COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015"

Transkript

1 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015

2 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse af ansvar Hvad er magt og magtanvendelse? Det offentliges virke - hvilken opgave løser du? Institutioner, skoler, sociale sager Principper for offentlig forvaltning Bærende og saglige værdier i opgaveløsningen Institutionens beslutninger og afgørelser ( husregler ) Lovlig magtanvendelse - nødværge og nødret

3 Hvem bestemmer? Grundlæggende har alle ret til at bestemme over sig selv også barnet Barnet er dog underlagt forældrenes myndighed, men har visse grund- og partsrettigheder Forældre, offentlige opgaveløsere og andre har pligt til at drage omsorg for og beskytte børn Fysisk magt kræver særlig (skærpet) hjemmel og kan straffes, hvis hjemmelen overskrides Hånende, nedværdigende behandling, tortur og frihedsberøvelse er aldrig tilladt og er efter omstændighederne strafbart

4 Hvem bestemmer? Forældremyndigheden skal drage omsorg for og beskytte barnet og træffe afgørelser på barnets vegne - heri ligger, at der skal sørges for undervisning, behandling m.v. (evt. i samarbejde med de generelle tilbud) Hvis deres omsorg for barnet ikke er tilstrækkelig og det antages, at barnet har behov for den type af sociale foranstaltninger, der findes i kap. 11 i serviceloven, så har den offentligt ansatte pligt til at underrette kommunen efter 153 Kommunen har pligt til at orientere underretter, om der iværksættes en undersøgelse efter serviceloven

5 Hvad er magtanvendelse? "Magtanvendelse" kan defineres som et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten. Der er tale om et aktivt indgreb, som sættes i værk overfor en person, der aktivt modsætter sig eller forholder sig passivt til et konkret tilbud eller opfordring. Den fysiske magtanvendelse kan således være, at barnet fastholdes eller føres væk fra stedet.

6 Hvad er din opgave? Daginstitution Skole SFO Samarbejde med forældrene Opgaver i henhold til plan, lagt efter serviceloven (Dag)behandlingssted (Anbringelsessted)

7 Offentlig forvaltning Offentlig opgaveløsning hviler på nogle grundprincipper: Legalitetsprincippet - krav om hjemmel Princippet om saglig forvaltning forbud mod magtfordrejning Proportionalitetsprincippet Lighedsprincippet Officialprincippet undersøgelsesprincippet

8 Fortolkning af opgaven Folketinget placerer ved lov en opgave i en institution/sektor som fx Kommunen, Regionen, Statsforvaltningen og Folkeskolen - hvad er formålet med institutionen/opgaven? - hvilke midler er der til at nå formålet? - hvilke rettigheder har barnet, forældrene og personalet?

9 Fortolkning af opgaven Hvilke værdier skal og kan lovligt tilgodeses i arbejdet/ved løsning af opgaven? - hensyn til omsorg, pædagogik, læring - god opførsel - udfoldelsesmuligheder for barnet - respekt for forældrenes mening - arbejdsvilkår for ansatte - afstemning af hensyn (evt. gennem regler ) - reaktion, når regler ikke overholdes?

10 Fortolkning af opgaven Hvem bestemmer hvad? Beslutninger vedr. barnets forhold/opdragelse = forældrene (hvor langt kan disse række ind i institutionen?) Pædagogik, beslutninger/afgørelser i institutionen = personalet/kommunen Det pædagogiske arbejde: omsorg undervisning/læring pædagogik magtanvendelse? (OBS! Vold/afstraffelse er altid ulovligt)

11 Lovlig magtanvendelse Al fysisk magtanvendelse dvs. ikke fysisk omsorg kræver tilladelse/hjemmel Fysisk magtanvendelse, der ikke er tilladt/hjemlet falder som udgangspunkt ind under straffeloven Fysisk magtanvendelse kan efter omstændighederne være straffri efter reglerne om nødret og nødværge (det er altså ikke en hjemmel til at udøve magt, men en mulighed for ikke at blive straffet, når man gør det alligevel)

12 Forud for magtanvendelse OBS! Magtanvendelse skal så vidt muligt undgås! - overvej altid saglighed er der en alternativ løsning fx tilbagetrækning, barnet kan nås på en anden måde eller? har indgrebet et fremadrettet pædagogisk sigte kan indgrebet begrundes med viden - overvej altid proportionalitet kan et mindre magtindgreb løse problemet stoppes indgrebet tilstrækkeligt hurtigt

13 Barnets behov - hvilke behov har barnet? - hvem bestemmer hvad over barnet? - hvilke rettigheder har barnet? Ex. på barnets konventionsrettigheder Ret til beskyttelse Ret til at blive set hørt og anerkendt - alt under hensyntagen til de rettigheder og pligter, der gælder for barnets forældre

14 Barnets rettigheder - barnets tarv skal komme i første række - barnet skal sikres den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for dets trivsel under hensyntagen til de rettigheder og pligter, der gælder for barnets forældre - det skal sikres, at omsorg for eller beskyttelse af børn er i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat af kompetente myndigheder, særligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, personalets antal og egnethed samt sagkyndigt tilsyn

15 Barnets rettigheder - et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, skal sikres retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet - barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed. - barnet skal gives mulighed for at udtale sig i enhver behandling ved dømmende myndighed eller forvaltningsmyndighed af sager, der vedrører barnet, enten direkte eller gennem en repræsentant

16 Forældremyndigheden - skal drage omsorg for barnet - træffer afgørelse om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov - skal behandle barnet med respekt og værne det mod fysiske og psykiske overgreb Forældremyndighed kan være fælles, men kan ikke deles midt over det betyder, at forældre med fælles forældremyndighed skal være enige om væsentlige beslutninger

17 Forældremyndigheden - kan ikke tages fra forældrene, men kan overføres til kun den ene af forældrene eller en 3-person, der søger om det (afgøres af domstolene ved uenighed) - de sociale myndigheder kan træffe visse afgørelser om barnets forhold både med og uden samtykke - herunder anbringe barnet uden for hjemmet (forældremyndigheden bevares, men udhules ) barnet kan bortadopteres uden samtykke

18 Institutioner - hvad er formålet med institutionen? - hvilke midler er der til at nå formålet? - hvilke rettigheder har barnet, forældrene og personalet?

19 Aktørerne - forældrene (og andre voksne) udviklingen er gået mod individualisering, rettigheder og retssikkerhed - barnet udviklingen er gået mod det nye barnesyn, rettigheder, retssikkerhed - personalet forskellige typer af ansættelsesrettigheder (lovfæstede og forhandlede)

20 Daginstitutioner Eksempler på opgaver/formål: - skal give børn omsorg og støtte - skal sikre udvikling af sociale og almene færdigheder - skal give barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne - skal sikre medbestemmelse og medansvar

21 Skolen Eksempler på opgaver/formål: - skal give eleverne kundskaber og færdigheder - skal give dem forståelse for andre lande og kulturer - skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre (BEK nr. 697 af 23/06/2014 fremme af god orden i folkeskolen - magt for at afværge, at eleven øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting)

22 Servicelovens formål Servicelovens målgruppe er de socialt udsatte børn, der har behov for foranstaltninger efter kapitel 11 i serviceloven Formålet med serviceloven er: at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende

23 Nødværge 13 Nødværge: Handlinger foretagne i nødværge er straffri - hvis de er nødvendige for at modstå eller afværge et overhængende uretmæssigt angreb - og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt (Afgøres af domstolene (anklagemyndighed))

24 Nødret 14 Nødret: En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke - når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods - og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning (Afgøres af domstolene (anklagemyndighed))

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere