningerne 4

5 nedenfor ad 8. Baggrundsmateriale til fremme af et godt ad 5 Iværksættelse af disse foranstaltninger træffes udelukkende af skolelederen eller dennes stedfortræder og finder alene sted, når tungtvejende grunde taler herfor. Ud over hovedformålet med at søge elevens vanskeligheder afhjulpet vil fx hensynet til resten af klassen kunne være et forhold, der betinger iværksættelse af en foranstaltning efter 5. ad 6 Stk. 1. Eftersidning kan normalt kun finde sted i umiddelbar tilknytning til elevens sidste lektion den dag, eftersidning skal ske. Eventuelle andre tidspunkter for elevens forbliven på skolen uden for undervisningstiden må derfor aftales med forældrene. Stk. 2. Udelukkelse i indtil en uge fra den almindelige undervisning er blandt andet betinget af, at eleven i udelukkelsesperioden er under fornødent tilsyn. Betingelsen anses for opfyldt, hvis kun den ene af forældrene er udearbejdende, eller hvis eleven kan opholde sig hos familie eller andre inden for den normale skoletid. I modsat fald må skolen sørge for, at eleven kan være under et sådant dagligt tilsyn, som må anses for passende for elever på det pågældende alderstrin. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på de muligheder, der kan være for en midlertidig anbringelse på et fritidshjem/skolefritidsordning eller en tilsvarende institution. I givet fald må eleven kunne opholde sig og beskæftiges nogle timer dagligt på selve skolen. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsen om tilsyn med eleverne i skoletiden. Denne form for udelukkelse fra undervisningen er kun hensigtsmæssig, når der er grund til at antage, at udelukkelsen vil motivere eleven til en bedre opførsel. Under alle omstændigheder vil der være grund til at tage spørgsmålet om iværksættelse af andre egnede forholdsregler op til overvejelse, senest i forbindelse med en elevs fornyede udelukkelse inden for samme skoleår, jf. herved bekendtgørelsens 9. Stk. 3. Varig overflytning til parallelklasse ved samme skole vil ligesom de ovenfor omtalte foranstaltninger kunne iværksættes af skolens leder uden forelæggelse for de kommunale skolemyndigheder. Stk Den skole, som eleven overflyttes til, vil - i modsætning til den ansøgte overflytning i medfør af folkeskolelovens 36, stk. 2 - overtage distriksskolens forpligtelser. Dette kan medføre, at kommunens overordnede økonomiske retningslinier, fx om klassekvotienter, ikke kan følges, og/eller indebære andre merudgifter, fx transportudgifter til den overflyttede elev, jf. også nedenfor om overflytning til en privatskole. En forudsætning for ikke at inddrage kommunalbestyrelsen i en overflytning er derfor, at alle betingelser i 6, stk. 3, kan opfyldes. Forældrene har under alle omstændigheder ret til at blive hørt i sager om overflytning. Hensigten hermed er blandt andet at skabe forståelse for, at flytningen iværksættes som et forsøg på at afhjælpe elevens vanskeligheder. Forældrene har endvidere altid ret til at fremsætte ønske om overflytning til een bestemt skole, som herefter skal søges imødekommet. Kan forældrenes ønske ikke imødekommes, er skolemyndighederne dog ikke forpligtet til at søge yderligere ønsker fra forældreside opfyldt. Overflytning til en privat skole kræver forældrenes samtykke, jf. folkeskolelovens 22, stk. 2, og forældrene kan forlange, at kommunen afholder udgifterne til barnets undervisning i en privat skole og - som ved overflytning til en anden folkeskole i kommunen - eventuelle særlige udgifter ved barnets befordring til og fra skolen. Overflytning til en anden skole kan ske forsøgsvis, således at der først efter en vis tids forløb tages endelig stilling til, om eleven kan forblive i den nye skole, eller om eleven, hvis 5

6 flytningen ikke har haft den ønskede virkning, må flyttes tilbage til sin oprindelige skole. Denne må i så fald tage stilling til, hvilke forholdsregler der herefter skal iværksættes, se nærmere nedenfor under bemærkningerne ad 9. Overflytning af en elev til en anden skole udelukker ikke den nye skole fra på et senere tidspunkt at rejse spørgsmål om fornyet skoleflytning af eleven, herunder om eventuel tilbageflytning. ad 7 Med virkning fra 1. august 1994 er der indført ændrede reaktionsmuligheder over for elever på 10. klassetrin. Under skærpede omstændigheder - og hvis de øvrige foranstaltninger viser sig uanvendelige - kan elever på 10. klassetrin udskrives af folkeskolen og overflyttes til andre uddannelses- eller beskæftigelsesforanstaltninger. Lovens bestemmelse tager sigte på elever, der tilsidesætter mødepligten, eller som på anden måde forsømmer eller obstruerer undervisningen. Hvis eleven kan tilslutte sig udskrivningen - for elever, der er undergivet forældremyndighed efter samråd med forældrene - er kommunalbestyrelsens godkendelse af selve udskrivningen ikke påkrævet. En udskrivning, der finder sted på skolemyndighedernes initiativ, indebærer dog under alle omstændigheder en pligt for kommunen til at sørge for, at eleven optages i et videre uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. Reglen skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse om ungdomsvejledning, hvoraf fremgår, at kommunerne har en generel forpligtelse til at tilbyde vejledning og rådgivning i forbindelse med overgangen fra skole til fortsat uddannelse eller beskæftigelse til unge, der har opfyldt undervisningspligten. ad 8 Bestemmelsen om, at legemlig straf ikke må anvendes, gælder undtagelsesfrit og for hele skolens virksomhed, herunder elever i fritidsundervisning og i skolefritidsordningen. Under særlige omstændigheder kan anden fysisk magtanvendelse finde sted, jf. 8, stk. 2, hvorefter der kan anvendes magt for at afværge, at en elev øver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting. Det forudsættes ved indgriben efter 8, at der foreligger en overhængende fare for eller påbegyndt overgreb fra elevens side, som det ikke er muligt at hindre eller standse på anden måde. Udstrækkes magtanvendelsen, således at den åbenbart går videre end nødvendigt for at bringe overgrebet til ophør, eller sættes den først ind, efter at overgrebet er ophørt, vil der foreligge en overtrædelse af 8, stk. 1, idet indgrebet herved får karakter af legemlig straf. Bestemmelsen i 8, stk. 3, skal ses i sammenhæng med bestemmelsen i 4, se ovenfor. Begge bestemmelser har som baggrund, at der kan være behov for, at en elev i særlige tilfælde omgående udelukkes fra klassens undervisning, hvis undervisningen skal kunne fortsætte på tilfredsstillende måde. I 8, stk. 3, tænkes på de situationer, hvor eleven fx har truet med eller anvendt fysisk eller psykisk vold over for læreren eller en klassekammerat på en sådan måde, at elevens tilstedeværelse åbenbart vil være til skade for den pågældende. I sådanne tilfælde vil eleven om nødvendigt kunne fjernes fra klassen med magt, jf. 8, stk. 2. Det understreges, at magtanvendelsen ikke må anvendes som legemlig afstraffelse, jf. 8, stk. 1. Indgriben efter 8, stk. 3, i sådanne situationer vil også være omfattet af skolens tilsynspligt med eleverne, jf. bekendtgørelse om skolernes tilsynspligt. Beslutning om udelukkelse i medfør af 8, stk. 3, fra klassens undervisning træffes alene af læreren i modsætning til situationen i 4, hvor udelukkelse kræver skolelederens tilslutning, medmindre skolelederen har delegeret sin beslutningskompetence også i disse situationer til lærerne. Begrundelsen for, at en lærer umiddelbart har beslutningskompetencen til udelukkelsen i 6

7 voldssituationerne i 8 er, at læreren her har behov for at træffe en hurtig afgørelse. Det bemærkes dog, at skolelederen omgående skal underrettes af læreren - eller SFOmedarbejderen - med henblik på iværksættelse af videre nødvendige foranstaltninger, fx overflytning af eleven til en anden klasse eller til en anden skole, og/eller med henblik på indstilling af eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering m.m. ad 9 En elev med sociale og emotionelle vanskeligheder vil sædvanligvis ikke have gavn af de i bekendtgørelsen nævnte foranstaltninger. Som oftest er en sådan elevs adfærd en reaktion på forhold i omgivelserne, som eleven ikke har lært at forstå at forholde sig til eller at respektere. I bekendtgørelsen er det derfor fremhævet, at skolens indsats over for en sådan elev først og fremmest må være pædagogisk, og at der bør støttes med specialundervisning og anden form for specialpædagogisk bistand. Da hovedformålet med en sådan støtte netop er at give den pågældende elev mulighed for at tilegne sig mere acceptable adfærdsmåder, bør den i videst muligt omfang gives i eller i tilknytning til det almindelige skolemiljø. Opmærksomheden henledes på, at lov om social bistand fastsætter nærmere regler om underretningspligt til kommunalbestyrelsen, hvis man får kendskab til, at en person har behov for social bistand, jf. bistandslovens 19 og 20. Uden for disse bestemmelsers område kan det dog også i nogle tilfælde være nødvendigt, at skolen optager samarbejde med de sociale myndigheder med henblik på afhjælpning af en elevs problemer. Skolen bør dog forud opfordre forældrene til selv at rette henvendelse til de sociale myndigheder om støtte til afhjælpning af elevens problemer, ligesom skolens henvendelse til de sociale myndigheder normalt kun må ske i forståelse med forældrene. Det er i sådanne tilfælde vigtigt, at elevens helhedssituation er så velbeskrevet som muligt. Henvendelsen skal derfor normalt ske efter samråd med pædagogisk-psykologisk rådgivning, eventuelt gennem denne, og efter forudgående orientering af forældrene. Undervisningsministeriet, den 12. januar

8 Skolelederens kompetence i forbindelse med forflyttelse/bortvisning af elever Danmarks Skolelederforenings konsulenter får et forbløffende stort antal henvendelser fra skoleledere, som enten er i tvivl om eller har fået problemer i forbindelse med forflyttelse af en elev. Det drejer sig typisk om en elev, som af disciplinære, sociale eller andre årsager ønskes flyttet til en anden af kommunens skoler. Mange skoleledere tror, at dette falder ind under folkeskolelovens 45 stk 2, hvor der står, at skolelederen træffer alle konkrete afgørelser vedr. eleverne. Imidlertid er det 'Bekendtgørelse nr. 27. af om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen', der finder anvendelse. I 5 står der herom: Stk. 1. Over for en elev, der trods forudgående samtaler, påtaler eller advarsler ikke overholder skolens ordensregler, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse: 1)Eftersidning i op til 1 time for elever på klassetrin, jf. 6, stk. 1. 2)Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge af elever på klassetrin, jf. 6, stk. 2. 3)Varig overflytning til en parallelklasse ved samme skole af elever på klassetrin, jf. 6, stk. 3. 4)Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen af elever på klassetrin, jf. 6, stk. 4. 5)Udskrivning af folkeskolen af elever på 10. klassetrin, jf. 7. I 6 stk 4 og 5 står der: Stk. 4. Skolelederen kan iværksætte overflytning til en anden skole i kommunen i medfør af 5, stk. 4, hvis eleven, dennes forældre og skolelederen ved den nye skole kan tilslutte sig overflytningen, og hvis overflytningen ikke vil medføre merudgifter for kommunen. Stk. 5. Hvis overflytning ikke kan gennemføres efter stk. 4, træffer kommunalbestyrelsen på grundlag af indstilling fra skolelederen og efter hensyntagen til forældrenes ønske om, til hvilken anden skole eleven skal overføres, beslutning om overflytning skal finde sted, og i bekræftende fald til hvilken skole, overflytning skal ske. Sagt med andre ord: Hvis eleven, forældrene og den modtagende skoleleder er enige i beslutningen, kan den iværksættes uden videre (hvis det i øvrigt ikke koster noget), men hvis forældrene f.eks. IKKE bifalder overflytningen, så skal forvaltningschefen inddrages. I de fleste kommuner er kommunalbestyrelsens kompetence efter 6 stk. 4 delegeret til forvaltningschefen, men det er under alle omstændigheder ham, der skal gå videre med sagen. For at være på den sikre side i sagsbehandlingen kan det derfor kun anbefales altid at inddrage forvaltningen, før man meddeler forældrene, at man ønsker at forflytte deres barn. På den måde undgår man som skoleleder risikoen for at blive underkendt efterfølgende. Det er totalt ødelæggende for et i forvejen belastet samarbejde med de pågældende forældre, hvis de får medhold i, at eleven ikke skal flyttes, eller at man har benyttet en forkert procedure. Til slut skal blot nævnes, at mange skoleledere, som har været i klemme i forbindelse med denne problemstilling, har handlet ud fra en overbevisning om, at deres forvaltning efterfølgende ville give dem medhold i deres dispositioner; praksis har vist, at det får man ikke altid - og især ikke, når man Emne:ikke har handlet i overensstemmelse med bekendtgørelsen. 8

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen I medfør af 52, 1. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes: 1. Skolens leder oplyser ved hvert skoleårs

Læs mere

Antimobbestrategi 2017

Antimobbestrategi 2017 Antimobbestrategi 2017 Denne antimobbestrategi, som også omfatter strategi for digital mobning, har afsæt i skolens værdigrundlag samt det værdiregelsæt og den antimobbestrategi, som blev vedtaget i skolebestyrelsen

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Værdiregelsæt for Pedersborg Skole og Sfo

Værdiregelsæt for Pedersborg Skole og Sfo Side 1 af 10 Indledning: Værdiregelsæt for Pedersborg Skole og Sfo Dette værdiregelsæt er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for elever, forældre, medarbejdere og ledelse og godkendt

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PÅ H. C. ANDERSEN SKOLEN 2012

PÅ H. C. ANDERSEN SKOLEN 2012 1 PÅ H. C. ANDERSEN SKOLEN 2012 2 Vi arbejder ikke med en navngiven antimobbestrategi, idet det signalerer, at vore forventninger umiddelbart er, at elever mobber hinanden. Derfor har vi navngivet vores

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 25. MAJ 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 25. MAJ 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat TIRSDAG DEN 25. MAJ 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Vejledning om reglerne for sygeundervisning

Vejledning om reglerne for sygeundervisning Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750 Vejledning om reglerne for sygeundervisning 17.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats mod mobning på skolerne

Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats mod mobning på skolerne 2007/2 BSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. januar 2008 af Christine Antorini (S), Kirsten Brosbøl (S), Carsten Hansen (S), Leif Lahn Jensen

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Islev skoles værdiregelsæt, politikker, trivselspolitik og samværsregler

Islev skoles værdiregelsæt, politikker, trivselspolitik og samværsregler 22/3-2018: Der er nyt værdiregelsæt på vej, da Skolebestyrelsen i øjeblikket arbejder med det. Islev skoles værdiregelsæt, politikker, trivselspolitik og samværsregler På Islev skole ønsker vi, at både

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012 Inklusion og specialundervisning 12. juni 2012 1 Lov nr. L 103 Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole. Loven

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder Dagsorden Dato 15. september 2009 Tid 18-21 Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder 2 Elever Der er valgt nyt formandskab for elevrådet. Formand: Madalina Visan fra 9A. Næstformand: Malene

Læs mere

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven:

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Magtanvendelse Hvad må man? Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Kap. 3 Strafbarhedsbetingelser 13. Handlinger

Læs mere

Til Holstebro Kommune. Att. Thomas Born Schmidt. Skolebestyrelsen i Holstebro Kommune

Til Holstebro Kommune. Att. Thomas Born Schmidt. Skolebestyrelsen i Holstebro Kommune Til Holstebro Kommune Att. Thomas Born Schmidt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen I medfør af 5, stk. 6, 3. pkt., 11 a, stk. 6, og 56, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Ordensregler på Mølholm Skole.

Ordensregler på Mølholm Skole. Ordensregler på Mølholm Skole. Uddrag af visioner for Mølholm Skole. På Mølholm Skole vil vi trivsel for alle. På Mølholm Skole skal tryghed, humor og de fysiske rammer medvirke til, at alle føler tilknytning.

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. 1 of 6 Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2

Læs mere

Lov om kommunale internationale grundskoler

Lov om kommunale internationale grundskoler LOV nr 609 af 06/05/2015 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 025.88S.541 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1534 af 11/12/2015

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 04-10-2018 1. Indledning

Læs mere

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. januar 2018 Generelt Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Skrivelse om ændring af lov om social service(kontinuitet I anbringelsen m.v.)

Skrivelse om ændring af lov om social service(kontinuitet I anbringelsen m.v.) SKR nr 9192 af 22/04/2009 Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2009-610 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse om

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Voldspolitik & politik for uacceptabel adfærd i Lysabild Børneunivers.

Voldspolitik & politik for uacceptabel adfærd i Lysabild Børneunivers. Voldspolitik & politik for uacceptabel adfærd i Lysabild Børneunivers. Indhold Voldspolitik på Lysabild Skole... 3 Målsætning vold og trusler... 3 Handleplan... 3 Lysabilds Skoles mobbepolitik... 4 Hvornår

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Behandling af klager over mobning på skolerne

Behandling af klager over mobning på skolerne Behandling af klager over mobning på skolerne J.nr.: 17.01.00 K09 Sagsnr.: 17/28327 BESLUTNINGSTEMA Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen. Den 1. august 2017 trådte en lovændring

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden

Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden Side 1 af 6 Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden VEJ nr 10 af 10/01/1995 (Gældende) LBK Nr. 730 af 21/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Notatark Revision 2018 Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Denne styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Kolding Kommune er vedtaget af Byrådet i Kolding efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Øvelse: Hændelser med magtanvendelse i skolen

Øvelse: Hændelser med magtanvendelse i skolen 1 Læs hele casen her: Min søn i 7. klasse har gennem nogen tid haft lidt problemer omkring skolegangen. Fagligt har han et niveau svarende ca. til gennemsnittet - så det er ikke her, problemet er. Der

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og IBC Kolding. om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og IBC Kolding. om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb Driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og IBC Kolding om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb Indledning Med baggrund i Rammeaftale om partnerskab mellem Kolding Kommune og IBC Kolding

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet Gladsaxe Kommune 2017 1 Indhold Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 5 Skolebestyrelsens beføjelser... 6 Skolelederen... 7 Elevråd...

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne BEK nr 715 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

ANTIMOBBESTRATEGI FOR

ANTIMOBBESTRATEGI FOR ANTIMOBBESTRATEGI FOR Hannæs Østerild Skole og SFO 2017 Trivselsplan for Hannæs-Østerild Skole og SFO Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for at eleverne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og Hansenberg. om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og Hansenberg. om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb Driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og Hansenberg om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb Indledning Med baggrund i Rammeaftale om partnerskab mellem Kolding Kommune og Hansenberg

Læs mere

Orientering om regler for afholdelse af pædagogiske dage/weekends, omlægning af undervisningstiden samt regler for skoleovertagelser.

Orientering om regler for afholdelse af pædagogiske dage/weekends, omlægning af undervisningstiden samt regler for skoleovertagelser. Orientering om regler for afholdelse af pædagogiske dage/weekends, omlægning af undervisningstiden samt regler for skoleovertagelser. Lovgrundlag Folkeskoleloven 15 : Skoleåret begynder den 1. august og

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Nærværende notat har til hensigt at skabe overblik over ministeriets vejledning om anvendelsen af folkeskolelovens 16 b om konvertering af undervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Procedureretningslinje for indstilling, visitation og revisitering til specialpædagogisk bistand Jammerbugt Kommune

Procedureretningslinje for indstilling, visitation og revisitering til specialpædagogisk bistand Jammerbugt Kommune Procedureretningslinje for indstilling, visitation og revisitering til specialpædagogisk bistand Jammerbugt Kommune Indhold Indstilling til PPV og rådgivning... 2 Handlinger... 2 Lovgivning Indstilling...

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Byrådets beslutninger om delegation af beslutningskompetence præciseres nedenfor i kompetencefordelingsskema.

Byrådets beslutninger om delegation af beslutningskompetence præciseres nedenfor i kompetencefordelingsskema. ilag 2: Kompetencefordeling og ledelsesstruktur [til top] 1. Kompetencefordeling yrådets beslutninger om delegation af beslutningskompetence præciseres nedenfor i kompetencefordelingsskema. Hovedpunkterne

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Godkendelse af specialundervisning

Læs mere

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN Risskov, den 15.januar 2013 Kære forældre på Vejlby skole og Jellebakkeskolen Så skal der være valg til skolebestyrelsen for den nye skole, som opstår af fusionen mellem Vejlby skole og Jellebakkeskolen.

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen

Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen Konfliktberedskab på det kommunale område (Vejledningen omfatter ikke overenskomststridige strejker og tjenestemænds arbejdsnedlæggelser)

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere