at undgå diskrimination

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at undgå diskrimination"

Transkript

1 GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1

2 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige bestemmelser 7 Saglige kriterier, som arbejdsgiver må lægge vægt på 7 Mere information SIDE 2

3 GODE RÅD OM... at undgå diskrimination Indledning Denne pjece giver et overblik over hvilke forhold, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på for ikke at udøve forskelsbehandling som følge af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse. Pjecen handler ikke om forbuddene mod forskelsbehandling på grund af køn, deltid og medarbejderens foreningsfrihed. For nærmere information om disse emner henvises til Dansk Erhvervs hjemmeside. Begrebet forskelsbehandling Du bør som arbejdsgiver være særligt opmærksom på forskelsbehandlingslovens kriterier i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse og ved fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår. Således skal du også iagttage lovens kriterier ved større afskedigelsesrunder. Forskelsbehandlingsloven forbyder forskelsbehandling på grund af: Race Hudfarve Religion eller tro Politisk anskuelse Seksuel orientering Alder Handicap National, social eller etnisk oprindelse Der er forbud mod både direkte og indirekte forskelsbehandling. Direkte forskelsbehandling er, når en person forskelsbehandles på grund af et af de ulovlige kriterier. Eksempel på direkte forskelsbehandling: Det er i strid med loven, hvis man vælger ikke at ansætte en person med den begrundelse, at vedkommende er for gammel. SIDE 3

4 Indirekte forskelsbehandling er, når et kriterium, der umiddelbart fremstår neutralt, alligevel bevirker, at personen forskelsbehandles på grund af et af de ulovlige kriterier, og dette ikke er objektivt begrundet i et sagligt formål. Eksempel på indirekte forskelsbehandling: Det er i strid med loven, hvis en arbejdsgiver kræver, at en medarbejder taler og skriver flydende dansk, hvis dette ikke er nødvendigt for det konkrete arbejde. Chikane Forskelsbehandlingsloven omfatter også chikane. Arbejdsgiveren har således en pligt til at stoppe chikane på arbejdspladsen. Eksempel på chikane: Det er i strid med forskelsbehandlingsloven at omtale en medarbejder med et nedsættende kaldenavn, der f.eks. henviser til medarbejderens etniske oprindelse. Det er også i strid med loven at instruere andre om at forskelsbehandle en person på grund af et af de ulovlige kriterier. Eksempel: En direktør instruerer sin HR-chef i, at ældre medarbejdere ikke skal sendes på kursus, fordi de snart forlader arbejdspladsen på grund af alder. Nationalitet Som arbejdsgiver må du ikke lægge vægt på national oprindelse. Således må du ikke, f.eks. i forbindelse med en større afskedigelsesrunde, afskedige etniske danskere i stedet for personer med anden etnisk herkomst. Handicap Hvornår en person har et handicap i lovens forstand er ikke klart defineret. Det fremgår dog af lovens bemærkninger, at der for at være tale om et handicap, må kunne konstateres en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov for, at den pågældende medarbejder kan fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende situation. Årsagen til medarbejderens funktionsnedsættelse er uden betydning for beskyttelsen mod forskelsbehandling. Det har således ingen betydning, at funktionsnedsættelsen er sket i medarbejderens fritid. Det må vurderes i det konkrete tilfælde om, der er tale om et handicap eller en sygdom. Hvis der er tale om sygdom, er dette ikke omfattet af forskelsbehandlingsloven. Der verserer for tiden flere retssager om denne grænsedragning ved de civile domstole. SIDE 4

5 Hvis medarbejderen må anses for at være handicappet i lovens forstand, har arbejdsgiveren en særlig forpligtelse til at tilpasse arbejdspladsen til den handicappede. Graden af forpligtelsen vil afhænge af en konkret vurdering af en række forhold, herunder økonomiske omstændigheder, tilskudsmuligheder, de faktiske muligheder for at etablere tilpasninger på virksomheden mv. Arbejdsgiveren har dog ikke pligt til at foretage tilpasninger for en person med et handicap, hvis personen ikke er kompetent, egnet eller disponibel til at varetage de væsentlige funktioner i jobbet. Loven hindrer ikke, at der iværksættes særlige foranstaltninger til fremme af beskæftigelsesmuligheder for personer med handicap. Hvornår en person har et handicap i lovens forstand er ikke klart defineret. Det må derfor vurderes i det konkrete tilfælde om, der er tale om et handicap eller en sygdom. Hvis der er tale om sygdom, er dette ikke omfattet af forskelsbehandlingsloven. Loven er ikke til hinder for, at der iværksættes foranstaltninger til fremme af beskæftigelsesmuligheder for personer med handicap. Alder Det er som udgangspunkt ulovligt at lægge vægt på en medarbejders alder. Således må en arbejdsgiver i en jobannonce f.eks. ikke søge efter personer mellem 25 og 30 år. Loven giver dog mulighed for på visse punkter at forskelsbehandle på grund af alder: Loven er ikke til hinder for, at der iværksættes foranstaltninger til fremme af beskæftigelsesmuligheder for ældre lønmodtagere. Dette kan være i form af en overenskomstbestemmelse eller en personalepolitik herunder eksempelvis særlige seniorordninger. Det kunne f.eks. være en bestemmelse om, at en lønmodtager, der fylder 62 år, har ret til et ekstra antal feriedage pr. år eller har ret til et længere opsigelsesvarsel. Loven giver også mulighed for fastsættelse af aldersgrænser for adgang til arbejdsmarkedspension. Overenskomstbestemmelser, der fastsætter aldersgrænser eksempelvis 20 år for at være omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger, vil således kunne opretholdes. I henhold til loven kan gældende aldersgrænser fastsat i kollektive overenskomster opretholdes, forudsat at disse aldersgrænser er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Der skal således foretages en konkret vurdering, om en aldersgrænse kan opretholdes. SIDE 5

6 Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder gælder ikke med hensyn til ansættelse, lønvilkår og afskedigelse for medarbejdere under 18 år, hvis ansættelse er omfattet af en kollektiv overenskomst med særlige lønsatser for unge under 18 år. Dette betyder i praksis, at arbejdsgiver ud over at aflønne i henhold til de særlige satser i overenskomsten kan søge efter unge under 18 år og afskedige unge ved det fyldte 18 år. Adgangen til at søge efter og afskedige unge under 18 år forudsætter dog, at arbejdsgiveren er omfattet af en kollektiv overenskomst med særlige lønsatser for unge under 18 år. Fagbevægelsen er dog ikke enig i dette synspunkt. Der er derfor flere retssager undervejs. Loven er ikke til hinder for bestemmelser i individuelle eller kollektive overenskomster om ophør af ansættelsesforholdet, når lønmodtageren fylder 70 år. Derimod er regler i f.eks. personalehåndbog eller i ansættelseskontrakter om en tidligere fratrædelsesalder end 70 år ugyldige og dermed ikke gældende. En aldersgrænse under 70 år vil kun kunne opretholdes i helt særlige tilfælde, f.eks. hvis der med rette kan stilles visse fysiske krav. Hvis medarbejderen selv ønsker at fratræde iht. til en ugyldig aftale om fratræden før 70 år, anbefales det i stedet at indgå en frivillig fratrædelsesaftale herom. Der er tale om en nedre grænse i henhold til forskelsbehandlingsloven, hvorfor f.eks. aftaler om fratræden ved 73 år kan opretholdes. Registrering Loven forbyder, at en arbejdsgiver både før og under ansættelsen anmoder om, indhenter eller modtager og gør brug af oplysninger om et af de ulovlige kriterier. Dette gælder dog ikke kriterierne alder og handicap. Det er imidlertid ikke i strid med loven at få Danmarks Statistik til at udarbejde en anonymiseret særkørsel. Hvis en arbejdsgiver ønsker at kende sin etniske profil f.eks. med det formål at fremme integrationen af etniske minoriteter, kan dette behov således opfyldes ved at køre en anonymiseret statistisk beskrivelse af virksomhedens etniske profil hos Danmarks Statistik. Det er derimod ikke lovligt for virksomheden selv at udarbejde en intern statistik over, hvor mange ansatte virksomheden har i forskellige kategorier. SIDE 6

7 Godtgørelse for overtrædelse af loven Personer hvis rettigheder er blevet krænket i henhold til loven kan tilkendes en godtgørelse. Der er ikke i loven fastsat et maksimum for, hvad der kan tilkendes i godtgørelse, og det vil derfor være op til domstolene at fastlægge godtgørelsesniveauet. Der er i medfør af loven delt bevisbyrde i sager om forskelsbehandling. Det vil sige, når lønmodtageren påviser faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er tale om forskelsbehandling, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Ugyldige bestemmelser Det følger af loven, at bestemmelser i individuelle eller kollektive overenskomster samt i virksomheders interne reglementer m.v. (f.eks. personalehåndbøger), som er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling, er ugyldige og derfor ikke kan gøres gældende. Man kan således ikke aftale sig ud af lovens beskyttelse. Det betyder rent praktisk, at den ugyldige bestemmelse i f.eks. den individuelle eller kollektive aftale blot anses som bortfaldet, og resten af aftalen vil bestå uændret. Der kan dog forekomme aftaler, hvor den ugyldige bestemmelse kan siges at være en forudsætning for hele aftalen. Her vil det bero på en konkret vurdering, om hele aftalen bortfalder. Hvis de ugyldige bestemmelser fremgår af medarbejderens ansættelseskontrakt, er der risiko for, at man vil anse ansættelseskontrakten for mangelfuld og idømme arbejdsgiver at betale godtgørelse for mangelfuld kontrakt i henhold til lov om ansættelsesbeviser. Saglige kriterier, som arbejdsgiver må lægge vægt på Som arbejdsgiver må du ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse og ved fastsættelse af medarbejderens løn og ansættelsesvilkår lægge vægt på saglige kriterier, f.eks. anciennitet, dygtighed, erfaring, uddannelse og samarbejdsvilje. Som arbejdsgiver har du ved iagttagelse af saglige kriterier et vidt skøn til at vurdere, hvilke medarbejdere du bedst kan undvære på din virksomhed ved afskedigelsesrunder som følge af arbejdsmangel. Mere information Hvis du ønsker yderligere information om forskelsbehandlingsloven, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Erhverv på telefon SIDE 7

8 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. FRR Foreningen Registrerede Revisorer Åmarksvej Hvidovre Telefon Fax Dansk Erhverv Børsen 1217 København K T F

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE pressee etiskere reglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne Dansk Journalistforbund Danske Medier glerpres esseetis tiskereg GUIDE presseetiske regler 2013 Dansk Journalistforbund

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere