Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen."

Transkript

1 Socialministeriet J.nr Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at indgå aftale med borgeren om træk i folke- og førtidspension (se definition nedenfor). I det følgende omtales ordningen kort og der svares på en række spørgsmål, der har relation til ordningen med træk i pensionen, herunder forholdet til frivillige administrationsaftaler af pension og afgørelser om (tvungen) administration af pension efter pensionslovene. Aftalen om træk i pensionen Efter serviceloven og anden lovgivning har kommunen pligt at yde en række ydelser til borgeren, hvor der kan være hel eller delvis egenbetaling, fx for madservice til pensionister. I en række kommuner er der praksis for, at kommunen efter aftale med pensionisten trækker beløb til betaling af ydelser efter disse ordninger ved at beløbet trækkes i folke- eller førtidspension, der udbetales til pensionisten. Pensionisten får herefter udbetalt det resterende beløb. Kommunen vil forsat kunne indgå sådanne betalingsaftaler, selv om det pr. 1. marts 2013 er Udbetaling Danmark, der har ansvaret for at udbetale de væsentligste dele af folke- og førtidspensionen. Dette kan ske ved, at borgeren giver fuldmagt til kommunen til at foretage trækket i pensionen. Kommunen kan på baggrund af denne fuldmagt anmode Udbetaling Danmark om at trække et beløb, fx til betaling for madordning, i folkepensionen eller førtidspensionen. Fuldmagten kan til enhver tid trækkes tilbage af pensionisten. Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Side 1 af 5

2 I praksis vil ordningen blive brugt til træk i pension for pensionistens egenbetaling til fx betaling for ophold mv. i botilbud (udgifter til bolig, el, varme- og serviceydelser, hvor der er egenbetaling), jfr. regler fastsat i medfør af servicelovens efter 161 og personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83, hvor der er egenbetaling 2 afdrag på billån som er ydet efter serviceloven, jf. 114 omsorgs- eller specialtandpleje efter sundhedsloven Det er kommunens ansvar at påse fuldmagtens gyldighed, herunder at borgeren kan handle fornuftsmæssigt. Det er herudover kommunernes ansvar, at ordningen med træk i pensionen kun anvendes til at betale for ydelser, der vedrører egenbetaling, der er hjemlet i den sociale lovgivning eller sundhedsloven. Betaling for tilkøbsydelser, fx snerydning eller havearbejde, kan således ikke indgå i ordningen med træk i pensionen, idet kommunen ikke lovligt har mulighed efter serviceloven at tilbyde disse tjenesteydelser til pensionisten. 3 Almindelige tilbagebetalingskrav vedr. pension kan heller ikke betales via træk i pensionen. 4 Aftaler om træk i pensionen er ikke reguleret i loven, men kan være en del af en frivillig administrationsaftale om administration af pension, jf. nærmere nedenfor under pkt Hvilke tilbud er omfattet af ordningen? Social- og Integrationsministeriet er blevet spurgt om, hvilke udgifter til egenbetaling i forskellige tilbud, der er omfattet af ordningen, fx om udgifter til egenbetaling for pensionister i forsorgshjem eller andre institutioner efter servicelovens 110 er omfattet. Der er også blevet spurgt til, om løsningen kan benyttes af private tilbud, fx. til betaling af husleje hos institutioner, der sælger pladser til kommunen, og til betaling af regningen for madservice på væresteder, der drives af KFUM Sociale Arbejde. Efter Social og Integrationsministeriets opfattelse kan ordningen med træk i pensionen anvendes til egenbetaling for udgifter, der er hjemlet i den sociale lovgivning, jf. eksemplerne i listen overfor. Det afgørende for om der kan fore- 1 Fx bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 og bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og Fx bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og 8 4. Kommunen kan således også tilbyde træk i pensionen for borgere i eget hjem for en ydelse, hvor der er egenbetaling jf. serviceloven. 3 Tilkøbsydelser er ikke omfattet af serviceloven. Den kommunale leverandør kan derfor ikke tilbyde tilkøbsydelser, da tilkøbsydelser ligger ud over de behovsbestemte ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilbyde efter serviceloven 83. Tilkøbsydelser er således ikke sociale ydelser, men ydelser, som alle borgere kan vælge at gøre brug af mod betaling. 4 Der fastsat regler i pensionsloven om modregning for tilbagebetalingskrav efter pensionsloven se fx 32 i lov om social pension. Side 2 af 5

3 tages træk i pensionen er ikke, i hvilken boform borgeren bor, men om egenbetalingen er hjemlet i loven jf. ovenfor. Fx vil alle tilbud, der er omfattet af serviceloven kapitel 16 og 20 og hvor kommunen har truffet afgørelse om egenbetaling for ophold i kommunale boformer efter servicelovens 107, 109 og 110 kunne blive omfattet af ordningen. Krav på egenbetaling for ophold i disse tilbud kan dækkes ved at kommunen indgår aftale med borgeren om træk af udgifter til ophold mv., efter reglerne herom i serviceloven. Forsorgshjem er et tilbud efter servicelovens 110 og kan også benytte sig af ordningen. Ordningen kan således også omfatte betaling af krav fra private leverandører, fra private selvejende institutioner og helt private institutioner, der har indgået aftale om leveringen af en kommunal ydelse, hvor der efter loven kan opkræves egenbetaling for ydelsen. Krav til dækning af helt private udgifter, fx betaling for udgifter til frisør, kan derimod ikke opkræves via træk i pensionen. Hvis et tilbud ønsker en udgift, der kan være omfattet af ordningen tilmeldt, skal tilbuddet/leverandøren rette henvendelse til kommunen med henblik på at blive tilmeldt ordningen. Tilbuddet/leverandøren sender regningen til kommunen, som herefter sørger for, at beløbet bliver trukket i borgerens pension. Kommunen har ansvaret for, at der foreligger en fuldmagt til træk i pensionen. 2. Hvordan bliver et privat tilbud omfattet af ordningen? Social- og integrationsministeriet er blevet spurgt om, hvorvidt et tilbud, der udsender regninger for egenbetaling, som skal indgå i ordningen om frivilligt træk i pensionen, skal ske ved at borgeren giver fuldmagt til både tilbuddet og kommunens forvaltning. Social- og Integrationsministeriet er af den opfattelse, at aftale om træk i pension skal ske ved at pensionisten giver fuldmagt til kommunens forvaltning. Da det er kommunens forvaltning, der giver Udbetaling Danmark besked om træk i pensionen. Borgeren skal således ikke give en fuldmagt til både kommunens forvaltning og til institutionen). Personale på botilbuddene kan naturligvis hjælpe borgeren med at skrive fuldmagten. Tilbuddet/leverandøren sender sin regning til kommunens forvaltning, der sørger for træk i pensionen via Udbetaling Danmark. Det er efter ministeriets opfattelse borgerens opholdskommune, der har ansvaret for håndtering af træk i pensionen. Det er fortsat kommunen, der fastsætter egenbetalingen for opholdet i tilbuddet i henhold til gældende regler. 3. Skal tilbuddet sende regningen til Udbetaling Danmark? Social- og integrationsministeriet er blevet spurgt om, hvorvidt et tilbud, fx et forsorgshjem, der har regninger, der er omfattet af ordningen med træk i pensi- Side 3 af 5

4 onen, skal sende regningen til Udbetaling Danmark. Regninger, der dækker ophold i tilbud efter serviceloven, hvor kommunen har truffet afgørelse om egenbetaling, skal sendes til kommunen, hvis pensionisten har indgået aftale om træk i pensionen. Det gælder fx også i de tilfælde hvor en madserviceordning er blevet udliciteret til en privat leverandør. Der henvises til svar nr. 2 vedr. spørgsmålet om, hvilke tilbud, der kan benytte sig af ordningen med træk i pensionen. 4. Kan kommunen bruge træk i pensionen, hvis borgere har indgået en frivillig administrationsaftale med kommunen eller et botilbud eller der er truffet afgørelse om tvungen administration af pension? Efter pensionslovene vil kommunen fortsat have mulighed for at indgå frivillige aftale om administration af pension eller træffe afgørelse om en tvangsmæssig afgørelse om pension. I begge tilfælde skal kommunen give Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen eller aftalen. Udbetaling Danmark skal herefter ifølge loven udbetale hele pensionsbeløbet til kommunen efter retningslinjer, der er aftalt mellem kommunen og Udbetaling Danmark. 5 Der kan opstå spørgsmål om anvendelse af træk i pension, samtidig med at kommunen har indgået en frivillig aftale om administration af pension med pensionisten eller i de tilfælde, hvor kommunen har truffet afgørelse om afgørelse tvungen administration af pension. Efter Social- og Integrationsministeriets opfattelse kan en ordning med træk i pensionen være en del af en frivillig aftale om administration. En frivillig aftale om administration af pension er en aftale mellem pensionisten og kommunen om, hvordan pensionen skal administreres. En aftale om administration kan indeholde en aftale om, at der skal foretages et træk i pensionen i forhold til kommunale ydelser med egenbetaling. I sådanne tilfælde skal aftalen om administration af pensionen være tilstrækkeligt præcist formuleret til, at pensionisten kan gennemskue rækkevidden af aftalen, herunder skal borgeren kunne 5 Der henvises til lov om social pension: 36. Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at en pensionist ikke kan administrere pensionen, herunder hvis pensionisten gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen, eller hvis pensionistens udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om pensionistens udsættelse af et beboelseslejemål på grund af betalingsmisligholdelse, afgør kommunalbestyrelsen, på hvilken måde pensionen skal udbetales. Kommunalbestyrelsen kan anmode om, at der iværksættes værgemål for pensionisten, jf. værgemålslovens 16. Stk. 2. Pensionisten og kommunalbestyrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen skal administrere pensionen. Stk. 3. Kommunen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen eller aftalen, jf. stk. 1 og 2. Udbetaling Danmark overfører til kommunen den disponible pension, som pensionisten ville have fået udbetalt. En tilsvarende bestemmelse findes i 35 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Side 4 af 5

5 gennemskue at administrationsaftalen evt. indeholder en fuldmagt til at foretage træk i pensionen, og en specifikation af, hvilke ydelser, der indgår i ordningen med træk i pensionen. Hvis aftalen om træk i pension er tilstrækkelig præcis og indgår i en administrationsaftalen behøver pensionisten ikke at underskrive to dokumenter (en aftale om frivillig administration og samtidigt underskrive en fuldmagt, der giver adgang til træk i pension.) Hvis det er uklart for pensionisten om allerede indgået en frivillig administrationsaftale samtidigt indeholder en aftale om træk i pensionen, skal kommunen sørge for at få indholdet i aftalen afklaret med inddragelse af pensionisten. Hvis kommunen har truffet afgørelse om administration af pension medfører dette, at kommunen også har kompetence til at beslutte, hvilke regninger pensionen skal dække. Kommunen kan i den forbindelse beslutte, at kommunale regninger kan betales ved at foretage træk i pensionen. I dette tilfælde skal borgeren således ikke give en særlig fuldmagt til, at kommunen får dækning for ydelsen via træk i pensionen. I de tilfælde hvor en administrationsaftale (for det beløb, der er til rådighed efter et træk i pensionen) i praksis varetages af plejepersonale eller på et værested, skal Udbetaling Danmark fortsat overføre pengene til kommunens forvaltning. Kommunens forvaltning kan herefter bestemme, hvordan personalet, der ifølge aftalen skal have adgang til den herefter disponible pension. Det kan fx være tilfældet, hvis kommunen har oprettet en selvstændig konto, hvortil pensionen (evt. efter træk i pensionen ) overføres. Side 5 af 5

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk Revideret april 2013 Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Indhold: 1.0 Indledning 2.0 Administration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere