Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden Balance pr Kapitalforhold 10 Noter 11 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer 2

3 Ledelsesberetning Pensionskassen driver pensionskassevirksomhed. Som medlemmer optager pensionskassen sygeplejersker, radiografer og lægesekretærer, der er berettiget og forpligtet til medlemskab af pensionskassen gennem kollektiv overenskomst eller ansættelsesaftale. Pensionskassen har organiseret sin virksomhed med investeringsaktiviteter i tilknyttede virksomheder. Det er imidlertid den samlede pensionskassekoncerns resultater, der har betydning for medlemmets pension. Hovedtallene i denne beretning er derfor præsenteret på koncernbasis medmindre andet fremgår specifikt. Periodens resultat Koncernens resultat for halvåret blev et overskud på 141,5 mio. kr. Udviklingen i medlemsbidrag og pensionsydelser er som forventet stigende og pensionskassen er i fortsat vækst. Pensionskassekoncernen Pensionskassens tilknyttede virksomheder pr. 30. juni 2015 fremgår af koncernoversigten. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Sygeplejerskernes og Lægesekretærernes Ejendomsaktieselskab Ejendomsaktieselskabet Dronningegården Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Anholt Havvindmøllepark K/S Pensionskassen for Sygeplejersker OWP BUTENDIEK K/S Pensionskassen for Lægesekretærer OWP BUTENDIEK K/S Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer GP ApS Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gode Wind II K/S Periodens investeringsafkast Pensionskassen har i første halvår opnået et samlet afkast på 0,9 %. Renterne steg i årets første seks måneder, hvilket medførte et negativt bidrag fra pensionskassens renteafdækning. De øvrige aktiver har generelt leveret tilfredsstillende afkast. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer 3

4 Administration Pensionskassen og de tilknyttede virksomheder administreres af PKA A/S. Pensionskassens ansatte består af den administrerende direktør samt medarbejdere med beslutningskompetence på investeringsområdet. Disse medarbejdere er delvist aflønnet af pensionskassen. Endvidere er den ansvarshavende aktuar ansat, men ikke aflønnet, af pensionskassen. Egenkapital Egenkapitalen er pr. 30. juni 2015 forøget med 141,5 mio. kr. til ,8 mio. kr. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærers basiskapital udgør herefter ,7 mio. kr. mod ,4 pr. 31. december Hensættelser til pensionsmæssige forpligtelser Hensættelserne til pensionsaftaler og investeringskontrakter er i første halvår 2015 forøget med 1.040,8 mio. kr. til ,5 mio. kr. Pensionskassens samlede antal administrerede medlemmer, herunder medlemskaber, hvorfra der kun udbetales ægtefælle- og børnepensioner, er i de første 6 måneder af 2015 steget med 871 til i alt Afledte finansielle instrumenter Pensionskassen anvender i væsentligt omfang afledte finansielle instrumenter til investerings- og afdækningsformål. Samarbejde om investeringer Pensionskassens formue forvaltes af PKA A/S og pensionskassen samarbejder efter indgået aftale med andre pensionskasser administreret af PKA A/S om effektiv og rationel styring af sine investeringer for at opnå størst muligt afkast og minimering af omkostninger. Samarbejdet betyder, at de investeringer der udvælges af PKA, som udgangspunkt allokeres til de enkelte pensionskasser i PKA ud fra størrelsen af pensionskassernes samlede investeringsportefølje. Dette medfører, at sammensætningen af investeringerne inden for de enkelte aktivklasser i væsentligt omfang er ens på tværs af pensionskasserne. I det omfang at afkast-/risikoprofilen, i henhold til de individuelt vedtagne investeringsstrategier, bør være forskellig i de enkelte pensionskasser i PKA, sker dette via forskelle i allokeringen til risikofyldte aktiver, dvs. primært aktier og kreditobligationer. Gennem samarbejdet i PKA foretages en række investeringer gennem fonde, investeringsforeninger og investeringsfællesskaber hvor pensionskasserne i PKA hver især ejer en vis andel. Der er i løbet af de senere år fortaget omlægning af en række investeringer til foreninger administreret af Nykredit. Samarbejdet betyder endvidere, at en del af pensionskassernes likvide anfordringstilgodehavender er indskudt på samejede anfordringskonti. Pensionskassernes andel af indeståender styres ved anvendelse af individuelle mellemregningskonti, som reguleres dagligt ved pensionskassernes anvendelse af eller indskud på de samejede anfordringskonti. Renteafkastet af anfordringskontiene fordeles ved forrentning af mellemregningskontiene. Usikkerhed ved indregning og måling Ved udarbejdelse af halvårsrapporten foretages en række skøn og vurderinger om fremtidige forhold, som har indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer 4

5 De væsentligste områder omfatter de pensionsmæssige forpligtelser samt værdiansættelse af unoterede alternative investeringer og ejendomme. Ledelsen vurderer, at de anvendte forudsætninger er forsvarlige men forbundet med usikkerhed. Forventninger til fremtiden Generelt ser vækstudsigterne for USA og Europa fortsat moderat positive ud, hvilket har udmøntet sig i højere renter og fortsat stigende aktiemarkeder. Renteforhøjelser er på trapperne i USA og det kan have negative konsekvenser for aktiemarkederne. I modsætning til USA og Europa har emerging markets det fortsat svært blandt andet på grund af faldende oliepriser. Stigende renter i USA gør det sværere at stabilisere situationen. Ovenstående forhold er der taget højde for i pensionskassens investeringsstrategi, og pensionskassen er således godt rustet til fremtidige udfordringer. Hændelser efter balancedagen Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig indflydelse på pensionskassens og koncernens økonomiske forhold. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer 5

6 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 og resultatet af koncernens og pensionskassens aktiviteter for perioden 1. januar 30. juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse et retvisende billede for udviklingen i koncernens og pensionskassens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og koncernens og pensionskassens finansielle stilling samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen henholdsvis pensionskassen står over for. Hellerup, den 28. august 2015 Direktionen: Peter Damgaard Jensen Administrerende direktør Hellerup, den 28. august 2015 Bestyrelsen: Bent Hansen Formand Grete Christensen Næstformand Henrik Thorup Gamst Mogens Eduard Jespersen Soile Kathrine Mäkiaho Friis Dorte Steenberg Jacob Paludan Truelsen Jette Søgaard Nissen Birgitte Wildt-Andersen Lone Kjærgaard Birgitte Olsen Tausen Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer 6

7 Resultatopgørelse for perioden Alle beløb i mio. kr. Pensionskassen Koncernen Note Bruttomedlemsbidrag 1.640, , , ,8 Afgivne genforsikringspræmier -0,4-0,2-0,4-0,2 Medlemsbidrag f.e.r., i alt 1.639, , , ,7 Indtægter fra tilknyttede virksomheder 111,4 68,6 Indtægter fra associerede virksomheder 44,1-197,1 44,1-197,1 Indtægter af investeringsejendomme 38,4 41,7 105,8 147,7 Renteindtægter og udbytter m.v , , , ,5 Kursreguleringer , , , ,2 Renteudgifter 13,5-0,2 13,5-0,2 Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -57,0-54,1-59,6-54,1 Investeringsafkast, i alt 840, ,1 840, ,1 Pensionsafkastskat -102,2-814,2-102,2-814,2 Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 738, ,8 738, ,8 Udbetalte ydelser , , , ,7 Ændring i erstatningshensættelser -0,3-0,3-0,3-0,3 Pensionsydelser f.e.r., i alt , , , ,0 Ændring i pensionshensættelser f.e.r. i alt 228, ,5 228, ,5 Ændring i kollektivt bonuspotentiale ,0 722, ,0 722,5 Ændring i særlige bonushensættelser -47,9-63,1-47,9-63,1 Bonus, i alt ,8 659, ,8 659,5 Administrationsomkostninger -26,5-29,2-26,5-29,2 Pensionsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt -26,5-29,2-26,5-29,2 Overført investeringsafkast -141,5-516,8-141,5-516,8 PENSIONSTEKNISK RESULTAT 0,0 356,4 0,0 356,4 Egenkapitalens investeringsafkast 158,7 606,2 158,7 606,2 RESULTAT FØR SKAT 158,7 962,6 158,7 962,6 Pensionsafkastskat for egenkapital -17,2-89,4-17,2-89,4 Skat 0,0 0,0 PERIODENS RESULTAT 141,5 873,2 141,5 873,2 Anden totalindkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 PERIODENS TOTALINDKOMST 141,5 873,2 141,5 873,2 Periodens resultat overføres til egenkapitalen. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer 7

8 Balance pr AKTIVER Alle beløb i mio. kr. Pensionskassen Koncernen Note Investeringsejendomme 2.776, , , ,3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.735, ,3 Kapitalandele i associerede virksomheder 1.268, , , ,9 Udlån til associerede virksomheder 510,1 582,8 899,4 972,0 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt 7.513, , , ,0 Kapitalandele , , , ,9 Investeringsforeningsandele , , , ,3 Obligationer , , , ,8 Pantesikrede udlån 1,3 1,6 1,3 1,6 Andre udlån , , , ,4 Indlån i kreditinstitutter 934, ,7 934, ,7 Afledte finansielle instrumenter 5.905, , , ,2 Andre finansielle investeringsaktiver, i alt , , , ,8 INVESTERINGSAKTIVER I ALT , , , ,1 Genforsikringsandele af hensættelser til pensionsaftaler 0,2 0,5 0,2 0,5 Tilgodehavender i forbindelse med direkte pensionsforretninger hos pensionstagere 14,0 14,2 14,0 14,2 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 903,7 739,1 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 107,2 102,3 107,2 102,3 Andre tilgodehavender 21,8 24,5 69,0 65,5 TILGODEHAVENDER, I ALT 1.046,9 880,6 190,3 182,6 Likvide beholdninger 137,5 255,2 138,2 255,9 ANDRE AKTIVER, I ALT 137,5 255,2 138,2 255,9 Tilgodehavende renter 756,4 499,0 747,2 489,7 Andre periodeafgrænsningsposter 212,7 385,7 212,7 385,7 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT 969,1 884,6 959,9 875,4 AKTIVER I ALT , , , ,0 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer 8

9 Balance pr PASSIVER Alle beløb i mio. kr. Pensionskassen Koncernen Note Overført overskud , , , ,3 EGENKAPITAL, I ALT , , , ,3 Garanterede ydelser , , , ,4 Bonuspotentiale på fremtidige medlemsbidrag , , , ,3 Bonuspotentiale på hvilende pensioner , , , ,9 Pensionshensættelser, i alt , , , ,6 Erstatningshensættelser 50,5 9,8 50,5 9,8 Kollektivt bonuspotentiale 2.882, , , ,2 Særlige bonushensættelser 613,9 566,0 613,9 566,0 HENSÆTTELSER TIL PENSIONSAFTALER OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT , , , ,7 Udskudt pensionsafkastskat 48,1 48,1 48,1 48,1 Hensættelser til skatter 0,0 0,0 Andre hensættelser 19,0 18,4 29,7 28,7 HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT 67,1 66,6 77,8 76,9 Gæld i forbindelse med direkte forsikring 32,4 9,9 32,4 9,9 Gæld angående afledte finansielle instrumenter 6.720, , , ,8 Gæld til kreditinstitutter 5.167, , , ,1 Gæld til tilknyttede virksomheder 6,4 3,2 Gæld til associerede virksomheder 0,0 0,0 300,8 300,8 Skyldig pensionsafkastskat 125, ,3 125, ,3 Anden gæld 174,5 342,3 310,4 481,4 GÆLD, I ALT , , , ,3 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 9,1 11,8 9,1 11,8 PASSIVER I ALT , , , ,0 Anvendt regnskabspraksis 1 Udvalgte nøgletal for pensionskassen 2 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer 9

10 Kapitalforhold Alle beløb i mio. kr. Pensionskassen Koncernen Egenkapital Egenkapital pr. 1. januar , , , ,4 Primoregulering som følge af fusionen 0,0-423,6 0,0-423,6 Statsafgift på kapitalpension 0,0-1,7 0,0-1,7 Overført fra disponering af periodens resultat 141, ,1 141, ,1 Anden totalindkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital i alt , , , ,3 Pensionskassen Koncernen Kapitalkrav og basiskapital Basiskapital: Egenkapital , , , ,3 Særlige bonushensættelser 613,9 566,0 613,9 566,0 Basiskapital , , , ,4 Kapitalkrav 2.508, , , ,7 Overskydende basiskapital , , , ,6 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer 10

11 Noter Alle beløb i mio. kr. Note 1 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for koncernen og pensionskassen er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Sammenligningstallene for halvåret 2014 er en sammenlægning af Pensionskassen for Sygeplejersker og Pensionskassen for Lægesekretærer, som blev fusioneret i Halvårsrapporten præsenteres i millioner kroner med en decimal. Hvert tal afrundes hver for sig. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem de anførte totaler og summen af de underliggende tal. De udvalgte nøgletal er udarbejdet efter reglerne i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Note 2 Udvalgte nøgletal for pensionskassen Afkast før pensionsafkastskat % 0,9 11,0 Omkostningsprocent af medlemsbidrag % 1,6 1,8 Omkostninger pr. medlem, årsomregnet kr Solvensdækning % Note 3 Pensionskassen Koncernen Pensionshensættelser Pensionshensættelser primo , , , ,7 Akkumuleret værdiregulering primo , , , ,1 Retrospektive hensættelser primo , , , ,6 Bruttobidrag 1.640, , , ,7 Rentetilskrivning 1.458, , , ,9 Pensionsydelser , , , ,0 Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Pensionsvalgsbonus Overført til/fra medlemskapital Andet Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo -30,7-63,1-30,7-63,1-137,1-334,0-137,1-334,0 43,4 89,3 43,4 89,3-42,4-63,6-42,4-63,6 35,3-546,9 35,3-546, , , , , , , , ,7 Pensionshensættelser i alt , , , ,6 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer 11

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

PKA+Pension Forsikringsselskab A/S. Årsrapport 2014. Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91

PKA+Pension Forsikringsselskab A/S. Årsrapport 2014. Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Årsrapport 2014 Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors erklæringer 10 Resultat- og totalindkomstopgørelse 11 Balance 13

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension. ÅRSRAPPORT 2010 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2013 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i BP Livsforsikringsselskab A/S BESTYRELSENS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.: 17 34 04 84 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 2014 et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 1 Enklere og billigere

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25707184

Nykredit Livsforsikring A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25707184 Nykredit Livsforsikring A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 - Revisionsudvalg 5 - Aflønning 6 Ledelsens hverv 7 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2007

Halvårsrapport 30.06.2007 Halvårsrapport 30.06.2007 PENSAM PÅ VEJ PenSam er en virksomhed, der tilbyder attraktive finansielle produkter. Vi har tætte relationer til vores kunder og leverer produkter og service, der er målrettet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64.

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64. Kort og godt om Pensionspakken 2013 Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Antal medlemmer på markedsrente - totalt: 89.850 Betalende medlemmer (inkl.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere