Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august Oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august Oktober 2014

2 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Hjemmeside: ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund Hvem kan søge Ansøgningsfrist Hvad skal ansøgningen indeholde Den vejledende og den endelige randzonebredde Sådan udfylder og indsender du ansøgningen Du opretter først et ansøgningsskema Sådan udfylder du skemaet Fanen Randzoner Markering af randzoner i Internet Markkort (IMK) Indlæsning af data i felt C Op- og nedskrivning af randzonearealet Randzoneprocent og -bredde Fanen Dokumentation Fanen Ansøger Fanen Erklæring Fanen Bemærkninger Indsendelse af ansøgningen om reduktion af randzonebredden Bilag 1 - Hvilke arealer skal medregnes (eksempler) Bilag 2 Hvordan udlægger du den vejledende randzonebredde (eksempler)

4 1. Indledning og baggrund Lov om randzoner er ændret med virkning fra 1. august Efter den nye lov skal der udelukkende være randzoner om vandløb og søer, som enten er: 1. klassificeret som offentlige efter 9 i lov om vandløb, eller 2. beskyttet efter 3 i lov om naturbeskyttelse, eller 3. omfattet af kravet om 2-meter bræmmer i 69, stk.1, i lov om vandløb, eller 4. som der er fastsat miljømål for i de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generations vandplaner), eller i bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning (2. generations vandområdeplaner). Ved lovændringen er bredden ligeledes ændret, således at randzonen skal være 9 meter, dog 7 meter, hvor der er krav om 2 m bræmmer efter vandløbsloven (kriterie 3). Formålet med lovændringen var blandt andet, at der skulle være mere entydige kriterier for hvor der skulle være randzoner, idet det havde vist sig vanskeligt for alle parter at identificere vandløb, som var vandførende i hovedparten af året. Lovændringen har medført at det samlede randzoneareal er blevet reduceret fra ca ha til ca ha. På den baggrund vil langt de fleste opleve, at randzonekravet på bedriften har et væsentligt mindre omfang. De ændrede kriterier kan dog samtidig betyde, at der vil være krav om randzoner langs nye vandløb, som er omfattet af et eller flere af de 4 nævnte kriterier, men som ikke er vandførende i hovedparten af året. Det kan f.eks. være 3 vandløb, som ikke er vandførende i hovedparten af året. Da det således ikke kan udelukkes, at der vil være enkelte bedrifter, som har fået udvidet randzonekravet, genåbnes muligheden for at søge om 5 % reduktion, hvor der kan ansøges om en reduktion af bredden på randzonen med henblik på at dit samlede randzoneareal kommer til at udgøre højest 5 % af bedriftens areal. Husk at de obligatoriske randzoner efter randzoneloven kan bruges som MFO randzone med en faktor 1,5 under forudsætning af at kravene herfor er opfyldt. Det vil sige, at hvis randzonen reduceres, vil der også blive mindre MFO areal. Du skal endvidere være opmærksom på, at såfremt du søger om 5 % reduktion, vil MFO beregningen ved ansøgning om landbrugsstøtte i fællesskemaet 2015 være misvisende, og skal beregnes manuelt. 2. Hvem kan søge Der kan kun søges om 5 % reduktion, hvis der er kommet krav om nye randzoner, dvs krav om randzoner langs vandløb som ikke var omfattet af den oprindelige randzonelov. Du skal på fanen Bemærkninger angive hvor på bedriften der er nye randzoner. Se mere under afsnit Det er således ikke tilstrækkeligt at der mere end 5% randzoner på bedriften, hvis det ikke er en følge af lovændringen og der hele tiden har været mere end 5% randzoner, idet den oprindelige mulighed for at få reduceret bredden ikke er benyttet. 4

5 3. Ansøgningsfrist Ansøgningen om reduktion af randzonebredden efter randzonelovens 5, stk. 2, skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 17. november NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra denne frist i op til 3 måneder, hvis der er tvivl om, hvorvidt et givet vandløb er omfattet af lovens regler 4. Hvad skal ansøgningen indeholde Til beregningerne i ansøgningsskemaet er der behov for følgende oplysninger: din bedrifts samlede areal den 1. august 2014 dit samlede areal med randzoner den 1. august 2014 en erklæring fra ejeren hvis du tilforpagter arealer med randzoner Forpagtningsaftale, hvis du tilforpagter arealer med randzoner oplysning om hvor der er nye randzoner på bedriften Bedriftens areal er summen af de ejede ejendommes matrikulære arealer samt de tilforpagtede arealer fratrukket de bortforpagtede arealer (benyt forpagtningskontrakternes arealangivelser). Randzonearealet er summen af alle bedriftens randzonearealer, der bliver pålagt restriktioner i loven. Da randzoneloven ikke gælder for 2 meter-bræmmer samt arealer i skov, have og park, indgår disse derfor ikke, mens du f.eks. skal medregne randzoner på ikke-dyrkede arealer og i hegn. Randzonearealet beregnes af systemet, når du udfylder ansøgningen. I bilag 1 har du mulighed for at se nogle eksempler på, hvad der skal medregnes i bedriftens samlede areal og eksempler for randzoner, der skal medregnes. Hvis du ønsker at få reduceret randzonebredden på arealer, som du har forpagtet til din bedrift, skal du desuden vedhæfte en erklæring fra ejeren, når du sender ansøgningsskemaet. Af erklæringen skal det fremgå, at ejeren er indforstået med, at randzonebredden på det forpagtede areal bliver reduceret. Gå til Samtykkeerklæring om reduktion af randzoner på bortforpagtede arealer Læs mere i afsnit 6 om, hvordan man udfylder ansøgningen og indsender den. 5. Den vejledende og den endelige randzonebredde Hvis du indsender en ansøgning om reduktion af din randzonebredde, skal du overholde reglerne om randzoner i den vejledende bredde, som er beregnet i ansøgningsskemaet, indtil du modtager svar på din ansøgning. I bilag 2 kan du se, hvordan du udlægger din randzone efter den vejledende bredde. Skemaets beregning af randzonebredden er vejledende, fordi den bygger på en simpel model af randzonerne, hvor alle randzoner anses for at bestå af rette linjer. Dette passer ikke med, hvordan randzonerne skal udlægges i marken. 5

6 Når du modtager svar på din ansøgning, vil NaturErhvervstyrelsen have fastlagt den endelige bredde på dine randzoner ud fra opmåling og beregning på kort. Denne beregning vil i visse tilfælde give en bredere randzone, end den vejledende bredde som blev beregnet i skemaet. Når du har modtaget svar på din ansøgning, er det NaturErhvervstyrelsens endelige beregning af randzonebredden, som du skal overholde. 6. Sådan udfylder og indsender du ansøgningen 6.1. Du opretter først et ansøgningsskema Gå ind på Fødevareministeriets Tast selv-service på Du logger på med NemID eller Medarbejdersignatur Gå ind på fanen Skemaer Klik på knappen Opret nyt skema Vælg NaturErhvervstyrelsen i den første rulleliste og Alle i den anden rulleliste Klik på plustegnet ud for Randzone og klik derefter på knappen Opret udenfor skematypen Reduktion, produktionsår 2014 se billedet herunder. 6

7 Hent skemaet på fanen Skemaer Det tager et par minutter for systemet at oprette skemaet. På fanen Skemaer henter du skemaet ved at klikke på knappen Hent. Du kan godt klikke på Hent flere gange, hvis skemaet ikke kommer frem. Skemaet ligger under overskriften Skemaer, der ikke er indsendt. Du åbner skemaet ved at klikke på Randzonereduktion 2014 i kolonnen Udfyld skema. Se billedet herunder. 7

8 6.2. Sådan udfylder du skemaet Skemaet består af følgende 5 faner: Randzoner, Dokumentation, Ansøger, Erklæring og Bemærkninger, se billedet herunder Fanen Randzoner Felt A Areal til rådighed angivet i Fællesskemaet 2014 I felt A oplyses automatisk det areal, som du har angivet at have rådighed over ved indsendelse af Fællesskemaet Felt B Bedriftens samlede areal per (dvs. bedriftens matrikulære areal plus tilforpagtede arealer og minus bortforpagtede arealer) Du taster dit samlede bedriftsareal den 1. august 2014 i felt B. Dit samlede bedriftsareal er bedriftens matrikulære areal plus tilforpagtede arealer og minus bortforpagtede arealer. Du skal være opmærksom på, at det areal du har angivet i Fællesskemaet 2014 (felt A) ikke nødvendigvis er det samme areal, som du skal oplyse i felt B. Hvis der er forskel mellem arealet i felt A og i felt B, skriver du en kort forklaring i det bemærkningsfelt, der åbner sig, når du taster et andet areal i B, end der er oplyst i A. Hvis du har søgt om dispensation fordi du har en høj andel af ikke-landbrugsarealer på din bedrift, så angiver du journalnummeret for din dispensationsansøgning. Du skal ikke trække dit ikke- 8

9 landbrugsareal fra dit samlede bedriftsareal per den 01-09, da din dispensationsansøgning først skal sagsbehandles. Du har også mulighed for at vedhæfte en fil med oplysninger om din dispensationsansøgning for en høj andel af ikke-landbrugsarealer. Felt C - Samlet areal med randzoner Randzonearealet er summen af alle de randzonearealer den 1. august 2014, der bliver pålagt restriktioner (randzoner i skov, have og park indgår derfor ikke). Feltet kan først udfyldes, når du har markeret dine randzoner på et randzonekort i Internet Markkort (IMK) Markering af randzoner i Internet Markkort (IMK) Først opretter du dit randzonekort. Du gør følgende: Klik på knappen Vis/tilknyt markkort øverst i skemaet Systemet åbner IMK og du kan nu oprette dit randzonekort Du skal oprette et nyt markkort - klik på knappen Nyt markkort, se billedet herunder Giv kortet et navn i feltet Navn Vælg typen Reduktion Randzoner i rullelisten Klik på knappen Opret Nu tilknytter du dit randzonearealkort 2014 til ansøgningsskemaet. Du gør følgende: 9

10 Sæt en prik ud for den linje, hvor du har dit nye randzonekort. Sæt prikken i kolonne Valgt. Klik på knappen Åbn tilknyttet markkort Derefter skal du slå de rigtige korttemaer til. Du gør følgende: Klik på menupunktet Korttemaer, der er anført i venstre side af skærmen, se billedet herunder Klik på plustegnet ud for Randzoner Sæt hak ud for Randzonearealkort 2014 Klik på zoomniveau 1: (1:10K), så de indtegnede randzoner kommer frem. Selve indtegningen bør foretages i et meget lavere zoomniveau. Klik derefter på plustegnet ud for Egne markkort Vælg dit markkort for 2014 i rullegardinet. Så kan du se dine indtegnede marker sammen med randzonekortet. Du markerer nu på kortet, hvilke randzoner, der hører til din bedrift. 10

11 Hvis det kun er din bedrift, som støder op til vandløbet eller søen, behøver du ikke indtegne hver enkelt randzone nøjagtigt. Du kan derfor indtegne et område, hvor der ligger en eller flere randzoner. Hvis alle dine randzoner ligger i ét område, så markerer du det område dine randzoner ligger i. Vær opmærksom på, at din markering af området udelukkende må indeholde dine randzoner. Se eksemplet nedenfor hvor alle randzoner, der ligger indenfor den blå stiplede linje indgår i opgørelsen af dine randzoner. Vær opmærksom på, at der er to situationer, hvor det ikke er nok, at du markerer det område dine randzoner ligger i. Du skal præcist markere grænserne for dine randzoner. 1. Hvis du har en randzone for en del af en sø, hvor resten af søen tilhører din nabo. Hvis søen er så lille, at man ikke kan se kronekanten, skal din markering af grænsen til naboen ligge præcist på kronekanten. 2. Hvis din del af randzonen støder op imod en anden landmands del af randzonen, skal du markere grænsen for din randzone tydeligt. Se eksemplet på billedet herunder, hvor grænsen op imod naboens randzone til venstre er markeret præcist. 11

12 Sådan indtegner du et område med randzoner: Klik på menupunktet Redigér marker, der er anført i venstre side af skærmen, se billedet herunder Klik på Opret mark Indtegn et område, hvor der ligger en eller flere randzoner følg vejledningen i venstre side af skærmen Giv det indtegnede område et fiktivt marknummer Har du randzoner flere steder på bedriften, indtegner du flere områder 12

13 For at gemme dit randzonekort, gør du følgende: Luk skærmbilledet med Internet Markkort Gå tilbage i skemaet og klik på Gem Indlæsning af data i felt C Nu kan du hente oplysninger ind i felt C. Du gør følgende: Vælg funktionen Hent randzonearealer fra markkort i rullelisten øverst til venstre, se billedet herunder Klik på knappen Udfør. Derefter opdateres skemaet med arealet af de randzoner, der ligger indenfor de områder du har markeret 13

14 Op- og nedskrivning af randzonearealet I tilfælde af du ikke er enig i de arealangivelser der fremgår af randzonearealkortet har du mulighed for at angive ændringer af dit randzoneareal i felt D og E i skemaet. Felt D - Samlet areal med randzoner opskrives med Her oplyser du det randzoneareal du vil opskrive med fordi du mener at randzonearealet er større eller fordi der mangler noget på randzonearealkortet. Hvis du opskriver dit randzoneareal vil der komme et bemærkningsfelt, hvor du skal skrive en forklaring på hvorfor randzonearealet skal opskrives.. Felt E - Samlet areal med randzoner nedskrives med Her oplyser du det randzoneareal du vil nedskrive med, hvis du mener at randzonearealet reelt er mindre end det der fremgår af randzonearealkortet. Hvis du nedskriver dit randzoneareal vil der komme et bemærkningsfelt hvor du skal skrive en forklaring på hvorfor randzonearealet skal opskrives Randzoneprocent og -bredde Felt F - Samlet areal med randzoner er herefter Dette felt beregner summen af oplysningerne fra felterne C+D+E. Det er det samlede randzoneareal i dette felt, der bruges til den vejledende beregning af din randzoneprocent og din randzonebredde. Felt G - Randzoneprocent Beregningen af randzoneprocenten er: Hvis din randzoneprocent er over 5 %, kan du indsende skemaet og dermed søge om reduktion af din randzonebredde. Eksempel på beregning Felt F: Samlet areal med randzoner den 1. august 2014 = 2 ha Felt B: Bedriftens samlede areal den 1. august 2014 = 10 ha Felt G: Randzoneprocent: 2/10*100 = 20% Felt H - Vejledende randzonebredde fra kronekant På baggrund af dit samlede bedriftsareal den 1. august 2014 og dit samlede areal med randzoner beregner systemet din vejledende randzonebredde fra kronekanten. Hvis du indsender ansøgningen om reduktion af din randzonebredde, skal du overholde reglerne om randzoner i den bredde, som er beregnet i felt H, indtil du modtager svar på din ansøgning. I bilag 2 kan du se, hvordan du udlægger din randzone efter den vejledende bredde. 14

15 I kapitel 5 kan du læse mere om, hvordan den vejledende og den endelige randzonebredde beregnes. Felt I - Hvis du har lavet en beregning af randzonebredden uden for Tast selv-service, kan du angive den her Hvis du selv har foretaget en beregning af din randzonebredde, der afviger fra beregningen i dette skema, har du mulighed for at taste den i dette felt. Hvis du indsender ansøgningen om reduktion af din randzonebredde, skal du overholde reglerne om randzoner i den bredde, som du har oplyst i felt I, indtil du modtager svar på din ansøgning Fanen Dokumentation Hvis du ønsker at vedhæfte filer til din ansøgning kan du benytte funktionen på denne fane. Det kan f.eks. være en samtykkeerklæring og forpagtningsaftale, hvis du ansøger om at ændre bredden på randzonearealer, som du har forpagtet. Du har også mulighed for at vedhæfte en fil med oplysninger om din dispensationsansøgning for en høj andel af ikke-landbrugsarealer her. Du gør følgende: I kolonne 1 Filnavn klikker du på Vedhæft fil og derefter på "Klik her for at vedhæfte en fil" Vinduet "Vedhæft fil" åbnes Klik på "Gennemse" Find den fil du ønsker at vedhæfte og dobbeltklik på den Klik på "Vedhæft" I kolonne 2 kan du skrive en kort beskrivelse af filens indhold Bemærk, at du maksimalt kan vedhæfte filer på 5 Mb, og at du, afhængigt af uploadhastigheden på din internetforbindelse, kan opleve ventetid, når du vedhæfter filer Fanen Ansøger Du har mulighed for at indtaste kontaktoplysninger for en konsulent eller andre på denne fane. Bemærk, at du skal give din konsulent eller andre en elektronisk fuldmagt i Tast selv-service, hvis den pågældende skal kunne se dine breve eller indsende skemaer på dine vegne i Tast selv-service. Fuldmagten giver du ved at gå ind på fanen Fuldmagter og klikke på knappen Giv ny fuldmagt. Læs mere om fuldmagter ved at klikke på Kom godt i gang i skærmens øverste højre hjørne Fanen Erklæring Du kan kun indsende dit ansøgningsskema, hvis du bekræfter erklæringen. Det gør du ved at markere i "Jeg accepterer erklæringen" på fanen Erklæring. Du bekræfter kun de dele af erklæringen, der er relevante for dig Fanen Bemærkninger På fanen Bemærkninger skal du angive, om og hvor du har nye randzoner på bedriften, da det er en forudsætning for at komme i betragtning, at der er nye randzoner på bedriften, dvs krav om randzoner langs vandløb som ikke var omfattet af den oprindelige randzonelov. Du kan se om du har nye randzoner ved at sammenligne det gamle kompensationskort 2013 med randzonearealkortet 2014 i IMK (internet Mark Kort). 15

16 Indsendelse af ansøgningen om reduktion af randzonebredden Til sidst indsender du ansøgningen ved at klikke på knappen Indsend øverst til venstre i skemaet. Hvis du mangler at udfylde felter i skemaet vil du få en fejlmelding. Det er først når fejlene er korrigeret, at du kan indsende skemaet. Er du i tvivl om hvordan du skal udfylde reduktionsansøgningen kan du ringe til NaturErhvervstyrelsen, Center for Landbrug, som vil kunne hjælpe dig med eventuelle spørgsmål. Ring på telefon nummer

17 Bilag 1 - Hvilke arealer skal medregnes (eksempler) Eksempler på, hvad der skal medregnes i bedriftens samlede areal og eksempler for randzoner, der skal medregnes. Hvordan beregnes bedriftens areal. Der tages udgangspunkt i de matrikulære arealer for bedriftens ejendomme, bortforpagtet areal fratrækkes, tilforpagtet areal lægges til. 17

18 Bygningslodden/gårdspladser/haver/parker medregnes ikke i randzonearealet. Den smalle strimmel af randzonen, der er på det dyrkede areal skal medregnes. Flere steder fremstår kortet med mystiske streger i randzonen. De mange tynde streger er udtryk for opdeling i mindre randzonestykker for at lette hastigheden i indlæsning af kortet. Disse streger medtages i opmålingerne. 18

19 Bilag 2 Hvordan udlægger du den vejledende randzonebredde (eksempler) Eksempel 1: Ingen reduktion randzonebredde 9 m Hvis randzonearealet ikke overstiger 5 % af bedriftens samlede areal, gives der ikke nogen reduktion. De steder langs vandløbet, hvor der er 2-meter bræmmer, er randzonen 7 meter bred, således at den samlede bredde er 9 meter. 9 m. 19

20 Eksempel 2 mellem 0,5 og 7 meters reduktion I eksemplet er forholdet imellem randzonens areal og bedriftens areal sådan, at der skal ske reduktion på 5 meter. Det betyder at den samlede randzonebredde inklusive 2- meter bræmmer er 4 meter. Felter i skemaet: B - Bedriftens samlede areal udgør = 150,00 ha F - Samlet areal med randzoner = 16,00 ha G - Randzoneprocent = 10,67 % I - Vejledende randzonebredde fra kronekant = 4 m 20

21 Eksempel 3: Mere end 7 meters reduktion I dette eksempel er forholdet imellem randzonens areal og bedriftens areal sådan, at der skal ske reduktion på 8 meter. I tilfælde, hvor der er 2-meter bræmmer, kan der ikke reduceres med de 8 meter, da 2-meter bræmmerne skal overholdes. Så hvor der er 2-meter bræmmer, opretholder man 2-meter bræmmerne, mens man de øvrige steder udlægger en randzone med en bredde på 1 meter. Felter i skemaet B - Bedriftens samlede areal udgør = 150,00 ha F - Samlet areal med randzoner = 60,00 ha G - Randzoneprocent = 40,00 % I - Vejledende randzonebredde fra kronekant = 1 m 21

22 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august ISBN Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.:

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK).

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). Krav til indtegningerne Formålet med indtegningen i IMK er først og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Indhold 8.1 Hvad indeholder felterne?... 2 8.2 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 8.3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 8.3.1 Ombytning

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Oktober 2018 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 April 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 16-37410-000003 Oktober 2016 Indhold Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN:

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2019

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2019 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2019 Januar 2019 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Skyfish

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013

Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Vejledning til aflevering og fremsendelse af afsluttende opgave December 2013 Kursisten sender elektronisk til vejleder og til uddannelseskonsulenten: En opgave inklusiv godkendelsesskema (bilag 5, findes

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Opmåling af landbrugsarealer

Opmåling af landbrugsarealer Vejledning om Opmåling af landbrugsarealer April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv INDHOLD INDLEDNING... 2 KORREKTE MARKSTØRRELSER... 3 HVEM HAR ANSVARET?...

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018 April 2018 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Skyfish

Læs mere

Vejledning om randzonelovens bestemmelser. 31. august 2012

Vejledning om randzonelovens bestemmelser. 31. august 2012 Vejledning om randzonelovens bestemmelser 31. august 2012 Kolofon Vejledning om randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i august 2014 Bidragyder(e): Center for

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten 1 Denne vejledning Sådan opretter og udsender du et boligtilbud til boligsøgende på en venteliste. Sidst i dokumentet finder du en vejledning til at svare

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2013 Bidragyder(e): Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Fritidsjagtbevis Søg nyt fritidsjagtbevis, indberet fangst og forny dit fritidsjagtbevis

Fritidsjagtbevis Søg nyt fritidsjagtbevis, indberet fangst og forny dit fritidsjagtbevis Fritidsjagtbevis Søg nyt fritidsjagtbevis, indberet fangst og forny dit fritidsjagtbevis Fritidsjagtbevis søg, forny, indberet Hvorfor bruge løsningen? Når man søger om fritidsjagtbevis via selvbetjeningsløsningen,

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 16-37410-000003 Januar 2017 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-818-4

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 17-3510-000001 September 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2

Læs mere

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 Tilknyt markkort og tegn arealer til din ansøgning om tilskud til etablering af et minivådområde. Før du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 17-3510-000001 August 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elevfravær til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling STIL Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen ved ansøgning om deltagertilskud 2009 rettelser i oplysninger ved ansøgning om andre tilskud Denne vejledning viser, hvordan foreninger kan søge deltagertilskud digitalt.

Læs mere

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 Denne vejledning er kun gældende for ansøgningsrunder med start i 2018. Så Lavbund ansøgningsrunden der slutter den 30-01-2018 er ikke omfattet af

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Kom godt i gang med BørneRuden

Kom godt i gang med BørneRuden Kom godt i gang med BørneRuden Vejledning Til forældre Indholdsfortegnelse Log på Min Rude og BørneRuden... 3 Daglige adviseringer om nyheder i BørneRuden... 4 Kartotekskort... 5 Fuldmagter... 5 Vaccinationer

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder Billedregistrering Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder 1 STAMKORT Arkibas foreslår selv næste ledige nummer. Nummeret kan overskrives/

Læs mere

Analyser uden GPS-positioner

Analyser uden GPS-positioner Generelt Dette afsnit viser hvordan du importerer, behandler og præsenterer jordbundsanalyseresultater, som er taget uden GPSpositioner. Denne vejledning er skrevet som et eksempel, og den forudsætter,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 2.0 Oprettet den 23. marts 2015 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner 2015-1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til

Læs mere

Opret dig som forældre på HVAL.DK

Opret dig som forældre på HVAL.DK Opret dig som forældre på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Kolofon HVAL-vejledning Opret dig som forældre på HVAL.DK Forfatter: Susanne Andersen, Programdatateket 1. udgave

Læs mere

Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn

Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn Version 1 Maj 2018 Miljøstyrelsen / Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn 2 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Mini guide til at overføre markkort til Mark Online fra Næsgård Markkort eller AgroGIS

Mini guide til at overføre markkort til Mark Online fra Næsgård Markkort eller AgroGIS Mini guide til at overføre markkort til Mark Online fra Næsgård Markkort eller AgroGIS I Mark Online kan man få opdateret markplanarealerne dyrket areal, randzonearel, GLM søer areal og GLM fortidsminde

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugs-

Læs mere

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 Tilknyt markkort og tegn projektområder til din ansøgning om tilskud til Rydning og forberedelse til afgræsning, forundersøgelser og etablering af naturlige

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere