Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E"

Transkript

1 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011

2 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 18 Balance 19 Egenkapitalopgørelse 21 Noter 22 Supplerende oplysninger Specifikation af aktiebeholdningen 43 Ejendomsspecifikation 53 Forklarende tekst til nøgletallene i femårsoversigten 55 Ordliste 56

3 Hovedtal Pensionskassen (Mio. kr.) År Medlemsbidrag 1.655, , , , ,1 Pensionsydelser -648,8-741,5-765,3-884,2-793,1 Pensionsmæssige driftsomkostninger -34,0-36,7-40,0-42,7-60,3 Pensionsteknisk resultat -275,3-415,7-949,3-125,7 777,5 Investeringsafkast før pensionsafkastskat 542, , , , ,3 Pensionsafkastskat -58,6-160,9-268,0-454,0-914,3 Årets resultat -182,9-132,1-726,9 326, ,5 Aktiver i alt , , , , ,3 Pensionsmæssige hensættelser , , , , ,2 Egenkapital 6.192, , , , ,9 Solvensmargenkrav 1.014, , , , ,2 Afkast før skat Afdeling 1*** 1,6% 5,3% 4,1% 7,7% 17,9% Afdeling 2 4,4% -15,7% 15,0% 10,0% 3,8% Kontorente friholdte reserver Afdeling 1 5,25% 5,00% 4,25% 5,00% 4,12% Afdeling 2* 5,60% -13,00% 11,75% 9,41% 4,71% Kontorente efter pensionsafkastskat Afdeling 1** 5,25% 4,00% 3,75% 4,25% 3,50% Afdeling 2* 5,60% -13,00% 11,00% 8,00% 4,00% 4

4 koncernen (Mio. kr.) År Medlemsbidrag 1.655, , , , ,1 Pensionsydelser -648,8-741,5-765,3-884,2-793,1 Pensionsmæssige driftsomkostninger -34,0-36,7-40,0-42,7-60,3 Pensionsteknisk resultat -275,3-415,7-949,3-125,7 777,5 Investeringsafkast før pensionsafkastskat 542, , , , ,3 Pensionsafkastskat -58,6-160,9-268,0-454,0-914,3 Årets resultat -182,9-85,0-726,9 326, ,5 Aktiver i alt , , , , ,6 Pensionsmæssige hensættelser , , , , ,2 Egenkapital 6.192, , , , ,9 Solvensmargenkrav 1.014, , , , ,2 Afkast før skat Afdeling 1*** 1,6% 5,3% 4,1% 7,7% 17,9% Afdeling 2 4,4% -15,7% 15,0% 10,0% 3,8% Kontorente friholdte reserver Afdeling 1 5,25% 5,00% 4,25% 5,00% 4,12% Afdeling 2* 5,60% -13,00% 11,75% 9,41% 4,71% Kontorente efter pensionsafkastskat Afdeling 1** 5,25% 4,00% 3,75% 4,25% 3,50% Afdeling 2* 5,60% -13,00% 11,00% 8,00% 4,00% *= For 2007 svarer den angivne kontorente til kontorenten for de medlemmer som har været i afdeling 2 hele For medlemmer der har valgt afdeling 2 ved omvalget i foråret 2007 udgør kontorenten 0,9%. **= Pensionister er tilskrevet en kontorente på 4,25% i 2008 og ***= Afkastet for de medlemmer der ikke omtegnede i 2011 udgør i ,6%. Ledelsesberetning 5

5 Ledelsesberetning JØPs årsrapport består af en ledelsesberetning, ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæringer, pensionskassens og koncernens resultatopgørelse og balance med tilhørende noter og supplerende specifikationer. Herudover udarbejder JØP en beretning, der udsendes til medlemmer. Koncernregnskab Koncernregnskabet er en sammenlægning af regnskaberne for JØP samt nedennævnte 100% ejede dattervirksomheder JØP Aktiver: mio. kr. A/S Kalkværksgrundene Aktiver: 338 mio. kr. Pension Private Equity K/S III Aktiver: 307 mio. kr. Pension Equity Invest I Aktiver: mio. kr. Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S Aktiver: 466 mio. kr. EMD Invest Danske Aktier I Aktiver: 275 mio. kr. Ejendomsselskabet ved Søerne A/S Aktiver: 618 mio. kr. EMD Invest Globale Aktier I Aktiver: mio. kr. Investerer i Ejendomme Investerer i unoterede virksomheder Investerer i børsnoterede aktier Ud over kapitalandele i dattervirksomheder ejer JØP andele i associerede virksomheder med ejerandele fra 25% til 60%. De associerede virksomheder, der beskæftiger sig med investeringer i fast ejendom og unoterede kapitalandele, er vist i note 26 til regnskabet. 6

6 Resultatopgørelse Resultat for 2011 blev et overskud på mio. kr., som overføres til JØPs egenkapital. Indtægter og anvendelse heraf i 2011 for koncernen Mio. kr Medlemsbidrag Arbejdsmarkedsbidrag Netto medlemsbidrag Investeringsafkast før omkostninger Indtægter i alt Pensionsydelser Forøgelse af pensionshensættelser og henlæggelser til kollektivt bonuspotentiale og særlige bonushensættelser Administrationsomkostninger ved pensionsvirksomhed Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed Pensionsafkastskat Udgifter i alt Resultat De samlede indtægter udgjorde mio. kr. hvoraf mio. kr. stammer fra indbetalinger fra medlemmer og mio. kr. vedrører afkastet af investeringerne før omkostninger. I afdeling 1 blev afkastet for ikke-omtegnede medlemmer 18,6% og for omtegnede medlemmer 17,3%, medens afkastet i afdeling 2 blev på 3,8% (før skat) Af de samlede udgifter på mio. kr. vedrører mio. kr. forøgelse af pen sionshensættelserne inkl. bonus, heraf vedrører mio. kr. henlæggelser til kollektivt bonuspotentiale, 48 mio. kr. henlæggelser til særlige bonushensættelser og 20 mio. kr. forøgelsen af pensionshensættelser. Når det har været muligt at henlægge mio. kr. til kollektivt bonuspotentiale skyldes det en kombination af, at behovet for styrkelser er faldet for de omtegnede medlemmer samt det gode investeringsafkast. Udvikling i medlemsbidrag og medlemmer m.v Ordinære bidrag (mio.kr.)* Stigning pr. år i % 12% 6% 12% 8% 7% Ikke pensionerede medlemmer Heraf bidragsbetalende Stigning pr. år i % 4,4% 3,6% 4,8% 4,8% 6,9% Bidrag pr. bidragsbetalende medlem (kr.) Stigning pr. år i % 1,0% 4,3% 7,9% 3,4% 0,7% *Løbende bidrag ekskl. kapitalindskud før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Ledelsesberetning 7

7 I 2011 udgjorde de ordinære bidrag mio. kr., en stigning på ca. 7%. Antallet af bidragsbetalende medlemmer er ved udgangen af , hvilket svarer til en stigning på 6,9% i forhold til Det gennemsnitlige bidrag pr. bidragsbetalende medlem udgjorde kr. i Pensionsydelser mio. kr Alderspension Invalidepension Ægtefællepension Børnepension Løbende pensioner Antal pensionister Engangsydelser til medlemmer (mio. kr.) Engangsydelser ved død Udtrædelsesgodtgørelser Gruppelivs og gruppeulykkesforsikringspræmie De løbende pensionsydelser inkl. pensionisttillæg udgjorde 729 mio. kr. mod 666 mio. kr. i Antallet af pensionister steg til en stigning på 370 i forhold til Afkast af investeringer Investeringsafkast opdelt på investeringsaktiver mio. kr Nominelle danske obligationer Danske indeksobligationer Udenlandske obligationer Aktier Pantebreve og andre udlån 0 0 Finansielle instrumenter, renteswaptioner, valutaafdækning og futures Ejendomme* Øvrige renter 15 7 Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed Afkast af investeringer før pensionsafkastskat Pensionsafkastskat Afkast af investeringer efter pensionsafkastskat * heri medregnet JØPs andele i ejendomsselskaber og udenlandske ejendomsfonde. 8

8 Koncernens samlede afkast af investeringerne er udtrykt i resultatposten investeringsafkast. Det samlede investeringsafkast efter administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed udgjorde mio. kr. før skat (3.178 mio. kr. i 2010) og mio. kr. efter skat (2.724 mio. kr. i 2010). Afkastet af danske obligationer udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Det markante fald i den danske rente har betydet kursgevinster på mio. kr. i De udenlandske obligationer er primært placeret i udenlandske statsobligationer og kreditobligationer. Afkastet endte i 2011 på 35 mio. kr. Udvikling på aktiemarkederne i 2011 resulterede for JØP i et tab på aktierne på 168 mio. kr. mod en gevinst på mio. kr. i Resultatet af JØPs investeringer i ejendomme (herunder ejendomsselskaber og udenlandske ejendomsfonde) blev en gevinst på 124 mio. kr. (29 mio. kr. i 2010). Værdiansættelsen af JØPs ejendomme foretages efter retningslinier fastsat af Finanstilsynet. JØP benytter den afkastbaserede metode, hvor der tages udgangspunkt i ejendommenes driftsbudgetter samt afkastkrav for hver enkelt ejendom, fastsat med støtte i mæglervurderinger indhentet fra en uafhængig mægler. Pensionsafkastskat JØP betaler pensionsafkastskat (PAL) af afkastet af investeringerne. Det samlede investeringsafkast blev mio. kr. og den udgiftsførte PAL af årets afkast udgør dermed 925 mio. kr. Afkast og pensionsafkastskat mio. kr Afkast af investeringer Skattepligtigt afkast Pensionsafkastskat Friholdt afkast i % 4,0 3,7 3,4 3,0 1,4 Skattesats % 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Ud over PAL af årets afkast er der indtægtsført en regulering af PAL vedrørende tidligere år på 11 mio. kr. således, at den samlede udgiftsførte PAL i 2011 udgør 914 mio. kr. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne består af omkostninger ved pensionsvirksomhed og omkostninger ved investeringsvirksomhed. Administrationsomkostningerne har i 2011 i alt andraget 88,9 mio. kr. (70,3 mio. kr. i 2010). Af dette beløb vedrører 28,6 mio. kr. omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed opgjort for pensionskassen (27,6 mio. kr. i 2010). Omkostninger i forbindelse med pensionsvirksomhed udgør 60,3 mio. kr. (42,7 mio. kr. i 2010). Omkostningerne ved pensionsvirksomhed steg med 17,6 mio. kr. Omkostningerne ved pensionsvirksomhed er i 2011 ekstraordinært påvirket af, omkostninger i forbindelse med tilbuddet til medlemmerne i afdeling 1, om omtegning, implementering af det nye medlems- Ledelsesberetning 9

9 system Galop og hjemtagning af opgaver (primært på IT-området), der tidligere blev varetaget af DJØF. Af de afholdte lønomkostninger på 43,5 mio. kr. vedrører 775 t. kr. vederlag til pensionskassens bestyrelse og t. kr. løn til direktionen. Udviklingen i administrationsomkostningerne ved pensionsvirksomhed målt i forhold til medlemsbidrag samt i forhold til antallet af medlemmer er vist i note 36. Bestyrelsen har vedtaget en lønpolitik for pensionskassen, hvori det præciseres, at bestyrelsen og direktionen aflønnes med henholdsvis fast honorar og fast løn. Der indgår således ikke variable løndele som f.eks. bonusordninger. Samme vilkår gælder øvrige ansatte hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, dvs. investeringschef, ansvarshavende aktuar, risikostyringschef samt regnskabschef. Bestyrelsen har endvidere besluttet, at pensionskassen tilslutter sig kodeks om lønpolitik udarbejdet af de finansielle brancheorganisationer. En beskrivelse af JØPs lønpolitik er lagt på hjemmesiden Balancen Sammensætningen og udviklingen af de seneste 5 års balancer fremgår af femårsoversigten i note 35. Balancen er suppleret med en oversigt over de samlede ejendomsinvesteringer og aktiebeholdninger på siderne Ved udgangen af 2011 var 15% placeret i aktier medens 72% var placeret i obligationer. Sammensætningen af aktiver i % Ejendomme* 12% 11% 8% 8% 7% Nominelle obligationer, danske 43% 43% 48% 57% 67% Indeksobligationer, danske 5% 5% 6% 5% 4% Udenlandske obligationer 6% 5% 6% 3% 1% Øvrige finansielle investeringsaktiver 3% 13% 7% 8% 5% Børsnoterede danske aktier 2% 1% 1% 1% 1% Børsnoterede udenlandske aktier 24% 15% 18% 12% 10% Unoterede aktier 2% 3% 3% 4% 4% Likvide beholdninger m.v. 3% 4% 3% 2% 1% I alt 100% 100% 100% 100% 100% * heri medregnet JØPs andele i ejendomsselskaber og udenlandske ejendomsfonde. Aktieeksponeringen er nedbragt ved anvendelse af aktiefutures. 10

10 Risici og usikkerhedsfaktorer Måling og styring af risikoen på investeringer og udviklingen i pensionshensættelserne er af afgørende betydning for pensionskasser og forsikringsselskaber. Pensionskasser og forsikringsselskaber afgiver løbende risikooplysninger til Finanstilsynet de såkaldte trafiklys. Formålet med disse indberetninger er at vurdere om pensionskassen kan modstå forskellige risikoscenarier for udviklingen i renten, aktiekurserne, ejendomspriserne og valutakurserne. Der opstilles følgende scenarie for rødt lys, der i hovedtræk indeholder følgende: Renten stiger/falder med 0,7 procentpoint Værdien af aktiebeholdningen falder med 12% Værdien af ejendomme falder med 8% Ved udgangen af 2011 var JØP i grønt lys. Ved udgangen af februar 2012 er JØP ligeledes i grønt lys. I tabellen i note 33 er vist hvordan JØP s basiskapital, kollektivt bonuspotentiale samt bonuspotentiale på hvilende pensioner bliver påvirket af en række hændelser. Styring af finansielle og forsikringsmæssige risici Investeringsstrategien, der definerer rammerne for JØPs finansielle og forsikringsmæssige risici, fastsættes af bestyrelsen. Den revideres minimum hvert år. Per 1/12008 blev der indført et nyt krav til basiskapitalen i pensionskasser. Dette nye krav, det individuelle solvensbehov (ISB), udgør de enkelte selskabers egen vurdering af den nødvendige basiskapital for at kunne absorbere risici indenfor selskabernes forretningsområder. Det individuelle solvensbehov skal som udgangspunkt rapporteres til finanstilsynet kvartalsvis. Bestyrelsen i JØP har fastsat metoder og retningslinjer for opgørelsen af de relevante risici, som JØP er eksponeret imod. De mest signifikante risikofaktorer for JØP er: Markedsrisiko er aktivernes og passivernes markedsværdiregulering, som følge af bevægelser på de finansielle markeder. Det være sig på både kapital rente valuta og kreditmarkeder. Markedsværdiopgørelsen af pensionskassens hensættelser er følsomme overfor bevægelser på de danske og europæiske rentemarkeder. Pensionskassen afdækker hovedparten af denne renterisiko ved brug af forskellige renteforsikringskontrakter. Biometrisk risiko er risikoen for, at pensionskassens estimater for levetid og invaliditet undervurderer fremtidig udvikling i medlemmernes levetid og invaliderisiko. I det individuelle solvensbehov skal pensionskassen hensætte kapital til at imødegå en eventuel fremtidig ugunstig udvikling i medlemmers levetid og invaliditets mønster. Der findes pt. ikke noget effektivt marked til at afdække denne risiko. Modpartsrisiko er risikoen for, at pensionskassens modparter på især finansielle instrumenter går konkurs, og som følge heraf ikke kan leve op til deres forpligtelser. Pensionskassen afdækker denne risiko ved at forlange sikkerhedsstillelse for store udestående fordringer. Kreditrisiko er risikoen for, at udstedere af obligationer går konkurs, og som følge heraf ikke kan leve op til deres forpligtelser. JØPs risikosystemer gør det muligt løbende at overvåge risici knyttet til ændringer i de finansielle markeder, det individuelle solvensbehov, finanstilsynets stresstest samt at sikre at risikorammer og investeringsbegrænsninger i medfør af lovgivningen overholdes. Ledelsesberetning 11

11 Solvens Ved udgangen af 2011 udgør JØPs solvensmargenkrav mio. kr. ( mio. kr.) og det individuelle solvenskrav opgjort til 574 mio. kr. ( mio.kr.). Redegørelse for samfundsansvar Ved investering søger JØP at inddrage samfundsansvar i beslutningsprocesserne. Således er der i udvælgelsesprocessen af forvaltere inkluderet et kriterium, hvor det vurderes om forvalteren udviser god etisk adfærd i udvælgelsen af værdipapirer. Ved forvaltermøder følges der også op på forvalterens holdning og adfærd i forbindelse med klimainvesteringer. Forvalterne vurderes i forhold til de etiske retningslinjer som JØP har udarbejdet. I disse retningslinjer lægger JØP vægt på, at virksomhederne udviser god corporate governance, herunder bl.a. indsats omkring ressourceforbrug, medarbejdernes arbejdsforhold, og hensyntagen til miljøet. JØP forudsætter, at virksomhederne og obligationsudstederne som minimum både lever op til de krav, som de respektive nationale myndigheder har vedtaget, og til de krav, som anerkendte internationale organisationer har vedtaget, og som er tiltrådt eller henstillet fulgt af Danmark. Viden herom indgår i JØPs investeringspolitik og vil kunne tilskynde til køb eller salg. JØP investerer ikke i våbenproducerende virksomheder, der verificerbart overtræder FN's Human Rights Norms for Business, hvorved de ikke udviser ansvarlighed i forhold til den forventede brug af deres våben. Ovenstående proces for forvaltere suppleres med en kontrolfunktion, hvor JØP har indgået et samarbejde med den svenske konsulent Ethix SRI Advisors til mindst to gange om året at gennemgå JØPs beholdning af aktier. Dette samarbejde inkluderer også indstilling til en negativliste som JØP udarbejder. Listen indeholder selskaber, som JØP ikke ønsker at eje. Resultatet af listen er, at såfremt et af selskaberne skulle optræde i JØPs beholdning, vil selskabet blive solgt, eller det vil på anden vis blive søgt opnået, at JØP ikke har eksponering til selskabet. JØP har ved udgangen af 2011 frasolgt 3 amerikanske selskaber. Derudover ejer JØP ved udgangen af selskaber, hvor vores konsulent Ethix er i gang med en engagement proces. Udover den beskrevne overvågning af forvaltere forsøger JØP også generelt at få klimaansvarlighed på dagsordenen. JØP er medunderskriver af Carbon Disclosure Project, som er en uafhængig organisation, der gennem information og dialog søger at motivere virksomheder til at agere klimavenligt. Jo flere investorer der underskiver og siger, at dette er vigtigt, jo større vægt har oplysningsarbejdet. JØP har ligeledes underskrevet UNPRI, som er FN s principper for ansvarlige investeringer. Organisation JØP varetager alle kernekompetencerne vedrørende pensionsvirksomheden i egen organisation. På investeringsområdet varetages den overordnede styring af JØP, medens aktieforvaltningen og forvaltningen af højrenteobligationer er lagt ud til en række eksterne porteføljeforvaltere. Dan-Ejendomme as står for ejendomsadministrationen af de direkte ejede ejendomme. 12

12 Fordeling af resultat JØP har anmeldt følgende principper for deling af resultatet mellem resultat, der skal fordeles til medlemmerne og resultat, der skal fordeles til egenkapitalen. Årets realiserede resultat disponeres således, at basiskapitalen får afkastet af egne midler. Såfremt basiskapitalen i et givent år dækker tab for medlemmerne, opføres tabet på en skyggekonto og tilbagebetales til basiskapitalen, når det bliver muligt. Medlemmernes andel af et negativt realiseret resultat nedbringer først kollektivt bonuspotentiale indtil dette er opbrugt. Herefter nedbringes bonuspotentiale på hvilende pensioner indenfor den enkelte kontributionsgruppe, såfremt kontributionsgruppens bonuspotentiale gør det muligt. Et resterende negativt resultat dækkes af basiskapitalen, der består af egenkapitalen og særlige bonushensættelser. Ultimo 2011 udgør skyggekontoen til fremførsel 353 mio. kr. et fald i forhold til 2010 på 786 mio. kr. Forventninger til 2012 Efter et svagt 2. halvår af 2011, præget af en genopblussen af statsgældskrisen i Europa samt problematikker knyttet til gældsloftet i og nedjustering af USA's kreditværdighed bredte der sig en mere optimistisk stemning hen i mod slutningen af 4. kvartal. Den spirende optimisme havde afsæt i flere forhold, herunder bl.a. en bedring af erhvervstilliden i USA, det forhold at Merkel og Sarkozy fik gydt vand på det europæiske statsrente bål, ved at få skabt forståelse for nødvendigheden af at etablere en finanspagt blandt eurolande og øvrige EU lande, der skulle ønske at være med, samt det forhold at ECB besluttede sig for at give ubegrænset 3-årig likviditet til banksektoren ved en auktion i slutningen af december. Der er imidlertid meget lidt tvivl om at 2012 også vil blive præget af stor volatilitet i form af omskiftelige finansmarkeder. Centralbankerne særligt i den udviklede del af verden vil fortsætte med at føre en vækstunderstøttende pengepolitik, dvs. fastholde de ledende renter på et meget lavt niveau og om nødvendigt fortsætte deres brug af ikke konventionelle tiltag. I USA er det valgår, hvilket sandsynligvis vil begrænse viljen til at gennemføre finanspolitiske opstramninger. På tærsklen til 2012 er vækstoptimismen indledningsvist drevet af USA og den amerikanske forbruger, men der er behov for at opsvinget bliver bredt ud til flere regioner, for at underbygge tilliden til opsvingets holdbarhed. Statsgældskrisen i Europa er imidlertid ikke blevet afblæst endegyldigt og i USA er der heller ikke taget hånd om budget- og gældsproblemerne. Der er for høje statsgældsniveauer og der er en betydelig risiko forbundet med at lande og banker særligt i Europa fortsat er svage og dermed sårbare, hvis de økonomiske omstændigheder ændrer sig. Præsidentvalget i Frankrig, omfattende offentlige besparelser, der måske giver recession i Europa, den mulige boligboble i Kina og stigende energipriser er tillige faktorer, der kan give anledning til bekymring. Der er derfor grund til at anlægge en forsigtig investeringsprofil i 2012 Begivenheder efter 31. december 2011 I forbindelse med det fremsatte omtegningstilbud i efteråret 2011, modtager de medlemmer, der valgte at tage imod tilbuddet om at omtegne, en omtegningsbonus på i alt 47,2% af det opsparede depot. Bonus er opdelt i en bonus på 25,0%, der Ledelsesberetning 13

13 overføres fra egenkapitalen til individuelle særlige bonushensættelser og en bonus på 22,2%, der overføres fra kollektivt bonuspotentiale til depotet. De overførte bonusbeløb udgør henholdsvis mio. kr. og mio. kr. Der har ikke herudover været begivenheder efter statusdagen, som har væsentlig indflydelse på pensionskassens og koncernens økonomiske forhold pr. 31. december

14 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv Agnete Raaschou-Nielsen Formand for bestyrelsen Brdr. Hartmann A/S Næstformand for bestyrelsen Danske Invest samt 6 øvrige investeringsforeninger m.v, administreret af Danske Invest Management A/S Medlem af bestyrelsen Novozymes A/S Danske Invest Management A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S Arkil Holding A/S Endvidere medlem af repræsentantskabet i Realdania, og af investeringskomiteen i LD Invest Vietnam K/S Lars Qvistgaard Formand for Foreningen af Overenskomstansatte Jurister og Økonomer Medlem af Djøfs bestyrelse Repræsentantskabet i Djøf AC's bestyrelse og forhandlingsudvalg Suzanne Aaholm Jytte Bovbjerg Martin Randrup Klintholm Medlem af Repræsentantskabet i Overenskomstforeningen i Djøf. Peter Lotz Sven-Karsten Topp Medlem af Repræsentantskabet i Djøf. Djøf Privat's bestyrelse. Direktør Torben Visholm Formand for bestyrelsen Ejendomsselskabet Pile-Bo A/S (dattervirksomhed) A/S Kalkværksgrundene (dattervirksomhed) Ejendomsselskabet Ved Søerne A/S (dattervirksomhed) Medlem af bestyrelsen Ejendomsaktieselskabet Provstebo Pension Private Equity Aps Pension Private Equity K/S ll Pension Private Equity K/S lll (dattervirksomhed) Forsikring & Pension Revisionsudvalget Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående af alle bestyrelsens medlemmer. Revisionsudvalget skal overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse samt interne kontrol- og risikostyringssystemer. Agnete Raaschou-Nielsen opfylder lovens krav om særlige kompetencer vedr. regnskabsforhold. Disse kompetencer har Agnete Raaschou-Nielsen erhvervet i kraft af sit medlemskab af bestyrelsen for Höganäs AB. Ledelsesberetning 15

15 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 2011 for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt pensionskassens vedtægter. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af pensionskassens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i pensionskassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen og koncernen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse København, den 9. marts 2012 Direktion: Torben Visholm Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen Lars Qvistgaard Suzanne Aaholm Formand Næstformand Jytte Bovbjerg Peter Lotz Martin Randrup Klintholm Sven-Karsten Topp 16

16 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet side for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter, resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for pensionskassens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af pensionskassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt at resultatet af koncernens og pensionskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet København, den 9. marts 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Gunslev statsaut. revisor Lisbet Kragelund statsaut. revisor Påtegninger 17

17 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for året 1. januar december (t.kr.) Pensionskassen Koncern Note Medlemsbidrag Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investe ringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte pensionsydelser Ændring i erstatningshensættelser Pensionsydelser i alt Ændring i pensionshensættelser Årets tilskrevne bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlige bonushensættelser Bonus, i alt Ændring i hensættelser for Unit-linked kontrakter Pensionsmæssige driftsomkostninger Overført investeringsafkast PENSIONSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast RESULTAT FØR SKAT Pensionsafkastskat for egenkapitalen ÅRETS RESULTAT Årets resultat Pensionisttillæg m.v Anden totalindkomst ÅRETS TOTALINDKOMST

18 Balance pr. 31. december Aktiver (t.kr.) Pensionskassen Koncern Note Software IMMATERIELLE AKTIVER Driftsmidler MATERIELLE AKTIVER Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11, Udlån til tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder 12, Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Pantesikrede udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige, renteswaptioner m.v Andre finansielle investeringsaktiver i alt INVESTERINGSAKTIVER I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Tilgodehavender hos medlemmer Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER I ALT Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT Årsregnskab 19

19 passiver (t.kr.) Pensionskassen Koncern Note Grundkapital Overført overskud EGENKAPITAL I ALT Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige medlemsbidrag Bonuspotentiale på hvilende pensioner Pensionshensættelser i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Særlige bonushensættelser Hensættelser til Unit-linked kontrakter PENSIONSMÆSSIGE HENSÆTTELSER I ALT Gæld til kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Pensionsafkastskat Anden gæld GÆLD I ALT Periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT PASSIVER I ALT Oplysninger om løn og revisionshonorar 6 Fordeling af resultat 28 Sikkerhedsstillelse og og eventualforpligtelser 29 Koncerninterne transaktioner 30 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi 31 Aktiebeholdningens fordeling på brancher og regioner 32 Risici og følsomhed 33 Femårsoversigt pensionskassen 34 Femårsoversigt koncernen 35 Femårsoversigt nøgletal 36 20

20 Egenkapitalopgørelse egenkapitalopgørelse (t.kr.) Grundkapital Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Årets resultat Anden totalindkomst: Pensionisttillæg m.v Egenkapital pr. 31. december Årsregnskab 21

ÅRSRAPPORT 2009. Levende klumme

ÅRSRAPPORT 2009. Levende klumme ÅRSRAPPORT 2009 Levende klumme J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Indhold 2 Ledelsesberetning Påtegninger 14 Ledelsespåtegning 15 Revisionspåtegning Årsregnskab 16

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Levende klumme J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

ÅRSRAPPORT 2008. Levende klumme J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E ÅRSRAPPORT 2008 Levende klumme J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Indhold 2 Ledelsesberetning 11 Femårsoversigt, hovedtal 12 Femårsoversigt, nøgletal 13 Femårsoversigt,

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 2

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport. Cvr.nr. 16614130

Halvårsrapport. Cvr.nr. 16614130 Halvårsrapport 2011 Cvr.nr. 16614130 Indhold Ledelsesberetning 1 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring om review af halvårsrapport 5 Resultat- og

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere