REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER"

Transkript

1 REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007

2 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

3 RS 2400, Review af regnskaber Indholdsfortegnelse Afsnit Indledning Målet med et review... 3 Generelle principper for et review Omfanget af et review... 8 Begrænset sikkerhed... 9 Opgavens indhold Planlægning Arbejde udført af andre Dokumentation Handlinger og bevis Konklusioner og erklæring Ikrafttrædelse Bilag 1: Eksempel på aftalebrev om review af et regnskab Bilag 2: Eksempler på detaljerede handlinger, som kan udføres ved review af et regnskab Bilag 3: Eksempel på reviewerklæring uden forbehold Bilag 4: Eksempler på modificerede reviewerklæringer RS 2400, Review af regnskaber, bør læses i sammenhæng med Forord til standarder for kvalitetskontrol, revisionsopgaver, erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver, som fastlægger anvendelsen og rækkevidden af revisionsstandarderne. Etiske regler for revisorer (Etiske regler) udarbejdes efter FSRs vedtægter indenfor rammerne af IFAC Code of Ethics for Professional Accountants, men indeholder mere restriktive regler, hvor dette er krævet i henhold til lovgivningen. Som følge heraf henvises der generelt til Etiske regler, hvor den internationale standard henviser til IFACs Code

4 Indledning 1. Formålet med denne RS er at opstille standarder for og give vejledning om revisors 1 professionelle ansvar, når denne uden at være virksomhedens revisor påtager sig at udføre review af et regnskab, og om form og indhold af den erklæring, revisor afgiver i forbindelse med et sådant review. Er revisor virksomhedens revisor, når han påtager sig at udføre review af et perioderegnskab, udføres et sådant review efter RS 2410, Review af et perioderegnskab udført af virksomhedens uafhængige revisor. 1a. Ordet gennemgang kan anvendes synonymt med det i denne standard anvendte ord review. 2. Denne RS retter sig mod review af regnskaber. Men den skal også, i det omfang det er praktisk muligt, anvendes i forbindelse med opgaver om review af finansielle eller andre oplysninger, herunder personlige regnskaber og skatteopgørelser. Denne RS skal læses i sammenhæng med RS Forord, Forord til standarder for revision og beslægtede opgaver. Vejledninger i andre RS kan være nyttige for revisor ved anvendelsen af denne RS. 2a. Revisor kan i forbindelse med en opgave om review af et regnskab påtage sig assistance med udarbejdelsen af regnskabet under forudsætning af, at revisors uafhængighed opretholdes. Målet med et review 3. Målet med et review af et regnskab er at sætte revisor i stand til at erklære, om revisor på basis af handlinger, som ikke giver samme grad af sikkerhed som ved revision, er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en fastlagt regnskabsmæssig begrebsramme (begrænset sikkerhed). Generelle principper for et review 4. Revisor skal overholde Etiske regler. Etiske principper, som omhandler revisors professionelle ansvar, er: (a) Uafhængighed (b) integritet (c) objektivitet (d) faglig kompetence og fornøden omhu (e) fortrolighed (f) professionel adfærd (g) tekniske standarder. 5. Revisor skal gennemføre et review i overensstemmelse med denne RS. 1 Som angivet i RS Forord, Forord til standarder for revision og beslægtede opgaver, anvendes betegnelsen revisor i alle RS, når der er tale om såvel revision som beslægtede opgaver. Denne betegnelse indikerer ikke, at den person, der udfører beslægtede opgaver, nødvendigvis er den samme som den, der reviderer virksomhedens regnskab. 4

5 6. Revisor skal planlægge og udføre sit review med professionel skepsis og skal herunder være opmærksom på, at der kan forekomme omstændigheder, som kan medføre, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. 7. Med henblik på at kunne udtrykke begrænset sikkerhed i reviewerklæringen skal revisor, primært gennem forespørgsler og analyser, opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at drage konklusioner. Omfanget af et review 8. Betegnelsen omfanget af et review henviser til de reviewhandlinger, som findes nødvendige i det pågældende tilfælde for at opnå målet med reviewet. De handlinger, der er krævet for at gennemføre et review af et regnskab, skal fastlægges af revisor under hensyntagen til kravene i denne RS, relevant lovgivning og, hvor det er relevant, indholdet af reviewaftalen og rapporteringskravene. Begrænset sikkerhed 9. En reviewopgave giver begrænset sikkerhed for, at den information, der reviewes, er uden væsentlige fejl, hvilket udtrykkes som beskrevet i afsnit 3. Opgavens indhold 10. Revisor og klient skal indgå aftale om opgavens indhold. Det aftalte indhold nedfældes i et aftalebrev eller i anden passende form, som for eksempel en kontrakt. 11. Et aftalebrev er nyttigt ved planlægningen af reviewarbejdet. Det er i både revisors og klientens interesse, at revisor fremsender et aftalebrev, som dokumenterer de vigtigste vilkår for opgaven. Et aftalebrev bekræfter revisors accept af opgaven og forebygger misforståelser vedrørende blandt andet målet med og omfanget af opgaven, omfanget af revisors ansvar og den erklæring, der skal afgives. 12. Forhold, der kan medtages i aftalebrevet, omfatter: Målet med den ydelse, der skal udføres ledelsens ansvar for regnskabet omfanget af det planlagte review, herunder henvisning til denne RS ubegrænset adgang til alle registreringer, dokumentationsmateriale eller anden information, der anmodes om i forbindelse med reviewet et eksempel på den erklæring, der forventes afgivet det faktum, at opgaven ikke giver sikkerhed for afsløring af eventuelle fejl eller mangler, ulovligheder eller andre uregelmæssigheder, for eksempel besvigelser eller underslæb en angivelse af, at der ikke udføres revision, og at en revisionskonklusion ikke afgives. For at understrege dette forhold og for at undgå misforståelser kan revisor også overveje at påpege, at et review ikke vil opfylde noget lov- eller tredjemandskrav om en revision. Et eksempel på et aftalebrev om review af et regnskab findes i bilag 1 til denne RS. 5

6 Planlægning 13. Revisor skal planlægge arbejdet, så opgaven udføres effektivt. 14. Ved planlægningen af et review af regnskaber skal revisor opnå eller opdatere kendskabet til virksomheden og herunder foretage overvejelser om virksomhedens organisation, regnskabssystemer, særlige driftsforhold og karakteren af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger. 15. Revisor skal opnå en forståelse af sådanne forhold og andre forhold, der er relevante for regnskabet, for eksempel kendskab til virksomhedens produktions- og distributionsmetoder, produktlinjer, driftssteder og nærtstående parter. Revisor har brug for denne forståelse for at foretage relevante forespørgsler og for at tilrettelægge passende handlinger såvel som for at vurdere de svar eller andre informationer, der tilvejebringes. Arbejde udført af andre 16. Når der anvendes arbejde udført af en anden revisor eller af en ekspert, skal revisor sikre sig, at dette arbejde er tilstrækkeligt for at opfylde formålet med reviewet. Dokumentation 17. Revisor skal dokumentere forhold, der er vigtige som beviser, der underbygger reviewerklæringen, samt underbygger, at reviewet er udført i overensstemmelse med denne RS. Handlinger og bevis 18. Ved fastlæggelsen af arten, den tidsmæssige placering og omfanget af konkrete reviewhandlinger skal revisor foretage en afvejning baseret på forhold som: Kendskab opnået ved revision eller review af regnskaber for tidligere perioder revisors kendskab til virksomheden, herunder kendskab til branchens regnskabsprincipper og -praksis virksomhedens regnskabssystemer i hvilket omfang en specifik post er påvirket af ledelsens vurderinger væsentligheden af transaktioner og regnskabsposter. 19. Revisor skal gøre sig de samme overvejelser omkring væsentlighed, som hvis der skulle afgives en revisionskonklusion på regnskabet. Selv om der er en større risiko for, at fejl ikke opdages ved et review, end der er ved en revision, foretages bedømmelsen af, hvad der er væsentligt, under hensyntagen til de oplysninger, som revisor erklærer sig om, og behovene hos dem, der har tiltro til disse oplysninger, og ikke under hensyntagen til graden af den afgivne sikkerhed. 20. Et review af et regnskab vil normalt omfatte følgende handlinger: Opnåelse af kendskab til virksomhedens forretningsforhold og branche forespørgsler om virksomhedens regnskabspraksis 6

7 forespørgsler om virksomhedens procedurer for registrering, klassificering og summering af transaktioner samt opsamling af regnskabsoplysninger og udarbejdelse af regnskabet forespørgsler om alle væsentlige udsagn i regnskabet analyser med det formål at finde sammenhænge og enkeltposter, der forekommer usædvanlige. Sådanne analyser kan omfatte: - Sammenholdelse med regnskaber for tidligere perioder - sammenholdelse af regnskabet med forventningerne til resultat og den finansielle stilling - undersøgelse af sammenhængen mellem de dele af regnskabet, som kunne forventes at passe til et forudsigeligt mønster baseret på virksomhedens erfaring eller branchenormer. Ved gennemførelse af disse handlinger vil revisor overveje forhold, som krævede efterposteringer i tidligere perioder. Forespørgsler om beslutninger på generalforsamlinger, bestyrelsesmøder eller andre møder, der kunne påvirke regnskabet gennemlæsning af regnskabet for at overveje, om regnskabet på basis af oplysninger, som revisor er blevet bekendt med, forekommer at være i overensstemmelse med den anførte regnskabsmæssige begrebsramme indhentelse af erklæringer, hvis det er aktuelt og findes nødvendigt, fra andre revisorer, som er blevet anmodet om at revidere eller foretage review af regnskaber for dele af virksomheden forespørgsler til personer, som har ansvar for regnskabsmæssige og bogføringsmæssige forhold, for eksempel: - Om alle transaktioner er registreret - om regnskabet er aflagt i overensstemmelse med den anførte regnskabspraksis - ændringer i virksomhedens aktiviteter og regnskabspraksis - forhold, som har givet anledning til spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af ovenstående handlinger - indhentelse af skriftlige erklæringer fra ledelsen, hvis det findes hensigtsmæssigt. Bilag 2 til denne RS indeholder en liste med eksempler på handlinger, der ofte anvendes. Listen er ikke udtømmende, og det er heller ikke hensigten, at alle de foreslåede handlinger skal anvendes ved alle reviewopgaver. 21. Revisor skal forespørge om begivenheder efter regnskabsdatoen, som kan medføre rettelser eller yderligere oplysninger i regnskabet. Revisor har ikke noget ansvar for at udføre handlinger for at identificere begivenheder, der opstår efter datoen for reviewerklæringen. 22. Hvis revisor har grund til at mene, at de oplysninger, der reviewes, er væsentligt fejlbehæftede, skal revisor udføre sådanne yderligere eller mere omfattende handlinger, som er nødvendige for at give begrænset sikkerhed, eller for at få bekræftet, at det er nødvendigt at modificere erklæringen. Konklusioner og erklæring 23. Reviewerklæringen skal indeholde en klart formuleret, skriftlig udtalelse, der udtrykker begrænset sikkerhed. Revisor skal som basis for erklæringen, der udtryk- 7

8 ker begrænset sikkerhed, gennemgå og vurdere de konklusioner, der er truffet på grundlag af de tilvejebragte beviser. 24. Baseret på det udførte arbejde skal revisor vurdere, om oplysninger tilvejebragt i forbindelse med reviewet indikerer, at regnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme. 25. Reviewerklæringen på et regnskab beskriver opgavens omfang, for at læseren herigennem bliver i stand til at forstå arten af det udførte arbejde, og gør det klart, at der ikke er udført revision, og at der derfor ikke afgives en revisionskonklusion. 26. Reviewerklæringen på et regnskab skal indeholde følgende grundelementer, normalt i følgende rækkefølge: (a) Overskrift 2 (b) adressat (c) åbnings- eller indledningsafsnit indeholdende: (i) Identifikation af det regnskab, der er reviewet, og (ii) en omtale af virksomhedsledelsens ansvar og af revisors ansvar (d) afsnit, som beskriver indholdet af det udførte review, herunder: (i) En henvisning til denne RS om review eller til andre relevante standarder eller praksis (ii) en omtale af, at review er begrænset til primært at omfatte forespørgsler og analyser, og (iii) en omtale af, at revision ikke er foretaget, at de foretagne handlinger giver mindre sikkerhed end en revision, og at en revisionskonklusion ikke afgives (e) erklæring med afgivelse af begrænset sikkerhed (f) revisors adresse (g) dato for erklæringen, og (h) revisors underskrift. Bilag 3 og 4 til denne RS indeholder eksempler på reviewerklæringer. 27. Reviewerklæringen skal: (a) Fastslå, at revisor ved sit review ikke er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme (begrænset sikkerhed), eller (b) hvis revisor er blevet opmærksom på sådanne forhold, skal de forhold, der påvirker det retvisende billede i overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme, beskrives, herunder skal revisor, hvor det er muligt, give oplysning om den beløbsmæssige indvirkning på regnskabet og enten: (i) Tage forbehold i den afgivne erklæring om begrænset sikkerhed, eller (ii) give en erklæring om, at regnskabet ikke er retvisende i overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme, når virkningen af forholdet har en så væsentlig og gennemgribende regnskabsmæssig effekt, at 2 Det kan være hensigtsmæssigt at anvende ordet uafhængig i overskriften for at adskille revisors erklæring fra erklæringer, der afgives af andre, som for eksempel ledende funktionærer i virksomheden, eller fra erklæringer fra andre revisorer, som ikke nødvendigvis skal overholde de samme etiske krav som en uafhængig revisor. 8

9 revisor konkluderer, at et forbehold ikke er tilstrækkeligt til at vise, at regnskabet er vildledende eller mangelfuldt, eller (c) hvis der har været væsentlige begrænsninger i arbejdsomfanget /det udførte review, beskrive begrænsningerne og enten: (i) Tage forbehold i den afgivne erklæring om begrænset sikkerhed vedrørende de mulige rettelser til regnskabet, som kunne have været fundet nødvendige, hvis der ikke havde været nogen begrænsning, eller (ii) undlade at give nogen sikkerhed, når den mulige virkning af begrænsningen er så væsentlig og gennemgribende, at revisor konkluderer, at der ikke kan gives nogen grad af sikkerhed. 27a. Revisor skal i erklæringen give nødvendige supplerende oplysninger. Er der i erklæringen henvist til regnskabet, skal henvisningen foretages til konkrete poster eller noter i regnskabet eller til konkrete afsnit i en eventuel årsberetning. Tilføjelsen af en sådan supplerende oplysning påvirker ikke revisors konklusion. Afsnittet placeres efter konklusionsafsnittet og vil normalt anføre, at konklusionen ikke er påvirket af det omtalte forhold. Ved review af regnskaber for virksomheder, hvor der foretages revision, skal der gives supplerende oplysninger, når revisor har begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde ansvar. 28. Revisor skal datere sin reviewerklæring pr. den dato, hvor det foretagne review afsluttes, hvilket indebærer, at der udføres arbejde vedrørende begivenheder, der finder sted indtil erklæringsdatoen. Da revisors ansvar er at erklære sig om det af ledelsen aflagte regnskab, må revisor ikke datere sin erklæring tidligere end den dato, hvor regnskabet godkendes af ledelsen. Ikrafttrædelse 29. Denne RS træder i kraft den 1. januar Med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2006 eller senere, er afsnit 1 ændret. Med virkning fra 1. september 2007 er bilag 3 og 4 ændret. 9

10 Bilag 1 Eksempel på aftalebrev om review af et regnskab Det følgende brev kan bruges som en vejledning i forbindelse med overvejelserne beskrevet i afsnit 10 af denne RS og skal tilpasses i overensstemmelse med individuelle krav og omstændigheder. Til bestyrelsen (eller den relevante repræsentant for ledelsen): Formålet med dette brev er at bekræfte vor forståelse af betingelserne for og målet med vort arbejde samt arten af og begrænsningerne i det arbejde, vi vil udføre. Vi vil udføre følgende arbejde: Vi vil foretage review af balancen for virksomhed ABC pr. 31. december 20XX og den tilhørende resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse for året afsluttet på denne dato i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Vi vil ikke revidere regnskabet, og vi vil ikke afgive en revisionskonklusion derom. Vi forventer at afgive følgende erklæring om regnskabet: (se bilag 3 til denne RS) Selskabets ledelse har ansvaret for regnskabet og for fuldstændigheden heraf. Dette omfatter vedligeholdelsen af tilstrækkelige regnskabssystemer og interne kontroller og valg af regnskabspraksis. (Som en del af vort foretagne review vil vi bede ledelsen skriftligt bekræfte udsagn fremkommet i forbindelse med det foretagne review 3 ). Dette aftalebrev vil også være gældende i fremtidige år, medmindre det ophæves, udvides eller erstattes (hvis det er relevant). Vort arbejde kan ikke påregnes at afsløre, om der forekommer fejl, mangler eller ulovlige forhold. Men vi vil informere Dem om ethvert væsentligt forhold, som vi bliver opmærksomme på. Underskriv og returner venligst vedlagte kopi af dette brev som udtryk for, at det er i overensstemmelse med Deres opfattelse af aftalerne om vort review af regnskabet. Bekræftet på vegne af virksomhed ABC af (Underskrift)... Navn og stilling Dato XYZ & Co 3 Denne sætning anvendes efter revisors frie valg. 10

11 Eksempler på detaljerede handlinger, som kan udføres ved review af et regnskab Bilag 2 1. Forespørgsler og analyser, som udføres ved review af regnskaber, fastlægges efter revisors professionelle vurdering. De nedenfor anførte handlinger er kun eksempler derpå. Det er ikke meningen, at alle de foreslåede handlinger skal benyttes ved enhver reviewopgave. Dette bilag er ikke ment som et program eller en checkliste for gennemførelsen af review. Generelt 2. Gennemgå betingelserne for og omfanget af opgaven med klienten og opgaveteamet. 3. Udarbejd et aftalebrev, der fastlægger betingelserne for og omfanget af opgaven. 4. Opnå et kendskab til virksomhedens forretningsforhold og til dens registrerings- og rapporteringssystem. 5. Spørg, om alle finansielle informationer er registreret: (a) Fuldstændigt (b) straks, og (c) efter nødvendig godkendelse. 6. Få råbalancen og fastslå, om den stemmer med bogføringen og regnskabet. 7. Overvej resultaterne af tidligere revisioner og reviewopgaver, herunder de efterposteringer, der var nødvendige. 8. Spørg, om der har været nogen væsentlige forandringer i virksomhedens forhold i forhold til året før (for eksempel ejerskifter eller ændringer i kapitalstrukturen). 9. Spørg om regnskabspraksis og overvej om: (a) Den er i overensstemmelse med lokale eller internationale standarder. (b) den er anvendt på den rigtige måde, og (c) den er anvendt konsistent, og hvis ikke, overvej så, om der er givet oplysning om enhver ændring i regnskabspraksis. 10. Læs referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og fra andre relevante møder for at finde forhold, der kunne være vigtige for reviewet. 11. Spørg, om beslutninger, der er taget på generalforsamlinger, bestyrelses- eller tilsvarende møder, og som påvirker regnskabet, er vist korrekt deri. 11

12 12. Spørg, om der er transaktioner med nærtstående parter, hvordan sådanne transaktioner behandles, og om de nærtstående parter er oplyst korrekt i regnskabet. 13. Spørg om eventualforpligtelser og bindende aftaler. 14. Spørg om planer om salg af større aktiver eller dele af virksomheden. 15. Få regnskabet og gennemgå det med ledelsen. 16. Overvej, om der er de nødvendige oplysninger i regnskabet, og om de er passende klassificeret og præsenteret. 17. Sammenlign resultaterne i denne periodes regnskab med dem, der er vist i regnskaber for tilsvarende tidligere perioder og, i det omfang de findes, med budgetter og forecasts. 18. Få forklaringer fra ledelsen på enhver usædvanlig afvigelse eller manglende sammenhæng i regnskabet. 19. Overvej virkningen af enhver ikke rettet fejl, såvel individuelt som samlet. Gør ledelsen opmærksom på fejlene og fastslå, hvordan de ikke bogførte fejl vil påvirke reviewerklæringen. 20. Overvej at få en regnskabserklæring fra ledelsen. Likvide midler 21. Få bankafstemningerne. Spørg klientens personale, om der er gamle eller usædvanlige afstemningsposter. 22. Spørg om overførsler mellem bankkonti i perioden før og efter datoen for reviewet. 23. Spørg, om der er rådighedsbegrænsninger over bankkonti. Tilgodehavender 24. Spørg om regnskabspraksis for indregning af tilgodehavender og fastlæg, om der gives nedslag i forbindelse med sådanne transaktioner. 25. Få en debitorsaldoliste og fastlæg, om totalen stemmer med råbalancen. 26. Få og overvej forklaringer på væsentlige afvigelser i saldi fra tidligere perioder eller fra det forventede. 27. Få en aldersopdelt debitorliste. Spørg om grunden til usædvanligt store konti, kreditsaldi og enhver anden usædvanlig saldo og spørg om debitorernes betalingsevne. 28. Drøft med ledelsen klassificeringen i regnskabet af tilgodehavender, herunder langfristede konti, kreditsaldi og tilgodehavender hos selskabsdeltagere, ledelsen og andre nærtstående parter. 29. Spørg om, hvordan man identificerer langsomme betalere og nedskriver på dubiøse debitorer, og vurder hensigtsmæssigheden af disse procedurer. 12

13 30. Spørg, om tilgodehavender er pantsat, omfattet af factoring eller er diskonteret. 31. Spørg, om de procedurer, som anvendes for at sikre korrekt skæring af salgstransaktioner og returvarer, er udført. 32 Spørg, om kontiene omfatter konsignationssalg og, hvis det er tilfældet, om rettelser så er foretaget for at tilbageføre sådanne transaktioner og medtage varerne som lager. 33. Spørg, om der i perioden efter balancedagen er udskrevet store kreditnotaer vedrørende indtægter, og om der er foretaget reservationer til dækning af sådanne beløb. Varelagre 34. Få lagerlisten og fastlæg, om: (a) Totalen stemmer med saldoen ifølge råbalancen, og (b) listen er opgjort på basis af en fysisk optælling af varelageret. 35. Spørg om lageroptællingsmetoden. 36. I de tilfælde, hvor lageroptællingen ikke var på balancedagen, spørg, om: (a) Et lagerkartotekssystem er i brug, og om der sker periodiske sammenholdelser mellem dette og de fysiske beholdninger, og (b) et integreret kostprissystem er i brug, og om det hidtil har givet troværdig information. 37. Drøft rettelser, som er foretaget som et resultat af den seneste lageroptælling. 38. Spørg om de procedurer, der anvendes for at styre periodeafgrænsningen og mulige lagerbevægelser. 39. Spørg om grundlaget for værdiansættelsen af hver kategori af lageret og i særdeleshed om eliminering af interne fortjenester mellem afdelinger. Spørg, om varelageret er værdiansat til den laveste værdi af kostpris- og nettorealisationsværdi. 40. Overvej kontinuiteten i anvendelsen af lagervurderingsmetoder og herunder elementer som materialer, arbejdsløn og indirekte produktionsomkostninger. 41. Sammenlign beløbene for større lagerkategorier med de tilsvarende fra tidligere perioder og med de forventede for den indeværende periode. Spørg om større bevægelser og forskelle. 42. Sammenlign lageromsætningshastigheden med tidligere perioders. 43. Spørg om den metode, der anvendes for at identificere langsomt omsættelige og ukurante varer, og om disse varer er værdiansat til nettorealisationsværdi. 13

14 44. Spørg, om noget af lageret er konsignationslager hos virksomheden, og, hvis det er tilfældet, om rettelser er foretaget for at udelukke sådanne varer fra lageropgørelsen. 45. Spørg, om lageret er pantsat, opbevaret på andre steder eller som konsignationslager hos andre, og overvej, om sådanne transaktioner er behørigt bogført. Investeringer (herunder associerede virksomheder og værdipapirer) 46. Få en opgørelse over investeringerne på balancedagen og fastlæg, om den stemmer med råbalancen. 47. Spørg om regnskabspraksis for investeringer. 48. Spørg ledelsen om værdiansættelsen af investeringer. Overvej, om der er realisationsproblemer. 49. Overvej, om der er sket en korrekt bogføring af gevinster og tab samt indtægter vedrørende investeringer. 50. Spørg om klassificering af langfristede og kortfristede investeringer. Materielle anlægsaktiver og afskrivninger 51. Få en opgørelse over de materielle anlægsaktiver udvisende kostpris og akkumulerede afskrivninger og fastslå, om den stemmer med råbalancen. 52. Spørg om regnskabspraksis for afskrivninger, og hvordan der skelnes mellem aktivering og vedligeholdelse. Overvej, om materielle anlægsaktiver har undergået en væsentlig værdiforringelse. 53. Drøft med ledelsen tilgangen og afgangen på anlægskontiene, og hvorledes gevinster og tab ved afhændelser bogføres. Spørg, om alle sådanne transaktioner er bogført. 54. Spørg om kontinuiteten i anvendelsen af afskrivningsmetoder og -procenter og sammenlign afskrivningsbeløbene med tidligere år. 55. Spørg, om de materielle anlægsaktiver er behæftede. 56. Drøft, om lejeaftaler er behandlet korrekt i regnskabet i overensstemmelse med gældende regnskabsskik. Forudbetalte omkostninger, immaterielle og andre aktiver 57. Få opgørelser, der viser arten af disse konti, og drøft værdiansættelsen deraf med ledelsen. 58. Spørg om baggrunden for bogføringen af disse konti og det afskrivningsprincip, der anvendes. 59. Sammenhold saldi på tilhørende omkostningskonti med dem fra tidligere perioder og drøft betydelige afvigelser med ledelsen. 14

15 60. Drøft klassifikationen af lang- og kortfristede konti med ledelsen. Lån 61. Få fra ledelsen en opgørelse over lån og kontroller, om totalen stemmer med råbalancen. 62. Spørg, om der er lån, hvor ledelsen ikke har overholdt lånebetingelserne, og, hvis det er tilfældet, så spørg om ledelsens tiltag, og om relevante rettelser er foretaget i regnskabet. 63. Overvej sandsynligheden af renteomkostninger i forhold til lånesaldi. 64. Spørg, om der er stillet sikkerhed for lån. 65. Spørg, om lån er klassificeret som kort- og langfristet. Varekreditorer 66. Spørg om regnskabspraksis for indregning af varekreditorer og om virksomheden er berettiget til noget nedslag i forbindelse med sådanne transaktioner. 67. Få og overvej forklaringer på væsentlige afvigelser i saldi fra tidligere perioder eller fra de forventede. 68. Få en opgørelse over varekreditorer og fastslå, om totalen stemmer med råbalancen. 69. Spørg, om saldiene er afstemt med kontoudtog fra kreditorer, og sammenhold med tidligere saldi. Sammenhold omsætningshastigheden med tidligere perioder. 70. Overvej, om der kunne være væsentlige gældsposter, der ikke var bogført. 71. Spørg, om gæld til selskabsdeltagere, ledelsen og andre nærtstående parter er vist særskilt. Skyldige omkostninger og eventualforpligtelser 72. Få en opgørelse over skyldige omkostninger og fastlæg, om totalen stemmer med råbalancen. 73. Sammenhold større saldi på de tilhørende omkostningskonti med tilsvarende saldi for tidligere perioder. 74. Spørg om godkendelser af sådanne skyldige omkostninger, betalingsbetingelser, overholdelse af betingelser, sikkerhedsstillelser og klassifikation. 75. Spørg, om hvilken metode der anvendes for at opgøre skyldige omkostninger. 76. Spørg om arten af de beløb, der er indeholdt i eventualforpligtelser og bindende aftaler. 77. Spørg, om der er aktuelle forpligtelser eller eventualforpligtelser, som ikke er vist i regnskabet. Hvis det er tilfældet, så drøft med ledelsen, om det er nødvendigt at hensætte dertil i regnskabet, eller om der skal oplyses derom i noterne til regnskabet. 15

16 Indkomst- og andre skatter 78. Spørg ledelsen, om der er begivenheder, herunder tvister med skattemyndigheder, som kunne få en væsentlig virkning på virksomhedens betalbare skatter. 79. Vurder den beregnede skat i forhold til virksomhedens indtægt for perioden. 80. Spørg ledelsen om tilstrækkeligheden af de bogførte udskudte og skyldige indkomstskatter herunder hensættelser vedrørende tidligere perioder. Efterfølgende begivenheder 81. Få fra ledelsen det sidste perioderegnskab og sammenhold det med det regnskab, der reviewes, eller med det, der omfatter tilsvarende perioder fra det tidligere år. 82. Spørg om begivenheder efter balancedagen, som kunne have en væsentlig virkning på det reviewede regnskab, og spørg især, om: (a) Betydelige forpligtelser eller usikkerheder er opstået efter balancedagen (b) betydelige ændringer i selskabskapitalen, langfristet gæld eller arbejdskapital har fundet sted, og (c) usædvanlige rettelser er foretaget i perioden efter balancedagen. Overvej behovet for rettelser eller oplysning herom i regnskabet. 83. Indhent og læs referaterne fra generalforsamlings-, bestyrelses- og andre relevante møder afholdt efter balancedagen. Retssager 84. Spørg ledelsen, om virksomheden er involveret i truende, uafsluttede eller igangværende retssager. Overvej virkningen heraf på regnskabet. Egenkapital 85. Få og overvej en opgørelse over egenkapitalbevægelserne, herunder nye kapitaltilførsler, nedsættelser og udbytter. 86. Spørg, om der er begrænsninger i anvendelsen af overført overskud eller i andre egenkapitalposter. Driften 87. Sammenhold resultaterne med tidligere perioders og de forventede for indeværende periode. Drøft betydelige afvigelser med ledelsen. 88. Drøft, om indregningen af større salg og omkostninger er sket i den rigtige periode. 89. Overvej ekstraordinære og usædvanlige poster. 16

17 90. Overvej og drøft med ledelsen sammenhængen mellem relaterede poster i resultatopgørelsen og vurder rimeligheden deraf i relation til tilsvarende sammenhænge i tidligere perioder og anden information, der er til rådighed for revisor. 17

18 Bilag 3 Eksempel på reviewerklæring uden forbehold (her illustreret for en klasse A- virksomhed) Erklæring om review af årsrapporten Til ejeren af Virksomhed ABC Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for Virksomhed ABC v/person YY for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX. Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsrapporten. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20XX samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Adresse, dato STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 18

19 Bilag 4 Eksempler på modificerede reviewerklæringer (her illustreret for en klasse A- virksomhed) Modificeret erklæring Uenighed om værdiansættelse Konklusion med forbehold Erklæring om review af årsrapporten Til ejeren af Virksomhed ABC Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for Virksomhed ABC v/personnavn YY for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX. Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsrapporten. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsrapporten. Forbehold Det er over for os oplyst, at varelageret er optaget til kostpris, hvilket overstiger nettorealisationsværdien. Ledelsens beregninger, som vi har reviewet, viser, at varelageret ville have været kr. X mindre, hvis det var optaget til nettorealisationsværdien som krævet i årsregnskabsloven, og at nettoresultatet og egenkapitalen som følge heraf ville have været kr. Y mindre end i årsrapporten. Vi tager forbehold for værdiansættelsen af varelageret. Konklusion Bortset fra virkningerne af det i forbeholdet anførte, er vi ikke ved det udførte review blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20XX samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Adresse, dato STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 19

20 Modificeret erklæring Manglende oplysninger Afkræftende konklusion Erklæring om review af årsrapporten Til ejeren af Virksomhed ABC Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for Virksomhed ABC v/personnavn YY for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX. Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsrapporten. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører review med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review (en gennemgang) er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsrapporten. Forbehold (Afsnit med forbehold, der redegør for uenigheden) Konklusion Som følge af det i forbeholdet anførte, er det vor opfattelse at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20XX, eller af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Adresse, dato STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 20

ISRE 2400 DK Review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRE 2400 DK Review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 Januar 2012 In International Standard om Review Review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011 Al-Tekaful Forening Dortheavej 14 2450 Købehavn NV Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31. Istedgade 62, 5. tv. 1650 København V Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

RIAZ' VIKARBUREAU ApS

RIAZ' VIKARBUREAU ApS RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Vestmors VVS og El ApS

Vestmors VVS og El ApS Vestmors VVS og El ApS Vildsundvej 11 Solbjerg 7950 Erslev CVR-nr. 36 56 36 05 Årsrapport for perioden 13. marts til 31. december 2015 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2014 a Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Revidata Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Erhvervsstyrelsen A. Saaby-Jensen & Søn ApS Olufsvej 6 B 2100 København Ø Årsrapport 1/1-31/12

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016 Gustav Adolfs Gade 14, 1. 2100 København Ø CVR-nr. 36555076 Årsrapport for 2016 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2017 Claus Ewald

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

LUCAFFÉ DANMARK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

LUCAFFÉ DANMARK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den LUCAFFÉ DANMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kurt Jeppson Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MARTIN RIEL HOLDING ApS. Årsrapport for 2014

MARTIN RIEL HOLDING ApS. Årsrapport for 2014 Traverbanevej 3 2920 Charlottenlund CVR-nr. 29137633 Årsrapport for 2014 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. marts 2015 Martin Riel Dirigent

Læs mere

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk - Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej 111 4660 Store

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere