Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E"

Transkript

1 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011

2 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 18 Balance 19 Egenkapitalopgørelse 21 Noter 22 Supplerende oplysninger Specifikation af aktiebeholdningen 43 Ejendomsspecifikation 53 Forklarende tekst til nøgletallene i femårsoversigten 55 Ordliste 56

3 Hovedtal Pensionskassen (Mio. kr.) År Medlemsbidrag 1.655, , , , ,1 Pensionsydelser -648,8-741,5-765,3-884,2-793,1 Pensionsmæssige driftsomkostninger -34,0-36,7-40,0-42,7-60,3 Pensionsteknisk resultat -275,3-415,7-949,3-125,7 777,5 Investeringsafkast før pensionsafkastskat 542, , , , ,3 Pensionsafkastskat -58,6-160,9-268,0-454,0-914,3 Årets resultat -182,9-132,1-726,9 326, ,5 Aktiver i alt , , , , ,3 Pensionsmæssige hensættelser , , , , ,2 Egenkapital 6.192, , , , ,9 Solvensmargenkrav 1.014, , , , ,2 Afkast før skat Afdeling 1*** 1,6% 5,3% 4,1% 7,7% 17,9% Afdeling 2 4,4% -15,7% 15,0% 10,0% 3,8% Kontorente friholdte reserver Afdeling 1 5,25% 5,00% 4,25% 5,00% 4,12% Afdeling 2* 5,60% -13,00% 11,75% 9,41% 4,71% Kontorente efter pensionsafkastskat Afdeling 1** 5,25% 4,00% 3,75% 4,25% 3,50% Afdeling 2* 5,60% -13,00% 11,00% 8,00% 4,00% 4

4 koncernen (Mio. kr.) År Medlemsbidrag 1.655, , , , ,1 Pensionsydelser -648,8-741,5-765,3-884,2-793,1 Pensionsmæssige driftsomkostninger -34,0-36,7-40,0-42,7-60,3 Pensionsteknisk resultat -275,3-415,7-949,3-125,7 777,5 Investeringsafkast før pensionsafkastskat 542, , , , ,3 Pensionsafkastskat -58,6-160,9-268,0-454,0-914,3 Årets resultat -182,9-85,0-726,9 326, ,5 Aktiver i alt , , , , ,6 Pensionsmæssige hensættelser , , , , ,2 Egenkapital 6.192, , , , ,9 Solvensmargenkrav 1.014, , , , ,2 Afkast før skat Afdeling 1*** 1,6% 5,3% 4,1% 7,7% 17,9% Afdeling 2 4,4% -15,7% 15,0% 10,0% 3,8% Kontorente friholdte reserver Afdeling 1 5,25% 5,00% 4,25% 5,00% 4,12% Afdeling 2* 5,60% -13,00% 11,75% 9,41% 4,71% Kontorente efter pensionsafkastskat Afdeling 1** 5,25% 4,00% 3,75% 4,25% 3,50% Afdeling 2* 5,60% -13,00% 11,00% 8,00% 4,00% *= For 2007 svarer den angivne kontorente til kontorenten for de medlemmer som har været i afdeling 2 hele For medlemmer der har valgt afdeling 2 ved omvalget i foråret 2007 udgør kontorenten 0,9%. **= Pensionister er tilskrevet en kontorente på 4,25% i 2008 og ***= Afkastet for de medlemmer der ikke omtegnede i 2011 udgør i ,6%. Ledelsesberetning 5

5 Ledelsesberetning JØPs årsrapport består af en ledelsesberetning, ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæringer, pensionskassens og koncernens resultatopgørelse og balance med tilhørende noter og supplerende specifikationer. Herudover udarbejder JØP en beretning, der udsendes til medlemmer. Koncernregnskab Koncernregnskabet er en sammenlægning af regnskaberne for JØP samt nedennævnte 100% ejede dattervirksomheder JØP Aktiver: mio. kr. A/S Kalkværksgrundene Aktiver: 338 mio. kr. Pension Private Equity K/S III Aktiver: 307 mio. kr. Pension Equity Invest I Aktiver: mio. kr. Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S Aktiver: 466 mio. kr. EMD Invest Danske Aktier I Aktiver: 275 mio. kr. Ejendomsselskabet ved Søerne A/S Aktiver: 618 mio. kr. EMD Invest Globale Aktier I Aktiver: mio. kr. Investerer i Ejendomme Investerer i unoterede virksomheder Investerer i børsnoterede aktier Ud over kapitalandele i dattervirksomheder ejer JØP andele i associerede virksomheder med ejerandele fra 25% til 60%. De associerede virksomheder, der beskæftiger sig med investeringer i fast ejendom og unoterede kapitalandele, er vist i note 26 til regnskabet. 6

