Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX"

Transkript

1 Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Af bibliotekar Therese Høeg Jacobsen Indledning U dtaget småtryk, som er en del af Småtrykssamlingen, er nu blevet inddateret og dermed søgbar i REX, Det Kongelige Biblioteks online-katalog. Disse publikationer har hidtil kun været registrerede i Danske Afdelings systematiske kataloger for samling ( ), hvor de er markerede med et rødt og et blåt kryds. Ved projektets slutning den 3. juni 2005 er der registreret poster i REX svarende til indførsler i de systematiske kataloger. Hvad er småtryk? Siden 1697 har alle bogtrykkere i Danmark ved lov haft pligt til at aflevere et eksemplar af alt hvad de trykker til Det Kongelige Bibliotek, både bøger, tidsskrifter og småtryk. Sidstnævnte er på Det Kongelige Bibliotek placeret i en særlig småtrykssamling. Det er umuligt at definere småtryk helt præcist; det er som regel anonyme tryk fra korporationer som foreninger, institutioner og firmaer, men der kan også være personlige forfattere. Typiske småtryk er disse korporationers love og vedtægter, beretninger og regnskaber, prislister og kataloger, programmer fra koncerter, film, teaterforestillinger og sportsbegivenheder, sange og meget mere. Hertil kommer en række tidsskrifter som personaleblade, skoleblade, lokale idrætsblade, spejderblade og kirkeblade samt telefonbøger, kalendere og lommebøger. Ordet småtryk skal ikke tages bogstaveligt. Mange småtryk er små tryk med få sider, men sidetal og størrelse kan variere fra foldere og etbladstryk til tykke kataloger; fra små tryk som Svendborg i Vestelommen fra 1909 (mål: 5 x 6,5 cm) til store tryk som Demokratiets Valgblad for Nakskovkredsen fra 1913 (mål: 48 x 64 cm). Det mindste småtryk er Lilleput Almanak fra 1893, som måler 2,7 x 4 cm. Den har kalenderoplysninger på venstresiderne og højresiderne er blanke beregnet for de fingernemme til at skrive Notitser på! Småtrykssamlingen oprettes i 1902 Før 1902 blev alt småtryk katalogiseret og opstillet blandt bøgerne. I 1902 kom der en ny lov om pligtaflevering, som pålagde bogtrykkerne at aflevere endnu mere trykt materiale end tidligere, endda i to eksemplarer. Samtidig forårsagede ny bogtrykteknik mange flere bogtrykkerier og en masseproduktion af tryksager. Resultatet var, at biblioteket var ved at drukne i småtryk, og Småtrykssamlingen blev oprettet, så man lettere kunne behandle den store mængde materiale, som herefter ikke længere blev katalogiseret, men opstillet i en række emnegrupper. Allerede før pligtafleveringslovens vedtagelse i 1902 gjorde overbibliotekar H.O. Lange en indsats for at få bogtrykkerne til af aflevere småtryk. I en lille tryksag fra Småtrykssamlingen dateret Dec skriver han: Da det store Kongelige Bibliothek nu har begyndt at ordne sin Samling af Smaatryk efter et nyt Princip, der gjør det muligt at opbevare saa godt som alle Tryk- 23

2 24 sager, selv de ubetydeligste, skal man herved tillade sig at anmode Dem om foruden det, som efter Loven er afleveringspligtigt, tillige velvilligst, forsaavidt De ikke allerede gjør det i det her antydede Omfang, at indsende 2 Exemplarer af Smaatryk som Beretninger, Love, Cirkulærer, Regnskaber, Løbesedler, Prislister, Sange af enhver Art, Reklamer (ogsaa for Avisernes Løsnummersalg) og lignende. Selv om saadanne Sager ikke i Øjeblikket synes at have nogen Interesse, vil det for Eftertiden være af Betydning at finde alt dette Smaatryk samlet og ordnet paa en overskuelig og tilgængelig Maade. Og med dette Hensyn til Eftertiden for Øje tillader man sig at paakalde Deres Velvilje for disse Bibliothekets Betræbelser. 1 Efter 1902 gennemgik man Danske Afdelings systematiske kataloger for samling, overstregede en del af småtryksindførslerne med blyant og overførte materialet til den nye småtrykssamling. I årsberetningen fra Det Kongelige Bibliotek for skriver H.O. Lange: Det viser sig desværre nødvendigt i den nærmeste Tid at tænke paa en Omarbejdelse af flere Afsnit af den systematiske Katalog, da man ved dens Anlæg ikke har forudset en saa overordentlig Tilvækst af den danske Literatur. Som Indledning til denne Omarbejdelse er der paabegyndt Udrangeringen af alt Smaatrykket, hvorved forstaas Love, Beretninger, Regnskaber, Reklamer, Cirkulærer o. lign. væsentlig fra Foreningslivet, der samles og ordnes i en særlig Afdeling, hvorved Katalogerne lettes i en betydelig Grad. Dette omfattende Arbejde er fremmet af al Kraft og vil blive fortsat i de nærmeste Aar. 2 Det er i øvrigt første gang, at ordet småtryk bliver brugt; hidtil har man i beretningerne kaldt det Smaaskrifter. I katalogbindene med mange småtryk var der så mange overstregninger, at disse bind blev skrevet helt om med udeladelse af småtryk, f.eks. Katalog 32 og 33 (Topografi). Småtrykssamlingen vedblev at vokse, og i bibliotekets årsberetning for skriver H.O. Lange: Som en Underafdeling af den danske Afdeling har Bibliotekets Afdeling for dansk Smaatryk udviklet sig stærkt i denne Periode Materialet er i de 9 Aar vokset saa stærkt, at de tre anviste Magasinrum kun ved Anbringelse af faste Reoler i Nicher og Hjørner endnu nogenlunde yder Plads, - endda er der lagt Beslag paa et Par Anneksrum. 3 Man planlagde at flytte flere publikationer til Småtrykssamlingen: En væsentlig Forøgelse af Smaatryksafdelingen vil opstaa, naar der bliver Tid og Lejlighed til systematisk at overflytte dertil fra den danske Afdelings Bogafdeling en stor Mængde Tryksager, som rettelig hører hjemme i Smaatryk. 4 Dette fandt sted i 1920 erne og blev til samlingen Udtaget småtryk. Diskussion om småtryk i forbindelse med revision af pligtafleveringsloven i 1902 og i 1927 Spørgsmålet om hvilke kategorier af tryksager, der skal afleveres og værdien af småtryk, har været diskuteret i flere perioder, især når pligtafleveringsloven skulle revideres. I 1902 diskuteres lovforslaget til en ny pligtafleveringslov i Folketinget. Blandt andre er Harald Jensen, folketingsmedlem for Århus Amt, imod at bogtrykkerne skal aflevere mere materiale: Thi det vil ikke sige, at Bogtrykkerne ville komme med Vognmandslæs til Bibliotekerne, men de ville komme med hele Banevogne fulde af aldeles værdiløse Tryksager. 5. I modsæt-

3 Forordning om Neger-Handelen ning hertil skriver H.O. Lange i bilag 1 til lovforslaget: Der sigtes dog paa, at Biblioteket kan faa alt ogsaa af Smaatrykket, ogsaa Viser og Sange, som Forordningen undtager. Det har visselig ikke synderlig Interesse i Øjeblikket at opbevare denne Masse af Smaatryk, men naar den ordnes og opbevares, afgiver den et uvurderligt Materiale i Fremtiden for Studiet af vor Tids Kultur. Ingen vil kunne skrive f.eks. Afholdssagens, Fagforeningsbevægelsens og Andelsforetagendernes Historie i Danmark uden paa Grundlag af det Materiale af i sig selv ubetydelige og næsten værdiløse Smaaskrifter, der gemmes ordnede paa Bibliotekerne. Viserne indeholde ofte det første Tryk af saadanne Forfatteres Digte, der efter mange Aars Forløb regnes til Landets bedste. Overhovedet er det umuligt i Øjeblikket at afgøre, hvad der kan faa Interesse for Fremtidens Forskning. Vor Tid savner desværre meget af den tilsvarende Produktion fra Fortiden, fordi vore Fædre ikke tænkte paa Fremtiden. Det vil derfor være vigtigt, at Loven formuleres saa omfattende som muligt. 6 25

4 26 Den voldsomme vækst af især småtryk fik i 1923 Lauritz Nielsen, som på det tidspunkt var underbibliotekar på Det Kongelige Bibliotek, til at foreslå en indskrænkning af pligtafleveringsloven for at dæmme op for disse ubarmhjertigt indtrængende Papirmasser 7. Han betragtede det meste småtryk som værdiløst og skrev med direkte adresse til H.O. Lange: Man har anført, at vi nu dybt beklager Savnet af tilsvarende Tryksager fra Fortiden og derfor bør være mere forudseende end vore Forfædre. Det Afguderi overfor alt trykt, som er blevet en Følge af denne Betragtning, bunder i en Misopfattelse af dette Stof som historisk Kildemateriale 8. Lauritz Nielsens publikation førte til en diskussion i Folketinget og i aviser og tidsskrifter om pligtaflevering, kassation og småtryks betydning. I 1923 mente også H.O. Lange, at mængden af småtryk havde taget overhånd og at visse kategorier burde kasseres. Sammen med Sofus Larsen (overbibliotekar på Universitetsbiblioteket) og V. Grundtvig (overbibliotekar på Statsbiblioteket) var han medunderskriver på en skrivelse af 25. september 1923 til Undervisningsministeriet om småtryk og aviser 9. Heri hedder det: Det danske Smaatryk, der ifølge Loven om Pligtexemplarer strømmer ind til de tre Statsbiblioteker, er i Aarenes Løb svulmet op til uanede Dimensioner. Det vil derfor være ønskeligt og nødvendigt, at Bibliotekerne bemyndiges til at foretage større Kassationer, end de hidtil har ment sig berettiget til. De forslog at kassere: plakater (undtagen teaterplakater), Reklamesedler, løbesedler, brevkort, optryk af sange efter sang- og salmebøger, kontorkalendere, eksamensskemaer, timetabeller, etiketter og vareomslag. Skrivelsen fortsætter: Det er vel en Selvfølge, at Kassationsretten ogsaa bør have tilbagevirkende Kraft, saaledes at Bibliotekerne for saa vidt det lader sig gøre, og ikke særlige Forhold taler derimod, kan tilintetgøre hele den nyere Bestand af de omhandlede Tryksager i hvert Fald siden 1902, da den nu gældende Lov traadte i Kraft, som fremkaldte Masseaflevering af Smaatryk af enhver Art, der tidligere ikke havde været afleveringspligtigt. Kassation med tilbagevirkende kraft blev i 1920 erne praktiseret med hård hånd af overbibliotekar Carl S. Petersen, som kasserede en række kategorier af småtryk, som efter hans tid igen blev gemt. 10 I 1924 blev Lauritz Nielsen og Carl S. Petersen medlemmer af undervisningsministeriets udvalg vedrørende statens biblioteksvæsen, hvis betænkning 11 førte til en ny pligtafleveringslov i Bogtrykkerne skulle nu ikke længere aflevere følgende småtryk: skemaer til udfyldning, køreplaner, sange ved familiebegivenheder, optryk af sange efter salmebogen, kalendere uden tekst. Udtaget småtryk I1920 erne påbegyndte man en aldrig fuldført omarbejdelse af Danske Afdelings kataloger, dels fordi systematikken var forældet, dels fordi der manglede plads til nye indførsler på mange katalogsider. Ved denne lejlighed udtog man igen småtryk i de systematiske kataloger, markerede dem med et rødt og et blåt kryds og opstillede dem i en særlig samling, Udtaget småtryk, opstillet efter Danske Afdelings systematik for samling. Fjernelsen af disse småtryk gav også plads til flere bøger i magasinerne, hvor man i mange år led af pladsmangel. Overbibliotekar Carl S. Petersen skriver herom i bibliotekets årsberetning for 1924/25: Det er her ikke blot nye Viden-

5 Sangene fra Rønnes Revu-Cabaret 1916 : Den rigtige eller Det gaar ad Hammershus til skabers Fremtræden, ændrede politiske og sociale Forhold, som har gjort det anvendte System forældet og vildledende; den store Tilvæxt, som Danske Afdeling navnlig efter Pligtafleveringsloven af 1902 aarligt modtager, og hvis tiltagende Omfang umuligt kunde forudses, da Katalogets Rammer blev lagt, har ikke kunnet rummes indenfor disse, og Følgen heraf er blevet, at Kataloget paa flere Steder er saa overfyldt, at nye bøger ikke kan indføres, og i sin Helhed i en saadan Tilstand, at det ikke med Udbytte kan bruges af Publikum. 12 I Det Kongelige Biblioteks arkiv findes en del materiale fra det tidligere nævnte udvalg vedrørende statens biblioteksvæsen. Der foreligger adskillige udkast til undtagelser i bogtrykkernes aflevering. Et

6 28 af dem er forsynet med nogle udaterede og usignerede Bemærkninger til foranstaaende, efter al sandsynlighed skrevet af Carl S. Petersen. Heri hedder det: Endvidere kan formentlig til Smaatryk henvises følgende Kategorier, som nu enten helt eller delvis findes i Bogafdelingen: Telefonbøger, Lokale Vejvisere, Førere, Ligtaler og anden Lejligheds-Personalhistorie, Anonym Andagtslitteratur, mulig ogsaa Traktater med Forfatternavn, i alfald Oversættelser, Revysange, selv om de bærer Forfatternavn, Lommebøger for tekniske Fag og Landbrugsfagene. I Bogfortegnelsen findes i alfald over 30 forskellige saadanne aarligt udkommende. 13 Bortset fra ligtaler hører alle disse kategorier i dag til Småtrykssamlingen, og nogle former for telefonbøger og vejvisere samt førere, revysange og lommebøger blev rent faktisk flyttet fra Bogafdelingen til Udtaget småtryk. I beretningen for 1925/26 og 1926/27 fortsætter Carl S. Petersen: Det berørtes i forrige Aarsberetning, at de systematiske Kataloger over Danske Afdeling trængte til en Omarbejdelse, men at denne ikke vilde kunne foretages uden Bevillingsmyndighedernes Støtte. En saadan foreligger efter derom til Ministeriet indsendt Andragende paa Finansloven for i Form af en Forhøjelse af Medhjælpssummen, og Biblioteket staar saaledes overfor et Katalogarbejde af saa store Dimensioner, at det nødvendigvis vil komme til at strække sig over en længere Aarrække. Begyndelsen dertil er gjort i Finansaaret , idet Smaatrykket, som indtil 1902 katalogiseredes og opstilledes paa Boghylderne, er blevet udrangeret og afkrydset i de systematiske Kataloger, ligesom Sedlerne paa det er blevet udtagne af det alfabetiske Katalog. Omfanget af det udtagne Smaatryk var ikke saa ganske ringe; i kompres Opstilling fylder det næsten et helt Bogmagasin (2 à 300 Meter). 14 Det udtagne småtryk må her være både Udtaget småtryk (178,6 m) og de småtryk som blev streget ud i katalogerne og overført til Småtrykssamlingen. Spørgsmål om Udtaget småtryk Eftersom Carl S. Petersen optog og kasserede de alfabetiske sedler til Udtaget Småtryk fra skufferne med Danske Afdelings alfabetiske katalog, har man indtil nu kun haft en systematisk indgang til samlingen. Gennemgangen af katalogerne, udtagning af småtrykkene, opstilling i henholdsvis den nye småtrykssamling og Udtaget småtryk må have været store og krævende projekter, som desværre ikke er beskrevet og som derfor rejser mange spørgsmål: Hvorfor tog man ikke alt småtrykket ud i første omgang, dvs. i årene efter 1902? Hvorfor fortsatte man med at indføre småtryk i katalogerne efter Småtrykssamlingens oprettelse? Udtaget småtryk består hovedsageligt af nøjagtig samme slags publikationer som den egentlige småtrykssamling, - dog er der en række kategorier, som egentlig ikke er småtryk, men som man har anbragt her for at få mere plads til bøgerne i magasinerne og for nemheds skyld, f.eks. skriveøvelser, revysange og julebøger og -aviser. Hvorfor lod man Udtaget småtryk stå som en særlig samling i stedet for at indlemme den i Småtrykssamlingen? Det var vistnok meningen, at Udtaget småtryk skulle indgå i Småtrykssamlingen, men det skete aldrig. Hvorfor fjernede man de alfabetiske kort? En forklaring på dette er nok, at der var mangel på plads i katalogskufferne.

7 De poster Udtaget småtryk svarer til indførsler i de systematiske kataloger. Et tilsvarende antal alfabetiske sedler har fyldt ganske meget. Men hvorfor ligefrem kassere sedlerne? Erik Dal skriver i sin artikel om Bibliotheca Danica og Det Kongelige Biblioteks kataloger: Da de nu udgjorde en særlig samling, og der af forskellige grunde kunne være mening i at lette den alfabetiske katalog for de tilsvarende sedler, blev sedlerne fjernet fra denne katalog og derefter brændt af Carl S. Petersen, så man forspildte den alfabetiske indgang til den svært tilgængelige bog- og pjecemasse. Denne manøvre kan ikke karakteriseres, hverken i akademisk eller bramfrit sprog forstanden står stille. 15 Andre før mig har forgæves søgt i Det Kongelige Biblioteks arkiv efter materiale om overvejelser og arbejdet med udrangering af småtryk i katalogerne. Jeg har også selv ledt i arkivet, hvor jeg har fundet flere interessante ting om pligtaflevering og kassation af småtryk, men meget lidt om de øvrige spørgsmål. De bedste kilder er de trykte årsberetninger fra biblioteket. Passager herfra om småtryk er da også flittigt brugt af Erik Dal i ovennævnte artikel og af Småtrykssamlingens tidligere leder, Lise Hesselager. 16 Indhold i Udtaget småtryk Emnemæssigt afspejler samlingen alle aspekter af det danske samfund, inklusive de tidligere kolonier og lande under rigsfællesskabet: Dansk Vestindien, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Slesvig, Holsten og Lauenborg. Småtryk kan belyse både rigshistorie, lokalhistorie, erhvervs- og industrihistorie og personalhistorie. Ofte kan småtryk være den eneste kilde til en forenings eller virksomheds historie. Udtaget småtryk indeholder både vægtige emner som Fredrik VI. Proklamation om Norges Afstaaelse. Dat. Middelfart den 18. Jan og helt jordnære og konkrete ting som Bekjendtgjørelse ang. Margarinebeholderes Form og Mærkning fra Der er forordninger om pengevæsen, skolevæsen, kornhandel, karantænebestemmelser, valgmateriale og andre overordnede emner, men hovedparten har nok lokalhistorisk eller erhvervshistorisk interesse. De fleste småtryk afspejler lokale samfunds- og kulturforhold; der er materiale fra skoler, museer, teatre, sygehuse, foreninger med mere. Som eksempler på det endog meget snævre og lokale kan nævnes: Catalog over Udstilling af Sædekorn i Odder, 1894, Lov for den fynske Forening for hjemmelavet Have- og Rodfrugtfrø,1892 og Fundats af 25. Juni 1878 for Frøken Erlings Legat for værdige og trængende Enker eller ugifte Damer i Nakskov eller dens nærmeste Omegn fra Selv om småtryk hovedsageligt er anonyme korporationstryk, er der også småtryk af personalhistorisk interesse, både om kendte og ukendte personer, og der er småtryk med personlig forfatter, især viser og sange. Om kendte personer kan nævnes Program for Thorvaldsens Modtagelse ved hans Hjemkomst fra Italien fra 1838, som er en drejebog med 13 punkter, der beskriver hvornår og hvor mange gange der skal råbes hurra, musiceres m.m., og Andragende til Kongen om at N.F.S. Grundtvig maa blive kongevalgt Medlem af Rigsdagen fra Den helt nære personlige historie kommer til udtryk i småtryk som Indbydelse til at give Bidrag til en Gave til Seminarielærer C.M.H. Ipsen i Jælling fra 1884 og Love for Foreningen til Afholdelse af Jørgen Hansen og Hustrus Sølvbryllup i Usserød fra

8 30 Love for Volapykforeningen Tidsmæssig afgrænsning af Udtaget småtryk Tidsmæssigt dækker samlingen Udtaget småtryk tryk fra 1555 til De to ældste udtagne småtryk er fra 1500-tallet: Christian d. 3.s aabne Brev om Veder døbber oc Sacramenter. St. Michels Dag [29. Sept. 1555] og Kong Christian den fjerdes og Hertug Johan Adolphs Mandat ang. Rentefoden fra 1597, men langt de fleste udtagne småtryk er fra 1800-tallet. Der findes ældre publikationer inden for Udtaget småtryks periode, som aldrig har været indført i de systematiske kataloger, men som er placeret i selve Småtrykssamlingen. Sprog i Udtaget småtryk Langt de fleste publikationer i Udtaget småtryk er selvfølgelig på dansk, men der er også en hel del publikationer på andre sprog. Der er faktisk udtagne småtryk på engelsk, fransk, færøsk, grønlandsk, hebraisk, hollandsk, islandsk, jiddisch, latin, norsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk. Sproget i norske publikationer er registreret som dansk før 1814 og som norsk efter De fleste poster på tysk, norsk og islandsk er fra henholdsvis Katalog 40 Hertugdømmerne, Katalog 41 Norge og Katalog 39 Færøerne, Island, Grønland, Dansk Vestindien 17. De fleste småtryk fra Færøerne og Grønland er på dansk, der er kun tre på færøsk og tre på grønlandsk. Der er sågar et småtryk på runer! Det er et digt af Finn Magnusson: Qvad i Runer, Forfædrenes Sprog og Versemaal, i Anledning af Kong Fridriks og Dronning Marias Kroningsdag (den 31. Julii) 1815, som også er gengivet på islandsk, dansk og latin. Endelig er der et enkelt småtryk på esperanto: Kaj Bendix: Kopenhago : illustrita, quidlibro eldonita de Centra Dana Esperantista Ligo fra 1908, men desværre ingen på volapyk selv om der er tre love fra Volapykforeningen. Danske Afdelings systematiske katalog Katalogen over den danske samling påbegyndtes af overbibliotekar E.C. Werlauff i Arbejdet foregik langsomt indtil 1863, hvor Chr. Bruun blev leder af biblioteket og Johannes Vahl af Danske Afdeling. Chr. Bruun lagde en plan for fortsættelsen af den alfabetiske seddelkatalog og udarbejdelsen af en systematisk katalog i 60 bind. Johannes Vahl arbejdede med katalogen i årene , og katalogen blev siden videreført frem til og med Katalogarbejdet førte til udgivelsen af Bibliotheca Danica, en trykt fortegnelse over

9 den danske litteratur fra 1482 til 1840 i Det Kongelige Bibliotek, Universitetsbiblioteket i København og Karen Brahes Bibliotek i Odense. Der er Bibliotheca Danica titler i Udtaget småtryk. Arbejdet med udarbejdelsen af Bibliotheca Danica og den danske katalog kan følges i årsberetningerne fra Det Kongelige Bibliotek fra 1864 og årene frem og er beskrevet af Erik Dal, se note 15. Den systematiske katalog kan være meget vanskelig at benytte for en nutidig bruger, og småtrykkene har været svære at finde. Katalogen er skrevet i hånden, de ældste indførsler er skrevet med gotisk skrift, og nogle sider er så tæt beskrevne, at det kan være svært at skelne den ene indførsel fra den anden. Desuden har slid og æselører nogle steder fjernet bogstaver og hele ord. Systematikken afspejler tidligere tiders måde at se verden på og kan derfor være temmelig drilagtig. Det kan f.eks. være svært at gennemskue, at en Anvisning til Sammenrulning af Paraplyer fra 1904 er placeret under Dreierhaandværk i Katalog 23 Handelsvidenskab, Haandværk og Industri, Husholdning eller at en brochure Om maltet Brød fra St. Kongensgades Brødfabrik fra 1892 er placeret i Katalog 11 Lægevidenskab under Næringsmidler af Planteriget. Mange publikationer har været svære at placere systematisk og trækkes mod flere emner, og der er da også en del overlap mellem katalogerne. F.eks. er sange og salmer ved kirkelige møder både placeret i Katalog 4 Theologi under Samlinger af Salmer og åndelige Digte (s.21ff) og i Katalog 34:2 Danmarks Finans- Militær- og Kirkevæsen under Danmarks Kirkehistorie fra Midten af det 18. Aarhundrede (s. 277ff). Det kgl. Oldskriftselskab er både placeret i Katalog 31 Nordens Historie under Nordisk Oldkyndighed (s. 62ff) og i Katalog 39 Færøerne, Island, Grønland, Dansk Vestindien under Sagalitteraturen (s. 129). Man har placeret hver enkelt publikation så snævert som muligt og dermed i nogle tilfælde spredt beslægtede publikationer. Et godt eksempel er småtryk fra Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København i Herfra er der hele 55 udtagne småtryk fordelt på ni kataloger. 18 Den store udstilling bestod af en række deludstillinger, hvis materiale er anbragt under delemnet; kunstafdelingen under kunst i Katalog 17 Æstetik, Musik, Dans, Kunst, Skrivekunst, Spil og Leg, Idræt, hærens udstilling under Krigsvæsen i Katalog 34:2 Danmarks Finans- Militær- og Kirkevæsen, smør og ost under mejerivæsen i Katalog 34:4 Danmarks Næringsforhold, bier under biavl i Katalog 34:4 Danmarks Næringsforhold, osv. Jeg er helt sikker på, at der aldrig er nogen, hverken lånere eller ansatte på KB, der nogen sinde har haft fantasi til at finde alle disse i katalogerne. De fleste har kun fundet frem til de lettest tilgængelige publikationer under Industriudstillinger i Katalog 34:4 Danmarks Næringsforhold (s ). I øvrigt er det ejendommeligt, at Fører og Haandbog til udstillingen er Udtaget småtryk, mens Officiel Katalog er en bog. Ved at søge i REX kan man nu få et overblik over alle publikationerne fra udstillingen. Dette gælder også auktionskataloger, som er fordelt, så bogauktioner er placeret i Katalog 51 Literær- og Literaturhistorie III. Bogauctions-Cataloger, kunstauktioner i Katalog 17 Æstetik, Musik, Dans, Kunst, Skrivekunst, Spil og Leg, Idræt og løsøreauktioner under personalhistorie i Katalog Dansk-Norsk Personalhistorie eller under historie i Katalog Danmarks Historie hvis det er kongelige personer. Det bevirker, at auktionskataloger vedrørende den samme person er placeret flere 31

10 32 steder. For eksempel er Fortegnelse over endeel Fru Lehnsgrevinde Danners Dødsbo tilhørende Kunstsager placeret under kunst (Udtaget småtryk 17:2, ), Fortegnelse over endeel Fru Lehnsgrevinde Danners Dødsbo tilhørende Løsøre placeret under Frederik den Syvendes Gemalinder i historiekatalogen (Udtaget småtryk 37, ) og Fortegnelse over en Fru Lehnsgrevinde Danners Dødsbo tilhørende Bogsamling, er placeret under bogvæsen (51,-70 8, bog), alle fra Mange forskellige ansatte har i årenes løb ført publikationer ind i katalogerne, og de har ikke altid gjort det på samme måde. Nogle har registreret hver ny udgave af den samme publikation for sig, mens andre har registreret den første udgave og nedenunder tilføjet Samme Bog og så det nye udgivelsesår. Nogle har registreret alle udgaver på flere sprog hver for sig, mens andre har registreret den danske udgave og tilføjet Også udgivet på engelsk eller lignende. Jeg har registreret den enkelte indførsel, som den står i katalogen; dog har jeg af og til slået mange udgaver af en publikation sammen til én indførsel. Når man søger og bestiller de udtagne småtryk i REX, skal man skal være opmærksom på, at publikationernes originale stavemåde er bibeholdt, f.eks. Landhuusholdnings-Selskab, Literatur, Forsikkring. Det gælder også stednavne, som kan variere en del, f.eks. Aarhuus, Kiøbenhavn, Holbech, Callundborg. Fordeling af bøger, småtryk og Udtaget småtryk i katalogerne Når man gennemgår siderne i den systematiske katalog, virker det mange steder ret tilfældigt, hvilke publikationer man har betragtet som bøger, hvilke man har overstreget og ført til Småtrykssamlingen og hvilke man har krydset af og ført til Udtaget småtryk. Her er nogle eksempler: I Katalog 23 Handelsvidenskab, Haandværk og Industri, Husholdning er J. Metz og J. Scheller: Skitsebog til Brug ved den forberedende Undervisning i Fagtegning for Maskinbyggere, Smede etc. fra 1909 en bog, mens J. Metz og J. Scheller: Skitsebog til Brug ved den forberedende Undervisning i Maskintegning fra 1923 og 1927 er Udtaget småtryk. I Katalog 50 Literær- og Literaturhistorie II. Boghandler-Cataloger, Bibliotheksvæsen er ikke alle fortegnelser og kataloger over bogsamlinger og biblioteker småtryk. F.eks. er fortegnelser over den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles bibliotek (s. 82 og 83) bøger, mens Katalog over den pharmaceutiske Læreanstalts Bibliotek fra 1903 og 1909 er Udtaget småtryk. Fortegnelser over skolebiblioteker er bøger, men fortegnelser over deres dubletsamlinger og Discipel -biblioteker er Udtaget småtryk (s. 90ff). Der er 138 bekendtgørelser i Udtaget småtryk, men mange lignende bekendtgørelser fra samme periode er bøger. Forordninger kan også være både bøger og Udtaget småtryk. Søger man i REX på forordning? får man poster. Af disse er 176 Udtaget småtryk. Udtaget småtryk i de enkelte kataloger Der er Udtaget småtryk i næsten alle de 60 systematiske katalogbind. Selv i Katalog 48 Græske og romerske Forfattere er der et enkelt Udtaget småtryk, E. Flemmer: Et Cirkulære til Anbefaling for Udvalg af Sølvalderens Forfattere fra Det er kun Katalog 1 Theologi, Katalog 6 Theologi, Katalog 15 Pædagogik og Katalog Romaner og Fortællinger, som ikke indeholder Udtaget småtryk.

11 Zoologisk Have : Nyt Abonnement De ti kataloger med flest Udtaget småtryk Topscoreren er ikke overraskende Katalog 34:4 Danmarks Næringsforhold med indførsler. Det er især småtryk om landvæsen, skovvæsen, husdyravl, industri, handel, søfart og fiskeri kort sagt fundamentet i det danske samfund i og 1900-tallet. Som eksempler kan nævnes: Love for Tyreholdsforeningen Kjeldseby fra 1899, Love for Træsko- og Tøffelarbejdernes Forbund i Danmark fra 1897, Love for Uldhandlerforeningen af 1886, Octroy for det Kgl. Danske Asiatiske Compagnie udi 40 Aar fra 1732 og Reglement for Brugen af Redningsraketter til Skibbrudnes Redning fra Nr. 2 er Katalog 50 Literær- og Literaturhistorie II. Boghandler-Cataloger, Bibliotheksvæsen med indførsler, hovedsageligt kataloger fra boghandlere og biblioteker som f.eks. Fortegnelse over Gartnerforeningen Hortulanias Bibliothek fra 1880 og Aarhus gudelige Læseforenings Bøger fra o Nr. 3 er Katalog 40 Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg (1.588 indførsler), som er delt op i 40:1 Topografi og 40:2 Stats- og Kulturforhold. Der er også småtryk fra hertugdømmerne i andre kataloger. Bemærk at Sønderjylland, det vil sige Haderslev, Tønder og Åbenrå amter med byerne Åbenrå, Christiansfeld, Gråsten, Haderslev, Sønderborg (som er placeret under Als) og Tønder samt landsbyer m.m. er placeret under Hertugdømmet Slesvig. Herom skriver Erik Dal (s. 286 i den tidligere nævnte artikel): I 40, Slesvig-Holsten, må man forstå, at adskillelsen i 1864 og genforeningen i 1920 ikke har fundet sted. Landsdele, byer og landsbyer fra hele Slesvig (og 33

12 34 Instruction for Nattevægterne i Kiøbenhavn

13 derefter hele Holsten) står hvor naturen og historien nu engang har lagt dem. Langt de fleste udtagne småtryk i denne katalog er på tysk, men der er også en del på dansk. Nogle publikationer er udgivet både på dansk og tysk. Stats- og Kulturforhold indeholder stort set de samme emner som i Katalog 34:3 Danmarks Stats- og Kulturforhold dog er der emner specielt for hertugdømmerne, f.eks. Ridderskabet, Digevæsen og Fyrstehusene. Eksempler på småtryk om disse er Geschäftsordnung für Prälaten und Ritterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein fra 1831 og Regulativ für die Entwässerung des Hedewigenkoegs fra Nr. 4 er Katalog 34:3 Danmarks Stats- og Kulturforhold med indførsler. Indholdet i denne katalog er først og fremmest skoler og undervisningsanstalter fra universitetet til landsbyskoler men også asyler, videnskabelige samlinger og selskaber. Der er overraskende mange udtagne småtryk i denne katalog i betragtning af at langt den største gruppe, folkeskoler og folkehøjskoler, er streget ud og ført til selve småtrykssamlingen. Tilbage i Udtaget småtryk er de ældste skoleprogrammer op til ca samt en række sange, reglementer m.m.. Disse ældste programmer er ofte på latin og indeholder lærde artikler af navngivne forfattere. Artiklerne er katalogiseret selvstændigt og kan slås op under forfatteren i den alfabetiske seddelkatalog for samling. På kortet er tilføjet Se blandt programmerne. Katalog 34:3 indeholder også skoler og foreninger for blinde, døve og andre handicappede, f.eks. Love for Foreningen for Abnormskolens Venner fra 1877 og Arbejdsanstalten for døvstumme Piger fra Nr. 5 er Katalog 23 Handelsvidenskab, Haandværk og Industri, Husholdning med indførsler. Den indeholder især kataloger og prislister om næsten alle tænkelige varekategorier, men også telegrafnøgler, kassebøger og regnskabsbøger. Der er også prislister og kataloger over varer i andre kataloger, f.eks. over musikinstrumenter i Katalog 17 Æstetik, Musik, Dans, Kunst, Skrivekunst, Spil og Leg, Idræt og over sygeplejeartikler i Katalog 12 Lægevidenskab. Den ældste prisliste er Lista paa Silcke-Stoffer, som ere fabriquerede i Kiøbenhafn, dato udi Silcke-Manufaktur Verckets Magazin findis i Forraad, oc selgis en Gros oc i heele Støcker fra 1687, men den er placeret i Katalog 34:4 Danmarks Næringsforhold under Enkelte Industrigrene. Nr. 6 er Katalog 32 Danmarks Geografi og Topografi (1.140 stk.), som omfatter Danmarks topografi i almindelighed og København i særdeleshed. Katalog 32 indeholdt så mange småtryk, at næsten alle sider var streget over og man skrev hele kataloget om. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at dette omskrevne bind alligevel indeholder så mange udtagne småtryk. Her er gadefortegnelser, politivedtægter, bygningsreglementer, lavsartikler, forlystelser og meget mere, som afspejler københavnernes liv i forskellige perioder. Som eksempler kan nævnes: De forenede Rundkørselsselskaber: Rundkørsel i København og Omegn fra 1915, Instrux for det udøvende Politi i Kjøbenhavn fra 1863 og Actieindbydelse til at forsyne Kjøbenhavn med fede Lam fra Nr. 7 er Katalog 55 Dramatisk Poesi (1.101 stk.). Størstedelen er sange fra revyer (med og uden forfatternavn), en kategori som man ikke i første omgang har betragtet som småtryk, men som fylder ganske meget (4 m). Eksempler er Svendborg Sommerrevy 1914 og Røde Kro: Kærlighed og Sæbeskum, Vinterrevyen

14 36 Nr. 8 er Katalog 17 Æstetik, Musik, Dans, Kunst, Skrivekunst, Spil og Leg, Idræt (1.091 stk.) som især indeholder koncertprogrammer og kunstudstillingskataloger fra både finkultur og folkekultur, amatører og professionelle kunst- og musikudøvere - fra Koncertforeningen og Det Kongelige Kapel til Program til Sø-Artilleri-Sangforeningens Aftenunderholdning, ; fra Det Kongelige Akademi for de skønne Kunster til Panorama af Pompejis Ødelæggelse ved Vesuv fra Nr. 9 er Katalog 34:1 Danmarks Statistik. Danmarks Stats- og Kulturliv (1.043 stk.) som indeholder store emner som statsforfatning og statsforvaltning, politivæsen, toldvæsen, jernbanevæsen og postvæsen. Her er igen forbavsende mange udtagne småtryk i betragtning af, at man også i denne katalog har overført store dele til Småtrykssamlingen. Katalog 34:1 indeholder desuden materiale fra afholdsforeninger, understøttelsesforeninger, enke- og begravelseskasser, forsikringsselskaber samt toldtariffer, postkonventioner og posttakster. Eksempler fra denne katalog er: Anordning for Dannebrogsmændene 28. Jan. 1809, Øresunds- og Strømtoldrulle fra 1842, Henriksens Jernbanekalender 1925 og Fundation for et Societet i Kiøbenhavn til en Pension for Enker og vanføre Børn fra Nr. 10 er Katalog 34:2 Danmarks Finans-, Militær- og Kirkevæsen (1.034 stk.). Her er småtryk om banker, reglementer og bestemmelser om hær og flåde, sange og salmer ved kirkelige møder, f.eks. Regnskab for Viborg Byes og Omegns Sparekasse , Taageveirs-Signaler og Nat-Signaler for Flaaden fra 1855 og Anordning, hvorved all Skienden og Larmen paa Prædikestolene, i Særdeleshed imod de saa kaldede Pietister, forbydes fra Konklusion I1901 taler overbibliotekar H.O. Lange for, at alt småtryk skal afleveres, og det bliver vedtaget i pligtafleveringsloven af Han beskriver ret præcist småtryk som Beretninger, Love, Cirkulærer, Regnskaber, Løbesedler, Prislister, Sange af enhver Art, Reklamer (også for Avisernes Løsnummersalg) og lignende (se note 1). Mængden af tryk bliver med den nye lov så overvældende, at man samme år beslutter at trække småtrykket ud af magasiner og kataloger og placere det i en særlig småtryksafdeling. I 1920 erne trækker man yderligere småtryk ud, men denne gang bliver de ikke indordnet i Småtrykssamlingens emnegrupper. De bliver anbragt i en særsamling, Udtaget småtryk, som stadig er opstillet efter systematikken for samling. Man betragtede nu flere nye kategorier som småtryk, f.eks. skriveøvelser, revyviser og julebøger. I 1927 vedtages en ny pligtafleveringslov, som begrænser mængden af småtryk ved at undtage en række kategorier fra aflevering (skemaer til udfyldning, køreplaner, sange ved familiebegivenheder, optryk af sange efter salmebogen, kalendere uden tekst). Udrangeringen af småtryk har formentlig fundet sted både for at få mere plads til indførslerne i katalogerne og til bøgerne i magasinerne. Det er ejendommeligt, at man efter Småtrykssamlingens oprettelse i 1902 ikke fjernede alle småtryk fra katalogerne på en gang, men fortsatte med at betragte nogle småtryk som bøger og indføre dem i katalogerne for så i 1920 erne at krydse dem af og placere dem i Udtaget småtryk. Det tyder på, at der har været usikkerhed om definitionen af småtryk. De fleste udtagne småtryk er

15 Beretning fra Børnehjemmet Kana,

16 som nævnt helt typiske småtrykskategorier. Måske har man heller ikke gjort sig klart, hvordan udrangeringen skulle foregå eller instrueret den enkelte medarbejder grundigt nok. Det er ikke lykkedes at finde skriftlige overvejelser om, hvordan disse store og krævende arbejdsprocesser er foregået. Det er forståeligt, at man af pladshensyn tog de alfabetiske kort på småtryk op af katalogskufferne men ikke at man kasserede dem og derved gjorde det vanskeligt at slå småtrykkene op, fordi der kun var den systematiske indgang tilbage. Man har ikke været konsekvent med fordelingen af Danske Afdelings pligtafleverede publikationer mellem bøger og småtryk og heller ikke med hensyn til den systematiske placering. Man kan nu søge denne hidtil svært tilgængelige samling i REX, og i Småtrykssamlingen har vi da også mærket en stigende efterspørgsel på Udtaget småtryk. Der findes også andre typer af småtryk i REX, men størstedelen af Småtrykssamlingen vil på grund af den store publikationsmængde forblive en ukatalogiseret samling, som kan sammenlignes med et velordnet arkiv. Hvis en søgning efter småtryk i REX ikke giver resultat, kan man altid kontakte Småtrykssamlingens medarbejdere - som et butiksslogan lød for nogle år siden: Spørg efter det, De ikke ser! 38 Noter 1 Henvendelse fra overbibliotekar H.O. Lange til bogtrykkerne. Etbladstryk uden titel (DA-småtryk. Oplysning. 8 ). Også trykt i: Den trykte kulturarv : pligtaflevering gennem 300 år. Red. Henrik Horstbøll og John T. Lauridsen. Kbh.: Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, Museum Tusculanums Forlag, (Danish humanist texts and studies ; 16). S Aarsberetning om det store kongelige Bibliotheks Virksomhed i Finansaaret Afgivet til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af H.O. Lange, Overbibliothekar. Kbh., 1902, s Aarsberetning for det kongelige Bibliotek for Afgiven til Undervisningsministeriet af Overbibliotekar Dr. H.O. Lange. Kbh., 1918, s Samme bog, s Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folketinget. 54de ordentlige Samling , spalte Tillæg A til Rigsdagstidende. Forelagte Lov forslag m.m. 54de ordentlige Samling II, spalte Lauritz Nielsen: Pligtafleveringen til vore Biblioteker. Et Reformforslag. Kbh., 1923, s Samme bog, s KB s arkiv: J 14 vol Udvalget ang. Statens Biblioteksvæsen Se Grethe Jacobsen: Pligtaflevering I: Den trykte kulturarv S Betænkning vedrørende Statens Biblioteksvæsen afgiven af det af Undervisningsministeriet under 11. Oktober 1924 nedsatte Udvalg. Kbh., Aarsberetning fra det kongelige Bibliotek for Finansaaret Afgiven til Undervisningsministeriet af Carl S. Petersen, Overbibliotekar. Kbh., 1925, s KB s arkiv: J 14 vol Udvalget ang. Statens Biblioteksvæsen Aarsberetning fra det kongelige Bibliotek for Finansaarene og

17 Afgiven til Undervisningsministeriet af Carl S. Petersen, Overbibliotekar. Kbh., 1927, s Erik Dal: Bibliotheca Danica og Catalog over det store Kongelige Bibliotheks danske og norske Afdeling. I: Danske Opslagsværker, 1977, nr. 8, s Lise Hesselager: Danske småtryk i Det kgl. Bibliotek. I: Fortid og nutid, 1972, bd. 25, 1/2. S Alle titler på katalogbindene er taget fra det enkelte binds titelblad. 18 En liste over disse kan ses i Rapport om Udtaget småtryk på Småtrykssamlingens hjemmeside ( nbo/da/samlinger/smaatryk/). 39

Rapport om Udtaget småtryk. Af Therese Høeg Jacobsen, oktober 2005

Rapport om Udtaget småtryk. Af Therese Høeg Jacobsen, oktober 2005 Rapport om Udtaget småtryk. Af Therese Høeg Jacobsen, oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning Hvad er småtryk? Småtrykssamlingen oprettes 1902 Diskussion om småtryk i forbindelse med revision af pligtafleveringsloven

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger.

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger. Kære kolleger. Det, som jeg vil sige her, er grundet på de forslag, som Kåre Olsen og Anna Svensson har fremstillet i deres rapport om muligheden af at etablere et engelsksproglig, nordisk arkivvidenskablig

Læs mere

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK 1999 Institut for Videnskabshistorie Ny Munkegade, bygning 521, 8000 Århus C www.ifa.au.dk/ievh/bibliotek/bibliotek.dk.html Bibliotekskontoret: c 8942

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Det er velkendt, at Det Kongelige

Det er velkendt, at Det Kongelige Fra revyviser til filmhits Spændende nodesamling er nu katalogiseret af seniorforsker, ph.d. Claus Røllum-Larsen Det er velkendt, at Det Kongelige Bibliotek har en stor og interessant samling af småtryk,

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001.

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. Forord Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. For første gang er journal- og arkivplanen udkommet elektronisk, så planen eksisterer både i

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere

Tyge Brahe og Bonde-Practica

Tyge Brahe og Bonde-Practica http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Per-Olof Johansson Tyge Brahe og Bonde-Practica Tycho Brahe-museet foto: per-olof johansson 2012 per-olof johansson:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

MAGASIN. fra Det kongelige Bibliotek. 8. årgang nr. 3 november 1993

MAGASIN. fra Det kongelige Bibliotek. 8. årgang nr. 3 november 1993 MAGASIN fra Det kongelige Bibliotek 8. årgang nr. 3 november 1993 INDHOLD Viden om... 3 MICHAEL HARBSMEIER: Rejsebeskrivelsers grænseløse nytteværdi BODIL MARIE THOMSEN: Mode og klædedragt. Om modens bestandige

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen.

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen. Kære alle sammen Tak fordi I er kommet i dag Vi skal fejre udgivelsen af bogen Mellem Land og By Landbohøjskolens historie. Bogen handler om Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles historie - fra den spæde

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

HVAD BETYDER ORDET ARKIV?

HVAD BETYDER ORDET ARKIV? ARKIV I DAG Arkivfoto, arkivklip Lydarkiv DRs digitale arkiv Politikens avisarkiv O.s.v. Et broget landskab, hvor vi i vores verden nok bedst kender Statens Arkiver, lokalarkiver og 7-arkiver HVAD BETYDER

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50.

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Bilag 2: Emnekoder Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Position 52-53 for S Fuld liste over position 52-53 for S som position 50

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek Recensies 133 H.C. Andersen. Rejseskitser 1826-1872. Billedbog uden Billeder. Et Besøg i Portugal 1866. København: DSL & Borgens Forlag, 2003. 235 s. & 98 s. [Danske Klassikere] Efterskrift og noter ved

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification - DK5 Kategori 2. kategori 3. kategori 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Projekt Danske Gårdmalere

Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Indhold Gårdmalere 5 Projektets baggrund 7 Projektets mål 9 Projektbeskrivelse 11 Samarbejdspartnere 13 Kilder og litteratur 15 Projekt Danske Gårdmalere

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? Indsamling, modul 2.2 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? Indsamling, modul 2.2 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? Indsamling, modul 2.2 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare...

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare... FORLAGET VISTOFT Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT 1. En lille lyrisk Aare... 11 INDLEDNING 11 Hvad taler vi om? 13 Sangkulturen er ændret 14 En ambitiøs

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v. LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-19791 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Dansk 1920erne-30erne

Dansk 1920erne-30erne Dansk 1920erne-30erne Introduktion Med det Sthyrske cirkulære i 1900 blev dansk som fag indført. Indtil da havde læsning og skrivning været adskilte discipliner. I cirkulæret blev der lagt vægt på, at

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere