ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

2 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor New York, New York USA Denne Internationale Standard om Revision (), Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning er udarbejdet af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), en uafhængig standard udstedende organisation, der indgår i International Federation of Accountants (IFAC). IAASB har til formål at udstede standarder af høj kvalitet om revision og andre erklæringer med sikkerhed samt bidrage til en større tilnærmelse af internationale og nationale standarder for på den måde at styrke kvaliteten og ensartetheden af praksis på verdensplan og styrke offentlighedens tillid til den globale revisions - og erklæringsprofession. Den originale engelsksprogede publikation kan downloades gratis fra IFAC s website: Den godkendte tekst er den engelsksprogede udgave. IFAC s mål er at tjene offentlighedens interesser, styrke regnskabsprofessionen på globalt plan og bidrage til udviklingen af en stærk international økonomi ved at etablere og fremme efterlevelsen af faglige standarder af høj kvalitet og den internationale ensretning af sådanne standarder samt udtale sig om forhold af interesse for offentligheden på områder, hvor professionens ekspertise er relevant. April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering er tilladt forudsat, at sådanne kopier skal anvendes ved undervisning eller privat og hverken sælges eller formidles, og forudsat, at hver kopi bibeholder teksten: April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Anvendes med tilladelse af IFAC. Kontakt dersom der ønskes tilladelse til at gengive, sælge eller videresende dette dokument. I andre situationer kræves IFAC s skriftlige tilladelse for at gengive, sælge, videresende eller gøre anden tilsvarende brug af dette dokument ud over, hvad loven tillader. Kontakt Denne Internationale Standard om Revision (), Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning er udgivet på engelsk af International Auditing and Assurance Standard Board i International Federation for Accountants (IFAC) i april 2009 og oversat til dansk af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og genudgivet med tilladelse fra IFAC. IFAC har overvejet processen for oversættelsen af International Standard on Auditing oversættelsen er udført i overensstemmelse med Policy Statement Policy for Translation and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkendte tekst i samtlige Internationale Standarder om Revision, der udgives af IFAC, er den originale engelske tekst. Engelsk udgave af International Standard om Revision (), Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Dansk udgave af International Standard om Revision (), Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning 2011, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Original titel: International Standard on Auditing (), Comparative Information Corresponding Figures and Comparative Financial Statements. ISBN:

3 SAMMENLIGNELIGE OPLYSNINGER SAMMENLIGNINGSTAL OG REGNSKAB (Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der begynder 15. december 2009 eller senere*) INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Indledning Omfanget af denne ISA...1 Arten af sammenlignelige oplysninger Ikrafttrædelsesdato... 4 Mål...5 Definitioner...6 Krav Revisionshandlinger Afgivelse af revisors erklæring Vejledning og andet forklarende materiale Revisionshandlinger...A1 Afgivelse af revisors erklæring...a2-a11 Bilag: Eksempel på revisors erklæringer * Ikrafttrædelse i Danmark udskudt med 12 måneder., Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning, bør læses i sammenhæng med ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision.

4 Indledning Omfanget af denne ISA 1. Denne ISA omhandler revisors ansvar for sammenlignelige oplysninger ved revision af et regnskab. Når regnskabet for den tidligere periode er revideret af en tidligere revisor eller ikke er revideret, gælder herudover kravene og vejledningen i ISA 510 1, der omhandler primobalancer. Arten af sammenlignelige oplysninger 2. Arten af de sammenlignelige oplysninger, der præsenteres i en virksomheds regnskab, afhænger af kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Der er to forskellige generelle metoder for revisors erklæringsforpligtelse vedrørende sådanne sammenlignelige oplysninger: sammenligningstal og regnskab til sammenligning. Den metode, der skal benyttes, er ofte bestemt ved lov eller øvrig regulering, men kan også være bestemt i vilkårene for opgaven. 3. De væsentlige forskelle mellem metoderne ved afgivelse af erklæring er: (a) (b) for sammenligningstal henviser revisors konklusion om regnskabet alene til den aktuelle periode, hvorimod for regnskab til sammenligning henviser revisors konklusion til hver periode, der er præsenteret et regnskab for. Denne ISA behandler krav til revisors erklæringsafgivelse særskilt for hver metode. Ikrafttrædelsesdato 4. Denne ISA træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der begynder 15. december 2009 eller senere. Mål 5. Det er revisors mål: (a) (b) Definitioner at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, om de sammenlignelige oplysninger, der er medtaget i regnskabet, i alle væsentlige henseender er blevet præsenteret i overensstemmelse med kravene for sammenlignelige oplysninger i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, og at afgive erklæring i overensstemmelse med revisors erklæringsforpligtelse. 6. I ISA erne forstås ved: (a) (b) sammenlignelige oplysninger de beløb og oplysninger, der er indeholdt i regnskabet vedrørende en eller flere tidligere perioder i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme sammenligningstal sammenlignelige oplysninger, hvor beløb og andre oplysninger for den tidligere periode er medtaget som en integreret del af den aktuelle periodes regnskab, og som kun er beregnet på at blive læst i forbindelse med de beløb og andre oplysninger, der vedrører den aktuelle periode (henvist til som "den aktuelle periodes tal"). Specifikationsgraden i de 1 ISA 510, Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer. Side 1

5 Krav (c) tilsvarende beløb og oplysninger afhænger primært af relevansen for den aktuelle periodes tal regnskab til sammenligning sammenlignelige oplysninger, hvor beløb og andre oplysninger for den tidligere periode er medtaget til sammenligning med regnskabet for den aktuelle periode, men som der er henvist til i revisors konklusion, hvis de er revideret. Informationsniveauet i regnskaber til sammenligning svarer til informationsniveauet i den aktuelle periodes regnskab. Ved brugen af denne ISA skal henvisninger til tidligere periode læses som "tidligere perioder", når de sammenlignelige oplysninger indeholder beløb og oplysninger for mere end en periode. Revisionshandlinger 7. Revisor skal fastslå, om regnskabet indeholder de sammenlignelige oplysninger, som den relevante regnskabsmæssige begrebsramme kræver, og om sådanne oplysninger er passende klassificeret. Til dette formål skal revisor vurdere: (a) (b) om de sammenlignelige oplysninger stemmer med de beløb og andre oplysninger, som blev præsenteret i den tidligere periode, eller er blevet rettet, når dette er passende, og om den anvendte regnskabspraksis, der afspejles i de sammenlignelige oplysninger, er i overensstemmelse med den, der anvendes i den aktuelle periode, eller, hvis der har været ændringer i anvendt regnskabspraksis, om disse ændringer er blevet behørigt regnskabsmæssigt behandlet og passende præsenteret og oplyst. 8. Hvis revisor under udførelsen af revisionen af den aktuelle periode bliver opmærksom på en mulig væsentlig fejlinformation i de sammenlignelige oplysninger, skal revisor udføre de yderligere revisionshandlinger, der efter omstændighederne er nødvendige for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at afgøre, om der foreligger en væsentlig fejlinformation. Hvis revisor har revideret den tidligere periodes regnskab, skal revisor herudover følge de relevante krav i ISA Hvis den tidligere periodes regnskab er korrigeret, skal revisor fastslå, om de sammenlignelige oplysninger stemmer med det korrigerede regnskab. 9. Revisor skal i henhold til ISA anmode om skriftlige udtalelser for alle de perioder, der henvises til i revisors konklusion. Revisor skal endvidere indhente en specifik skriftlig udtalelse om enhver rettelse, der er foretaget for at korrigere en væsentlig fejlinformation i en tidligere periodes regnskab, og som påvirker de sammenlignelige oplysninger (jf. afsnit A1). Afgivelse af revisors erklæring Sammenligningstal 2 ISA 560, Efterfølgende begivenheder, afsnit ISA 580, Skriftlige udtalelser, afsnit 14. Side 2

6 10. Når der præsenteres sammenligningstal, skal revisors konklusion ikke henvise til sammenligningstallene bortset fra under de omstændigheder, der er beskrevet i afsnit 11,12 og 14 (jf. afsnit A2). 11. Hvis revisors erklæring på den tidligere periode indeholdt en konklusion med forbehold, en manglende konklusion eller en afkræftende konklusion, og forholdet, som var årsag til modifikationen, er uafklaret, skal revisor modificere revisors konklusion på den aktuelle periodes regnskab. I afsnittet Grundlag for modifikation i revisors erklæring skal revisor enten: (a) (b) henvise til både den aktuelle periodes tal og sammenligningstallene i beskrivelsen af det forhold, der er årsag til modifikationen, når virkningerne eller de mulige virkninger af forholdet for den aktuelle periodes tal er væsentlig, eller i andre tilfælde forklare, at revisionskonklusionen er blevet modificeret på grund af indvirkningerne eller de mulige indvirkninger af det uafklarede forhold for sammenligneligheden mellem den aktuelle periodes tal og sammenligningstallene (jf. afsnit A3-A5). 12. Hvis revisor opnår revisionsbevis for, at der foreligger en væsentlig fejlinformation i den tidligere periodes regnskab, som tidligere er blevet forsynet med en umodificeret konklusion, og sammenligningstallene ikke er rettet behørigt, eller passende oplysninger ikke er givet, skal revisor udtrykke en konklusion med forbehold eller en afkræftende konklusion i revisors erklæring på den aktuelle periodes regnskab modificeret med hensyn til de heri indeholdte sammenligningstal (jf. afsnit A6). Tidligere periodes regnskab revideret af en tidligere revisor 13. Hvis den tidligere periodes regnskab er revideret af en tidligere revisor, og det ved lov eller øvrig regulering ikke er forbudt revisor at henvise til den tidligere revisors erklæring om sammenligningstallene, og revisor beslutter sig for at gøre dette, skal revisor i et afsnit om andre forhold i revisors erklæring anføre: (a) (b) (c) at regnskabet for den tidligere periode er revideret af den tidligere revisor hvilken type konklusion, den tidligere revisor udtrykte, og, hvis konklusionen var modificeret, årsagerne hertil, og datoen på denne erklæring (jf. afsnit A7). Tidligere periodes regnskab ikke revideret 14. Hvis den tidligere periodes regnskab ikke er revideret, skal revisor i en supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen i revisors erklæring anføre, at sammenligningstallene ikke er revideret. En sådan tilføjelse friholder dog ikke revisor for kravet om at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at primobalancerne ikke indeholder fejlinformation, der påvirker den aktuelle periodes regnskab væsentligt 4. Regnskab til sammenligning 4 ISA 510, Førstegangsrevisionsopgaver primobalancer, afsnit 6. Side 3

7 15. Når der præsenteres regnskaber til sammenligning, skal revisors konklusion henvise til hver enkelt periode, som der præsenteres regnskab for, og hvorom der udtrykkes en revisionskonklusion (jf. afsnit A8-A9). 16. Når revisor afgiver erklæring på tidligere periodes regnskab i forbindelse med den aktuelle periodes revision, og hvis revisors konklusion på sådan et tidligere periodes regnskab er forskellig fra den konklusion, revisor tidligere udtrykte, skal revisor i overensstemmelse med ISA 706 oplyse de væsentligste årsager til den ændrede konklusion i en supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen 5 (jf. afsnit A10). Tidligere periodes regnskab revideret af en tidligere revisor 17. Hvis regnskabet for en tidligere periode er revideret af en tidligere revisor, skal revisor udover at udtrykke en konklusion om den aktuelle periodes regnskab i en supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen anføre: (a) (b) (c) at regnskabet for den tidligere periode er revideret af en tidligere revisor typen af konklusion, den tidligere revisor har udtrykt, og, hvis den var modificeret, årsagerne dertil, og datoen på denne erklæring, medmindre den tidligere revisors erklæring på regnskabet for den tidligere periode afgives på ny sammen med regnskabet. 18. Hvis revisor konkluderer, at der er en væsentlig fejlinformation, der påvirker den tidligere periodes regnskab, om hvilket den tidligere revisor har afgivet en erklæring uden modifikation, skal revisor underrette det rette niveau i den daglige ledelse og, medmindre alle medlemmer af den øverste ledelse er involveret i den daglige ledelse af virksomheden 6, den øverste ledelse om fejlinformationen og anmode om, at den tidligere revisor informeres. Hvis den tidligere periodes regnskab ændres, og den tidligere revisor er indforstået med at afgive en ny revisorerklæring på det ændrede regnskab for den tidligere periode, skal revisor kun afgive erklæring for den aktuelle periode (jf. afsnit A11). Tidligere periodes regnskab ikke revideret 19. Hvis den tidligere periodes regnskab ikke er revideret, skal revisor i et afsnit om andre forhold anføre, at regnskabet til sammenligning ikke er revideret. En sådan tilføjelse friholder dog ikke revisor for kravet om at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at primobalancerne ikke indeholder fejlinformation, der påvirker den aktuelle periodes regnskab væsentligt 7. *** Vejledning og andet forklarende materiale Revisionshandlinger Skriftlige udtalelser (jf. afsnit 9) 5 ISA 706, Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit 8. 6 ISA 260, Kommunikation med den øverste ledelse, afsnit ISA 510, Førstegangsrevisionsopgaver primobalancer, afsnit 6. Side 4

8 A1. Ved regnskaber til sammenligning anmodes der om skriftlige udtalelser for alle perioder, som der henvises til i revisors konklusion, idet der er behov for, at den daglige ledelse på ny bekræfter, at de skriftlige udtalelser, som den tidligere afgav med hensyn til den tidligere periode, stadig er korrekte. Ved sammenligningstal anmodes der kun om skriftlige udtalelser for den aktuelle periodes regnskab, da revisors konklusion vedrører det regnskab, der inkluderer sammenligningstallene. Revisor indhenter dog en specifik skriftlig udtalelse vedrørende eventuelle rettelser, der er foretaget for at korrigere en væsentlig fejlinformation i den tidligere periodes regnskab, og som påvirker de sammenlignelige oplysninger. Afgivelse af revisors erklæring Sammenligningstal Ingen henvisning i revisors konklusion (jf. afsnit 10) A2. Revisors konklusion henviser ikke til sammenligningstallene, da revisors konklusion vedrører den aktuelle periodes regnskab som helhed, inklusive sammenligningstallene. Modifikation i revisors erklæring om den tidligere periode er uafklaret (jf. afsnit 11) A3. Når den tidligere afgivne revisors erklæring om den tidligere periode indeholdt en konklusion med forbehold, en manglende konklusion eller en afkræftende konklusion, og forholdet, som gav anledning til den modificerede konklusion, er afklaret og behørigt regnskabsmæssigt behandlet eller oplyst i regnskabet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, er det ikke nødvendigt, at der i revisors erklæring for den aktuelle periodes henvises til den tidligere modifikation. A4. Hvis revisors konklusion om den tidligere periode var modificeret, er det uafklarede forhold, der gav anledning til modifikationen, muligvis ikke relevant for den aktuelle periodes tal. Ikke desto mindre kan det være nødvendigt at afgive en konklusion med forbehold, en manglende konklusion eller en afkræftende konklusion på den aktuelle periodes regnskab på grund af de indvirkninger, eller mulige indvirkninger, som det uafklarede forhold kan have for sammenligneligheden mellem de aktuelle tal og sammenligningstallene. A5. Eksempel 1 og 2 i bilaget indeholder eksempler på revisors erklæring i tilfælde af, at revisors erklæring for den tidligere periode indeholdt en modificeret konklusion, og det forhold, der gav anledning til modifikationen, er uafklaret. Fejlinformation i tidligere periodes regnskab (jf. afsnit 12) A6. Når den tidligere periodes regnskab, som indeholder fejlinformation, ikke er blevet rettet, og der ikke er afgivet en ny revisor erklæring, men sammenligningstallene er behørigt rettet, eller der er givet passende oplysninger i den aktuelle periodes regnskab, kan revisors erklæring indeholde en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet, der beskriver omstændighederne, og som, hvor det er relevant, henviser til oplysninger, der udtømmende beskriver det forhold, der foreligger i regnskabet (se ISA 706). Tidligere periodes regnskab revideret af en tidligere revisor (jf. afsnit 13) A7. Eksempel 3 i bilaget indeholder et eksempel på revisors erklæring i tilfælde af, at den tidligere periodes regnskab er revideret af en tidligere revisor, og det ved lov eller Side 5

9 øvrig regulering ikke er forbudt revisor at henvise til den tidligere revisors erklæring vedrørende sammenligningstallene. Regnskab til sammenligning Henvisning i revisors konklusion (jf. afsnit 15) A8. Da revisors erklæring på et regnskab til sammenligning gælder for regnskabet for hver af de præsenterede perioder, kan revisor udtrykke en konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion eller medtage en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskab om en eller flere perioder, og samtidig udtrykke en anderledes revisions konklusion om regnskabet for den anden periode. A9. Eksempel 4 i bilaget er et eksempel på revisors erklæring, hvor revisor skal afgive erklæring på både den aktuelle og den tidligere periodes regnskab i forbindelse med det aktuelle års revision, og hvor den tidligere periode indeholdt en modificeret konklusion samt hvor forholdet, der gav anledning til modifikationen, ikke er afklaret. Konklusion på tidligere periodes regnskab afviger fra den tidligere konklusion (jf. afsnit 16) A10. Når revisor afgiver erklæring på den tidligere periodes regnskab i forbindelse med den aktuelle periodes revision, kan den konklusion, der udtrykkes om den tidligere periodes regnskab være forskellig fra den konklusion, der tidligere blev udtrykt, hvis revisor under revisionen af den aktuelle periode bliver opmærksom på forhold eller begivenheder, som påvirker den tidligere periodes regnskab væsentligt. Revisor kan i nogle jurisdiktioner have yderligere erklæringsforpligtelser, der er udformet med det formål fremover at forhindre tilliden til revisors tidligere afgivne erklæring på tidligere periodes regnskab. Tidligere periodes regnskab revideret af en tidligere revisor (jf. afsnit 18) A11. Den tidligere revisor er måske ikke i stand til eller ikke villig til på ny at afgive en revisorerklæring på den tidligere periodes regnskab. I en supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen i revisors erklæring kan det anføres, at den tidligere revisor afgav erklæring på den tidligere periodes regnskab, før det blev rettet. Hvis der er tale om revision, og revisor opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at være overbevist om, at rettelsen er passende, kan revisors erklæring desuden indeholde følgende afsnit: Vi har som led i vores revision af regnskabet for 20X2 også revideret de rettelser, der er omtalt i note X, som blev foretaget for at korrigere regnskabet for 20X1. Efter vores opfattelse er disse rettelser passende og er behørigt gennemført. Vi har ikke fået til opgave at revidere, reviewe, eller udføre andre handlinger vedrørende selskabets regnskab for 20X1 ud over dem, der vedrørte rettelserne, og udtrykker derfor ingen konklusion eller anden form for sikkerhed om selskabets regnskab for 20X1 som helhed. Side 6

10 Eksempler på revisors erklæringer Eksempel 1 - Sammenligningstal (jf. afsnit A5) Eksempel på erklæring under de omstændigheder, der er omtalt i afsnit 11(a): revisorerklæring om den tidligere periode indeholdt et forbehold forholdet som var årsag til modifikationen, er uafklaret Bilag indvirkningerne eller de mulige indvirkninger af forholdet på den aktuelle periodes tal er væsentlig og kræver en modifikation til revisors konklusion vedrørende den aktuelle periodes tal. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING [Passende adressat] Erklæring på regnskabet 8 Vi har revideret medfølgende regnskab for ABC Selskab, der omfatter balancen pr. 31. december 20X1,samt resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 20X1 samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger. Ledelsens 9 ansvar for regnskabet Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards 10, og for sådan intern kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om dette regnskab på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede 11, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten 8 Undertitlen Erklæring på regnskabet, er ikke nødvendig, hvis den anden undertitel, Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering, ikke er relevant. 9 Eller et andet udtryk, der er passende inden for lovgivningen i den bestemte jurisdiktion. 10 Hvor ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et regnskab, der giver et retvisende billede, kan sætningen også formuleres således: Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, og for sådan.. 11 I situationen som beskrevet i note 10, kan sætningen formuleres således: Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et revisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Side 7

11 af virksomhedens interne kontrol 12. En revision omfatter endvidere vurdering af om den regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at give et grundlag for vores revisionskonklusion med forbehold. Grundlag for konklusion med forbehold Som redegjort for i note X, er der ikke foretaget afskrivninger i regnskabet, hvilket er en afvigelse fra International Financial Reporting Standards. Forholdet kan henføres til en beslutning, der blev truffet af ledelsen i starten af forrige regnskabsår, og som medførte, at vi modificerede vores revisionskonklusion om regnskabet for det pågældende år. Baseret på en lineær afskrivningsmetode og en afskrivningsprocent på 5 % p.a. for bygninger og 20 % p.a. for maskiner, skulle årets tab være forøget med xxx kr. i 20X1, bygninger, produktionsanlæg og maskiner skulle være nedbragt med akkumulerede afskrivninger på henholdsvis xxx kr, i 20X1 og xxx kr. i 20X0 og overført underskud skulle være forøget med xxx kr i 20X1 og xxx kr. i 20X0. Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at regnskabet bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede* (eller giver et retvisende billede) af ABC Selskabs finansielle stilling pr. 31. december 20XI samt af selskabets finansielle resultat og pengestrømme for regnskabsåret 20XI i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering [Form og indhold af dette afsnit i revisors erklæring vil variere afhængig af arten af revisors øvrige erklæringsforpligtelser.] [Revisors underskrift] [Dato på revisors erklæring ] [Revisors adresse] * Oversættelse af "present fairly in all material respects" kan efter dansk lovgivning og praksis ikke anvendes som et gyldigt alternativ til " giver et retvisende billede". 12 I situationer, hvor revisor også har ansvar for at udtrykke en konklusion om effektiviteten af intern kontrol sammen med revisionen af regnskabet, vil sætningen blive formuleret således: "Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne." I situationen som beskrevet i note 10 kan sætningen formuleres således: "Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne." Side 8

12 Eksempel 2 - Sammenligningstal (jf. afsnit A5) Eksempel på erklæring under de omstændigheder, der er omtalt i afsnit 11(b): revisors erklæring om den tidligere periode indeholdt et forbehold forholdet som gav anledning til modifikationen, er uafklaret indvirkningerne eller de mulige indvirkninger af forholdet på den aktuelle periodes tal er uvæsentlige, men kræver en modifikation til revisors konklusion på grund af det uafklarede forholds indvirkninger eller mulige indvirkninger på sammenligneligheden mellem den aktuelle periodes tal og sammenligningstallene DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING [Passende adressat] Erklæring på regnskabet 13 Vi har revideret medfølgende regnskab for ABC Selskab, der omfatter balancen pr. 31. december 20X1 samt resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 20X1, samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger. Ledelsens 14 ansvar for regnskabet Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards 15, og for sådan intern kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om dette regnskab på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede 16, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 13 Undertitlen Erklæring på regnskabet, er ikke nødvendig, hvis den anden undertitel, Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering, ikke er relevant. 14 Eller et andet udtryk, der er passende inden for lovgivningen i den bestemte jurisdiktion. 15 Hvor ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et regnskab, der giver et retvisende billede, kan sætningen også formuleres således: Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, og for sådan.. 16 I situationen som beskrevet i note 15, kan sætningen formuleres således: Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, med Side 9

13 omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol 17. En revision omfatter endvidere vurdering af om den regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at give et grundlag for vores revisionskonklusion med forbehold. Grundlag for konklusion med forbehold Vi blev valgt som revisorer for selskabet i løbet af 20X0 og var derfor ikke i stand til at observere optællingen af de fysiske lagerbeholdninger, der fandt sted i begyndelsen af denne periode eller på anden vis været i stand til at overbevise os om størrelse af lagerbeholdningerne. Da varelageret ved regnskabsårets begyndelse påvirker opgørelsen af det finansielle resultat, var vi ikke i stand til at afgøre, om det ville være nødvendigt at regulere det finansielle resultat og egenkapitalen ved regnskabsårets begyndelse. Der var derfor modifikationer til vores revisionskonklusion om regnskabet for regnskabsåret 20X0. Vores revisionskonklusion om indeværende periodes regnskab er også modificeret som følge af dette forholds mulige indvirkning på sammenligneligheden mellem indeværende periodes tal og sammenligningstallene. Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at regnskabet bortset fra de mulige indvirkninger på sammenligningstallene af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede* (eller giver et retvisende billede) af ABC Selskabs finansielle stilling pr. 31. december 20XI samt af selskabets finansielle resultat og pengestrømme for regnskabsåret 20XI i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering [Form og indhold af dette afsnit i revisors erklæring vil variere afhængig af arten af revisors øvrige erklæringsforpligtelser.] [Revisors underskrift] [Dato på revisors erklæring. ] [Revisors adresse] * Oversættelse af "present fairly in all material respects" kan efter dansk lovgivning og praksis ikke anvendes som et gyldigt alternativ til " giver et retvisende billede". henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 17 I situationer, hvor revisor også har ansvaret for at udtrykke en konklusion om effektiviteten af intern kontrol sammen med revisionen af regnskabet, vil sætningen blive formuleret således: "Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne." I situationen som beskrevet i note 15, kan sætningen formuleres således: Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. Side 10

14 Eksempel 3 - Sammenligningstal (jf. afsnit A7) Eksempel på erklæring under de omstændigheder, der er omtalt i afsnit 13: den tidligere periodes regnskab blev revideret af en tidligere revisor det er ifølge lov eller øvrig regulering tilladt revisor at henvise til den tidligere revisors erklæring om sammenligningstallene, og revisor beslutter sig for at gøre dette. det er ifølge lov eller øvrig regulering tilladt revisor at henvise til den tidligere revisors erklæring om sammenligningstallene, og revisor beslutter sig for at gøre dette. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING [Passende adressat] Erklæring på regnskabet 18 Vi har revideret medfølgende regnskab for ABC Selskab, der omfatter balancen pr. 31. december 20X1samt resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 20X1, samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger. Ledelsens 19 ansvar for regnskabet Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards 20, og for sådan intern kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om dette regnskab på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision.. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede 21, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten 18 Undertitlen Erklæring på regnskabet, er ikke nødvendig, hvis den anden undertitel, Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering, ikke er relevant. 19 Eller et andet udtryk, der er passende inden for lovgivningen i den bestemte jurisdiktion. 20 Hvor ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et regnskab, der giver et retvisende billede, kan sætningen også formuleres således: Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, og for sådan.. 21 I situationen som beskrevet i note 20, kan sætningen formuleres således: Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Side 11

15 af virksomhedens interne kontrol 22. En revision omfatter endvidere vurdering af om den regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at give et grundlag for vores revisionskonklusion med forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede (eller giver et retvisende billede) af ABC Selskabs finansielle stilling pr. 31. december 20XI samt af selskabets finansielle resultat og pengestrømme for regnskabsåret 20X1, i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen Regnskabet for ABC Selskab for regnskabsåret 20X0 blev revideret af en anden revisor der den 31. marts udtrykte en konklusion uden modifikationer om dette regnskab Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering [Form og indhold af dette afsnit i revisors erklæring vil variere afhængig af arten af revisors øvrige erklæringsforpligtelser.] [Revisors underskrift] [Dato på revisors erklæring. ] [Revisors adresse] * Oversættelse af "present fairly in all material respects" kan efter dansk lovgivning og praksis ikke anvendes som et gyldigt alternativ til " giver et retvisende billede". 22 I situationer, hvor revisor også har ansvar for at udtrykke en konklusion om effektiviteten af intern kontrol sammen med revisionen af regnskabet, vil sætningen blive formuleret således: "Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne.". I situationen som beskrevet i note 20, kan sætningen formuleres således: Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. Side 12

16 Eksempel 4 - Regnskab til sammenligning (jf. afsnit A9) Eksempel på erklæring under de omstændigheder, der er omtalt i afsnit 15: revisor skal afgive erklæring om både den aktuelle periodes regnskab og den tidligere periodes regnskab i forbindelse med det aktuelle års revision revisors erklæring for den tidligere periode, som tidligere er afgivet indeholdt et forbehold det forhold, som gav anledning til modifikationen, er uafklaret indvirkningerne eller de mulige indvirkninger af forholdet på for den aktuelle periodes tal er væsentlige for både den aktuelle periodes regnskab og tidligere periodes regnskab og kræver en modifikation til revisors konklusion. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING [Passende adressat] Erklæring på regnskaberne 23 Vi har revideret medfølgende regnskaber for ABC Selskab, der omfatter balancen pr. 31. december 20X1 og 31. december 20X0 samt egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse for regnskabsårene 20X1 og 20x0 samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger. Ledelsens 24 ansvar for regnskaberne Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af disse regnskaber, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards 25, og for sådan intern kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde regnskaber, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om disse regnskaber på grundlag af vores revisioner. Vi har udført vores revisioner i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskaberne er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af regnskaberne, der giver et retvisende billede 26(26), med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 23 Undertitlen Erklæring på regnskabet, er ikke nødvendig, hvis den anden undertitel, Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering, ikke er relevant. 24 Eller et andet udtryk, der er passende inden for lovgivningen i den bestemte jurisdiktion. 25 Hvor ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et regnskab, der giver et retvisende billede, kan sætningen også formuleres således: Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, og for sådan.. 26 I situationen som beskrevet i note 25 kan sætningen formuleres således: Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik Side 13

17 omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol 27. En revision omfatter endvidere vurdering af om den regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at give et grundlag for vores revisionskonklusion med forbehold. Grundlag for konklusion med forbehold Som redegjort for i note X, er der ikke foretaget afskrivninger i regnskabet, hvilket er en afvigelse fra International Financial Reporting Standards. Baseret på en lineær afskrivningsmetode og en afskrivningsprocent på 5 % p.a. for bygninger og 20 % p.a. for maskiner, skulle årets tab være forøget med xxx kr. i 20X1 og xxx kr. i 20X0, bygninger, produktionsanlæg og maskiner skulle være nedbragt med akkumulerede afskrivninger på xxx kr. i 20X1 og xxx kr. i 20X0 og overført underskud skulle være forøget med xxx kr. i 20X1 og xxx kr. i 20x0 Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at regnskaberne bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede* (eller giver et retvisende billede) af ABC Selskabs finansielle stilling pr. 31. december 20XI og pr. 31. december 20X0 samt af selskabets finansielle resultat og pengestrømme for regnskabsåret 20XI og 20X0 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering [Form og indhold af dette afsnit i revisors erklæring vil variere afhængig af arten af revisors øvrige erklæringsforpligtelser.] [Revisors underskrift] [Dato på revisors erklæring] [Revisors adresse] * Oversættelse af "present fairly in all material respects" kan efter dansk lovgivning og praksis ikke anvendes som et gyldigt alternativ til " giver et retvisende billede". på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.. 27 I situationer, hvor revisor også har ansvar for at udtrykke en konklusion om effektiviteten af intern kontrol sammen med revisionen af regnskabet, vil sætningen blive formuleret således: "Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne.". I situationen som beskrevet i note 25 kan sætningen formuleres således: Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. Side 14

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

ISA 580 Skriftlige udtalelser

ISA 580 Skriftlige udtalelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISA 505 Eksterne bekræftelser

ISA 505 Eksterne bekræftelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Eksterne bekræftelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

ISA 570 Fortsat drift (Going concern)

ISA 570 Fortsat drift (Going concern) International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Fortsat drift (Going concern) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revision ved brug af stikprøver Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation med den øverste ledelse Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing Udover ændri and Assurance Standards Board ISAE 3400 DK Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND ------------------------------------------------------------------- Bredgade 30, 1., 7400 Herning ------------------------------------- Foreningsregnskab for året

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Årsrapport for u-landsnyt.dk

Årsrapport for u-landsnyt.dk Registreret Revisor Søren Øst Hansen Butterup byvej 4, 4420 Regstrup. Tlf 5947 2196 Årsrapport for u-landsnyt.dk 2012 CVR. Nr. 32 72 59 45 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Endelig udgave April, December 2015 ISA 720 International standard om revision Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Aalborg Syd

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent CK Kronborg CVR-nr. 32 11 76 51 Årsregnskab for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN Årsrapport 2015 Skole og Forældre, København, Engelstedgade 52, 2100 København Ø CVR.nr. 30966120 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere