Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune"

Transkript

1 Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året give mulighed for fravalg efter stk. 1 og 2 af et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1. Frokostmåltidet skal ophøre, senest 6 måneder efter at forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af kommunalbestyrelsen. Forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed er ansvarlig for at oplyse kommunalbestyrelsen om forældrenes beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid Loven kan læses her: LBK nr 1240 af 29/10/2013 Forældrene i Vejen Kommunes dagtilbud skal således have mulighed for at fravælge det sunde frokostmåltid, der træder i kraft den 1. januar 2015 for perioden 2015 og Hvem kan fravælge? Det er det enkelte dagtilbuds forældrebestyrelse, der på forældrenes vegne træffer beslutningen om at fravælge frokostmåltidet. Forældrebestyrelsens beslutning I kommunale daginstitutioner har forældrebestyrelsen kompetencen til at foretage et fravalg på forældrenes vegne. Forældrebestyrelsens evt. fravalg af frokostmåltidet skal ske på baggrund af en dialog med de øvrige forældre i daginstitutionen, sådan at det sikres, at forældrene i daginstitutionen får mulighed for at tilkendegive deres ønsker og blive hørt forud for forældrebestyrelsens evt. beslutning om at fravælge frokostmåltidet. Den enkelte enheds beslutning Som det fremgår af dagtilbudslovens 16b Stk. 5 er det forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed, der er ansvarlig for at oplyse kommunalbestyrelsen om forældrenes beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid. Med den nye struktur på dagtilbudsområdet betyder dette, at det er forældrene i de enkelte afdelinger, der skal tage stilling til et eventuelt fravalg. Denne kompetence kan IKKE tillægges forældrerådene, men det foreslås, at forældrerådene sammen med de daglige pædagogiske ledere foranlediger dialogen med afdelingens forældre. De to huse, som Veerst-Bække/Bulderbo og Gesten/Mælkebøtten består af, betragtes med lovens definition som enheder, der skal have mulighed for separat at foretage et fravalg af frokostordning. I begge findes én fælles forældrebestyrelse. Beslutningen om et evt. fravalg af frokostordning kan derfor ikke træffes af forældrebestyrelsen, men skal træffes af forældrene i den enkelte enhed. Beslutningen om et. evt. fravalg af frokostordning træffes her af forældre med børn i den enkelte enhed.

2 Spiloppen/Loppen i Jels og husene i Egebo regnes ikke som flere enheder. I aldersintegrerede daginstitutioner, kan der i hver enhed træffes separat beslutning for vuggestuebørn og børnehavebørn. Beslutningen om et evt. fravalg af frokostordningen i enheden træffes af et simpelt flertal af forældrene med børn i enheden / aldersgruppen i enheden. Det vil sige, at et fravalg forudsætter, at over halvdelen af alle forældre med børn i enheden / aldersgruppen i enheden skal fravælge frokostmåltidet for, at beslutningen er gyldig. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i enheden / aldersgruppen i enheden. Forældre med eks. to søskendebørn i samme enhed / aldersgruppe i enheden, har to stemmer vedr. den enhed / aldersgruppe i enheden. Stemmer afgives skriftligt og den enkelte forældre sikres anonymitet. Forældre, som ikke aktivt afgiver en stemme, indgår i afstemningens resultat som forældre, der ikke ønsker, at enheden / aldersgruppen i enheden fravælger frokostordningen. Oplysning om evt. fravalg Forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed / aldersgruppen i den enkelte enhed er ansvarlig for at oplyse administrationen om et. evt. fravalg af madordning. For at sikre, at alle beslutninger om fravalg af frokostmåltid modtages af administrationen, skal alle forældrebestyrelser eller forældre i den enkelte enhed / aldersgruppen i enheden tilkendegive deres beslutning uanset om de vælger fravalg af frokostmåltid eller ej. Oplysningen sendes pr. mail til Dagtilbuds- og Skoleafdelingen. Områdelederen er som forældrebestyrelsens sekretær behjælpelig at dette sker samlet for alle områdets enheder. Fristen for indsendelse af fravalg vedr er den Privatinstitutioner I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 3. Forældre med børn i privatinstitutioner efter 19, stk. 4, kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1. Privatinstitutionen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostmåltidet efter 16 a, stk. 1, herunder længden af perioden for forældrenes fravalg af et sundt frokostmåltid og frister og procedurer for formidling af forældrenes beslutning om fravalg til privatinstitutionen

3 Generel ramme for forældrearrangerede frokostordninger Hvornår kan en forældrebestyrelse arrangere frokostordning? Hvis bestyrelsen / forældrene i den enkelte enhed fravælger kommunens tilbud om et sundt måltid for børnene i daginstitutionen, kan bestyrelsen / forældrene i den enkelte enhed i stedet etablere en forældrearrangeret frokostordning. Bestyrelsen / forældrene i den enkelte enhed s fravalg af kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid er gældende for to år ad gangen. En forældrearrangeret frokostordning, skal derfor etableres sådan, at den vil kunne afvikles ved periodens udgang. Hvad må frokostordningen koste Prisen er i 2015 fastsat til maksimalt 520,00 kr. pr. barn pr. måned svarende til prisen på den kommunale frokostordning i Vejen Kommunes daginstitutioner. Årets maksimale pris udmeldes af Børneafdelingen samtidig med udmeldelsen af årets egenbetaling for dagtilbud. I prisen for frokostordningen skal indregnes de faktiske og reelle udgifter. Beløbet betales af forældre udover daginstitutionstaksten. Udbetaling af friplads tilskud til frokostordning og registrering i Kommunen. Forældre, der modtager økonomisk, socialpædagogisk og/eller behandlingsmæssigt friplads er berettiget til tilsvarende friplads til en forældrearrangeret frokostordning. Tilskuddet udbetales månedsvis bagud efter nærmere anvisning fra Vejen Kommunes. Registreringen og udbetaling vil foregå på baggrund af de oplysninger kommunen modtager hver måned fra institutionen. Søskenderabat. Der ydes ikke søskenderabat til en forældrearrangeret frokostordning. Registrering af frokostordning i kommunen. Da forældre er berettiget til fripladstilskud til den forældrearrangerede frokostordning, skal en oversigt over til - og udmeldte børn med cpr. nr. i ordningen sendes til kommunen hver den 1., således af fripladstilskud kan udbetales med tilbagevirkende kraft. Sendes til Dagtilbuds- og Skoleafdelingen. Til og udmeldingsfrister. Tilmeldingen til forældrearrangeret frokostordningen er frivillig for de enkelte forældre. Tilmelding skal ske senest en måned før til den 1. i en måned. Man binder sig for tre måneder. Opsigelse skal ske med en måneds varsel og er gældende ved udgangen af den efterfølgende måned.

4 Ansvar. Forældrebestyrelsen har ansvaret for frokostordningen, hvilket omfatter: ansvar for administration, blandt andet inddrivelse at indtægter aftaler med eventuelle leverandører at frokostordningen lever op til fødevareministeriets anbefalinger og standarder for mad til børnehavebørn mv. at frokostordningen dækker alle årets hverdage En forældrearrangeret frokostordning baserer sig på et privatretligt grundlag. Det vil sige, at det er forældrene, der eks. indgår aftale med en ekstern leverandør. Tvister mellem parterne afgøres efter alm. aftaleretlige regler for domstolene. Administration. Den forældrearrangerede frokostordning administreres af forældre, efter anvisning fra kommunens afdeling for økonomi. De administrative opgaver kan omfatte: økonomi (inddrivelse af månedlige betalinger), til - og framelding, sende lister til kommunen med tilmeldte forældre, udarbejdelse af kravspecifikation i forbindelse med udbud. Køkkenfaciliteter. Vejen Kommunes institutionskøkkener bliver registreret hos Fødevareregionen som modtagekøkkener. Der er således kun mulighed for at anvende institutionskøkkenet til dette formål på nuværende tidspunkt. Man kan ikke få tilført midler til at opdatere køkkenet herudover. Køkkenmedarbejder. Løn til køkkenmedarbejder skal betales af forældre og dermed indgå i den samlede pris for frokostordningen. Vejledninger: Vejledningerne er gældende for daginstitutioner med forældrearrangerede frokostordninger Registrering af køkken. Alle institutionskøkkenerne bliver registreret af Fødevareregionen som modtagekøkkener. Der er i forbindelse med ændringen i dagtilbudsloven vedrørende frokostordninger, ikke afsat midler til at opdatere, ændre eller restaurere køkkenerne til andre formål end dem de er registreret til jf. den udarbejdede oversigt fra Claus Ludvig Jørgensen, Bygningsservice og Beredskab. Registrering af køkkener: registrering af køkken - Fødevarestyrelsen.pdf

5 Udbud. Hvis man vælger at købe maden fra ekstern leverandør skal opgaven sendes i udbud. Intern Service Regnskab-Indkøb har lavet forskellige skabeloner der kan anvendes i forbindelse med udbud og annoncering af vare- og tjenesteydelseskontrakter. Hygiejneregler og egenkontrol. Det anbefales, at medarbejdere eller nogle af medarbejderne i institutioner, der alene modtager mad udefra eller alene anretter mad, har hygiejnekursus. Der skal føres egenkontrol ved alle former for frokostordning (undtaget der, hvor børnene får mad med hjemmefra). Egenkontrol_eksemp el_juni_09.pdf Krav til kostens sammensætning og sundhed. Alle frokostordninger skal følge statens anbefalinger. Disse findes her: Tilsyn. Vejen Kommune fører tilsyn med alle dagtilbud og vil på tilsynsbesøg sikre, at ovenstående forhold, især vedrørende madens kvalitet, køkkenforhold mv. bliver overholdt. Bilag: LBK nr 1240 af 29/10/2013

6 Bilag: LBK nr 1240 af 29/10/2013 (Dagtilbudsloven i uddrag) Frokost i daginstitutioner 16a Stk. 1 Alle børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner efter 19 skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage, jf. dog stk. 3 og 4 og 16 b, stk Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter 19, stk. 2-4, for alle børn i samme aldersgruppe. Stk. 3 Kommunalbestyrelsen træffer efter ansøgning fra et barns forældre afgørelse om, at et barn kan fritages fra et sundt frokostmåltid efter stk. 1, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter 19, stk. 2-4, der hovedsagelig anvender skovens areal eller lignende naturområder som grundlag for barnets ophold i daginstitutionen, ikke skal omfattes af et sundt frokostmåltid efter stk b Stk. 1 Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter 19, stk. 2-4, kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1, jf. dog stk. 2, 4 og 8. Stk. 2 I kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter 19, stk. 2-4, som består af flere enheder, kan et simpelt flertal af forældre med børn i den pågældende enhed beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i enheden. Stk. 3 Forældre med børn i privatinstitutioner efter 19, stk. 5, kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1. Beslutningen efter 1. pkt. træffes ved simpelt flertal af forældre, der har børn i den pågældende privatinstitution. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i privatinstitutionen. Forældre med børn i privatinstitutioner efter 19, stk. 5, skal mindst hvert andet år og højst én gang om året have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid. Frokostmåltidet skal ophøre, senest 6 måneder efter at forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af privatinstitutionen. Forældre med børn i privatinstitutionen er ansvarlige for at oplyse privatinstitutionen om beslutningen efter 1. pkt. Privatinstitutionen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostmåltidet efter 16 a, stk. 1, herunder længden af perioden for forældrenes fravalg af et sundt frokostmåltid og frister og procedurer for formidling af forældrenes beslutning om fravalg til privatinstitutionen. Stk. 4 Hvis kommunalbestyrelsen efter 16 a, stk. 2, har besluttet, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter 19, stk. 2-4, for alle børn i samme aldersgruppe, kan forældre ikke træffe beslutning efter stk. 1 og 2. Stk. 5 Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst én gang om året give mulighed for fravalg efter stk. 1 og 2 af et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1. Frokostmåltidet skal ophøre, senest 6 måneder efter at forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af kommunalbestyrelsen. Forældrebestyrelsen eller

7 forældrene i den enkelte enhed er ansvarlig for at oplyse kommunalbestyrelsen om forældrenes beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid. Stk. 6 Kommunalbestyrelsen skal forud for forældrebestyrelsens eller forældrene i den enkelte enheds beslutning efter stk. 1 og 2 oplyse forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed om kommunens forventede takst for et sundt frokostmåltid, jf. 32 a, stk. 3. Stk. 7 Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør retningslinjer for forældrenes fravalg, jf. 16 b, stk. 1, 2, 5 og 6, af et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1, herunder længden af perioden for forældrenes fravalg og frister og procedurer for formidling af forældrenes beslutning om fravalg til kommunalbestyrelsen. Stk. 8 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter 19, stk. 2-4, ikke kan fravælge et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1, hvis det vurderes, at et sundt frokostmåltid af både sociale og sundhedsmæssige årsager er særlig påkrævet for børnene i den pågældende daginstitution eller enhed. Kommunalbestyrelsens beslutning efter 1. pkt. gælder for den periode, kommunalbestyrelsen i medfør af stk. 7 har fastsat for forældrebestyrelsens eller forældrene i den enkelte enheds mulighed for fravalg. Forældrearrangerede frokost- og madordninger 17 Stk. 1 Forældrebestyrelsen i en daginstitution eller forældrene i den enkelte enhed i kommunale, selvejende eller udliciterede daginstitutioner efter 19, stk. 2-4, der efter 16 b, stk. 1 og 2, har fravalgt et sundt frokostmåltid eller ikke er omfattet af et sundt frokostmåltid, jf. 16 a, stk. 4, kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger efter stk. 1. Stk. 3 Forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed i kommunale, selvejende eller udliciterede daginstitutioner efter 19, stk. 2-4, kan beslutte at oprette en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan fastsætte rammer for forældrearrangerede frokost- og madordninger efter stk. 1 og 3. Forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter 19, stk. 2-4, beslutter inden for de eventuelle rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat, hvordan ordningerne skal tilrettelægges. Stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed beslutte at ansætte køkkenpersonale til forældrearrangerede frokost- eller madordninger efter stk. 1 og 3. Kommunalbestyrelsen afholder udgiften til administration af ansættelsesforholdet. Stk. 6 Forældre med børn i en privatinstitution efter 19, stk. 5, der efter 16 b, stk. 3, har fravalgt et sundt frokostmåltid, kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Forældre med børn i en privatinstitution kan endvidere beslutte at oprette en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. Privatinstitutionen kan fastsætte rammer for forældrearrangerede frokost- og madordninger. Forældre med børn i privatinstitutionen beslutter inden for privatinstitutionens eventuelle fastsatte rammer, hvordan ordningerne skal tilrettelægges. De enkelte forældre med børn i privatinstitutionen beslutter, om de vil benytte den forældrearrangerede frokost- eller madordning efter 1. og 2. pkt. Stk. 7

8 De enkelte forældre med børn i kommunale, selvejende eller udliciterede daginstitutioner efter 19, stk. 2-4, beslutter, om de vil benytte den forældrearrangerede frokost- eller madordning efter stk. 1 og 3. Forældrene, der benytter den forældrearrangerede frokost- eller madordning, betaler udgifterne til ordningerne, jf. dog stk. 9, herunder administration af ordningerne og en eventuel lønudgift til køkkenpersonale, jf. stk. 5. Udgiften til frokost- og madordninger efter stk. 1 og 3 opgøres eksklusive ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. Stk. 8 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde at administrere forældrearrangerede frokost- og madordninger efter stk. 1, 3 og 6. Forældrene betaler kommunalbestyrelsens udgifter til administration efter 1. pkt., jf. dog stk. 5. Stk. 9 Når kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om at give økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud efter 43, stk. 1, nr. 2-4, skal kommunalbestyrelsen tillige give forældre med børn i daginstitutioner efter 19, stk. 2-5, som har valgt at være med i en forældrearrangeret frokostordning efter stk. 1 eller 6, et økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud til det forældrearrangerede frokostmåltid efter stk. 1 eller 6. Kommunalbestyrelsen skal administrere og afholde udgiften til administration ved tildeling af fripladstilskud. Stk. 10 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et økonomisk tilskud til at nedsætte forældrenes betaling for forældrearrangerede madordninger efter stk. 3 og 6. Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at give et økonomisk tilskud til at nedsætte forældrenes betaling, jf. 1. pkt., skal tilskuddet til de enkelte forældre gives under hensyn til de pågældende forældres økonomiske forhold. Kommunalbestyrelsen skal administrere og afholde udgiften til administration ved tildeling af tilskuddet. Stk. 11 Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter regler om fripladstilskud til forældrearrangerede frokostordninger.

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere