Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX"

Transkript

1 Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Af bibliotekar Therese Høeg Jacobsen Indledning U dtaget småtryk, som er en del af Småtrykssamlingen, er nu blevet inddateret og dermed søgbar i REX, Det Kongelige Biblioteks online-katalog. Disse publikationer har hidtil kun været registrerede i Danske Afdelings systematiske kataloger for samling ( ), hvor de er markerede med et rødt og et blåt kryds. Ved projektets slutning den 3. juni 2005 er der registreret poster i REX svarende til indførsler i de systematiske kataloger. Hvad er småtryk? Siden 1697 har alle bogtrykkere i Danmark ved lov haft pligt til at aflevere et eksemplar af alt hvad de trykker til Det Kongelige Bibliotek, både bøger, tidsskrifter og småtryk. Sidstnævnte er på Det Kongelige Bibliotek placeret i en særlig småtrykssamling. Det er umuligt at definere småtryk helt præcist; det er som regel anonyme tryk fra korporationer som foreninger, institutioner og firmaer, men der kan også være personlige forfattere. Typiske småtryk er disse korporationers love og vedtægter, beretninger og regnskaber, prislister og kataloger, programmer fra koncerter, film, teaterforestillinger og sportsbegivenheder, sange og meget mere. Hertil kommer en række tidsskrifter som personaleblade, skoleblade, lokale idrætsblade, spejderblade og kirkeblade samt telefonbøger, kalendere og lommebøger. Ordet småtryk skal ikke tages bogstaveligt. Mange småtryk er små tryk med få sider, men sidetal og størrelse kan variere fra foldere og etbladstryk til tykke kataloger; fra små tryk som Svendborg i Vestelommen fra 1909 (mål: 5 x 6,5 cm) til store tryk som Demokratiets Valgblad for Nakskovkredsen fra 1913 (mål: 48 x 64 cm). Det mindste småtryk er Lilleput Almanak fra 1893, som måler 2,7 x 4 cm. Den har kalenderoplysninger på venstresiderne og højresiderne er blanke beregnet for de fingernemme til at skrive Notitser på! Småtrykssamlingen oprettes i 1902 Før 1902 blev alt småtryk katalogiseret og opstillet blandt bøgerne. I 1902 kom der en ny lov om pligtaflevering, som pålagde bogtrykkerne at aflevere endnu mere trykt materiale end tidligere, endda i to eksemplarer. Samtidig forårsagede ny bogtrykteknik mange flere bogtrykkerier og en masseproduktion af tryksager. Resultatet var, at biblioteket var ved at drukne i småtryk, og Småtrykssamlingen blev oprettet, så man lettere kunne behandle den store mængde materiale, som herefter ikke længere blev katalogiseret, men opstillet i en række emnegrupper. Allerede før pligtafleveringslovens vedtagelse i 1902 gjorde overbibliotekar H.O. Lange en indsats for at få bogtrykkerne til af aflevere småtryk. I en lille tryksag fra Småtrykssamlingen dateret Dec skriver han: Da det store Kongelige Bibliothek nu har begyndt at ordne sin Samling af Smaatryk efter et nyt Princip, der gjør det muligt at opbevare saa godt som alle Tryk- 23

2 24 sager, selv de ubetydeligste, skal man herved tillade sig at anmode Dem om foruden det, som efter Loven er afleveringspligtigt, tillige velvilligst, forsaavidt De ikke allerede gjør det i det her antydede Omfang, at indsende 2 Exemplarer af Smaatryk som Beretninger, Love, Cirkulærer, Regnskaber, Løbesedler, Prislister, Sange af enhver Art, Reklamer (ogsaa for Avisernes Løsnummersalg) og lignende. Selv om saadanne Sager ikke i Øjeblikket synes at have nogen Interesse, vil det for Eftertiden være af Betydning at finde alt dette Smaatryk samlet og ordnet paa en overskuelig og tilgængelig Maade. Og med dette Hensyn til Eftertiden for Øje tillader man sig at paakalde Deres Velvilje for disse Bibliothekets Betræbelser. 1 Efter 1902 gennemgik man Danske Afdelings systematiske kataloger for samling, overstregede en del af småtryksindførslerne med blyant og overførte materialet til den nye småtrykssamling. I årsberetningen fra Det Kongelige Bibliotek for skriver H.O. Lange: Det viser sig desværre nødvendigt i den nærmeste Tid at tænke paa en Omarbejdelse af flere Afsnit af den systematiske Katalog, da man ved dens Anlæg ikke har forudset en saa overordentlig Tilvækst af den danske Literatur. Som Indledning til denne Omarbejdelse er der paabegyndt Udrangeringen af alt Smaatrykket, hvorved forstaas Love, Beretninger, Regnskaber, Reklamer, Cirkulærer o. lign. væsentlig fra Foreningslivet, der samles og ordnes i en særlig Afdeling, hvorved Katalogerne lettes i en betydelig Grad. Dette omfattende Arbejde er fremmet af al Kraft og vil blive fortsat i de nærmeste Aar. 2 Det er i øvrigt første gang, at ordet småtryk bliver brugt; hidtil har man i beretningerne kaldt det Smaaskrifter. I katalogbindene med mange småtryk var der så mange overstregninger, at disse bind blev skrevet helt om med udeladelse af småtryk, f.eks. Katalog 32 og 33 (Topografi). Småtrykssamlingen vedblev at vokse, og i bibliotekets årsberetning for skriver H.O. Lange: Som en Underafdeling af den danske Afdeling har Bibliotekets Afdeling for dansk Smaatryk udviklet sig stærkt i denne Periode Materialet er i de 9 Aar vokset saa stærkt, at de tre anviste Magasinrum kun ved Anbringelse af faste Reoler i Nicher og Hjørner endnu nogenlunde yder Plads, - endda er der lagt Beslag paa et Par Anneksrum. 3 Man planlagde at flytte flere publikationer til Småtrykssamlingen: En væsentlig Forøgelse af Smaatryksafdelingen vil opstaa, naar der bliver Tid og Lejlighed til systematisk at overflytte dertil fra den danske Afdelings Bogafdeling en stor Mængde Tryksager, som rettelig hører hjemme i Smaatryk. 4 Dette fandt sted i 1920 erne og blev til samlingen Udtaget småtryk. Diskussion om småtryk i forbindelse med revision af pligtafleveringsloven i 1902 og i 1927 Spørgsmålet om hvilke kategorier af tryksager, der skal afleveres og værdien af småtryk, har været diskuteret i flere perioder, især når pligtafleveringsloven skulle revideres. I 1902 diskuteres lovforslaget til en ny pligtafleveringslov i Folketinget. Blandt andre er Harald Jensen, folketingsmedlem for Århus Amt, imod at bogtrykkerne skal aflevere mere materiale: Thi det vil ikke sige, at Bogtrykkerne ville komme med Vognmandslæs til Bibliotekerne, men de ville komme med hele Banevogne fulde af aldeles værdiløse Tryksager. 5. I modsæt-

3 Forordning om Neger-Handelen ning hertil skriver H.O. Lange i bilag 1 til lovforslaget: Der sigtes dog paa, at Biblioteket kan faa alt ogsaa af Smaatrykket, ogsaa Viser og Sange, som Forordningen undtager. Det har visselig ikke synderlig Interesse i Øjeblikket at opbevare denne Masse af Smaatryk, men naar den ordnes og opbevares, afgiver den et uvurderligt Materiale i Fremtiden for Studiet af vor Tids Kultur. Ingen vil kunne skrive f.eks. Afholdssagens, Fagforeningsbevægelsens og Andelsforetagendernes Historie i Danmark uden paa Grundlag af det Materiale af i sig selv ubetydelige og næsten værdiløse Smaaskrifter, der gemmes ordnede paa Bibliotekerne. Viserne indeholde ofte det første Tryk af saadanne Forfatteres Digte, der efter mange Aars Forløb regnes til Landets bedste. Overhovedet er det umuligt i Øjeblikket at afgøre, hvad der kan faa Interesse for Fremtidens Forskning. Vor Tid savner desværre meget af den tilsvarende Produktion fra Fortiden, fordi vore Fædre ikke tænkte paa Fremtiden. Det vil derfor være vigtigt, at Loven formuleres saa omfattende som muligt. 6 25

4 26 Den voldsomme vækst af især småtryk fik i 1923 Lauritz Nielsen, som på det tidspunkt var underbibliotekar på Det Kongelige Bibliotek, til at foreslå en indskrænkning af pligtafleveringsloven for at dæmme op for disse ubarmhjertigt indtrængende Papirmasser 7. Han betragtede det meste småtryk som værdiløst og skrev med direkte adresse til H.O. Lange: Man har anført, at vi nu dybt beklager Savnet af tilsvarende Tryksager fra Fortiden og derfor bør være mere forudseende end vore Forfædre. Det Afguderi overfor alt trykt, som er blevet en Følge af denne Betragtning, bunder i en Misopfattelse af dette Stof som historisk Kildemateriale 8. Lauritz Nielsens publikation førte til en diskussion i Folketinget og i aviser og tidsskrifter om pligtaflevering, kassation og småtryks betydning. I 1923 mente også H.O. Lange, at mængden af småtryk havde taget overhånd og at visse kategorier burde kasseres. Sammen med Sofus Larsen (overbibliotekar på Universitetsbiblioteket) og V. Grundtvig (overbibliotekar på Statsbiblioteket) var han medunderskriver på en skrivelse af 25. september 1923 til Undervisningsministeriet om småtryk og aviser 9. Heri hedder det: Det danske Smaatryk, der ifølge Loven om Pligtexemplarer strømmer ind til de tre Statsbiblioteker, er i Aarenes Løb svulmet op til uanede Dimensioner. Det vil derfor være ønskeligt og nødvendigt, at Bibliotekerne bemyndiges til at foretage større Kassationer, end de hidtil har ment sig berettiget til. De forslog at kassere: plakater (undtagen teaterplakater), Reklamesedler, løbesedler, brevkort, optryk af sange efter sang- og salmebøger, kontorkalendere, eksamensskemaer, timetabeller, etiketter og vareomslag. Skrivelsen fortsætter: Det er vel en Selvfølge, at Kassationsretten ogsaa bør have tilbagevirkende Kraft, saaledes at Bibliotekerne for saa vidt det lader sig gøre, og ikke særlige Forhold taler derimod, kan tilintetgøre hele den nyere Bestand af de omhandlede Tryksager i hvert Fald siden 1902, da den nu gældende Lov traadte i Kraft, som fremkaldte Masseaflevering af Smaatryk af enhver Art, der tidligere ikke havde været afleveringspligtigt. Kassation med tilbagevirkende kraft blev i 1920 erne praktiseret med hård hånd af overbibliotekar Carl S. Petersen, som kasserede en række kategorier af småtryk, som efter hans tid igen blev gemt. 10 I 1924 blev Lauritz Nielsen og Carl S. Petersen medlemmer af undervisningsministeriets udvalg vedrørende statens biblioteksvæsen, hvis betænkning 11 førte til en ny pligtafleveringslov i Bogtrykkerne skulle nu ikke længere aflevere følgende småtryk: skemaer til udfyldning, køreplaner, sange ved familiebegivenheder, optryk af sange efter salmebogen, kalendere uden tekst. Udtaget småtryk I1920 erne påbegyndte man en aldrig fuldført omarbejdelse af Danske Afdelings kataloger, dels fordi systematikken var forældet, dels fordi der manglede plads til nye indførsler på mange katalogsider. Ved denne lejlighed udtog man igen småtryk i de systematiske kataloger, markerede dem med et rødt og et blåt kryds og opstillede dem i en særlig samling, Udtaget småtryk, opstillet efter Danske Afdelings systematik for samling. Fjernelsen af disse småtryk gav også plads til flere bøger i magasinerne, hvor man i mange år led af pladsmangel. Overbibliotekar Carl S. Petersen skriver herom i bibliotekets årsberetning for 1924/25: Det er her ikke blot nye Viden-

5 Sangene fra Rønnes Revu-Cabaret 1916 : Den rigtige eller Det gaar ad Hammershus til skabers Fremtræden, ændrede politiske og sociale Forhold, som har gjort det anvendte System forældet og vildledende; den store Tilvæxt, som Danske Afdeling navnlig efter Pligtafleveringsloven af 1902 aarligt modtager, og hvis tiltagende Omfang umuligt kunde forudses, da Katalogets Rammer blev lagt, har ikke kunnet rummes indenfor disse, og Følgen heraf er blevet, at Kataloget paa flere Steder er saa overfyldt, at nye bøger ikke kan indføres, og i sin Helhed i en saadan Tilstand, at det ikke med Udbytte kan bruges af Publikum. 12 I Det Kongelige Biblioteks arkiv findes en del materiale fra det tidligere nævnte udvalg vedrørende statens biblioteksvæsen. Der foreligger adskillige udkast til undtagelser i bogtrykkernes aflevering. Et

6 28 af dem er forsynet med nogle udaterede og usignerede Bemærkninger til foranstaaende, efter al sandsynlighed skrevet af Carl S. Petersen. Heri hedder det: Endvidere kan formentlig til Smaatryk henvises følgende Kategorier, som nu enten helt eller delvis findes i Bogafdelingen: Telefonbøger, Lokale Vejvisere, Førere, Ligtaler og anden Lejligheds-Personalhistorie, Anonym Andagtslitteratur, mulig ogsaa Traktater med Forfatternavn, i alfald Oversættelser, Revysange, selv om de bærer Forfatternavn, Lommebøger for tekniske Fag og Landbrugsfagene. I Bogfortegnelsen findes i alfald over 30 forskellige saadanne aarligt udkommende. 13 Bortset fra ligtaler hører alle disse kategorier i dag til Småtrykssamlingen, og nogle former for telefonbøger og vejvisere samt førere, revysange og lommebøger blev rent faktisk flyttet fra Bogafdelingen til Udtaget småtryk. I beretningen for 1925/26 og 1926/27 fortsætter Carl S. Petersen: Det berørtes i forrige Aarsberetning, at de systematiske Kataloger over Danske Afdeling trængte til en Omarbejdelse, men at denne ikke vilde kunne foretages uden Bevillingsmyndighedernes Støtte. En saadan foreligger efter derom til Ministeriet indsendt Andragende paa Finansloven for i Form af en Forhøjelse af Medhjælpssummen, og Biblioteket staar saaledes overfor et Katalogarbejde af saa store Dimensioner, at det nødvendigvis vil komme til at strække sig over en længere Aarrække. Begyndelsen dertil er gjort i Finansaaret , idet Smaatrykket, som indtil 1902 katalogiseredes og opstilledes paa Boghylderne, er blevet udrangeret og afkrydset i de systematiske Kataloger, ligesom Sedlerne paa det er blevet udtagne af det alfabetiske Katalog. Omfanget af det udtagne Smaatryk var ikke saa ganske ringe; i kompres Opstilling fylder det næsten et helt Bogmagasin (2 à 300 Meter). 14 Det udtagne småtryk må her være både Udtaget småtryk (178,6 m) og de småtryk som blev streget ud i katalogerne og overført til Småtrykssamlingen. Spørgsmål om Udtaget småtryk Eftersom Carl S. Petersen optog og kasserede de alfabetiske sedler til Udtaget Småtryk fra skufferne med Danske Afdelings alfabetiske katalog, har man indtil nu kun haft en systematisk indgang til samlingen. Gennemgangen af katalogerne, udtagning af småtrykkene, opstilling i henholdsvis den nye småtrykssamling og Udtaget småtryk må have været store og krævende projekter, som desværre ikke er beskrevet og som derfor rejser mange spørgsmål: Hvorfor tog man ikke alt småtrykket ud i første omgang, dvs. i årene efter 1902? Hvorfor fortsatte man med at indføre småtryk i katalogerne efter Småtrykssamlingens oprettelse? Udtaget småtryk består hovedsageligt af nøjagtig samme slags publikationer som den egentlige småtrykssamling, - dog er der en række kategorier, som egentlig ikke er småtryk, men som man har anbragt her for at få mere plads til bøgerne i magasinerne og for nemheds skyld, f.eks. skriveøvelser, revysange og julebøger og -aviser. Hvorfor lod man Udtaget småtryk stå som en særlig samling i stedet for at indlemme den i Småtrykssamlingen? Det var vistnok meningen, at Udtaget småtryk skulle indgå i Småtrykssamlingen, men det skete aldrig. Hvorfor fjernede man de alfabetiske kort? En forklaring på dette er nok, at der var mangel på plads i katalogskufferne.

7 De poster Udtaget småtryk svarer til indførsler i de systematiske kataloger. Et tilsvarende antal alfabetiske sedler har fyldt ganske meget. Men hvorfor ligefrem kassere sedlerne? Erik Dal skriver i sin artikel om Bibliotheca Danica og Det Kongelige Biblioteks kataloger: Da de nu udgjorde en særlig samling, og der af forskellige grunde kunne være mening i at lette den alfabetiske katalog for de tilsvarende sedler, blev sedlerne fjernet fra denne katalog og derefter brændt af Carl S. Petersen, så man forspildte den alfabetiske indgang til den svært tilgængelige bog- og pjecemasse. Denne manøvre kan ikke karakteriseres, hverken i akademisk eller bramfrit sprog forstanden står stille. 15 Andre før mig har forgæves søgt i Det Kongelige Biblioteks arkiv efter materiale om overvejelser og arbejdet med udrangering af småtryk i katalogerne. Jeg har også selv ledt i arkivet, hvor jeg har fundet flere interessante ting om pligtaflevering og kassation af småtryk, men meget lidt om de øvrige spørgsmål. De bedste kilder er de trykte årsberetninger fra biblioteket. Passager herfra om småtryk er da også flittigt brugt af Erik Dal i ovennævnte artikel og af Småtrykssamlingens tidligere leder, Lise Hesselager. 16 Indhold i Udtaget småtryk Emnemæssigt afspejler samlingen alle aspekter af det danske samfund, inklusive de tidligere kolonier og lande under rigsfællesskabet: Dansk Vestindien, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Slesvig, Holsten og Lauenborg. Småtryk kan belyse både rigshistorie, lokalhistorie, erhvervs- og industrihistorie og personalhistorie. Ofte kan småtryk være den eneste kilde til en forenings eller virksomheds historie. Udtaget småtryk indeholder både vægtige emner som Fredrik VI. Proklamation om Norges Afstaaelse. Dat. Middelfart den 18. Jan og helt jordnære og konkrete ting som Bekjendtgjørelse ang. Margarinebeholderes Form og Mærkning fra Der er forordninger om pengevæsen, skolevæsen, kornhandel, karantænebestemmelser, valgmateriale og andre overordnede emner, men hovedparten har nok lokalhistorisk eller erhvervshistorisk interesse. De fleste småtryk afspejler lokale samfunds- og kulturforhold; der er materiale fra skoler, museer, teatre, sygehuse, foreninger med mere. Som eksempler på det endog meget snævre og lokale kan nævnes: Catalog over Udstilling af Sædekorn i Odder, 1894, Lov for den fynske Forening for hjemmelavet Have- og Rodfrugtfrø,1892 og Fundats af 25. Juni 1878 for Frøken Erlings Legat for værdige og trængende Enker eller ugifte Damer i Nakskov eller dens nærmeste Omegn fra Selv om småtryk hovedsageligt er anonyme korporationstryk, er der også småtryk af personalhistorisk interesse, både om kendte og ukendte personer, og der er småtryk med personlig forfatter, især viser og sange. Om kendte personer kan nævnes Program for Thorvaldsens Modtagelse ved hans Hjemkomst fra Italien fra 1838, som er en drejebog med 13 punkter, der beskriver hvornår og hvor mange gange der skal råbes hurra, musiceres m.m., og Andragende til Kongen om at N.F.S. Grundtvig maa blive kongevalgt Medlem af Rigsdagen fra Den helt nære personlige historie kommer til udtryk i småtryk som Indbydelse til at give Bidrag til en Gave til Seminarielærer C.M.H. Ipsen i Jælling fra 1884 og Love for Foreningen til Afholdelse af Jørgen Hansen og Hustrus Sølvbryllup i Usserød fra

8 30 Love for Volapykforeningen Tidsmæssig afgrænsning af Udtaget småtryk Tidsmæssigt dækker samlingen Udtaget småtryk tryk fra 1555 til De to ældste udtagne småtryk er fra 1500-tallet: Christian d. 3.s aabne Brev om Veder døbber oc Sacramenter. St. Michels Dag [29. Sept. 1555] og Kong Christian den fjerdes og Hertug Johan Adolphs Mandat ang. Rentefoden fra 1597, men langt de fleste udtagne småtryk er fra 1800-tallet. Der findes ældre publikationer inden for Udtaget småtryks periode, som aldrig har været indført i de systematiske kataloger, men som er placeret i selve Småtrykssamlingen. Sprog i Udtaget småtryk Langt de fleste publikationer i Udtaget småtryk er selvfølgelig på dansk, men der er også en hel del publikationer på andre sprog. Der er faktisk udtagne småtryk på engelsk, fransk, færøsk, grønlandsk, hebraisk, hollandsk, islandsk, jiddisch, latin, norsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk. Sproget i norske publikationer er registreret som dansk før 1814 og som norsk efter De fleste poster på tysk, norsk og islandsk er fra henholdsvis Katalog 40 Hertugdømmerne, Katalog 41 Norge og Katalog 39 Færøerne, Island, Grønland, Dansk Vestindien 17. De fleste småtryk fra Færøerne og Grønland er på dansk, der er kun tre på færøsk og tre på grønlandsk. Der er sågar et småtryk på runer! Det er et digt af Finn Magnusson: Qvad i Runer, Forfædrenes Sprog og Versemaal, i Anledning af Kong Fridriks og Dronning Marias Kroningsdag (den 31. Julii) 1815, som også er gengivet på islandsk, dansk og latin. Endelig er der et enkelt småtryk på esperanto: Kaj Bendix: Kopenhago : illustrita, quidlibro eldonita de Centra Dana Esperantista Ligo fra 1908, men desværre ingen på volapyk selv om der er tre love fra Volapykforeningen. Danske Afdelings systematiske katalog Katalogen over den danske samling påbegyndtes af overbibliotekar E.C. Werlauff i Arbejdet foregik langsomt indtil 1863, hvor Chr. Bruun blev leder af biblioteket og Johannes Vahl af Danske Afdeling. Chr. Bruun lagde en plan for fortsættelsen af den alfabetiske seddelkatalog og udarbejdelsen af en systematisk katalog i 60 bind. Johannes Vahl arbejdede med katalogen i årene , og katalogen blev siden videreført frem til og med Katalogarbejdet førte til udgivelsen af Bibliotheca Danica, en trykt fortegnelse over

9 den danske litteratur fra 1482 til 1840 i Det Kongelige Bibliotek, Universitetsbiblioteket i København og Karen Brahes Bibliotek i Odense. Der er Bibliotheca Danica titler i Udtaget småtryk. Arbejdet med udarbejdelsen af Bibliotheca Danica og den danske katalog kan følges i årsberetningerne fra Det Kongelige Bibliotek fra 1864 og årene frem og er beskrevet af Erik Dal, se note 15. Den systematiske katalog kan være meget vanskelig at benytte for en nutidig bruger, og småtrykkene har været svære at finde. Katalogen er skrevet i hånden, de ældste indførsler er skrevet med gotisk skrift, og nogle sider er så tæt beskrevne, at det kan være svært at skelne den ene indførsel fra den anden. Desuden har slid og æselører nogle steder fjernet bogstaver og hele ord. Systematikken afspejler tidligere tiders måde at se verden på og kan derfor være temmelig drilagtig. Det kan f.eks. være svært at gennemskue, at en Anvisning til Sammenrulning af Paraplyer fra 1904 er placeret under Dreierhaandværk i Katalog 23 Handelsvidenskab, Haandværk og Industri, Husholdning eller at en brochure Om maltet Brød fra St. Kongensgades Brødfabrik fra 1892 er placeret i Katalog 11 Lægevidenskab under Næringsmidler af Planteriget. Mange publikationer har været svære at placere systematisk og trækkes mod flere emner, og der er da også en del overlap mellem katalogerne. F.eks. er sange og salmer ved kirkelige møder både placeret i Katalog 4 Theologi under Samlinger af Salmer og åndelige Digte (s.21ff) og i Katalog 34:2 Danmarks Finans- Militær- og Kirkevæsen under Danmarks Kirkehistorie fra Midten af det 18. Aarhundrede (s. 277ff). Det kgl. Oldskriftselskab er både placeret i Katalog 31 Nordens Historie under Nordisk Oldkyndighed (s. 62ff) og i Katalog 39 Færøerne, Island, Grønland, Dansk Vestindien under Sagalitteraturen (s. 129). Man har placeret hver enkelt publikation så snævert som muligt og dermed i nogle tilfælde spredt beslægtede publikationer. Et godt eksempel er småtryk fra Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København i Herfra er der hele 55 udtagne småtryk fordelt på ni kataloger. 18 Den store udstilling bestod af en række deludstillinger, hvis materiale er anbragt under delemnet; kunstafdelingen under kunst i Katalog 17 Æstetik, Musik, Dans, Kunst, Skrivekunst, Spil og Leg, Idræt, hærens udstilling under Krigsvæsen i Katalog 34:2 Danmarks Finans- Militær- og Kirkevæsen, smør og ost under mejerivæsen i Katalog 34:4 Danmarks Næringsforhold, bier under biavl i Katalog 34:4 Danmarks Næringsforhold, osv. Jeg er helt sikker på, at der aldrig er nogen, hverken lånere eller ansatte på KB, der nogen sinde har haft fantasi til at finde alle disse i katalogerne. De fleste har kun fundet frem til de lettest tilgængelige publikationer under Industriudstillinger i Katalog 34:4 Danmarks Næringsforhold (s ). I øvrigt er det ejendommeligt, at Fører og Haandbog til udstillingen er Udtaget småtryk, mens Officiel Katalog er en bog. Ved at søge i REX kan man nu få et overblik over alle publikationerne fra udstillingen. Dette gælder også auktionskataloger, som er fordelt, så bogauktioner er placeret i Katalog 51 Literær- og Literaturhistorie III. Bogauctions-Cataloger, kunstauktioner i Katalog 17 Æstetik, Musik, Dans, Kunst, Skrivekunst, Spil og Leg, Idræt og løsøreauktioner under personalhistorie i Katalog Dansk-Norsk Personalhistorie eller under historie i Katalog Danmarks Historie hvis det er kongelige personer. Det bevirker, at auktionskataloger vedrørende den samme person er placeret flere 31

10 32 steder. For eksempel er Fortegnelse over endeel Fru Lehnsgrevinde Danners Dødsbo tilhørende Kunstsager placeret under kunst (Udtaget småtryk 17:2, ), Fortegnelse over endeel Fru Lehnsgrevinde Danners Dødsbo tilhørende Løsøre placeret under Frederik den Syvendes Gemalinder i historiekatalogen (Udtaget småtryk 37, ) og Fortegnelse over en Fru Lehnsgrevinde Danners Dødsbo tilhørende Bogsamling, er placeret under bogvæsen (51,-70 8, bog), alle fra Mange forskellige ansatte har i årenes løb ført publikationer ind i katalogerne, og de har ikke altid gjort det på samme måde. Nogle har registreret hver ny udgave af den samme publikation for sig, mens andre har registreret den første udgave og nedenunder tilføjet Samme Bog og så det nye udgivelsesår. Nogle har registreret alle udgaver på flere sprog hver for sig, mens andre har registreret den danske udgave og tilføjet Også udgivet på engelsk eller lignende. Jeg har registreret den enkelte indførsel, som den står i katalogen; dog har jeg af og til slået mange udgaver af en publikation sammen til én indførsel. Når man søger og bestiller de udtagne småtryk i REX, skal man skal være opmærksom på, at publikationernes originale stavemåde er bibeholdt, f.eks. Landhuusholdnings-Selskab, Literatur, Forsikkring. Det gælder også stednavne, som kan variere en del, f.eks. Aarhuus, Kiøbenhavn, Holbech, Callundborg. Fordeling af bøger, småtryk og Udtaget småtryk i katalogerne Når man gennemgår siderne i den systematiske katalog, virker det mange steder ret tilfældigt, hvilke publikationer man har betragtet som bøger, hvilke man har overstreget og ført til Småtrykssamlingen og hvilke man har krydset af og ført til Udtaget småtryk. Her er nogle eksempler: I Katalog 23 Handelsvidenskab, Haandværk og Industri, Husholdning er J. Metz og J. Scheller: Skitsebog til Brug ved den forberedende Undervisning i Fagtegning for Maskinbyggere, Smede etc. fra 1909 en bog, mens J. Metz og J. Scheller: Skitsebog til Brug ved den forberedende Undervisning i Maskintegning fra 1923 og 1927 er Udtaget småtryk. I Katalog 50 Literær- og Literaturhistorie II. Boghandler-Cataloger, Bibliotheksvæsen er ikke alle fortegnelser og kataloger over bogsamlinger og biblioteker småtryk. F.eks. er fortegnelser over den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles bibliotek (s. 82 og 83) bøger, mens Katalog over den pharmaceutiske Læreanstalts Bibliotek fra 1903 og 1909 er Udtaget småtryk. Fortegnelser over skolebiblioteker er bøger, men fortegnelser over deres dubletsamlinger og Discipel -biblioteker er Udtaget småtryk (s. 90ff). Der er 138 bekendtgørelser i Udtaget småtryk, men mange lignende bekendtgørelser fra samme periode er bøger. Forordninger kan også være både bøger og Udtaget småtryk. Søger man i REX på forordning? får man poster. Af disse er 176 Udtaget småtryk. Udtaget småtryk i de enkelte kataloger Der er Udtaget småtryk i næsten alle de 60 systematiske katalogbind. Selv i Katalog 48 Græske og romerske Forfattere er der et enkelt Udtaget småtryk, E. Flemmer: Et Cirkulære til Anbefaling for Udvalg af Sølvalderens Forfattere fra Det er kun Katalog 1 Theologi, Katalog 6 Theologi, Katalog 15 Pædagogik og Katalog Romaner og Fortællinger, som ikke indeholder Udtaget småtryk.

11 Zoologisk Have : Nyt Abonnement De ti kataloger med flest Udtaget småtryk Topscoreren er ikke overraskende Katalog 34:4 Danmarks Næringsforhold med indførsler. Det er især småtryk om landvæsen, skovvæsen, husdyravl, industri, handel, søfart og fiskeri kort sagt fundamentet i det danske samfund i og 1900-tallet. Som eksempler kan nævnes: Love for Tyreholdsforeningen Kjeldseby fra 1899, Love for Træsko- og Tøffelarbejdernes Forbund i Danmark fra 1897, Love for Uldhandlerforeningen af 1886, Octroy for det Kgl. Danske Asiatiske Compagnie udi 40 Aar fra 1732 og Reglement for Brugen af Redningsraketter til Skibbrudnes Redning fra Nr. 2 er Katalog 50 Literær- og Literaturhistorie II. Boghandler-Cataloger, Bibliotheksvæsen med indførsler, hovedsageligt kataloger fra boghandlere og biblioteker som f.eks. Fortegnelse over Gartnerforeningen Hortulanias Bibliothek fra 1880 og Aarhus gudelige Læseforenings Bøger fra o Nr. 3 er Katalog 40 Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg (1.588 indførsler), som er delt op i 40:1 Topografi og 40:2 Stats- og Kulturforhold. Der er også småtryk fra hertugdømmerne i andre kataloger. Bemærk at Sønderjylland, det vil sige Haderslev, Tønder og Åbenrå amter med byerne Åbenrå, Christiansfeld, Gråsten, Haderslev, Sønderborg (som er placeret under Als) og Tønder samt landsbyer m.m. er placeret under Hertugdømmet Slesvig. Herom skriver Erik Dal (s. 286 i den tidligere nævnte artikel): I 40, Slesvig-Holsten, må man forstå, at adskillelsen i 1864 og genforeningen i 1920 ikke har fundet sted. Landsdele, byer og landsbyer fra hele Slesvig (og 33

12 34 Instruction for Nattevægterne i Kiøbenhavn

13 derefter hele Holsten) står hvor naturen og historien nu engang har lagt dem. Langt de fleste udtagne småtryk i denne katalog er på tysk, men der er også en del på dansk. Nogle publikationer er udgivet både på dansk og tysk. Stats- og Kulturforhold indeholder stort set de samme emner som i Katalog 34:3 Danmarks Stats- og Kulturforhold dog er der emner specielt for hertugdømmerne, f.eks. Ridderskabet, Digevæsen og Fyrstehusene. Eksempler på småtryk om disse er Geschäftsordnung für Prälaten und Ritterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein fra 1831 og Regulativ für die Entwässerung des Hedewigenkoegs fra Nr. 4 er Katalog 34:3 Danmarks Stats- og Kulturforhold med indførsler. Indholdet i denne katalog er først og fremmest skoler og undervisningsanstalter fra universitetet til landsbyskoler men også asyler, videnskabelige samlinger og selskaber. Der er overraskende mange udtagne småtryk i denne katalog i betragtning af at langt den største gruppe, folkeskoler og folkehøjskoler, er streget ud og ført til selve småtrykssamlingen. Tilbage i Udtaget småtryk er de ældste skoleprogrammer op til ca samt en række sange, reglementer m.m.. Disse ældste programmer er ofte på latin og indeholder lærde artikler af navngivne forfattere. Artiklerne er katalogiseret selvstændigt og kan slås op under forfatteren i den alfabetiske seddelkatalog for samling. På kortet er tilføjet Se blandt programmerne. Katalog 34:3 indeholder også skoler og foreninger for blinde, døve og andre handicappede, f.eks. Love for Foreningen for Abnormskolens Venner fra 1877 og Arbejdsanstalten for døvstumme Piger fra Nr. 5 er Katalog 23 Handelsvidenskab, Haandværk og Industri, Husholdning med indførsler. Den indeholder især kataloger og prislister om næsten alle tænkelige varekategorier, men også telegrafnøgler, kassebøger og regnskabsbøger. Der er også prislister og kataloger over varer i andre kataloger, f.eks. over musikinstrumenter i Katalog 17 Æstetik, Musik, Dans, Kunst, Skrivekunst, Spil og Leg, Idræt og over sygeplejeartikler i Katalog 12 Lægevidenskab. Den ældste prisliste er Lista paa Silcke-Stoffer, som ere fabriquerede i Kiøbenhafn, dato udi Silcke-Manufaktur Verckets Magazin findis i Forraad, oc selgis en Gros oc i heele Støcker fra 1687, men den er placeret i Katalog 34:4 Danmarks Næringsforhold under Enkelte Industrigrene. Nr. 6 er Katalog 32 Danmarks Geografi og Topografi (1.140 stk.), som omfatter Danmarks topografi i almindelighed og København i særdeleshed. Katalog 32 indeholdt så mange småtryk, at næsten alle sider var streget over og man skrev hele kataloget om. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at dette omskrevne bind alligevel indeholder så mange udtagne småtryk. Her er gadefortegnelser, politivedtægter, bygningsreglementer, lavsartikler, forlystelser og meget mere, som afspejler københavnernes liv i forskellige perioder. Som eksempler kan nævnes: De forenede Rundkørselsselskaber: Rundkørsel i København og Omegn fra 1915, Instrux for det udøvende Politi i Kjøbenhavn fra 1863 og Actieindbydelse til at forsyne Kjøbenhavn med fede Lam fra Nr. 7 er Katalog 55 Dramatisk Poesi (1.101 stk.). Størstedelen er sange fra revyer (med og uden forfatternavn), en kategori som man ikke i første omgang har betragtet som småtryk, men som fylder ganske meget (4 m). Eksempler er Svendborg Sommerrevy 1914 og Røde Kro: Kærlighed og Sæbeskum, Vinterrevyen

14 36 Nr. 8 er Katalog 17 Æstetik, Musik, Dans, Kunst, Skrivekunst, Spil og Leg, Idræt (1.091 stk.) som især indeholder koncertprogrammer og kunstudstillingskataloger fra både finkultur og folkekultur, amatører og professionelle kunst- og musikudøvere - fra Koncertforeningen og Det Kongelige Kapel til Program til Sø-Artilleri-Sangforeningens Aftenunderholdning, ; fra Det Kongelige Akademi for de skønne Kunster til Panorama af Pompejis Ødelæggelse ved Vesuv fra Nr. 9 er Katalog 34:1 Danmarks Statistik. Danmarks Stats- og Kulturliv (1.043 stk.) som indeholder store emner som statsforfatning og statsforvaltning, politivæsen, toldvæsen, jernbanevæsen og postvæsen. Her er igen forbavsende mange udtagne småtryk i betragtning af, at man også i denne katalog har overført store dele til Småtrykssamlingen. Katalog 34:1 indeholder desuden materiale fra afholdsforeninger, understøttelsesforeninger, enke- og begravelseskasser, forsikringsselskaber samt toldtariffer, postkonventioner og posttakster. Eksempler fra denne katalog er: Anordning for Dannebrogsmændene 28. Jan. 1809, Øresunds- og Strømtoldrulle fra 1842, Henriksens Jernbanekalender 1925 og Fundation for et Societet i Kiøbenhavn til en Pension for Enker og vanføre Børn fra Nr. 10 er Katalog 34:2 Danmarks Finans-, Militær- og Kirkevæsen (1.034 stk.). Her er småtryk om banker, reglementer og bestemmelser om hær og flåde, sange og salmer ved kirkelige møder, f.eks. Regnskab for Viborg Byes og Omegns Sparekasse , Taageveirs-Signaler og Nat-Signaler for Flaaden fra 1855 og Anordning, hvorved all Skienden og Larmen paa Prædikestolene, i Særdeleshed imod de saa kaldede Pietister, forbydes fra Konklusion I1901 taler overbibliotekar H.O. Lange for, at alt småtryk skal afleveres, og det bliver vedtaget i pligtafleveringsloven af Han beskriver ret præcist småtryk som Beretninger, Love, Cirkulærer, Regnskaber, Løbesedler, Prislister, Sange af enhver Art, Reklamer (også for Avisernes Løsnummersalg) og lignende (se note 1). Mængden af tryk bliver med den nye lov så overvældende, at man samme år beslutter at trække småtrykket ud af magasiner og kataloger og placere det i en særlig småtryksafdeling. I 1920 erne trækker man yderligere småtryk ud, men denne gang bliver de ikke indordnet i Småtrykssamlingens emnegrupper. De bliver anbragt i en særsamling, Udtaget småtryk, som stadig er opstillet efter systematikken for samling. Man betragtede nu flere nye kategorier som småtryk, f.eks. skriveøvelser, revyviser og julebøger. I 1927 vedtages en ny pligtafleveringslov, som begrænser mængden af småtryk ved at undtage en række kategorier fra aflevering (skemaer til udfyldning, køreplaner, sange ved familiebegivenheder, optryk af sange efter salmebogen, kalendere uden tekst). Udrangeringen af småtryk har formentlig fundet sted både for at få mere plads til indførslerne i katalogerne og til bøgerne i magasinerne. Det er ejendommeligt, at man efter Småtrykssamlingens oprettelse i 1902 ikke fjernede alle småtryk fra katalogerne på en gang, men fortsatte med at betragte nogle småtryk som bøger og indføre dem i katalogerne for så i 1920 erne at krydse dem af og placere dem i Udtaget småtryk. Det tyder på, at der har været usikkerhed om definitionen af småtryk. De fleste udtagne småtryk er

15 Beretning fra Børnehjemmet Kana,

16 som nævnt helt typiske småtrykskategorier. Måske har man heller ikke gjort sig klart, hvordan udrangeringen skulle foregå eller instrueret den enkelte medarbejder grundigt nok. Det er ikke lykkedes at finde skriftlige overvejelser om, hvordan disse store og krævende arbejdsprocesser er foregået. Det er forståeligt, at man af pladshensyn tog de alfabetiske kort på småtryk op af katalogskufferne men ikke at man kasserede dem og derved gjorde det vanskeligt at slå småtrykkene op, fordi der kun var den systematiske indgang tilbage. Man har ikke været konsekvent med fordelingen af Danske Afdelings pligtafleverede publikationer mellem bøger og småtryk og heller ikke med hensyn til den systematiske placering. Man kan nu søge denne hidtil svært tilgængelige samling i REX, og i Småtrykssamlingen har vi da også mærket en stigende efterspørgsel på Udtaget småtryk. Der findes også andre typer af småtryk i REX, men størstedelen af Småtrykssamlingen vil på grund af den store publikationsmængde forblive en ukatalogiseret samling, som kan sammenlignes med et velordnet arkiv. Hvis en søgning efter småtryk i REX ikke giver resultat, kan man altid kontakte Småtrykssamlingens medarbejdere - som et butiksslogan lød for nogle år siden: Spørg efter det, De ikke ser! 38 Noter 1 Henvendelse fra overbibliotekar H.O. Lange til bogtrykkerne. Etbladstryk uden titel (DA-småtryk. Oplysning. 8 ). Også trykt i: Den trykte kulturarv : pligtaflevering gennem 300 år. Red. Henrik Horstbøll og John T. Lauridsen. Kbh.: Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, Museum Tusculanums Forlag, (Danish humanist texts and studies ; 16). S Aarsberetning om det store kongelige Bibliotheks Virksomhed i Finansaaret Afgivet til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af H.O. Lange, Overbibliothekar. Kbh., 1902, s Aarsberetning for det kongelige Bibliotek for Afgiven til Undervisningsministeriet af Overbibliotekar Dr. H.O. Lange. Kbh., 1918, s Samme bog, s Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folketinget. 54de ordentlige Samling , spalte Tillæg A til Rigsdagstidende. Forelagte Lov forslag m.m. 54de ordentlige Samling II, spalte Lauritz Nielsen: Pligtafleveringen til vore Biblioteker. Et Reformforslag. Kbh., 1923, s Samme bog, s KB s arkiv: J 14 vol Udvalget ang. Statens Biblioteksvæsen Se Grethe Jacobsen: Pligtaflevering I: Den trykte kulturarv S Betænkning vedrørende Statens Biblioteksvæsen afgiven af det af Undervisningsministeriet under 11. Oktober 1924 nedsatte Udvalg. Kbh., Aarsberetning fra det kongelige Bibliotek for Finansaaret Afgiven til Undervisningsministeriet af Carl S. Petersen, Overbibliotekar. Kbh., 1925, s KB s arkiv: J 14 vol Udvalget ang. Statens Biblioteksvæsen Aarsberetning fra det kongelige Bibliotek for Finansaarene og

17 Afgiven til Undervisningsministeriet af Carl S. Petersen, Overbibliotekar. Kbh., 1927, s Erik Dal: Bibliotheca Danica og Catalog over det store Kongelige Bibliotheks danske og norske Afdeling. I: Danske Opslagsværker, 1977, nr. 8, s Lise Hesselager: Danske småtryk i Det kgl. Bibliotek. I: Fortid og nutid, 1972, bd. 25, 1/2. S Alle titler på katalogbindene er taget fra det enkelte binds titelblad. 18 En liste over disse kan ses i Rapport om Udtaget småtryk på Småtrykssamlingens hjemmeside (http://www.kb.dk/kb/dept/ nbo/da/samlinger/smaatryk/). 39

Rapport om Udtaget småtryk. Af Therese Høeg Jacobsen, oktober 2005

Rapport om Udtaget småtryk. Af Therese Høeg Jacobsen, oktober 2005 Rapport om Udtaget småtryk. Af Therese Høeg Jacobsen, oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning Hvad er småtryk? Småtrykssamlingen oprettes 1902 Diskussion om småtryk i forbindelse med revision af pligtafleveringsloven

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Dansk 1920erne-30erne

Dansk 1920erne-30erne Dansk 1920erne-30erne Introduktion Med det Sthyrske cirkulære i 1900 blev dansk som fag indført. Indtil da havde læsning og skrivning været adskilte discipliner. I cirkulæret blev der lagt vægt på, at

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Flytning af Saxo-Biblioteket

Flytning af Saxo-Biblioteket Arbejdsfaser Dubletkassation Kvalitetsbetinget kas- sation Nødkassation Fordeling Målsætning Kassere dubletter. Også dubletter, hvor det ene eksemplar er elektronisk (kun tidsskrifter). Ambition: ca. 23%

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR Aalborg 19-11-2014 OVERBLIK Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Avisdigitalisering hvordan Tilgængelighed hvordan får man adgang? Spørgsmål?

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Tilblivelsen af Det Centrale Personregister. Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015

Tilblivelsen af Det Centrale Personregister. Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015 Tilblivelsen af Det Centrale Personregister Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015 Forbehold Jeg var der ikke Anvendt materiale Bøger Rigsarkivet CSCs Historiske Arkiv Overblik

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere