Procedureretningslinje for indstilling, visitation og revisitering til specialpædagogisk bistand Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedureretningslinje for indstilling, visitation og revisitering til specialpædagogisk bistand Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Procedureretningslinje for indstilling, visitation og revisitering til specialpædagogisk bistand Jammerbugt Kommune Indhold Indstilling til PPV og rådgivning... 2 Handlinger... 2 Lovgivning Indstilling... 5 PPV og forslag til foranstaltninger... 5 Handlinger... 5 Inden for skolens rammer...10 Henvisning til enkeltintegreret undervisning eller anden skole...12 Lovgivning PPV...12 Indstilling til Visitationsudvalg...12 Handlinger...12 Lovgivning indstilling til Visitationsudvalg...15 Visitation...15 Handlinger...15 Revisitering...18 Handlinger

2 Denne procedurebeskrivelse har til formål at sikre en gennemskulighed for alle aktører i forhold til indstilling, visitation og revisitering af børn og elever med særlige behov. Specialpædagogisk bistand Henvisning til specialundervisning, der ikke er af foreløbig karakter, forudsætter, at der er foretaget en pædagogisk-psykologisk vurdering af eleven, jf. 12, stk. 2, i folkeskoleloven. Baggrunden for kravet om en pædagogisk-psykologisk vurdering er, at elevens behov for særlig støtte skal vurderes af sagkyndige. Den pædagogisk-psykologiske vurdering og forslag til foranstaltning giver således skolelederen et sagligt solidt grundlag til at træffe beslutninger om iværksættelse, fortsættelse, ændring eller ophør af den specialpædagogiske bistand. Der er 4 trin i processen, og eleven vil i udgangspunktet altid havde været indstillet til PPR forud for det videre forløb: Indstilling til PPV PPV og forslag til foranstaltninger Indstilling til specialpædagogisk bistand Visitation For at sikre en ensartet, kvalitativ og gennemskuelig proces er det nødvendigt at beskrive hvert trin, desuden er der behov for at beskrive revisitationsprocessen. Indstilling til PPV og rådgivning Lovgrundlag Folkeskoleloven 3 stk. 2 Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 2 Ansvarshavende Skoleleder Evt. på initiativ fra Sundhedsplejeske, klasselæreren eller forældre Samarbejde Formål med indstillingen Efter samråd med forældre og PPR PPRs vurdering af elevens støttebehov og forslag til foranstaltninger. Handlinger Forudgående møde med forældre og relevante fagpersoner med kendskab til eleven. 2

3 Handling ved elever, der har behov for mindre end 9 timers ugentlig støtte, og hvor støtten sker inden for rammerne af den almindelige undervisning. Skolelederen træffer beslutningen om henvisning til en pædagogisk-psykologisk vurdering efter samråd med eleven, forældrene og PPR. Da det imidlertid ikke kan udelukkes, at skolens leder i helt særlige tilfælde kan have brug for en pædagogiskpsykologisk vurdering af en elev, der har behov for støtte i mindre end 9 undervisningstimer ugentligt, er der i bekendtgørelsens 15 fastsat regler herom. Formålet med den pædagogiskpsykologiske vurdering er at belyse elevens kompetencer med henblik på at yde skolen samt eleven og forældrene rådgivning om tilrettelæggelsen af og indholdet i en undervisning, der kan tilgodese elevens særlige behov og forudsætninger. Skolelederen træffer beslutningen om henvisning til en pædagogisk-psykologisk rådgivning efter samråd med eleven og forældrene. Skolelederens beslutning om henvisning eller afslag på henvisning af en elev til pædagogisk-psykologisk rådgivning kan ikke indbringes for kommunalbestyrelsen, jf. folkeskolelovens 45, stk. 2, 2. pkt. Det fremgår af denne bestemmelse, at lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, ikke kan behandles af kommunalbestyrelsen. Indstilling til PPV i disse særlige tilfælde sker på skema: Indstilling til PPR Handling ved elever, hvor forældrene ønsker, at der skal iværksættes støtte i mere end 9 3

4 Indhold af indstillingen Kommunikation Grundig beskrivelse af den uoverensstemmelse, der er opstået mellem mulighederne for tilrettelæggelse af undervisningen indenfor rammerne af den almindelige undervisning og elevens potentialer og kompetencer. Endvidere skal det indgå, hvilke tiltag der har været iværksat for at tilgodese elevens særlige behov indenfor rammerne af den almindelige undervisning. Her kan der blandt andet være tale om, hvilke former for undervisningsdifferentiering der har været anvendt, og hvordan holddannelse har været forsøgt. Det er væsentligt, at der i beskrivelsen tages udgangspunkt i elevens ressourcer og potentialer. Det bør også indgå i beskrivelsen, hvilke faktorer i organisering og gennemførelse af undervisningen, som virker henholdsvis fremmende eller fastholdende i forhold til elevens udvikling. 1 PPR Skolen sernder kopi til forældre undervisningstimer eller ske henvisning til specialklasser. Ved henvendelse fra forældrene i dette tilfælde skal der foretages en pædagogisk-psykoligisk vurdering Indstilling til PPV sker på skemaet Indstilling til PPV Skolen indhenter samtykkeerklæring fra forældre. I særlige tilfælde kan indstillingen ske uden forældrenes samtykke, hvis skolelederen finder det absolut påkrævet jf. 2 stk. 3. i Bekendtgørelsen om specialpædagogisk bistand i folkeskolen. 1 Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (VEJ nr af 24/11/2015) 4

5 Lovgivning Indstilling 2. Hvis det antages, at en elev har behov for specialpædagogisk bistand, jf. folkeskolelovens 3, stk. 2, skal eleven indstilles til en pædagogiskpsykologisk vurdering. Indstilling afgives af skolens leder til pædagogisk-psykologisk rådgivning, eventuelt på initiativ af den kommunale sundhedstjeneste, hvis denne har kendskab til psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder hos eleven, som giver grund til at antage, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand. Stk. 2. Forældrene og eleven kan anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering i de tilfælde, hvor de finder, at der bør iværksættes specialpædagogisk bistand. Stk. 3. Indstilling om en pædagogisk-psykologisk vurdering, jf. stk. 1, afgives efter samråd med forældrene og eleven. Modsætter forældrene sig, at der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering, kan der kun afgives indstilling herom, hvis skolens leder anser det for absolut påkrævet, at der foretages en vurdering af elevens behov for specialpædagogisk bistand. PPV og forslag til foranstaltninger Handlinger Lovgrundlag Folkeskoleloven 3 stk. 2 Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 3 Forvaltningsloven Ansvarshavende PPR Forældre orienteres om, hvornår færdig PPV og forslag til foranstaltninger forventes at foreligge. Der er forudgående samarbejde omkring, hvilke foranstaltninger/løsningsmuligheder, der fremgår af PPV en jf. Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Kompetencen til at foretage vurderingen af behovet for omfanget af den specialpædagogiske bistand er placeret hos PPR. Formål med PPV Den pædagogisk-psykologiske vurdering har til formål at belyse elevens kompetencer med henblik på at yde skolen samt eleven og forældrene rådgivning om tilrettelæggelsen af og 5

6 6 indholdet i en undervisning, der kan tilgodese elevens særlige behov og forudsætninger At afdække og vurdere om der er behov for specialpædagogisk bistand over 9 ugentlige timer På baggrund af forslag om foranstaltninger tager skolelederen stilling til om den specialpædagogiske bistand kan gives indenfor skolens rammer eller om der skal ske en indstilling til Visitationsudvalget om henvisning til specialklasse, specialskole, Mangfoldighedsaftale eller enkeltintegration PPV og forslag danner afsæt for forældres klageadgang. Endelig skal PPV og forslag anvendes ved en evt. revisitation. Indhold PPV Et element i vurderingen kan være gennemførsel af en analyse af elevens særlige behov på grundlag af de foreliggende oplysninger fra det undervisende personale, forældre og andre personer med betydning for elevens og klassens faglige og sociale funktion. Et andet element kan være en grundig og dybtgående undersøgelse af elevens individuelle faglige og sociale kompetencer og potentialer, hvilket forudsætter, at eleven selv deltager i undersøgelsen. Undersøgelsens omfang afhænger af elevens behov og den sammenhæng, som eleven befinder sig i.

7 7 Samarbejde I særlige tilfælde må undersøgelsen suppleres med undersøgelser og udtalelser fra andre sagkyndige, herunder sagkyndig bistand fra andre kommuner og i de mest specialiserede og komplicerede tilfælde fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), jf. bekendtgørelsens 3, stk. 1. Der kan også indhentes specialrådgivning fra de lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner i forhold til børn med alvorlige syns- og hørehandicap. Forældrene skal altid inddrages i beslutningerne om supplerende undersøgelser. PPR Forældre Skole Andre relevante fagpersoner med kendskab til eleven Procedure for møderække: 1. møde: Møde mellem forældre, skole, PPR og andre relevante fagpersoner, hvor formålet er at træffe beslutning om at indstille eleven til PPV. Indstilling med underskrift og forventningsafklaring med forældre. Der træffes aftale om den videre proces med forældrene. 2. møde: PPR informerer skoleledelse og forældre samtidigt med, at PPVen præsenteres med forslag til foranstaltninger. Forslaget til foranstaltninger skal indeholde forslag om formen, omfanget og indholdet af den specialpædagogiske bistand. Forslaget til foranstaltninger udarbejdes af PPR med inddragelse af relevante fagpersoner med kendskab til eleven, såsom lærere, ledelse, sundhedsplejeske mv.

8 Vurdering: Ikke behov for mindst 9 ugentlige støttetimer: Hvis konklusionen af den pædagogiskpsykologiske vurdering er, at der ikke bør iværksættes specialpædagogisk bistand, fremsendes forslag om, hvordan rammerne for og indholdet i den almindelige undervisning kan ændres for at imødekomme elevens særlige behov. Personer med kompetence fra det specialpædagogiske område kan, i det omfang reglerne om bl.a. tavshedsligt og håndtering af persondata giver mulighed herfor, indgå i drøftelser med den pædagogiske-psykologiske rådgivning og den enkelte skoleleder om, hvordan rammerne for og indholdet i den almindelige undervisning kan ændres for at imødekomme elevens særlige behov. Vurdering: Behov for mindst 9 ugentlige støttetimer Hvis konklusionen af den pædagogiskpsykologiske vurdering er, at der bør iværksættes specialpædagogisk bistand, fremsendes forslag om formen, omfanget og indholdet af den specialpædagogiske bistand. Elevens udviklingsmuligheder skal ses i en kontekst, dvs. i skolens pædagogiske miljø, i fritidsmiljøet og i familielivet. Derfor bør løsningsmulighederne findes på baggrund af en tværfaglig og tværsektoriel vurdering. 8

9 9 Indhold forslag til foranstaltninger Vurdering: IKKE behov for specialpædagogisk bistand (over 9 ugentlig timer) Forslag om, hvordan rammerne for og indholdet i den almindelige undervisning kan ændres for at imødekomme elevens særlige behov. Vurdering: behov for specialpædagogisk bistand (over 9 ugentlige timer) Forslag om formen, omfanget og indholdet af den specialpædagogiske bistand. Elevens udviklingsmuligheder skal ses i en kontekst, dvs. i skolens pædagogiske miljø, i fritidsmiljøet og i familielivet. Derfor bør Forældre orienteres på mødet om, hvornår skolelederen kan have en beslutning klar, om hvorvidt den specialpædagogiske bistand kan gives indenfor skolens rammer eller om der skal ske en indstilling til Visitationsudvalget, om at den specialpædagogiske bistand gives på en anden skole. Den pædagogisk-psykologiske vurdering med forslag til elevens videre undervisning fremsendes skriftligt til skolens leder. Samtidig fremsendes en kopi til elevens forældre. Klasselæreren og andre lærere, der underviser eleven, og andre af skolens medarbejdere med tilknytning til eleven kan efter behov gøres bekendt med vurderingens indhold. PPV med tilhørende forslag journaliseres i SBSYS. Eventuelle uenigheder fra forældrenes side indskrives i PPV en forud for næste møde. Personer med kompetence fra det specialpædagogiske område kan, i det omfang reglerne om bl.a. tavshedsligt giver mulighed herfor, indgå i drøftelser med den pædagogiskepsykologiske rådgivning og den enkelte skoleleder om, hvordan rammerne for og indholdet i den almindelige undervisning kan ændres for at imødekomme elevens særlige behov. 3. møde: Skolen indkalder til møde, når vurderingen af handlemuligheder er tilvejebragt. Efter dette møde har forældrene 4 ugers klagefrist. I mellem 2. og 3. møde understøttes skolerne med pædagogisk og didaktisk rådgivning med

10 10 Kommunikation Skolelederens vurdering af den specialpædagogiske bistand løsningsmulighederne findes på baggrund af en tværfaglig og tværsektoriel vurdering. Inden for skolens rammer Skolelederen træffer ud fra en samlet vurdering beslutning om den specialpædagogiske bistand til eleven inden for skolens rammer. Ud over den pædagogisk-psykologiske vurdering indgår også skolens kendskab til eleven og skolens muligheder for at yde den specialpædagogiske bistand. Beslutningen træffes efter samråd med eleven og forældrene. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. henblik på kvalificeret tilrettelæggelse af handlinger inden for skolens rammer. Kompetencerne til denne rådgivning er bl.a. placeret i Kompetencecenterne samt hos PPR. Hvis forældrene ikke kan tilslutte sig det konkrete forslag til foranstaltning, skal den pædagogiskpsykologiske vurdering og tilhørende forslag indeholde en redegørelse herfor. Endvidere skal der tages stilling til, om det stillede forslag vurderes at være absolut påkrævet af hensyn til elevens undervisning, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 3. Den pædagogisk-psykologiske vurdering med forslag til elevens videre undervisning fremsendes skriftligt til skolens leder. Samtidig fremsendes en kopi til elevens forældre. Klasselæreren og andre lærere, der underviser eleven, og andre af skolens medarbejdere med tilknytning til eleven kan efter behov gøres bekendt med vurderingens indhold. PPV med tilhørende forslag journaliseres i SBSYS. Beslutningen skal foreligge skriftligt. Beslutningen skal indeholde en begrundelse, medmindre beslutningen fuldt ud giver forældrene medhold, jf. forvaltningslovens 22. Det fremgår af forvaltningslovens 24, stk. 1, at begrundelsen skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke beslutningen er truffet. I det omfang, beslutningen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Hvis beslutningen ikke giver forældrene fuldt ud medhold, skal beslutningen tillige være ledsaget

11 Ved vurderingen skal der lægges vægt på, om eleven kan have fagligt udbytte af undervisningen og kan deltage aktivt i det sociale fællesskab i den almindelige klasse. Skolelederen orienterer samtidig forældrene om deres klagemuligheder. Den specialpædagogiske bistand kan organiseres på måder, der indebærer en større eller mindre udskillelse af eleven fra den almindelige undervisning i klassen. Det er elevens behov, der er afgørende for, hvilken organiseringsform der vælges. af en klagevejledning, jf. forvaltningslovens 25, stk. 1. Forældrene har en klagefrist på 4 uger. Støtten kan gives på 3 forskellige måder: Som enkeltstøtte til eleven i klassen i mindst 9 timer ugentligt Organiseret som støtte i klassen og som særligt tilrettelagt undervisning uden for den almindelige undervisningstid til sammen mindst 9 timer ugentligt Støtte i klassen og som særligt tilrettelagt undervisning parallelt med den almindelige undervisningstid, således at den samlede støtte i alt udgør mindst 9 timer ugentligt. Denne organiseringsform benyttes kun, hvis skolens leder ud fra den pædagogisk-psykologiske vurdering og efter samråd med forældrene vurderer, at eleven ikke får det nødvendige udbytte af de to ovenstående organisationsformer. 11

12 Henvisning til enkeltintegreret undervisning eller anden skole Som udgangspunkt gennemføres den specialpædagogiske bistand på elevens egen skole, men det kan være nødvendigt, at eleven visiteres til enkeltintegreret undervisning, til specialklasse, specialskole eller anden skole (mangfoldighedsaftale). Sker efter indstilling til Visitationsudvalget i samråd med forældre. Dette sker på 3. møde. Lovgivning PPV 3. Den pædagogisk-psykologiske vurdering skal efter samråd med forældrene suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i fornødent omfang, herunder sagkyndige fra andre kommuner. I de mest specialiserede og komplicerede tilfælde kan der indhentes bistand fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO), jf. kapitel 7. Ved overvejelse om specialpædagogisk bistand ved regionsrådets foranstaltning, jf. folkeskolelovens 20, stk. 3, 1. pkt., inddrages regionsrådet efter samråd med forældrene. Stk. 2. Den pædagogisk-psykologiske vurdering efter stk. 1 afgives efter samråd med forældrene og eleven. Har eleven behov for specialpædagogisk bistand, skal vurderingen indeholde et forslag til den nærmere ordning af den specialpædagogiske bistand. Stk. 3. Kan der ikke opnås enighed med forældrene om den pædagogisk-psykologiske vurdering, skal der i vurderingen redegøres herfor samt for, hvorvidt den foreslåede specialpædagogiske bistand vurderes at være absolut påkrævet. Stk. 4. Den pædagogisk-psykologiske vurdering fremsendes skriftligt til skolens leder. Samtidig fremsendes en kopi af vurderingen til forældrene. 4. Beslutning om at henvise en elev til specialpædagogisk bistand inden for skolens rammer træffes af skolens leder. Foreligger der ikke tilslutning fra forældrene, kan der kun ske henvisning til specialpædagogisk bistand, såfremt skolens leder finder, at bistanden er absolut påkrævet af hensyn til elevens udvikling. Der skal lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand. 12 Indstilling til Visitationsudvalg Lovgrundlag Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 4 stk. 2, 5 og 6 Handlinger

13 Ansvarshavende Skolelederen Samarbejde Forældre PPR Andre Formål At kvalificere Visitationsudvalgets afgørelse om formen af den specialpædagogiske bistand Indhold af indstilling til Visitationsudvalg Skolelederens begrundelse for, hvorfor man ikke anser det som muligt at den specialpædagogiske bistand sker på skolen. Forældrenes og evt. elevens (kriterie om modenhed) ønske. Begrundelserne skal indeholde oversigt over, hvilke tiltag, der tidligere er forsøgt. Elevens elevplan med tilhørende handleplan og den pædagogiske psykologiske vurdering Vurderingskriterier Henvisning til specialklasser og specialskoler forudsætter, at det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i specialklasse eller specialskole, fx på grund af elevens svære psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder. Elevens henvisning til specialklasse eller specialskole bør have så kort varighed som muligt. Organisationsformer Den specialpædagogiske bistand kan tage form af undervisning i både en specialklasse og i en almindelig klasse. En sådan ordning betyder, at eleven har et tilhørsforhold til specialklassen, men også modtager undervisning i en almindelig klasse. 13 Mangfoldighedsaftalen Skolerne kan indgå et samarbejde i anerkendelsen af de forskellige vilkår for inklusionsfremmende tiltag, der er på de forskellige skoler qua klassekvotienter, størrelser og socioøkonomisk profil. Hensigten

14 Den specialpædagogiske bistand kan også bestå i undervisning i en specialklasse. Herved ophører elevens tilhørsforhold til en almindelig klasse, og al undervisning gives i specialklassen. Eleven kan placeres i en specialklasse på en almindelig folkeskole, på en kommunal specialskole eller på et regionalt undervisningstilbud alt afhængigt af elevens behov. I tillæg til dette er anvendelsen af Mangfoldighedsaftalen også en mulighed. er, at udnytte skolevæsnets mangfoldighed mht. størrelse, socioøkonomiske profil, styrker og potentialer til glæde og gavn for alle. Den betalingspligtige skole betaler ½ takstbetaling til den modtagende skole i en 2 årig periode. Aftalen gælder for de grupper af elever; elever som kan profitere af deltagelse i mindre fællesskaber og læringsmiljøer på de mindre skoler, samt elever, som efter en årrække i et specialtilbud med ekstra støtte vurderes at kunne profitere fagligt og socialt af en tilbagevenden til almenområdet. For elever, som har en tilknytning til en specialklasse, vil aftalen træde i kraft fra det øjeblik, hvor eleven ikke længere har behov for at være tilknyttet en specialklasse. Denne ordning vil give mulighed for, at den modtagende skole i en 2 årig periode kan sætte ind med ekstra understøttende indsatser for den enkelte elev. Forudsætningen for denne aftale er, at eleven ellers ville have behov for et specialtilbud i en specialklasse og mangfoldighedsaftalen skal godkendes i Visitationsudvalget. forældrene er indforstået med tilbuddet. der er indhentet en tilkendegivelse fra evt. modtagende skole. Kommunikation Skolelederen sender indstilling til formanden for Visitationsudvalget samt forældre. 14

15 Indstilling journaliseres og dagsordensættes i SBSYS af formanden. Lovgivning indstilling til Visitationsudvalg 4. Beslutning om at henvise en elev til specialpædagogisk bistand inden for skolens rammer træffes af skolens leder. Foreligger der ikke tilslutning fra forældrene, kan der kun ske henvisning til specialpædagogisk bistand, såfremt skolens leder finder, at bistanden er absolut påkrævet af hensyn til elevens udvikling. Der skal lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at henvise en elev til specialpædagogisk bistand i en anden skole i kommunen end distriktsskolen. Kommunalbestyrelsen kan efter overenskomst med en anden kommunalbestyrelse også henvise en elev til specialklasse eller specialskole i den anden kommune, jf. folkeskolelovens 22, stk. 1, nr. 1. Forældrenes og elevens ønske med hensyn til den skolemæssige placering skal så vidt muligt følges. Stk. 3. Forældrene skal orienteres skriftligt om alle indstillinger, rapporter og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand efter stk Specialpædagogisk bistand kan iværksættes uden iagttagelse af den i 2-4 angivne fremgangsmåde, hvis eleven befinder sig i en særlig vanskelig situation, der nødvendiggør en øjeblikkelig indsats fra skolens side. Der skal dog snarest foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis den etablerede specialpædagogiske bistand skønnes at ville strække sig over mindst 3 uger (15 skoledage). 6. Hvis eleven skønnes at have behov for en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, der bedst kan imødekommes ved en regional foranstaltning, afgiver skolens leder efter samråd med forældrene og eleven forslag herom til kommunalbestyrelsen, jf. folkeskolelovens 21, stk. 1. Stk. 2. Regionsrådet skal ved sin afgørelse om det nærmere indhold af foranstaltningen, jf. folkeskolelovens 21, stk. 3, lægge betydelig vægt på forældrenes og elevens ønsker. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. Henvisning til specialpædagogisk bistand i kostskoleform forudsætter samtykke fra forældrene og eleven. Stk. 3. Forældrene skal orienteres skriftligt om alle indstillinger, rapporter og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand ved regionsrådets foranstaltning efter stk Visitation Lovgrundlag Aktører Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 8 og 9 Skoleledelse PPR Andre relevante fagpersoner med kendskab til eleven Formand for Visitationsudvalg Handlinger 15

16 Kommunikation Indhold af Visitation Vurderingskriterier Kommunikation om afgørelse 16 Formand for Visitationsudvalg invitere relevante aktører På baggrund af PPV, foranstaltninger og indstilling til Visitationsudvalg vurderer Visitationsudvalget indstillingen og henviser til et specifikt specialpædagogisk tilbud. Henvisning til specialklasser og specialskoler forudsætter, at det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i specialklasse eller specialskole, fx på grund af elevens svære psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder. Elevens henvisning til specialklasse eller specialskole bør have så kort varighed som muligt. Kriterie om mindst indgribende støtteforanstaltning/tilbud. Forældrenes og elevens ønske med hensyn til den skolemæssige placering skal så vidt muligt følges. Efter det 15. år er eleven part i egen sag. I hver sag inviteres relevante fagpersoner med kendskab til eleven. Som minimum skoleleder og sagspsykolog. Forældrene orienteres skriftligt om alle indstillinger, rapporter og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand. Skoleleder aftaler overleveringsmøde med afdelingsleder for specialklasse, PPR og forældre. Beslutningen skal foreligge skriftligt. Beslutningen skal indeholde en begrundelse, medmindre beslutningen fuldt ud giver forældrene medhold, jf. forvaltningslovens 22. Det fremgår af forvaltningslovens 24, stk. 1, at begrundelsen skal indeholde en henvisning til de

17 retsregler, i henhold til hvilke beslutningen er truffet. I det omfang, beslutningen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Hvis beslutningen ikke giver forældrene fuldt ud medhold, skal beslutningen tillige være ledsaget af en klagevejledning, jf. forvaltningslovens 25, stk. 1. Klagevejledning til Klagenævnet for Specialundervisning vedlægges. Forældrene har en klagefrist på 4 uger. Formanden journaliserer afgørelsen i SBSYS og fremsender afgørelsesbrev og klagevejledning til forældre samt til afgivende og modtagende skole. PPR retter henvendelse til modtagende specialklasse. 8. Den specialpædagogiske bistand gives fortrinsvis som støtte i den almindelige klasse. Stk. 2. Ved vurderingen af, om eleven skal have støtte i den almindelige klasse, jf. stk. 1, skal der lægges vægt på, om eleven kan have udbytte af undervisningen og kan deltage aktivt i det sociale fællesskab i den almindelige klasse. Stk. 3. Henvisning til specialklasse eller specialskole forudsætter, at det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i specialklasse eller specialskole. 9. Specialpædagogisk bistand kan gives på følgende måder: 1) Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning. 2) Elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, idet hele undervisningen gives i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt undervisningstilbud. 3) Elevens har et tilhørsforhold til en specialklasse, men modtager også undervisning i en almindelig klasse. 17

18 Revisitering Lovgrundlag Aktør Aktør regionalt tilbud Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 7 Afdelingsleder specialtilbud Skoleleder takstbetaler Visitationsudvalg Handlinger Skoleleder fra takstbetalende skole, som inviteres af skoleledelse fra specialtilbuddet. Med invitationen sendes elevplanen med tilhørende handleplan, hvori det fremgår, hvad der skal til for at eleven kan vende tilbage til almenskolen, samt hvordan der arbejdes målrettet med henblik på, at elevens specialpædagogiske støttebehov mindskes. Ved skifte til en overbygningsskole tilgår invitationerne til overbygningsskolen (ny takstbetaler), ligesom elevplanen mv. tilgår overbygningsskolen. Ifm. mødet er udarbejdet en PPV fra PPR Ved revisitering af elever i tilbud i anden kommune (ofte et mere vidtgående tilbud) er PPR Jammerbugt samt psykologfaglig koordinator deltagende, mens PPR i beliggenhedskommunen varetager opgaven med at foretage en aktuel PPV, da PPR i beliggenhedskommunen varetager PPR-opgaven. Ved skifte mellem dagtilbud og skole inviterer den overordnede dagtilbudsleder skoleleder og PPR til møde. Den skriftlige pædagogisk læreplan sendes til skolelederen forud for mødet. På baggrund af mødet indstilles til PPV hos PPR. Derefter følges Visitationsprocessen. 2 2 Der er i praksis tale om en nyvisitering, når et barn visiteres til et specialpædagogisk tilbud i førskole-alderen. 18

19 Samtykkeerklæringen indhentes af dagtilbud. Formål med revisitering Indhold af revisitationsskema Vurderingskriterier Overgang fra dagtilbud til skole 19 Følge udviklingen hos elever, der modtager specialpædagogisk bistand, blandt andet gennem drøftelse med de implicerede lærere og andet undervisende personale, med forældrene og med eleven med henblik på ændringer og justeringer af den fastsatte ordning. PPV Elevplan med tilhørende handleplan Jf. Principper for takstbetaling skal der ske en ny visitation/fornyet henvisning i Visitationsudvalget, når førskolebørn går fra dagtilbud til skole og når eleverne går fra mellemtrin til udskoling. På baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering skal skolens leder mindst én gang om året tage stilling til, om den hidtidige ordning skal fortsætte, ændres eller ophøre. Beslutningen træffes efter samråd med eleven og forældrene. Eleven synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. For børn, der modtager specialpædagogisk bistand, bør der i god tid inden barnet starter i børnehaveklasse eller i første klasse drøftes, hvorvidt barnet har behov for specialpædagogik bistand i skolen og en eventuel organisering af en sådan bistand. Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) bør tage initiativ til en sådan drøftelse. I Det er skolelederen for takstbetalende skole, der har kompetencen til at træffe beslutning om revisitering af eleven. Forældrene skal orienteres skriftligt om skolelederens beslutning. Omkring december måned giver dagtilbudene besked til PPR vedr. børn, som skal starte i 0. klasse, hvor dagtilbuddet, forældre eller PPR vurderer, der er et behov for at foretage en PPV. Herefter følges proceduren for indstilling til PPV. Dette gør sig også gældende for børn tilknyttet specialbørnehaver.

20 drøftelserne inddrages forældre, de lærere eller pædagoger, som har forestået den specialpædagogiske bistand, den kommende børnehaveklasseleder eller de kommende lærere i 1. klasse, den kommunale sundhedstjeneste og andre med kendskab til barnets særlige behov. Såfremt det vurderes, at barnet har behov for specialpædagogisk bistand ved overgang til skolen, bør der foreligge en pædagogisk-psykologisk vurdering med forslag om omfang og indhold i den specialpædagogiske bistand i skolen. Forslaget bør være skolens leder i hænde i så god tid, at det er muligt at træffe de nødvendige beslutninger vedrørende specialpædagogisk bistand, inden barnet begynder i skolen. Efter samråd med forældrene sørger dagtilbudslederen for, at der foretages en pædagogisk psykologisk vurdering af barnet. Den pædagogisk-psykologiske vurdering skal efter samråd med forældrene suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i fornødent omfang, Har barnet behov for specialpædagogisk bistand, skal vurderingen indeholde et forslag til den nærmere ordning af den specialpædagogiske bistand. I modsat fald kan vurderingen ledsages af en vejledning til forældre eller andre om, hvilke foranstaltninger der må anses for hensigtsmæssige til forbedring af barnets situation. Overgang til overbygningsskole Ved overgang til overbygningsskole er det den takstbetalende skole, der samarbejdes med ved revisitering. Det betyder, at det er skolelederen ved overbygningsskole, der har beslutningskompetencen til at afgøre om den specialpædagogiske bistand kan ske indenfor skolens rammer. Formanden for Visitationsudvalget læser/gennemgår hvert år alle revisiteringer, elevplan med tilhørende handleplan mv. for at sikre kvaliteten af specialklasserækkerne og tilbud i andre kommuner. Ved møde mellem forældre, PPR og skole inviteres overbygningsskolens leder. 20

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012 Inklusion og specialundervisning 12. juni 2012 1 Lov nr. L 103 Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole. Loven

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Proceduren for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle er

Proceduren for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle er PROCEDURE Procedure for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle - herunder visitationsprocedure i forhold til iværksættelse af specialpædagogisk bistand til børn,der endnu ikke har påbegyndt

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Et overblik. Skole- og dagtilbudsafdelingen Torvet Grenaa Tlf Januar visitation og revisitation på skoleområdet

Et overblik. Skole- og dagtilbudsafdelingen Torvet Grenaa Tlf Januar visitation og revisitation på skoleområdet Et overblik over Skole- og dagtilbudsafdelingen Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89 59 10 00 Januar 2017 visitation og revisitation på skoleområdet 1 Indhold Visitationens mandat 2 Årshjul 3 Procedure for specialundervisning

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016 Visitationsprocedure på skoleområdet Vejledning Januar 2016 1 Indledning Dette er en vejledning i, hvordan proceduren omkring en til specialundervisning skal foregå. Hvad er specialpædagogisk bistand?

Læs mere

Indstillingsskema. Undervisningstilbud i Aarhus Kommune for Børn/unge med ophold på et anbringelsessted i Aarhus Kommune

Indstillingsskema. Undervisningstilbud i Aarhus Kommune for Børn/unge med ophold på et anbringelsessted i Aarhus Kommune Indstillingsskema Undervisningstilbud i Aarhus Kommune for Børn/unge med ophold på et anbringelsessted i Aarhus Kommune (Udfyldes af anbringende kommune) Barnets/den unges navn og cpr-nr.: Anbringende

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Manual. Henvisning til dagbehandlingstilbud med intern skole. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Målgruppe Sagsforløbet...

Manual. Henvisning til dagbehandlingstilbud med intern skole. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Målgruppe Sagsforløbet... Manual Henvisning til dagbehandlingstilbud med intern skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Målgruppe...2 3. Sagsforløbet...3 3.1. Bekymringsfasen...4 3.2. Undersøgelsesfasen...5 3.4. Udmøntningsfasen

Læs mere

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1 Marie Hertz Jensen Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Grundskolecenteret Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Direkte tlf.: 3392 5283 E-mail:

Læs mere

Visitationsprocedurer Vejen Kommune

Visitationsprocedurer Vejen Kommune Visitationsprocedurer Vejen Kommune Hvem kan visiteres til et specialtilbud?... 2 Hvad skal skolen gøre, når en elev skal visiteres til et specialtilbud?... 2 Visitationsproceduren i Dagtilbud & Skoleafdelingen...

Læs mere

Specialklasser i Norddjurs Kommune

Specialklasser i Norddjurs Kommune Specialklasser i Norddjurs Kommune Placering Kattegatskolen Mølleskolen Langhøjskolen Generelle indlæringsvanskeligheder 0.-6. klasse: Skolebakken 7.-9.klasse: Åboulevarden Specifikke indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

Rammer for samarbejdet om børn med særlige behov - herunder visitationsprocedure i forhold til iværksættelse af specialpædagogisk bistand

Rammer for samarbejdet om børn med særlige behov - herunder visitationsprocedure i forhold til iværksættelse af specialpædagogisk bistand SKOLEOMRÅDET, december 2018 Rammer for samarbejdet om børn med særlige behov - herunder visitationsprocedure i forhold til iværksættelse af specialpædagogisk bistand Formålet med retningslinjen Rammer

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Indstillingsskema. Undervisningstilbud i Aarhus Kommune for: Børn/unge med ophold på et anbringelsessted i Aarhus Kommune

Indstillingsskema. Undervisningstilbud i Aarhus Kommune for: Børn/unge med ophold på et anbringelsessted i Aarhus Kommune Indstillingsskema Undervisningstilbud i Aarhus Kommune for: Børn/unge med ophold på et anbringelsessted i Aarhus Kommune (Udfyldes af anbringende kommune) Barnets/den unges navn og cpr.nr.: Anbringende

Læs mere

Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Maj 2012 Forord Baggrund for vejledningen. Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet. Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Ny visitationsmodel. Skoleudvalgsmødet den

Ny visitationsmodel. Skoleudvalgsmødet den Ny visitationsmodel Skoleudvalgsmødet den 17.01.2017 Opmærksomhedspunkter Barnets tarv i centrum Forældres inddragelse og rettigheder Samarbejde og sagsbehandling Kvalitetssikring af området Barnets tarv

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes?

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Jan Kirkegaard, Pædagogisk chef, PPR og Specialpædagogik Program 1. Præsentation 2. Dagens program 3.

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER

VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE 26. SEPTEMBER 2018 Notatet omhandler: Notatet er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen VEJ nr 9171 af 13/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-05-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske

Læs mere

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)...

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)... august 2013 sguide Vedr. visitation til supplerende undervisning og specialpædagogisk bistand på skoleområdet Indhold Formål med guiden... 2 Organisering... 2 sudvalgenes rolle... 2 af supplerende undervisning

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget Temadrøftelse af Specialundervisning Skoleudvalget 03.04.2018 Handlemuligheder Der er primo 2018 igangsat en proces frem mod en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Dette arbejde er

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

Ny visitationsprocedure til specialundervisning.

Ny visitationsprocedure til specialundervisning. Ny visitationsprocedure til specialundervisning. Visitationsproceduren ændres med virkning for visitering for skoleåret 2013/14. Grundlag. Baggrunden for ny visitationsprocedure er: Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Visitationsprocedure Specialtilbud i skole og dagtilbud Struer Kommune. Udarbejdet af visitationsudvalget

Visitationsprocedure Specialtilbud i skole og dagtilbud Struer Kommune. Udarbejdet af visitationsudvalget Visitationsprocedure Specialtilbud i skole og dagtilbud Struer Kommune Udarbejdet af visitationsudvalget 2. oktober 2017 Indhold Forord... 3 Visitationsudvalget... 4 Visitationsmøder... 5 Retningslinjer

Læs mere

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mellem Tjørnegårdskolen og PPR Formål med specialklasserne

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelse for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Serviceniveaubeskrivelse for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Serviceniveaubeskrivelse for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentarer Forvaltningens indstilling s. 2 afsnit: PROCEDURE FOR

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand

Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand Årshjul for arbejdet med visitation er et arbejdsredskab til brug for Vordingborg Kommunes skoler der beskriver arbejds-

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud.

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. Børn & Kultur Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. 1. Folkeskolens varetagelse af elever med særlige

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 04-10-2018 1. Indledning

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Præcisering vedrørende etablering af enkeltmandsundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

Præcisering vedrørende etablering af enkeltmandsundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Præcisering vedrørende etablering af enkeltmandsundervisning 1. Baggrund På baggrund af udmeldinger fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige- stilling vedrørende rammerne for enkeltmandsundervisning

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen Torvet Grenaa Tlf Januar 2017

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen Torvet Grenaa Tlf Januar 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89 59 10 00 Januar 2017 Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune 1 GRØNT AFSNIT omhandler selve visitationens grundlag, mandat

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

Anbragte børn og unge. Visitation til specialtilbud på interne skoler og dagbehandlingstilbud samt til kommunale specialtilbud

Anbragte børn og unge. Visitation til specialtilbud på interne skoler og dagbehandlingstilbud samt til kommunale specialtilbud Anbragte børn og unge. Visitation til specialtilbud på interne skoler og dagbehandlingstilbud samt til kommunale specialtilbud Vejledningsmateriale om god praksis i Lolland Kommune juni 2016 1/7 Indledning.

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR

Læs mere

Proces for etablering af undervisningstilbud til børn og unge ved anbringelser uden for Københavns kommunegrænse

Proces for etablering af undervisningstilbud til børn og unge ved anbringelser uden for Københavns kommunegrænse Proces for etablering af undervisningstilbud til børn og unge ved anbringelser uden for Københavns kommunegrænse Procesoverblik Frister for elevplaner/skoleudtalelser, PPV (til kvalitetssikring og godkendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Procedure for udsættelse af skolestart i Jammerbugt kommune

Procedure for udsættelse af skolestart i Jammerbugt kommune Procedure for udsættelse af skolestart i Jammerbugt kommune Overgangen fra dagtilbud til skole har afgørende betydning for barnets fortsatte skoletid. Forskning har påvist, at succesfulde overgange opnås,

Læs mere

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet Randers Kommune Børn og Skole Indstillingsskema: Specialtilbud - skolebørn Randers Kommune Børn og Skole sekretariatet Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15 17 87 www.randers.dk bs.visitation@randers.dk

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

1. Baggrund for skoleplacering i et segregeret undervisningstilbud. Kort om baggrunden for at eleven fremsendes til skoleplacering/historik

1. Baggrund for skoleplacering i et segregeret undervisningstilbud. Kort om baggrunden for at eleven fremsendes til skoleplacering/historik Dato: Se vejledning s. 3 Elev: Cpr.: Nuværende skole: Nuværende dagtilbud: Distriktsskole: Klassetrin: Mor/værge: Far/værge: 1. Baggrund for skoleplacering i et segregeret undervisningstilbud. Kort om

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/6 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg Kommunes

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Heltidsundervisningen - Randers Ungdomsskole

Heltidsundervisningen - Randers Ungdomsskole Ansøgningsskema: Heltidsundervisningen - Randers Ungdomsskole (Afdelinger: Kompasset Projektskolen Heltidsskolen) Proces / arbejdsgang 1. Indstillende skole afholder netværksmøde med deltagelse af PPR.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne Page 1 of 6 LBK nr 929 af 25/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-08-2011 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 378 af 28/04/2012 2 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

SAMARBEJDSMODEL. Den gode overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov

SAMARBEJDSMODEL. Den gode overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov SAMARBEJDSMODEL Den gode overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov SAMARBEJDSMODEL Den gode overgang for børn med særlige behov Hvorfor sætte fokus på den gode overgang? Alle offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 96 Folketinget 2012-13 Fremsat den 29. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedrørende unge uden tilstrækkeligt folkeskoletilbud Peder Udengaard, Camilla Fabricius

Læs mere

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Hermed sammenskrives lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, med de ændringer, der følger

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

SCR, Fjordskolen, Lysholm. O Organisation og klassedannelse

SCR, Fjordskolen, Lysholm. O Organisation og klassedannelse SCR, Fjordskolen, Lysholm rganisation og klassedannelse 1 Lidt baggrund... Specialundervisning Folkeskolens formål gælder for alle skolens elever, og specialundervisning skal gives i overensstemmelse med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 929 af 25/08/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyr., j.nr. 017.34K.261

Læs mere