Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 28. maj 2013 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 28. maj 2013 kl. 08.30"

Transkript

1 Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» J.nr.: /53249 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Onsdag den 28. maj 2013 kl hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg Det bemærkes, at lån på 100 mio. kr. skal 2. behandles under pkt. 3, og at vedtagelse kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens 13 b, at endelig overdragelsesaftale vedr. DONG Energys andel af HGS skal 1. behandles under pkt. 4, og at vedtagelse kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens 13 a og 13 c, at månedsbaseret puljepris skal 1. behandles under pkt. 5, og at vedtagelse kræver, at mindst 7 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens 14 b samt at ekspropriation af arealet ved MØW skal 1. behandles under pkt. 6, og at vedtagelse kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for, jf. vedtægtens 13 a. På den baggrund beder vi bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan være til stede ved mødet om at sikre, at deres suppleant deltager. CTR s revision vil være til stede fra mødets start til og med pkt. 2. Følgende dagsorden foreslås: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 27. marts Beretning og regnskab 2013 Bilag 2. Indstilling Bilag 2.1. Regnskab 2013 Bilag 2.2. Revisionsprotokollat Bilag 2.3. Ledelseserklæring Bilag 2.4. Driftsberetning 2013 Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S Stæhr Johansens Vej Frederiksberg Tlf Fax

2 3. 2. behandling af lån Bilag 3. Indstilling 4. Fortroligt behandling af månedsbaseret puljepris Bilag 4. Indstilling Bilag 4.1. Redegørelse behandling af ekspropriation af arealet ved MØW Bilag 5. Indstilling 7. Orientering om aftaler Bilag 6. Orientering 8. Orientering fra CTR s direktion Bilag 7. Orientering 9. Fortroligt materiale 10. Eventuelt 11. Næste møde Næste møde er fastlagt til d. 1. oktober 2014 kl hos CTR. Med venlig hilsen Inga Thorup Madsen 2

3 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/2 Dato: J.nr.: /73930 Bilag 2.0 Til dagsordenens punkt 2 Til: BESLUTNING web EMNE: REGNSKAB 2013 CTR s administration indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2013 sammen med revisionsprotokollat, ledelseserklæring og notat om driftsvirksomheden. CTR s kontaktudvalg har tiltrådt indstillingen på sit møde d. 15. maj PROBLEMSTILLING Materialet til behandling af CTR s regnskab omfatter årsregnskabet for 2013 sammen med revisionens erklæring vedrørende dette, den administrerende direktørs erklæring afgivet til revisionen samt et notat om driftsvirksomheden. ØKONOMI I 2013 blev resultatet af CTR s virksomhed efter varmeforsyningslovens regler et overskud på 25,5 mio. kr. Ved bestyrelsens behandling af regnskabsprognose 2 for 2013 forventedes et underskud på 51,1, mio. kr., og i det oprindelige budget var der kalkuleret med et overskud på 66,7 mio. kr.. Det akkumulerede underskud udgør ved udgangen af ,4 mio. kr. Underskuddet skal efter varmeforsyningslovens regler indregnes i kommende års varmepriser og optræder således i balancen som et aktiv. Der er i løbet af året optaget tre variabelt forrentede obligationslån i Kommunekredit på i alt 305 mio. kr. samt tilknyttede renteswaps i Nordea, der sikrer fast forrentning af lånene. Energitilsynet har primo 2011 godkendt forrentning for årene 2008 til og med Der er efterfølgende ansøgt om godkendelser af forrentning for årene 2011, 2012, 2013 og 2014, men der er endnu ikke modtaget godkendelser fra tilsynet. VIDERE PROCES Efter bestyrelsens godkendelse og underskrifter anmeldes regnskabet til Energitilsynet og indsendes til Statsforvaltningen for Hovedstaden. Årsrapporten udgives på tryk og udsendes til samarbejdsparter, leverandører mv. i ca. 350 eksemplarer. BILAG 2.1 Regnskab Revisionsprotokollat, udkast 2.3 Ledelseserklæring 2.4 Driftsberetning Side 1 af 1

4 CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/2 Dato: J.nr.: /73931 Bilag 2.1 Til dagsordenens punkt 2 web EMNE: ÅRSREGNSKAB 2013

5 ÅRSREGNSKAB 2013 CTR I/S 1

6 2 Indholdsfortegnelse Indhold INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER... 3 INTERESSENTSKAB... 3 DIREKTION... 3 REVISION... 3 CTR S BESTYRELSE, KONTAKTUDVALG OG TEKNIKERUDVALG... 4 LEDELSESBERETNING FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER ØKONOMISK UDVIKLING DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSINVESTERINGER LEDELSE OG ORGANISATION MILJØ FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR REGNSKABSPRAKSIS GENERELT REGNSKAB 2013 EFTER VARMEFORSYNINGSLOVENS REGLER LEDELSESPÅTEGNING FOR ÅRSREGNSKABET EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER FOR ÅRSREGNSKABET EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR UDARBEJDELSE AF REGNSKAB AFLAGT EFTER VARMEFORSYNINGSLOVENS BESTEMMELSER RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER BALANCE PR. 31. DECEMBER NOTER TIL REGNSKABET REGNSKAB 2013 EFTER KOMMUNALE REGNSKABSPRINCIPPER LEDELSESPÅTEGNING FOR ÅRSREGNSKAB EFTER KOMMUNALE REGNSKABSPRINCIPPER DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER FOR ÅRSREGNSKAB EFTER KOMMUNALE REGNSKABSPRINCIPPER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR UDARBEJDELSE AF DET UDGIFTSBASEREDE REGNSKAB EFTER KOMMUNALE REGNSKABSPRINCIPPER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR UDARBEJDELSE AF DET OMKOSTNINGSBASEREDE REGNSKAB EFTER KOMMUNALE REGNSKABSPRINCIPPER OMREGNINGSTABEL FOR BALANCE PR. 31. DECEMBER PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR ANLÆGSOVERSIGT PERSONALEOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSOVERSIGT... 47

7 3 Interessentskabsoplysninger Interessentskab Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) Stæhr Johansens Vej Frederiksberg CVR-nr.: Telefon: Telefax: Internet: Direktion Inga Thorup Madsen, administrerende direktør Jan Elleriis, vicedirektør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab samt PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

8 4 CTR s bestyrelse, kontaktudvalg og teknikerudvalg Bestyrelse 2013 Københavns Kommune: Frederiksberg Kommune: Gentofte Kommune: Gladsaxe Kommune: Tårnby Kommune: Bestyrelse 2014 Københavns Kommune: Frederiksberg Kommune: Gentofte Kommune: Gladsaxe Kommune: Tårnby Kommune: Borgmester Ayfer Baykal (formand) Borgerrepræsentant Jakob Hougaard Axel Lunddahl Senior Communication Officer Jesper Schou Hansen Udvalgsformand Nils-Ole Heggland (næstformand) Udvalgsformand Cand.jur., Adjunkt Lisbeth Winther Udvalgsformand Cheri-Mae Williamson Udvalgsformand Lars Brandstrup Nielsen Borgmester Morten Kabell (formand) Borgerrepræsentationsmedlem Rasmus Jarlov Borgerrepræsentationsmedlem Susan Hedlund Borgerrepræsentationsmedlem Jonas Bjørn Jensen Politisk konsulent Ruben Kidde (næstformand) Udvalgsformand Cand.jur., Adjunkt Lisbeth Winther Kommunalbestyrelsesmedlem Eva Nielsen Borgmester Henrik Zimino Kontaktudvalg 2013 Københavns Kommune: Frederiksberg Kommune: Gentofte Kommune: Gladsaxe Kommune: Tårnby Kommune: Områdechef Charlotte Korsgaard-Pedersen Chefkonsulent Jesper Svensson Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum frem til 16/ Områdechef Morten Stobbe pr. 19/ Adm. direktør Vagn Bech Driftschef Gert Andresen Kommunaldirektør Jan Nielsen Teknisk direktør Lis Bjerremand Kommunaldirektør Bo Rasmussen Teknisk direktør Philip Hartmann Kommunaldirektør Klavs Gross Direktør Raymond Skaarup Teknikerudvalg 2013 Københavns Kommune: Frederiksberg Kommune: Gentofte Kommune: Gladsaxe Kommune: Tårnby Kommune: Chefkonsulent Magnus Foged Driftschef Arne Jensen frem til 30/4-13 Driftschef John H. Christensen pr. 1/5-13 Driftsingeniør Jan Gregor Gruppeleder Johan Sølvhøj Heinesen Ingeniør Thomas Engell Civilingeniør Hasmik Margaryan

9 5 LEDELSESBERETNING Formål og hovedaktiviteter CTR er et tværkommunalt interessentskab, som blev etableret i 1984 af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner. CTR s virksomhed er omfattet af 60 i Lov om kommunernes styrelse og under tilsyn af statsforvaltningen. CTR s fjernvarmetransmissionsvirksomhed er desuden reguleret i Varmeforsyningsloven. CTR s vedtægtsbestemte formål er at indkøbe, transportere og levere fjernvarme samt supplere med produktion af varme fra egne spidslastanlæg m.v. Transmissionsnettet ejes af CTR, og CTR s interessentkommuner opnår via CTR, at fjernvarmebehovet dækkes ved en optimal udnyttelse af overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker mv. i hele hovedstadsområdet. Det er CTR s opgave at indkøbe varme fra varmeproducenterne og at planlægge, drive, finansiere og videreudvikle transmissionssystemet, herunder spids- og reservelastanlæg. CTR deltager i Hovedstadens Geotermiske Samarbejde (HGS) og videreformidler varme fra et HGS-ejet geotermisk anlæg. CTR har hjemsted på Frederiksberg, hvor varmekøb, overvågning og levering styres fra et døgnbemandet kontrolrum via et digitalt styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg. Transmissionssystemet er altovervejende placeret under jorden og består af et ledningsnet med to parallelle fjernvarmerør på op til 900 millimeter i diameter, som strækker sig over en længde på 54 kilometer. 1,6 kilometer udgøres af CTR s borede tunnel under havneløbet i København. Fire boosterpumpestationer og 27 varmevekslerstationer sikrer, at varmen overføres til de lokale fjernvarmesystemer i interessentkommunerne. 11 spidslastanlæg, hvoraf CTR er ansvarlig for de 7, sikrer, at der i særligt kolde perioder eller ved manglende leveringsmulighed fra affalds- og kraftvarmeværkerne er tilstrækkelig varme hos fjernvarmeforbrugerne i ejerkommunerne. CTR s bestyrelse har fastlagt en CO 2 -strategi, hvorefter varme fra CTR skal være CO 2 -neutral i Strategien er udmøntet i en handlingsplan med eksempler på virkemidler til at opfylde delmål for årene 2015 og Grundlaget for CTR s handlingsplan er et varmeplansamarbejde med HOFOR og Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), som gennemføres i en række faser, hvor fase 1 og 2 er afsluttet og fase 3 er påbegyndt. Sideløbende med varmeplansamarbejdet har HOFOR, VEKS og CTR igangsat analyser mhp. at udarbejde et beslutningsgrundlag for et nyt og større geotermianlæg i hovedstadsområdet. 2. Økonomisk udvikling CTR s væsentligste økonomiske styringsparameter er, at selskabet skal hvile i sig selv. Samtidig sigtes der imod, at puljeprisen, som er den fælles enhedspris for varme over for alle interessentkommuner, er lavest mulig og udvikler sig jævnt - set i et flerårigt perspektiv.

10 6 Fordelen ved en jævn prisudvikling er, at kommunerne, som sælger varmen videre, kan tilbyde deres borgere stabilitet i en af boligens væsentlige driftsudgifter. Uforudsete driftshændelser og usikkerhed om bl.a. indfasning af diverse afgiftsændringer har imidlertid bevirket, at CTRprisen har svinget de senere år. Efter et prisfald fra 2010 til 2011 medførte et underskud i 2012 sammen med øget spidslastforbrug og ny forsyningssikkerhedsafgift en stor prisstigning i 2013 og igen i Pga. prisregler og store udsving i varmekøbsomkostninger vurderer CTR det pt. vanskeligt at sikre den ønskede jævne prisudvikling. CTR s resultat i 2013 udgør et overskud på 25,5 mio. kr. opgjort efter varmeforsyningslovens bestemmelser. Forventningen i budgettet for 2013 var et overskud på 66,7 mio. kr. Det reducerede overskud i forhold til budgettet skyldes højere omkostninger til varmekøb end forventet på budgettidspunktet pga. især højere andel varme produceret på dyrere anlæg. Ved indgangen til 2013 havde CTR et akkumuleret underskud på 115,0 mio. kr. Overskuddet i 2013 medfører, at det akkumulerede underskud er reduceret til 89,4 mio. kr. ved udgangen af Kapitalindeståendet i selskabet kan ved årets udgang opgøres til en værdi på 42,9 mio. kr. Driftsvirksomheden udviste i 2013, jf. regnskabsoversigt 2013 efter de kommunale regnskabsprincipper, s. 45, et positivt resultat på 104,8 mio. kr., hvor det oprindelige budget forudsatte et positivt resultat på 10,6 mio. kr. Resultatet af driftsvirksomheden er 217,7 mio. kr. bedre end i Pengestrømme og finansiering CTR s likvide beholdninger pr. 31. december 2013 udgjorde 148,6 mio. kr. Der er indgået aftale om en trækningsret på op til 100 mio. kr. i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Trækningsretten, som er ydet af Jyske Bank, indgår som supplement til aftale om indlånskonto og daglige bankforretninger. Trækningsretten har kun i korte perioder været benyttet i regnskabsåret. I 2013 optog CTR tre lån på hhv. 100, 130 og 75 mio. kr. til finansiering af CTR s løbende investeringer. Lånet på 130 mio. kr. er 15 årigt, mens de to andre løber over 25 år. Ved årets udgang udgjorde CTR s langfristede låneforpligtelser mio. kr. Lånene er alle i danske kroner, finansieret gennem KommuneKredit og forrentet med fast rente indtil udløb. Den faste forrentning er etableret via renteswaps i Nordea og Danske Bank. Økonomiske risici Der er, i overensstemmelse med normal praksis, foretaget en konkret vurdering af væsentlige risici vedrørende årets regnskab.

11 7 CTR s økonomi forvaltes i overensstemmelse med en vedtaget finansiel styringspolitik. Politikken fastlægger retningslinjer for placering af ledig likviditet, låneoptagelse, anvendelse af finansielle instrumenter samt hvilke pengeinstitutter, CTR kan samarbejde med. Varmekøb fra producenterne er ikke på tidspunktet for regnskabets afslutning opgjort endeligt. Der er i samarbejde med producenterne foretaget et skøn over værdien af de indkøbte varmemængder. De forventede forskelle mellem værdien og årets løbende betalinger er indlagt som periodiseringer i regnskabet. Der udestår fortsat et betalingsspørgsmål på op til 25 mio. kr. imellem CTR og Metroselskabet om projektet ved Østerport Station, hvor CTR s ledninger er blevet omlagt af hensyn til metrobyggeriet. Spørgsmålet har været indbragt for Taksationskommissionen som afgjorde, at CTR skal betale for omlægning af egne ledninger. Der er ikke taget stilling til, om sagen skal ankes til domstolene. Forrentning af indskudskapital Energitilsynet har primo 2011 godkendt forrentning for årene 2008 til og med Der er efterfølgende år for år ansøgt om godkendelser af forrentning for 2011, 2012, 2013 og 2014, men der er endnu ikke modtaget godkendelser fra tilsynet om dette. 3. Driftsvirksomhed Forsyningssikkerhed CTR s varmebehov dækkes ved leverancer fra affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeværker, et geotermisk anlæg og varmeværker ejet af CTR eller eksterne parter. Den samlede abonnerede kapacitet på de tilsluttede produktionsanlæg er i slutningen af 2013 på megajoule pr. sekund (MJ/s), heraf udgør spids- og reservelastenhederne i alt 822 MJ/s. Med henblik på systemets forsyningssikkerhed foreskriver CTR s designgrundlag, at den overskydende reservekapacitet ved en døgnmiddeltemperatur på minus 12 grader skal svare til den største produktionsenhed, hvilket er Amagerværkets blok 3 på 330 MJ/s. I den time i 2013, hvor CTR havde den maksimale leverance til interessentkommunerne, var den samlede produktion til CTR-systemet MJ/s. I forhold til den disponible kapacitet på MJ/s var der dermed en reserve på 390 MJ/s til rådighed på tidspunktet for den maksimale leverance. Varmekøb I 2013 var CTR s varmekøb terajoule (TJ), hvoraf TJ var til dækning af interessentkommunernes varmebehov.

12 8 Forskellen på TJ udgøres af videresalg af varme fra produktionsanlæg til VEKS og HOFOR som følge af varmeudvekslingsaftaler mellem selskaberne. Nettabet kan opgøres til 82 TJ. Sammenholdt med 2012 er der tale om et fald i varmekøbet til interessentkommunerne på 934 TJ svarende til et fald på 5 %. Faldet skyldes dels, at der var lidt færre graddage i 2013 end i 2012 svarende til et lille fald på 1 %, og dels at der fra og med 2013 er indgået en ny varmeudvekslingsaftale med HOFOR, som betyder, at HOFOR køber mindre varme gennem CTR. Andelen af varme produceret på de billigste anlæg som kraftvarme og affaldsvarme er en smule højere i 2013 end i 2012 Fordelt på de forskellige produktionskategorier var årets varmekøb til CTR s interessenter og tab i eget net som følger: Budget Realiseret Realiseret Varmekøb til kommunerne TJ=Terajoule TJ TJ TJ Affaldsvarme Geotermisk varme Kraftvarme Spidslast I alt Mængden af kilowatttimer el forbrugt til pumpning i transmissionssystemet er 3 % lavere i 2013 end i 2012, hvilket bl.a. skyldes det lidt lavere varmekøb/salg. Elforbrug til pumper pr. GJ varmekøb er på 2,82 kwh el pr. GJ i 2013, hvilket er på samme niveau som året før. Varmesalg I forhold til i 2012 udviser årets varmesalg på TJ til de fem interessentkommuner et fald på 5 %. Gentofte og Gladsaxe har købt mere varme end i 2012, hvilket skyldes udbygning af fjernvarmenettet i disse kommuner. De øvrige kommuner har købt mindre varme end i 2012, hvilket skyldes det lidt lavere antal graddage og den nye varmeudvekslingsaftale med HOFOR. Det totale salg på TJ er inklusiv videresalg til VEKS og HOFOR, svarende til opgørelsen af indtægterne i regnskabsopstillingerne.

13 9 Budget Realiseret Realiseret Varmesalg til kommunerne TJ TJ TJ Frederiksberg Gentofte Gladsaxe København Tårnby Kommuner i alt VEKS og HOFOR Salg i alt Den fastsatte puljepris for 2013 i form af ens pris for alt varmeaftag var på 119,08 kr./gj i første halvår og 124,85 kr./gj i andet halvår. Puljeprisen er sammensat af et fast og et variabelt bidrag. Forhøjelsen af puljeprisen medio året skete, for at dække de ekstra omkostninger ved at forsyningssikkerhedsafgiften for 2013 blev vedtaget med en højere sats og tidligere ikrafttrædelse end forventet på budgettidspunktet. CO 2 -kvoteforbrug Varmeproduktion indgår i EU s CO 2 -kvotesystem, og CTR skal derfor hvert år returnere kvoter svarende til årets CO 2 -udledning. Samtidig bliver der dog tildelt en vis mængde gratis kvoter til varmeproduktion, og CTR har siden kvoteordningens start haft et overskud af kvoter. Fra 2013 nedtrapper EU gradvist tildelingen af gratis kvoter til varmeproduktion, og CTR forventer fra omkring 2015 at forbruge flere kvoter end selskabet får tildelt. CTR sælger derfor ikke overskydende CO 2 -kvoter i I 2013 har CTR fået tildelt CO 2 -kvoter til egne spidslastanlæg, mens forbruget var på kvoter. Forbruget af kvoter til egne anlæg var lidt lavere end i 2012, men da der er tale om spidslast, er det naturligt, at forbruget svinger fra år til år. Den største del af varmeproduktionen til CTR købes fra eksterne producenter, og overskydende eller manglende kvoter til den produktion tilfalder CTR henholdsvis overføres til producenten fra CTR. I 2013 er der tildelt ca kvoter og forbrugt ca kvoter på værkerne for produktion til CTR. Varmelast.dk CTR indgår i et varmelastsamarbejde med VEKS og HOFOR. En operativ enhed under samarbejdet Varmelast.dk har ansvaret for at fastlægge det kommende døgns varmebehov og hver dag afgive ordrer på varmeleverancer fra DONG Energy s og Vattenfalls kraftvarmeværker efter aftalte kriterier. Kriterierne sikrer en optimering af værkernes produktion af el og var-

14 10 me samlet set. Varmelast.dk er fysisk placeret hos CTR, og CTR s kontrolrum er operatør i samarbejde med kontrolrummet hos VEKS. CTR s økonomiske andel af samarbejdet udgør 55 %. HOFOR har pr overtaget Amagerværket fra Vattenfall, og i en arbejdsgruppe er det analyseret, hvordan Varmelast.dk s neutralitet ift. varmeproducenter og aftagere kan opretholdes. Der skal være såkaldte vandtætte skotter mellem produktion og varmekøb. Der er udarbejdet forslag til en revideret forretningsorden for Varmelast.dk og kortlægning af konkurrencefølsomme data mhp. at sikre fortrolighed. Varmeplan Hovedstaden, VPH CTR har siden 2008 samarbejdet med HOFOR og VEKS om at planlægge og udvikle fremtidens varmeforsyning i hovedstadsområdet. Arbejdet gennemføres i faser, hvor det i fase 1 fra 2009 blev vurderet, at fjernvarmens vedvarende energi-andel ville kunne udgøre mindst 70 % i I 2010 besluttede CTR s bestyrelse på den baggrund samt særskilte CTR-analyser en hensigt om, at fjernvarme fra CTR skal være CO 2 -neutral i I VPH s fase 2 blev grundlaget for vurderingen af de mulige tiltag til at nå målsætningerne i CO 2 -strategien opdateret. Konklusionen var fortsat, at der kan opnås væsentlig CO 2 -fortrængning ved at benytte biomasse på kraftvarmeværkerne, men dog ikke fuld CO 2 -neutralitet pga. dels elanvendelse til geotermi og dels en resterende plastfraktion i det affald, der forbrændes. Den tredje fase af varmeplansamarbejdet, VPH3, blev igangsat i november 2012, og analyserne fokuserer på at afstemme de større investeringer, der skal foretages i net og produktion over de næste år. Arbejdet gennemføres med udgangspunkt i perspektivscenarier for fjernvarmeforsyningen frem mod 2050, hvor biomassens rolle, udviklingen i varmemarkedet, affaldsforbrændingens bidrag til fjernvarmeforsyningen samt fjernvarmesystemets muligheder for at bidrage til indpasning af fluktuerende elproduktion i fremtidens energisystem analyseres. VPH3 tilrettelægges i højere grad end de tidligere faser under hensyn til at informere og involvere ejerkommuner og andre interessenter i udviklingen af hovedstadsområdets fjernvarmesystem, og der undersøges også eventuelle muligheder for øget samdrift/sammenbygning af varmenet i regionen udenfor VPH-parternes område. Dette sker i forskellige fora - et Kommuneforum, et Regionalt fjernvarmenet-forum samt ved parternes deltagelse i Region Hovedstadens projekt Energi på Tværs. Derudover er der etableret et Affaldsforum, og der gennemføres drøftelser med varmeproducenter samt universiteter og interesseorganisationer. Tidsplanen for VPH3 blev tilrettelagt ud fra, at der i løbet af 2013 forventedes at foreligge nationale analyseresultater for det samlede energisystem. Disse resultater er ikke udmeldt som forventet, og tidsplanen for VPH3-analyserne er derfor indtil videre sat til efter sommer Vedligehold Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne omfatter omkostninger til bygninger og arealer, tekniske anlæg og ledninger, drift af it-installationer herunder styrings-, regulerings- og overvåg-

15 ningsanlæg (SRO), samt reguleringer vedrørende forbrug af lagerførte komponenter som plader, sliddele mv. 11 De samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved transmissionssystemet udgjorde i regnskabsåret 68,4 mio. kr., hvoraf omkostninger til areal- og antenneleje (netto) udgør 5,6 mio. kr. Årets vedligeholdelsesomkostninger udgør 59,9 mio. kr., hvilket er lidt mindre end i de foregående år. Både forebyggende og afhjælpende vedligehold udføres af underleverandører til CTR. CTR har indgået opdaterede serviceaftaler blandt andet med interessentkommunernes varmedistributionsselskaber, som løbende udfører service af ledningsnettet, stationer og spidslastcentraler. 4. Anlægsinvesteringer Investeringer i CTR s materielle anlægsaktiver (ledninger, stationer, spidslastcentraler, styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg mv.) har siden etableringen i 1984 og frem til udgangen af 2013 udgjort mio. kr. (heri indgår udgåede anlæg med 347 mio. kr.). Investeringer i CTR s immaterielle anlægsaktiver frem til udgangen af 2013 udgør 817 mio. kr. Der er ved udgangen af 2013 igangværende anlægsarbejder som er opgjort til 28,8 mio. kr. Afskrivningerne på CTR s anlæg opgøres forskelligt efter Varmeforsyningslovens regler og principperne for aflæggelse af kommunale regnskaber. I henhold til Varmeforsyningsloven og den afskrivningspraksis, som CTR har benyttet inden for Afskrivningsbekendtgørelsen, udgør værdien af CTR s idriftsatte materielle anlæg 220,6 mio. kr. ved udgangen af Benyttes Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for kommunernes regnskabsaflæggelse er værdien 1.266,7 mio. kr. Afsluttede aktiviteter i 2013 I 2013 er idriftsat anlæg for 261,5 mio. kr. Heraf vedrører 55,1 mio. kr. CTR s vekslerstationer. Vekslerstationerne sikrer, at varmen overføres fra CTR s transmissionsnet til interessentkommunernes distributionsnet. Vekslerstationerne gennemgår i disse år flerårige opgraderingsprogrammer, som omhandler fornyelse af den elektriske styring af pumper, opgradering af pumper og ventilationsanlæg samt modernisering af trykholdningen. Den største enkeltstående investering var i en ny vekslerstation i Gladsaxe. Tiltagene medvirker til at sikre kvaliteten i varmeleverancerne til interessentkommunerne og levetidsforlænger det samlede transmissionsanlæg. Investeringer på 3,9 mio. kr. vedrører CTR s spids- og reservelastcentraler, som anvendes i situationer, hvor der er mangel på varme fra kraftvarmeproducenterne eller i perioder, hvor det er særligt koldt.

16 12 Investeringer på 14,9 mio. kr. vedrører det samlede styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg, hvoraf et løbende projekt vedr. udskiftning af understationer på vekslerstationer og spidslastcentraler udgør hovedparten. CTR har i 2013 desuden investeret i immaterielle anlægsaktiver med 183,7 mio. kr. Heraf udgør straksbetaling af kapitalomkostninger til Avedøreværket 156,1 mio. kr. 5. Ledelse og organisation CTR s direktion udgøres af en administrerende direktør og en vicedirektør, og CTR havde i 2013 et samlet medarbejderantal på 31, svarende til 30,0 årsværk. I 2013 oprettedes en ny stilling som anlægschef på linje med regnskabschef, IT-chef og driftschef. CTR er medlem af flg. organisationer: Dansk Fjernvarme, hvor CTR s administrerende direktør er teknisk næstformand i bestyrelsen, og hvor CTR deltager aktivt i erfa-grupper. World Energy Council (WEC), hvor CTR s vicedirektør sidder i præsidiet. Gate 21. Danish Board of District Heating (DBDH), som er en eksportorganisation, og hvor CTR modtager delegationer og enkeltpersoner fra ind- og udland vedr. det danske kraftvarmekoncept generelt og specifikt varmetransmissionssystemer. CTR deltager desuden af og til i fremstød i udlandet, holder indlæg på internationale konferencer og deltager i vidensudveksling med udenlandske selskaber og politikere, der har interesse for udbredelse af fjernvarme. CTR er andelshaver i Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, Amba, hvor CTR s vicedirektør er medlem af bestyrelsen. 6. Miljø CTR s vicedirektør varetager formandshvervet for den danske normgruppe for fjernvarmerørsystemer under Dansk Standard (DS) og deltager aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde (CEN) inden for fjernvarmeområdet samt som teknisk ekspert i forbindelse med forskningsprojekter under det Internationale Energiagentur, IEA. I et samarbejde mellem VEKS, HOFOR og CTR udarbejdes en fælles miljødeklaration for den varme, som leveres til de lokale fjernvarmedistributionsselskaber i området. Deklarationen er baseret på emissioner fra brændsler til varmeproduktion og el-forbrug til pumpning i systemet.

17 Emissioner pr. leveret varmeenhed til de lokale varmedistributionsselskaber ses i nedenstående tabel: 13 Emissioner CO 2 kg/gj SO 2 g/gj 5 5 NO x g/gj Miljødeklaration. Udledning pr. leveret varmeenhed fra transmissionssystemet. Deklarationen er baseret på det samlede varmekøb til CTR, HOFOR og VEKS. I 2013 var CO 2 -udledningen lidt lavere end i 2012 svarende til et fald på ca. 5 %. Faldet skyldes, at en større del af kraftvarmen blev produceret på biomasse, og at en del af spidslastproduktionen på olie er blevet erstattet med naturgas. SOx- og NOx-emissionerne i 2013 er på ca. samme niveau som året før De største forbedringer i udledningen pr. GJ sker ved større ændringer i anlæg og brændsler, f.eks. nedlæggelse af ældre værker eller opstart af nye værker baseret på biomasse. I de år, hvor der ikke sker den slags større ændringer, vil udledningen pr. GJ ikke foretage de store spring, men bevæge sig lidt op og ned fra år til år afhængig af årenes drift og kombination af produktionsanlæg, også selvom den overordnede tendens over en længere årrække er et fald i udledningerne. 7. Forventninger til de kommende år 2013 fik et dårligere resultat end budgetteret, mens 2014-resultatet indtil videre ser ud til at blive bedre end budgettet. De væsentligste grunde er, at forsyningssikkerhedsafgiften på biomasse er udskudt, og at kraftvarmeværkerne har kørt stabilt i første del af 2014, så der er sparet produktion på de relativt dyrere spidslastanlæg. Hvis den samlet set positive udvikling fortsætter, vil det smitte af på prisen i Udvidelse af de fjernvarmeforsynede områder i Gentofte og Gladsaxe fortsætter, og der vil i de kommende år være særligt fokus på mulighederne for at modvirke stigning i varmepriserne, hvilket bl.a. handler om, hvordan omstillingen til CO 2 -neutral forsyning på en gang kan gennemføres bæredygtigt og omkostningseffektivt. Til opfyldelse af milepæle for CTR s klimamålsætning indgik det, at Amagerværket skulle omstilles til at anvende biomasse i Bl.a. pga. Vattenfalls salg af værket, kan denne forudsætning ikke opfyldes, men CTR drøfter nu med den nye ejer, HOFOR, hvordan og hvilken omstilling til biomasse, der skal ske hvornår.

18 14 I 2014 forventes resultaterne fra VPH3 at foreligge, og der vil også blive fremlagt en vurdering af muligheden for at indgå i et samarbejde om etablering af et nyt geotermisk anlæg i CTR s forsyningsområde. I et planlægningssamarbejde med øvrige fjernvarmeselskaber i Region Hovedstaden vurderes en udvidet sammenhængende net-struktur, hvilket sammen med VPH3- analyserne også vil bidrage til Region Hovedstadens projekt Energi på tværs. Anlægsaktiviteter CTR fortsætter den løbende opgradering af drev til pumper, pumper, samt ventilationsanlæg. Opgraderingerne tilpasses fjernvarmeudbygningen i CTR s ejerkommuner. I Gladsaxe Kommune bliver en ny spidslastcentral etableret på den gamle tobaksfabrik i Gladsaxe. Hertil fortsætter konverteringen af nogle spidslastcentraler fra olie til naturgas, hvilket er motiveret af en lavere varmepris og reduceret CO 2 -udledning. Forventninger vedr. varmekøb fra kraftværkerne Forudsætningerne for at indgå aftaler om omlægning til biomassebaseret varme på de store kraftværker kom på plads i 2012 med en ændring af varmeforsyningsloven, hvorefter det blev muligt at aftale en deling af den afgiftsfordel, der måtte være ved en omlægning fra fossile brændsler til biomasse på centrale kraftværker. Med dette som en grundlæggende forudsætning, og som opfølgning på CTR s CO 2 -strategi opnåedes i 2012 enighed med DONG Energy om investeringer i Avedøreværkets blok 2 til at anvende værkets kedler til 100 % biomasse. Ombygningen på værket forløber i perioden frem til 2015 med en trinvis forøgelse af biomassekapaciteten. Drøftelser med DONG Energy fortsættes dels med henblik på omlægning også af Avedøreværkets blok 1 til biomasseanvendelse, dels med henblik på fremtiden for anlæggene på H. C. Ørsted Værket og Svanemølleværket. Forhandlinger med Vattenfall om biomasse på Amagerværkets blok 3 pågik i hele 2013, men på grund af Vattenfalls ønsker om salg af værket dog uden, at det kom til en endelig afklaring. HOFOR har nu overtaget værket, og CTR forventer i den forbindelse, at der kommer skub i planerne, så man i løbet af 2014 kan blive enige om den fremtidige løsning for Amagerværkets blok 3. I drøftelser med både Vattenfall og DONG Energy indgår også, hvordan bæredygtigheden ved biobrændselsanvendelsen sikres bedst muligt. Inden for en relativt kort årrække vil der blive behov for ny grundlastkapacitet i det samlede varmesystem, og dette spørgsmål er et af hovedtemaerne for analyserne i VPH3.

19 Regnskabspraksis generelt Regnskabet aflægges ved en opstilling af resultatopgørelse og balance med tilhørende noter efter driftsøkonomiske principper i overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser. 15 I henhold til CTR s vedtægter aflægges regnskab endvidere i overensstemmelse med det kommunale regnskabssystem og principperne herfor. CTR s regnskab er således aflagt i overensstemmelse med styrelsesloven og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. med tilhørende regelsæt/konteringsregler. Regnskabet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser indeholder udgiftsbaserede og omkostningsbaserede regnskabsopstillinger. Til den omkostningsbaserede regnskabsopstilling er udarbejdet tilhørende regnskabsoversigt, finansieringsoversigt, anlægsoversigt, omregningstabel samt pengestrømsopgørelse.

20 Regnskab 2013 efter varmeforsyningslovens regler 16

21 17 Ledelsespåtegning for årsregnskabet efter varmeforsyningsloven Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2013 for Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser herom. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret København, den 28. maj 2014 Direktion DIREKTION BESTYRELSE Inga Thorup Madsen Administrerende direktør Morten Kabell Formand Jan Elleriis Vicedirektør Ruben Kidde Næstformand Susan Hedlund Jonas bjørn Jensen Rasmus Jarlov Lisbeth Winther Eva Nielsen Henrik Zimino

22 De uafhængige revisorers erklæringer for årsregnskabet efter varmeforsyningsloven Den uafhængige revisors påtegning Til interessenterne i CTR I/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for CTR for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet, omfattende siderne 16-31, er aflagt efter lov om varmeforsyning. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for interessentskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med de krav til regnskabsaflæggelsen, som følger af lov om varmeforsyning og de principper, der er beskrevet på siderne

23 19 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen CTR I/S har enkelte steder i regnskabet anført budgettal for Disse budgettal har ikke været underlagt revision. København, den 28. maj 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Keld Østerdal Jens Sejer Pedersen Per Timmermann Carsten Blicher statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

24 20 Anvendt regnskabspraksis for udarbejdelse af regnskab aflagt efter varmeforsyningslovens bestemmelser Periodisering Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, som de vedrører uden hensyn til betalingstidspunkt. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor en vare eller ydelse er modtaget, og indtægterne i det år, hvor retten er erhvervet, jf. dog omtale vedr. CO 2 -kvoter. Anlægsudgifter I de driftsøkonomiske opstillinger aktiveres afholdte direkte henførbare anlægsudgifter ekskl. byggerenter under posterne "igangværende anlægsarbejder" og "idriftsatte anlæg". Der foretages herefter afskrivninger på idriftsatte anlæg i overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser herom. Afskrivninger igangsættes efter ibrugtagningstidspunkt. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over 25 år. Immaterielle anlægsaktiver, der er bundet til en varmeaftale, afskrives lineært over rettens varighed, øvrige immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over 10 år. Henlæggelser Der er i enkelte tidligere regnskabsår udgiftsført henlæggelser til fremtidige anlægsinvesteringer i overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser herom. Foretagne henlæggelser modregnes i efterfølgende år i afskrivningsgrundlaget for idriftsatte anlæg. Der er ingen udestående henlæggelser. Forrentning af indskudskapital CTR ansøger hvert år om forrentning af indskudskapital. Når forrentning er godkendt, indgår denne i budgettet, som derefter kan lægges til grund for priseftervisning og regnskab. Driftslager Indkøb til driftslageret udgiftsføres i regnskabet til kostpris, efterhånden som komponenterne indgår, hvorfor driftslagerets værdi ultimo ikke aktiveres i regnskabet. Kapitalindestående Kapitalindestående efter varmeforsyningsloven er opgjort som interessenternes indskud tillagt forrentning af indskud samt afkast fra geotermisk anlæg. I regnskaberne for årene blev værdien af swapaftaler vist i balancen under Kapitalindestående. Dette princip er med indeværende regnskab ændret, så swapaftaler vises i note, men udelades i balancen.

25 21 CO 2 -kvoter Overskydende CO 2 -kvoter erhvervet mod vederlag indregnes i regnskabet som immaterielle anlægsaktiver. CO 2 -kvoter måles til anskaffelsessum. Fortjeneste ved salg af overskydende CO 2 -kvoter indregnes i resultatopgørelsen på realisationstidspunktet. Manglende CO 2 -kvoter i forhold til interessentskabets CO 2 -emission indregnes løbende i resultatopgørelsen. Manglende CO 2 -kvoter måles til statusdagens kurs. I det omfang det skønnes sandsynligt, at manglende CO 2 -kvoter ikke erhverves inden 30. april i året efter regnskabsåret, indregnes tillige ekstra afgift på 100 Euro pr. kvote.

26 22 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2013 (efter varmeforsyningslovens bestemmelser) Note DKK INDTÆGTER: Varmesalg Salg af overskydende CO 2 -kvoter OMKOSTNINGER Drift Varmekøb El til pumper Køb af CO 2 -kvoter Afskrivninger Forrentning af indskudskapital Drift og vedligeholdelse Henlæggelser Administration 4 Personaleomkostninger Fremmede tjenesteydelser Øvrige administrationsomkostninger Finansieringsomkostninger Renter af lån Andre finansielle omkostninger Renter af likvider mv OVER-/UNDERDÆKNING

27 23 Balance pr. 31. december 2013 (efter varmeforsyningslovens bestemmelser) Note DKK AKTIVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER Immaterielle Varmeledninger 0 0 Veksler- og pumpestationer Spidslastanlæg Styrings- og overvågn.anlæg 0 0 CTR-bygninger IDRIFTSATTE ANLÆG Immaterielle aktiver Grunde CTR-bygninger Varmeledninger Veksler- og pumpestationer Spidslastanlæg Styrings- og overvågn.anlæg FINANSIELLE AKTIVER Dansk Fjernvarme Geotermi ANLÆGSAKTIVER I ALT LIKVIDE BEHOLDNINGER Kasse 9 15 Banker ANDRE TILGODEHAVENDER Kortfristede tilgodehavender Underdækning til indregning i varmepriserne

28 24 Balance pr. 31. december 2013 (efter varmeforsyningslovens bestemmelser) Note DKK PASSIVER KAPITALINDESTÅENDE Interessenternes indskud Akkumuleret forrentning af indskud Akkumuleret afkast Geotermisk anlæg Indskudskapital i alt HENSÆTTELSER Hensat til feriepenge GÆLD 10 Kortfristet del af langfristede gæld Kortfristet gæld LÅN 10 Langfristede lån Overdækning til indregning i varmepriserne

29 25 Noter til regnskabet 1 Afskrivninger Materielle anlæg afskrives fra 2012 rullende over 25 år (tidligere over 5 år). Immaterielle anlægsaktiver, der er bundet til en varmeaftale, afskrives over rettens varighed. Øvrige immaterielle anlægsaktiver afskrives over 10 år. 2 Forrentning af indskudskapital Der er fortsat ikke modtaget godkendelse fra Energitilsynet vedrørende forrentning af indskudskapital for årene 2011, 2012 og Budget inkl DKK Regnskab Oprindeligt budget tillægsbevillinger Regnskab Drift og vedligeholdelse Forebyggende vedligehold Afhjælpende vedligehold Areal- & antenneleje Driftslager Personaleomkostninger Lønninger Pensionsbidrag ATP & andre bidrag Hensat til feriepenge Diverse personaleomkostninger Refusion kontrolrumsydelser Vikarer og konsulenter Vederlag til bestyrelse Antal medarbejdere gns. 30,0 31,1 31,1 29,2 5 Fremmede tjenesteydelser Systemopgaver Diverse assistancer Revision og erklærings assistance Årsberetning og juridisk assistance

30 26 Noter til regnskabet DKK Regnskab 6 Øvrige administrationsomkostninger Oprindeligt budget Budget inkl. tillægsbevillinger Regnskab Husleje, lys og varme mv Kontorhold Kørsel, møder og repræsentation Telefon og porto Annoncer, reklame mv Diverse DKK. Saldo Årets tilgang Idriftsatte Saldo 1/ Regnskab Budget anlæg 31/ Igangværende anlægsarbejder Immaterielle anlæg Varmeledninger Veksler- og pumpestationer Produktionsanlæg SRO Bygninger & grunde TOTAL

31 27 Noter til regnskabet 8 Idriftsatte anlæg DKK Grunde Bygninger Spidslastanlæg Vekslere Ledninger SRO-anlæg Prod. faciliteter Systemer Immaterielle SUM Anskaffelser Primo Årets tilgang Årets afgang Ultimo Afskrivninger Primo Årets straks afskrivning Årets afskrivninger Årets tilbageførsler Ultimo Bogført værdi Ultimo Primo Anlæg Anlægssum Afskrivning Restafskrivning udgåede anlæg Følgende fuldt afskrevne anlæg er tilbageført i 2013: Diverse ledninger Diverse veksler- & pumpestationer Diverse spidslastanlæg Diverse SRO-anlæg Diverse øvrige anlæg Følgende delvist afskrevne anlæg er udgået i 2013: Carlsberg varmecentral I alt

32 28 Noter til regnskabet 9 Kapitalindestående DKK Forrentning af indskudskapital jf. note 2 Forrentning Forrentning Akkumuleret Indskud tidligere år 2013 forrentning København Frederiksberg Gentofte Tårnby Gladsaxe Afkast af Geotermi jf. note 2 Afkast Akkumuleret Geotermi Afkast afkast Indskud tidlligere år 2013 Geotermi København Frederiksberg Gentofte Tårnby Gladsaxe Kapitalindestående i alt (Interessenter) Akkumuleret Akkumuleret Kapital forrentning afkast indestående Indskud indskudskapital Geotermi i alt København Frederiksberg Gentofte Tårnby Gladsaxe Værdi af renteswap til langfristet lån Indskud Renteswap primosaldo Årets tilgang Renteswap ultimo København Frederiksberg Gentofte Tårnby Gladsaxe

33 29 Noter til regnskabet 10 Langfristede lån DKK Den langfristede gæld sammensættes således (alle lån er optaget i danske kr.): RESTGÆLD FORFALD FORFALD FORFALD RESTGÆLD ULTIMO 1. ÅR 2-5 ÅR EFTER 5 ÅR I ALT LÅN DANSKE KR. DANSKE KR. DANSKE KR. DANSKE KR. DANSKE KR. KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM I ALT Værdi af renteswap på KOM Værdi af renteswap på KOM Værdi af renteswap på KOM Værdi af renteswap på KOM Værdi af renteswap på KOM Værdi af renteswap på KOM I alt inkl. renteswap Akkumuleret resultat til senere indregning i varmepriser: DKK Saldo pr. 1. januar Iflg. Resultatopgørelse Underdækning til indregning i varmepriser

34 30 Yderligere noter DKK Note A Interessenternes andele i investeringer og låneoptagelse mv. kan opgøres således: Investeringer i 2013 Anlægsinvesteringer: Låneoptagelser i 2013 Optaget lån Gældsforpligtelse pr. 31/ Diverse kreditorer Langfristede lån Indbyrdes fordeling Årets Låne- Gælds- % investering optagelse forpligtelse København 69, Frederiksberg 16, Gentofte 6, Tårnby 5, Gladsaxe 3, , Løbetid Hovedstol Saldo Lån år Valuta lånevaluta Udløbsdato pr. 31/ KOM 3 10 DKK KOM 4 20 DKK KOM 5 25 DKK KOM 6 25 DKK KOM 7 25 DKK KOM 8 15 DKK KOM 9 25 DKK Renteswap KOM 4 20 DKK Renteswap KOM 5 25 DKK Renteswap KOM 6 25 DKK Renteswap KOM 7 25 DKK Renteswap KOM 8 15 DKK Renteswap KOM 9 25 DKK Lån i alt Alle lån er optaget med solidarisk hæftelse.

35 31 B Tildelte CO 2 -kvoter samt salg af CO 2 -kvoter I 2013 er der solgt kvoter, der var en del af overskuddet fra varmeproduktion i Det samlede provenu fra kvotesalg og kvotebytte i 2013 var på 5,4 mio. kr. svarende til ca. 35 kr./kvote. Ved årsskiftet havde CTR en CO2-kvotebeholdning på kvoter. Med et prisniveau ved årsskiftet på ca. 5 euro/kvote repræsenterede CTR s kvotebeholdning ved årsskiftet en værdi på ca. 13 mio.kr. I 2014 forventes der omkring overskydende kvoter fra produktionen i De vil ved salg til primo 2014 pris have en værdi på ca. 7 mio. kr.

36 REGNSKAB 2013 EFTER KOMMUNALE REGNSKABSPRINCIPPER 32

37 33 Ledelsespåtegning for årsregnskab efter kommunale regnskabsprincipper Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2013 for Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med styrelsesloven og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. med tilhørende regelsæt/konteringsregler. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2013 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret København, den 28. maj 2014 DIREKTION BESTYRELSE Inga Thorup Madsen Administrerende direktør Morten Kabell Formand Jan Elleriis Vicedirektør Ruben Kidde Næstformand Susan Hedlund Jonas bjørn Jensen Rasmus Jarlov Lisbeth Winther Eva Nielsen Henrik Zimino

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 20. maj 2015 kl. 08.00

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 20. maj 2015 kl. 08.00 Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 12-05-2015 J.nr.: 200202/77480 BE15-2 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S. Årsregnskab & beretning 2012

CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S. Årsregnskab & beretning 2012 CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S Årsregnskab & beretning 2012 5 FORORD 7 FEM ÅR I TAL 8 8 8 10 10 16 16 LEDELSESBERETNING 2012 1. FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER 2. ØKONOMISK UDVIKLING 3. DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (53. regnskabsår) agt og godkendt ordinære generalforsamling den nt Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-12-2014 BE14-4 J. nr. 200204/77254 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 3. december 2014 kl. 08.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

REFERAT 09-12-2013 BE13/4 J. nr. 200204/67059 Bestyrelsesmøde

REFERAT 09-12-2013 BE13/4 J. nr. 200204/67059 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 09-12-2013 BE13/4 J. nr. 200204/67059 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 4. december 2013 kl. 09.30 Sted Deltagere Referent Afbud Københavns Rådhus Ayfer Baykal

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 29. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17.

Læs mere

REFERAT Tue Hækkerup, (suppleant for Yildiz Akdogan) Inga Thorup Madsen, CTR

REFERAT Tue Hækkerup, (suppleant for Yildiz Akdogan) Inga Thorup Madsen, CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 06-04-2016 BE16/1 J. nr. 200204/83557 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 31. marts 2016 kl. 08.00 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Morten Kabell

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a.

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Pilekrogen 21, 9230 Svenstrup CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2010-31. maj 2011 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Bestyrelsesmøde

REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Bestyrelsesmøde Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 03-10-2014 BE2014-3 J. nr. 200204/76187 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 1. oktober 2014 kl. 08.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a CVR. Nr. 27 69 59 47 ÅRSRAPPORT 2013/14 Regnskab i henhold til varmeforsyningsloven Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. september

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet.

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet. Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-06-2014 BE14-2 J. nr. 200204/74444 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 28. maj 2014 kl. 08.30 Sted Deltagere CTR Allan Ahmad, suppleant for Morten Kabell Susan

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 201 DRIFTSBUDGET FOR 201 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 2. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr. 21 82 91 37) Krogager 1 2640 Hedehusene Årsrapport for året 2013 samt Resultatbudget 2014-2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, den / 2014 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere