HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 22. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Per Walsøe, Jytte Scharling, Thomas Rørdam og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, HK Danmark som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at B til A yderligere skal betale ,60 kr., subsidiært ,40 kr., med procesrente af 700 kr. fra 30. september 2007, af 700 kr. fra 31. oktober 2007, af 700 kr. fra 30. november 2007, af 700 kr. fra 31. december 2007, af 700 kr. fra 31. januar 2008 og af 700 kr. fra 28. februar 2008 samt af resten fra sagens anlæg den 5. februar Indstævnte, Dansk Erhverv som mandatar for B, har påstået frifindelse og har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at A til B skal betale kr. med procesrente fra den 25. juni 2010, subsidiært fra påstandens nedlæggelse den 14. september Det er oplyst, at Sø- og Handelsrettens dom er blevet opfyldt. Domsbeløbet på i alt ,60 kr. er fradraget i appellantens påstande, som i øvrigt er opgjort som anført i Sø- og Handelsrettens dom.

2 - 2 - Indstævntes selvstændige påstand angår godtgørelsen på kr. for overtrædelse af ligebehandlingslovens 4, jf. 14. Godtgørelsen kræves tilbagebetalt, hvis A får medhold i sit krav om efterregulering af løn. Supplerende sagsfremstilling Der er for Højesteret fremlagt en oversigt over ansatte indkøbsassistenters løn i perioden 1. januar 2006 til december Oversigten, der også omfatter A, angår i alt 19 personer, heraf 3 mænd. Af disse er der fire personer, inkl. A, som ikke fik lønforhøjelse i En af de tre andre personer (mand) tiltrådte den 1. november 2006, mens en anden (kvinde) først tiltrådte den 1. maj Lønstigningerne varierede fra 500 kr. til kr. om måneden. Den lønstigning på 700 kr., som A har rejst krav om, ligger under gennemsnittet for lønstigningerne i I den , som A den 17. maj 2008 sendte til Michael Hansen, hedder det ud over det, som er citeret i Sø- og Handelsrettens dom, bl.a.: 1. Jeg er godt klar over at jeg ikke var tilknyttet din afd. men derfor kan jeg godt syntes at det er for dårligt, bare fordi man er på barsel er man jo stadigvæk ansat og derfor bugte B, havde indkaldt til mus, med evt. løn stigninger. Anbringender HK Danmark som mandatar for A har gentaget sine anbringender og supplerende i relation til kravet om efterregulering af løn anført, at oversigten over lønregulering i den periode, hvor A var på barsel, viser, at den manglende lønregulering alene skyldtes fraværet på grund af graviditet og barsel. Der er givet lønforhøjelse med forskellige beløb, og det vil i sagens natur være umuligt at finde frem til det beløb, som ville have været resultatet af en reel lønreguleringssamtale. Indstævnte må bære risikoen herfor. Der kan godt ske en ligelønskrænkelse for et enkelt lønvilkårs vedkommende. Det er således ikke en forudsætning for at konstatere, at der er sket krænkelse, at der foretages en helhedsvurdering af lønforholdene. I relation til kravet om godtgørelse for, at A ikke blev indkaldt til lønsamtale, er det supplerende anført, at der er hjemmel til både at tilkende en lønefterregulering i henhold til ligelønslovens 2 og en godtgørelse efter ligebehandlingslovens 14, jf. 4.

3 - 3 - Dansk Erhverv som mandatar for B har gentaget sine anbringender og i relation til appellantens krav om efterregulering af løn supplerende anført, at oversigten over lønregulering i 2007 viser, at A ikke blev stillet dårligere end andre sammenlignelige medarbejdere af modsat køn. Ved vurderingen af, om der er tale om en lavere løn, skal der endvidere ses på medarbejderens aktuelle samlede løn, eventuelt før og efter en lønstigning, i forhold til sammenlignelige medarbejdere af modsat køn. Det er derfor ikke spørgsmålet om lønstigning eller ikke lønstigning, som er afgørende for, om en arbejdsgiver lever op til ligelønsloven. Lønniveauet for den enkelte medarbejder beror i øvrigt på en individuel forhandling på baggrund af kvalifikationer, indsats, anciennitet m.v., jf. overenskomstens 4. Det er derfor udokumenteret, at A ville have fået en lønstigning på netop 700 kr. At denne lønstigning er under gennemsnittet for afdelingen, er uden betydning. Den selvstændige påstand er nedlagt for det tilfælde, at A får medhold i, at hendes løn skal efterreguleres som påstået. I så fald er der ikke hjemmel til eller grundlag for også at tilkende hende en godtgørelse for krænkelse af ligebehandlingslovens 4. En sådan godtgørelse bør, hvis den tilkendes, nedsættes under hensyn til lønefterreguleringen. Højesterets begrundelse og resultat Spørgsmålet om efterregulering af løn efter ligelønslovens 2 HK Danmark har anført, at A har krav på efterregulering af sin løn med 700 kr. om måneden med virkning fra den 1. september 2007, hvor hun vendte tilbage til sit arbejde efter forældreorlov. Dansk Erhverv har på vegne af B bestridt, at der er grundlag for lønefterregulering. Det følger af den dagældende ligelønslov (lovbekendtgørelse nr. 906 af 27. august 2006 om lige løn til mænd og kvinder), at der ikke på grund af køn må finde lønmæssig forskelsbehandling sted. Dette gælder både direkte og indirekte forskelsbehandling, jf. lovens 1, stk. 1. En arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, herunder lige lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi, jf. 1, stk. 3. Hvis en lønmodtager, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det arbejdsgiveren at bevise,

4 - 4 - at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket, jf. 6, stk. 2. En lønmodtager, hvis løn i strid med 1 er lavere end andres, har krav på forskellen, jf. 2. Højesteret finder, at det udgør en direkte eller indirekte forskelsbehandling i strid med ligelønslovens 1, stk. 1, hvis en kvinde, der har barsels- eller forældreorlov, af denne grund bliver afskåret fra at få en lønforhøjelse. Det er i denne situation uden betydning, om kvindens samlede løn er mindre end den samlede løn for sammenlignelige medarbejdere af modsat køn. Hvis kvinden efter 6, stk. 2, har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun som følge af sin barsels- eller forældreorlov er gået glip af en lønforhøjelse, skal arbejdsgiveren bevise, at dette ikke er tilfældet. Kan denne bevisbyrde ikke løftes, har kvinden krav på efterregulering af sin løn i henhold til 2. A gik på barsel i august 2006 og vendte tilbage fra sin forældreorlov den 23. august Hun blev under sin barsels- og forældreorlov ikke indkaldt til en MUS- og lønsamtale, som normalt afholdes i løbet af foråret. B har anerkendt, at der herved er sket krænkelse af ligebehandlingslovens 4, hvorefter en arbejdsgiver, der beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår arbejdsvilkår. B afholdt i foråret 2007 MUS- og lønsamtaler med alle de ansatte, som ikke var på barsels- eller forældreorlov, og i langt de fleste tilfælde resulterede samtalerne i månedlige lønstigninger, som gennemsnitligt oversteg de 700 kr., A har rejst krav om. A havde i marts 2008 en MUS- og lønsamtale med sin chef Michael Hansen, som resulterede i, at hun i april 2008 med virkning fra den 1. marts 2008 fik en månedlig lønstigning på 700 kr. På denne baggrund finder Højesteret, at A har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at reglerne om ligeløn er krænket, fordi hun ikke fik en lønstigning med virkning fra den 1. september 2007, hvor hun var vendt tilbage til sit arbejde efter forældreorlov, jf. ligelønslovens 6, stk. 2. Dette gælder, uanset at lønnen efter overenskomstens 4 forhandles individuelt. B må herefter bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Højesteret finder, at B ikke har ført dette bevis. A har derfor krav på en efterregulering af sin løn med virkning fra den 1. september 2007, jf. ligelønslovens 2, og Højesteret finder, at efterreguleringsbeløbet passende kan fastsættes til 700 kr. pr. måned som påstået.

5 - 5 - Spørgsmålet om godtgørelse for krænkelse af ligebehandlingslovens 4 B har som anført anerkendt, at ligebehandlingslovens 4 er blevet krænket, fordi A ikke blev tilbudt en MUS- og lønsamtale under sin barsels- og forældreorlov. Det følger af ligebehandlingslovens 14, at personer, hvis rettigheder er krænket ved overtrædelse af bl.a. ligebehandlingslovens 4, kan tilkendes en godtgørelse. Højesteret finder, at der kan tilkendes en godtgørelse ved siden af efterregulering i medfør af ligelønslovens 2, og tiltræder, at godtgørelsen efter forholdets karakter er fastsat til kr. Herefter tages hverken As påstand om tilkendelse af en højere godtgørelse eller Bs påstand om tilbagebetaling af den allerede tilkendte godtgørelse til følge. Spørgsmålet om krænkelse af ligelønslovens 3, stk. 1 En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om lige løn, herunder lige lønvilkår, jf. dagældende ligelønslovs 3, stk. 1. Arbejdsgiveren skal bevise, at afskedigelsen ikke er sket i strid med denne bestemmelse, hvis afskedigelsen finder sted inden 1 år efter, at lønmodtageren har fremsat krav om lige løn, jf. 3, stk. 2. B opsagde A ved brev af 30. maj 2008 til fratræden pr. 31. oktober A har gjort gældende, at opsigelsen var begrundet i, at hun kort forinden havde fremsat krav om lige løn som nævnt i 3, stk. 1. Dette har B bestridt. Som anført havde A i marts 2008 en MUS- og lønsamtale med sin chef Michael Hansen, hvorefter hun i april 2008 fik besked om, at hun havde fået en månedlig lønstigning på 700 kr. med virkning fra den 1. marts I en af 8. maj 2008 til Michael Hansen skrev A bl.a., at hun var skuffet over lønstigningen, og anførte, at hun ikke var indkaldt til MUS-samtale under sin barsel, og at hun ikke var indstillet til mere i løn på grund af sin barsel. Michael Hansen svarede ved af 17. maj 2008 bl.a., at hun ikke var tilknyttet hans afdeling, mens hun var på barsel, og at det ikke var korrekt, at hun på grund af barsel ikke var indstillet til mere i løn. Ved af samme dag skrev A bl.a., at det var for dårligt, at B ikke havde indkaldt hende til MUS-samtale med

6 - 6 - evt. lønstigninger. Hun fastholdt endvidere, at det var på grund af hendes barsel, at hun ikke var indstillet til mere i løn. Michael Hansen svarede ikke på denne . Højesteret finder, at A ved ene af 8. og 17. maj 2008 havde rejst krav om lige løn som anført i ligelønslovens 3, stk. 1. Da hun blev opsagt ved brevet af 30. maj 2008, skal B herefter bevise, at opsigelsen ikke var begrundet i hendes krav om lige løn, jf. 3, stk. 2. Det fremgår af opsigelsesbrevet, at opsigelsen skyldes samarbejdsvanskeligheder. Bevisførelsen giver imidlertid ikke grundlag for at fastslå, at A inden opsigelsen havde udvist en adfærd, der kan karakteriseres som samarbejdsvanskeligheder. Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt finder Højesteret, at B ikke har bevist, at opsigelsen af A ikke var begrundet i, at hun kort forinden havde fremsat krav om lige løn. A har derfor krav på en godtgørelse, der skal fastsættes under hensyntagen til lønmodtagerens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt, jf. ligelønslovens 3, stk. 3. A havde været ansat i B siden den 1. august Henset hertil og til forholdets karakter finder Højesteret, at godtgørelsen passende kan fastsættes til ,40 kr. svarende til 6 måneders løn. Konklusion og sagsomkostninger B skal efter det anførte til A betale kr. (lønregulering), 525 kr. (feriepenge heraf), kr. (godtgørelse efter ligebehandlingslovens 14) og ,40 kr. (godtgørelse efter ligelønslovens 3, stk. 3) med fradrag af det allerede betalte beløb på ,60 kr., dvs. yderligere ,80 kr. Beløbet skal forrentes som påstået. Dansk Erhverv som mandatar for B skal betale sagsomkostninger for begge retter til HK Danmark som mandatar for A med i alt kr. Heraf er advokatudgiften for begge retter fastsat til kr., mens retsafgiften af det vundne beløb for Sø- og Handelsretten er godtgjort med kr. og for Højesteret med kr. Thi kendes for ret:

7 - 7 - B skal til A yderligere betale ,80 kr. med procesrente af 700 kr. fra 30. september 2007, af 700 kr. fra 31. oktober 2007, af 700 kr. fra 30. november 2007, af 700 kr. fra 31. december 2007, af 700 kr. fra 31. januar 2008 og af 700 kr. fra 28. februar 2008 samt af resten fra den 5. februar A frifindes for Bs selvstændige påstand om betaling af kr. I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal Dansk Erhverv som mandatar for B betale kr. til HK Danmark som mandatar for A. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. september 2009 Sag 471/2006 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod A/S Ikast Betonvarefabrik (advokat Jakob Fastrup)

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012 Sag 243/2009 (2. afdeling) Energinet.dk (advokat Christian Kjær Clasen) mod Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for A (advokat Finn Lænkholm) I tidligere

Læs mere

1. Indledning 3 2. Gennemgangen 3 3. Sammenfatning 4. 3.1 Antallet af sager 4. 3.2 Forlig 4. 3.3 Godtgørelsernes størrelse 5. 4.

1. Indledning 3 2. Gennemgangen 3 3. Sammenfatning 4. 3.1 Antallet af sager 4. 3.2 Forlig 4. 3.3 Godtgørelsernes størrelse 5. 4. Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 (Omtryk - Bilag vedlagt) PØU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r e n s g e n n e m g a n g a f o m f a

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde.

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Almindelige emner 1.2 - Ansættelses- og arbejdsret 271.9 - Erstatning uden for kontraktforhold 3211.7

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. marts 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Kåre Mønsted og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. marts 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Kåre Mønsted og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. marts 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Kåre Mønsted og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)). 17. afd. nr. B-4491-12: 1) Scandinavian Airlines System

Læs mere