6 Resultatopgørelse Resultat for 2011 blev et overskud på mio. kr., som overføres til JØPs egenkapital. Indtægter og anvendelse heraf i 2011 for koncernen Mio. kr Medlemsbidrag Arbejdsmarkedsbidrag Netto medlemsbidrag Investeringsafkast før omkostninger Indtægter i alt Pensionsydelser Forøgelse af pensionshensættelser og henlæggelser til kollektivt bonuspotentiale og særlige bonushensættelser Administrationsomkostninger ved pensionsvirksomhed Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed Pensionsafkastskat Udgifter i alt Resultat De samlede indtægter udgjorde mio. kr. hvoraf mio. kr. stammer fra indbetalinger fra medlemmer og mio. kr. vedrører afkastet af investeringerne før omkostninger. I afdeling 1 blev afkastet for ikke-omtegnede medlemmer 18,6% og for omtegnede medlemmer 17,3%, medens afkastet i afdeling 2 blev på 3,8% (før skat) Af de samlede udgifter på mio. kr. vedrører mio. kr. forøgelse af pen sionshensættelserne inkl. bonus, heraf vedrører mio. kr. henlæggelser til kollektivt bonuspotentiale, 48 mio. kr. henlæggelser til særlige bonushensættelser og 20 mio. kr. forøgelsen af pensionshensættelser. Når det har været muligt at henlægge mio. kr. til kollektivt bonuspotentiale skyldes det en kombination af, at behovet for styrkelser er faldet for de omtegnede medlemmer samt det gode investeringsafkast. Udvikling i medlemsbidrag og medlemmer m.v Ordinære bidrag (mio.kr.)* Stigning pr. år i % 12% 6% 12% 8% 7% Ikke pensionerede medlemmer Heraf bidragsbetalende Stigning pr. år i % 4,4% 3,6% 4,8% 4,8% 6,9% Bidrag pr. bidragsbetalende medlem (kr.) Stigning pr. år i % 1,0% 4,3% 7,9% 3,4% 0,7% *Løbende bidrag ekskl. kapitalindskud før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Ledelsesberetning 7

7 I 2011 udgjorde de ordinære bidrag mio. kr., en stigning på ca. 7%. Antallet af bidragsbetalende medlemmer er ved udgangen af , hvilket svarer til en stigning på 6,9% i forhold til Det gennemsnitlige bidrag pr. bidragsbetalende medlem udgjorde kr. i Pensionsydelser mio. kr Alderspension Invalidepension Ægtefællepension Børnepension Løbende pensioner Antal pensionister Engangsydelser til medlemmer (mio. kr.) Engangsydelser ved død Udtrædelsesgodtgørelser Gruppelivs og gruppeulykkesforsikringspræmie De løbende pensionsydelser inkl. pensionisttillæg udgjorde 729 mio. kr. mod 666 mio. kr. i Antallet af pensionister steg til en stigning på 370 i forhold til Afkast af investeringer Investeringsafkast opdelt på investeringsaktiver mio. kr Nominelle danske obligationer Danske indeksobligationer Udenlandske obligationer Aktier Pantebreve og andre udlån 0 0 Finansielle instrumenter, renteswaptioner, valutaafdækning og futures Ejendomme* Øvrige renter 15 7 Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed Afkast af investeringer før pensionsafkastskat Pensionsafkastskat Afkast af investeringer efter pensionsafkastskat * heri medregnet JØPs andele i ejendomsselskaber og udenlandske ejendomsfonde. 8

8 Koncernens samlede afkast af investeringerne er udtrykt i resultatposten investeringsafkast. Det samlede investeringsafkast efter administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed udgjorde mio. kr. før skat (3.178 mio. kr. i 2010) og mio. kr. efter skat (2.724 mio. kr. i 2010). Afkastet af danske obligationer udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Det markante fald i den danske rente har betydet kursgevinster på mio. kr. i De udenlandske obligationer er primært placeret i udenlandske statsobligationer og kreditobligationer. Afkastet endte i 2011 på 35 mio. kr. Udvikling på aktiemarkederne i 2011 resulterede for JØP i et tab på aktierne på 168 mio. kr. mod en gevinst på mio. kr. i Resultatet af JØPs investeringer i ejendomme (herunder ejendomsselskaber og udenlandske ejendomsfonde) blev en gevinst på 124 mio. kr. (29 mio. kr. i 2010). Værdiansættelsen af JØPs ejendomme foretages efter retningslinier fastsat af Finanstilsynet. JØP benytter den afkastbaserede metode, hvor der tages udgangspunkt i ejendommenes driftsbudgetter samt afkastkrav for hver enkelt ejendom, fastsat med støtte i mæglervurderinger indhentet fra en uafhængig mægler. Pensionsafkastskat JØP betaler pensionsafkastskat (PAL) af afkastet af investeringerne. Det samlede investeringsafkast blev mio. kr. og den udgiftsførte PAL af årets afkast udgør dermed 925 mio. kr. Afkast og pensionsafkastskat mio. kr Afkast af investeringer Skattepligtigt afkast Pensionsafkastskat Friholdt afkast i % 4,0 3,7 3,4 3,0 1,4 Skattesats % 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Ud over PAL af årets afkast er der indtægtsført en regulering af PAL vedrørende tidligere år på 11 mio. kr. således, at den samlede udgiftsførte PAL i 2011 udgør 914 mio. kr. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne består af omkostninger ved pensionsvirksomhed og omkostninger ved investeringsvirksomhed. Administrationsomkostningerne har i 2011 i alt andraget 88,9 mio. kr. (70,3 mio. kr. i 2010). Af dette beløb vedrører 28,6 mio. kr. omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed opgjort for pensionskassen (27,6 mio. kr. i 2010). Omkostninger i forbindelse med pensionsvirksomhed udgør 60,3 mio. kr. (42,7 mio. kr. i 2010). Omkostningerne ved pensionsvirksomhed steg med 17,6 mio. kr. Omkostningerne ved pensionsvirksomhed er i 2011 ekstraordinært påvirket af, omkostninger i forbindelse med tilbuddet til medlemmerne i afdeling 1, om omtegning, implementering af det nye medlems- Ledelsesberetning 9

9 system Galop og hjemtagning af opgaver (primært på IT-området), der tidligere blev varetaget af DJØF. Af de afholdte lønomkostninger på 43,5 mio. kr. vedrører 775 t. kr. vederlag til pensionskassens bestyrelse og t. kr. løn til direktionen. Udviklingen i administrationsomkostningerne ved pensionsvirksomhed målt i forhold til medlemsbidrag samt i forhold til antallet af medlemmer er vist i note 36. Bestyrelsen har vedtaget en lønpolitik for pensionskassen, hvori det præciseres, at bestyrelsen og direktionen aflønnes med henholdsvis fast honorar og fast løn. Der indgår således ikke variable løndele som f.eks. bonusordninger. Samme vilkår gælder øvrige ansatte hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, dvs. investeringschef, ansvarshavende aktuar, risikostyringschef samt regnskabschef. Bestyrelsen har endvidere besluttet, at pensionskassen tilslutter sig kodeks om lønpolitik udarbejdet af de finansielle brancheorganisationer. En beskrivelse af JØPs lønpolitik er lagt på hjemmesiden Balancen Sammensætningen og udviklingen af de seneste 5 års balancer fremgår af femårsoversigten i note 35. Balancen er suppleret med en oversigt over de samlede ejendomsinvesteringer og aktiebeholdninger på siderne Ved udgangen af 2011 var 15% placeret i aktier medens 72% var placeret i obligationer. Sammensætningen af aktiver i % Ejendomme* 12% 11% 8% 8% 7% Nominelle obligationer, danske 43% 43% 48% 57% 67% Indeksobligationer, danske 5% 5% 6% 5% 4% Udenlandske obligationer 6% 5% 6% 3% 1% Øvrige finansielle investeringsaktiver 3% 13% 7% 8% 5% Børsnoterede danske aktier 2% 1% 1% 1% 1% Børsnoterede udenlandske aktier 24% 15% 18% 12% 10% Unoterede aktier 2% 3% 3% 4% 4% Likvide beholdninger m.v. 3% 4% 3% 2% 1% I alt 100% 100% 100% 100% 100% * heri medregnet JØPs andele i ejendomsselskaber og udenlandske ejendomsfonde. Aktieeksponeringen er nedbragt ved anvendelse af aktiefutures. 10

10 Risici og usikkerhedsfaktorer Måling og styring af risikoen på investeringer og udviklingen i pensionshensættelserne er af afgørende betydning for pensionskasser og forsikringsselskaber. Pensionskasser og forsikringsselskaber afgiver løbende risikooplysninger til Finanstilsynet de såkaldte trafiklys. Formålet med disse indberetninger er at vurdere om pensionskassen kan modstå forskellige risikoscenarier for udviklingen i renten, aktiekurserne, ejendomspriserne og valutakurserne. Der opstilles følgende scenarie for rødt lys, der i hovedtræk indeholder følgende: Renten stiger/falder med 0,7 procentpoint Værdien af aktiebeholdningen falder med 12% Værdien af ejendomme falder med 8% Ved udgangen af 2011 var JØP i grønt lys. Ved udgangen af februar 2012 er JØP ligeledes i grønt lys. I tabellen i note 33 er vist hvordan JØP s basiskapital, kollektivt bonuspotentiale samt bonuspotentiale på hvilende pensioner bliver påvirket af en række hændelser. Styring af finansielle og forsikringsmæssige risici Investeringsstrategien, der definerer rammerne for JØPs finansielle og forsikringsmæssige risici, fastsættes af bestyrelsen. Den revideres minimum hvert år. Per 1/12008 blev der indført et nyt krav til basiskapitalen i pensionskasser. Dette nye krav, det individuelle solvensbehov (ISB), udgør de enkelte selskabers egen vurdering af den nødvendige basiskapital for at kunne absorbere risici indenfor selskabernes forretningsområder. Det individuelle solvensbehov skal som udgangspunkt rapporteres til finanstilsynet kvartalsvis. Bestyrelsen i JØP har fastsat metoder og retningslinjer for opgørelsen af de relevante risici, som JØP er eksponeret imod. De mest signifikante risikofaktorer for JØP er: Markedsrisiko er aktivernes og passivernes markedsværdiregulering, som følge af bevægelser på de finansielle markeder. Det være sig på både kapital rente valuta og kreditmarkeder. Markedsværdiopgørelsen af pensionskassens hensættelser er følsomme overfor bevægelser på de danske og europæiske rentemarkeder. Pensionskassen afdækker hovedparten af denne renterisiko ved brug af forskellige renteforsikringskontrakter. Biometrisk risiko er risikoen for, at pensionskassens estimater for levetid og invaliditet undervurderer fremtidig udvikling i medlemmernes levetid og invaliderisiko. I det individuelle solvensbehov skal pensionskassen hensætte kapital til at imødegå en eventuel fremtidig ugunstig udvikling i medlemmers levetid og invaliditets mønster. Der findes pt. ikke noget effektivt marked til at afdække denne risiko. Modpartsrisiko er risikoen for, at pensionskassens modparter på især finansielle instrumenter går konkurs, og som følge heraf ikke kan leve op til deres forpligtelser. Pensionskassen afdækker denne risiko ved at forlange sikkerhedsstillelse for store udestående fordringer. Kreditrisiko er risikoen for, at udstedere af obligationer går konkurs, og som følge heraf ikke kan leve op til deres forpligtelser. JØPs risikosystemer gør det muligt løbende at overvåge risici knyttet til ændringer i de finansielle markeder, det individuelle solvensbehov, finanstilsynets stresstest samt at sikre at risikorammer og investeringsbegrænsninger i medfør af lovgivningen overholdes. Ledelsesberetning 11

11 Solvens Ved udgangen af 2011 udgør JØPs solvensmargenkrav mio. kr. ( mio. kr.) og det individuelle solvenskrav opgjort til 574 mio. kr. ( mio.kr.). Redegørelse for samfundsansvar Ved investering søger JØP at inddrage samfundsansvar i beslutningsprocesserne. Således er der i udvælgelsesprocessen af forvaltere inkluderet et kriterium, hvor det vurderes om forvalteren udviser god etisk adfærd i udvælgelsen af værdipapirer. Ved forvaltermøder følges der også op på forvalterens holdning og adfærd i forbindelse med klimainvesteringer. Forvalterne vurderes i forhold til de etiske retningslinjer som JØP har udarbejdet. I disse retningslinjer lægger JØP vægt på, at virksomhederne udviser god corporate governance, herunder bl.a. indsats omkring ressourceforbrug, medarbejdernes arbejdsforhold, og hensyntagen til miljøet. JØP forudsætter, at virksomhederne og obligationsudstederne som minimum både lever op til de krav, som de respektive nationale myndigheder har vedtaget, og til de krav, som anerkendte internationale organisationer har vedtaget, og som er tiltrådt eller henstillet fulgt af Danmark. Viden herom indgår i JØPs investeringspolitik og vil kunne tilskynde til køb eller salg. JØP investerer ikke i våbenproducerende virksomheder, der verificerbart overtræder FN's Human Rights Norms for Business, hvorved de ikke udviser ansvarlighed i forhold til den forventede brug af deres våben. Ovenstående proces for forvaltere suppleres med en kontrolfunktion, hvor JØP har indgået et samarbejde med den svenske konsulent Ethix SRI Advisors til mindst to gange om året at gennemgå JØPs beholdning af aktier. Dette samarbejde inkluderer også indstilling til en negativliste som JØP udarbejder. Listen indeholder selskaber, som JØP ikke ønsker at eje. Resultatet af listen er, at såfremt et af selskaberne skulle optræde i JØPs beholdning, vil selskabet blive solgt, eller det vil på anden vis blive søgt opnået, at JØP ikke har eksponering til selskabet. JØP har ved udgangen af 2011 frasolgt 3 amerikanske selskaber. Derudover ejer JØP ved udgangen af selskaber, hvor vores konsulent Ethix er i gang med en engagement proces. Udover den beskrevne overvågning af forvaltere forsøger JØP også generelt at få klimaansvarlighed på dagsordenen. JØP er medunderskriver af Carbon Disclosure Project, som er en uafhængig organisation, der gennem information og dialog søger at motivere virksomheder til at agere klimavenligt. Jo flere investorer der underskiver og siger, at dette er vigtigt, jo større vægt har oplysningsarbejdet. JØP har ligeledes underskrevet UNPRI, som er FN s principper for ansvarlige investeringer. Organisation JØP varetager alle kernekompetencerne vedrørende pensionsvirksomheden i egen organisation. På investeringsområdet varetages den overordnede styring af JØP, medens aktieforvaltningen og forvaltningen af højrenteobligationer er lagt ud til en række eksterne porteføljeforvaltere. Dan-Ejendomme as står for ejendomsadministrationen af de direkte ejede ejendomme. 12

12 Fordeling af resultat JØP har anmeldt følgende principper for deling af resultatet mellem resultat, der skal fordeles til medlemmerne og resultat, der skal fordeles til egenkapitalen. Årets realiserede resultat disponeres således, at basiskapitalen får afkastet af egne midler. Såfremt basiskapitalen i et givent år dækker tab for medlemmerne, opføres tabet på en skyggekonto og tilbagebetales til basiskapitalen, når det bliver muligt. Medlemmernes andel af et negativt realiseret resultat nedbringer først kollektivt bonuspotentiale indtil dette er opbrugt. Herefter nedbringes bonuspotentiale på hvilende pensioner indenfor den enkelte kontributionsgruppe, såfremt kontributionsgruppens bonuspotentiale gør det muligt. Et resterende negativt resultat dækkes af basiskapitalen, der består af egenkapitalen og særlige bonushensættelser. Ultimo 2011 udgør skyggekontoen til fremførsel 353 mio. kr. et fald i forhold til 2010 på 786 mio. kr. Forventninger til 2012 Efter et svagt 2. halvår af 2011, præget af en genopblussen af statsgældskrisen i Europa samt problematikker knyttet til gældsloftet i og nedjustering af USA's kreditværdighed bredte der sig en mere optimistisk stemning hen i mod slutningen af 4. kvartal. Den spirende optimisme havde afsæt i flere forhold, herunder bl.a. en bedring af erhvervstilliden i USA, det forhold at Merkel og Sarkozy fik gydt vand på det europæiske statsrente bål, ved at få skabt forståelse for nødvendigheden af at etablere en finanspagt blandt eurolande og øvrige EU lande, der skulle ønske at være med, samt det forhold at ECB besluttede sig for at give ubegrænset 3-årig likviditet til banksektoren ved en auktion i slutningen af december. Der er imidlertid meget lidt tvivl om at 2012 også vil blive præget af stor volatilitet i form af omskiftelige finansmarkeder. Centralbankerne særligt i den udviklede del af verden vil fortsætte med at føre en vækstunderstøttende pengepolitik, dvs. fastholde de ledende renter på et meget lavt niveau og om nødvendigt fortsætte deres brug af ikke konventionelle tiltag. I USA er det valgår, hvilket sandsynligvis vil begrænse viljen til at gennemføre finanspolitiske opstramninger. På tærsklen til 2012 er vækstoptimismen indledningsvist drevet af USA og den amerikanske forbruger, men der er behov for at opsvinget bliver bredt ud til flere regioner, for at underbygge tilliden til opsvingets holdbarhed. Statsgældskrisen i Europa er imidlertid ikke blevet afblæst endegyldigt og i USA er der heller ikke taget hånd om budget- og gældsproblemerne. Der er for høje statsgældsniveauer og der er en betydelig risiko forbundet med at lande og banker særligt i Europa fortsat er svage og dermed sårbare, hvis de økonomiske omstændigheder ændrer sig. Præsidentvalget i Frankrig, omfattende offentlige besparelser, der måske giver recession i Europa, den mulige boligboble i Kina og stigende energipriser er tillige faktorer, der kan give anledning til bekymring. Der er derfor grund til at anlægge en forsigtig investeringsprofil i 2012 Begivenheder efter 31. december 2011 I forbindelse med det fremsatte omtegningstilbud i efteråret 2011, modtager de medlemmer, der valgte at tage imod tilbuddet om at omtegne, en omtegningsbonus på i alt 47,2% af det opsparede depot. Bonus er opdelt i en bonus på 25,0%, der Ledelsesberetning 13

13 overføres fra egenkapitalen til individuelle særlige bonushensættelser og en bonus på 22,2%, der overføres fra kollektivt bonuspotentiale til depotet. De overførte bonusbeløb udgør henholdsvis mio. kr. og mio. kr. Der har ikke herudover været begivenheder efter statusdagen, som har væsentlig indflydelse på pensionskassens og koncernens økonomiske forhold pr. 31. december

14 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv Agnete Raaschou-Nielsen Formand for bestyrelsen Brdr. Hartmann A/S Næstformand for bestyrelsen Danske Invest samt 6 øvrige investeringsforeninger m.v, administreret af Danske Invest Management A/S Medlem af bestyrelsen Novozymes A/S Danske Invest Management A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S Arkil Holding A/S Endvidere medlem af repræsentantskabet i Realdania, og af investeringskomiteen i LD Invest Vietnam K/S Lars Qvistgaard Formand for Foreningen af Overenskomstansatte Jurister og Økonomer Medlem af Djøfs bestyrelse Repræsentantskabet i Djøf AC's bestyrelse og forhandlingsudvalg Suzanne Aaholm Jytte Bovbjerg Martin Randrup Klintholm Medlem af Repræsentantskabet i Overenskomstforeningen i Djøf. Peter Lotz Sven-Karsten Topp Medlem af Repræsentantskabet i Djøf. Djøf Privat's bestyrelse. Direktør Torben Visholm Formand for bestyrelsen Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S (dattervirksomhed) A/S Kalkværksgrundene (dattervirksomhed) Ejendomsselskabet Ved Søerne A/S (dattervirksomhed) Medlem af bestyrelsen Ejendomsaktieselskabet Provstebo Pension Private Equity Aps Pension Private Equity K/S ll Pension Private Equity K/S lll (dattervirksomhed) Forsikring & Pension Revisionsudvalget Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående af alle bestyrelsens medlemmer. Revisionsudvalget skal overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse samt interne kontrol- og risikostyringssystemer. Agnete Raaschou-Nielsen opfylder lovens krav om særlige kompetencer vedr. regnskabsforhold. Disse kompetencer har Agnete Raaschou-Nielsen erhvervet i kraft af sit medlemskab af bestyrelsen for Höganäs AB. Ledelsesberetning 15

15 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 2011 for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt pensionskassens vedtægter. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af pensionskassens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i pensionskassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen og koncernen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse København, den 9. marts 2012 Direktion: Torben Visholm Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen Lars Qvistgaard Suzanne Aaholm Formand Næstformand Jytte Bovbjerg Peter Lotz Martin Randrup Klintholm Sven-Karsten Topp 16

16 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet side for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter, resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for pensionskassens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af pensionskassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt at resultatet af koncernens og pensionskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet København, den 9. marts 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Gunslev statsaut. revisor Lisbet Kragelund statsaut. revisor Påtegninger 17

17 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for året 1. januar december (t.kr.) Pensionskassen Koncern Note Medlemsbidrag Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investe ringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte pensionsydelser Ændring i erstatningshensættelser Pensionsydelser i alt Ændring i pensionshensættelser Årets tilskrevne bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlige bonushensættelser Bonus, i alt Ændring i hensættelser for Unit-linked kontrakter Pensionsmæssige driftsomkostninger Overført investeringsafkast PENSIONSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast RESULTAT FØR SKAT Pensionsafkastskat for egenkapitalen ÅRETS RESULTAT Årets resultat Pensionisttillæg m.v Anden totalindkomst ÅRETS TOTALINDKOMST

18 Balance pr. 31. december Aktiver (t.kr.) Pensionskassen Koncern Note Software IMMATERIELLE AKTIVER Driftsmidler MATERIELLE AKTIVER Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11, Udlån til tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder 12, Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Pantesikrede udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige, renteswaptioner m.v Andre finansielle investeringsaktiver i alt INVESTERINGSAKTIVER I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Tilgodehavender hos medlemmer Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER I ALT Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT Årsregnskab 19

19 passiver (t.kr.) Pensionskassen Koncern Note Grundkapital Overført overskud EGENKAPITAL I ALT Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige medlemsbidrag Bonuspotentiale på hvilende pensioner Pensionshensættelser i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Særlige bonushensættelser Hensættelser til Unit-linked kontrakter PENSIONSMÆSSIGE HENSÆTTELSER I ALT Gæld til kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Pensionsafkastskat Anden gæld GÆLD I ALT Periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT PASSIVER I ALT Oplysninger om løn og revisionshonorar 6 Fordeling af resultat 28 Sikkerhedsstillelse og og eventualforpligtelser 29 Koncerninterne transaktioner 30 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi 31 Aktiebeholdningens fordeling på brancher og regioner 32 Risici og følsomhed 33 Femårsoversigt pensionskassen 34 Femårsoversigt koncernen 35 Femårsoversigt nøgletal 36 20

20 Egenkapitalopgørelse egenkapitalopgørelse (t.kr.) Grundkapital Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Årets resultat Anden totalindkomst: Pensionisttillæg m.v Egenkapital pr. 31. december Årsregnskab 21

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Levende klumme

ÅRSRAPPORT 2009. Levende klumme ÅRSRAPPORT 2009 Levende klumme J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Indhold 2 Ledelsesberetning Påtegninger 14 Ledelsespåtegning 15 Revisionspåtegning Årsregnskab 16

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Levende klumme J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

ÅRSRAPPORT 2008. Levende klumme J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E ÅRSRAPPORT 2008 Levende klumme J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Indhold 2 Ledelsesberetning 11 Femårsoversigt, hovedtal 12 Femårsoversigt, nøgletal 13 Femårsoversigt,

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Årsrapport 2010 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2010 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2010 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 18 Revisionspåtegning 19 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Virum Torv 4 Holding ApS

Virum Torv 4 Holding ApS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 32076610 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. februar 2013 René Larsen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

K/S Park Alle 3. Årsrapport for 2015

K/S Park Alle 3. Årsrapport for 2015 c/o Kontoret Store Torv 7 8000 Aarhus C CVR-nr. 71830128 Årsrapport for 2015 33. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. maj 2016 Kim Krabbe Dirigent

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere