REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER"

Transkript

1 REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007

2 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

3 RS 2400, Review af regnskaber Indholdsfortegnelse Afsnit Indledning Målet med et review... 3 Generelle principper for et review Omfanget af et review... 8 Begrænset sikkerhed... 9 Opgavens indhold Planlægning Arbejde udført af andre Dokumentation Handlinger og bevis Konklusioner og erklæring Ikrafttrædelse Bilag 1: Eksempel på aftalebrev om review af et regnskab Bilag 2: Eksempler på detaljerede handlinger, som kan udføres ved review af et regnskab Bilag 3: Eksempel på reviewerklæring uden forbehold Bilag 4: Eksempler på modificerede reviewerklæringer RS 2400, Review af regnskaber, bør læses i sammenhæng med Forord til standarder for kvalitetskontrol, revisionsopgaver, erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver, som fastlægger anvendelsen og rækkevidden af revisionsstandarderne. Etiske regler for revisorer (Etiske regler) udarbejdes efter FSRs vedtægter indenfor rammerne af IFAC Code of Ethics for Professional Accountants, men indeholder mere restriktive regler, hvor dette er krævet i henhold til lovgivningen. Som følge heraf henvises der generelt til Etiske regler, hvor den internationale standard henviser til IFACs Code

4 Indledning 1. Formålet med denne RS er at opstille standarder for og give vejledning om revisors 1 professionelle ansvar, når denne uden at være virksomhedens revisor påtager sig at udføre review af et regnskab, og om form og indhold af den erklæring, revisor afgiver i forbindelse med et sådant review. Er revisor virksomhedens revisor, når han påtager sig at udføre review af et perioderegnskab, udføres et sådant review efter RS 2410, Review af et perioderegnskab udført af virksomhedens uafhængige revisor. 1a. Ordet gennemgang kan anvendes synonymt med det i denne standard anvendte ord review. 2. Denne RS retter sig mod review af regnskaber. Men den skal også, i det omfang det er praktisk muligt, anvendes i forbindelse med opgaver om review af finansielle eller andre oplysninger, herunder personlige regnskaber og skatteopgørelser. Denne RS skal læses i sammenhæng med RS Forord, Forord til standarder for revision og beslægtede opgaver. Vejledninger i andre RS kan være nyttige for revisor ved anvendelsen af denne RS. 2a. Revisor kan i forbindelse med en opgave om review af et regnskab påtage sig assistance med udarbejdelsen af regnskabet under forudsætning af, at revisors uafhængighed opretholdes. Målet med et review 3. Målet med et review af et regnskab er at sætte revisor i stand til at erklære, om revisor på basis af handlinger, som ikke giver samme grad af sikkerhed som ved revision, er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en fastlagt regnskabsmæssig begrebsramme (begrænset sikkerhed). Generelle principper for et review 4. Revisor skal overholde Etiske regler. Etiske principper, som omhandler revisors professionelle ansvar, er: (a) Uafhængighed (b) integritet (c) objektivitet (d) faglig kompetence og fornøden omhu (e) fortrolighed (f) professionel adfærd (g) tekniske standarder. 5. Revisor skal gennemføre et review i overensstemmelse med denne RS. 1 Som angivet i RS Forord, Forord til standarder for revision og beslægtede opgaver, anvendes betegnelsen revisor i alle RS, når der er tale om såvel revision som beslægtede opgaver. Denne betegnelse indikerer ikke, at den person, der udfører beslægtede opgaver, nødvendigvis er den samme som den, der reviderer virksomhedens regnskab. 4

5 6. Revisor skal planlægge og udføre sit review med professionel skepsis og skal herunder være opmærksom på, at der kan forekomme omstændigheder, som kan medføre, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. 7. Med henblik på at kunne udtrykke begrænset sikkerhed i reviewerklæringen skal revisor, primært gennem forespørgsler og analyser, opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at drage konklusioner. Omfanget af et review 8. Betegnelsen omfanget af et review henviser til de reviewhandlinger, som findes nødvendige i det pågældende tilfælde for at opnå målet med reviewet. De handlinger, der er krævet for at gennemføre et review af et regnskab, skal fastlægges af revisor under hensyntagen til kravene i denne RS, relevant lovgivning og, hvor det er relevant, indholdet af reviewaftalen og rapporteringskravene. Begrænset sikkerhed 9. En reviewopgave giver begrænset sikkerhed for, at den information, der reviewes, er uden væsentlige fejl, hvilket udtrykkes som beskrevet i afsnit 3. Opgavens indhold 10. Revisor og klient skal indgå aftale om opgavens indhold. Det aftalte indhold nedfældes i et aftalebrev eller i anden passende form, som for eksempel en kontrakt. 11. Et aftalebrev er nyttigt ved planlægningen af reviewarbejdet. Det er i både revisors og klientens interesse, at revisor fremsender et aftalebrev, som dokumenterer de vigtigste vilkår for opgaven. Et aftalebrev bekræfter revisors accept af opgaven og forebygger misforståelser vedrørende blandt andet målet med og omfanget af opgaven, omfanget af revisors ansvar og den erklæring, der skal afgives. 12. Forhold, der kan medtages i aftalebrevet, omfatter: Målet med den ydelse, der skal udføres ledelsens ansvar for regnskabet omfanget af det planlagte review, herunder henvisning til denne RS ubegrænset adgang til alle registreringer, dokumentationsmateriale eller anden information, der anmodes om i forbindelse med reviewet et eksempel på den erklæring, der forventes afgivet det faktum, at opgaven ikke giver sikkerhed for afsløring af eventuelle fejl eller mangler, ulovligheder eller andre uregelmæssigheder, for eksempel besvigelser eller underslæb en angivelse af, at der ikke udføres revision, og at en revisionskonklusion ikke afgives. For at understrege dette forhold og for at undgå misforståelser kan revisor også overveje at påpege, at et review ikke vil opfylde noget lov- eller tredjemandskrav om en revision. Et eksempel på et aftalebrev om review af et regnskab findes i bilag 1 til denne RS. 5

6 Planlægning 13. Revisor skal planlægge arbejdet, så opgaven udføres effektivt. 14. Ved planlægningen af et review af regnskaber skal revisor opnå eller opdatere kendskabet til virksomheden og herunder foretage overvejelser om virksomhedens organisation, regnskabssystemer, særlige driftsforhold og karakteren af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger. 15. Revisor skal opnå en forståelse af sådanne forhold og andre forhold, der er relevante for regnskabet, for eksempel kendskab til virksomhedens produktions- og distributionsmetoder, produktlinjer, driftssteder og nærtstående parter. Revisor har brug for denne forståelse for at foretage relevante forespørgsler og for at tilrettelægge passende handlinger såvel som for at vurdere de svar eller andre informationer, der tilvejebringes. Arbejde udført af andre 16. Når der anvendes arbejde udført af en anden revisor eller af en ekspert, skal revisor sikre sig, at dette arbejde er tilstrækkeligt for at opfylde formålet med reviewet. Dokumentation 17. Revisor skal dokumentere forhold, der er vigtige som beviser, der underbygger reviewerklæringen, samt underbygger, at reviewet er udført i overensstemmelse med denne RS. Handlinger og bevis 18. Ved fastlæggelsen af arten, den tidsmæssige placering og omfanget af konkrete reviewhandlinger skal revisor foretage en afvejning baseret på forhold som: Kendskab opnået ved revision eller review af regnskaber for tidligere perioder revisors kendskab til virksomheden, herunder kendskab til branchens regnskabsprincipper og -praksis virksomhedens regnskabssystemer i hvilket omfang en specifik post er påvirket af ledelsens vurderinger væsentligheden af transaktioner og regnskabsposter. 19. Revisor skal gøre sig de samme overvejelser omkring væsentlighed, som hvis der skulle afgives en revisionskonklusion på regnskabet. Selv om der er en større risiko for, at fejl ikke opdages ved et review, end der er ved en revision, foretages bedømmelsen af, hvad der er væsentligt, under hensyntagen til de oplysninger, som revisor erklærer sig om, og behovene hos dem, der har tiltro til disse oplysninger, og ikke under hensyntagen til graden af den afgivne sikkerhed. 20. Et review af et regnskab vil normalt omfatte følgende handlinger: Opnåelse af kendskab til virksomhedens forretningsforhold og branche forespørgsler om virksomhedens regnskabspraksis 6

7 forespørgsler om virksomhedens procedurer for registrering, klassificering og summering af transaktioner samt opsamling af regnskabsoplysninger og udarbejdelse af regnskabet forespørgsler om alle væsentlige udsagn i regnskabet analyser med det formål at finde sammenhænge og enkeltposter, der forekommer usædvanlige. Sådanne analyser kan omfatte: - Sammenholdelse med regnskaber for tidligere perioder - sammenholdelse af regnskabet med forventningerne til resultat og den finansielle stilling - undersøgelse af sammenhængen mellem de dele af regnskabet, som kunne forventes at passe til et forudsigeligt mønster baseret på virksomhedens erfaring eller branchenormer. Ved gennemførelse af disse handlinger vil revisor overveje forhold, som krævede efterposteringer i tidligere perioder. Forespørgsler om beslutninger på generalforsamlinger, bestyrelsesmøder eller andre møder, der kunne påvirke regnskabet gennemlæsning af regnskabet for at overveje, om regnskabet på basis af oplysninger, som revisor er blevet bekendt med, forekommer at være i overensstemmelse med den anførte regnskabsmæssige begrebsramme indhentelse af erklæringer, hvis det er aktuelt og findes nødvendigt, fra andre revisorer, som er blevet anmodet om at revidere eller foretage review af regnskaber for dele af virksomheden forespørgsler til personer, som har ansvar for regnskabsmæssige og bogføringsmæssige forhold, for eksempel: - Om alle transaktioner er registreret - om regnskabet er aflagt i overensstemmelse med den anførte regnskabspraksis - ændringer i virksomhedens aktiviteter og regnskabspraksis - forhold, som har givet anledning til spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af ovenstående handlinger - indhentelse af skriftlige erklæringer fra ledelsen, hvis det findes hensigtsmæssigt. Bilag 2 til denne RS indeholder en liste med eksempler på handlinger, der ofte anvendes. Listen er ikke udtømmende, og det er heller ikke hensigten, at alle de foreslåede handlinger skal anvendes ved alle reviewopgaver. 21. Revisor skal forespørge om begivenheder efter regnskabsdatoen, som kan medføre rettelser eller yderligere oplysninger i regnskabet. Revisor har ikke noget ansvar for at udføre handlinger for at identificere begivenheder, der opstår efter datoen for reviewerklæringen. 22. Hvis revisor har grund til at mene, at de oplysninger, der reviewes, er væsentligt fejlbehæftede, skal revisor udføre sådanne yderligere eller mere omfattende handlinger, som er nødvendige for at give begrænset sikkerhed, eller for at få bekræftet, at det er nødvendigt at modificere erklæringen. Konklusioner og erklæring 23. Reviewerklæringen skal indeholde en klart formuleret, skriftlig udtalelse, der udtrykker begrænset sikkerhed. Revisor skal som basis for erklæringen, der udtryk- 7

8 ker begrænset sikkerhed, gennemgå og vurdere de konklusioner, der er truffet på grundlag af de tilvejebragte beviser. 24. Baseret på det udførte arbejde skal revisor vurdere, om oplysninger tilvejebragt i forbindelse med reviewet indikerer, at regnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme. 25. Reviewerklæringen på et regnskab beskriver opgavens omfang, for at læseren herigennem bliver i stand til at forstå arten af det udførte arbejde, og gør det klart, at der ikke er udført revision, og at der derfor ikke afgives en revisionskonklusion. 26. Reviewerklæringen på et regnskab skal indeholde følgende grundelementer, normalt i følgende rækkefølge: (a) Overskrift 2 (b) adressat (c) åbnings- eller indledningsafsnit indeholdende: (i) Identifikation af det regnskab, der er reviewet, og (ii) en omtale af virksomhedsledelsens ansvar og af revisors ansvar (d) afsnit, som beskriver indholdet af det udførte review, herunder: (i) En henvisning til denne RS om review eller til andre relevante standarder eller praksis (ii) en omtale af, at review er begrænset til primært at omfatte forespørgsler og analyser, og (iii) en omtale af, at revision ikke er foretaget, at de foretagne handlinger giver mindre sikkerhed end en revision, og at en revisionskonklusion ikke afgives (e) erklæring med afgivelse af begrænset sikkerhed (f) revisors adresse (g) dato for erklæringen, og (h) revisors underskrift. Bilag 3 og 4 til denne RS indeholder eksempler på reviewerklæringer. 27. Reviewerklæringen skal: (a) Fastslå, at revisor ved sit review ikke er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme (begrænset sikkerhed), eller (b) hvis revisor er blevet opmærksom på sådanne forhold, skal de forhold, der påvirker det retvisende billede i overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme, beskrives, herunder skal revisor, hvor det er muligt, give oplysning om den beløbsmæssige indvirkning på regnskabet og enten: (i) Tage forbehold i den afgivne erklæring om begrænset sikkerhed, eller (ii) give en erklæring om, at regnskabet ikke er retvisende i overensstemmelse med den angivne regnskabsmæssige begrebsramme, når virkningen af forholdet har en så væsentlig og gennemgribende regnskabsmæssig effekt, at 2 Det kan være hensigtsmæssigt at anvende ordet uafhængig i overskriften for at adskille revisors erklæring fra erklæringer, der afgives af andre, som for eksempel ledende funktionærer i virksomheden, eller fra erklæringer fra andre revisorer, som ikke nødvendigvis skal overholde de samme etiske krav som en uafhængig revisor. 8

9 revisor konkluderer, at et forbehold ikke er tilstrækkeligt til at vise, at regnskabet er vildledende eller mangelfuldt, eller (c) hvis der har været væsentlige begrænsninger i arbejdsomfanget /det udførte review, beskrive begrænsningerne og enten: (i) Tage forbehold i den afgivne erklæring om begrænset sikkerhed vedrørende de mulige rettelser til regnskabet, som kunne have været fundet nødvendige, hvis der ikke havde været nogen begrænsning, eller (ii) undlade at give nogen sikkerhed, når den mulige virkning af begrænsningen er så væsentlig og gennemgribende, at revisor konkluderer, at der ikke kan gives nogen grad af sikkerhed. 27a. Revisor skal i erklæringen give nødvendige supplerende oplysninger. Er der i erklæringen henvist til regnskabet, skal henvisningen foretages til konkrete poster eller noter i regnskabet eller til konkrete afsnit i en eventuel årsberetning. Tilføjelsen af en sådan supplerende oplysning påvirker ikke revisors konklusion. Afsnittet placeres efter konklusionsafsnittet og vil normalt anføre, at konklusionen ikke er påvirket af det omtalte forhold. Ved review af regnskaber for virksomheder, hvor der foretages revision, skal der gives supplerende oplysninger, når revisor har begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde ansvar. 28. Revisor skal datere sin reviewerklæring pr. den dato, hvor det foretagne review afsluttes, hvilket indebærer, at der udføres arbejde vedrørende begivenheder, der finder sted indtil erklæringsdatoen. Da revisors ansvar er at erklære sig om det af ledelsen aflagte regnskab, må revisor ikke datere sin erklæring tidligere end den dato, hvor regnskabet godkendes af ledelsen. Ikrafttrædelse 29. Denne RS træder i kraft den 1. januar Med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2006 eller senere, er afsnit 1 ændret. Med virkning fra 1. september 2007 er bilag 3 og 4 ændret. 9

10 Bilag 1 Eksempel på aftalebrev om review af et regnskab Det følgende brev kan bruges som en vejledning i forbindelse med overvejelserne beskrevet i afsnit 10 af denne RS og skal tilpasses i overensstemmelse med individuelle krav og omstændigheder. Til bestyrelsen (eller den relevante repræsentant for ledelsen): Formålet med dette brev er at bekræfte vor forståelse af betingelserne for og målet med vort arbejde samt arten af og begrænsningerne i det arbejde, vi vil udføre. Vi vil udføre følgende arbejde: Vi vil foretage review af balancen for virksomhed ABC pr. 31. december 20XX og den tilhørende resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse for året afsluttet på denne dato i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Vi vil ikke revidere regnskabet, og vi vil ikke afgive en revisionskonklusion derom. Vi forventer at afgive følgende erklæring om regnskabet: (se bilag 3 til denne RS) Selskabets ledelse har ansvaret for regnskabet og for fuldstændigheden heraf. Dette omfatter vedligeholdelsen af tilstrækkelige regnskabssystemer og interne kontroller og valg af regnskabspraksis. (Som en del af vort foretagne review vil vi bede ledelsen skriftligt bekræfte udsagn fremkommet i forbindelse med det foretagne review 3 ). Dette aftalebrev vil også være gældende i fremtidige år, medmindre det ophæves, udvides eller erstattes (hvis det er relevant). Vort arbejde kan ikke påregnes at afsløre, om der forekommer fejl, mangler eller ulovlige forhold. Men vi vil informere Dem om ethvert væsentligt forhold, som vi bliver opmærksomme på. Underskriv og returner venligst vedlagte kopi af dette brev som udtryk for, at det er i overensstemmelse med Deres opfattelse af aftalerne om vort review af regnskabet. Bekræftet på vegne af virksomhed ABC af (Underskrift)... Navn og stilling Dato XYZ & Co 3 Denne sætning anvendes efter revisors frie valg. 10

11 Eksempler på detaljerede handlinger, som kan udføres ved review af et regnskab Bilag 2 1. Forespørgsler og analyser, som udføres ved review af regnskaber, fastlægges efter revisors professionelle vurdering. De nedenfor anførte handlinger er kun eksempler derpå. Det er ikke meningen, at alle de foreslåede handlinger skal benyttes ved enhver reviewopgave. Dette bilag er ikke ment som et program eller en checkliste for gennemførelsen af review. Generelt 2. Gennemgå betingelserne for og omfanget af opgaven med klienten og opgaveteamet. 3. Udarbejd et aftalebrev, der fastlægger betingelserne for og omfanget af opgaven. 4. Opnå et kendskab til virksomhedens forretningsforhold og til dens registrerings- og rapporteringssystem. 5. Spørg, om alle finansielle informationer er registreret: (a) Fuldstændigt (b) straks, og (c) efter nødvendig godkendelse. 6. Få råbalancen og fastslå, om den stemmer med bogføringen og regnskabet. 7. Overvej resultaterne af tidligere revisioner og reviewopgaver, herunder de efterposteringer, der var nødvendige. 8. Spørg, om der har været nogen væsentlige forandringer i virksomhedens forhold i forhold til året før (for eksempel ejerskifter eller ændringer i kapitalstrukturen). 9. Spørg om regnskabspraksis og overvej om: (a) Den er i overensstemmelse med lokale eller internationale standarder. (b) den er anvendt på den rigtige måde, og (c) den er anvendt konsistent, og hvis ikke, overvej så, om der er givet oplysning om enhver ændring i regnskabspraksis. 10. Læs referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og fra andre relevante møder for at finde forhold, der kunne være vigtige for reviewet. 11. Spørg, om beslutninger, der er taget på generalforsamlinger, bestyrelses- eller tilsvarende møder, og som påvirker regnskabet, er vist korrekt deri. 11

12 12. Spørg, om der er transaktioner med nærtstående parter, hvordan sådanne transaktioner behandles, og om de nærtstående parter er oplyst korrekt i regnskabet. 13. Spørg om eventualforpligtelser og bindende aftaler. 14. Spørg om planer om salg af større aktiver eller dele af virksomheden. 15. Få regnskabet og gennemgå det med ledelsen. 16. Overvej, om der er de nødvendige oplysninger i regnskabet, og om de er passende klassificeret og præsenteret. 17. Sammenlign resultaterne i denne periodes regnskab med dem, der er vist i regnskaber for tilsvarende tidligere perioder og, i det omfang de findes, med budgetter og forecasts. 18. Få forklaringer fra ledelsen på enhver usædvanlig afvigelse eller manglende sammenhæng i regnskabet. 19. Overvej virkningen af enhver ikke rettet fejl, såvel individuelt som samlet. Gør ledelsen opmærksom på fejlene og fastslå, hvordan de ikke bogførte fejl vil påvirke reviewerklæringen. 20. Overvej at få en regnskabserklæring fra ledelsen. Likvide midler 21. Få bankafstemningerne. Spørg klientens personale, om der er gamle eller usædvanlige afstemningsposter. 22. Spørg om overførsler mellem bankkonti i perioden før og efter datoen for reviewet. 23. Spørg, om der er rådighedsbegrænsninger over bankkonti. Tilgodehavender 24. Spørg om regnskabspraksis for indregning af tilgodehavender og fastlæg, om der gives nedslag i forbindelse med sådanne transaktioner. 25. Få en debitorsaldoliste og fastlæg, om totalen stemmer med råbalancen. 26. Få og overvej forklaringer på væsentlige afvigelser i saldi fra tidligere perioder eller fra det forventede. 27. Få en aldersopdelt debitorliste. Spørg om grunden til usædvanligt store konti, kreditsaldi og enhver anden usædvanlig saldo og spørg om debitorernes betalingsevne. 28. Drøft med ledelsen klassificeringen i regnskabet af tilgodehavender, herunder langfristede konti, kreditsaldi og tilgodehavender hos selskabsdeltagere, ledelsen og andre nærtstående parter. 29. Spørg om, hvordan man identificerer langsomme betalere og nedskriver på dubiøse debitorer, og vurder hensigtsmæssigheden af disse procedurer. 12

13 30. Spørg, om tilgodehavender er pantsat, omfattet af factoring eller er diskonteret. 31. Spørg, om de procedurer, som anvendes for at sikre korrekt skæring af salgstransaktioner og returvarer, er udført. 32 Spørg, om kontiene omfatter konsignationssalg og, hvis det er tilfældet, om rettelser så er foretaget for at tilbageføre sådanne transaktioner og medtage varerne som lager. 33. Spørg, om der i perioden efter balancedagen er udskrevet store kreditnotaer vedrørende indtægter, og om der er foretaget reservationer til dækning af sådanne beløb. Varelagre 34. Få lagerlisten og fastlæg, om: (a) Totalen stemmer med saldoen ifølge råbalancen, og (b) listen er opgjort på basis af en fysisk optælling af varelageret. 35. Spørg om lageroptællingsmetoden. 36. I de tilfælde, hvor lageroptællingen ikke var på balancedagen, spørg, om: (a) Et lagerkartotekssystem er i brug, og om der sker periodiske sammenholdelser mellem dette og de fysiske beholdninger, og (b) et integreret kostprissystem er i brug, og om det hidtil har givet troværdig information. 37. Drøft rettelser, som er foretaget som et resultat af den seneste lageroptælling. 38. Spørg om de procedurer, der anvendes for at styre periodeafgrænsningen og mulige lagerbevægelser. 39. Spørg om grundlaget for værdiansættelsen af hver kategori af lageret og i særdeleshed om eliminering af interne fortjenester mellem afdelinger. Spørg, om varelageret er værdiansat til den laveste værdi af kostpris- og nettorealisationsværdi. 40. Overvej kontinuiteten i anvendelsen af lagervurderingsmetoder og herunder elementer som materialer, arbejdsløn og indirekte produktionsomkostninger. 41. Sammenlign beløbene for større lagerkategorier med de tilsvarende fra tidligere perioder og med de forventede for den indeværende periode. Spørg om større bevægelser og forskelle. 42. Sammenlign lageromsætningshastigheden med tidligere perioders. 43. Spørg om den metode, der anvendes for at identificere langsomt omsættelige og ukurante varer, og om disse varer er værdiansat til nettorealisationsværdi. 13

14 44. Spørg, om noget af lageret er konsignationslager hos virksomheden, og, hvis det er tilfældet, om rettelser er foretaget for at udelukke sådanne varer fra lageropgørelsen. 45. Spørg, om lageret er pantsat, opbevaret på andre steder eller som konsignationslager hos andre, og overvej, om sådanne transaktioner er behørigt bogført. Investeringer (herunder associerede virksomheder og værdipapirer) 46. Få en opgørelse over investeringerne på balancedagen og fastlæg, om den stemmer med råbalancen. 47. Spørg om regnskabspraksis for investeringer. 48. Spørg ledelsen om værdiansættelsen af investeringer. Overvej, om der er realisationsproblemer. 49. Overvej, om der er sket en korrekt bogføring af gevinster og tab samt indtægter vedrørende investeringer. 50. Spørg om klassificering af langfristede og kortfristede investeringer. Materielle anlægsaktiver og afskrivninger 51. Få en opgørelse over de materielle anlægsaktiver udvisende kostpris og akkumulerede afskrivninger og fastslå, om den stemmer med råbalancen. 52. Spørg om regnskabspraksis for afskrivninger, og hvordan der skelnes mellem aktivering og vedligeholdelse. Overvej, om materielle anlægsaktiver har undergået en væsentlig værdiforringelse. 53. Drøft med ledelsen tilgangen og afgangen på anlægskontiene, og hvorledes gevinster og tab ved afhændelser bogføres. Spørg, om alle sådanne transaktioner er bogført. 54. Spørg om kontinuiteten i anvendelsen af afskrivningsmetoder og -procenter og sammenlign afskrivningsbeløbene med tidligere år. 55. Spørg, om de materielle anlægsaktiver er behæftede. 56. Drøft, om lejeaftaler er behandlet korrekt i regnskabet i overensstemmelse med gældende regnskabsskik. Forudbetalte omkostninger, immaterielle og andre aktiver 57. Få opgørelser, der viser arten af disse konti, og drøft værdiansættelsen deraf med ledelsen. 58. Spørg om baggrunden for bogføringen af disse konti og det afskrivningsprincip, der anvendes. 59. Sammenhold saldi på tilhørende omkostningskonti med dem fra tidligere perioder og drøft betydelige afvigelser med ledelsen. 14

15 60. Drøft klassifikationen af lang- og kortfristede konti med ledelsen. Lån 61. Få fra ledelsen en opgørelse over lån og kontroller, om totalen stemmer med råbalancen. 62. Spørg, om der er lån, hvor ledelsen ikke har overholdt lånebetingelserne, og, hvis det er tilfældet, så spørg om ledelsens tiltag, og om relevante rettelser er foretaget i regnskabet. 63. Overvej sandsynligheden af renteomkostninger i forhold til lånesaldi. 64. Spørg, om der er stillet sikkerhed for lån. 65. Spørg, om lån er klassificeret som kort- og langfristet. Varekreditorer 66. Spørg om regnskabspraksis for indregning af varekreditorer og om virksomheden er berettiget til noget nedslag i forbindelse med sådanne transaktioner. 67. Få og overvej forklaringer på væsentlige afvigelser i saldi fra tidligere perioder eller fra de forventede. 68. Få en opgørelse over varekreditorer og fastslå, om totalen stemmer med råbalancen. 69. Spørg, om saldiene er afstemt med kontoudtog fra kreditorer, og sammenhold med tidligere saldi. Sammenhold omsætningshastigheden med tidligere perioder. 70. Overvej, om der kunne være væsentlige gældsposter, der ikke var bogført. 71. Spørg, om gæld til selskabsdeltagere, ledelsen og andre nærtstående parter er vist særskilt. Skyldige omkostninger og eventualforpligtelser 72. Få en opgørelse over skyldige omkostninger og fastlæg, om totalen stemmer med råbalancen. 73. Sammenhold større saldi på de tilhørende omkostningskonti med tilsvarende saldi for tidligere perioder. 74. Spørg om godkendelser af sådanne skyldige omkostninger, betalingsbetingelser, overholdelse af betingelser, sikkerhedsstillelser og klassifikation. 75. Spørg, om hvilken metode der anvendes for at opgøre skyldige omkostninger. 76. Spørg om arten af de beløb, der er indeholdt i eventualforpligtelser og bindende aftaler. 77. Spørg, om der er aktuelle forpligtelser eller eventualforpligtelser, som ikke er vist i regnskabet. Hvis det er tilfældet, så drøft med ledelsen, om det er nødvendigt at hensætte dertil i regnskabet, eller om der skal oplyses derom i noterne til regnskabet. 15

16 Indkomst- og andre skatter 78. Spørg ledelsen, om der er begivenheder, herunder tvister med skattemyndigheder, som kunne få en væsentlig virkning på virksomhedens betalbare skatter. 79. Vurder den beregnede skat i forhold til virksomhedens indtægt for perioden. 80. Spørg ledelsen om tilstrækkeligheden af de bogførte udskudte og skyldige indkomstskatter herunder hensættelser vedrørende tidligere perioder. Efterfølgende begivenheder 81. Få fra ledelsen det sidste perioderegnskab og sammenhold det med det regnskab, der reviewes, eller med det, der omfatter tilsvarende perioder fra det tidligere år. 82. Spørg om begivenheder efter balancedagen, som kunne have en væsentlig virkning på det reviewede regnskab, og spørg især, om: (a) Betydelige forpligtelser eller usikkerheder er opstået efter balancedagen (b) betydelige ændringer i selskabskapitalen, langfristet gæld eller arbejdskapital har fundet sted, og (c) usædvanlige rettelser er foretaget i perioden efter balancedagen. Overvej behovet for rettelser eller oplysning herom i regnskabet. 83. Indhent og læs referaterne fra generalforsamlings-, bestyrelses- og andre relevante møder afholdt efter balancedagen. Retssager 84. Spørg ledelsen, om virksomheden er involveret i truende, uafsluttede eller igangværende retssager. Overvej virkningen heraf på regnskabet. Egenkapital 85. Få og overvej en opgørelse over egenkapitalbevægelserne, herunder nye kapitaltilførsler, nedsættelser og udbytter. 86. Spørg, om der er begrænsninger i anvendelsen af overført overskud eller i andre egenkapitalposter. Driften 87. Sammenhold resultaterne med tidligere perioders og de forventede for indeværende periode. Drøft betydelige afvigelser med ledelsen. 88. Drøft, om indregningen af større salg og omkostninger er sket i den rigtige periode. 89. Overvej ekstraordinære og usædvanlige poster. 16

17 90. Overvej og drøft med ledelsen sammenhængen mellem relaterede poster i resultatopgørelsen og vurder rimeligheden deraf i relation til tilsvarende sammenhænge i tidligere perioder og anden information, der er til rådighed for revisor. 17

18 Bilag 3 Eksempel på reviewerklæring uden forbehold (her illustreret for en klasse A- virksomhed) Erklæring om review af årsrapporten Til ejeren af Virksomhed ABC Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for Virksomhed ABC v/person YY for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX. Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsrapporten. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20XX samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Adresse, dato STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 18

19 Bilag 4 Eksempler på modificerede reviewerklæringer (her illustreret for en klasse A- virksomhed) Modificeret erklæring Uenighed om værdiansættelse Konklusion med forbehold Erklæring om review af årsrapporten Til ejeren af Virksomhed ABC Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for Virksomhed ABC v/personnavn YY for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX. Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsrapporten. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsrapporten. Forbehold Det er over for os oplyst, at varelageret er optaget til kostpris, hvilket overstiger nettorealisationsværdien. Ledelsens beregninger, som vi har reviewet, viser, at varelageret ville have været kr. X mindre, hvis det var optaget til nettorealisationsværdien som krævet i årsregnskabsloven, og at nettoresultatet og egenkapitalen som følge heraf ville have været kr. Y mindre end i årsrapporten. Vi tager forbehold for værdiansættelsen af varelageret. Konklusion Bortset fra virkningerne af det i forbeholdet anførte, er vi ikke ved det udførte review blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20XX samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Adresse, dato STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 19

20 Modificeret erklæring Manglende oplysninger Afkræftende konklusion Erklæring om review af årsrapporten Til ejeren af Virksomhed ABC Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for Virksomhed ABC v/personnavn YY for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX. Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om årsrapporten. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører review med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review (en gennemgang) er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsrapporten. Forbehold (Afsnit med forbehold, der redegør for uenigheden) Konklusion Som følge af det i forbeholdet anførte, er det vor opfattelse at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20XX, eller af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 20XX i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Adresse, dato STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 20

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP CVRnr. 34 49 99 18 Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 ---------------------------------------------------

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C Åparken 6 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB N PALUDANS FLAK HAVVIND I/S Museumsvej 1, Tranebjerg 835 Samsø Årsrapport 23 2. regnskabsår ÅRHUS: FREDERIKSGADE 76. 8 ÅRHUS C TLF. 86 75 74. FAX 86 75 74 1

Læs mere