ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

2 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor New York, New York USA Denne Internationale Standard om beslægtede opgaver (), Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er baseret på ISRS 4410 Engagements to Compile Financial Statements (Previously ISA 930), som er udgivet på engelsk af International Auditing and Assurance Standard Board i International Federation for Accountants (IFAC) i Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, 2010 Edition Part II. Standarden er oversat til dansk af FSR danske revisorer og genudgivet i 2012 med tilladelse fra IFAC. Engelsk udgave af International Standard on Related Services (ISRS 4410), Engagements to Compile Financial Statements 2010, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Dansk udgave af den Internationale Standard om beslægtede opgaver (), Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 2012, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er tidligere udsendt af FSR under benævnelsen RS 4410, Assistance med regnskabsopstilling. I forhold til RS 4410, som blev udsendt af FSR s Revisionstekniske Udvalg i marts 2003 (redaktionelt ændret januar 2005), er der, udover ændringen af standardens navn og heraf følgende konsekvensrettelser, foretaget mindre ændringer til de danske tilpasninger, således at de afspejler yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er indarbejdet i kursiv som en integreret del af den danske oversættelse af ISRS Ikrafttrædelse den ændrede benævnelse af standarden træder i kraft med virkning for erklæringer der afgives 1. juli 2012 og senere.

3 Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning Indholdsfortegnelse Afsnit Indledning Målet med en assistanceopgave Almindelige principper for en assistanceopgave Fastlæggelse af aftaleindholdet Planlægning... 9 Dokumentation Arbejdshandlinger Erklæringsafgivelse ved assistanceopgaver Bilag 1: Eksempel på et aftalebrev om en assistanceopgave Bilag 2: Eksempler på erklæringer om assistanceopgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, bør læses i sammenhæng med "Forord til de internationale standarder om kvalitetsstyring, revision, review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver, som fastlægger anvendelsen og rækkevidden af ISRS erne. Retningslinier for revisorers etiske adfærd (Etiske regler for revisorer) udarbejdes efter FSR danske revisorers vedtægter og er en oversættelse af IFACs Code of Ethics for Professional Accountants. De mere restriktive regler, der på enkelte områder følger af dansk revisorlovgivning, er indarbejdet i de Etiske regler for revisorer. Som følge heraf henvises der generelt til Etiske regler for revisorer, hvor den internationale standard henviser til IFACs Code of Ethics. 1

4 Indledning 1. Formålet med denne ISRS er at opstille standarder for og give vejledning om revisors professionelle ansvar, når revisor påtager sig en opgave om at udføre assistance med regnskabsopstilling (i nærværende ISRS benævnt en assistanceopgave), samt om form og indhold af den erklæring, som revisor afgiver i forbindelse med en sådan assistanceopgave. 2. Denne ISRS retter sig mod assistance med regnskabsopstilling. Den anvendes også, hvor det er praktisk muligt, ved opgaver om assistance med ikke-regnskabsmæssige oplysninger under forudsætning af, at revisor har tilstrækkeligt kendskab til det pågældende område. Opgaver om at yde begrænset hjælp til en klient ved udarbejdelsen af regnskabet (for eksempel i forbindelse med fastlæggelsen af en passende regnskabspraksis) er ikke en assistanceopgave efter denne ISRS. Målet med en assistanceopgave 3. Målet med en assistanceopgave er, at revisor anvender regnskabsmæssig ekspertise i modsætning til revisionsekspertise til at indsamle, klassificere og summere regnskabsmæssige oplysninger. Assistanceopgaven består normalt i at sammenfatte detaljerede data til en overskuelig og forståelig form uden at teste de udsagn, der ligger bag disse oplysninger. Handlingerne er ikke udformet til at give og giver derfor ikke revisor mulighed for at udtrykke nogen form for sikkerhed om de regnskabsmæssige oplysninger. Brugerne af de opstillede regnskabsmæssige oplysninger har dog en vis fordel af revisors involvering, idet assistancen er udført med faglig kompetence og fornøden omhu. 4. En assistanceopgave omfatter normalt udarbejdelsen af et partielt eller fuldstændigt regnskab, men kan også omfatte indsamling, klassifikation og summation af andre regnskabsmæssige oplysninger. Almindelige principper for en assistanceopgave 5. Revisor skal overholde Etiske regler for revisorer. De etiske principper, som omhandler revisors professionelle ansvar for denne slags opgaver, er: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Integritet objektivitet faglig kompetence og fornøden omhu fortrolighed professionel adfærd og anvendelse af tekniske standarder. Uafhængighed er ikke et krav for opgaver om assistance med regnskabsopstilling. Hvis revisor ikke er uafhængig skal dette fremgå af erklæringen om de faktiske resultater. 6. I alle tilfælde, hvor revisors navn associeres med regnskabsmæssige oplysninger, der har været underkastet assistance, skal revisor afgive en erklæring. Fastlæggelse af aftaleindholdet 7. Revisor skal sikre sig, at der mellem klienten og revisor er en klar indbyrdes forståelse om indholdet af opgaven. Forhold, der skal overvejes, omfatter: 2

5 Opgavens art, herunder den kendsgerning, at der hverken udføres en revision eller et review, og at der derfor ikke vil blive udtrykt nogen sikkerhed den kendsgerning, at opgaven ikke kan påregnes at afsløre fejl, ulovligheder eller andre uregelmæssigheder, for eksempel bedrageri eller besvigelser, som måtte forekomme arten af de oplysninger, som klienten skal afgive den kendsgerning, at ledelsen er ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de til revisor afgivne oplysninger og for fuldstændigheden og nøjagtigheden af de opstillede regnskabsmæssige oplysninger det regnskabsgrundlag, som de regnskabsmæssige oplysninger skal opstilles efter, og det faktum, at regnskabsgrundlaget og enhver kendt afvigelse derfra vil blive oplyst den forventede anvendelse og distribution af oplysningerne, når de er opstillet den erklæring, der skal afgives om de opstillede regnskabsmæssige oplysninger, når revisors navn skal fremgå deraf. 8. Et aftalebrev er en hjælp ved planlægningen af assistancen. Det er i såvel revisors som virksomhedens interesse, at revisor sender et aftalebrev, der dokumenterer hovedbetingelserne i aftalen. Et aftalebrev bekræfter revisors accept af at have påtaget sig opgaven og hjælper til at forhindre misforståelser omkring sådanne forhold som målet med og omfanget af opgaven, udstrækningen af revisors ansvar og formen af de erklæringer, der skal afgives. Et eksempel på et aftalebrev for en assistanceopgave er vist i bilag 1 til denne ISRS. Planlægning 9. Revisor skal planlægge arbejdet på en sådan måde, at opgaven kan udføres effektivt. Dokumentation 10. Revisor skal dokumentere forhold, der understøtter, at opgaven blev udført i overensstemmelse med denne ISRS og aftalen. Arbejdshandlinger 11. Revisor skal opnå en generel viden om virksomheden og dens aktiviteter og skal kende til regnskabspraksis i den branche, virksomheden arbejder i, og til form og indhold af de regnskabsmæssige oplysninger, der passer til situationen. 12. For at opstille regnskabsmæssige oplysninger kræves det, at revisor har en generel forståelse af arten af virksomhedens forretningsmæssige transaktioner, af dens regnskabssystemer og af det regnskabsmæssige grundlag for præsentationen af de regnskabsmæssige oplysninger. Revisor får normalt kendskab til disse forhold gennem erfaring med virksomheden eller ved forespørgsler hos virksomhedens ansatte. 13. Bortset fra, hvad der fremgår af denne ISRS, skal revisor normalt ikke: (a) (b) Foretage forespørgsler hos ledelsen for at vurdere troværdigheden og fuldstændigheden af de afgivne oplysninger vurdere interne kontroller 3

6 (c) (d) efterprøve forhold, eller efterprøve forklaringer. 14. Hvis revisor bliver klar over, at oplysninger fra ledelsen er forkerte, ufuldstændige eller på anden måde utilfredsstillende, skal revisor overveje at udføre ovennævnte handlinger og bede ledelsen om yderligere oplysninger. Hvis ledelsen afviser at give yderligere oplysninger, skal revisor trække sig fra opgaven og meddele virksomheden begrundelserne herfor. 15. Revisor skal gennemlæse de opstillede oplysninger og overveje, om de ser ud til at være dækkende og uden åbenlys væsentlig fejlinformation. I denne forbindelse omfatter fejlinformation: Fejl i anvendelsen af den anførte regnskabsmæssige begrebsramme manglende oplysning om den regnskabsmæssige begrebsramme eller om enhver kendt afvigelse derfra manglende oplysning om ethvert andet væsentligt forhold, som revisor er blevet opmærksom på. Den anførte regnskabsmæssige begrebsramme og enhver kendt afvigelse derfra skal oplyses som en del af de regnskabsmæssige oplysninger, selv om det ikke er krævet at kvantificere virkningerne. 16. Hvis revisor bliver opmærksom på væsentlig fejlinformation, skal revisor forsøge at blive enig med virksomheden om de nødvendige rettelser eller tilføjelser. Hvis ikke sådanne rettelser eller tilføjelser bliver foretaget i de regnskabsmæssige oplysninger, skal revisor trække sig fra opgaven. Ledelsens ansvar 17. Revisor skal modtage ledelsens bekræftelse af dens ansvar for den passende præsentation af de regnskabsmæssige oplysninger og af dens godkendelse af de regnskabsmæssige oplysninger. En sådan bekræftelse kan afgives i form af ledelseserklæringer, som dækker nøjagtigheden og fuldstændigheden af de underliggende regnskabsdata og den fuldstændige oplysning om alle væsentlige og relevante forhold til revisor. Erklæringsafgivelse ved assistanceopgaver 18. Erklæringer ved assistanceopgaver skal indeholde 1 følgende: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Overskrift adressat en omtale af, at opgaven blev udført i overensstemmelse med denne ISRS hvis det er relevant, en omtale af, at revisor ikke er uafhængig af virksomheden identifikation af de regnskabsmæssige oplysninger med angivelse af, at de er baseret på oplysninger afgivet af ledelsen en omtale af, at det er ledelsen, der har ansvaret for de regnskabsmæssige oplysninger, som er opstillet af revisor 1 Det kan også være relevant, at revisor henviser til det specifikke formål eller til den relevante part, som oplysningerne er udarbejdet for. Alternativt eller i tillæg hertil kan revisor tilføje en form for advarsel for at sikre, at de ikke bruges til andre end de tilsigtede formål. 4

7 (g) (h) (i) (j) (k) en omtale af, at der hverken er udført en revision eller et review, og at der derfor ikke udtrykkes nogen grad af sikkerhed om de regnskabsmæssige oplysninger hvis det er relevant, et afsnit, der henviser til oplysningerne om væsentlige afvigelser fra den anførte regnskabsmæssige begrebsramme revisors adresse dato for erklæringen og revisors underskrift. Bilag 2 til denne ISRS indeholder eksempler på erklæringer om assistanceopgaver. 19. De af revisor opstillede regnskabsmæssige oplysninger skal indeholde en angivelse som for eksempel Urevideret, Opstillet uden revision eller review eller Se erklæringen om assistance med regnskabsopstilling på hver side af de regnskabsmæssige oplysninger eller på forsiden af det fuldstændige regnskab. 5

8 Bilag 1 Eksempel på et aftalebrev om en assistanceopgave Det følgende brev kan anvendes som vejledning i forbindelse med afsnit 7 i denne ISRS og skal tilpasses i overensstemmelse med individuelle krav og omstændigheder. Eksemplet vedrører assistance med regnskabsopstilling. (Dato) Til bestyrelsen eller de relevante repræsentanter for ledelsen. Formålet med dette brev er at bekræfte vor forståelse af betingelserne for vort arbejde samt arten af og begrænsningerne i det arbejde, vi vil udføre. De har anmodet os om at udføre følgende opgaver: Baseret på oplysninger, som De fremskaffer, vil vi i overensstemmelse med Internationale standarder om beslægtede opgaver, om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning opstille balancen pr. 31. december 20XX for ABC og den tilhørende resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse for året afsluttet på denne dato. Vi vil ikke udføre revisions- eller reviewhandlinger vedrørende dette regnskab. Som følge heraf vil der ikke blive udtrykt nogen grad af sikkerhed om regnskabet. Vor erklæring om regnskabet for ABC forventes på nuværende tidspunkt at blive som følger: (se Bilag 2 til denne ISRS) Ledelsen er ansvarlig for såvel nøjagtigheden som fuldstændigheden af de oplysninger, der gives til os, og er ansvarlig over for brugerne af de regnskabsmæssige oplysninger, der opstilles af os. Dette omfatter opretholdelse af de nødvendige regnskabssystemer og interne kontroller og valg og anvendelse af relevant regnskabspraksis. Vort arbejde kan ikke påregnes at afsløre, om der forekommer besvigelser, fejl eller mangler eller ulovligheder. Men vi vil informere Dem om ethvert sådant forhold, som vi bliver opmærksomme på. Oplysningerne vil blive udarbejdet i overensstemmelse med [anførte regnskabsmæssige begrebsramme]. Enhver kendt afvigelse derfra vil blive oplyst i regnskabet og vil i nødvendigt omfang blive omtalt i vor erklæring som en henvisning. Vi forstår, at den forventede anvendelse og distribution af de opstillede oplysninger er [specificeres], og at De vil informere os, hvis der skulle ske væsentlige ændringer heri. Vi ser frem til et godt samarbejde med Deres medarbejdere og stoler på, at disse vil stille alle data, dokumentation eller andre oplysninger, som vi beder om i forbindelse med vor assistanceopgave, til rådighed for os. Vort honorar, som vil blive faktureret i takt med arbejdets udførelse, er baseret på tidsforbruget for de personer, der bliver tilknyttet denne opgave, med tillæg af direkte udlæg. De enkelte personers timesats afhænger af omfanget af deres ansvar og af den krævede erfaring og ekspertise. Dette aftalebrev vil være gældende i fremtidige år, medmindre det ophæves, udvides eller erstattes. 6

9 De bedes venligst underskrive og returnere en kopi af dette brev som udtryk for, at det er i overensstemmelse med Deres opfattelse af aftalerne om vor assistance ved opstilling af Deres regnskab. XYZ Revision Bekræftet på vegne af virksomhed ABC af (underskrift)... Navn og stilling dato 7

10 Bilag 2 Eksempler på erklæringer om assistanceopgaver Eksempel på en erklæring om assistance ved en regnskabsopstilling ASSISTANCEERKLÆRING TIL... Baseret på oplysninger fra ledelsen har vi i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning opstillet balancen pr. 31. december 20XX for ABC og resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen for året afsluttet på denne dato. Ledelsen har ansvaret for regnskabet. Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom. 2 Dato STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR Adresse Eksempel på en erklæring om assistance med regnskabsopstilling indeholdende et afsnit, der henleder opmærksomheden på en afvigelse fra den anførte regnskabsmæssige begrebsramme ASSISTANCEERKLÆRING TIL... Baseret på oplysninger fra ledelsen har vi i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning opstillet balancen pr. 31. december 20XX for ABC og resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen for året afsluttet på denne dato. Ledelsen har ansvaret for regnskabet. Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom. 3 Vi henviser til regnskabets note X, idet ledelsen har valgt ikke at aktivere leasingaftaler vedrørende fabrik og maskiner, hvilket er en afvigelse fra den anførte regnskabsmæssige begrebsramme. Adresse, dato STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 2 Se note 2. 3 Se note 2. 8

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision

Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Januar 2015 Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision med fokus på om konkurrencesituationen på markedet for

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Revisors rolle I SMV perspektiv

Revisors rolle I SMV perspektiv Institut for Økonomi Forfatter: cand.merc.aud Martin Engelund Hansen Kandidatafhandling (410438) Vejleder: Claus Holm Revisors rolle I SMV perspektiv Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Marts

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark Kandidatafhandling Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark af Henrik Kyhnauv Vejleder: Carsten Tjagvad Afleveret 8. april 2011 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 121.923

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere