Bilag 2. Gudrun Erlendsdóttir: Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2. Gudrun Erlendsdóttir: Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning?"

Transkript

1 Bilag 2 Gudrun Erlendsdóttir: Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning?

2 BØR LIGESTILLING MELLEM KØNNENE FREMMES GENNEM LOVGIVNING? Det er ikke første gang at ligestilling er diskuteret på et nordisk juristmøde. På det 1. og 2. nordiske juristmøde i 1872 og 1875 var ligestilling i ægteskabslovgivningen et af de første emner, som blev taget op til behandling. Temaet på dette juristmøde:»bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning«, er i overensstemmelse med den forandrede opfattelse i samfundet hvad angår rollefordeling af kønnene, ikke blot inden for familierettens felt men på alle samfundets områder. Det er derfor på tide at dette emne bliver taget op til diskussion af nordiske jurister. Selv om diskussionsemnet er af den slags at der ikke er store muligheder for en ensartet nordisk lovgivning, så vil en vidtgående diskussion om emnet dog blive gavnlig for de respektive lande, som enten allerede har lovfæstet regler om ligestilling, eller spekulerer på om de skal gøre det. Island var det første af de nordiske lande til at vedtage en generel ligestillingslov i Der syntes det at være et naturligt led i den udvikling som har fundet sted vedrørende ligestilling mellem kønnene i de sidste årtier.. I alle de nordiske lande er der nogen form for retsbeskyttelse af ligestilling mellem kønnene, selv om der ikke er planer, f.eks. i Danmark og Finland, at vedtage en generel ligestillingslov. 1. Internationalt og nordisk samarbejde. Selv om kvinder og mænd i dag har de samme formelle rettigheder i de nordiske lande, er der dog mange områder, hvor der er stor afstand mellem den formelle ligestilling og de faktiske forhold. Samfundet bygger fortsat på et bestemt rollemønster for kvinder og mænd. Dette rollemøn- 29

3 4 Gudrun Erlendsdóttir ster indarbejdes gennem opdragelse, miljø og undervising og er ganske afgørende for de store forskelle i kvinders og mænds stilling. Over hele verden finder der en urimelig forskelbehandling af kvinder og mænd sted. Denne forskelsbehandling strider mod grundlæggende nordiske retsprincipper. De nordiske lande var blandt de første lande til at give kvinderne politiske rettigheder på lige fod med mænd. Nordisk samarbejde resulterede, i årene efter den første verdenskrig, i lovgivning på familierettens felt, som var præget af ligeretsprincippet. Flere lovområder blev præget af princippet om ligeret for kønnene. Desværre blev dette arbejde ikke gennemført på andre lovområder, og spørgsmålet om at indføre en generel retsbeskyttelse af princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder, er af ret ny dato. Man er kommet til den opfattelse, at kvindens ligestilling og fulde integration i samfundet ikke blot er et kvindespørgsmål men et spørgsmål om gennemførelse af fundamentale menneskerettigheder. I de sidste år har den opinion vundet anerkendelse, at der må gøres en bevidst indsats fra samfundets side for at tilvejebringe en reel ligestilling. Flere internationale konventioner bygger på disse synspunkter. Jeg kan nævne FN-pagten, FN's Menneskerettighedserklæring fra 1948 og konventionen fra 1966, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1974, FN's Kvindekommissions udkast til konvention om afskaffelse af enhver form for diskrimination mod kvinder og FN's Verdensaktionsplanfra Flere internationale organisationer, f.eks. FN's ILO's og UNESCO's konventioner, forbyder kønsdiskrimination på de fleste felter i samfundet. ILO's konventioner om ligeløn og ligebehandling (nr. 100 og 111) har meget generelle bestemmelser. De opfordrer medlemslandene til at føre en sådan politik, at konventionernes målsætning kan gennemføres. Man er i de nordiske lande enige i, at fremtidige instrumenter bør i højere grad end hidtil indeholde konkrete bestemmelser, som pålægger landene at gennemføre nærmere definerede forslag. De nordiske lande har ratifiseret flere af de ovennævnte konventioner og traktater, som i større eller mindre grad forpligter myndighederne til at gøre noget, som modvirker forskelsbehandling af mænd og kvinder. Som følge af dette findes der nu i alle de nordiske lande organer, som har ansvar for at fremme ligestillingen.

4 Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning? 5 I Norge blev der allerede i 1959 oprettet et Likelönnsråd, der i 1972 blev afløst af Likestillingsrådet og i 1977 blev der oprettet en speciel afdeling i Forbrugerministeriet, som har med sager angående familien og ligestilling at gøre. I 1972 blev der i Finland nedsat en Delegation för Jämlikhetsärinden og i Sverige en Delegation för Jämställdhet mellan Man och Kvinnor, der i 1976 blev afløst af en Jämställdhetskomité. I 1973 blev Ligelönsrådet nedsat i Island, der blev afløst af Ligeretsrådet i I 1975 oprettedes Ligestillingsrådet i Danmark. Der er nordisk samarbejde mellem disse organer gennem en kontaktgruppe for ligestillingsspørgsmål. Denne kontaktgruppe rekommanderede Nordisk Ministerråd, at iværksætte et projekt med henblik på at udrede forudsætningerne for en samordning af arbejdet med at skabe en tilfredsstillende retsbeskyttelse af ligestillingen mellem mænd og kvinder. Landsretsdommer Inger Margrete Pedersen skrev en udmærket rapport om emnet, som er blevet udgivet som Nordisk Betænkning 1976:31. II. Definition af ligestilling og forskelsbehandling m.m. Hverken FN's Menneskerettighedserklæring eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention indeholder en definition af ligestilling eller forskelsbehandling, og i virkeligheden så er der dybtliggende uenighed om, hvad ligestilling egentlig er. Når man taler om lovgivning mod kønsdiskrimination, så opstår spørgsmålet, hvad kønsdiskrimination egentlig er. Et almindeligt forbud mod kønsdiskrimination synes ordret at betyde, at en person ikke må behandles dårligere end en anden på grund af køn. Men hvis en person behandles bedre end en anden på grund af køn, medfører det oftest indirekte en dårligere behandling af en person af det modsatte køn. Dette indebærer derfor, at enhver særbehandling af mand eller af kvinde er i strid med ligestillingsprincippet. Der er almindelig enighed om, at særbehandling, som årsages direkte af den fysiske forskel mellem kønnene, er ikke i strid med ligestillingsprincippet. Baggrunden for kravet om ligestilling er, at alle samfundets medlemmer skal behandles ens. Den reelle forskel i kønnenes stilling er i strid med det retfærdighedskrav, at mænd og kvinder skal have samme udfoldelsesmuligheder i samfundet og på samme vilkår. En hovedopgave for ligestillingslovgivning er 29*

5 6 Gudrun Erlendsdóttir at bryde kønsopdelingen af arbejdsmarkedet og at afskaffe kvinders stilling som arbejdsreserve. Formel særbehandling taler man om, når det fremgår af selve reglens formulering, at der skal særbehandles efter køn (f.eks. den danske ægteskabslovs tidligere regel om forskellig ægteskabsalder for kvinder og mænd). Reel særbehandling taler man om, når en regel (eller mangel på regler) faktisk har forskellig virkning for kvinder og mænd (f.eks. valgbarhed til Althing, hvor der ingen formel særbehandling har været siden 1915, eller adgangen til forældremyndighed). For at kvinder skal stå på lige fod med mænd til at opnå fordelagtige positioner, må de have de samme kvalifikationer som mænd. Der findes nogle, der synes at det ikke er tilstrækkeligt, at kvinder og mænd, der er lige kvalificerede, ligestilles. De foretrækker en kvantitativ definition af reel ligestilling. De synes, at når først kvinder har nået halvdelen af alle topstillinger, kan man formulere nye kvalifikationskriterier, der er tilpasset begge køn. Når man taler om ligestillingslovgivning betyder det faktisk alle offentlig fastsatte regler, der fremmer ligestilling. Med programlovgivning mener man generelle erklæringer om kvinders og mænds ligestilling. Den findes f.eks. i Sovjetunionens forfatning. Der bruger man lovgivningen, soni et led i opdragelsen af befolkningen til at akceptere de principper som samfundet bygger på. Til fordel for sådanne programerklæringer kan anføres deres opinionsdannende virkning ved at det offentlige tilkendegiver sin tilslutning til ligestillingsprincippet. Med generel ligestillingslovgivning har man det formål for det første at ophæve al formel særbehandling (f.eks. skattelovens sambeskatningsregler). For det andet er der behov for en forbudslov, selv om alle negativt særbehandlede regler er ophævet. En generel forbudslov har en betydelig betydning for opinionsdannelsen i samfundet. Den forskelsbehandling som er i dag, har i en stor udstrækning sit udspring i holdninger til kønsrollerne. På længere sigt vil regler, som forbyder diskrimination, indvirke på holdningerne til kønsrollerne og derved indirekte angribe den dybere årsag til forskelsbehandling. I de senere år er mange kommet ind på den tanke, at det kan være nødvendigt, i hvert fald i en overgangsperiode, at behandle mænd og

6 Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning? 7 kvinder forskelligt, hvis man skal gøre sig håb om at opnå reel ligestilling. Dette har resulteret i regler om positiv særbehandling. Med positiv særbehandling mener man handlinger, som stiller det ene køn bedre end det andet, med det formål at udligne de dybtliggende faktiske forskelle mellem kvinders og mænds vilkår. Et typisk eksempel på positiv særbehandling er kønskvotering. Ved kønskvotering fastsættes der kvoter for mænd eller for kvinder eller for begge køn. Som eksempel den svenske regel om regionalstøtte, hvorefter virksomheder, der modtager regionalstøtte skal beskæftige mindst 40 % af hvert køn i stillinger. (Kvoteringsregler kendes f.eks. i USA's arbejde for at nedbryde raceforskelle). Positiv særbehandling akcepteres i vidt omfang. I udkastet (art. 2) til FN's konvention om afskaffelse af diskrimination mod kvinder, tillades midlertidige foranstaltninger til fremme af ligestilling for kvinder. ILOerklæringen af 1975 om lige muligheder for og lige behandling af kvindelige arbejdstagere (art. 1, stk. 2) tillader positiv særbehandling i en overgangsperiode, som tager sigte på at opnå effektiv lighed mellem kønnene. I det norske forslag til ligestillingslov udtales der i forslagets generalklausul, at loven tager særlig sigte på at bedre kvindernes stilling, og i forslaget siges der også, at ulig behandling ikke regnes som forskelsbehandling, hvis den, i overensstemmelse med lovens formål, fremmer ligestilling mellem kønnene. Den islandske ligeretslov har ikke en bestemmelse om positiv særbehandling. Til fordel for positiv særbehandling kan navnlig anføres, at det er den hurtigste metode til at opnå ligestilling. Som nævnt før, så er det en hovedopgave for ligestillingslovgivning at bryde kønsopdelingen af arbejdsmarkedet og at afskaffe kvinders stilling som arbejdskraftsreserve. Dette kan blandt andet ske ved kønskvotering og positiv særbehandling. Imod en lov med positiv særbehandling kan der anføres mange ting. For min part vejer det størst, at enhver særbehandling, positiv særbehandling indbefattet, strider mod grundlæggende retsprincipper. Positiv særbehandling indebærer, at der i mange tilfælde bliver lighed mellem mænd som gruppe og kvinder som gruppe, men at det enkelte individ kan blive genstand for formel særbehandling. Jeg synes det er uheldigt, at man i selve loven tager sigte på forskelsbehandling af kønnene. Jeg synes også, at det bryder med princippet om ligestilling, at det køn, som er underrepræsenteret i et virke, automatisk skal gives fortrin. Kønskvoteringsregler er i sig selv kønsdiskriminerende og modvirker sit formål.

7 8 Gudrun Erlendsdóttir Jeg vil også gøre opmærksom på, at det vil være meget vanskeligt at afgrænse undtagelsen bestående i positiv særbehandling, der kan opstå fortolkningstvivl og det vil blive vanskeligt at anvende loven, idet der findes meget forskellige meninger om hvad positiv særbehandling er. Jeg synes derfor, at i det lange løb vil vi opnå et heldigere resultat uden en sådan bestemmelse i loven. Gennem aktive ligestillingsprojekter på alle samfundets områder, bør man kunne opnå ligere kønsfordeling i arbejdslivet og i uddannelsen, uden at fastsætte visse kvoter. En anden art af særbehandling er særlige beskyttelsesregler for kvinder. At give en kvinde særlige rettigheder i forbindelse med fødsel, f.eks. ret til orlov med fuld løn, er ikke i strid med ligestillingsprincippet. Ved udformning af særbeskyttelsesregler må man tage hensyn til, at arbejdet for fuld ligestilling i samfundet er en vedvarende process, som medfører ændringer i hele samfundstrukturen. Eventuel særbeskyttelse på grund af familieforpligtelser skal ikke bare gælde kvinder men også mænd. Særlovgivning for kvinder resulterer ofte i, at kvinderne udelukkes fra dele af arbejdsmarkedet. Specielle lovfæstede privelegier for kvinder kan føre til mere uligestilling end det er i dag. Selv om formålet med sådan lovgivning er at beskytte kvinden, så er resultatet blevet negativt for kvinden. Lovens formål må være, at intet individ, mand eller kvinde, tager skade af sit arbejdsmiljø. III. Hvilken metoder bør man anvende i arbejdet for ligestilling? Det er et faktum, at kvinder er lidt repræsenteret i politiske forsamlinger og i virksomheders og organisationers besluttende organer. Det er et faktum, at mænd opnår stadig højere erhvervsuddannelse end kvinder. Det er et faktum, at arbejdsmarkedet er præget af kønsopdeling, hvor kvinder arbejder på områder med lave lønninger. Det er også et faktum, at arbejdsfordelingen i hjemmet er i de fleste hjem sådan, at kvinden betragtes som den hovedansvarlige for opgaverne i hjemmet. Disse forskelle mellem mænd og kvinder er i de færreste tilfælde forårsaget af lovfæstede regler. Det er en vigtig opgave for myndighederne at prøve at ændre disse forhold. Selv om man får en generel ligestillingslovgivning, så er det bare et af flere forsøg, som må sættes i værk for at fjerne den forskelsbehandling, som finder sted mellem mænd og kvinder.

8 Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning? 9 Ligestillingslovgivning fjerner den direkte diskrimination som sker, specielt på arbejdsmarkedet, og i samfundet i øvrigt. Men en lovgivning går videre. I det lange løb vil den have en gunstig virkning, når det gælder om at ændre holdningerne til det traditionelle kønsrollemønster. Men som jeg sagde før, så er det ikke muligt at løse alle problemer med en lov. Det er ikke muligt at opnå fuld ligestilling mellem kønnene uden en forstærket indsats på en række felter. Dette er et kolosalt arbejde, som ikke kan løses på kort tid. Det er et langtidsprojekt at ændre mangetusindårige gamle holdninger og opinioner hos et helt folk. Det kan kun gøres ved at alle arbejder mod det samme formål. Med alle mener jeg ikke kun lovgiveren og myndighederne, men også arbejdsmarkedets parter, foreninger og den enkelte person. Jeg vil specielt understrege, at parallelt med ligestillingslovgivning må arbejdet med de praktiske og materielle forudsætninger for ligestilling forstærkes. Man er klar over, at de grundlæggende holdninger i ligestillingssager har sin rod i familien og opdragelsen. Uddannelsen, specielt kvinders uddannelse og økonomisk uafhængighed, er også af afgørende betydning. Det er altså på disse felter, hvor der er det største behov for aktivt ligestillingsarbejde. Undervisning og opdragelse Når det drejer sig om at påvirke enkelte personers indstillinger over for andre, så er det yderst begrænset, hvad der kan opnås gennem lovgivning. Sådanne ændringer af holdninger må finde sted i de første leveår, hvor barnet modtager sine indtryk fra omverdenen, først fra sine forældre, og så fra kammerater, børnehave og skole. Man kan påvirke skolen gennem lovgivning, men forældre og kammerater må man prøve på at overbevise om, at disse ændringer er ønskelige. Opdragelse og undervisning har stor betydning for bevarelse eller ændring af forskellen på kvinders og mænds stilling. Det er derfor meget væsentligt at indføre undervisningsmateriale, der ikke befæster det traditionelle kønsrollemønster, og forbyde såkaldte kønsrolledoktrinerende materiale. I alle de nordiske lande er der arbejde i gang på disse linjer. I paragraf 7 i den islandske ligeretslov siges:»i skoler og andre uddannelsesinstitutioner skal der gives undervisning om ligeret mellem kønnene. Lærebøger og læremidler, som benyttes til undervisning, skal bygge

9 10 Gudrun Erlendsdóttir på det princip, at forskelsbehandling af kvinder og mænd ikke skal finde sted«. Det er meget vigtigt, at lærebøger og læremidler medvirker til at skabe ligestilling. Det er nødvendigt, at en balanceret fremstilling af kvinders og mænds opgaver i samfundet kommer frem i lærebøgerne. En forudsætning for reel ligestilling mellem kønnene er økonomisk uafhængighed. Skolen må pointere det som en selvfølge, at piger og drenge får lige god uddannelse. Den må prøve på at modvirke at uddannelsesvalg domineres af kønstraditioner. Ret til arbejde Kvinders lave uddannelse er en væsentlig faktor i deres lave løn. Det er derfor afgørende at der gøres en særlig indsats i form af økonomisk støtte til uddannelsessøgende og åbning af traditionelle mandlige uddannelser. Efteruddannelsen af kvinder må også forstærkes. Hvad angår offentlige hverv og politisk repræsentation, så er der ikke i de nordiske lande juridisk forskelsbehandling mellem kønnene. Det faktum at kvinder sædvanligvis er lidt repræsenteret i sådanne hverv, har fået os til at overveje, om man kan bruge lovgivning til at fremme ligestilling. Et initiativ i denne retning er den norske kongelige resolution af 14. dec med regler, der tilsigter at sikre en større kvinderepræsentation i offentlige råd, udvalg m.m. Det er foreskrevet at de myndigheder som indstiller medlemmer til sådanne råd skal indstille lige mange kvinder og mænd. Sammensætningen af det pågældende organ skal ske med henblik på en så lige repræsentation som mulig af kvinder og mænd. Der er andre, som er af den mening, at dette ikke er nok. De mener, at den eneste effektive løsning herpå er, at kvinder besætter halvdelen af alle politiske pladser (kvotering i valglovene). Ligestillingslov vil ikke løse de generelle lavtlønsproblemer. Dette er en opgave for arbejdsmarkedets parter i samarbejde med de offentlige myndigheder. I alle de nordiske lande er arbejdsmarkedet præget af en stærk, faglig organisering, således at løn og mange andre arbejdsvilkår først og fremmest fastlægges i kollektive overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter. Særlige lønsatser for kvinder er nu afskaffet i de kollektive overenskomster i alle de nordiske lande.

10 Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning? 11 I Island er retten til ligeløn og ligebehandling fastslået ved lov i Danmark fik ligelønslov i 1976, og der er nu kommet en lov om ligebehandling. Den nordiske ILO-komité forberedte (uden aktiv deltagelse fra Islands side) de nordiske landes indsats på ILO's arbejdskonference i 1975, herunder særlig et forslag til resolution om at uddybe bestemmelserne i ligelønskonventionen (nr. 100/1951) og ligebehandlingskonventionen (nr. 111/1958). Der viste sig at være enighed om grundprincipper - mål og midler - blandt de nordiske lande, når det drejer sig om ligebehandling på arbejdsmarkedet. Fra svensk side har man understreget, at man ikke ønsker indgreb i arbejdsmarkedets aftalefrihed. Det er de nordiske landes opfattelse, at fremtidige instrumenter i højere grad end hidtil bør indeholde konkrete bestemmelser som pålægger landene at gennemføre nærmere definerede foranstaltninger. Det beror i afgørende grad på arbejdsmarkedets parter, hvor effektivt diskriminationen på arbejdsmarkedet kan forhindres. Som før sagt er der tradition for at arbejdsmarkedets parter selv afgør spørgsmål om løn og arbejdsvilkår. Det kan derfor diskuteres, om man bør løse ligestillingsproblemer på arbejdsmarkedet med lovgivning. Til støtte for det kan man pege på en del områder, som tidligere blev reguleret af arbejdsmarkedsparterne, men er nu inddraget under lovgivning, f.eks. ferielovgivning, sygedagpenge oil. Kønsdiskrimination i arbejdslivet er i visse situationer vældig svær at klarlægge. Det er ofte umuligt at fremlægge bevis for det skete. I paragraf 2 i den islandske ligeretslov står der:»kvinder og mænd skal gives lige muligheder til arbejde og lige muligheder til uddannelse. De skal oppebære lige lønninger for tilsvarende værdifuldt og sammenligneligt arbejde«. I paragraf 3 står der:»ved ansættelse, stillingsbetegnelse, opsigelse, arbejdsgodtgørelse i penge eller andre goder, samt almindelige arbejdsforhold og vilkår, må der ikke gøres forskel på kvinder og mænd«. I forbindels med disse paragraffer står der i paragraf 4:»En stilling, som opslås ledig, skal stå åben for såvel kvinder som mænd. Opslag af ledige stillinger må ikke give indtryk, at arbejdsgiveren forventer eller foretrækker det ene køn til stillingen«. Det er disse tre paragraffer, som har skabt det største arbejde for det islandske ligeretsråd. Her er vi nemlig kommet ind på et område, hvor arbejdsmarkedets parter har været dominerende faktorer. Og som jeg

11 12 Gudrun Erlendsdóttir sagde før, så er det ofte næsten umuligt at fremlægge bevis for diskrimination. Udganspunktet for ligestillingsarbejdet er at alle, uanset køn, skal have lige muligheder til arbejde. Endelig er det i den islandske lov forbudt at annoncere pladser ledige bare for det ene køn. Annoncering af ledige arbejdspladser i aviserne og radio er en faktor som påvirker den almene opinion. Annoncerne skaber ofte et billede af hvilke egenskaber der kræves til den ledige stilling. I den islandske ligeretslov findes der også forbud mod reklame, der i ord eller billeder virker nedsættende eller krænkende for det ene køn. Der er mange, som synes at en sådan bestemmelse ikke bør stå i en lov om ligestilling, men at den bør stå i markedsføringsloven, hvor den sagligt hører hjemme, og i det nye norske forslag til lov om ligestilling, findes der ikke en sådan bestemmelse. Oplysende virksomhed Oplysende virksomhed er blandt de opgaver, som ligestillingsorganerne i Norden skal løse. Der er behov for effektivt oplysningsarbejde på en række felter, f.eks. i undervisningen og massemedierne. Det er også specielt en vigtig opgave for arbejdsmarkedets parter at drive oplysningsarbejde med ligestillingsformål. Igennem oplysnings- og rådgivningsarbejde kan man stimulere kvinderne til videre uddannelse og derigennem bedre lønnet arbejde. Særlig er det nødvendigt med oplysningsvirksomhed og vejledning vedrørende valg af uddannelse og erhverv. Jeg synes derfor at dette oplysnings- og rådgivningsarbejde er et af ligestillingsorganernes vigtigste virksomheder. Forsörgelsesregler o.fl. På de fleste områder er den formelle forskel mellem mænd og kvinder ved at forsvinde. Undersøgelser i bl.a. Danmark og Island viser at der er udvikling i gang på næsten alle områder. Som jeg nævnte i begyndelsen af min indledning, så har der været en vis modstrid mellem lovene inden for, på den ene side familieretten, hvor ægtefæller betragtes som ligestillede med hensyn til pligter og rettigheder, og på den anden side en række andre love, hvor manden bliver betragtet som forsørgeren, f.eks. skattelove. I de nordiske ægteskabsloves forsörgelsesregler er der ikke nogen formel juridisk forskelsbehandling mellem ægtemand og hustru.

12 Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning? 13 Forsørgerbegrebet har i de sidste år været under stor kritik. Mange synes at forsørgerbegrebet virker hæmmende på muligheden for kvinders arbejde og pålægger mændene en uretfærdig ansvarsbyrde, og at disse regler bevarer en samfundstilstand, hvor kvinder i vidt omfang ikke har erhvervsindtægter. Man siger, at når kvinder nu kræver ligestilling med mænd med hensyn til uddannelse og arbejde, så må deres beskyttelse gennem forsörgerreglerne ophæves, således at forsørgelsespligten knyttes udelukkende til børnene. I de nordiske lande findes der regler om underholdsbidrag mellem ægtefæller efter seperation og skilsmisse. I Island har det dog altid været en undtagelse, hvis underholdsbidrag blev afgjort efter skilsmisse. Principielt er det rigtigt helt at afskaffe sådanne underholdsbidrag. Reglerne herom bör dog foreløbig opretholdes, bl.a. med hensyn til, at der er et betydeligt antal gifte, hjemmegående kvinder, som er afskåret fra arbejdslivet på grund af manglende uddannelse, manglende børnehaver m.m. Inden man kan tale om afskaffelse af underholdspligten mellem ægtefæller må der ske sådanne ændringer i familien og i samfundet, at ægteskabet ikke rent faktisk virker mere hæmmende på kvinders indtjeningsevne end det gør på mænds. Der er en række områder, hvor der behøves et aktivt arbejde for ligestilling. Jeg nævner her skattelovgivningen. Der har vi et område, der direkte vedrører gifte kvinders og mænds ligestilling. Den sambeskatning af ægtefæller, der indtil fornylig var i alle de nordiske lande og endnu er i Island, stemmer ikke med de grundsætninger om ligestilling og selvstændighed, som for længst er indført i familielovgivningen. Grundlovens frirettigheder I alle de nordiske landes forfatninger findes der bestemmelser om grundlovsbeskyttelse af en række grundlæggende frihedsrettigheder. Det er derfor uundgåeligt at der opstår afgrænsningsproblemer mellem disse frihedsrettigheder og forbud mod diskrimination. De mest aktuelle frihedsrettigheder i forbindelse med kønsdiskrimination er menings^ og ytringsfriheden og forenings- og forsamlingsfriheden, man kan også nævne religionsfriheden. Der er et åbenbart behov for en bestemmelse, som forbyder kønsdiskriminerende reklame. I den islandske ligestillingslov findes der et forbud mod reklame i strid med ligestillingsprin.cippet. Der mener man reklame

13 14 Gudrun Erlendsdóttir som led i direkte markedsføring af varer og paragraffen synes ikke at være i strid med ytringsfriheden. Hvad angår foreningsfriheden, så brydes den ikke af den islandske lov, for det gælder det samme som i det norske udkast til ligestillingslov, at foreninger af selskabelig og humanitær art falder uden for loven, således at foreningerne selv får mulighed for at ændre vedtægterne frivilligt. IV. Retshåndhævelse og ønskeligheden af lovgivning. Ingen af de i dag gældende nordiske grundlovsbestemmelser har nogen direkte betydning som retsværn for ligestillingen mellem mænd og kvinder. I Island er der en grundlovskommission, der overvejer at få en programudtalelse om ligestilling ind i grundloven. Sådan en programerklæring behøver ikke at være uden betydning, for den vil kunne få indflydelse på domstolenes fortolkning i retssager og også på myndighederne. Men det har en stor betydning at have ligestillingslovgivning med retshåndhævelsesbestemmelser, således at den enkelte person får en direkte adgang til at søge retslig bistand til gennemførelse af sine rettigheder. Når det gælder ligestillingen i hjemmet, så er den vanskelig at gennemføre ved retsregler. Myndighederne kan ikke gribe direkte ind i familielivet og det vil være nærmest umuligt at håndhæve bestemmelser om ligestilling i hjemmet. Men jeg tror at en ligestillingslov vil virke positivt for forholdene i hjemmet. Ifølge den islandske ligeretslov, så skal ligeretsrådet, hvis det mener at lovens artikler har været overtrådt, tage sagen op med vedkommende parter og give et begrundet direktiv om sagens afgørelse. Såfremt vedkommende part ikke vil rette sig efter rådets henstilling, har rådet hjemmel til - i samråd med pågældende person - at rejse en sag på dennes vegne til anerkendelse af hans rettigheder. Den som overtræder lovens bestemmelser er erstatningspligtig i henhold til erstatningsrettens almindelige regler, og sådanne overtrædelser medfører bødestraf, medmindre der er foreskrevet strengere straf i andre love. Som det er fremkommet i min indledning, så er jeg af den mening, at man bør fremme ligestilling mellem kønnene gennem lovgivning. Den islandske ligeretslov har nu været ved magt i to år, og jeg synes at den allerede har været gunstig for ligestillingen mellem kønnene.

14 Bør ligestilling mellem kønnene fremmes gennem lovgivning? 15 Som jeg har nævnt før, så er lovgivning kun en af mange foranstaltninger til fremme for ligestilling. Der foregår både internationalt og i de nordiske lande en række vigtige aktiviteter med sigte på at skabe et retsværn for ligestillingsprincippet. Jeg synes at en generel ligestillingslov vil være af stor betydning ved at påvirke opinionen og ændre holdninger i samfundet, som alle er enige i er en forudsætning for ligestillingsarbejdet. Lov vil altid være vejledende og vil påvirke den almene opfattelse af, hvad der er rigtigt og hvad der er galt. Naturligvis vil betydningen af ligestillingslov være afhængig af i hvilken grad mænd og kvinder gør brug af den, men jeg tror at en sådan lov vil være et nyttigt redskab for alle som arbejder med ligestillingssager. Selv om der kan opnås meget ved at gennemføre ligestillingsprincippet ved ændringer i den øvrige lovgivning, så har det en betydelig værdi at samle en række bestemmelser om ligestillingsspørgsmål i en generel lov. Det vigtigste er, at sådan en lov vil på længere sigt påvirke og ændre mænds og kvinders holdninger og derved opnå målsætningen vi har med det nordiske ligestillingsarbejde, men det er reel ligestilling. LITTERATUR Retsbeskyttelse af ligestillingen mellem mænd og kvinder. (Inger Margrete Pedersen, NU 1976:31. PM til frågan om lagstiftning mot kønsdiskriminering. (Nina Pripp, Ds Ju 1975:7). Betænkning vedrørende kvindernes stilling i samfundet, nr. 715, Betænkning vedrørende ligestilling, nr. 673, Forsørgerbegrebet, studier i familiens retlige problemer, Inger Margrete Pedersen, betænkning nr. 440/1966. Tillægsbetænkning om forsørgerbegrebet nr. 708/1974. Ekteskap og forsorgelse i Norden, udarbejdet af Ruth Anker Höyer, NU 1976:30. FN's aktionsplaner ILO's aktionsplaner Ligestillingslovgivning, af Ruth Nielsen og Jytte Thorbek, Den islandske ligeretslov nr. 78/1976. Udkast til norsk lov om ligestilling ( ). Sex Discrimination, The New Law, Michael J. Beloff, 1976.

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Forside Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference om Specialundervisning: Adgang og Kvalitet Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994 Indhold Forord Indledning

Læs mere

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret BETÆNKNING 1472 Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret MARTS 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere