STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi"

Transkript

1 STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse:

2 Indhold 1. Valgfagskatalog Prøver i valgfag Fuldførelse af prøver... 3 Ikke-bestået eksamen... 4 Ikke afleveret projekt/skriftlig besvarelse... 4 Ikke deltaget i eksamen/eksamination... 4 Syge- og omprøver Valgfag på uddannelsen Statistik 5 ECTS... 5 Indhold... 5 Læringsmål for Statistik... 5 Prøveform og tilrettelæggelse... 6 Forudsætninger for at gå til prøven... 6 Bedømmelseskriterier... 7 Fuldførelse af prøven Procesfacilitering, mødeledelse og grafisk facilitering 5 ECTS... 7 Indhold... 7 Læringsmål for Procesfacilitering, mødeledelse og grafisk facilitering... 7 Prøveform og tilrettelæggelse, herunder evt. formkrav... 8 Forudsætninger for at gå til prøve deltagelsespligt og aflevering... 8 Bedømmelseskriterier og censurtype Internationale kapitalmarkeder 5 ECTS... 9 Indhold... 9 Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav... 9 Forudsætninger for at gå til prøven... 9 Bedømmelseskriterier og censurtype Økonomistyring 5 ECTS... 9 Indhold... 9 Prøveform og tilrettelæggelse, herunder evt. formkrav... 9 Forudsætninger for at gå til prøven... 9 [1]

3 Bedømmelseskriterier og censurtype Finansiering og finansiel risikostyring 5 ECTS Indhold Prøveform og tilrettelæggelse, herunder evt. formkrav Forudsætninger for at gå til prøven Bedømmelseskriterier og censurtype Databaser 10 ECTS Indhold Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav Forudsætninger for at gå til prøven Bedømmelseskriterier og censurtype Anvendelse af hjælpemidler Ikrafttrædelse Denne studieordning skal læses i sammenhæng med den nationale del af studieordningen (kaldet fællesdelen) og den lokale del af studieordningen (kaldet institutionsdelen). Den nationale del af studieordningen er fælles for alle udbydere, mens den lokale del af studieordningen (institutionsdelen) samt valgfagskataloget er fastlagt af Erhvervsakademi Aarhus. [2]

4 1. Valgfagskatalog På uddannelsen er der 30 ECTS valgfag. Valgfag, læringsmål og bedømmelseskriterier for de udbudte fag er beskrevet i dette valgfagskatalog. Følgende valgfag udbydes: - Statistik (5 ECTS) - Procesfacilitering, mødeledelse og grafisk facilitering (10 ECTS) - Internationale kapitalmarkeder (5 ECTS) - Økonomistyring (5 ECTS) - Finansiering og finansiel risikostyring (5 ECTS) - Databaser (10 ECTS) De studerende kan følge valgfag på andre institutioner mod selv at afholde udgifter til transport, overnatning mv. Sommerskole og vinterskole Det er også muligt at vælge sommerskole eller vinterskole som valgfag. Den valgte sommer- eller vinterskole skal godkendes af uddannelsesledelsen på uddannelsen inden afrejse, hvorved forhåndsmerit kan opnås. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. Internationalt kontor kan kontaktes for yderligere information. 2. Prøver i valgfag Ved begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er det samtidig automatisk tilmelding til de tilhørende prøver. Ved tilmelding bruges en prøvegang. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel. Det er altid den studerendes ansvar at sikre sig internetadgang i eksamenssituationen, og at den studerendes pc er funktionsdygtig. Prøverne er altid på dansk, medmindre det er en del af den enkelte prøves formål at dokumentere færdigheder i fremmedsprog. Prøverne kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere den studerendes færdigheder i dansk Fuldførelse af prøver Generelt for prøverne på uddannelsen gælder nedenstående i forhold til, hvornår en eksamen er fuldført, eller der er brugt et eksamensforsøg. Hvis der er afvigelser for en bestemt prøve, vil det fremgå af den enkelte beskrivelse af prøven nedenfor. [3]

5 Ikke-bestået eksamen Hvis en studerende ikke har opnået karakteren 02 eller derover til en mundtlig eller skriftlig prøve eller en kombination heraf, er prøven ikke bestået, og der er brugt et prøveforsøg. Hvis eksamensprojektet er udarbejdet af en enkelt studerende og ikke bestås, kan den studerende vælge at arbejde videre på det eksisterende projekt eller udarbejde et nyt projekt. Er der tale om en studerende, der har deltaget i et gruppeprojekt, og som ikke opnår karakteren 02 eller derover, kan den studerende skrive de afsnit om, som den studerende har udarbejdet af det fælles projekt, hvis det er individualiseret. Den studerende kan også vælge at skrive et nyt projekt alene, hvor reglerne for omfang, krav og retningslinjer for individuelt udarbejdede projekter gælder. Ikke afleveret projekt/skriftlig besvarelse Hvis den studerende ikke har afleveret sit eksamensprojekt eller skriftlige besvarelse, er der brugt et prøveforsøg. Den studerende kan vælge at arbejde videre på det eksisterende projekt eller udarbejde et nyt projekt. Ikke deltaget i eksamen/eksamination Hvis den studerende har afleveret sit eksamensprojekt eller skriftlige besvarelse, men ikke har deltaget i den mundtlige eksamination, er der brugt et prøveforsøg. Der vil hurtigst muligt blive planlagt en ny mundtlig eksamination for den studerende, hvor den studerende vil blive eksamineret i det allerede afleverede projekt. Syge- og omprøver De konkrete frister fremgår under den enkelte prøvebeskrivelse. Orientering om tid og sted for syge- og omprøver findes på Studieupdate. Tidspunktet kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår syge- og omprøve afholdes. Sygeprøve En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, får mulighed for at aflægge (syge)prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, får den studerende mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring. Institutionen skal senest have modtaget lægeerklæring tre hverdage efter prøvens afholdelse. Studerende, der bliver akut syge under en prøves afvikling, skal dokumentere at vedkommende har været syg på den pågældende dag. [4]

6 Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende skal selv betale udgifter til en lægeerklæring. Krav til udformning af lægeerklæring findes på hjemmesiden under Værd at vide om eksamen. Omprøve Ved en ikke-bestået prøve eller et manglende fremmøde ved en prøve, er den studerende automatisk tilmeldt omprøve, så længe der resterer prøveforsøg. Den studerende er tilmeldt den førstkommende afholdelse af prøven. Omprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Uddannelsen kan dispensere fra den fortsatte tilmelding til en eksamen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, herunder dokumenteret handicap. 3. Valgfag på uddannelsen 3.1. Statistik 5 ECTS Indhold Fagelementet statistik indeholder statistisk teori og metode til at analysere og vurdere en finansiel erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk problemstilling. Læringsmål for Statistik Viden Den studerende har: Viden om statistisk teori og metoder inden for deskriptiv statistik, punkt- og intervalestimation, hypotesetests samt korrelations- og regressionsanalyse Forståelse for metodernes muligheder, begrænsninger og forudsætninger samt kan reflektere over erhvervets anvendelse af teorien og metoden. Færdigheder Den studerende kan: Anvende statistiske metoder og redskaber, herunder formulere og teste hypoteser om en og to stikprøver samt mestre analyse af foreliggende data ved hjælp af deskriptive statistiske metoder Anvende metoder til punkt- og intervalestimation samt hypoteseprøvning og regressionsanalyse Vurdere observationssæts egnethed til regressionsanalyse samt begrunde, vælge og estimere regressionsmodeller Formidle resultaterne af statistiske analyser. [5]

7 Kompetencer Den studerende kan: Håndtere data til brug i statistisk analyse Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring analyser og udviklingsorienterede projekter, der betjener sig af de nævnte statistiske metoder og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel it-etik Identificere egene læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer inden for statistik. ECTS-omfang Fagelementet Statistik har et omfang på 5 ECTS-point. Prøveform og tilrettelæggelse Prøven i statistik består af to elementer: En løbende bedømmelsesaktivitet samt en skriftlig prøve. Den løbende bedømmelsesaktivitet består af en individuel skriftlig afleveringsopgave og vægter 1/3 af den samlede karakter. Den skriftlige prøve består af en skriftlig eksamensopgave og vægter 2/3 af den samlede karakter. Den samlede karakter for prøven i statistik påføres eksamensbeviset. 1. element: Løbende bedømmelsesaktivitet Den skriftlige afleveringsopgave skal laves individuelt og afleveres til underviseren i løbet af semesteret, for tidsmæssig placering se lektionsplan på Canvas. Afleveringsopgaven må maksimalt have et omfang på 7 Powerpoint slides. Opgavebeskrivelse og retningslinjer vil blive givet i undervisningen og uploadet til Canvas. Den studerende har 1 forsøg til at aflevere afleveringsopgaven. Ved udokumenteret årsag til manglende aflevering eller aflevering uden indhold tildeles den studerende karakteren -3 for afleveringsopgaven. Har den studerende en dokumenteret årsag til manglende aflevering pga. sygdom, barsel eller orlov, aftales der et nyt afleveringstidspunkt. 2. element: Skriftlig prøve Den skriftlige prøve er en 2 timers skriftlig prøve med hjælpemidler. Forudsætninger for at gå til prøven Ingen. [6]

8 Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmål for valgfaget Statistik. Den løbende bedømmelsesaktivitet vægter 1/3 af den samlede karakter, mens eksamensopgaven vægter 2/3 af den samlede karakter. Den skriftlige eksamensopgave skal bestås, og prøven skal desuden bestås samlet. Den samlede karakter rundes op, såfremt det vægtede gennemsnit ligger minimum midt imellem to karakterer. Den samlede karakter rundes ned, hvis det vægtede gennemsnit ligger under midten mellem to karakterer. Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. Fuldførelse af prøven For at den studerende kan bestå det valgfrie element Statistik, skal den skriftlige prøve bestås med minimum karakteren 02, og samtidigt skal den samlede karakter bestås med minimum 02. Hvis den studerende ikke består den skriftlige prøve, eller hvis den samlede karakter ikke udgør minimum karakteren 02, skal den studerende til omprøve i den skriftlige eksamensopgave. Karakteren for den løbende bedømmelsesaktivitet overføres til reeksamen, uanset om bedømmelsen er over eller under Procesfacilitering, mødeledelse og grafisk facilitering 5 ECTS Indhold Fagelementet omhandler facilitering af forandringsprocesser, hvordan der kan afholdes værdiskabende møder, og hvordan der sikres meningsfuld dokumentation fra møder og andre events i forandringsprocessen. Læringsmål for Procesfacilitering, mødeledelse og grafisk facilitering Viden Den studerende opnår: Viden om forandringsprocesser i virksomheden, herunder roller i forandringsprocesser, coaching og rådgivning, mødeplanlægning og mødeledelse, systemisk ledelse og projektledelse, anderkendende tilgang i organisationsudvikling og grafisk facilitering. Forståelse for teoriernes og metodernes muligheder og begrænsninger og evnen til at reflektere over professionens anvendelse disse i praksis i arbejdet med forandringsprocesser. Færdigheder Den studerende kan: [7]

9 Anvende metoder og redskaber til at beskrive roller i forandringsprocessen Anvende metoder, øvelser og redskaber til at coache, rådgive og facilitere andre gennem forandringsprocessen, herunder planlægning og facilitering af møder Vurdere og begrunde forskellige ledelsesstile i praksisnære situationer samt vælge situationsbestemt mellem disse forskellige ledelsesstile Opsamle og formidle resultater gennem forandringsprocessen til brugere og samarbejdspartnere. Kompetencer Den studerende kan: Håndtere planlægningen af og drive forandringsprocesser Selvstændigt bidrage til samarbejdet i forandringsprocesser og deltage i forandringsprocesser som facilitator og mødeleder Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til deltagelsen i og egen praksis i arbejdet med forandringsprocesser. Prøveform og tilrettelæggelse, herunder evt. formkrav Prøven er en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuelt udarbejdet skriftlig synopsis, der afleveres forud for den mundtlige eksamen. Den mundtlige eksamen har en varighed af 25 minutter, heraf: - 5 minutters præsentation - 15 minutters eksamination - 5 minutter votering og meddelelse af karakter Formkrav til synopsis Synopsen må ikke overstige fem normalsider (se Metodeskriv på Studieupdate), eksklusive bilag. Brug af bilag skal så vidt muligt begrænses. Forudsætninger for at gå til prøve deltagelsespligt og aflevering For at gå til den mundtlige prøve skal indholdet af den skriftlige synopsis være redeligt, og synopsen skal være rettidig afleveret jf. aktivitetsplan på Studieupdate. Aflevering af synopsis er en forudsætning for at gå til mundtlig eksamen. Bedømmelseskriterier og censurtype Bedømmelseskriterierne prøven er lig med læringsmål for det valgfrie uddannelseselement Procesfacilitering, mødeledelse og grafisk facilitering. [8]

10 Den studerende modtager en individuel karakter på baggrund af en helhedsvurdering af synopsen, præsentationen og den individuelle eksamination. Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur Internationale kapitalmarkeder 5 ECTS Indhold Der henvises til den nationale del af Studieordning for professionsbachelor i Finans. Se afsnit 2.8 Internationale kapitalmarkeder i studieordningen for professionsbacheloruddannelsen i finans. Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav Prøven er en individuel skriftlig eksamen af 2 timers varighed med hjælpemidler. Bemærk derfor at denne eksamen ikke gennemføres som beskrevet i institutionsdelen af professionsbachelor i finans, men at der er en selvstændig eksamen for studerende på professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi, der vælger faget som valgfag. Forudsætninger for at gå til prøven Ingen. Bedømmelseskriterier og censurtype Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmål for det valgfrie uddannelseselement Internationale kapitalmarkeder. Den studerende modtager en individuel karakter på baggrund af den skriftlige præstation. Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur Økonomistyring 5 ECTS Indhold Der henvises til lokaldelen af studieordningen for professionsbachelor i finans med ikrafttrædelse , afsnit 2.4, som kan findes. Prøveform og tilrettelæggelse, herunder evt. formkrav Prøven er en individuel skriftlig eksamen af 2 timers varighed med hjælpemidler. Bemærk derfor at denne eksamen ikke gennemføres som beskrevet i institutionsdelen af professionsbachelor i finans, men at der er en selvstændig eksamen for studerende på professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi, der vælger faget som valgfag. Forudsætninger for at gå til prøven Ingen. [9]

11 Bedømmelseskriterier og censurtype Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmål for det valgfrie uddannelseselement Økonomistyring. Den studerende modtager en individuel karakter på baggrund af den skriftlige præstation. Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur Finansiering og finansiel risikostyring 5 ECTS Indhold Der henvises til nationaldelen af Omprøve Ved omprøve vurderer uddannelsen, om den studerende kan gå til omprøve på den mundtlige del af eksamen, eller om der er behov for udarbejdelse af tillæg til projektet. Det afhænger af en faglig vurdering af årsagen til, at der er behov for omprøven. Studieordning for professionsbachelor i finans med ikrafttrædelse Se afsnit 3.22 i studieordningen for professionsbacheloruddannelsen i finans. Prøveform og tilrettelæggelse, herunder evt. formkrav Prøven er en individuel skriftlig eksamen af 2 timers varighed med hjælpemidler. Bemærk derfor at denne eksamen ikke gennemføres som beskrevet i nationaldelen af professionsbachelor i finans, men at der er en selvstændig eksamen for studerende på professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi, der vælger faget som valgfag. Forudsætninger for at gå til prøven Ingen. Bedømmelseskriterier og censurtype Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmål for det valgfrie uddannelseselement Finansiering og finansiel risikostyring. Den studerende modtager en individuel karakter på baggrund af den skriftlige præstation. Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur Databaser 10 ECTS Indhold Der henvises til fællesdelen af Studieordning for professionsbachelor i webudvikling. Se afsnit 2.4 Kerneområdet Databaser i studieordningen for professionsbacheloruddannelsen i webudvikling. Prøveform og tilrettelæggelse herunder evt. formkrav [10]

12 Se afsnit 7.2 Eksterne prøver i Studieordning for professionsbachelor i Webudvikling institutionsdel. Prøven er en 30 minutters individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i et trukket spørgsmål. Den studerende har 30 minutters forberedelse til at besvare det trukne spørgsmål. Forudsætninger for at gå til prøven Ingen. Bedømmelseskriterier og censurtype Bedømmelseskriterierne for prøven er lig med læringsmål for det valgfrie uddannelseselement Databaser. Den studerende modtager en individuel karakter på baggrund af den mundtlige eksamen. Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen, og der er ekstern censur. 4. Anvendelse af hjælpemidler Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske hjælpemidler, tilladt, medmindre der i bekendtgørelsen eller studieordningen for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger i anvendelsen. Eventuelle regler for indskrænkning af brug af hjælpemidler vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte prøve. 5. Ikrafttrædelse Valgfagskataloget træder i kraft den Samtidig ophæves valgfagskataloget af august Dog skal prøver påbegyndt før afsluttes efter den tidligere studieordning indtil den [11]

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 01.08.2018 Indhold Indhold... 1 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Ikke-bestået eksamen... 3

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2018 Revideret 31. juli 2018 Indhold

Læs mere

Del III: Valgfagskatalog STUDIEORDNING. for. Autoteknolog og Produktionsteknolog

Del III: Valgfagskatalog STUDIEORDNING. for. Autoteknolog og Produktionsteknolog Del III: Valgfagskatalog STUDIEORDNING for Autoteknolog og Produktionsteknolog Ikrafttrædelse: 1. august 2019 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 1.1. Udbud af valgfag og mulighed for at vælge valgfaget...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 15.08.2018 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Fuldførelse af prøver... 3 Ikke-bestået

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Produktionsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Production Technology Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2017 Revideret november 2017 1. Studieordningens

Læs mere

Rettelsesblad til: Studieordningens lokaldel Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Rettelsesblad til: Studieordningens lokaldel Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Rettelsesblad til: Studieordningens lokaldel 2018 2020 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Rettet d. 10. maj 2019 af uddannelsesleder Dorthe Jørgensen. Ikrafttrædelse Dette

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 20.02.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala Rettelsesblad til studieordningen del 2-2014 Datamatikeruddannelsen - Institutionsdel Rettet 15. marts 2017 af GS: 1.1. Oversigt over prøverne og den tidsmæssige placering Oversigt over prøverne med angivelse

Læs mere

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Finansielle markeder og rådgivning 10. Hovedopgave 15 ECTS Erhvervsøkonomi 5 ECTS

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Finansielle markeder og rådgivning 10. Hovedopgave 15 ECTS Erhvervsøkonomi 5 ECTS Rettelse til studieordning for Finansøkonom Hold 2017 Ændringer i studieordningen: Brancheretningsfagene øges fra 5 til 10. Faget Finansielle markeder udgår som obligatorisk fag på 3. semester. Herefter

Læs mere

STUDIEORDNING. Finansøkonom

STUDIEORDNING. Finansøkonom STUDIEORDNING for Finansøkonom Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15. august 2018 Revideret pr. 7. august 2018 Indhold 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 2. Lokale fagelementer... 3 2.1.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration STUDIEORDNING for Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 01.08.2018 Indhold 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 4 2. Lokale fagelementer...

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelse i Finans

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelse i Finans STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelse i Finans Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15.08.18 Indhold 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 4 2. Lokale fagelementer... 5 Projektledelse...

Læs mere

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse Dato d. 28. juni 2018 Rettelsesblad til Studieordning institutionsdel for Finansøkonom 2017-2019 3. interne Sektoreksamen 4. interne brancheretning Beskrivelsen af 3. interne Sektoreksamen ændres til:

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2018 Udarbejdet 17.8.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

STUDIEORDNING. Financial Controller (AK)

STUDIEORDNING. Financial Controller (AK) STUDIEORDNING for Financial Controller (AK) Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15.08.2018 Revideret 13.08.2018 Indhold Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 Lokale fagelementer... 3 2.1. Økonomistyringssystemer

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans - Institutionsdel Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 1. september 2016 Side 0 af 31 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for PBA i International Handel og Markedsføring

Rettelsesblad til studieordning for PBA i International Handel og Markedsføring Rettelsesblad til studieordning for PBA i International Handel og Markedsføring Rettelsesblad til studieordningens del 2, lokaldel med ikrafttrædelse d. 15.08.2018 Rettet d. 12. december 2018 af uddannelsesleder

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom

Eksamenskatalog for Finansøkonom Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for optag september 2018-20 Udarbejdet 19.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor. Gældende for september

Eksamenskatalog for Finansbachelor. Gældende for september Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for september 2017-19 Udarbejdet 18. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Finansøkonom

STUDIEORDNING. for. Finansøkonom STUDIEORDNING for Finansøkonom Del III: Valgfagskatalog efterår 2019 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Fuldførelse af prøver... 3 Ikke-bestået eksamen... 4 Ikke afleveret skriftlig

Læs mere

Studieordning for Financial Controller NATIONAL DEL Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller NATIONAL DEL Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller NATIONAL DEL 2018-2020 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1 17.08.2018 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2.

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor

Eksamenskatalog for Finansbachelor Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for årgang 2018-2022 Udarbejdet 18. august 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret august 2016 Side 0 af 29

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom

Eksamenskatalog for Finansøkonom Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for januar 2018-20 Version 10.01.19 INDHOLD 1. Indledning...3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre...3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 01.08.2018 1/12 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbachelor i it-sikkerhed

STUDIEORDNING. Professionsbachelor i it-sikkerhed STUDIEORDNING for Professionsbachelor i it-sikkerhed Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15.08.2017 Indhold Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 Lokale fagelementer... 3 Prøver på uddannelsen...

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2017-19 Udarbejdet 04.12.2017 Revideret 08.03.2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 08.08.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2018-20 Udarbejdet 17.08.2018 Revideret 16.11.2018 Revideret 21.12.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for januar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for januar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for januar 2018-20 Udarbejdet 12.08.2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 21-08-2018

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 21-08-2018

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor

Eksamenskatalog for Finansbachelor Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for årgang 2018-2022 Udarbejdet 18. august 2018 Opdaterer 07. januar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C INDHOLD 1.

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2017-2019 Institutionsdel (AK) AP Graduate in Financial Controlling Version 1 Revideret august 2017 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer... 1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2018-20 Udarbejdet 17.08.2018 Revideret 20.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800.

Læs mere

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 08.08.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Institutionsdel (AK) AP Graduate in Financial Controlling Version 1 Revideret august 2016 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer... 1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for Finansøkonom NATIONAL DEL Godkendt af Niels Egelund

Studieordning for Finansøkonom NATIONAL DEL Godkendt af Niels Egelund Studieordning for Finansøkonom NATIONAL DEL 2018-2020 Erhvervsakademiuddannelse indenfor Finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1 30.05.2018 Godkendt af Niels

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Prøve: Udvikling

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning Institutionsdel

Studieordning Institutionsdel Studieordning 2017 - Institutionsdel Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Bachelor of Product Development and Integrative Technology Revideret marts 2018 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 20.08.2018

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 for oeapt17f

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 20.08.2018

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte National del: 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 8 nationale fagelementer... 3 2.1. Branchekendskab... 3 2.2. Privatøkonomisk rådgivning... 5 2.3. Erhvervsøkonomi...

Læs mere

STUDIEORDNING. IT-Teknolog

STUDIEORDNING. IT-Teknolog STUDIEORDNING for IT-Teknolog Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15.02.2018 Revideret 01.02.2018 Indhold 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 2. Lokale fagelementer... 3 Netværksteknologi

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi STUDIEORDNING for Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 01.08.2018 Indhold Indhold... 1 Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 Lokale fagelementer...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning Institutionsdel

Studieordning Institutionsdel Studieordning 2017 - Institutionsdel Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Bachelor of Product Development and Integrative Technology Revideret august 2017 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Gældende for studiestart efterår 2018 OEAAM18eda udarbejdet 21.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf.

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. af prøverne... 0 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1 Prøve:

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling [udarbejdet 01.08.2018] 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 4 4. Beskrivelser af

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet den 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning National del

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning National del PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning 2018 National del 1 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 3 2.1.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

EKSAMENSKATALOG. Byggekoordinator

EKSAMENSKATALOG. Byggekoordinator EKSAMENSKATALOG for Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk Indhold 1. Indledning... 3

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart Efterår 2018 Udarbejdet 15.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf: 70105800

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart forår 2018

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart forår 2018 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart forår 2018 Udarbejdet 06.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020 Eksamenskatalog for IT Teknologuddannelsen Gældende for årgang 2018/2020 Termin Sommer 2018 2018 08 14 INDHOLD 1. Indledning...1 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre...1 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...2

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017 Gældende for Efterår 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 for veapt17ed1f

Læs mere

STUDIEORDNING. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del II: Lokaldel Ikrafttrædelse: 15.08.2018 Revideret: 15.10.2018 Indhold Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 Lokale fagelementer... 3 Prøver på

Læs mere

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Gældende for 2018 29. november 2018 1/9 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning del 2 - institutionsdel

Studieordning del 2 - institutionsdel Studieordning del 2 - institutionsdel Produktionsteknolog (AK) AP Graduate in Production Technology Ikrafttrædelsesdato: 15. august 2017 Revideret november 2017 Side 0 af 18 Indhold Institutionsdel 1.

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 21. august 2018 1/11 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Gældende for efterår 2018 OEAAM18FDA & OEAAM17EDA udarbejdet 21.08.2018 1/9 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf.

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret december 2014 Side 0 af 30

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 31.8.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Studieordning del 2 - institutionsdel

Studieordning del 2 - institutionsdel Studieordning del 2 - institutionsdel Autoteknolog (AK) AP Graduate in Automotive Technology Ikrafttrædelsesdato: 15. august 2016 Revideret 20. april 2017 Side 0 af 17 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...

Læs mere

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Gældende for 2018 20 august 2018 1/8 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere