Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet."

Transkript

1 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden indsendelse! Ansøgning om enkeltbetaling via internet Tjek ejendomme, marker og ansøgningskontrol i Fællesskemaet. Tjek desuden at afgrøderne er korrekt angivet, og at arealerne er placeret i den rigtige kolonne på markplanen i ansøgningen. Selvom data kan eksporteres fra Næsgaard MARK, er det brugerens eget ansvar, at de data, som står på fællesskemaet, er korrekte. DataLogisk A/S kan således ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl ved Hektarstøtteansøgningen. Læs i øvrigt om forudsætninger, betingelser og rettigheder ved udarbejdelse af hektarstøtteansøgning på internettet på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Vedrørende ansvar ved brug af Næsgaard Mark, henviser vi til vores slutbrugerlicensaftale, der kan ses på vores hjemmeside: Alle, der har søgt om hektarstøtte tidligere og har adgang til internet, kan udfylde ansøgning om enkeltbetaling. I 2014 sender du Fællesskema og markkort ved at bruge ansøgningssystemet på Du bruger din Nem ID eller Medarbejdersignatur under Digital Signatur til at logge på Fødevareministeriets Tast selv-service. Er du ejer af en enkeltmandsvirksomhed, bruger du Nem ID, mens du bruger Digital Signatur, hvis du er ejer eller ansat i et I/S, ApS eller A/S. Igen i år skal du uploade 2 filer. En ansøgning om enkeltbetaling i Fællesskema 2014, og en til opgørelse af efterafgrøder 2013/14 samt indberetning af efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder 2014/15. I Næsgaard MARK eksporteres markplanen i en fil, så oplysningerne kan overføres til Fællesskema Følgende oplysninger eksporteres altid: Oplysninger om markkode, markblok, total-areal, afgrøder, pligtige efterafgrøder og alternativer til pligtige efterafgrøder, ansøgningsareal, omlægningsdato (kun økologi) samt en opgørelse af efterafgrøder 2013/14 samt indberetning af efterafgrøder 2014/15 inkl. konvertering af kvælstofoverskud fra Gødningsregnskab 2013 til efterafgrøder. Følgende oplysninger kan eksporteres, hvis det ønskes: Ejendomsoplysninger og gødningsoplysninger. Side 1

2 10 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2 To måder at håndtere randzoner på i programmet Næsgård mark kan håndtere randzoner på 2 måder. 1. Enten som selvstændige marker, hvor randzonerne er indtegnet i markkortet og indberettes som sådan. 2. Som en del af marken, hvorved de ikke fremstår som synlige selvstændige arealer i markkort. Som udgangspunkt skal du beslutte dig for hvilken model du ønsker inden du går i gang. Randzoner som selvstændige marker Randzonerne indtegnes i markkortet efter randzonelaget og angives i markplanen som selvstændige marker med afgrøderne: - Randzone eller - Randzone, tidl. perm. Græs Ved upload sendes dyrkningsareal samt randzoneareal inden for de to kategorier. Bemærk her anvendes kolonnen Randzoneareal o.a. ikke. Randzoner angivet som del af mark Randzonerne angives i markplanen som en del af marken og anmeldes sammen med afgrøden: Markens randzone indtastes på fanen Myndigheder/EUstøtte og kan enten opmåles i markkortet ud fra randzonelaget eller hentes fra tastselvservice.dk efter upload af markplanen. Kun markens totale areal inkl. randzone uploades. Dyrkningsarealet beregnes som totalareal fratrukket randzonearealet. Side 2

3 Angiv selv de resterende oplysninger i EHA Etårige ordninger mv. De resterende oplysninger, f.eks. markplan for etårige ordninger, skal angives manuelt i Internet Hektarstøtteprogrammet, hvor du også har mulighed for at rette i de overførte oplysninger. Når oplysningerne i Internet Hektarstøtte-programmet er ajourført, kan ansøgningen afleveres elektronisk. Som udgangspunkt kan ansøgning kun ske elektronisk. Se mere herom på tastselvservice. Klargøring af data til upload Før eksport af data Før data eksporteres, skal du tjekke dine data i markprogrammet Tilret markplan Oplysningerne til ansøgning om enkeltbetaling ses på fanen Myndigheder/EUstøtte Her ses og rettes oplysninger: EU-ID / Markkode Bloknummer Afgrøde (afgrødekode) Randzone areal Markens areal (ha) samt om der søges støtte eller ej til marken (feltet EU-areal) Ejendom (frivillig) EU-id Som standard anvendes markkode feltet ved eksport til EHA. EHA-programmet arbejder kun med markkoder på 6 tegn. I Næsgaard Mark kan man imidlertid have op til 10 tegn i markkoden. For at løse dette, kan der indtastes en særskilt EU-id i markplanen. Sæt flueben i kolonnen Indtast EU-id og tast den ønskede markkode i kolonnen EU-id Side 3

4 Afgrøder Ved eksport til EHA anvendes afgrøderne i kolonnen Lovafgrøde. Flere afgrøder pr. mark Hvis der dyrkes flere hovedafgrøder efter hinanden på samme mark (eks. 3-4 slæt Salat eller 2 slæt Broccoli) skal disse ekstra afgrøder angives som ekstra hovedafgrødeterminer (Hovedafgrøde 2, Hovedafgrøde 3, osv.) Disse afgrøder skal ikke angives som efterafgrøder. Konverteringstabel fra Næsgaard MARK til EHA Internet Hektarstøtteprogrammet anvender et separat afgrøderegister. Ved eksport af markplanen fra Næsgaard Mark, bliver afgrøderne automatisk konverteret til dette afgrøderegister, og afgrødenavnene er derfor ændret. Oversigt over afgrødekonvertering fra Næsgaard Mark til EHAafgrøder findes på vores hjemmeside klik her Side 4

5 Økologisk omlægningsdato For økologiske bedrifter kan markernes omlægningsdato indberettes på fanen Myndigheder/Økologi Ejendomme Det er ikke nødvendigt at indtaste ejendomsoplysninger i Næsgaard Mark for at foretage eksport til EHA programmet. Hvis du vælger at eksportere ejendomsoplysninger til hektarstøtteansøgningen, så skal du under menuen Markplan/Ejendomme have oprettet de ejendomme du ejer/forpagter. Ud over navn og adresseoplysninger, skal du angive følgende: Kommune Vælg kommune i drop-downboks Forpagtet. Kryds af her hvis ejendommen er forpagtet Areal. Angiv ejendommens matrikulære areal/forpagtede areal Linie nr. Angiv fortløbende numre på dine ejendomme. Du bestemmer rækkefølgen Ejendomsnr. Angiv ejendommens officielle ejendomsnummer. Kan ses på Autorisationsnr. Angiv ejendommens økologiske autorisationsnr. Kun for økologiske bedrifter Side 5

6 Angiv Ejendom på marker i markplan For at aflevere ejendomme med ansøgningen skal der for hver mark angives hvilken ejendom marken tilhører i kolonnen Ejendom Ved eksporten afleveres kun ejendomme, der er tilknyttet marker i markplanen. Side 6

7 Opgørelse af efterafgrøder 2013/14 I april/august 2013 indberettede du arealer med efterafgrøder, mellemafgrøder samt alternativer til efterafgrøder i efteråret Disse oplysninger forefindes nu fortrykt i tastselvservice. Har du anvendt Næsgaard Mark ved eksport af oplysninger om gødning og efterafgrøder i 2012/13 bør oplysningerne i markprogrammet og de fortrykte oplysninger være identiske. Alle oplysningerne kan genfindes i efterafgrøde fanen under Gødningsregnskab for Ved uoverensstemmelse i oplysningerne er man nød til at tilrette Næsgaard i overensstemmelse med oplysningerne på tastselv, da felterne er for udfyldte og ikke kan ændres. Rettelser til efterafgrøder og oplysninger om alternativer til efterafgrøder i efteråret 2013 ligger i markplanen 2013, og i fanen Forudsætninger under Gødningsregnskab for 2013 Planlægning af efterafgrøder 2014/15 allerede ved tastselv 2014 Grundlæggende gør vi som vi plejer og alligevel ikke. Vi planlægger og etablerer efterafgrøder som vi plejer, men behovet (altså arealets størrelse) fastsættes ud fra næste års markplan. De pligtige efterafgrøder og mellemafgrøder der var udlagt i planen 2013 og sået i efteråret 2013 skal derfor indberettes til høståret Skematisk oversigt over regelændringerne: Det betyder i praksis at vi i 2014 planlægger og udlægger efterafgrøder i markplanen ud fra forventningerne til grundarealets størrelse i Side 7

8 Alternativer til pligtige efterafgrøder og opsparing Vælg menuen Indberetning/Gødningsregnskab/Forudsætninger Vil du benytte dig af et eller flere alternativer til pligtige efterafgrøder, så skal der ansøges om dette via fællesskemaet, uanset om du vælger at overføre gødningsoplysninger eller ej. For høst 2015 skal areal med efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder anmeldes inden 31. august Når eksporten er gennemført, låses indtastningen af de valgte alternativer. Hvis du senere låser op igen og foretager ændringer, så skal du være opmærksom på at foretage samme ændringer i din hektarstøtteansøgning. Se i øvrigt vejledning til alternativer til Pligtige efterafgrøder på vores hjemmeside (klik her). Vi anbefaler alle at indsende oplysninger om efterafgrøder til 2015 NU sammen med ansøgning om enkeltbetaling 2014 og så evt. manuelt tilrette på tastselv-service i august med endelige arealstørrelser og endelig opgørelse over afsatte DE ved separation og afbrænding pr. 31/ Gødningsoplysninger Der er mulighed for at få beregnet en kvælstofkvote og andre oplysninger til gødningsplanlægningen via tastselv-service. Ved at overføre gødningsoplysninger dækkes kravet til udarbejdelse af Skema A, og der vil blive fortrykt en kvælstofkvote på indkaldelsen af gødningsregnskabet. Søger du om Etårig ekstensiv drift af landbrugsarealer (75% kvote eller max. 140 kg N/ha) skal gødningsoplysninger medtages ved eksporten. Det gælder ligeledes hvis du anvender undtagelsen for 2,3 DE. Følgende oplysninger eksporteres til gødningsplanlægningen: - Kommune (Gødningsregnskab/Forudsætninger) - Markering hvis Bedriftstype er 2,3 DE/ha (for kvægbedrifter) (Gødningsregnskab/Forudsætninger) - Areal med pligtige efterafgrøder sidste år (Gødningsregnskab/Forudsætninger) - Markering, hvis der er udbragt 0,8 eller flere DE/ha sidste år (Gødningsregnskab/Efterafgrøder i høstår 2013) - Jb-nummer (Markplan/Analysetal) - afkrydsning for vanding (Markplan/Grundoplysninger) - afgrødekode for forfrugt (Markplan/Myndigheder/Lovafgrøde) - Areal og afgrødekode for evt. efterafgrøde/pligtige efterafgrøde (Markplan/Myndigheder/Lov-afgrøde) - N-korrektion for marken (sum af udbyttejustering og N- regeljustering) (Markplan/Myndigheder/Lov-afgrøde) - Ekstra afgrøder (afgrødetyperne forafgrøder og yderligere hovedafgrøder) Side 8

9 Eksporter data til EHA Når markplanen er rettet til, vælges funktionen Ansøgning om enkeltbetaling i menuen Indberetning Vælg oplysninger til eksport Flere bedrifter Arbejder du med flere bedrifter kan du vælge hvilken bedrift der skal eksporteres Ejendomsoplysninger og Gødningsoplysninger Ud over standardoplysningerne er der mulighed for at overføre oplysninger om ejendomme og gødning ved afkrydsning på eksport dialogen. Når de ønskede oplysninger er valgt, klikkes på knappen OK Ved eksporten dannes to filer: Gødningskvote_efterafg2014_ bedriftsnummeret.xml EHA2014_ bedriftsnummeret.xml Begge filer anvendes. Når eksporten er gennemført gives denne besked. Vil du åbne til tastselvservice Side 9

10 Eksportfilen for markplanen Eksportfilerne placeres altid i biblioteket../dokumenter/ DataLogisk/EHA Overførsel til tast-selv service Når du er logget ind i tast-selv service vælges funktionen Skemaer Herefter fremkommer der de skemaer, som for den enkelte bruger er aktuelle. Klik på knappen opret ny skema for at oprette et skema til beregning af: 1. Gødningskvote 2014 og indberetning af efterafgrøder eller oprette en 2. Fællesansøgning (Begge skal oprettes) Skemaerne vil komme til syne i bunden og kan efterfølgende redigeres ved at klikke på skemaet Side 10

11 Ansøgning om enkeltbetaling 2014 Åben skema til fællesansøgning 2014 Vælg funktionen Indlæs egne data Klik herefter på gennemse og find eksportfilen EHA2014_ bedriftsnummeret.xml i den dokumentmappe, hvor den blev placeret ved eksport fra Næsgaard MARK. Klik på Åbn når du har fundet filen. Klik herefter på OK. Herefter indlæses filen. Se i øvrigt vejledningen til tast-selv service, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Kontroller ansøgningen og udfyld/ret fejl og mangler Tjek at alle oplysninger i Fællesskemaet er korrekte, og udfyld og ret eventuelle fejl og mangler. Dette gælder oplysninger på alle sider i ansøgningen. Anvend den indbyggede Skemakontrol for at tjekke ansøgningen. Selvom data kan eksporteres fra Næsgaard MARK, er det brugerens eget ansvar, at de data, som står på Fælleskemaet, er korrekte. DataLogisk A/S kan således ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl ved Hektarstøtteansøgningen. Side 11

12 Indberetning af efterafgrøder 2014 Åben skema til Gødningskvote og efterafgrøder 2014 Vælg funktionen Indlæs egne data Klik herefter på gennemse og find eksportfilen Gødningskvote_efterafg20 14_ bedriftsnummeret.xml i den dokumentmappe, hvor den blev placeret ved eksport fra Næsgaard MARK. Klik på Åbn når du har fundet filen. Klik herefter på OK. Herefter indlæses filen. Se i øvrigt vejledningen til tast-selv service, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Kontroller ansøgningen og udfyld/ret fejl og mangler Vælg funktion opdater gødningskvote og efterafgrøder Klik Udfør for at opdatere! Tjek altid opgørelse af efterafgrøder 2013/14 samt indberetning af efterafgrøder 2014/15 i tast-selv service er korrekte, og udfyld og ret eventuelle fejl og mangler. Har du uploadet gødningsoplysninger så tjek også markplan, beregning af gødningskvote. Selvom data kan eksporteres fra Næsgaard MARK, er det brugerens eget ansvar, at de data, som står på Fælleskemaet, er korrekte. DataLogisk A/S kan således ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl ved Hektarstøtteansøgningen Side 12

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1 Kom godt i gang med Mark- og gødningsplanlægning Mark Online Premium Oktober 2014 Side 1 Indhold Generelt... 5 Programmet grundlæggende skærmopbygning... 5 Hvordan tilpasser jeg brugerfladen?... 5 Fjerne/vise

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere