REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER"

Transkript

1 REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007

2 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

3 RS 2400, Review af regnskaber Indholdsfortegnelse Afsnit Indledning Målet med et review... 3 Generelle principper for et review Omfanget af et review... 8 Begrænset sikkerhed... 9 Opgavens indhold Planlægning Arbejde udført af andre Dokumentation Handlinger og bevis Konklusioner og erklæring Ikrafttrædelse Bilag 1: Eksempel på aftalebrev om review af et regnskab Bilag 2: Eksempler på detaljerede handlinger, som kan udføres ved review af et regnskab Bilag 3: Eksempel på reviewerklæring uden forbehold Bilag 4: Eksempler på modificerede reviewerklæringer RS 2400, Review af regnskaber, bør læses i sammenhæng med Forord til standarder for kvalitetskontrol, revisionsopgaver, erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver, som fastlægger anvendelsen og rækkevidden af revisionsstandarderne. Etiske regler for revisorer (Etiske regler) udarbejdes efter FSRs vedtægter indenfor rammerne af IFAC Code of Ethics for Professional Accountants, men indeholder mere restriktive regler, hvor dette er krævet i henhold til lovgivningen. Som følge heraf henvises der generelt til Etiske regler, hvor den internationale standard henviser til IFACs Code

4 Indledning 1. Formålet med denne RS er at opstille standarder for og give vejledning om revisors 1 professionelle ansvar, når denne uden at være virksomhedens revisor påtager sig at udføre review af et regnskab, og om form og indhold af den erklæring, revisor afgiver i forbindelse med et sådant review. Er revisor virksomhedens revisor, når han påtager sig at udføre review af et perioderegnskab, udføres et sådant review efter RS 2410, Review af et perioderegnskab udført af virksomhedens uafhængige revisor. 1a. Ordet gennemgang kan anvendes synonymt med det i denne standard anvendte ord review. 2. Denne RS retter sig mod review af regnskaber. Men den skal også, i det omfang det er praktisk muligt, anvendes i forbindelse med opgaver om review af finansielle eller andre oplysninger, herunder personlige regnskaber og skatteopgørelser. Denne RS skal læses i sammenhæng med RS Forord, Forord til standarder for revision og beslægtede opgaver. Vejledninger i andre RS kan være nyttige for revisor ved anvendelsen af denne RS. 2a. Revisor kan i forbindelse med en opgave om review af et regnskab påtage sig assistance med udarbejdelsen af regnskabet under forudsætning af, at revisors uafhængighed opretholdes. Målet med et review 3. Målet med et review af et regnskab er at sætte revisor i stand til at erklære, om revisor på basis af handlinger, som ikke giver samme grad af sikkerhed som ved revision, er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en fastlagt regnskabsmæssig begrebsramme (begrænset sikkerhed). Generelle principper for et review 4. Revisor skal overholde Etiske regler. Etiske principper, som omhandler revisors professionelle ansvar, er: (a) Uafhængighed (b) integritet (c) objektivitet (d) faglig kompetence og fornøden omhu (e) fortrolighed (f) professionel adfærd (g) tekniske standarder. 5. Revisor skal gennemføre et review i overensstemmelse med denne RS. 1 Som angivet i RS Forord, Forord til standarder for revision og beslægtede opgaver, anvendes betegnelsen revisor i alle RS, når der er tale om såvel revision som beslægtede opgaver. Denne betegnelse indikerer ikke, at den person, der udfører beslægtede opgaver, nødvendigvis er den samme som den, der reviderer virksomhedens regnskab. 4

5 6. Revisor skal planlægge og udføre sit review med professionel skepsis og skal herunder være opmærksom på, at der kan forekomme omstændigheder, som kan medføre, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. 7. Med henblik på at kunne udtrykke begrænset sikkerhed i reviewerklæringen skal revisor, primært gennem forespørgsler og analyser, opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at drage konklusioner. Omfanget af et review 8. Betegnelsen omfanget af et review henviser til de reviewhandlinger, som findes nødvendige i det pågældende tilfælde for at opnå målet med reviewet. De handlinger, der er krævet for at gennemføre et review af et regnskab, skal fastlægges af revisor under hensyntagen til kravene i denne RS, relevant lovgivning og, hvor det er relevant, indholdet af reviewaftalen og rapporteringskravene. Begrænset sikkerhed 9. En reviewopgave giver begrænset sikkerhed for, at den information, der reviewes, er uden væsentlige fejl, hvilket udtrykkes som beskrevet i afsnit 3. Opgavens indhold 10. Revisor og klient skal indgå aftale om opgavens indhold. Det aftalte indhold nedfældes i et aftalebrev eller i anden passende form, som for eksempel en kontrakt. 11. Et aftalebrev er nyttigt ved planlægningen af reviewarbejdet. Det er i både revisors og klientens interesse, at revisor fremsender et aftalebrev, som dokumenterer de vigtigste vilkår for opgaven. Et aftalebrev bekræfter revisors accept af opgaven og forebygger misforståelser vedrørende blandt andet målet med og omfanget af opgaven, omfanget af revisors ansvar og den erklæring, der skal afgives. 12. Forhold, der kan medtages i aftalebrevet, omfatter: Målet med den ydelse, der skal udføres ledelsens ansvar for regnskabet omfanget af det planlagte review, herunder henvisning til denne RS ubegrænset adgang til alle registreringer, dokumentationsmateriale eller anden information, der anmodes om i forbindelse med reviewet et eksempel på den erklæring, der forventes afgivet det faktum, at opgaven ikke giver sikkerhed for afsløring af eventuelle fejl eller mangler, ulovligheder eller andre uregelmæssigheder, for eksempel besvigelser eller underslæb en angivelse af, at der ikke udføres revision, og at en revisionskonklusion ikke afgives. For at understrege dette forhold og for at undgå misforståelser kan revisor også overveje at påpege, at et review ikke vil opfylde noget lov- eller tredjemandskrav om en revision. Et eksempel på et aftalebrev om review af et regnskab findes i bilag 1 til denne RS. 5

6 Planlægning 13. Revisor skal planlægge arbejdet, så opgaven udføres effektivt. 14. Ved planlægningen af et review af regnskaber skal revisor opnå eller opdatere kendskabet til virksomheden og herunder foretage overvejelser om virksomhedens organisation, regnskabssystemer, særlige driftsforhold og karakteren af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger. 15. Revisor skal opnå en forståelse af sådanne forhold og andre forhold, der er relevante for regnskabet, for eksempel kendskab til virksomhedens produktions- og distributionsmetoder, produktlinjer, driftssteder og nærtstående parter. Revisor har brug for denne forståelse for at foretage relevante forespørgsler og for at tilrettelægge passende handlinger såvel som for at vurdere de svar eller andre informationer, der tilvejebringes. Arbejde udført af andre 16. Når der anvendes arbejde udført af en anden revisor eller af en ekspert, skal revisor sikre sig, at dette arbejde er tilstrækkeligt for at opfylde formålet med reviewet. Dokumentation 17. Revisor skal dokumentere forhold, der er vigtige som beviser, der underbygger reviewerklæringen, samt underbygger, at reviewet er udført i overensstemmelse med denne RS. Handlinger og bevis 18. Ved fastlæggelsen af arten, den tidsmæssige placering og omfanget af konkrete reviewhandlinger skal revisor foretage en afvejning baseret på forhold som: Kendskab opnået ved revision eller review af regnskaber for tidligere perioder revisors kendskab til virksomheden, herunder kendskab til branchens regnskabsprincipper og -praksis virksomhedens regnskabssystemer i hvilket omfang en specifik post er påvirket af ledelsens vurderinger væsentligheden af transaktioner og regnskabsposter. 19. Revisor skal gøre sig de samme overvejelser omkring væsentlighed, som hvis der skulle afgives en revisionskonklusion på regnskabet. Selv om der er en større risiko for, at fejl ikke opdages ved et review, end der er ved en revision, foretages bedømmelsen af, hvad der er væsentligt, under hensyntagen til de oplysninger, som revisor erklærer sig om, og behovene hos dem, der har tiltro til disse oplysninger, og ikke under hensyntagen til graden af den afgivne sikkerhed. 20. Et review af et regnskab vil normalt omfatte følgende handlinger: Opnåelse af kendskab til virksomhedens forretningsforhold og branche forespørgsler om virksomhedens regnskabspraksis 6

7 forespørgsler om virksomhedens procedurer for registrering, klassificering og summering af transaktioner samt opsamling af regnskabsoplysninger og udarbejdelse af regnskabet forespørgsler om alle væsentlige udsagn i regnskabet analyser med det formål at finde sammenhænge og enkeltposter, der forekommer usædvanlige. Sådanne analyser kan omfatte: - Sammenholdelse med regnskaber for tidligere perioder - sammenholdelse af regnskabet med forventningerne til resultat og den finansielle stilling - undersøgelse af sammenhængen mellem de dele af regnskabet, som kunne forventes at passe til et forudsigeligt mønster baseret på virksomhedens erfaring eller branchenormer. Ved gennemførelse af disse handlinger vil revisor overveje forhold, som krævede efterposteringer i tidligere perioder. Forespørgsler om beslutninger på generalforsamlinger, bestyrelsesmøder eller andre møder, der kunne påvirke regnskabet gennemlæsning af regnskabet for at overveje, om regnskabet på basis af oplysninger, som revisor er blevet bekendt med, forekommer at være i overensstemmelse med den anførte regnskabsmæssige begrebsramme indhentelse af erklæringer, hvis det er aktuelt og findes nødvendigt, fra andre revisorer, som er blevet anmodet om at revidere eller foretage review af regnskaber for dele af virksomheden forespørgsler til personer, som har ansvar for regnskabsmæssige og bogføringsmæssige forhold, for eksempel: - Om alle transaktioner er registreret - om regnskabet er aflagt i overensstemmelse med den anførte regnskabspraksis - ændringer i virksomhedens aktiviteter og regnskabspraksis - forhold, som har givet anledning til spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af ovenstående handlinger - indhentelse af skriftlige erklæringer fra ledelsen, hvis det findes hensigtsmæssigt. Bilag 2 til denne RS indeholder en liste med eksempler på handlinger, der ofte anvendes. Listen er ikke udtømmende, og det er heller ikke hensigten, at alle de foreslåede handlinger skal anvendes ved alle reviewopgaver. 21. Revisor skal forespørge om begivenheder efter regnskabsdatoen, som kan medføre rettelser eller yderligere oplysninger i regnskabet. Revisor har ikke noget ansvar for at udføre handlinger for at identificere begivenheder, der opstår efter datoen for reviewerklæringen. 22. Hvis revisor har grund til at mene, at de oplysninger, der reviewes, er væsentligt fejlbehæftede, skal revisor udføre sådanne yderligere eller mere omfattende handlinger, som er nødvendige for at give begrænset sikkerhed, eller for at få bekræftet, at det er nødvendigt at modificere erklæringen. Konklusioner og erklæring 23. Reviewerklæringen skal indeholde en klart formuleret, skriftlig udtalelse, der udtrykker begrænset sikkerhed. Revisor skal som basis for erklæringen, der udtryk- 7

8 ker begrænset sikkerhed, gennemgå og vurdere de konklusioner, der er truffet på grundlag af de tilvejebragte beviser. 24. Baseret på det udførte arbejde skal revisor vurdere, om oplysninger tilvejebragt i forbindelse med reviewet indikerer, at regnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme. 25. Reviewerklæringen på et regnskab beskriver opgavens omfang, for at læseren herigennem bliver i stand til at forstå arten af det udførte arbejde, og gør det klart, at der ikke er udført revision, og at der derfor ikke afgives en revisionskonklusion. 26. Reviewerklæringen på et regnskab skal indeholde følgende grundelementer, normalt i følgende rækkefølge: (a) Overskrift 2 (b) adressat (c) åbnings- eller indledningsafsnit indeholdende: (i) Identifikation af det regnskab, der er reviewet, og (ii) en omtale af virksomhedsledelsens ansvar og af revisors ansvar (d) afsnit, som beskriver indholdet af det udførte review, herunder: (i) En henvisning til denne RS om review eller til andre relevante standarder eller praksis (ii) en omtale af, at review er begrænset til primært at omfatte forespørgsler og analyser, og (iii) en omtale af, at revision ikke er foretaget, at de foretagne handlinger giver mindre sikkerhed end en revision, og at en revisionskonklusion ikke afgives (e) erklæring med afgivelse af begrænset sikkerhed (f) revisors adresse (g) dato for erklæringen, og (h) revisors underskrift. Bilag 3 og 4 til denne RS indeholder eksempler på reviewerklæringer. 27. Reviewerklæringen skal: (a) Fastslå, at revisor ved sit review ikke er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme (begrænset sikkerhed), eller (b) hvis revisor er blevet opmærksom på sådanne forhold, skal de forhold, der påvirker det retvisende billede i overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme, beskrives, herunder skal revisor, hvor det er muligt, give oplysning om den beløbsmæssige indvirkning på regnskabet og enten: (i) Tage forbehold i den afgivne erklæring om begrænset sikkerhed, eller (ii) give en erklæring om, at regnskabet ikke er retvisende i overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme, når virkningen af forholdet har en så væsentlig og gennemgribende regnskabsmæssig effekt, at 2 Det kan være hensigtsmæssigt at anvende ordet uafhængig i overskriften for at adskille revisors erklæring fra erklæringer, der afgives af andre, som for eksempel ledende funktionærer i virksomheden, eller fra erklæringer fra andre revisorer, som ikke nødvendigvis skal overholde de samme etiske krav som en uafhængig revisor. 8

9 revisor konkluderer, at et forbehold ikke er tilstrækkeligt til at vise, at regnskabet er vildledende eller mangelfuldt, eller (c) hvis der har været væsentlige begrænsninger i arbejdsomfanget /det udførte review, beskrive begrænsningerne og enten: (i) Tage forbehold i den afgivne erklæring om begrænset sikkerhed vedrørende de mulige rettelser til regnskabet, som kunne have været fundet nødvendige, hvis der ikke havde været nogen begrænsning, eller (ii) undlade at give nogen sikkerhed, når den mulige virkning af begrænsningen er så væsentlig og gennemgribende, at revisor konkluderer, at der ikke kan gives nogen grad af sikkerhed. 27a. Revisor skal i erklæringen give nødvendige supplerende oplysninger. Er der i erklæringen henvist til regnskabet, skal henvisningen foretages til konkrete poster eller noter i regnskabet eller til konkrete afsnit i en eventuel årsberetning. Tilføjelsen af en sådan supplerende oplysning påvirker ikke revisors konklusion. Afsnittet placeres efter konklusionsafsnittet og vil normalt anføre, at konklusionen ikke er påvirket af det omtalte forhold. Ved review af regnskaber for virksomheder, hvor der foretages revision, skal der gives supplerende oplysninger, når revisor har begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde ansvar. 28. Revisor skal datere sin reviewerklæring pr. den dato, hvor det foretagne review afsluttes, hvilket indebærer, at der udføres arbejde vedrørende begivenheder, der finder sted indtil erklæringsdatoen. Da revisors ansvar er at erklære sig om det af ledelsen aflagte regnskab, må revisor ikke datere sin erklæring tidligere end den dato, hvor regnskabet godkendes af ledelsen. Ikrafttrædelse 29. Denne RS træder i kraft den 1. januar Med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2006 eller senere, er afsnit 1 ændret. Med virkning fra 1. september 2007 er bilag 3 og 4 ændret. 9

10 Bilag 1 Eksempel på aftalebrev om review af et regnskab Det følgende brev kan bruges som en vejledning i forbindelse med overvejelserne beskrevet i afsnit 10 af denne RS og skal tilpasses i overensstemmelse med individuelle krav og omstændigheder. Til bestyrelsen (eller den relevante repræsentant for ledelsen): Formålet med dette brev er at bekræfte vor forståelse af betingelserne for og målet med vort arbejde samt arten af og begrænsningerne i det arbejde, vi vil udføre. Vi vil udføre følgende arbejde: Vi vil foretage review af balancen for virksomhed ABC pr. 31. december 20XX og den tilhørende resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse for året afsluttet på denne dato i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Vi vil ikke revidere regnskabet, og vi vil ikke afgive en revisionskonklusion derom. Vi forventer at afgive følgende erklæring om regnskabet: (se bilag 3 til denne RS) Selskabets ledelse har ansvaret for regnskabet og for fuldstændigheden heraf. Dette omfatter vedligeholdelsen af tilstrækkelige regnskabssystemer og interne kontroller og valg af regnskabspraksis. (Som en del af vort foretagne review vil vi bede ledelsen skriftligt bekræfte udsagn fremkommet i forbindelse med det foretagne review 3 ). Dette aftalebrev vil også være gældende i fremtidige år, medmindre det ophæves, udvides eller erstattes (hvis det er relevant). Vort arbejde kan ikke påregnes at afsløre, om der forekommer fejl, mangler eller ulovlige forhold. Men vi vil informere Dem om ethvert væsentligt forhold, som vi bliver opmærksomme på. Underskriv og returner venligst vedlagte kopi af dette brev som udtryk for, at det er i overensstemmelse med Deres opfattelse af aftalerne om vort review af regnskabet. Bekræftet på vegne af virksomhed ABC af (Underskrift)... Navn og stilling Dato XYZ & Co 3 Denne sætning anvendes efter revisors frie valg. 10

11 Eksempler på detaljerede handlinger, som kan udføres ved review af et regnskab Bilag 2 1. Forespørgsler og analyser, som udføres ved review af regnskaber, fastlægges efter revisors professionelle vurdering. De nedenfor anførte handlinger er kun eksempler derpå. Det er ikke meningen, at alle de foreslåede handlinger skal benyttes ved enhver reviewopgave. Dette bilag er ikke ment som et program eller en checkliste for gennemførelsen af review. Generelt 2. Gennemgå betingelserne for og omfanget af opgaven med klienten og opgaveteamet. 3. Udarbejd et aftalebrev, der fastlægger betingelserne for og omfanget af opgaven. 4. Opnå et kendskab til virksomhedens forretningsforhold og til dens registrerings- og rapporteringssystem. 5. Spørg, om alle finansielle informationer er registreret: (a) Fuldstændigt (b) straks, og (c) efter nødvendig godkendelse. 6. Få råbalancen og fastslå, om den stemmer med bogføringen og regnskabet. 7. Overvej resultaterne af tidligere revisioner og reviewopgaver, herunder de efterposteringer, der var nødvendige. 8. Spørg, om der har været nogen væsentlige forandringer i virksomhedens forhold i forhold til året før (for eksempel ejerskifter eller ændringer i kapitalstrukturen). 9. Spørg om regnskabspraksis og overvej om: (a) Den er i overensstemmelse med lokale eller internationale standarder. (b) den er anvendt på den rigtige måde, og (c) den er anvendt konsistent, og hvis ikke, overvej så, om der er givet oplysning om enhver ændring i regnskabspraksis. 10. Læs referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og fra andre relevante møder for at finde forhold, der kunne være vigtige for reviewet. 11. Spørg, om beslutninger, der er taget på generalforsamlinger, bestyrelses- eller tilsvarende møder, og som påvirker regnskabet, er vist korrekt deri. 11

12 12. Spørg, om der er transaktioner med nærtstående parter, hvordan sådanne transaktioner behandles, og om de nærtstående parter er oplyst korrekt i regnskabet. 13. Spørg om eventualforpligtelser og bindende aftaler. 14. Spørg om planer om salg af større aktiver eller dele af virksomheden. 15. Få regnskabet og gennemgå det med ledelsen. 16. Overvej, om der er de nødvendige oplysninger i regnskabet, og om de er passende klassificeret og præsenteret. 17. Sammenlign resultaterne i denne periodes regnskab med dem, der er vist i regnskaber for tilsvarende tidligere perioder og, i det omfang de findes, med budgetter og forecasts. 18. Få forklaringer fra ledelsen på enhver usædvanlig afvigelse eller manglende sammenhæng i regnskabet. 19. Overvej virkningen af enhver ikke rettet fejl, såvel individuelt som samlet. Gør ledelsen opmærksom på fejlene og fastslå, hvordan de ikke bogførte fejl vil påvirke reviewerklæringen. 20. Overvej at få en regnskabserklæring fra ledelsen. Likvide midler 21. Få bankafstemningerne. Spørg klientens personale, om der er gamle eller usædvanlige afstemningsposter. 22. Spørg om overførsler mellem bankkonti i perioden før og efter datoen for reviewet. 23. Spørg, om der er rådighedsbegrænsninger over bankkonti. Tilgodehavender 24. Spørg om regnskabspraksis for indregning af tilgodehavender og fastlæg, om der gives nedslag i forbindelse med sådanne transaktioner. 25. Få en debitorsaldoliste og fastlæg, om totalen stemmer med råbalancen. 26. Få og overvej forklaringer på væsentlige afvigelser i saldi fra tidligere perioder eller fra det forventede. 27. Få en aldersopdelt debitorliste. Spørg om grunden til usædvanligt store konti, kreditsaldi og enhver anden usædvanlig saldo og spørg om debitorernes betalingsevne. 28. Drøft med ledelsen klassificeringen i regnskabet af tilgodehavender, herunder langfristede konti, kreditsaldi og tilgodehavender hos selskabsdeltagere, ledelsen og andre nærtstående parter. 29. Spørg om, hvordan man identificerer langsomme betalere og nedskriver på dubiøse debitorer, og vurder hensigtsmæssigheden af disse procedurer. 12

13 30. Spørg, om tilgodehavender er pantsat, omfattet af factoring eller er diskonteret. 31. Spørg, om de procedurer, som anvendes for at sikre korrekt skæring af salgstransaktioner og returvarer, er udført. 32 Spørg, om kontiene omfatter konsignationssalg og, hvis det er tilfældet, om rettelser så er foretaget for at tilbageføre sådanne transaktioner og medtage varerne som lager. 33. Spørg, om der i perioden efter balancedagen er udskrevet store kreditnotaer vedrørende indtægter, og om der er foretaget reservationer til dækning af sådanne beløb. Varelagre 34. Få lagerlisten og fastlæg, om: (a) Totalen stemmer med saldoen ifølge råbalancen, og (b) listen er opgjort på basis af en fysisk optælling af varelageret. 35. Spørg om lageroptællingsmetoden. 36. I de tilfælde, hvor lageroptællingen ikke var på balancedagen, spørg, om: (a) Et lagerkartotekssystem er i brug, og om der sker periodiske sammenholdelser mellem dette og de fysiske beholdninger, og (b) et integreret kostprissystem er i brug, og om det hidtil har givet troværdig information. 37. Drøft rettelser, som er foretaget som et resultat af den seneste lageroptælling. 38. Spørg om de procedurer, der anvendes for at styre periodeafgrænsningen og mulige lagerbevægelser. 39. Spørg om grundlaget for værdiansættelsen af hver kategori af lageret og i særdeleshed om eliminering af interne fortjenester mellem afdelinger. Spørg, om varelageret er værdiansat til den laveste værdi af kostpris- og nettorealisationsværdi. 40. Overvej kontinuiteten i anvendelsen af lagervurderingsmetoder og herunder elementer som materialer, arbejdsløn og indirekte produktionsomkostninger. 41. Sammenlign beløbene for større lagerkategorier med de tilsvarende fra tidligere perioder og med de forventede for den indeværende periode. Spørg om større bevægelser og forskelle. 42. Sammenlign lageromsætningshastigheden med tidligere perioders. 43. Spørg om den metode, der anvendes for at identificere langsomt omsættelige og ukurante varer, og om disse varer er værdiansat til nettorealisationsværdi. 13

14 44. Spørg, om noget af lageret er konsignationslager hos virksomheden, og, hvis det er tilfældet, om rettelser er foretaget for at udelukke sådanne varer fra lageropgørelsen. 45. Spørg, om lageret er pantsat, opbevaret på andre steder eller som konsignationslager hos andre, og overvej, om sådanne transaktioner er behørigt bogført. Investeringer (herunder associerede virksomheder og værdipapirer) 46. Få en opgørelse over investeringerne på balancedagen og fastlæg, om den stemmer med råbalancen. 47. Spørg om regnskabspraksis for investeringer. 48. Spørg ledelsen om værdiansættelsen af investeringer. Overvej, om der er realisationsproblemer. 49. Overvej, om der er sket en korrekt bogføring af gevinster og tab samt indtægter vedrørende investeringer. 50. Spørg om klassificering af langfristede og kortfristede investeringer. Materielle anlægsaktiver og afskrivninger 51. Få en opgørelse over de materielle anlægsaktiver udvisende kostpris og akkumulerede afskrivninger og fastslå, om den stemmer med råbalancen. 52. Spørg om regnskabspraksis for afskrivninger, og hvordan der skelnes mellem aktivering og vedligeholdelse. Overvej, om materielle anlægsaktiver har undergået en væsentlig værdiforringelse. 53. Drøft med ledelsen tilgangen og afgangen på anlægskontiene, og hvorledes gevinster og tab ved afhændelser bogføres. Spørg, om alle sådanne transaktioner er bogført. 54. Spørg om kontinuiteten i anvendelsen af afskrivningsmetoder og -procenter og sammenlign afskrivningsbeløbene med tidligere år. 55. Spørg, om de materielle anlægsaktiver er behæftede. 56. Drøft, om lejeaftaler er behandlet korrekt i regnskabet i overensstemmelse med gældende regnskabsskik. Forudbetalte omkostninger, immaterielle og andre aktiver 57. Få opgørelser, der viser arten af disse konti, og drøft værdiansættelsen deraf med ledelsen. 58. Spørg om baggrunden for bogføringen af disse konti og det afskrivningsprincip, der anvendes. 59. Sammenhold saldi på tilhørende omkostningskonti med dem fra tidligere perioder og drøft betydelige afvigelser med ledelsen. 14

15 60. Drøft klassifikationen af lang- og kortfristede konti med ledelsen. Lån 61. Få fra ledelsen en opgørelse over lån og kontroller, om totalen stemmer med råbalancen. 62. Spørg, om der er lån, hvor ledelsen ikke har overholdt lånebetingelserne, og, hvis det er tilfældet, så spørg om ledelsens tiltag, og om relevante rettelser er foretaget i regnskabet. 63. Overvej sandsynligheden af renteomkostninger i forhold til lånesaldi. 64. Spørg, om der er stillet sikkerhed for lån. 65. Spørg, om lån er klassificeret som kort- og langfristet. Varekreditorer 66. Spørg om regnskabspraksis for indregning af varekreditorer og om virksomheden er berettiget til noget nedslag i forbindelse med sådanne transaktioner. 67. Få og overvej forklaringer på væsentlige afvigelser i saldi fra tidligere perioder eller fra de forventede. 68. Få en opgørelse over varekreditorer og fastslå, om totalen stemmer med råbalancen. 69. Spørg, om saldiene er afstemt med kontoudtog fra kreditorer, og sammenhold med tidligere saldi. Sammenhold omsætningshastigheden med tidligere perioder. 70. Overvej, om der kunne være væsentlige gældsposter, der ikke var bogført. 71. Spørg, om gæld til selskabsdeltagere, ledelsen og andre nærtstående parter er vist særskilt. Skyldige omkostninger og eventualforpligtelser 72. Få en opgørelse over skyldige omkostninger og fastlæg, om totalen stemmer med råbalancen. 73. Sammenhold større saldi på de tilhørende omkostningskonti med tilsvarende saldi for tidligere perioder. 74. Spørg om godkendelser af sådanne skyldige omkostninger, betalingsbetingelser, overholdelse af betingelser, sikkerhedsstillelser og klassifikation. 75. Spørg, om hvilken metode der anvendes for at opgøre skyldige omkostninger. 76. Spørg om arten af de beløb, der er indeholdt i eventualforpligtelser og bindende aftaler. 77. Spørg, om der er aktuelle forpligtelser eller eventualforpligtelser, som ikke er vist i regnskabet. Hvis det er tilfældet, så drøft med ledelsen, om det er nødvendigt at hensætte dertil i regnskabet, eller om der skal oplyses derom i noterne til regnskabet. 15

16 Indkomst- og andre skatter 78. Spørg ledelsen, om der er begivenheder, herunder tvister med skattemyndigheder, som kunne få en væsentlig virkning på virksomhedens betalbare skatter. 79. Vurder den beregnede skat i forhold til virksomhedens indtægt for perioden. 80. Spørg ledelsen om tilstrækkeligheden af de bogførte udskudte og skyldige indkomstskatter herunder hensættelser vedrørende tidligere perioder. Efterfølgende begivenheder 81. Få fra ledelsen det sidste perioderegnskab og sammenhold det med det regnskab, der reviewes, eller med det, der omfatter tilsvarende perioder fra det tidligere år. 82. Spørg om begivenheder efter balancedagen, som kunne have en væsentlig virkning på det reviewede regnskab, og spørg især, om: (a) Betydelige forpligtelser eller usikkerheder er opstået efter balancedagen (b) betydelige ændringer i selskabskapitalen, langfristet gæld eller arbejdskapital har fundet sted, og (c) usædvanlige rettelser er foretaget i perioden efter balancedagen. Overvej behovet for rettelser eller oplysning herom i regnskabet. 83. Indhent og læs referaterne fra generalforsamlings-, bestyrelses- og andre relevante møder afholdt efter balancedagen. Retssager 84. Spørg ledelsen, om virksomheden er involveret i truende, uafsluttede eller igangværende retssager. Overvej virkningen heraf på regnskabet. Egenkapital 85. Få og overvej en opgørelse over egenkapitalbevægelserne, herunder nye kapitaltilførsler, nedsættelser og udbytter. 86. Spørg, om der er begrænsninger i anvendelsen af overført overskud eller i andre egenkapitalposter. Driften 87. Sammenhold resultaterne med tidligere perioders og de forventede for indeværende periode. Drøft betydelige afvigelser med ledelsen. 88. Drøft, om indregningen af større salg og omkostninger er sket i den rigtige periode. 89. Overvej ekstraordinære og usædvanlige poster. 16

17 90. Overvej og drøft med ledelsen sammenhængen mellem relaterede poster i resultatopgørelsen og vurder rimeligheden deraf i relation til tilsvarende sammenhænge i tidligere perioder og anden information, der er til rådighed for revisor. 17

18 Bilag 3 Eksempel på reviewerklæring uden forbehold (her illustreret for en klasse A- virksomhed) Erklæring om review af årsrapporten Til ejeren af Virksomhed ABC Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for Virksomhed ABC v/person YY for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX. Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsrapporten. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20XX samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Adresse, dato STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 18

19 Bilag 4 Eksempler på modificerede reviewerklæringer (her illustreret for en klasse A- virksomhed) Modificeret erklæring Uenighed om værdiansættelse Konklusion med forbehold Erklæring om review af årsrapporten Til ejeren af Virksomhed ABC Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for Virksomhed ABC v/personnavn YY for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX. Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsrapporten. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsrapporten. Forbehold Det er over for os oplyst, at varelageret er optaget til kostpris, hvilket overstiger nettorealisationsværdien. Ledelsens beregninger, som vi har reviewet, viser, at varelageret ville have været kr. X mindre, hvis det var optaget til nettorealisationsværdien som krævet i årsregnskabsloven, og at nettoresultatet og egenkapitalen som følge heraf ville have været kr. Y mindre end i årsrapporten. Vi tager forbehold for værdiansættelsen af varelageret. Konklusion Bortset fra virkningerne af det i forbeholdet anførte, er vi ikke ved det udførte review blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20XX samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Adresse, dato STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 19

20 Modificeret erklæring Manglende oplysninger Afkræftende konklusion Erklæring om review af årsrapporten Til ejeren af Virksomhed ABC Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for Virksomhed ABC v/personnavn YY for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX. Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsrapporten. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører review med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review (en gennemgang) er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsrapporten. Forbehold (Afsnit med forbehold, der redegør for uenigheden) Konklusion Som følge af det i forbeholdet anførte, er det vor opfattelse at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20XX, eller af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Adresse, dato STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 20

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere