Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E"

Transkript

1 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011

2 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 18 Balance 19 Egenkapitalopgørelse 21 Noter 22 Supplerende oplysninger Specifikation af aktiebeholdningen 43 Ejendomsspecifikation 53 Forklarende tekst til nøgletallene i femårsoversigten 55 Ordliste 56

3 Hovedtal Pensionskassen (Mio. kr.) År Medlemsbidrag 1.655, , , , ,1 Pensionsydelser -648,8-741,5-765,3-884,2-793,1 Pensionsmæssige driftsomkostninger -34,0-36,7-40,0-42,7-60,3 Pensionsteknisk resultat -275,3-415,7-949,3-125,7 777,5 Investeringsafkast før pensionsafkastskat 542, , , , ,3 Pensionsafkastskat -58,6-160,9-268,0-454,0-914,3 Årets resultat -182,9-132,1-726,9 326, ,5 Aktiver i alt , , , , ,3 Pensionsmæssige hensættelser , , , , ,2 Egenkapital 6.192, , , , ,9 Solvensmargenkrav 1.014, , , , ,2 Afkast før skat Afdeling 1*** 1,6% 5,3% 4,1% 7,7% 17,9% Afdeling 2 4,4% -15,7% 15,0% 10,0% 3,8% Kontorente friholdte reserver Afdeling 1 5,25% 5,00% 4,25% 5,00% 4,12% Afdeling 2* 5,60% -13,00% 11,75% 9,41% 4,71% Kontorente efter pensionsafkastskat Afdeling 1** 5,25% 4,00% 3,75% 4,25% 3,50% Afdeling 2* 5,60% -13,00% 11,00% 8,00% 4,00% 4

4 koncernen (Mio. kr.) År Medlemsbidrag 1.655, , , , ,1 Pensionsydelser -648,8-741,5-765,3-884,2-793,1 Pensionsmæssige driftsomkostninger -34,0-36,7-40,0-42,7-60,3 Pensionsteknisk resultat -275,3-415,7-949,3-125,7 777,5 Investeringsafkast før pensionsafkastskat 542, , , , ,3 Pensionsafkastskat -58,6-160,9-268,0-454,0-914,3 Årets resultat -182,9-85,0-726,9 326, ,5 Aktiver i alt , , , , ,6 Pensionsmæssige hensættelser , , , , ,2 Egenkapital 6.192, , , , ,9 Solvensmargenkrav 1.014, , , , ,2 Afkast før skat Afdeling 1*** 1,6% 5,3% 4,1% 7,7% 17,9% Afdeling 2 4,4% -15,7% 15,0% 10,0% 3,8% Kontorente friholdte reserver Afdeling 1 5,25% 5,00% 4,25% 5,00% 4,12% Afdeling 2* 5,60% -13,00% 11,75% 9,41% 4,71% Kontorente efter pensionsafkastskat Afdeling 1** 5,25% 4,00% 3,75% 4,25% 3,50% Afdeling 2* 5,60% -13,00% 11,00% 8,00% 4,00% *= For 2007 svarer den angivne kontorente til kontorenten for de medlemmer som har været i afdeling 2 hele For medlemmer der har valgt afdeling 2 ved omvalget i foråret 2007 udgør kontorenten 0,9%. **= Pensionister er tilskrevet en kontorente på 4,25% i 2008 og ***= Afkastet for de medlemmer der ikke omtegnede i 2011 udgør i ,6%. Ledelsesberetning 5

5 Ledelsesberetning JØPs årsrapport består af en ledelsesberetning, ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæringer, pensionskassens og koncernens resultatopgørelse og balance med tilhørende noter og supplerende specifikationer. Herudover udarbejder JØP en beretning, der udsendes til medlemmer. Koncernregnskab Koncernregnskabet er en sammenlægning af regnskaberne for JØP samt nedennævnte 100% ejede dattervirksomheder JØP Aktiver: mio. kr. A/S Kalkværksgrundene Aktiver: 338 mio. kr. Pension Private Equity K/S III Aktiver: 307 mio. kr. Pension Equity Invest I Aktiver: mio. kr. Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S Aktiver: 466 mio. kr. EMD Invest Danske Aktier I Aktiver: 275 mio. kr. Ejendomsselskabet ved Søerne A/S Aktiver: 618 mio. kr. EMD Invest Globale Aktier I Aktiver: mio. kr. Investerer i Ejendomme Investerer i unoterede virksomheder Investerer i børsnoterede aktier Ud over kapitalandele i dattervirksomheder ejer JØP andele i associerede virksomheder med ejerandele fra 25% til 60%. De associerede virksomheder, der beskæftiger sig med investeringer i fast ejendom og unoterede kapitalandele, er vist i note 26 til regnskabet. 6

6 Resultatopgørelse Resultat for 2011 blev et overskud på mio. kr., som overføres til JØPs egenkapital. Indtægter og anvendelse heraf i 2011 for koncernen Mio. kr Medlemsbidrag Arbejdsmarkedsbidrag Netto medlemsbidrag Investeringsafkast før omkostninger Indtægter i alt Pensionsydelser Forøgelse af pensionshensættelser og henlæggelser til kollektivt bonuspotentiale og særlige bonushensættelser Administrationsomkostninger ved pensionsvirksomhed Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed Pensionsafkastskat Udgifter i alt Resultat De samlede indtægter udgjorde mio. kr. hvoraf mio. kr. stammer fra indbetalinger fra medlemmer og mio. kr. vedrører afkastet af investeringerne før omkostninger. I afdeling 1 blev afkastet for ikke-omtegnede medlemmer 18,6% og for omtegnede medlemmer 17,3%, medens afkastet i afdeling 2 blev på 3,8% (før skat) Af de samlede udgifter på mio. kr. vedrører mio. kr. forøgelse af pen sionshensættelserne inkl. bonus, heraf vedrører mio. kr. henlæggelser til kollektivt bonuspotentiale, 48 mio. kr. henlæggelser til særlige bonushensættelser og 20 mio. kr. forøgelsen af pensionshensættelser. Når det har været muligt at henlægge mio. kr. til kollektivt bonuspotentiale skyldes det en kombination af, at behovet for styrkelser er faldet for de omtegnede medlemmer samt det gode investeringsafkast. Udvikling i medlemsbidrag og medlemmer m.v Ordinære bidrag (mio.kr.)* Stigning pr. år i % 12% 6% 12% 8% 7% Ikke pensionerede medlemmer Heraf bidragsbetalende Stigning pr. år i % 4,4% 3,6% 4,8% 4,8% 6,9% Bidrag pr. bidragsbetalende medlem (kr.) Stigning pr. år i % 1,0% 4,3% 7,9% 3,4% 0,7% *Løbende bidrag ekskl. kapitalindskud før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Ledelsesberetning 7

7 I 2011 udgjorde de ordinære bidrag mio. kr., en stigning på ca. 7%. Antallet af bidragsbetalende medlemmer er ved udgangen af , hvilket svarer til en stigning på 6,9% i forhold til Det gennemsnitlige bidrag pr. bidragsbetalende medlem udgjorde kr. i Pensionsydelser mio. kr Alderspension Invalidepension Ægtefællepension Børnepension Løbende pensioner Antal pensionister Engangsydelser til medlemmer (mio. kr.) Engangsydelser ved død Udtrædelsesgodtgørelser Gruppelivs og gruppeulykkesforsikringspræmie De løbende pensionsydelser inkl. pensionisttillæg udgjorde 729 mio. kr. mod 666 mio. kr. i Antallet af pensionister steg til en stigning på 370 i forhold til Afkast af investeringer Investeringsafkast opdelt på investeringsaktiver mio. kr Nominelle danske obligationer Danske indeksobligationer Udenlandske obligationer Aktier Pantebreve og andre udlån 0 0 Finansielle instrumenter, renteswaptioner, valutaafdækning og futures Ejendomme* Øvrige renter 15 7 Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed Afkast af investeringer før pensionsafkastskat Pensionsafkastskat Afkast af investeringer efter pensionsafkastskat * heri medregnet JØPs andele i ejendomsselskaber og udenlandske ejendomsfonde. 8

8 Koncernens samlede afkast af investeringerne er udtrykt i resultatposten investeringsafkast. Det samlede investeringsafkast efter administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed udgjorde mio. kr. før skat (3.178 mio. kr. i 2010) og mio. kr. efter skat (2.724 mio. kr. i 2010). Afkastet af danske obligationer udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Det markante fald i den danske rente har betydet kursgevinster på mio. kr. i De udenlandske obligationer er primært placeret i udenlandske statsobligationer og kreditobligationer. Afkastet endte i 2011 på 35 mio. kr. Udvikling på aktiemarkederne i 2011 resulterede for JØP i et tab på aktierne på 168 mio. kr. mod en gevinst på mio. kr. i Resultatet af JØPs investeringer i ejendomme (herunder ejendomsselskaber og udenlandske ejendomsfonde) blev en gevinst på 124 mio. kr. (29 mio. kr. i 2010). Værdiansættelsen af JØPs ejendomme foretages efter retningslinier fastsat af Finanstilsynet. JØP benytter den afkastbaserede metode, hvor der tages udgangspunkt i ejendommenes driftsbudgetter samt afkastkrav for hver enkelt ejendom, fastsat med støtte i mæglervurderinger indhentet fra en uafhængig mægler. Pensionsafkastskat JØP betaler pensionsafkastskat (PAL) af afkastet af investeringerne. Det samlede investeringsafkast blev mio. kr. og den udgiftsførte PAL af årets afkast udgør dermed 925 mio. kr. Afkast og pensionsafkastskat mio. kr Afkast af investeringer Skattepligtigt afkast Pensionsafkastskat Friholdt afkast i % 4,0 3,7 3,4 3,0 1,4 Skattesats % 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Ud over PAL af årets afkast er der indtægtsført en regulering af PAL vedrørende tidligere år på 11 mio. kr. således, at den samlede udgiftsførte PAL i 2011 udgør 914 mio. kr. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne består af omkostninger ved pensionsvirksomhed og omkostninger ved investeringsvirksomhed. Administrationsomkostningerne har i 2011 i alt andraget 88,9 mio. kr. (70,3 mio. kr. i 2010). Af dette beløb vedrører 28,6 mio. kr. omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed opgjort for pensionskassen (27,6 mio. kr. i 2010). Omkostninger i forbindelse med pensionsvirksomhed udgør 60,3 mio. kr. (42,7 mio. kr. i 2010). Omkostningerne ved pensionsvirksomhed steg med 17,6 mio. kr. Omkostningerne ved pensionsvirksomhed er i 2011 ekstraordinært påvirket af, omkostninger i forbindelse med tilbuddet til medlemmerne i afdeling 1, om omtegning, implementering af det nye medlems- Ledelsesberetning 9

9 system Galop og hjemtagning af opgaver (primært på IT-området), der tidligere blev varetaget af DJØF. Af de afholdte lønomkostninger på 43,5 mio. kr. vedrører 775 t. kr. vederlag til pensionskassens bestyrelse og t. kr. løn til direktionen. Udviklingen i administrationsomkostningerne ved pensionsvirksomhed målt i forhold til medlemsbidrag samt i forhold til antallet af medlemmer er vist i note 36. Bestyrelsen har vedtaget en lønpolitik for pensionskassen, hvori det præciseres, at bestyrelsen og direktionen aflønnes med henholdsvis fast honorar og fast løn. Der indgår således ikke variable løndele som f.eks. bonusordninger. Samme vilkår gælder øvrige ansatte hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, dvs. investeringschef, ansvarshavende aktuar, risikostyringschef samt regnskabschef. Bestyrelsen har endvidere besluttet, at pensionskassen tilslutter sig kodeks om lønpolitik udarbejdet af de finansielle brancheorganisationer. En beskrivelse af JØPs lønpolitik er lagt på hjemmesiden Balancen Sammensætningen og udviklingen af de seneste 5 års balancer fremgår af femårsoversigten i note 35. Balancen er suppleret med en oversigt over de samlede ejendomsinvesteringer og aktiebeholdninger på siderne Ved udgangen af 2011 var 15% placeret i aktier medens 72% var placeret i obligationer. Sammensætningen af aktiver i % Ejendomme* 12% 11% 8% 8% 7% Nominelle obligationer, danske 43% 43% 48% 57% 67% Indeksobligationer, danske 5% 5% 6% 5% 4% Udenlandske obligationer 6% 5% 6% 3% 1% Øvrige finansielle investeringsaktiver 3% 13% 7% 8% 5% Børsnoterede danske aktier 2% 1% 1% 1% 1% Børsnoterede udenlandske aktier 24% 15% 18% 12% 10% Unoterede aktier 2% 3% 3% 4% 4% Likvide beholdninger m.v. 3% 4% 3% 2% 1% I alt 100% 100% 100% 100% 100% * heri medregnet JØPs andele i ejendomsselskaber og udenlandske ejendomsfonde. Aktieeksponeringen er nedbragt ved anvendelse af aktiefutures. 10

10 Risici og usikkerhedsfaktorer Måling og styring af risikoen på investeringer og udviklingen i pensionshensættelserne er af afgørende betydning for pensionskasser og forsikringsselskaber. Pensionskasser og forsikringsselskaber afgiver løbende risikooplysninger til Finanstilsynet de såkaldte trafiklys. Formålet med disse indberetninger er at vurdere om pensionskassen kan modstå forskellige risikoscenarier for udviklingen i renten, aktiekurserne, ejendomspriserne og valutakurserne. Der opstilles følgende scenarie for rødt lys, der i hovedtræk indeholder følgende: Renten stiger/falder med 0,7 procentpoint Værdien af aktiebeholdningen falder med 12% Værdien af ejendomme falder med 8% Ved udgangen af 2011 var JØP i grønt lys. Ved udgangen af februar 2012 er JØP ligeledes i grønt lys. I tabellen i note 33 er vist hvordan JØP s basiskapital, kollektivt bonuspotentiale samt bonuspotentiale på hvilende pensioner bliver påvirket af en række hændelser. Styring af finansielle og forsikringsmæssige risici Investeringsstrategien, der definerer rammerne for JØPs finansielle og forsikringsmæssige risici, fastsættes af bestyrelsen. Den revideres minimum hvert år. Per 1/12008 blev der indført et nyt krav til basiskapitalen i pensionskasser. Dette nye krav, det individuelle solvensbehov (ISB), udgør de enkelte selskabers egen vurdering af den nødvendige basiskapital for at kunne absorbere risici indenfor selskabernes forretningsområder. Det individuelle solvensbehov skal som udgangspunkt rapporteres til finanstilsynet kvartalsvis. Bestyrelsen i JØP har fastsat metoder og retningslinjer for opgørelsen af de relevante risici, som JØP er eksponeret imod. De mest signifikante risikofaktorer for JØP er: Markedsrisiko er aktivernes og passivernes markedsværdiregulering, som følge af bevægelser på de finansielle markeder. Det være sig på både kapital rente valuta og kreditmarkeder. Markedsværdiopgørelsen af pensionskassens hensættelser er følsomme overfor bevægelser på de danske og europæiske rentemarkeder. Pensionskassen afdækker hovedparten af denne renterisiko ved brug af forskellige renteforsikringskontrakter. Biometrisk risiko er risikoen for, at pensionskassens estimater for levetid og invaliditet undervurderer fremtidig udvikling i medlemmernes levetid og invaliderisiko. I det individuelle solvensbehov skal pensionskassen hensætte kapital til at imødegå en eventuel fremtidig ugunstig udvikling i medlemmers levetid og invaliditets mønster. Der findes pt. ikke noget effektivt marked til at afdække denne risiko. Modpartsrisiko er risikoen for, at pensionskassens modparter på især finansielle instrumenter går konkurs, og som følge heraf ikke kan leve op til deres forpligtelser. Pensionskassen afdækker denne risiko ved at forlange sikkerhedsstillelse for store udestående fordringer. Kreditrisiko er risikoen for, at udstedere af obligationer går konkurs, og som følge heraf ikke kan leve op til deres forpligtelser. JØPs risikosystemer gør det muligt løbende at overvåge risici knyttet til ændringer i de finansielle markeder, det individuelle solvensbehov, finanstilsynets stresstest samt at sikre at risikorammer og investeringsbegrænsninger i medfør af lovgivningen overholdes. Ledelsesberetning 11

11 Solvens Ved udgangen af 2011 udgør JØPs solvensmargenkrav mio. kr. ( mio. kr.) og det individuelle solvenskrav opgjort til 574 mio. kr. ( mio.kr.). Redegørelse for samfundsansvar Ved investering søger JØP at inddrage samfundsansvar i beslutningsprocesserne. Således er der i udvælgelsesprocessen af forvaltere inkluderet et kriterium, hvor det vurderes om forvalteren udviser god etisk adfærd i udvælgelsen af værdipapirer. Ved forvaltermøder følges der også op på forvalterens holdning og adfærd i forbindelse med klimainvesteringer. Forvalterne vurderes i forhold til de etiske retningslinjer som JØP har udarbejdet. I disse retningslinjer lægger JØP vægt på, at virksomhederne udviser god corporate governance, herunder bl.a. indsats omkring ressourceforbrug, medarbejdernes arbejdsforhold, og hensyntagen til miljøet. JØP forudsætter, at virksomhederne og obligationsudstederne som minimum både lever op til de krav, som de respektive nationale myndigheder har vedtaget, og til de krav, som anerkendte internationale organisationer har vedtaget, og som er tiltrådt eller henstillet fulgt af Danmark. Viden herom indgår i JØPs investeringspolitik og vil kunne tilskynde til køb eller salg. JØP investerer ikke i våbenproducerende virksomheder, der verificerbart overtræder FN's Human Rights Norms for Business, hvorved de ikke udviser ansvarlighed i forhold til den forventede brug af deres våben. Ovenstående proces for forvaltere suppleres med en kontrolfunktion, hvor JØP har indgået et samarbejde med den svenske konsulent Ethix SRI Advisors til mindst to gange om året at gennemgå JØPs beholdning af aktier. Dette samarbejde inkluderer også indstilling til en negativliste som JØP udarbejder. Listen indeholder selskaber, som JØP ikke ønsker at eje. Resultatet af listen er, at såfremt et af selskaberne skulle optræde i JØPs beholdning, vil selskabet blive solgt, eller det vil på anden vis blive søgt opnået, at JØP ikke har eksponering til selskabet. JØP har ved udgangen af 2011 frasolgt 3 amerikanske selskaber. Derudover ejer JØP ved udgangen af selskaber, hvor vores konsulent Ethix er i gang med en engagement proces. Udover den beskrevne overvågning af forvaltere forsøger JØP også generelt at få klimaansvarlighed på dagsordenen. JØP er medunderskriver af Carbon Disclosure Project, som er en uafhængig organisation, der gennem information og dialog søger at motivere virksomheder til at agere klimavenligt. Jo flere investorer der underskiver og siger, at dette er vigtigt, jo større vægt har oplysningsarbejdet. JØP har ligeledes underskrevet UNPRI, som er FN s principper for ansvarlige investeringer. Organisation JØP varetager alle kernekompetencerne vedrørende pensionsvirksomheden i egen organisation. På investeringsområdet varetages den overordnede styring af JØP, medens aktieforvaltningen og forvaltningen af højrenteobligationer er lagt ud til en række eksterne porteføljeforvaltere. Dan-Ejendomme as står for ejendomsadministrationen af de direkte ejede ejendomme. 12

12 Fordeling af resultat JØP har anmeldt følgende principper for deling af resultatet mellem resultat, der skal fordeles til medlemmerne og resultat, der skal fordeles til egenkapitalen. Årets realiserede resultat disponeres således, at basiskapitalen får afkastet af egne midler. Såfremt basiskapitalen i et givent år dækker tab for medlemmerne, opføres tabet på en skyggekonto og tilbagebetales til basiskapitalen, når det bliver muligt. Medlemmernes andel af et negativt realiseret resultat nedbringer først kollektivt bonuspotentiale indtil dette er opbrugt. Herefter nedbringes bonuspotentiale på hvilende pensioner indenfor den enkelte kontributionsgruppe, såfremt kontributionsgruppens bonuspotentiale gør det muligt. Et resterende negativt resultat dækkes af basiskapitalen, der består af egenkapitalen og særlige bonushensættelser. Ultimo 2011 udgør skyggekontoen til fremførsel 353 mio. kr. et fald i forhold til 2010 på 786 mio. kr. Forventninger til 2012 Efter et svagt 2. halvår af 2011, præget af en genopblussen af statsgældskrisen i Europa samt problematikker knyttet til gældsloftet i og nedjustering af USA's kreditværdighed bredte der sig en mere optimistisk stemning hen i mod slutningen af 4. kvartal. Den spirende optimisme havde afsæt i flere forhold, herunder bl.a. en bedring af erhvervstilliden i USA, det forhold at Merkel og Sarkozy fik gydt vand på det europæiske statsrente bål, ved at få skabt forståelse for nødvendigheden af at etablere en finanspagt blandt eurolande og øvrige EU lande, der skulle ønske at være med, samt det forhold at ECB besluttede sig for at give ubegrænset 3-årig likviditet til banksektoren ved en auktion i slutningen af december. Der er imidlertid meget lidt tvivl om at 2012 også vil blive præget af stor volatilitet i form af omskiftelige finansmarkeder. Centralbankerne særligt i den udviklede del af verden vil fortsætte med at føre en vækstunderstøttende pengepolitik, dvs. fastholde de ledende renter på et meget lavt niveau og om nødvendigt fortsætte deres brug af ikke konventionelle tiltag. I USA er det valgår, hvilket sandsynligvis vil begrænse viljen til at gennemføre finanspolitiske opstramninger. På tærsklen til 2012 er vækstoptimismen indledningsvist drevet af USA og den amerikanske forbruger, men der er behov for at opsvinget bliver bredt ud til flere regioner, for at underbygge tilliden til opsvingets holdbarhed. Statsgældskrisen i Europa er imidlertid ikke blevet afblæst endegyldigt og i USA er der heller ikke taget hånd om budget- og gældsproblemerne. Der er for høje statsgældsniveauer og der er en betydelig risiko forbundet med at lande og banker særligt i Europa fortsat er svage og dermed sårbare, hvis de økonomiske omstændigheder ændrer sig. Præsidentvalget i Frankrig, omfattende offentlige besparelser, der måske giver recession i Europa, den mulige boligboble i Kina og stigende energipriser er tillige faktorer, der kan give anledning til bekymring. Der er derfor grund til at anlægge en forsigtig investeringsprofil i 2012 Begivenheder efter 31. december 2011 I forbindelse med det fremsatte omtegningstilbud i efteråret 2011, modtager de medlemmer, der valgte at tage imod tilbuddet om at omtegne, en omtegningsbonus på i alt 47,2% af det opsparede depot. Bonus er opdelt i en bonus på 25,0%, der Ledelsesberetning 13

13 overføres fra egenkapitalen til individuelle særlige bonushensættelser og en bonus på 22,2%, der overføres fra kollektivt bonuspotentiale til depotet. De overførte bonusbeløb udgør henholdsvis mio. kr. og mio. kr. Der har ikke herudover været begivenheder efter statusdagen, som har væsentlig indflydelse på pensionskassens og koncernens økonomiske forhold pr. 31. december

14 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv Agnete Raaschou-Nielsen Formand for bestyrelsen Brdr. Hartmann A/S Næstformand for bestyrelsen Danske Invest samt 6 øvrige investeringsforeninger m.v, administreret af Danske Invest Management A/S Medlem af bestyrelsen Novozymes A/S Danske Invest Management A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S Arkil Holding A/S Endvidere medlem af repræsentantskabet i Realdania, og af investeringskomiteen i LD Invest Vietnam K/S Lars Qvistgaard Formand for Foreningen af Overenskomstansatte Jurister og Økonomer Medlem af Djøfs bestyrelse Repræsentantskabet i Djøf AC's bestyrelse og forhandlingsudvalg Suzanne Aaholm Jytte Bovbjerg Martin Randrup Klintholm Medlem af Repræsentantskabet i Overenskomstforeningen i Djøf. Peter Lotz Sven-Karsten Topp Medlem af Repræsentantskabet i Djøf. Djøf Privat's bestyrelse. Direktør Torben Visholm Formand for bestyrelsen Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S (dattervirksomhed) A/S Kalkværksgrundene (dattervirksomhed) Ejendomsselskabet Ved Søerne A/S (dattervirksomhed) Medlem af bestyrelsen Ejendomsaktieselskabet Provstebo Pension Private Equity Aps Pension Private Equity K/S ll Pension Private Equity K/S lll (dattervirksomhed) Forsikring & Pension Revisionsudvalget Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående af alle bestyrelsens medlemmer. Revisionsudvalget skal overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse samt interne kontrol- og risikostyringssystemer. Agnete Raaschou-Nielsen opfylder lovens krav om særlige kompetencer vedr. regnskabsforhold. Disse kompetencer har Agnete Raaschou-Nielsen erhvervet i kraft af sit medlemskab af bestyrelsen for Höganäs AB. Ledelsesberetning 15

15 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 2011 for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt pensionskassens vedtægter. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af pensionskassens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i pensionskassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen og koncernen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse København, den 9. marts 2012 Direktion: Torben Visholm Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen Lars Qvistgaard Suzanne Aaholm Formand Næstformand Jytte Bovbjerg Peter Lotz Martin Randrup Klintholm Sven-Karsten Topp 16

16 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet side for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter, resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for pensionskassens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af pensionskassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt at resultatet af koncernens og pensionskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet København, den 9. marts 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Gunslev statsaut. revisor Lisbet Kragelund statsaut. revisor Påtegninger 17

17 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for året 1. januar december (t.kr.) Pensionskassen Koncern Note Medlemsbidrag Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investe ringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte pensionsydelser Ændring i erstatningshensættelser Pensionsydelser i alt Ændring i pensionshensættelser Årets tilskrevne bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlige bonushensættelser Bonus, i alt Ændring i hensættelser for Unit-linked kontrakter Pensionsmæssige driftsomkostninger Overført investeringsafkast PENSIONSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast RESULTAT FØR SKAT Pensionsafkastskat for egenkapitalen ÅRETS RESULTAT Årets resultat Pensionisttillæg m.v Anden totalindkomst ÅRETS TOTALINDKOMST

18 Balance pr. 31. december Aktiver (t.kr.) Pensionskassen Koncern Note Software IMMATERIELLE AKTIVER Driftsmidler MATERIELLE AKTIVER Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11, Udlån til tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder 12, Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Pantesikrede udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige, renteswaptioner m.v Andre finansielle investeringsaktiver i alt INVESTERINGSAKTIVER I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Tilgodehavender hos medlemmer Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER I ALT Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT Årsregnskab 19

19 passiver (t.kr.) Pensionskassen Koncern Note Grundkapital Overført overskud EGENKAPITAL I ALT Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige medlemsbidrag Bonuspotentiale på hvilende pensioner Pensionshensættelser i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Særlige bonushensættelser Hensættelser til Unit-linked kontrakter PENSIONSMÆSSIGE HENSÆTTELSER I ALT Gæld til kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Pensionsafkastskat Anden gæld GÆLD I ALT Periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT PASSIVER I ALT Oplysninger om løn og revisionshonorar 6 Fordeling af resultat 28 Sikkerhedsstillelse og og eventualforpligtelser 29 Koncerninterne transaktioner 30 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi 31 Aktiebeholdningens fordeling på brancher og regioner 32 Risici og følsomhed 33 Femårsoversigt pensionskassen 34 Femårsoversigt koncernen 35 Femårsoversigt nøgletal 36 20

20 Egenkapitalopgørelse egenkapitalopgørelse (t.kr.) Grundkapital Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Årets resultat Anden totalindkomst: Pensionisttillæg m.v Egenkapital pr. 31. december Årsregnskab 21

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2012 3 Begivenheder i 2012 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere