Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234"

Transkript

1 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

2

3 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING Forord Advarsler, informationer og symboler i denne vejledning Sprog Forkortelser i teksten 6 2 TILSIGTET BRUG Apparattyper Anvendelsesformål Anvendelse i eksplosionsfarligt område Sikkerhedstekniske parametre Anvendelige materialer Anbefalede anvendelsesområder Forkert brug, der med rimelighed kan forudses Tilbageværende risici 9 3 MÆRKNING Eksplosionsbeskyttelsesmærkning Mærkning X 10 4 GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER Sikkerhedsanvisninger for virksomhedsledelsen Elektriske driftsmidler Personalets kvalifikationer Sikkert arbejdsmiljø Sikkerhedsanvisninger for personalet Sikker håndtering af Wagner-sprøjteapparater Jording af apparat Materialeslanger Rengøring Omgang med farlige væsker, lakker og farver Berøring af varme overflader Anvendelse i eksplosive områder Sikkerhedsforskrifter Drift uden væske 16 5 BESKRIVELSE Leveringsomfang Data De farveførende deles materiale Tekniske data Mål og tilslutninger Volumenstrøm Ydelsesdiagrammer Funktion Pumpe Trykreguleringsenhed på Cobra 24 3

4 Indholdsfortegnelse 6 MONTAGE OG IBRUGTAGNING Opstilling og tilslutning Pumpens opstilling Jording Ibrugtagning Sikkerhedsanvisninger Grundskylning Påfyldning af arbejdsmateriale 32 7 DRIFT Sprøjtning Arbejdsafbrydelse Standsning og rengøring Opbevaring over længere tid 34 8 FEJLSØGNING, VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION Fejlsøgning og udbedring 35 9 VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse af hydrauliktrin Kontrollér oliestanden Olieskift TILBEHØR Cobra tilbehør RESERVEDELE Hvordan bestilles reservedele? Cobra moduloversigt Cobra luftmotor Cobra farvepumpe Cobra indløbsventil Ventilindgangsåbner Aflastningsventil Cobra stel komplet Overbeholder komplet Vogn Bæger til små mængder ÅRS GARANTI PROFESSIONAL FINISHING Garantiomfang Garantiperiode og registrering Behandling Udelukkelse af garanti Supplerende bestemmelser CE-overensstemmelseserklæring 61 4

5 1 OM DENNE VEJLEDNING 1.1 FORORD Denne driftsvejledning indeholder informationer til en sikker drift, service, rengøring og vedligeholdelse af apparatet. Driftsvejledning en er en del af apparatet og skal være tilgængelig for betjenings- og servicepersonalet. Betjenings- og servicepersonalet skal instrueres iht. sikkerhedsinformationerne. Apparatet må kun anvendes i overensstemmelse med denne driftsvejledning. Denne anordning kan udgøre en fare, hvis den ikke anvendes iht. informationerne i denne driftsvejledning. 1.2 ADVARSLER, INFORMATIONER OG SYMBOLER I DENNE VEJLEDNING Advarslerne i denne driftsvejledning henviser til særlige farer for brugeren og apparatet og angiver foranstaltninger til at undgå faren. Disse advarsler findes i følgende trin: Fare umiddelbar truende fare. Hvis denne ignoreres, vil det være livsfarligt eller have alvorlige kvæstelser til følge. FARE Her står den henvisning, der advarer dig om en fare! Her står de mulige følger, hvis advarslen ignoreres. Signalordet henviser til fareniveauet. Her står foranstaltningerne til undgåelse af faren og dens følger. Advarsel mulig truende fare. Hvis denne ignoreres, kan det være livsfarligt eller have alvorlige kvæstelser til følge. ADVARSEL Her står den henvisning, der advarer dig om en fare! Her står de mulige følger, hvis advarslen ignoreres. Signalordet henviser til fareniveauet. Her står foranstaltningerne til undgåelse af faren og dens følger. Forsigtig mulig farlig situation. Manglende overholdelse kan medføre lette kvæstelser. FORSIGTIG Her står den henvisning, der advarer dig om en fare! Her står de mulige følger, hvis advarslen ignoreres. Signalordet henviser til fareniveauet. Her står foranstaltningerne til undgåelse af faren og dens følger. Bemærk mulig farlig situation. Hvis denne ignoreres, kan det medføre tingskader. BEMÆRK Her står den henvisning, der advarer dig om en fare! Her står de mulige følger, hvis advarslen ignoreres. Signalordet henviser til fareniveauet. Her står foranstaltningerne til undgåelse af faren og dens følger. Henvisning formidler oplysninger om særlige forhold og om fremgangsmåde. 5

6 1.3 SPROG Driftsvejledningen fås på følgende sprog: Sprog Bestil.-nr. Sprog Bestil.-nr. Tysk Engelsk Fransk Hollandsk Italiensk Spansk Dansk Svensk Portugisisk FORKORTELSER I TEKSTEN Bestil.-nr. Styktal Position Betegnelser i reservedelslisterne Bestillingsnummer Dobbeltslag Rustfrit stål To komponenter 6

7 2 TILSIGTET BRUG 2.1 APPARATTYPER Dobbeltmembranpumpe og den tilhørende spraypakke: 2.2 ANVENDELSESFORMÅL Apparatet er egnet til at forarbejde flydende materialer, såsom farver og lakker iht. disses inddeling i eksplosionsgruppe IIA eller IIB. 2.3 ANVENDELSE I EKSPLOSIONSFARLIGT OMRÅDE Dobbeltmembranpumpen kan anvendes i eksplosionsfarlige områder (zone 1). 2.4 SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE WAGNER afviser ethvert erstatningsansvar for skader, der opstår som følge af ikke-tilsigtet brug. Anvend kun apparatet til at forarbejde materialer, der er anbefalet af WAGNER. Anvend kun apparatet som en helhed. Sæt ikke beskyttelsesanordningerne ud af funktion. Anvend kun originale WAGNER-reservedele og -tilbehør. Dobbeltmembranpumpen må kun benyttes under følgende betingelser: Betjeningspersonalet skal være instrueret på baggrund af denne driftsvejledning. Sikkerhedsanvisningerne i nærværende driftsvejledning skal overholdes. Henvisningerne vedrørende drift, service og vedligeholdelse i denne driftsvejledning skal overholdes. Bestemmelser og forskrifter vedrørende ulykkesforebyggelse, der gælder for brugerlandet, skal overholdes. 7

8 2.5 ANVENDELIGE MATERIALER Flydende materialer såsom farver og lakker. Applikation Vandfortyndbare materialer Opløsningsmiddelholdige lakker og lakfarver Tokomponent lakeringsmaterialer Dispersioner UV-lakker Grunderinger Epoxy- og polyuretanlakker, fenollakker Flydende kunststof Undervognsbeskyttelse på voksbasis Fysisk følsomme lakker Forklaring anbefalet kun betinget egnet mindre velegnet Abrasive materialer og pigmenter! Øget slitage på de materialeførende dele. BEMÆRK Anvend den applikationstilpassede model (fødemængde/cyklus, materiale, ventiler, osv.), som beskrevet i kapitel Kontroller, om de anvendte væsker og opløsningsmidler er kompatible med pumpens konstruktionsmaterialer, som anført i kapitel ANBEFALEDE ANVENDELSESOMRÅDER Applikation Møbelindustri Køkkenproducenter Snedkerværksteder Vinduesfabrikker Stålforarbejdende virksomheder Automobilindustri Skibsbygningsindustri Forklaring anbefalet kun betinget egnet mindre velegnet 8

9 2.6 FORKERT BRUG, DER MED RIMELIGHED KAN FORUDSES Det er forbudt: At coate ikke jordede emner At foretage egenhændige ombygninger og ændringer på dobbeltmembranpumpen At forarbejde tørre eller lignende lakeringsmaterialer At anvende defekte komponenter; reservedele og andet end det tilbehør, der er anført i kapitel 10 i nærværende driftsvejledning Følgende anførte forkert brug kan medføre sundheds- og/eller tingskader: Anvendelse af pulver som lakeringsmateriale. Forkert indstillede værdier til transport. Wagner dobbeltmembranpumper er ikke dimensioneret til transport af levnedsmidler. 2.7 TILBAGEVÆRENDE RISICI Tilbageværende risici er risici, som selv ved tilsigtet brug ikke helt kan udelukkes. I givet fald henviser advarsels- og forbudsskilte ved de pågældende risikosteder til eksisterende tilbageværende risici. Tilbageværende risici Hudkontakt med lakker og rengøringsmidler Lak i luften uden for det definerede arbejdsområde Kilde Følger Særlige foranstaltninger Livsfase Omgang med Hudirritationer, Bær beskyttelsesdragt, Anvendelse, lakker og allergier overhold vedligeholdelse, rengøringsmidler sikkerhedsdatabladene demontage Lakering uden for det definerede arbejdsområde Indånding af sundhedsfarlige stoffer Overhold arbejds- og driftsanvisningerne Anvendelse, vedligeholdelse 9

10 3 MÆRKNING 3.1 EKSPLOSIONSBESKYTTELSESMÆRKNING Apparatet er egnet til anvendelse i et eksplosivt område i henhold til direktiv 94/9/EF (ATEX 95). Europæiske Fællesskaber Symbol for eksplosionsbeskyttelse Apparatgruppe II Kategori 2 (zone 1) Ex-atmosfære gas Eksplosionsgruppe Konstruktiv sikkerhed Særlige henvisninger (se kapitel 3.2) 3.2 MÆRKNING X X: Den maksimale overfladetemperatur svarer til den tilladte materialetemperatur. Denne og den tilladte omgivende temperatur fremgår af kapitlet "Tekniske data". Maksimal overfladetemperatur Pumpens maksimale overfladetemperatur afhænger ikke af apparatet (friktionsvarmen), men af driftsforholdene (opvarmet materiale). Lakeringsmaterialets antændelsestemperatur Kontroller, at lakeringsmaterialets antændelsestemperatur ligger over den maksimale overfladetemperatur. Omgivelsestemperatur Tilladt omgivende temperatur er +10 C til +60 C; +50 F til 140 F. Forstøvningsfremmende medium Anvend kun svagt oxiderende gasser til materialeforstøvning, f.eks. luft. 10

11 4 GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER 4.1 SIKKERHEDSANVISNINGER FOR VIRKSOMHEDSLEDELSEN Denne vejledning skal altid være tilgængelig på det sted, hvor apparatet bruges. Overhold altid de lokale retningslinjer vedrørende arbejdsbeskyttelse og ulykkeforebyggelsesforskrifter ELEKTRISKE DRIFTSMIDLER Elektriske apparater og driftsmidler Overhold de lokale sikkerhedskrav hvad angår anvendelse og påvirkninger fra omgivelserne. Må kun vedligeholdes af en elektriker eller under dennes tilsyn. Skal anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne og de elektrotekniske regler. Lad omgående apparatet reparere ved mangler. Skal tages ud af drift, hvis de udgør en risiko. Skal være afbrudt og spændingsfri, før arbejde på aktive dele påbegyndes. Informér personalet om de forestående arbejder. Overhold reglerne om elsikkerhed PERSONALETS KVALIFIKATIONER Sørg for, at apparatet kun bruges, vedligeholdes og repareres af uddannet personale SIKKERT ARBEJDSMILJØ Sørg for, at arbejdsområdets gulv kan aflede strøm i henhold til EN (modstandsværdien må ikke overskride 100 MOhm). Sørg for, at alle personer i arbejdsområdet bruger afledende sko. Fodtøjet skal overholde EN Den målte isolationsmodstand må ikke overskride 100 MOhm. Sørg for, at personer bærer afledende handsker under sprøjtningen. Jordingen sker via sprøjtepistolens greb. Bæres der beskyttelsesbeklædning, herunder handsker, skal disse overholde EN Den målte isolationsmodstand må ikke overskride 100 MOhm. Installer et farvetåge-udsugningsanlæg iht. de lokale forskrifter. Sørg for, at følgende komponenter er til rådighed for et sikkert arbejdsmiljø: Materialeslanger/luftslanger, der svarer til arbejdstrykket. Personligt beskyttelsesudstyr (åndedrætsværn og hudbeskyttelse). Sørg for, at der ikke findes antændelseskilder såsom åben ild, gnister, glødende tråde eller varme overflader i omgivelserne. Rygning forbudt. 11

12 4.2 SIKKERHEDSANVISNINGER FOR PERSONALET Følg informationerne i denne vejledning, særligt de generelle sikkerhedsanvisninger og advarselsinformationer. Overhold altid de lokale retningslinjer vedrørende arbejdsbeskyttelse og ulykkeforebyggelsesforskrifter SIKKER HÅNDTERING AF WAGNER-SPRØJTEAPPARATER Sprøjtestrålen har højt tryk og kan forårsage farlige kvæstelser. Undgå injektion med farve eller rengøringsmiddel: Ret aldrig sprøjtepistolen mod personer. Før aldrig hånden ind i sprøjtestrålen. Inden ethvert arbejde på apparatet, ved arbejdsafbrydelser og ved funktionsforstyrrelser: Afbryd tilførslen af energi og trykluft. Aflast trykket i sprøjtepistol og apparat. Bloker sprøjtepistolen mod betjening. Ved en funktionsforstyrrelse afhjælpes fejlen som beskrevet i kap. "Fejlfinding". Sprøjteapparaterne skal kontrolleres efter behov, dog mindst en gang årligt, af en sagkyndig (f.eks. en Wagner-servicetekniker) for om de er i arbejdssikker stand iht. direktivet for sprøjteapparater ("Richtlinie für Flüssigkeitsstrahler" - ZH 1/406 samt de tyske, arbejdsretlige regler "BGR" 500 del 2 kapitel 2.36). For apparater, der er taget ud af brug, kan kontrollen udsættes, indtil apparatet tages i brug næste gang. Udfør arbejdet iht. kapitel "Trykaflastning / arbejdsafbrydelse": Når der opfordres til trykaflastning. Hvis sprøjtearbejdet afbrydes eller indstilles. Før apparatet rengøres på ydersiden, kontrolleres eller vedligeholdes. Før sprøjtedysen monteres eller rengøres. Hvis huden skades på grund af farve eller opløsningsmiddel: Notér, hvilken type farve eller hvilket rengøringsmiddel, der er brugt. Opsøg omgående en læge. Undgå risikoen for kvæstelser ved rekylkræfter: Sørg for at stå sikkert, når sprøjtepistolen betjenes. Hold kun sprøjtepistolen kortvarigt i samme stilling. 12

13 4.2.2 JORDING AF APPARAT Apparatet skal jordes for at undgå, at det oplades elektrostatisk. Friktion, strømmende væsker og luft eller elektrostatiske belægningsprocesser fremkalder opladning. Der kan dannes gnister eller flammer under afladning. Sørg for, at apparatet er jordforbundet ved enhver sprøjtning. Jordforbind de emner, der skal lakeres. Sørg for, at alle personer i arbejdsområdet er jordede, f.eks. ved at bruge afledende sko. Bær afledende handsker under sprøjtningen. Jording sker via sprøjtepistolens greb MATERIALESLANGER Kontrollér, at slangens materiale er kemisk bestandigt over for de materialer, der sprøjtes med. Kontrollér, at materialeslangen er egnet til det tryk, der genereres i apparatet. Kontrollér, at følgende informationer findes på højtryksslangen: Producent. Tilladt driftstryk. Produktionsdato. Sørg for, at slanger kun udlægges egnede steder. Udlæg under ingen omstændigheder slanger: I områder, hvor der færdes mange mennesker Over skarpe kanter Over bevægelige dele På varme overflader Sørg for, at slangerne ikke anvendes til at trække eller skubbe apparatet. Den elektriske modstand i hele højtryksslangen skal være mindre end 1 MOhm. Nogle væsker har en stor udvidelseskoefficient. I nogle tilfælde kan volumenet stige med følgeskader på rør, skruesamlinger etc. samt væskeudslip. Når pumpen suger væske ud af en lukket beholder: Kontroller, at luften eller egnet gas kan trænge ind i beholderen. Dermed undgås undertryk. Pga. et undertryk kan beholderen implodere (klappe sammen) eller gå i stykker. Beholderen bliver i så fald utæt, og væsken strømmer ud. Det tryk, der opbygges af beholderen, er mange gange større end indgangslufttrykket. 13

14 4.2.4 RENGØRING Afbryd den elektriske spænding til apparatet. Kobl trykluft-tilførselsledningen fra. Aflast trykket i apparatet. Kontrollér, at rengøringsmidlets flammepunkt ligger mindst 5 K over omgivelsernes temperatur. Brug kun klude og pensler, der er vædet med opløsningsmiddel, til rengøringen. Brug under ingen omstændigheder hårde genstande, og sprøjt ikke rengøringsmiddel på med pistolen. Der bør anvendes ikke-brændbare rengøringsmidler. I lukkede beholdere dannes en eksplosiv gas/luft-blanding. Sprøjt aldrig ind i en lukket beholder, når apparatet gøres rent med opløsningsmidler. Der må kun anvendes elektrisk ledende beholdere til rengøringsvæsker. Beholderne skal være jordede OMGANG MED FARLIGE VÆSKER, LAKKER OG FARVER Ved lakforberedelse og -forarbejdning og rengøring af apparatet skal producentens forarbejdningsforskrifter for de anvendte lakker, opløsnings- og rensemidler følges. Udfør foreskrevne beskyttelsesforanstaltninger; brug beskyttelsesbriller, beskyttelsestøj og -handsker samt evt. hudbeskyttelsescreme. Benyt enten støvmaske eller åndedrætsværn. For tilstrækkelig sundheds- og miljøbeskyttelse: Brug apparatet i en sprøjtekabine eller på en sprøjtevæg med tændt ventilation (udsugning). Brug passende beskyttelsesbeklædning ved forarbejdning af varme materialer BERØRING AF VARME OVERFLADER Berør kun varme overflader med beskyttelseshandsker. Ved brug af apparatet til et lakeringsmateriale med en temperatur > 43 C; 109 F: - Mærk apparatet med en advarselsmærkat "Advarsel varm overflade". Bestil.-nr Anvisningsmærkat Sikkerhedsmærkat Henvisning: Bestil begge mærkater sammen. 14

15 4.3 ANVENDELSE I EKSPLOSIVE OMRÅDER Trykluftpumpen må anvendes i eksplosive områder. Vær opmærksom på og overhold følgende sikkerhedsforskrifter SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikker håndtering af Wagner-sprøjteapparater Hvis apparatet kommer i kontakt med metal, kan der dannes mekaniske gnister. I eksplosiv atmosfære: Undgå at slå eller støde apparatet mod stål eller rustent jern. Undgå at tabe apparatet. Anvend kun værktøjer, der er fremstillet af godkendt materiale. Fødematerialets antændelsestemperatur Kontroller, at fødematerialets antændelsestemperatur ligger over den maksimalt tilladte overfladetemperatur. Forstøvningsfremmende medium Anvend kun svagt oxiderende gasser til materialeforstøvning, f.eks. luft. Elektrostatisk overfladesprøjtning Sprøjt ikke elektrostatisk på apparatdele. Rengøring Ved aflejringer på overfladerne kan apparatet evt. blive opladet med statisk elektricitet. Ved afladning kan der opstå flammer eller gnister. Fjern aflejringerne på overfladerne for at bevare ledningsevnen. Rengør kun apparat med en fugtig klud. 15

16 4.3.2 DRIFT UDEN VÆSKE Undgå at den kørende pumpe (uden væske i det indre) suger luft ind. Luft, der blandes med damp fra en brandfarlig væske, kan danne eksplosive områder i det indre. Kontroller med jævne mellemrum, om pumpen arbejder regelmæssigt; undersøg især, om der er luft i den tilførte væske, hvilket kan forekomme pga. beskadigede pakninger. Brug ikke pumpen med beskadigede tætninger. Sørg for, at der er fyldt tilstrækkeligt skillemiddel i skillemiddelbeholderen. 16

17 5 BESKRIVELSE 5.1 LEVERINGSOMFANG Bestil.-nr. Betegnelse Membranpumpe Cobra på stellet består af: Farvepumpe, luftmotor og forbindelseselementer Grundudstyr består af: Henvisningskilt Jordkabel komplet Dobbeltgaffelnøgle se kapitel Overensstemmelseserklæring Driftsvejledning Tysk se afsnit 1 1 Driftsvejledning på det lokale sprog Det præcise leveringsomfang kan ses af følgesedlen. Tilbehør: se kapitel DATA DE FARVEFØRENDE DELES MATERIALE Indløbhus Consital (aluminiumslegering) Farvepumpe Consital (aluminiumslegering) Ventilkugler Rustfrit stål Ventilsæder / ventilkegle Hårdmetal Membran PA bestandig Ventilforskruning TEKNISKE DATA Beskrivelse Enheder Udvekslingsforhold 40:1 Volumenstrøm pr. dobbeltslag (DH) cm3 10 cu inch 0,6 Maksimalt driftsovertryk MPa 25 bar 250 psi Maksimalt muligt antal slag under drift DH/min 200 Minimalt/ maksimalt indgangslufttryk MPa 0,25-0,6 bar 2,5-6 psi 36,

18 Beskrivelse Enheder Luftindgang (hungevind) Tomme, G 1/2 inch Min. diameter tryklufttilførsel mm 13 inch 0,51 Luftforbrug ved 0,6 MPa; 6 bar; 87 psi pr. dobbeltslag NL 3,5 Lydtryksniveau ved maksimalt tilladt lufttryk* db(a) 74 Lydtryksniveau ved 0,45 MPa; 4,5 bar; 65,27 psi lufttryk* db(a) 72 Lydtryksniveau ved 0,3 MPa; 3 bar; 43,5 psi lufttryk* db(a) 69 Diameter luftmotorstempel mm 80 inch 3,15 Materialeindgang (hangevind) mm M36x2 Materialeudgang (hungevind) Tomme, G 3/8" inch Materialeudgang (hangevind) Tomme, G 1/4" inch Vægt kg; lb 19; 41,9 Materialets ph-værdi ph 3,5-9 Maksimalt materialetryk ved pumpeindgang MPa 2 bar 20 psi 290 Materialetemperatur C F Omgivelsestemperatur C F Tilladt vinkel under drift ±10 Påfyldningsmængde hydraulikolie (cirka) L 0,110 cu inch 6,71 * Målt A-vægtet emissionslydtryksniveau i 1 m afstand, LpA1m iht. DIN EN 14462: Referencemålinger blev gennemført af SUVA ( schweizisk ulykkesforsikringsanstalt). ADVARSEL Olieholdig afgangsluft! Fare for forgiftning ved indånding. Sørg for olie- og vandfri tryklufttilførsel (kvalitetsstandard iht. ISO ) = 40 μm / +7 / 5 mg/m³. 18

19 5.2.3 MÅL OG TILSLUTNINGER N E D B F G Cobra P O Q R G F C B_02943 A I B_04235 H M K L Mål mm; inch A 505; 19,88 B 313; 12,32 C 322; 12,68 D 134; 5,28 E 55; 2,16 F 182; 7,16 G 80; 3,15 H M6 I 25; 0,98 K G1/4" L M36x2 M NPSM1/4-18 N 149; 5,87 O 91; 3,58 P 107; 4,21 Q 175; 6,89 R 7; 0,28 19

20 5.2.4 VOLUMENSTRØM Wagner AL-dyser Volumenstrøm i l/min* inch mm Sprøjtevinkel ved ved ved 7 MPa 10 MPa 15 MPa 70 bar 100 bar 150 bar psi psi psi 0,007 0, ,1650 0,2000 0,2400 0,009 0, ,2060 0,2500 0,3090 0,011 0, ,2950 0,3450 0,4260 0,013 0, ,4530 0,5280 0,6600 0,015 0, ,5770 0,6720 0,8130 0,017 0, ,7310 0,7860 1,0640 0,019 0, ,9260 1,0920 1,3700 0,021 0, ,1430 1,3600 1,6900 0,023 0, ,3700 1,5900 2,0100 Cobra ,025 0, ,6200 1,9100 2,4000 0,027 0, ,8300 2,1300 2,6800 0,029 0, ,1900 2,5100 3,1700 0,031 0, ,4000 2,7700 3,4900 0,035 0, ,2200 3,7400 4,6900 0,043 1, ,0700 6,0400 7,4600 0,052 1, ,1200 6,5000 7,5200 Volumenstrømmen gælder for vand. Maksimale områder for konstant drift ved 200 DH/min YDELSESDIAGRAMMER Eksempel Slagfrekvens (DH/min) Materialetryk (bar) Luftforbrug (nl/min) Materialemængde vand (nl/min) 20

21 Diagram for Cobra Slagfrekvens (DH/min) Materialetryk bar (MPa) NL/min nl/min <psi> <scfm> 250 (25) <3625> A <35> 200 (20) <2900> 150 (15) <2175> 100 (10) <1450> 50 (5) <725> 0 B_01203 B C <0.1> 0.8 <0.2> 1.2 <0.3> 1.6 <0.4> Materialemængde vand C B 2 <0.5> A <0.6> 800 <28> 600 <21> 400 <14> 200 <7> L/min l/min <gpm> Luftforbrug A = 6 bar (0,6 MPa; 87 psi) lufttryk B = 4,5 bar (0,45 MPa; 65 psi) lufttryk C = 3 bar (0,3 MPa; 44 psi) lufttryk 21

22 5.3 FUNKTION PUMPE 1 4 Cobra B_ Styrehus med integreret støjdæmpning 2 Lufttrykregulator 3 Kuglehane 4 Luftmotor 5 Trykluftindgang 6 Monteringsflange 7 Aflastningsventil 8 Materialeudgang 9 Farvepumpe 10 Materialeindgang 11 Jordingstilslutning 12 Kabinet tryktrin 13 Tilbageløbsstuds 14 Ventilåbner 15 Afgangsluftåbning Generelt Dobbeltmembranpumpen drives med trykluft. Trykluften bevæger luftstemplet inde i luftmotoren (4) og dermed også stempelstangen op og ned i tryktrinet (9). For enden af hvert slag omdirigeres trykluften ved hjælp af skifteventilerne og styrestemplet. De 2 membraners op- og nedadgående bevægelse i farvepumpen sker med hydraulikolie, der bevæges i tryktrinet af stempelstangen. For hvert stempelstangsslag suges arbejdsmateriale op, som samtidig pumpes til pistolen. Luftmotor (4) Luftmotoren og dens pneumatiske omstyring (1) behøver ingen trykluftolie. Lufttrykket tilføres til motoren over lufttrykregulatoren (2) og kuglehanen (3). Luftmotoren er udstyret med en sikkerhedsventil. Sikkerhedsventilen er blevet indstillet og forseglet på fabrikken. Ved tryk, som overskrider det tilladte driftstryk, åbnes den fjederbelastede ventil automatisk og udleder overtrykket. 22

23 ADVARSEL Overtryk! Fare for kvæstelser ved apparatdele, der brister. Foretag ingen ændringer i sikkerhedsventilens indstilling. Farvepumpe (9) Farvepumpe er konstrueret som en dobbeltmembranpumpe med udskiftelige indog udløbsventiler. Der kan omstilles fra "sprøjtning" til "materialecirkulering" med aflastningsventilen (7). Opstillingspositioner Cobra-pumpen må drives horisontalt og vertikalt i de viste opstillingspositioner. Det er ikke tilladt at drive pumpen på hovedet. B_01205 Vertikal opstilling Horisontal opstilling B_01207 Opstilling på hovedet BEMÆRK Drift eller opbevaring på hovedet (luftmotor med trykregulator nedad) Funktionsforstyrrelser på grund af luft, der trænger ind i hydraulikkredsløbet. Undgå ubetinget at drive eller opbevare pumpen på hovedet. Se servicevejledningen vedr. udluftning. 23

24 5.3.2 TRYKREGULERINGSENHED PÅ COBRA 1 Trykregulator 2 Kuglehane 3 Manometer 4 Trykluftindgang 5 AirCoat-filterregulator Cobra (tilbehør) AirCoat filterregulatoren skal monteres lodret uanset membranpumpens monteringsposition (se monteringsvejledningen til filterregulatoren, bestillingsnr ) B_04300 Stilling kuglehane 1 Åben: Arbejdsstilling 2 Lukket: Luftmotoren kan stadig stå under tryk. 3 Udluftning: Arbejdstrykket i luftmotoren bliver udluftet (der er stadig styrelufttryk) B_

25 6 MONTAGE OG IBRUGTAGNING 6.1 OPSTILLING OG TILSLUTNING PUMPENS OPSTILLING Henvisning: Denne pumpe kan ændres til et sprøjtesystem til Airless- eller AirCoat applikationer. Komponenterne findes i listen over tilbehør, såfremt systemet ikke er købt som spraypack. Udvalget af dyserne skal foretages i overensstemmelse med vejledningen til pistolen. Fremgangsmåde: 2 1 Pumpen monteres på et stel, en vogn (6) eller en vægholder. 2 Til AirCoat system: Monter ekstra filtertrykregulator (7) (ekstraudstyr). 3 Monter indsugningssystemet (5). 4 Monter tilbageløbsslangen (4) (ekstraudstyr). 5 Højtryksslangen og pistolen (2) tilsluttes i overensstemmelse med driftsvejledningen B_04239 ADVARSEL Skråt underlag! Fare for ulykke, hvis apparatet ruller væk eller vælter. Placer vognen med stempelpumpen vandret. På skrånende underlag placeres vognens fødder lavest. Vognen skal sikres mod at kunne rulle. 25

26 6.1.2 JORDING ADVARSEL Afladning af statisk elektrisk ladede komponenter i en opløsningsmiddelholdig atmosfære! Eksplosionsfare på grund af gnister fra statisk elektricitet. Stempelpumpen må kun gøres ren med en fugtig klud. ADVARSEL Kraftig sprøjtetåge ved manglende jordforbindelse! Fare for forgiftning. Farvepåføring i dårlig kvalitet. Jordforbind alle apparatets komponenter. Jordforbind de emner, der skal lakeres. Jordforbindelsesskema (eksempel) Transportbånd Emne Pumpe Farvebeholder Sprøjtestand Afledende gulv 26

27 Kabeltværsnit Pumpe Farvebeholder Transportbånd Kabine Sprøjtestand 4 mm2; AWG11 6 mm2; AWG10 16 mm2; AWG5 16 mm2; AWG5 16 mm2; AWG5 Fremgangsmåde: 1 Jordforbindelseskablet skrues på med en øjeskrue. 2 Jordkablets clips tilsluttes til kundens jordtilslutning. 3 Materialebeholderen jordes af kunden. 4 Alle øvrige anlægsdele jordes af kunden. 27

28 6.2 IBRUGTAGNING SIKKERHEDSANVISNINGER Før ethvert arbejde skal følgende punkter overholdes iht. driftsvejledningen: - Følg sikkerhedsanvisningerne i kapitel 4. - Foretag ibrugtagningen fagligt korrekt. ADVARSEL Højtrykssprøjtestråle! Livsfare i tilfælde af injektion med farve eller opløsningsmiddel. Før aldrig hånden ind i sprøjtestrålen. Ret aldrig sprøjtepistolen mod personer. Kontakt straks en læge i tilfælde af hudskader forårsaget af farve eller opløsningsmiddel. Oplys lægen om den anvendte farve eller det anvendte opløsningsmiddel. Forsøg ikke at tætne defekte højtryksdele, men aflast straks trykket, og udskift delene. ADVARSEL Giftige og/eller antændelige dampblandinger! Fare for forgiftninger og forbrændinger. Anvend apparatet i en sprøjtekabine, der er godkendt til de pågældende materialer. eller Anvend apparatet ved en tilsvarende sprøjtevæg med tændt ventilation (udsugning). Overhold de nationale og lokale forskrifter vedrørende returluftens hastighed. ADVARSEL Eksploderende gasblandinger ved delvist fyldt pumpe! Livsfare på grund af udslyngede dele. Kontrollér, at pumpen og indsugningssystemet hele tiden er fyldt helt op med rengøringsmiddel eller arbejdsmateriale. Sprøjt ikke apparatet tomt efter rengøringen. 28

29 Følgende punkter skal udføres inden en ibrugtagning: - Pistolen sikres med sikringsgrebet. - Kontroller de tilladte tryk. - Kontroller alle forbindelsesdele for utætheder. - Kontrollér slanger for skader. Inden alt arbejde på apparatet skal følgende tilstand kontrolleres: - Pumpen, højtryksslangen trykaflastes med pistolen. - Pistolen sikres med sikringsgrebet. - Lufttilførslen afbrydes. 29

30 Mek. NØD-STOP Cobra Kuglehanen (1) stilles til udluftning med det samme, og aflastningsventilen (2) åbnes ved uforudsete hændelser. 1 2 B_04099 ➀ Udluftning ➁ Kontakten står i stilling "Cirkulering" Åben B_04302 B_

31 6.2.2 GRUNDSKYLNING 1 Placer en tom beholder (5) under tilbageløbsrøret (4). 2 Indsugningsslangen (7) føres ned i beholderen med rengøringsmiddel (6). 3 Indstil et tryk på ca. 0,05 MPa; 0,5 bar; 7,25 psi på trykregulatoren (1). 4 Åbn aflastningsventilen (3). 5 Åbn langsomt kuglehanen (2). 1 6 Juster lufttrykket på trykregulatoren (1), så pumpen kører jævnt. 7 Skyl, indtil der strømmer rent rengøringsmiddel ned i beholderen (5). 8 Luk kuglehanen (2). 9 Omstil aflastningsventilen (3) Ret pistolen ned i beholderen (5) uden dyse, og aktiver den. 11 Åbn langsomt kuglehanen (2). B_ Skyl, indtil der strømmer rent rengøringsmiddel ud af pistolen. 13 Luk kuglehanen (2). 14 Luk pistolen, når systemet er trykløst. 15 Sikr pistolen. 16 Bortskaf beholderens (5) indhold i overensstemmelse med de lokale forskrifter V Henvisning: Drej begge ventilåbnere (V) kortvarigt op under skylningen. 31

32 6.2.3 PÅFYLDNING AF ARBEJDSMATERIALE Stilling kuglehane 1 Åben: Arbejdsstilling 2 Lukket: Luftmotoren kan stadig stå under tryk. 3 Udluftning: Arbejdstrykket i luftmotoren bliver udluftet (der er stadig styrelufttryk) B_ Placer indsugningsslangen (7) i beholderen med arbejdsmaterialet (6) sammen med tilbageløbsrøret (4). 2 Indstil et tryk på ca. 0,05 MPa; 0,5 bar; 7,25 psi på trykregulatoren (1). 3 Åbn aflastningsventilen (3). 4 Åbn langsomt kuglehanen (2). 5 Juster lufttrykket på trykregulatoren (1), så pumpen kører jævnt. 6 Så snart der strømmer rent arbejdsmateriale ud af tilbageløbsrøret (4), skal kuglehanen (2) lukkes. 7 Drej aflastningsventilen (3) i sprøjtestilling. 8 Ret pistolen ned i beholderen (5) uden dyse, og aktiver den. 9 Åbn langsomt kuglehanen (2). 10 Når der strømmer rent arbejdsmateriale ud uden luftbobler, skal kuglehanen (2) lukkes. 11 Luk pistolen, når systemet er trykløst. 12 Sikr pistolen. B_04303 Stilling cirkulering Aflastningsventil Stilling sprøjtning 32

Stempelpumper leveringsmængde 15 cm 3-30 cm 3

Stempelpumper leveringsmængde 15 cm 3-30 cm 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Udgave 03/2013 Stempelpumper leveringsmængde 15 cm 3-30 cm 3 II 2G IIB c T3 X B_04119 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler,

Læs mere

Højtryks - Dobbeltmembranpumpe

Højtryks - Dobbeltmembranpumpe Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Cobra 40-25 Udgave 01/ 2012 Højtryks - Dobbeltmembranpumpe B_02999 II 2G IIB c X Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Sprog 5 1.2

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Betjeningsvejledning. originalebrugsvejledning. TankQuick 100 F2. Oversættelse af den. Art.-Nr.: 013895201

Betjeningsvejledning. originalebrugsvejledning. TankQuick 100 F2. Oversættelse af den. Art.-Nr.: 013895201 Betjeningsvejledning TankQuick 100 F2 Art.-Nr.: 013895201 Oversættelse af den originalebrugsvejledning DK Vigtigt Før apparatet tages i brug skal betjeningsvejledningen ubetinget læses. Fejl og skader

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

LM25 og LM45 Dansk manual

LM25 og LM45 Dansk manual LM25 og LM45 Dansk manual www.cakevision.dk Sprøjtemateriale For at sprøjtepistolen fungerer optimalt skal sprøjtematerialet være rent. I tvivlstilfælde anbefales det at filtrere materialet igennem et

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: 90 37 798 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9037798 Malesprøjtestation Airless 220 bar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Malersprøjtestation 220 bar. Varenr.: 9037798 Beskrivelse:

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Denmark Vi er glade for, at du har valgt Katadyn Survivor-06 afsalter. Den er designet og fremstillet under strenge krav af

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

IceBreaker stempelpumper Gennemstrømningsvolumen 40 cm 3

IceBreaker stempelpumper Gennemstrømningsvolumen 40 cm 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Wildcat 18-40 Puma 28-40 Udgave 03/2011 IceBreaker stempelpumper Gennemstrømningsvolumen B_00365 II 2G IIB c T3 X Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

2 års garanti. HandiRoll 550

2 års garanti. HandiRoll 550 2 års garanti HandiRoll 550 DK HandiRoll 550 (a) (b) (a) g h i (a) (b) (c) (a) (b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DK...1-5 ++...6 DK GENERELLE ANVISNINGER Advarsel: Du må kun anvende HandiRoll 550 sammen med

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal Brugsanvisning Højtryksrenser Aqua Cleaner Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal L/min bar omdr/min 2011 Indhold Brugsanvisning stationær højtryksrenser type 15L200Bar

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Kogegryde. Medium Line

Kogegryde. Medium Line Brugsanvisning Oversættelse af den originale brugsanvisning Produktnr. 9F23215000 9F23215100 9F23215200 9F23215300 9F23215400 Type 97 67 00 0x-12 97 67 02 0x-12 97 67 03 0x-12 97 67 04 0x-12 97 67 05 0x-12

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner,

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

03 594 A408 DK. Pneumatisk olie- og dieselpumpe 1:1

03 594 A408 DK. Pneumatisk olie- og dieselpumpe 1:1 03 594 A408 DK Pneumatisk olie- og dieselpumpe 1:1 c Brugsanvisning Pneumatisk olie- og dieselpumpe 1:1 Indhold 1. Generelle oplysninger 2 1.1 Anvendelse i henhold til bestemmelser 2 1.2 Konstruktion-

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

2 års garanti W 95 DK

2 års garanti W 95 DK 2 års garanti W 95 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug, og husk at følge sikkerhedsanvisningerne. Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 HDM 330 HDM 500 3 ORIGINAL BRUGSANVISNING HDM 330/500 Mørtelpistol Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for, at

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere