ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 4

2 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor New York, New York USA Denne Internationale Standard om beslægtede opgaver (), Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er baseret på ISRS 4400, Engagements to Perform Agreed-upon Procedures Regarding Financial Information (Previously ISA 920), som er udgivet på engelsk af International Auditing and Assurance Standard Board i International Federation for Accountants (IFAC) i Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, 2010 Edition Part II. Standarden er oversat til dansk af FSR danske revisorer og genudgivet i 2012 med tilladelse fra IFAC. Engelsk udgave af International Standard on Related Services (ISRS 4400), Engagements to Perform Agreed-upon Procedures Regarding Financial Information 2010, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Dansk udgave af den Internationale Standard om beslægtede opgaver (), Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 2012, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er tidligere udsendt af FSR under benævnelsen RS 4400, Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger. I forhold til RS 4400, som blev udsendt af FSR s Revisionstekniske Udvalg i marts 2003, er der, udover ændringen af standardens navn og heraf følgende konsekvensrettelser, foretaget mindre ændringer til de danske tilpasninger, således at de afspejler yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er indarbejdet i kursiv som en integreret del af den danske oversættelse af ISRS Ikrafttrædelse den ændrede benævnelse af standarden træder i kraft med virkning for erklæringer der afgives 1. juli 2012 og senere.

3 Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning Indholdsfortegnelse Afsnit Indledning Målet med en opgave om aftalte arbejdshandlinger Almindelige principper for opgaver om aftalte arbejdshandlinger Fastlæggelse af aftaleindholdet Planlægning Dokumentation Arbejdshandlinger og bevis Erklæringsafgivelse Bilag 1: Eksempel på et aftalebrev for en opgave om aftalte arbejdshandlinger Bilag 2: Eksempel på en erklæring om de faktiske resultater i forbindelse med kreditorer Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger, bør læses i sammenhæng med Forord til de internationale standarder om kvalitetsstyring, revision, review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver, som fastlægger anvendelsen og rækkevidden af ISRS erne. Retningslinier for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer) udarbejdes efter FSR danske revisorerss vedtægter og er en oversættelse af IFACs Code of Ethics for Professional Accountants. De mere restriktive regler, der på enkelte områder følger af dansk revisorlovgivning, er indarbejdet i de Etiske regler for revisorer. Som følge heraf henvises der generelt til Etiske regler, hvor den internationale standard henviser til IFACs Code of Ethics. 1

4 Indledning 1. Formålet med denne ISRS er at opstille standarder for og give vejledning om revisors 1 professionelle ansvar, når denne påtager sig en opgave om at udføre aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og om form og indhold af den erklæring, som revisor afgiver i forbindelse med en sådan opgave. 2. Denne ISRS retter sig mod opgaver vedrørende regnskabsmæssige oplysninger. Den kan imidlertid være retningsgivende ved opgaver om ikke-regnskabsmæssige oplysninger under forudsætning af, at revisor har tilstrækkeligt kendskab til det pågældende område, og at der er rimelige kriterier, som observationer og resultater kan baseres på. Retningslinjerne i de internationale standarder om revision kan være nyttige for revisor ved brug af denne ISRS. 3. En opgave om aftalte arbejdshandlinger kan indebære, at revisor udfører bestemte arbejdshandlinger vedrørende udvalgte dele af regnskabsmæssige oplysninger (for eksempel kreditorer, tilgodehavender, køb fra nærtstående parter og omsætning og resultat for et segment af en virksomhed), en regnskabskomponent (for eksempel en balance) eller endog et fuldstændigt regnskab. Målet med en opgave om aftalte arbejdshandlinger 4. Målet med en opgave om aftalte arbejdshandlinger er, at revisor udfører revisionslignende arbejdshandlinger, som revisor, virksomheden og enhver relevant tredjepart er blevet enige om, og erklærer sig om de faktiske resultater. 5. Da revisor alene afgiver erklæring om de faktiske resultater vedrørende de aftalte arbejdshandlinger, udtrykkes ingen grad af sikkerhed. I stedet vurderer brugerne af erklæringen selv de arbejdshandlinger og forhold, som revisor erklærer sig om og drager deres egne konklusioner af revisors arbejde. 6. Erklæringen er begrænset til de parter, som er blevet enige om, hvilke arbejdshandlinger der skal foretages, idet andre, som ikke kender begrundelserne for arbejdshandlingerne, kunne misfortolke resultaterne. Almindelige principper for opgaver om aftalte arbejdshandlinger 7. Revisor skal overholde Etiske regler for revisorer. De etiske principper, som omhandler revisors professionelle ansvar for denne slags opgaver, er: (a) Integritet (b) objektivitet (c) faglig kompetence og fornøden omhu (d) fortrolighed (e) professionel adfærd og (f) anvendelse af tekniske standarder Uafhængighed er ikke et krav for opgaver om aftalte arbejdshandlinger om regnskabsmæssige oplysninger. Hvis revisor ikke er uafhængig skal dette fremgå af erklæringen om de faktiske resultater. 1 Som omtalt i begrebsrammen anvendes begrebet revisor i denne ISRS både ved revision og ved beslægtede opgaver, som kunne udføres. Det er ikke hensigten med en sådan omtale at antyde, at en person, der udfører beslægtede opgaver, behøver at være den revisor, der reviderer virksomhedens regnskab. 2

5 8. Revisor skal udføre en opgave om aftalte arbejdshandlinger i overensstemmelse med denne ISRS og aftaleindholdet. Fastlæggelse af aftaleindholdet 9. Revisor skal med virksomhedens repræsentanter og normalt også med andre konkrete parter, som vil modtage erklæringen om aftalte arbejdshandlinger, sikre, at der er en klar forståelse af de aftalte arbejdshandlinger og af indholdet af aftalen. Forhold, der aftales, omfatter blandt andet: Opgavens art, herunder det faktum, at de arbejdshandlinger, der udføres, ikke er en revision eller et review, og at der derfor ikke vil blive udtrykt nogen grad af sikkerhed formålet med opgaven identifikation af de regnskabsmæssige oplysninger, som er genstand for de aftalte arbejdshandlinger art og omfang samt den tidsmæssige placering af de specifikke arbejdshandlinger, der skal gennemføres den forventede udformning af erklæringen om de faktiske resultater begrænsninger i, hvem der må modtage erklæringen om de faktiske resultater. Hvis sådanne begrænsninger er i strid med eventuelle lovkrav, kan revisor ikke påtage sig opgaven. 10. I nogle tilfælde, for eksempel når arbejdshandlingerne er aftalt mellem lovgiver, brancherepræsentanter og repræsentanter for revisorforeningen, er revisor måske ikke i stand til at drøfte arbejdshandlingerne med alle de parter, der vil modtage erklæringen. I sådanne tilfælde kan revisor for eksempel overveje at drøfte de arbejdshandlinger, der skal gennemføres, med relevante repræsentanter for de involverede parter, at gennemgå relevant korrespondance fra disse parter eller at sende dem et udkast til den erklæring, som vil blive afgivet. 11. Det er i såvel revisors som klientens interesse, at revisor sender et aftalebrev, der dokumenterer de væsentligste vilkår i aftalen. Et aftalebrev bekræfter revisors accept af opgaven og hjælper til at undgå misforståelser omkring forhold som målet med og omfanget af opgaven, udstrækningen af revisors ansvar og udformningen af de erklæringer, der skal afgives. 12. Forhold, der kan indgå i aftalebrevet, omfatter: En liste over de mellem parterne aftalte arbejdshandlinger et udsagn om, at distributionen af erklæringen om de faktiske resultater begrænses til de specifikke parter, der har samtykket i, hvilke arbejdshandlinger der skal udføres. Revisor kan derudover overveje at vedlægge aftalebrevet et udkast til den type erklæring om de faktiske resultater, som vil blive afgivet. Et eksempel på et aftalebrev er vist i bilag 1 til denne ISRS. Planlægning 13. Revisor skal planlægge arbejdet på en sådan måde, at opgaven kan udføres effektivt. 3

6 Dokumentation 14. Revisor skal dokumentere forhold, der er vigtige som bevis til understøttelse af erklæringen om de faktiske resultater og bevis for, at opgaven blev udført i overensstemmelse med denne ISRS og indholdet af aftalen. Arbejdshandlinger og bevis 15. Revisor skal udføre de aftalte arbejdshandlinger og bruge de opnåede beviser som basis for erklæringen om de faktiske resultater. 16. Arbejdshandlingerne, der anvendes i en opgave om at udføre aftalte arbejdshandlinger, kan omfatte: Forespørgsler og analyser efterregning, sammenligning og andre kontroller af talmæssige sammenhænge observation undersøgelse indhentelse af bekræftelser. Bilag 2 til denne ISRS er et erklæringseksempel, som indeholder en eksempelliste på arbejdshandlinger, som kan anvendes som en del af en typisk opgave om aftalte arbejdshandlinger. Erklæringsafgivelse 17. Erklæringen i forbindelse med en opgave om aftalte arbejdshandlinger beskriver opgavens formål og de aftalte arbejdshandlinger tilstrækkeligt detaljeret til, at brugeren bliver i stand til at forstå arten og omfanget af det udførte arbejde. 18. Erklæringen om de faktiske resultater skal indeholde: (a) (b) Overskrift adressat (normalt den klient, der engagerer revisor til at udføre de aftalte arbejdshandlinger) (c) identifikation af de specifikke regnskabsmæssige eller ikkeregnskabsmæssige oplysninger, som de aftalte arbejdshandlinger er anvendt på (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) en omtale af, at de udførte arbejdshandlinger var de, der blev aftalt med modtageren en omtale af, at opgaven blev udført i overensstemmelse med denne ISRS hvis det er relevant, en omtale af, at revisor ikke er uafhængig af virksomheden identifikation af formålet med at udføre de aftalte arbejdshandlinger en oplistning af de konkrete arbejdshandlinger en beskrivelse af de faktiske resultater med tilstrækkelige detaljer om fundne fejl og undtagelser en omtale af, at de udførte arbejdshandlinger hverken udgør en revision eller et review, og at der derfor ikke udtrykkes nogen grad af sikkerhed 4

7 (k) (l) (m) (n) (o) (p) en omtale af, at andre forhold kunne være fundet og rapporteret i erklæringen, hvis revisor havde udført yderligere arbejdshandlinger, havde revideret eller udført review en omtale af, at erklæringen er begrænset til brug for de parter, som har aftalt, hvilke arbejdshandlinger der skal udføres en omtale (hvis det er relevant) af, at erklæringen kun vedrører de elementer, konti, poster eller regnskabsmæssige eller ikke-regnskabsmæssige oplysninger, som er nævnt, og at den ikke kan udstrækkes til at omhandle virksomhedens regnskab som helhed revisors adresse dato for erklæringen og revisors underskrift Bilag 2 til denne ISRS indeholder et eksempel på en erklæring om konkrete forhold, som er fundet i forbindelse med en opgave om at udføre aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger. 5

8 Eksempel på et aftalebrev om aftalte arbejdshandlinger Bilag 1 Det følgende brev kan bruges som en vejledning i forbindelse med afsnit 9 i denne ISRS og er ikke ment som et standardbrev. Aftalebrevet skal tilpasses i overensstemmelse med individuelle krav og omstændigheder. Til bestyrelsen eller andre relevante repræsentanter for klienten, som engagerede revisor. Formålet med dette brev er at bekræfte vor forståelse af indholdet af aftalen og målet med vort arbejde samt arten af og begrænsningerne i det arbejde, som vi vil udføre. Vort arbejde vil blive udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, og dette vil fremgå af vor erklæring. Vi har aftalt at udføre følgende arbejdshandlinger og at afgive en erklæring til Dem om de forhold, vi finder under vort arbejde. (beskriv art og omfang samt den tidsmæssige placering af de arbejdshandlinger, der skal udføres, og, hvis det er relevant, henvis specifikt til de dokumenter og konti, der skal læses, personer, der skal kontaktes, og parter, der skal indhentes bekræftelser fra.) De arbejdshandlinger, vi vil udføre, foretages udelukkende for at støtte Dem med at (skriv formålet). Vores erklæring kan ikke anvendes til noget andet formål og er udelukkende til Deres brug. De arbejdshandlinger, vi vil udføre, udgør hverken en revision eller et review udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, og der vil som følge deraf ikke blive udtrykt nogen grad af sikkerhed. Vi ser frem til et godt samarbejde med Deres medarbejdere og stoler på, at disse vil stille alle data, dokumentation eller andre oplysninger, som vi beder om i forbindelse med vor opgave, til rådighed. Vort honorar, som vil blive faktureret i takt med arbejdets udførelse, er baseret på tidsforbruget for de personer, der bliver tilknyttet denne opgave, med tillæg af direkte udlæg. De enkelte personers timesats afhænger af graden af deres ansvar og af den krævede erfaring og ekspertise. De bedes venligst underskrive og returnere en kopi af dette brev som udtryk for, at det er i overensstemmelse med Deres opfattelse af indholdet af aftalen og herunder af de konkrete arbejdshandlinger, som vi har aftalt at udføre. Bekræftet på vegne af virksomhed ABC af (underskrift)... Navn og stilling Dato XYZ Revision 6

9 7 Bilag 2 Eksempel på en erklæring om de faktiske resultater vedrørende kreditorer ERKLÆRING OM FAKTISKE RESULTATER Til (dem, der engagerede revisor) Vi har udført de arbejdshandlinger, som blev aftalt med Dem, og som er angivet nedenfor vedrørende ABC s kreditorer pr. (dato), som er vist i vedlagte skema (ikke vist i dette eksempel). Vort arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Arbejdshandlingerne blev udelukkende udført for at hjælpe Dem til at vurdere pålideligheden af kreditorerne og er opsummeret som følger: 1. Vi modtog og efterprøvede sammentællingen af de af ABC opgjorte kreditorer pr. (dato), og vi sammenholdt totalen med saldoen på samlekontoen i finansbogholderiet. 2. Vi sammenholdt vedlagte liste over større kreditorer (ikke vist i dette eksempel) med de skyldige beløb pr. (dato) og med de tilsvarende navne og beløb i råbalancen. 3. Vi modtog kontoudtog fra kreditorer eller bad kreditorerne bekræfte de skyldige beløb pr. (dato). 4. Vi sammenholdt disse kontoudtog eller bekræftelser med beløbene nævnt i pkt. 2. For beløb, der ikke stemte, fik vi afstemninger fra ABC. For modtagne afstemninger identificerede og noterede vi de udestående fakturaer, kreditnotaer og udestående betalinger, som oversteg kr. xxx. Vi fandt og undersøgte de fakturaer og kreditnotaer, der efterfølgende var modtaget, og de betalinger, der efterfølgende var foretaget, og vi fastslog, at de faktisk skulle noteres som udestående på disse afstemninger. Vi har fundet følgende forhold: (a) (b) (c) (d) Med hensyn til punkt 1 fandt vi, at sammentællingen var korrekt, og at totalen stemte. Med hensyn til punkt 2 fandt vi, at der var overensstemmelse mellem beløbene. Med hensyn til punkt 3 fandt vi, at der var kontoudtog for alle sådanne leverandører. Med hensyn til punkt 4 fandt vi, at beløbene enten stemte eller med hensyn til beløb, der ikke stemte, at ABC havde foretaget afstemninger, og at fakturaer, kreditnotaer og udestående betalinger over kr. xxx var korrekt vist som afstemningsposter med følgende undtagelser: (Vis undtagelserne) Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed om kreditorerne pr. (dato). Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review af regnskabet i overensstemmelse med internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Dem. Vor erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første afsnit og til Deres brug, og den må ikke bruges til noget andet formål eller videregives til nogen anden. Erklæringen vedrører kun de konti og forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke udstrækkes til at omhandle ABC s regnskab som helhed.

10 Adresse, dato STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 8

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby 19. marts 2010 Sag 2009-0019036 /ave Afgørelse vedrørende undersøgelse af vurderingsberetning afgivet af registreret revisor Merete Leth Indledning

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review

Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review Master Thesis, Cand.merc.aud, Aarhus University - Business and Social Sciences Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review Quality in the auditor's report on audit,

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten?

Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten? Forfatter: Søren Lean Madsen Vejleder: John Wiingaard Cand.merc.aud. Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten? Aarhus School of Business, Aarhus University Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formandens nytårshilsen

Formandens nytårshilsen Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for Superligaen 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel til klubberne

Læs mere

Besparelser ved valg af udvidet gennemgang!

Besparelser ved valg af udvidet gennemgang! Besparelser ved valg af udvidet gennemgang Er det praktisk muligt? Speciale Allan Paulsen Cand.merc.aud Vejleder: Hans B. Vistisen 9. april 2014 Aalborg Universitet 1 Indholdsfortegnelse 2 Executive summary

Læs mere

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors 14. december 2011 Sag 2010-0023093 /ave Offentliggørelse af undersøgelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision

Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Januar 2015 Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision med fokus på om konkurrencesituationen på markedet for

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens.

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens. Formanden har ordet Det er DBU en fornøjelse at fremsende denne reviderede Manual for 1. division i Herre-DM til brug for klubbernes arbejde med DBUs licenssystem med henblik på forberedelserne til sæsonen

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Revisors rolle I SMV perspektiv

Revisors rolle I SMV perspektiv Institut for Økonomi Forfatter: cand.merc.aud Martin Engelund Hansen Kandidatafhandling (410438) Vejleder: Claus Holm Revisors rolle I SMV perspektiv Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Marts

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

En udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang Kandidatafhandling Januar 2013 Anders Balmer AB80902 En udvidet gennemgang En lempelse af de administrative byrder? Vejleder: Kasper Thordahl Institute of Business and Social Sciences Aarhus Universitet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere