Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234"

Transkript

1 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

2

3 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING Forord Advarsler, informationer og symboler i denne vejledning Sprog Forkortelser i teksten 6 2 TILSIGTET BRUG Apparattyper Anvendelsesformål Anvendelse i eksplosionsfarligt område Sikkerhedstekniske parametre Anvendelige materialer Anbefalede anvendelsesområder Forkert brug, der med rimelighed kan forudses Tilbageværende risici 9 3 MÆRKNING Eksplosionsbeskyttelsesmærkning Mærkning X 10 4 GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER Sikkerhedsanvisninger for virksomhedsledelsen Elektriske driftsmidler Personalets kvalifikationer Sikkert arbejdsmiljø Sikkerhedsanvisninger for personalet Sikker håndtering af Wagner-sprøjteapparater Jording af apparat Materialeslanger Rengøring Omgang med farlige væsker, lakker og farver Berøring af varme overflader Anvendelse i eksplosive områder Sikkerhedsforskrifter Drift uden væske 16 5 BESKRIVELSE Leveringsomfang Data De farveførende deles materiale Tekniske data Mål og tilslutninger Volumenstrøm Ydelsesdiagrammer Funktion Pumpe Trykreguleringsenhed på Cobra 24 3

4 Indholdsfortegnelse 6 MONTAGE OG IBRUGTAGNING Opstilling og tilslutning Pumpens opstilling Jording Ibrugtagning Sikkerhedsanvisninger Grundskylning Påfyldning af arbejdsmateriale 32 7 DRIFT Sprøjtning Arbejdsafbrydelse Standsning og rengøring Opbevaring over længere tid 34 8 FEJLSØGNING, VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION Fejlsøgning og udbedring 35 9 VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse af hydrauliktrin Kontrollér oliestanden Olieskift TILBEHØR Cobra tilbehør RESERVEDELE Hvordan bestilles reservedele? Cobra moduloversigt Cobra luftmotor Cobra farvepumpe Cobra indløbsventil Ventilindgangsåbner Aflastningsventil Cobra stel komplet Overbeholder komplet Vogn Bæger til små mængder ÅRS GARANTI PROFESSIONAL FINISHING Garantiomfang Garantiperiode og registrering Behandling Udelukkelse af garanti Supplerende bestemmelser CE-overensstemmelseserklæring 61 4

5 1 OM DENNE VEJLEDNING 1.1 FORORD Denne driftsvejledning indeholder informationer til en sikker drift, service, rengøring og vedligeholdelse af apparatet. Driftsvejledning en er en del af apparatet og skal være tilgængelig for betjenings- og servicepersonalet. Betjenings- og servicepersonalet skal instrueres iht. sikkerhedsinformationerne. Apparatet må kun anvendes i overensstemmelse med denne driftsvejledning. Denne anordning kan udgøre en fare, hvis den ikke anvendes iht. informationerne i denne driftsvejledning. 1.2 ADVARSLER, INFORMATIONER OG SYMBOLER I DENNE VEJLEDNING Advarslerne i denne driftsvejledning henviser til særlige farer for brugeren og apparatet og angiver foranstaltninger til at undgå faren. Disse advarsler findes i følgende trin: Fare umiddelbar truende fare. Hvis denne ignoreres, vil det være livsfarligt eller have alvorlige kvæstelser til følge. FARE Her står den henvisning, der advarer dig om en fare! Her står de mulige følger, hvis advarslen ignoreres. Signalordet henviser til fareniveauet. Her står foranstaltningerne til undgåelse af faren og dens følger. Advarsel mulig truende fare. Hvis denne ignoreres, kan det være livsfarligt eller have alvorlige kvæstelser til følge. ADVARSEL Her står den henvisning, der advarer dig om en fare! Her står de mulige følger, hvis advarslen ignoreres. Signalordet henviser til fareniveauet. Her står foranstaltningerne til undgåelse af faren og dens følger. Forsigtig mulig farlig situation. Manglende overholdelse kan medføre lette kvæstelser. FORSIGTIG Her står den henvisning, der advarer dig om en fare! Her står de mulige følger, hvis advarslen ignoreres. Signalordet henviser til fareniveauet. Her står foranstaltningerne til undgåelse af faren og dens følger. Bemærk mulig farlig situation. Hvis denne ignoreres, kan det medføre tingskader. BEMÆRK Her står den henvisning, der advarer dig om en fare! Her står de mulige følger, hvis advarslen ignoreres. Signalordet henviser til fareniveauet. Her står foranstaltningerne til undgåelse af faren og dens følger. Henvisning formidler oplysninger om særlige forhold og om fremgangsmåde. 5

6 1.3 SPROG Driftsvejledningen fås på følgende sprog: Sprog Bestil.-nr. Sprog Bestil.-nr. Tysk Engelsk Fransk Hollandsk Italiensk Spansk Dansk Svensk Portugisisk FORKORTELSER I TEKSTEN Bestil.-nr. Styktal Position Betegnelser i reservedelslisterne Bestillingsnummer Dobbeltslag Rustfrit stål To komponenter 6

7 2 TILSIGTET BRUG 2.1 APPARATTYPER Dobbeltmembranpumpe og den tilhørende spraypakke: 2.2 ANVENDELSESFORMÅL Apparatet er egnet til at forarbejde flydende materialer, såsom farver og lakker iht. disses inddeling i eksplosionsgruppe IIA eller IIB. 2.3 ANVENDELSE I EKSPLOSIONSFARLIGT OMRÅDE Dobbeltmembranpumpen kan anvendes i eksplosionsfarlige områder (zone 1). 2.4 SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE WAGNER afviser ethvert erstatningsansvar for skader, der opstår som følge af ikke-tilsigtet brug. Anvend kun apparatet til at forarbejde materialer, der er anbefalet af WAGNER. Anvend kun apparatet som en helhed. Sæt ikke beskyttelsesanordningerne ud af funktion. Anvend kun originale WAGNER-reservedele og -tilbehør. Dobbeltmembranpumpen må kun benyttes under følgende betingelser: Betjeningspersonalet skal være instrueret på baggrund af denne driftsvejledning. Sikkerhedsanvisningerne i nærværende driftsvejledning skal overholdes. Henvisningerne vedrørende drift, service og vedligeholdelse i denne driftsvejledning skal overholdes. Bestemmelser og forskrifter vedrørende ulykkesforebyggelse, der gælder for brugerlandet, skal overholdes. 7

8 2.5 ANVENDELIGE MATERIALER Flydende materialer såsom farver og lakker. Applikation Vandfortyndbare materialer Opløsningsmiddelholdige lakker og lakfarver Tokomponent lakeringsmaterialer Dispersioner UV-lakker Grunderinger Epoxy- og polyuretanlakker, fenollakker Flydende kunststof Undervognsbeskyttelse på voksbasis Fysisk følsomme lakker Forklaring anbefalet kun betinget egnet mindre velegnet Abrasive materialer og pigmenter! Øget slitage på de materialeførende dele. BEMÆRK Anvend den applikationstilpassede model (fødemængde/cyklus, materiale, ventiler, osv.), som beskrevet i kapitel Kontroller, om de anvendte væsker og opløsningsmidler er kompatible med pumpens konstruktionsmaterialer, som anført i kapitel ANBEFALEDE ANVENDELSESOMRÅDER Applikation Møbelindustri Køkkenproducenter Snedkerværksteder Vinduesfabrikker Stålforarbejdende virksomheder Automobilindustri Skibsbygningsindustri Forklaring anbefalet kun betinget egnet mindre velegnet 8

9 2.6 FORKERT BRUG, DER MED RIMELIGHED KAN FORUDSES Det er forbudt: At coate ikke jordede emner At foretage egenhændige ombygninger og ændringer på dobbeltmembranpumpen At forarbejde tørre eller lignende lakeringsmaterialer At anvende defekte komponenter; reservedele og andet end det tilbehør, der er anført i kapitel 10 i nærværende driftsvejledning Følgende anførte forkert brug kan medføre sundheds- og/eller tingskader: Anvendelse af pulver som lakeringsmateriale. Forkert indstillede værdier til transport. Wagner dobbeltmembranpumper er ikke dimensioneret til transport af levnedsmidler. 2.7 TILBAGEVÆRENDE RISICI Tilbageværende risici er risici, som selv ved tilsigtet brug ikke helt kan udelukkes. I givet fald henviser advarsels- og forbudsskilte ved de pågældende risikosteder til eksisterende tilbageværende risici. Tilbageværende risici Hudkontakt med lakker og rengøringsmidler Lak i luften uden for det definerede arbejdsområde Kilde Følger Særlige foranstaltninger Livsfase Omgang med Hudirritationer, Bær beskyttelsesdragt, Anvendelse, lakker og allergier overhold vedligeholdelse, rengøringsmidler sikkerhedsdatabladene demontage Lakering uden for det definerede arbejdsområde Indånding af sundhedsfarlige stoffer Overhold arbejds- og driftsanvisningerne Anvendelse, vedligeholdelse 9

10 3 MÆRKNING 3.1 EKSPLOSIONSBESKYTTELSESMÆRKNING Apparatet er egnet til anvendelse i et eksplosivt område i henhold til direktiv 94/9/EF (ATEX 95). Europæiske Fællesskaber Symbol for eksplosionsbeskyttelse Apparatgruppe II Kategori 2 (zone 1) Ex-atmosfære gas Eksplosionsgruppe Konstruktiv sikkerhed Særlige henvisninger (se kapitel 3.2) 3.2 MÆRKNING X X: Den maksimale overfladetemperatur svarer til den tilladte materialetemperatur. Denne og den tilladte omgivende temperatur fremgår af kapitlet "Tekniske data". Maksimal overfladetemperatur Pumpens maksimale overfladetemperatur afhænger ikke af apparatet (friktionsvarmen), men af driftsforholdene (opvarmet materiale). Lakeringsmaterialets antændelsestemperatur Kontroller, at lakeringsmaterialets antændelsestemperatur ligger over den maksimale overfladetemperatur. Omgivelsestemperatur Tilladt omgivende temperatur er +10 C til +60 C; +50 F til 140 F. Forstøvningsfremmende medium Anvend kun svagt oxiderende gasser til materialeforstøvning, f.eks. luft. 10

11 4 GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER 4.1 SIKKERHEDSANVISNINGER FOR VIRKSOMHEDSLEDELSEN Denne vejledning skal altid være tilgængelig på det sted, hvor apparatet bruges. Overhold altid de lokale retningslinjer vedrørende arbejdsbeskyttelse og ulykkeforebyggelsesforskrifter ELEKTRISKE DRIFTSMIDLER Elektriske apparater og driftsmidler Overhold de lokale sikkerhedskrav hvad angår anvendelse og påvirkninger fra omgivelserne. Må kun vedligeholdes af en elektriker eller under dennes tilsyn. Skal anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne og de elektrotekniske regler. Lad omgående apparatet reparere ved mangler. Skal tages ud af drift, hvis de udgør en risiko. Skal være afbrudt og spændingsfri, før arbejde på aktive dele påbegyndes. Informér personalet om de forestående arbejder. Overhold reglerne om elsikkerhed PERSONALETS KVALIFIKATIONER Sørg for, at apparatet kun bruges, vedligeholdes og repareres af uddannet personale SIKKERT ARBEJDSMILJØ Sørg for, at arbejdsområdets gulv kan aflede strøm i henhold til EN (modstandsværdien må ikke overskride 100 MOhm). Sørg for, at alle personer i arbejdsområdet bruger afledende sko. Fodtøjet skal overholde EN Den målte isolationsmodstand må ikke overskride 100 MOhm. Sørg for, at personer bærer afledende handsker under sprøjtningen. Jordingen sker via sprøjtepistolens greb. Bæres der beskyttelsesbeklædning, herunder handsker, skal disse overholde EN Den målte isolationsmodstand må ikke overskride 100 MOhm. Installer et farvetåge-udsugningsanlæg iht. de lokale forskrifter. Sørg for, at følgende komponenter er til rådighed for et sikkert arbejdsmiljø: Materialeslanger/luftslanger, der svarer til arbejdstrykket. Personligt beskyttelsesudstyr (åndedrætsværn og hudbeskyttelse). Sørg for, at der ikke findes antændelseskilder såsom åben ild, gnister, glødende tråde eller varme overflader i omgivelserne. Rygning forbudt. 11

12 4.2 SIKKERHEDSANVISNINGER FOR PERSONALET Følg informationerne i denne vejledning, særligt de generelle sikkerhedsanvisninger og advarselsinformationer. Overhold altid de lokale retningslinjer vedrørende arbejdsbeskyttelse og ulykkeforebyggelsesforskrifter SIKKER HÅNDTERING AF WAGNER-SPRØJTEAPPARATER Sprøjtestrålen har højt tryk og kan forårsage farlige kvæstelser. Undgå injektion med farve eller rengøringsmiddel: Ret aldrig sprøjtepistolen mod personer. Før aldrig hånden ind i sprøjtestrålen. Inden ethvert arbejde på apparatet, ved arbejdsafbrydelser og ved funktionsforstyrrelser: Afbryd tilførslen af energi og trykluft. Aflast trykket i sprøjtepistol og apparat. Bloker sprøjtepistolen mod betjening. Ved en funktionsforstyrrelse afhjælpes fejlen som beskrevet i kap. "Fejlfinding". Sprøjteapparaterne skal kontrolleres efter behov, dog mindst en gang årligt, af en sagkyndig (f.eks. en Wagner-servicetekniker) for om de er i arbejdssikker stand iht. direktivet for sprøjteapparater ("Richtlinie für Flüssigkeitsstrahler" - ZH 1/406 samt de tyske, arbejdsretlige regler "BGR" 500 del 2 kapitel 2.36). For apparater, der er taget ud af brug, kan kontrollen udsættes, indtil apparatet tages i brug næste gang. Udfør arbejdet iht. kapitel "Trykaflastning / arbejdsafbrydelse": Når der opfordres til trykaflastning. Hvis sprøjtearbejdet afbrydes eller indstilles. Før apparatet rengøres på ydersiden, kontrolleres eller vedligeholdes. Før sprøjtedysen monteres eller rengøres. Hvis huden skades på grund af farve eller opløsningsmiddel: Notér, hvilken type farve eller hvilket rengøringsmiddel, der er brugt. Opsøg omgående en læge. Undgå risikoen for kvæstelser ved rekylkræfter: Sørg for at stå sikkert, når sprøjtepistolen betjenes. Hold kun sprøjtepistolen kortvarigt i samme stilling. 12

13 4.2.2 JORDING AF APPARAT Apparatet skal jordes for at undgå, at det oplades elektrostatisk. Friktion, strømmende væsker og luft eller elektrostatiske belægningsprocesser fremkalder opladning. Der kan dannes gnister eller flammer under afladning. Sørg for, at apparatet er jordforbundet ved enhver sprøjtning. Jordforbind de emner, der skal lakeres. Sørg for, at alle personer i arbejdsområdet er jordede, f.eks. ved at bruge afledende sko. Bær afledende handsker under sprøjtningen. Jording sker via sprøjtepistolens greb MATERIALESLANGER Kontrollér, at slangens materiale er kemisk bestandigt over for de materialer, der sprøjtes med. Kontrollér, at materialeslangen er egnet til det tryk, der genereres i apparatet. Kontrollér, at følgende informationer findes på højtryksslangen: Producent. Tilladt driftstryk. Produktionsdato. Sørg for, at slanger kun udlægges egnede steder. Udlæg under ingen omstændigheder slanger: I områder, hvor der færdes mange mennesker Over skarpe kanter Over bevægelige dele På varme overflader Sørg for, at slangerne ikke anvendes til at trække eller skubbe apparatet. Den elektriske modstand i hele højtryksslangen skal være mindre end 1 MOhm. Nogle væsker har en stor udvidelseskoefficient. I nogle tilfælde kan volumenet stige med følgeskader på rør, skruesamlinger etc. samt væskeudslip. Når pumpen suger væske ud af en lukket beholder: Kontroller, at luften eller egnet gas kan trænge ind i beholderen. Dermed undgås undertryk. Pga. et undertryk kan beholderen implodere (klappe sammen) eller gå i stykker. Beholderen bliver i så fald utæt, og væsken strømmer ud. Det tryk, der opbygges af beholderen, er mange gange større end indgangslufttrykket. 13

14 4.2.4 RENGØRING Afbryd den elektriske spænding til apparatet. Kobl trykluft-tilførselsledningen fra. Aflast trykket i apparatet. Kontrollér, at rengøringsmidlets flammepunkt ligger mindst 5 K over omgivelsernes temperatur. Brug kun klude og pensler, der er vædet med opløsningsmiddel, til rengøringen. Brug under ingen omstændigheder hårde genstande, og sprøjt ikke rengøringsmiddel på med pistolen. Der bør anvendes ikke-brændbare rengøringsmidler. I lukkede beholdere dannes en eksplosiv gas/luft-blanding. Sprøjt aldrig ind i en lukket beholder, når apparatet gøres rent med opløsningsmidler. Der må kun anvendes elektrisk ledende beholdere til rengøringsvæsker. Beholderne skal være jordede OMGANG MED FARLIGE VÆSKER, LAKKER OG FARVER Ved lakforberedelse og -forarbejdning og rengøring af apparatet skal producentens forarbejdningsforskrifter for de anvendte lakker, opløsnings- og rensemidler følges. Udfør foreskrevne beskyttelsesforanstaltninger; brug beskyttelsesbriller, beskyttelsestøj og -handsker samt evt. hudbeskyttelsescreme. Benyt enten støvmaske eller åndedrætsværn. For tilstrækkelig sundheds- og miljøbeskyttelse: Brug apparatet i en sprøjtekabine eller på en sprøjtevæg med tændt ventilation (udsugning). Brug passende beskyttelsesbeklædning ved forarbejdning af varme materialer BERØRING AF VARME OVERFLADER Berør kun varme overflader med beskyttelseshandsker. Ved brug af apparatet til et lakeringsmateriale med en temperatur > 43 C; 109 F: - Mærk apparatet med en advarselsmærkat "Advarsel varm overflade". Bestil.-nr Anvisningsmærkat Sikkerhedsmærkat Henvisning: Bestil begge mærkater sammen. 14

15 4.3 ANVENDELSE I EKSPLOSIVE OMRÅDER Trykluftpumpen må anvendes i eksplosive områder. Vær opmærksom på og overhold følgende sikkerhedsforskrifter SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikker håndtering af Wagner-sprøjteapparater Hvis apparatet kommer i kontakt med metal, kan der dannes mekaniske gnister. I eksplosiv atmosfære: Undgå at slå eller støde apparatet mod stål eller rustent jern. Undgå at tabe apparatet. Anvend kun værktøjer, der er fremstillet af godkendt materiale. Fødematerialets antændelsestemperatur Kontroller, at fødematerialets antændelsestemperatur ligger over den maksimalt tilladte overfladetemperatur. Forstøvningsfremmende medium Anvend kun svagt oxiderende gasser til materialeforstøvning, f.eks. luft. Elektrostatisk overfladesprøjtning Sprøjt ikke elektrostatisk på apparatdele. Rengøring Ved aflejringer på overfladerne kan apparatet evt. blive opladet med statisk elektricitet. Ved afladning kan der opstå flammer eller gnister. Fjern aflejringerne på overfladerne for at bevare ledningsevnen. Rengør kun apparat med en fugtig klud. 15

16 4.3.2 DRIFT UDEN VÆSKE Undgå at den kørende pumpe (uden væske i det indre) suger luft ind. Luft, der blandes med damp fra en brandfarlig væske, kan danne eksplosive områder i det indre. Kontroller med jævne mellemrum, om pumpen arbejder regelmæssigt; undersøg især, om der er luft i den tilførte væske, hvilket kan forekomme pga. beskadigede pakninger. Brug ikke pumpen med beskadigede tætninger. Sørg for, at der er fyldt tilstrækkeligt skillemiddel i skillemiddelbeholderen. 16

17 5 BESKRIVELSE 5.1 LEVERINGSOMFANG Bestil.-nr. Betegnelse Membranpumpe Cobra på stellet består af: Farvepumpe, luftmotor og forbindelseselementer Grundudstyr består af: Henvisningskilt Jordkabel komplet Dobbeltgaffelnøgle se kapitel Overensstemmelseserklæring Driftsvejledning Tysk se afsnit 1 1 Driftsvejledning på det lokale sprog Det præcise leveringsomfang kan ses af følgesedlen. Tilbehør: se kapitel DATA DE FARVEFØRENDE DELES MATERIALE Indløbhus Consital (aluminiumslegering) Farvepumpe Consital (aluminiumslegering) Ventilkugler Rustfrit stål Ventilsæder / ventilkegle Hårdmetal Membran PA bestandig Ventilforskruning TEKNISKE DATA Beskrivelse Enheder Udvekslingsforhold 40:1 Volumenstrøm pr. dobbeltslag (DH) cm3 10 cu inch 0,6 Maksimalt driftsovertryk MPa 25 bar 250 psi Maksimalt muligt antal slag under drift DH/min 200 Minimalt/ maksimalt indgangslufttryk MPa 0,25-0,6 bar 2,5-6 psi 36,

18 Beskrivelse Enheder Luftindgang (hungevind) Tomme, G 1/2 inch Min. diameter tryklufttilførsel mm 13 inch 0,51 Luftforbrug ved 0,6 MPa; 6 bar; 87 psi pr. dobbeltslag NL 3,5 Lydtryksniveau ved maksimalt tilladt lufttryk* db(a) 74 Lydtryksniveau ved 0,45 MPa; 4,5 bar; 65,27 psi lufttryk* db(a) 72 Lydtryksniveau ved 0,3 MPa; 3 bar; 43,5 psi lufttryk* db(a) 69 Diameter luftmotorstempel mm 80 inch 3,15 Materialeindgang (hangevind) mm M36x2 Materialeudgang (hungevind) Tomme, G 3/8" inch Materialeudgang (hangevind) Tomme, G 1/4" inch Vægt kg; lb 19; 41,9 Materialets ph-værdi ph 3,5-9 Maksimalt materialetryk ved pumpeindgang MPa 2 bar 20 psi 290 Materialetemperatur C F Omgivelsestemperatur C F Tilladt vinkel under drift ±10 Påfyldningsmængde hydraulikolie (cirka) L 0,110 cu inch 6,71 * Målt A-vægtet emissionslydtryksniveau i 1 m afstand, LpA1m iht. DIN EN 14462: Referencemålinger blev gennemført af SUVA ( schweizisk ulykkesforsikringsanstalt). ADVARSEL Olieholdig afgangsluft! Fare for forgiftning ved indånding. Sørg for olie- og vandfri tryklufttilførsel (kvalitetsstandard iht. ISO ) = 40 μm / +7 / 5 mg/m³. 18

19 5.2.3 MÅL OG TILSLUTNINGER N E D B F G Cobra P O Q R G F C B_02943 A I B_04235 H M K L Mål mm; inch A 505; 19,88 B 313; 12,32 C 322; 12,68 D 134; 5,28 E 55; 2,16 F 182; 7,16 G 80; 3,15 H M6 I 25; 0,98 K G1/4" L M36x2 M NPSM1/4-18 N 149; 5,87 O 91; 3,58 P 107; 4,21 Q 175; 6,89 R 7; 0,28 19

20 5.2.4 VOLUMENSTRØM Wagner AL-dyser Volumenstrøm i l/min* inch mm Sprøjtevinkel ved ved ved 7 MPa 10 MPa 15 MPa 70 bar 100 bar 150 bar psi psi psi 0,007 0, ,1650 0,2000 0,2400 0,009 0, ,2060 0,2500 0,3090 0,011 0, ,2950 0,3450 0,4260 0,013 0, ,4530 0,5280 0,6600 0,015 0, ,5770 0,6720 0,8130 0,017 0, ,7310 0,7860 1,0640 0,019 0, ,9260 1,0920 1,3700 0,021 0, ,1430 1,3600 1,6900 0,023 0, ,3700 1,5900 2,0100 Cobra ,025 0, ,6200 1,9100 2,4000 0,027 0, ,8300 2,1300 2,6800 0,029 0, ,1900 2,5100 3,1700 0,031 0, ,4000 2,7700 3,4900 0,035 0, ,2200 3,7400 4,6900 0,043 1, ,0700 6,0400 7,4600 0,052 1, ,1200 6,5000 7,5200 Volumenstrømmen gælder for vand. Maksimale områder for konstant drift ved 200 DH/min YDELSESDIAGRAMMER Eksempel Slagfrekvens (DH/min) Materialetryk (bar) Luftforbrug (nl/min) Materialemængde vand (nl/min) 20

21 Diagram for Cobra Slagfrekvens (DH/min) Materialetryk bar (MPa) NL/min nl/min <psi> <scfm> 250 (25) <3625> A <35> 200 (20) <2900> 150 (15) <2175> 100 (10) <1450> 50 (5) <725> 0 B_01203 B C <0.1> 0.8 <0.2> 1.2 <0.3> 1.6 <0.4> Materialemængde vand C B 2 <0.5> A <0.6> 800 <28> 600 <21> 400 <14> 200 <7> L/min l/min <gpm> Luftforbrug A = 6 bar (0,6 MPa; 87 psi) lufttryk B = 4,5 bar (0,45 MPa; 65 psi) lufttryk C = 3 bar (0,3 MPa; 44 psi) lufttryk 21

22 5.3 FUNKTION PUMPE 1 4 Cobra B_ Styrehus med integreret støjdæmpning 2 Lufttrykregulator 3 Kuglehane 4 Luftmotor 5 Trykluftindgang 6 Monteringsflange 7 Aflastningsventil 8 Materialeudgang 9 Farvepumpe 10 Materialeindgang 11 Jordingstilslutning 12 Kabinet tryktrin 13 Tilbageløbsstuds 14 Ventilåbner 15 Afgangsluftåbning Generelt Dobbeltmembranpumpen drives med trykluft. Trykluften bevæger luftstemplet inde i luftmotoren (4) og dermed også stempelstangen op og ned i tryktrinet (9). For enden af hvert slag omdirigeres trykluften ved hjælp af skifteventilerne og styrestemplet. De 2 membraners op- og nedadgående bevægelse i farvepumpen sker med hydraulikolie, der bevæges i tryktrinet af stempelstangen. For hvert stempelstangsslag suges arbejdsmateriale op, som samtidig pumpes til pistolen. Luftmotor (4) Luftmotoren og dens pneumatiske omstyring (1) behøver ingen trykluftolie. Lufttrykket tilføres til motoren over lufttrykregulatoren (2) og kuglehanen (3). Luftmotoren er udstyret med en sikkerhedsventil. Sikkerhedsventilen er blevet indstillet og forseglet på fabrikken. Ved tryk, som overskrider det tilladte driftstryk, åbnes den fjederbelastede ventil automatisk og udleder overtrykket. 22

23 ADVARSEL Overtryk! Fare for kvæstelser ved apparatdele, der brister. Foretag ingen ændringer i sikkerhedsventilens indstilling. Farvepumpe (9) Farvepumpe er konstrueret som en dobbeltmembranpumpe med udskiftelige indog udløbsventiler. Der kan omstilles fra "sprøjtning" til "materialecirkulering" med aflastningsventilen (7). Opstillingspositioner Cobra-pumpen må drives horisontalt og vertikalt i de viste opstillingspositioner. Det er ikke tilladt at drive pumpen på hovedet. B_01205 Vertikal opstilling Horisontal opstilling B_01207 Opstilling på hovedet BEMÆRK Drift eller opbevaring på hovedet (luftmotor med trykregulator nedad) Funktionsforstyrrelser på grund af luft, der trænger ind i hydraulikkredsløbet. Undgå ubetinget at drive eller opbevare pumpen på hovedet. Se servicevejledningen vedr. udluftning. 23

24 5.3.2 TRYKREGULERINGSENHED PÅ COBRA 1 Trykregulator 2 Kuglehane 3 Manometer 4 Trykluftindgang 5 AirCoat-filterregulator Cobra (tilbehør) AirCoat filterregulatoren skal monteres lodret uanset membranpumpens monteringsposition (se monteringsvejledningen til filterregulatoren, bestillingsnr ) B_04300 Stilling kuglehane 1 Åben: Arbejdsstilling 2 Lukket: Luftmotoren kan stadig stå under tryk. 3 Udluftning: Arbejdstrykket i luftmotoren bliver udluftet (der er stadig styrelufttryk) B_

25 6 MONTAGE OG IBRUGTAGNING 6.1 OPSTILLING OG TILSLUTNING PUMPENS OPSTILLING Henvisning: Denne pumpe kan ændres til et sprøjtesystem til Airless- eller AirCoat applikationer. Komponenterne findes i listen over tilbehør, såfremt systemet ikke er købt som spraypack. Udvalget af dyserne skal foretages i overensstemmelse med vejledningen til pistolen. Fremgangsmåde: 2 1 Pumpen monteres på et stel, en vogn (6) eller en vægholder. 2 Til AirCoat system: Monter ekstra filtertrykregulator (7) (ekstraudstyr). 3 Monter indsugningssystemet (5). 4 Monter tilbageløbsslangen (4) (ekstraudstyr). 5 Højtryksslangen og pistolen (2) tilsluttes i overensstemmelse med driftsvejledningen B_04239 ADVARSEL Skråt underlag! Fare for ulykke, hvis apparatet ruller væk eller vælter. Placer vognen med stempelpumpen vandret. På skrånende underlag placeres vognens fødder lavest. Vognen skal sikres mod at kunne rulle. 25

26 6.1.2 JORDING ADVARSEL Afladning af statisk elektrisk ladede komponenter i en opløsningsmiddelholdig atmosfære! Eksplosionsfare på grund af gnister fra statisk elektricitet. Stempelpumpen må kun gøres ren med en fugtig klud. ADVARSEL Kraftig sprøjtetåge ved manglende jordforbindelse! Fare for forgiftning. Farvepåføring i dårlig kvalitet. Jordforbind alle apparatets komponenter. Jordforbind de emner, der skal lakeres. Jordforbindelsesskema (eksempel) Transportbånd Emne Pumpe Farvebeholder Sprøjtestand Afledende gulv 26

27 Kabeltværsnit Pumpe Farvebeholder Transportbånd Kabine Sprøjtestand 4 mm2; AWG11 6 mm2; AWG10 16 mm2; AWG5 16 mm2; AWG5 16 mm2; AWG5 Fremgangsmåde: 1 Jordforbindelseskablet skrues på med en øjeskrue. 2 Jordkablets clips tilsluttes til kundens jordtilslutning. 3 Materialebeholderen jordes af kunden. 4 Alle øvrige anlægsdele jordes af kunden. 27

28 6.2 IBRUGTAGNING SIKKERHEDSANVISNINGER Før ethvert arbejde skal følgende punkter overholdes iht. driftsvejledningen: - Følg sikkerhedsanvisningerne i kapitel 4. - Foretag ibrugtagningen fagligt korrekt. ADVARSEL Højtrykssprøjtestråle! Livsfare i tilfælde af injektion med farve eller opløsningsmiddel. Før aldrig hånden ind i sprøjtestrålen. Ret aldrig sprøjtepistolen mod personer. Kontakt straks en læge i tilfælde af hudskader forårsaget af farve eller opløsningsmiddel. Oplys lægen om den anvendte farve eller det anvendte opløsningsmiddel. Forsøg ikke at tætne defekte højtryksdele, men aflast straks trykket, og udskift delene. ADVARSEL Giftige og/eller antændelige dampblandinger! Fare for forgiftninger og forbrændinger. Anvend apparatet i en sprøjtekabine, der er godkendt til de pågældende materialer. eller Anvend apparatet ved en tilsvarende sprøjtevæg med tændt ventilation (udsugning). Overhold de nationale og lokale forskrifter vedrørende returluftens hastighed. ADVARSEL Eksploderende gasblandinger ved delvist fyldt pumpe! Livsfare på grund af udslyngede dele. Kontrollér, at pumpen og indsugningssystemet hele tiden er fyldt helt op med rengøringsmiddel eller arbejdsmateriale. Sprøjt ikke apparatet tomt efter rengøringen. 28

29 Følgende punkter skal udføres inden en ibrugtagning: - Pistolen sikres med sikringsgrebet. - Kontroller de tilladte tryk. - Kontroller alle forbindelsesdele for utætheder. - Kontrollér slanger for skader. Inden alt arbejde på apparatet skal følgende tilstand kontrolleres: - Pumpen, højtryksslangen trykaflastes med pistolen. - Pistolen sikres med sikringsgrebet. - Lufttilførslen afbrydes. 29

30 Mek. NØD-STOP Cobra Kuglehanen (1) stilles til udluftning med det samme, og aflastningsventilen (2) åbnes ved uforudsete hændelser. 1 2 B_04099 ➀ Udluftning ➁ Kontakten står i stilling "Cirkulering" Åben B_04302 B_

31 6.2.2 GRUNDSKYLNING 1 Placer en tom beholder (5) under tilbageløbsrøret (4). 2 Indsugningsslangen (7) føres ned i beholderen med rengøringsmiddel (6). 3 Indstil et tryk på ca. 0,05 MPa; 0,5 bar; 7,25 psi på trykregulatoren (1). 4 Åbn aflastningsventilen (3). 5 Åbn langsomt kuglehanen (2). 1 6 Juster lufttrykket på trykregulatoren (1), så pumpen kører jævnt. 7 Skyl, indtil der strømmer rent rengøringsmiddel ned i beholderen (5). 8 Luk kuglehanen (2). 9 Omstil aflastningsventilen (3) Ret pistolen ned i beholderen (5) uden dyse, og aktiver den. 11 Åbn langsomt kuglehanen (2). B_ Skyl, indtil der strømmer rent rengøringsmiddel ud af pistolen. 13 Luk kuglehanen (2). 14 Luk pistolen, når systemet er trykløst. 15 Sikr pistolen. 16 Bortskaf beholderens (5) indhold i overensstemmelse med de lokale forskrifter V Henvisning: Drej begge ventilåbnere (V) kortvarigt op under skylningen. 31

32 6.2.3 PÅFYLDNING AF ARBEJDSMATERIALE Stilling kuglehane 1 Åben: Arbejdsstilling 2 Lukket: Luftmotoren kan stadig stå under tryk. 3 Udluftning: Arbejdstrykket i luftmotoren bliver udluftet (der er stadig styrelufttryk) B_ Placer indsugningsslangen (7) i beholderen med arbejdsmaterialet (6) sammen med tilbageløbsrøret (4). 2 Indstil et tryk på ca. 0,05 MPa; 0,5 bar; 7,25 psi på trykregulatoren (1). 3 Åbn aflastningsventilen (3). 4 Åbn langsomt kuglehanen (2). 5 Juster lufttrykket på trykregulatoren (1), så pumpen kører jævnt. 6 Så snart der strømmer rent arbejdsmateriale ud af tilbageløbsrøret (4), skal kuglehanen (2) lukkes. 7 Drej aflastningsventilen (3) i sprøjtestilling. 8 Ret pistolen ned i beholderen (5) uden dyse, og aktiver den. 9 Åbn langsomt kuglehanen (2). 10 Når der strømmer rent arbejdsmateriale ud uden luftbobler, skal kuglehanen (2) lukkes. 11 Luk pistolen, når systemet er trykløst. 12 Sikr pistolen. B_04303 Stilling cirkulering Aflastningsventil Stilling sprøjtning 32

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

NYHED. ProSpray. Udvidet garanti! Airless sprøjteanlæg. Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber. Velkendt prof-kvalitet

NYHED. ProSpray. Udvidet garanti! Airless sprøjteanlæg. Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber. Velkendt prof-kvalitet ProSpray Airless sprøjteanlæg Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber Velkendt prof-kvalitet Udvidet garanti! 3. Generation prospray med overbevisende produktegenskaber ProSpray Ny teknik

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

WIWA Professional. Brugervejledning. Model: 24026. Fabrik-nr.

WIWA Professional. Brugervejledning. Model: 24026. Fabrik-nr. Brugervejledning Model: 24026 WIWA Professional 24053 24071 28023 28048 28064 38032 38042 44024 44032 Fabrik-nr. Oversættelse af den originale driftsvejledning WIWA Professional Professional DBK da 02.12

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser FinishControl Egnet til opløsningsmiddelholdige og vandbaserede materialer. Høj arbejdshastighed takket være Visco dyse og Click & Paint

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere