Den nære psykiatri i Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nære psykiatri i Midtjylland"

Transkript

1 Den nære psykiatri i Midtjylland Samlede initiativer fra styregruppen for alliancen om den nære psykiatri 21. januar 2019 Alliancen om den nære psykiatri Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende læger (PLO Midt) Region Midtjylland De 19 midtjyske kommuner

2 Præsentation af initiativer Styregruppens initiativer: Mental sundhed hos børn og unge 1. Fælles forpligtende forløb og handleplan mellem kommuner, almen praksis og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) 2. Den gode overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse 3. Oplysning om social (mis)forståelse: Jeg er helt normal 4. Trivselsvejledere på ungdomsuddannelser og folkeskoler frivillige og professionelle - ung til ung 5. Udgående funktioner fra Børne- og Ungdomspsykiatrien (satspulje projekt) Voksne borgere med svær psykisk sygdom 6. Én borger én fælles løsning 7. Tværsektorielt call-center 8. Initiativer for de mest udsatte borgere 9. Udgående ambulante teams Tværgående initiativer 10. IT og kommunikation på tværs 2

3 Styregruppen for alliancen om den nære psykiatri Mental sundhed hos børn og unge 3

4 1. Fælles forpligtende forløb og handleplan mellem kommuner, almen praksis og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) Kort beskrivelse af initiativ Der er behov for at skabe bedre sammenhæng og klar ansvarsfordeling mellem skoletilbud, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), almen praksis og regional behandling for børn og unge, som henvises til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA). Både i forhold til kontakt, kommunikation Op og henvisningspraksis. Alliancegruppen foreslår, at der laves en samarbejdsaftale om et fælles forpligtende forløb og handleplan på tværs af sektorer i det enkelte borgerforløb. Planen skal sikre fælles aftaler mellem involverede aktører fra start til slut i barnet/den unges forløb og samtidig tydeliggøre, at der kan være parallelle indsatser. Den fælles forpligtende handleplan skal bl.a. have fokus på: Forløb og initiativforpligtelse i forbindelse med afslutningssamtaler Den praktiserende læges rolle i handleplanen (før, under og efter udarbejdelsen af planen). Den relationelle overgang (over/under 18 år) Alle børn og unge, som henvises til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Derudover omfatter målgruppen også børn og unge forud for forløb i BUA, herunder kommunikation mellem almen praksis og kommuner/indsats før henvisning til BUA. Der gøres opmærksom på, at der for målgruppen af de sværest syge børn og unge med psykisk sygdom, er en tværsektoriel samarbejdsmodel under udarbejdelse (jf. initiativ 8). Familier, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), barnets/ den unges skoletilbud, familieafdeling, praktiserende læge, evt. ungdomsuddannelser Nedsætte laboratoriegruppe, der skal lave udkast til samarbejdsaftale ift. fælles forpligtende forløb og handleplan på tværs af relevante aktører hvad skal der til for at det gode forløb kan realiseres, hvordan sikres klar ansvarsdeling mv.? OBS på eksisterende sundhedsaftaler og forløbsprogrammer. Indhente erfaringer fra TUT projekt om tværfaglige udgående teams samt satspulje-projekt om udgående funktioner fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA). Derudover også den nye kommunale ungeindsats. Initiativ på længere sigt Implementering af samarbejdsaftale i Sundhedsaftale og i praksis i hele regionen. En fælles forpligtende forløb og handleplan skal sikre bedre og mere sammenhængende forløb for børn og unge, der er i forløb hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA). Den forventede effekt af dette vil således være bedre behandlingseffekt af borgeren/patienten. Initiativet forankres i én klynge samtidig med der nedsættes en bredere referencegruppe. Udvikling og afprøvning sker via laboratoriemodel, hvor der stilles en facilitator til rådighed (Scrum-master). 4

5 2. Den gode overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse Kort beskrivelse af løsningsforslag Der er brug for en mere aktiv tænkning om overgangen ml. folkeskole og ungdomsuddannelse for elever, der er vurderet uddannelsesparate, men hvor der er bekymring om trivslen fra lærere, forældre eller eleven. Overgangen til ungdomsuddannelse giver mulighed for vækst og positive forandringer, men kan også være en sårbar fase med risiko for stagnation og negativ udvikling for den enkelte unge. Der er brug for at vigtig viden og evt. bekymringer om den unges trivsel overdrages mellem folkeskolen og den modtagende uddannelse - og at eventuelle vigtige relationer kan følge med i overgangen og/eller opmærksomhed på evt. støttefunktioner. Elever i 9. og 10. klasse (folkeskoler, privat-, fri- og efterskoler), som er uddannelsesparate, men vurderes at være sårbare i forbindelse med skiftet til ungdomsuddannelse. Desuden uddannelsesparate elever i udskolingen med højt skolefravær. Familier, skoleområdet, ungdomsuddannelser, familieafdelinger, evt. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Nedsætte en laboratoriegruppe, der skal udarbejde en model for den gode overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Bl.a. med inspiration fra Danmarks Evalueringsinstitut og Horsens Kommune, der begge har udarbejdet anbefalinger til den gode overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Herunder: Hvordan vurderes det at man ikke er i trivsel? (en del af uddannelsesparathedsvurderingen?) Hvordan arbejde med samtykke fra forældrene til at videndele? Hvordan bringe den unges uddannelsesplan i spil? Initiativ på længere sigt Udbredelse af model for den gode overgang til midtjyske kommuner, skoler og ungdomsuddannelser. Bedre trivsel og mindre frafald på ungdomsuddannelserne for unge der vurderes sårbare i overgangen til en ungdomsuddannelse. Tidlig opmærksomhed giver rettidigt fokus på små indsatser, der kan gøre en stor forskel for den unge! Initiativet forankres i én klynge samtidig med der nedsættes en bredere referencegruppe. Udvikling og afprøvning sker via laboratoriemodel, hvor der stilles en facilitator til rådighed (Scrum-master). 5

6 3. Oplysning om social (mis)forståelse: Jeg er helt normal Kort beskrivelse af initiativet Med inspiration fra Sundhedsstyrelsens undervisningsmateriale til 7-9. klasse om flertalsmisforståelser i forhold til alkohol og rusmidler udvikles et tilsvarende koncept, der skal øge bevidstheden blandt de unge om hvad der er et normalt ungeliv. Prø Konceptet bygger på at synliggøre sociale misforståelser blandt de unge om, at andre unge lever et perfekt liv. De unge spejler sig meget i hinanden - og med Facebook, Instagram og andre sociale medier, er der meget fokus på at udstille det perfekte liv. Materialet skal således tage fat om svære emner, som alle unge oplever kriser, sorg, ensomshedsfølelse, mindreværd mv. og give vejledning til, hvad man kan gøre når man har det svært. Elever i folkeskolen (udskolingen) Elever på ungdomsuddannelser Der er taget kontakt til Sundhedsstyrelsen om mulighed for et samarbejde om konceptudvikling med temaet Jeg er helt normal. Herudover: Elevrepræsentanter, Ungdomsuddannelser, folkeskoler, SSP samarbejde (samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi), evt. forskere (ABC for mental sundhed?) Afdække om Sundhedsstyrelsen er interesseret i at indgå samarbejde med alliancen om at udvikle et koncept med undervisningsmateriale og oplysning om det normale ungeliv. Der er aftalt et indledende møde med Sundhedsstyrelsen primo OBS: Tænke unge ind som ambassadører fra start - både i konceptudvikling og i det videre arbejde med at afprøve materialet. Initiativ på længere sigt Prøvehandling: Afprøve konceptet på et par folkeskoler og ungdomsuddannelser med henblik på videreudvikling og beslutning om hvorvidt der ønskes spredning af konceptet til hele regionen (evt. landet). Evt. koble undervisningsmateriale og oplysning til eksisterende SSP samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, konfirmationsundervisning eller andet. Målet er at skabe større bevidsthed om det normale ungeliv hos de unge ved at få dem til at arbejde med og snakke om den udbredte sociale misforståelse om, at andre lever et perfekt liv. Herigennem øge de unges robusthed og bevidsthed om, at jeg er helt normal, når jeg oplever at livet ind imellem føles svært. Skal drøftes i regi af Børne- og Kulturchefforeningen (BKF). 6

7 4. Trivselsvejledere på ungdomsuddannelser og folkeskoler frivillige og professionelle - ung til ung Kort beskrivelse af initiativet Det opleves, at behovet for at få hurtig og let tilgængelig hjælp og støtte for unge i folkeskolen og på ungdomsuddannelser, er stigende. De unge efterspørger både: Nem, uformel, lokal og uforpligtende adgang til hjælp og gode råd, når de ikke trives Nem, uformel, lokal adgang til kvalificeret professionel hjælp, som hurtigt kan afdække alvorlighedsgrad, give gode råd og hjælpe på vej videre, hvis der er behov for dette På mange ungdomsuddannelser og på flere folkeskoler er der allerede etableret forskellige former for støtteordninger. På nogle uddannelser er de professionaliseret i form af fx psykologer, mens det på andre uddannelser er frivillige foreninger, der tilbyder støtte til børn og unge. Det foreslås, at der igangsættes et projekt hvor erfaringer om støtteordninger på folkeskoler og ungdomsuddannelser indsamles med henblik på at afdække, om der er behov for et fælles koncept og udbredelse af trivselsvejledere. Elever på folkeskoler og ungdomsuddannelser, der oplever at de ikke trives og har brug for hjælp, vejledning og strategier til at opnå bedre trivsel Professionshøjskolen VIA (?), folkeskoler, ungdomsuddannelser, kommuner, frivillige organisationer, foreninger mv., evt. praktiserende læger Tage kontakt til professionshøjskolen VIA med henblik på at etablere et samarbejde om at indsamle systematiseret viden på området: Opnå fælles forståelse af trivselsbegrebet - hvad er trivsel og hvordan arbejder folkeskoler og ungdomsuddannelser med det? Indsamle erfaringer fra lokale løsninger på skoler og uddannelser hvilke modeller findes, hvad virker og til hvad? Herunder særligt fokus på erfaringer med ung-til-ung metoder OBS på at vi ikke skaber et behov for at al støtte og vejledning professionaliseres i form af tilbud om psykologhjælp mv. Særligt OBS på forskelle i ungdomsuddannelser fx gymnasier og erhvervsskoler, hvor vilkår og ungemiljø er meget forskelligt. Initiativ på længere sigt Arbejde videre med lokal forankring og videndeling om modeller for, hvordan man kan etablere trivselsvejledere på skole- og ungdomsuddannelserne En direkte og let tilgængelig adgang til hjælp for unge på alle folkeskoler og ungdomsuddannelser forventes at have en forebyggende effekt i forhold til at sætte tidligt ind, når børn og unge oplever mistrivsel. Skal forankres i klyngeregi. 7

8 5. Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (BUA) (satspuljeprojekt) Kort beskrivelse af initiativet Flere og flere børn og unge kæmper med psykisk sårbarhed, mentale sundhedsproblemer og psykiske lidelser. Samtidig kan børn og unge have vanskeligt ved at få den rette hjælp i samspillet mellem den regionalepsykiatri og de kommunale indsatser. Derfor er der på satspuljeaftalen for afsat midler til en fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Formålet med puljen er at styrke indsatsen for de børn og unge, som ikke har behov for en indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, men samtidig har behov for en intensiv indsats i nærmiljøet. Desuden er formålet at styrke det tværsektorielle samarbejde om integrerede indsatser for målgruppen. Region Midtjylland har sammen med 14 kommuner fået tilsagn om midler til at afprøve 3 delprojekter i perioden 1/ / Børn og unge med mistrivsel og tegn på en psykisk lidelse såsom lette tilfælde af angst og depression mv. Afprøvi Region Midtjylland samt 14 midtjyske kommuner fordelt på 3 delprojekter (Aarhus, Favrskov, Ikast-Brande, Odder, Samsø, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Ringkøbing-Skjern, Herning, Viborg, Norddjurs, Lemvig og Struer Kommuner). Der søges samarbejde med private/civilsamfundet i afprøvningen. Delprojekt 1: Forebyggelse af angst og depression hos børn og unge Formålet er at nedbringe antallet af børn og unge, der lider af angst og depression. Dette sker via et fokus på den tidlige forebyggelse og opkvalificering af fagprofessionelle og forældre. Delprojekt 2: Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring Formålet med delprojektet er at udvikle en systematisk og vidensbaseret praksis for det tidlige opsporende og forebyggende arbejde i forbindelse med børn og unge, der udviser begyndende skolevægring på grund af lettere psykiske vanskeligheder. Delprojekt 3: Henvisning for almen praksis Formålet er at give de almenpraktiserende læger en mulighed for at kunne henvise til kommunen som alternativ til henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien. Satspuljeprojektet er forankret i en styregruppe der går på tværs af de 3 delprojekter, samt en projektgruppe for hvert delprojekt. Her følges resultater af afprøvning og potentialer for implementering og spredning. Viden fra satspuljeprojektet vil blive inddraget i alliancens arbejde, bl.a. ved at sikre at deltagere fra relevante delprojekter indgår i udvikling og kvalificering af alliancens initiativer. Det overvejes at afholde en afsluttende konference for de 3 delprojekter, således at opsamlet viden kan formidles både på tværs af delprojekterne og til de kommuner, som ikke er med i projektet. 8

9 Styregruppen for alliancen om den nære psykiatri Voksne borgere med svær psykisk sygdom 9

10 Voksne borgere med svær psykisk sygdom Identificerende udfordringer For sen eller for mange indsatser, manglende justering af indsats, manglende tidlig opsporing, manglende tilbud Vi får ikke sat ind i tide med den rigtige indsats Vi får ikke løbende justeret på indsatsen Risiko for, at borgerne bliver meget dårlige før de bliver opdaget Særligt ift. de allermest udsatte fx borgere med dobbeltdiagnose (psykisk diagnose og misbrug): Der bliver ikke altid taget hensyn til målgruppens ustabile tilstand En målgruppe der udebliver, manglende udredning mv. de siger ofte nej til indsatsen n er ressourcekrævende og passer ikke ind i de typiske tilbud Kun hver 5. af de allermest udsatte får fx en håndholdt indsats Borgerens forskelligartede udfordringer, der dermed kræver differentierede indsatser Uklarhed ift. hvem der har opgaven hvornår og hvilke tilbud, der er Mennesker med komplekse problemer bliver mødt af et lige så komplekst velfærdssystem Kompleksitet i antallet af fagpersoner mange stole at falde imellem for borgerne Velfærdssystemet har svært ved at give samlet og koordineret støtte Lovgivningens mange krav - ofte stiller lovgivningen mange krav, som kan være svære at navigere rundt i. Dette betyder ofte, at det går ud over borgeren og indsatsen til borgeren. Manglende koordinering, overlevering og kommunikation på tværs af systemerne. Manglende agilitet i systemerne Ofte kan man godt orientere på tværs, men det er ikke et samlet tilbud til borgeren Indsatsen er fragmenteret og kræver, at borgeren selv bliver tovholder på sin indsats Information går tabt i overleveringen Manglende fælles sprog omkring borgeren Alliancens fire parter arbejder efter at sikre: Bevarelse af kontakt Social og arbejdsmæssig inklusion Reduktion i symptomer og evt. misbrug Bedre helbred, bedre egen mestring/egen omsorg Reduktion af genindlæggelser (både somatik og psykiatri) At der tages udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme 10

11 6. Én borger - ét fælles forløb Kort beskrivelse af løsningsforslag Der er behov for at sikre det gode sammenhængende forløb for borgere med svær psykisk sygdom (jf. identificerede udfordringer). Løsningslaget indebærer, at der udvikles et koncept for en samarbejdsmodel om Én borger - ét fælles forløb. Samarbejdsmodellen indeholder flere sammenhængende og understøttende elementer, der skal udvikles: Fælles infrastruktur Hvad skal til for at sikre det gode sammenhængende forløb? Hvilken kapacitet? Hvilke normkrav/minimumstandarder er vi enige om? Koordination på tværs: Fx. kan nævnes: Brobyggere (eks. fra Horsensklyngen) Den koordinerende case manager (én gennemgående person, der følger borgeren i overgange samt støtter og koordinerer. Afprøve modeller for, at borgeren selv vælger kontaktperson) Fælles kodeks/fælles sæt spilleregler Udvikling af et fælles mind-set, der skal medvirke til følgende: At vi får sat ind i tide, At der er klarhed over, hvem der har opgaven hvornår, At vi får koordineret og kommunikeret med hinanden, så vi sikrer den gode overgang og overlevering mellem systemerne. Til inspiration kan fx nævnes Sammenhæng og råderum fra Silkeborg Kommune eller lignende fra andre steder. Relationsdannelse Gode sammenhængende forløb kræver tillid mellem samarbejdsparterne. Der er derfor behov for relationsdannelse via fx fælles skolebænk. Ledere og medarbejdere i kommuner og regionspsykiatrien samt almen praksis. Kommunerne på tværs af relevante forvaltninger Regionspsykiatrien Almen praksis Bruger/pårørende Samarbejdsmodellen vedr. Én borger - Ét fælles forløb udvikles og afprøves i en eller flere klynger med henblik på at undersøge, hvordan det ideelle forløb ser ud, og hvilke aftaler der er behov for. Dette er med henblik på at få lavet et koncept i forhold til infrastruktur samt skabeloner for indhold i samarbejdsaftaler. Det kan fx være ved at afprøve et antal forløb, hvor der ikke tænkes inden for eksisterende rammer, men med fokus på at skabe det bedste forløb for borgeren. Initiativ på længere sigt Samarbejdsmodellen udbredes og implementeres i klyngerne. Løsningen skal medvirke til at skabe et bedre og mere sammenhængende forløb for og med borgeren. Dette med henblik på, at borgeren vil opnå bedre resultater ift. sine opstillede mål. Forankres i én eller flere klynger. 11

12 7. Tværsektorielt call-center (psykiatri og somatik) Kort beskrivelse af løsningsforslag Der etables et tværsektorielt call-center for at understøtte sammenhæng og bedre borgerforløb ift. i højere grad at få sat ind i tide, og at borgeren får det rette tilbud. Formål: at vejlede fagpersoner i klyngen (kommunale, regionale, praktiserende læger, vagtlæger) om kommunale og regionale tilbud både ift.: forebyggende tiltag, alternativer til indlæggelse, tilbud der findes ift. at sikre den gode udskrivelse og det efterfølgende forløb. Call-centret kan, udover at informere, også koordinere tilbud. Praktiserende læger, vagtlæger, kommunale og regionale fagpersoner. Kommuner Region Almen praksis. Forslaget indgår som en del af udviklingen og etableringen af fælles visitation ved alle fem akuthospitaler/klynger (både somatik og psykiatri), som en del af udmøntningen af budget 2019 i regionen. Med afsæt i erfaringer fra Midt- og Randers-klyngerne udvikles én fælles model. De fælles visitationsenheder vejleder praktiserende læger og vagtlæger om både regionale og kommunale akuttilbud både i forhold til somatik og psykiatri. Fælles visitationsenheder skal understøtte sammenhæng og sikre, at patienten altid får det rette tilbud. Herunder bidrage til at flest mulige borgere kan behandles i eget hjem eller i det kommunale akuttilbud, hvis der ikke er behov for en akut indlæggelse. Initiativ på længere sigt Fælles visitation (og herunder Call-center) udbredt i alle klynger. Bedre og sammenhængende borgerforløb med henblik på, at borgeren får det rette tilbud fra start og dermed opnår en bedre effekt. Der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe til at udarbejde modellen. 12

13 8. Initiativer for de mest udsatte borgere Kort beskrivelse af initiativet De mest udsatte borgere har behov for en styrket sammenhængende indsats, da det ofte er disse borgere, der falder mellem systemerne (jf. slide med identificerede udfordringer). Der arbejdes allerede med forskellige teamløsninger kommunalt og regionalt, hvor der kan findes gode erfaringer med henblik på videre udbredelse. Således er der i regi af den regionale psykiatriplan 2018 udarbejdet en konkret model Den Tværsektorielle Samarbejdsmodel med det formål at styrke det tværsektorielle samarbejde om de mest udsatte borgere (psykisk syge med misbrug, selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd). Der er udarbejdet en model for voksne og en model for børn og unge med svær psykisk sygdom. Modellerne for hhv. voksne og børn/unge er udarbejdet af to arbejdsgrupper med regional og kommunal repræsentation, og konceptet er nu klar til afprøvning og videre kvalificering. Med modellerne for hhv. voksne og børn/unge vil man etablere et tværsektorielt team omkring borgeren, som har til hensigt at forbedre samarbejdet på tværs af sektorerne med udgangspunkt i en række principper for samarbejdet. Klyngerne opfordres i deres udvikling, kvalificering og afprøvning af modellerne til at indhente og anvende erfaringer fra: Tværsektorielle dobbeltdiagnoseteams med inspiration fra lignende modeller i Norddjurs og Syddjurs Kommuner Kerneteams med inspiration fra ACT-teams Netværksgrupper konferencer på tværs De mest udsatte borgere Kommune, region og almen praksis Relevante foreninger Bruger/pårørende i det omfang, det er muligt Der tages udgangspunkt i Den Tværsektorielle Samarbejdsmodel vedr. voksne og den vedr. børn og unge ved afprøvning i klyngeregi med henblik på kvalificering og udvikling af modellerne for hhv. voksne og børn/unge. Erfaringsindhentning. Der findes allerede eksisterende løsninger på området fx i Norddjurs og Syddjurs Kommune samt Midt-klyngen, som kan være med til at udvikle modellerne. Initiativ på længere sigt Udbredelse til alle klynger. Modellerne for hhv. voksne og børn/unge er bud på initiativer til at løse de strukturelle udfordringer omkring de mest udsatte borgere. Dette skal resultere i en positiv effekt med henblik på at opnå de med borgeren opstillede mål. i en eller flere klynger, der skal udvikle, afprøve og kvalificere modellerne for hhv. voksne og børn/unge. 13

14 9. Udgående ambulante teams Kort beskrivelse af initiativet Initiativet har til formål at styrke indsatsen for patienter med psykisk sygdom i nærmiljøet, gennem styrkelse af den udgående ambulante kapacitet i voksenpsykiatrien. Udgående ambulante teams er en indsats, der kan målrettes en stor del af patienterne i psykiatrien. I denne sammenhæng defineres den ambulante udgående indsats således, at patienten ikke skal møde fysisk op i ambulatoriet. Formålet er at skabe hurtig kontakt, forbygge indlæggelser og fremme tidlig udskrivelse. Initiativet skal bygge på eksisterende erfaringer med udgående ambulante teams med fokus på det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommune og almen praksis. Der kan i den forbindelse hentes erfaringer fra følgende eksempler, hvor der eksisterer tværsektorielt samarbejde omkring udgående ambulant aktivitet: Center for Sundhed i Holstebro Kommune Psykiatriens Hus i Aarhus Kommune Brobygger i Skanderborg Kommune Erfaringer i kommuner med etablering af akuttilbud Region Midtjylland har allerede fokus på at styrke den udgående ambulante kapacitet i voksenpsykiatrien, hvor der er udmøntet midler til de udgående ambulante teams. Voksne borgere med svær psykisk sygdom Kommune, region og almen praksis Inddragelse af bruger/pårørende Der afholdes et læringsseminar/workshop, med henblik på at dele best practice, hvorefter der udarbejdes et fælles koncept for samarbejdet for de udgående teams. Det fælles koncept kan fx adressere intentioner, mål, hvilke hensyn der skal ligge til grund for arbejdet, målgrupper, samt hvad siger erfaringerne. Rammen kan således danne grundlag for det videre udviklingsarbejde alternativt konsolidering af drift i de enkelte klynger. Igangsættelse af projekter eller drift om udgående funktioner for regionshospital og kommunerne i klyngen. Andre klynger kan have interessere i at indgå i en prøvehandling omkring udgående funktioner, som efterfølgende evalueres / samles op. Initiativ på længere sigt Udbredelse og harmonisering med henblik på et ensartet tilbud regionalt. Initiativet skal udmønte sig i løsninger for borgeren, der kan realiseres i det nære til gavn for borgeren. Initiativet tager således udgangspunkt i, at der skal være tilbud til borgeren lokalt med henblik på at forebygge indlæggelser samt hurtig kontakt til borgere, der har behov for hjælpen. Afholdelse af tværsektoriel læringsseminar/workshop med relevante fagfolk. 14

15 Styregruppen for alliancen om den nære psykiatri Tværgående initiativ 15

16 10. IT og kommunikation på tværs Kort beskrivelse af initiativet Der er af styregruppen for alliancen om den nære psykiatri blevet peget på, at der for nuværende ikke kan kommunikeres elektronisk på tværs i samme omfang som i somatikken omkring borgere på tværs af region, kommuner og almen praksis vedr. psykiatri. Det er derfor essentielt, at der arbejdes med løsninger, der har til formål at sikre tværsektoriel elektronisk kommunikation i psykiatrien ved brug af Medcom standarder. Der er behov for: At identificere problemstillinger for tværsektoriel it og kommunikation i psykiatrien ved brug af Medcom standarder herunder barrierer for løsninger. At komme med konkrete løsningsforslag og anbefalinger ift. håndtering af organisatorisk set-up og tekniske løsninger At udarbejde samarbejdsaftale om elektronisk kommunikation ved brug af medcom-meddelelser på psykiatri-området At skabe et overblik over kommunale it leverandører, som vil have leverancer for at understøtte den tværsektorielle it kommunikation. Samarbejdsaftalerne bør i det omfang det er muligt afspejle de eksisterende aftaler inden for somatikken. Der skal være en særlig opmærksomhed på hurtigere handling og øget fleksibilitet, intern organisering og arbejdsgange samt juridiske forpligtelser. Medarbejdere i region, kommune og almen praksis Kommunerne på tværs af relevante forvaltninger, region og almen praksis. Der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe til at arbejde med at identificere problemstillinger for den tværsektorielle elektroniske kommunikation - herunder organisatorisk, elektronisk, juridisk og økonomisk. På denne baggrund skal arbejdsgruppen komme med løsningsforslag på de pågældende problemstillinger ved brug af Medcom-standarder. Løsning på længere sigt At der laves en samarbejdsaftale på området, der kan understøtte en tværsektoriel kommunikation, som det ses indenfor somatikken. Derudover ønskes det udbredt til hele regionen. Løsningen skal medvirke til at skabe bedre og sammenhængende forløb til gavn for borgerne. Nedsættelse af en tværsektoriel arbejdsgruppe. 16

17 Initiativ Opstart Forventet afrapportering Mental sundhed hos børn og unge 1. Fælles forpligtende forløb og handleplan mellem kommuner, almen praksis og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) Initiativet forankres i én klynge samtidig med der nedsættes en bredere referencegruppe. Udvikling og afprøvning sker via laboratoriemodel, hvor der stilles en facilitator til rådighed (Scrummaster). 2. Den gode overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse Initiativet forankres i én klynge samtidig med der nedsættes en bredere referencegruppe. Udvikling og afprøvning sker via laboratoriemodel, hvor der stilles en facilitator til rådighed (Scrummaster). Opstart i foråret 2019 Forventes til efteråret 2019 Opstart i foråret 2019 Forventes til efteråret Oplysning om social (mis)forståelse: Jeg er helt normal Skal drøftes i regi af Børne- og Kulturchefforeningen (BKF). Afklaring i foråret 2019 Afventer afklaring 4. Trivselsvejledere på ungdomsuddannelser og folkeskoler frivillige og professionelle - ung til ung Skal forankres i klyngeregi. Opstart i efteråret 2019 Forventes foråret Udgående funktioner fra Børne- og Ungdomspsykiatrien Er forankret i tværsektoriel styregruppe med en projektgruppe for Er sat i gang pr. 1/ Afsluttes 31/ (satspulje projekt) hvert af de 3 delprojekter. 6. Én borger én fælles løsning Forankres i én eller flere klynger. Opstart i foråret 2019 Forventes primo Tværsektorielt call-center Der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe til at udarbejde modellen. Opstart i foråret 2019 kører i regi af fællesvisitation. Afventer afklaring Voksne borgere med svær psykisk sygdom 8. Initiativer for de mest udsatte borgere/patienter i en eller flere klynger, der skal udvikle og afprøve modellerne. Opstart i foråret 2019 Forventes ultimo Udgående ambulante teams Afholdelse af tværsektoriel læringsseminar/workshop med relevante fagfolk. Afholdes i foråret 2019 Afventer afklaring i forbindelse med afholdelse af læringsseminar Tværgående initiativer 10. IT og kommunikation på tværs Nedsættelse af en tværsektoriel arbejdsgruppe. Opstart i foråret Forventes før sommerferien

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Satspuljeopslag: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Ansøgningsfrist den 18. maj 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 er der

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI 05-08-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI Baggrundsnotat til Sundhedsstyregruppens temadrøftelse om børne-unge psykiatrien den 17. august 2015 Udfordringer og

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri 8. juni 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende læger (PLO Midt) Region Midtjylland

Læs mere

Forebyggende initiativer - Børneområdet (Læring og Trivsel)

Forebyggende initiativer - Børneområdet (Læring og Trivsel) Input til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020, d. 14.3.2019 - Forebyggelse på Børneområdet (Læring og Trivsel) og det specialiserede voksenområde (Aktiv hele livet) Forebyggende initiativer - Børneområdet

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Regionernes kendskab til igangværende tværsektorielle tiltag på børne- og ungeområdet i psykiatrien

Regionernes kendskab til igangværende tværsektorielle tiltag på børne- og ungeområdet i psykiatrien Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 54 Offentligt NOTAT Regionernes kendskab

Læs mere

Region Hovedstadens erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens

Region Hovedstadens erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens s erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens Line Sønderby Christensen, chefkonsulent, Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen, Demensdage 23/5-2019 1 Grethes case det optimale forløb

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet.

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Søren Liner Christensen, direktør, Herning Kommune Møde i Sundhedsstyregruppen 27. marts 2019 Opgaven Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Haderslev Kommune har følgende bemærkninger af generel karakter til samarbejdsaftalen.

Haderslev Kommune har følgende bemærkninger af generel karakter til samarbejdsaftalen. NOTAT Haderslev Kommune Sundhedssamarbejde og Forebyggelse Nørregade 41, st tv 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 30683956 ann@haderslev.dk 30. oktober Sagsbehandler: Ann Iversen Haderslev Kommunes

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødetidspunkt: Kl. 16:00 - ændret til kl. 14:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødetidspunkt: Kl. 16:00 - ændret til kl. 14:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 - ændret til kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Erling Juul, Mette Juhl, Gitte Andersen, Ove Kjærskov NIelsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet

Læs mere

Samarbejde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland om børn og unge med psykiske lidelser

Samarbejde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland om børn og unge med psykiske lidelser Samarbejde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland om børn og unge med psykiske lidelser Fælles udvalgsmøde, 30. april 2019 Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Jesper Pedersen, ledende overlæge, ph.d. UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Fagligt symposium, 27. august 2018, Slagelse. 1 Antal indlæggelser

Læs mere

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Satspuljeopslag: Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Ansøgningsfrist den 5. april 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet

Læs mere

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Dette baggrundsnotat om samarbejdet

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Styrket samarbejde / mobilteam Fremskudt funktion

Styrket samarbejde / mobilteam Fremskudt funktion Psykiatrisk dialogforum den 28. august 2019 v/ Yvonne Reinholdt Tema Øget samarbejde om børn og unge Styrket samarbejde / mobilteam Fremskudt funktion 29-08-2019 Gennemgående temaer i satspuljeprojekter

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS MIDT

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BISTÅR KOMMUNERNE I REGION MIDTJYLLAND MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige undersøgelse,

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Bedre forløb og sammenhæng for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug i Region Midtjylland. 2. Der er behov for en

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Strategi for Handicap & Psykiatri. Lemvig Kommune

Strategi for Handicap & Psykiatri. Lemvig Kommune Strategi for Handicap & Psykiatri Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Kompetenceudvikling og uddannelse. Uddannelseskoncept for borgere med KOL

Kompetenceudvikling og uddannelse. Uddannelseskoncept for borgere med KOL Kompetenceudvikling og uddannelse For at lykkes med telemedicinske tilbud, der skaber værdi i en dagligdag med sygdom, skal vi som sundhedsvæsen være opsøgende på, hvad det vil sige at leve en hverdag

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien

Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne? Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Carsten Johansen Centerchef, Aalborg Kommune Carsten Møller

Læs mere

Fælles temamøde om det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Frederiksberg Rådhus den 8. april 2019

Fælles temamøde om det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Frederiksberg Rådhus den 8. april 2019 Fælles temamøde om det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Frederiksberg Rådhus den 8. april 2019 Program Kl. 14.00 14.05 Kl. 14.05 14.10 Kl. 14.10 15.20 Kl. 15.20 15.25 Kl. 15.25 15.30 Velkomst og

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

11/10-13, kl (efter innovationsdagen), samme mødelokale som innovationsdagen holdes i på Papirfabrikken, Silkeborg,

11/10-13, kl (efter innovationsdagen), samme mødelokale som innovationsdagen holdes i på Papirfabrikken, Silkeborg, Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Til den faglige temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri (og dernæst styregruppen

Læs mere

Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning

Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning Udvalget for det nære sundhedsvæsen, 1. april 2019 Psykiatri- og socialudvalget, 23. april 2019 Sundhedsudvalget, 23. april 2019 Baggrund Aftaleparterne har i budgetforliget

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...

Læs mere

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud 1 of 5 Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Fælles afrapportering af arbejdet i Samarbejdsforum om patienter/borgere med psykisk sygdom

Fælles afrapportering af arbejdet i Samarbejdsforum om patienter/borgere med psykisk sygdom 25. april 2017 Fælles afrapportering af arbejdet i Samarbejdsforum om patienter/borgere med psykisk sygdom 1. Indledning Dette notat indeholder Københavns Kommunes, Roskilde kommune, Region Hovedstadens

Læs mere

1. I laboratoriet. I det følgende præsenteres opskriften på et laboratorium.

1. I laboratoriet. I det følgende præsenteres opskriften på et laboratorium. 1. I laboratoriet Laboratoriet danner rammen om et tværsektorielt udviklingsforløb, hvor ledere og nøglepersoner på tværs af sektorer mødes for at udvikle nye modeller for samarbejde og forløb på tværs

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling,

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Regionshospitalet, Viborg 1 Jeg har fra 1. maj 2011 til 31/12

Læs mere

PSU møde 14. maj Opsamling psykiatri konferencen Hovedpointer - temaer

PSU møde 14. maj Opsamling psykiatri konferencen Hovedpointer - temaer PSU møde 14. maj 2019 Opsamling psykiatri konferencen Hovedpointer - temaer TEMA 1: Patienter og pårørende 1. Recovery essentielt for at blive rask. 2. Ingen bliver raske hvis ikke vi går patientens vej.

Læs mere

Notat. Københavns Kommunes høringssvar på Region Hovedstadens plan Sammen om psykiatriens udvikling Treårsplan

Notat. Københavns Kommunes høringssvar på Region Hovedstadens plan Sammen om psykiatriens udvikling Treårsplan Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat Københavns Kommunes høringssvar på Region Hovedstadens plan Sammen om psykiatriens udvikling Treårsplan 2020-2022

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Forebyggelsesmodel for den fælles målgruppe af psykiatriske borgere/patienter mellem kommuner og Psykiatri

Forebyggelsesmodel for den fælles målgruppe af psykiatriske borgere/patienter mellem kommuner og Psykiatri Forebyggelsesmodel for den fælles målgruppe af psykiatriske borgere/patienter mellem kommuner og Psykiatri Dette notat beskriver forslag til en forebyggelsesmodel for den fælles målgruppe af psykiatriske

Læs mere

2. status - Sundhedsplan

2. status - Sundhedsplan 2. status - Sundhedsplan 2016-2018 Nr. 2.5 af handleplaner fra rusmiddelstrategien på ungdomsuddannelserne gruppe Unge, forældre og medarbejdere på Ungdomsuddannelserne Behov for indsatser afdækkes Inspiration

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Seminar for DS-ILPS mandag den 12. marts 2018 Lene Olesen og Elisabeth Skibsted, Sundhedsstyrelsen Agenda Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Modeller for kommunal organisering ift. samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri til inspiration

Modeller for kommunal organisering ift. samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri til inspiration Modeller for kommunal organisering ift. samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri til inspiration I samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri er anført: I alle kommuner skal medarbejdere, der arbejder med

Læs mere

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR Baggrund Mange borgere med

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Temadag den 26. september 2014 Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner v/elisabeth Westergaard, Psykiatri og Social Velkommen til et forstærket

Læs mere

Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes

Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes Satspuljeopslag: Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes Ansøgningsfrist den 22. november 2018 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner til

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af. Organisation: Udsatterådet. E-mail: pfs43

Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af. Organisation: Udsatterådet. E-mail: pfs43 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Klyngeseminar Skarrildhus 7. marts 2019

Klyngeseminar Skarrildhus 7. marts 2019 Klyngeseminar Skarrildhus 7. marts 2019 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: 1609792

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 24. april Kl til på Regionsgården i H 6. Møde nr. 4

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 24. april Kl til på Regionsgården i H 6. Møde nr. 4 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 24. april 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H 6 Møde nr. 4 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling og rehabilitering af svær spiseforstyrrelse.

Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling og rehabilitering af svær spiseforstyrrelse. Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Supplerende aftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland om udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien

Supplerende aftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland om udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien Bilag 1: Supplerende aftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland om udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien Etablering af tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien i Region

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Informationsmøde - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge. Den 30. september 2019

Informationsmøde - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge. Den 30. september 2019 Informationsmøde - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge Den 30. september 2019 Dagens program 1. Baggrund og formål med projektet 2. Hvad indebærer deltagelse i et modningsprojekt?

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Status på Projekt. Fremskudt funktion fra psykiatrien. satspuljeprojekt for Region Syddanmark og de 22 kommuner

Status på Projekt. Fremskudt funktion fra psykiatrien. satspuljeprojekt for Region Syddanmark og de 22 kommuner Status på Projekt Fremskudt funktion fra psykiatrien satspuljeprojekt for Region Syddanmark og de 22 kommuner Diagnoseudvikling over 5 år, 0-17 årige Antal personer med psykiatrisk diagnose, 2013 og 2018

Læs mere

Børn og Families Strategiplan

Børn og Families Strategiplan Børn og Families Strategiplan 2017-2019 KERNEOPGAVEN Kerneopgaven i Børn og Familie er at skabe udvikling, sundhed, læring og trivsel for børn og unge i Ringkøbing- Skjern Kommune på et højere niveau,

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere