UDKAST Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning"

Transkript

1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning 1. Selvevaluering vedrørende reglerne i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning (prisbestemmelserne), jf. 23 b, stk. 9, i lov om varmeforsyning afgivet af varmeforsyningsvirksomhedens bestyrelse. Bestyrelsens redegørelse for, på baggrund af resultatet af revisors arbejde og dennes rapport og erklæring, hvordan der vil blive rettet op på påpegede forhold, og hvordan virksomheden fremover vil forholde sig: Vi har gennemgået rapport vedrørende vores virksomhed, der er udarbejdet af statsautoriseret revisor Revisors navn Revisor har over for os dokumenteret: at denne er statsautoriseret revisor at denne har erfaring med regnskaber baseret på varmeforsyningsloven, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2 og 3. Revisor er ikke eller har ikke været varmeforsyningsvirksomhedens sædvanlige revisor. Revisor har ikke eller har ikke i perioden, som selvevalueringen vedrører haft andre opgaver for virksomheden. Vi er enige i rapporten og dennes anbefalinger. Vi er ikke enige i rapporten og dennes anbefalinger. Begrundelse: Som følge af revisors rapport og anbefalinger vil vi i varmeforsyningsvirksomheden iværksætte følgende i indeværende regnskabsår: fra og med: Supplerende oplysninger:

2 2. Selvevaluering vedrørende overholdelse af kapitel 4 b i lov om varmeforsyning (forbrugerindflydelsesbestemmelser), jf. 23 b, stk. 9, i lov om varmeforsyning afgivet af varmeforsyningsvirksomhedens bestyrelse gælder kun for fremføringsanlæg. 23 h (Valg af bestyrelsesmedlemmer i en virksomhed, der ejer anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp) 23 i j (Forbrugerrepræsentantskab) 23 k (Vedtægter) Øvrige oplysninger vedr. forbrugerindflydelse:

3 Bilag 2 Revisionsinstruks for erklæringsafgivelse og krav til revisors rapport vedrørende varmeforsyningsvirksomheders overholdelse af kapitel 4 i lov om varmeforsyning 1. Denne revisionsinstruks indeholder krav til revisors analyse af budgetter og regnskaber og udarbejdelse af rapport vedrørende varmeforsyningsvirksomheders overholdelse af kapitel 4 i lov om varmeforsyning. Instruksen beskriver de særlige opgaver, revisor som minimum skal udføre som led i udarbejdelse af rapporten og afgivelse af erklæringen. 2. Det er revisors opgave at udarbejde en skriftlig rapport indeholdende en analyse af, om varmeforsyningsvirksomhedens budgetter og priseftervisninger for regnskabsårene eller, når virksomhedens regnskabsår ikke er sammenfaldende med kalenderår regnskabsårene 2008/ /11, er i overensstemmelse med regler om priser i lov om varmeforsyning. Reglerne er fastlagt i lov om varmeforsyning, kapitel 4 om priser, og de regler, der er udstedt i medfør heraf, herunder bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning (afskrivningsbekendtgørelsen), bekendtgørelse om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter (anmeldelsesbekendtgørelsen) og vejledning om Energitilsynets praksis for afvikling af over- eller underdækning. 3. Revisor skal afgive en erklæring om overholdelse af regler om priser, som er fastlagt i lov om varmeforsyning og reglerne i medfør heraf, jf. bilag Af rapporten nævnt i 2 skal det fremgå, om varmeforsyningsvirksomhedens sædvanlige revisor i overensstemmelse med 3, stk. 4, samt bilag 4 og 5 i anmeldelsesbekendtgørelsen, har afgivet erklæring på priseftervisninger for regnskabsår, der er påbegyndt 1. juni 2009 eller senere. 5. Rapporten nævnt i 2 skal omfatte alle forhold, der er relevante for at give et fyldestgørende billede af grundlaget for varmeforsyningsvirksomhedens prisfastsættelse efter kapitel 4 i lov om varmeforsyning. Revisor påser som minimum: 1) Om anmeldelser til Energitilsynet er sket i overensstemmelse med anmeldelsesbekendtgørelsen. 2) Vedr. over-/underdækning a) om omkostninger og indtægter i budgetter anmeldt til Energitilsynet balancerer, når forventet over- eller underdækning fra året før budgetåret er tillagt henholdsvis fratrukket de budgetterede indtægter, b) om et rimeligt skøn over den forventede over- eller underdækning i året før budgetåret er medregnet i hvert års budget, c) om over- eller underdækning for hvert regnskabsår tilbageføres til, henholdsvis opkræves hos, varmeforsyningsvirksomhedens kunder, d) om Energitilsynets tilladelse til at tilbageføre, henholdsvis opkræve, en over- eller underdækning over mere end 1 regnskabsår foreligger.

4 3) Vedr. afskrivninger a) om afskrivninger er foretaget i overensstemmelse med afskrivningsbekendtgørelsen, herunder med hensyn til afskrivningsperiode og -procent, og om grundlaget for afskrivningerne er aktivets konstaterede anlægssum, jf. afskrivningsbekendtgørelsens regler, b) om afskrivningerne indgår i budget anmeldt til Energitilsynet, og om budgetterede og efterviste afskrivninger er overensstemmende, i benægtende fald redegøres for årsagen til forskellen, c) om anlægskontoens værdi ved årets begyndelse svarer til anlægskontoens udvisende ved udgangen af foregående år, d) at der ikke er sket værdiregulering i form af opskrivninger af anlægskontoen, dette gælder også hvor virksomheden er udskilt som selvstændig virksomhed (juridisk person), fx fra en kommune, e) om der er sket nedskrivning af anlægskontoen med udgiftsførte henlæggelser i det år, som det anlæg, der henlægges til, bliver idriftsat, f) om der er sket nedskrivning af anlægskontoen med engangsbetalinger i form af investeringsbidrag og tilslutningsbidrag og andre engangsbetalinger, som forbrugerne betaler ved deres tilslutning, g) om anlægsværdierne, hvis varmeforsyningsvirksomheden har deltaget i fusion eller overtagelse af anden varmeforsyning, primo året opgøres som summen af de respektive forsyningers varmeprismæssigt nedskrevne værdier, samt at grundlaget for afskrivningerne er i overensstemmelse med 20, stk. 7 i lov om varmeforsyning. 4) Vedr. henlæggelser (hvis virksomheden i evalueringsperioden har foretaget henlæggelser) a) om henlæggelser er foretaget i overensstemmelse med afskrivningsbekendtgørelsen, herunder med hensyn til henlæggelsesperiode og -procent, b) om henlæggelserne indgår i budget anmeldt til Energitilsynet, c) om der er udarbejdet og til Energitilsynet anmeldt investerings- og henlæggelsesplan, d) om budgetteret og eftervist henlæggelse er overensstemmende, i benægtende fald redegøres for årsagen til forskellen, e) om henlæggelser er anvendt til formålet, og om der er sket nedskrivning af anlægskontoen med udgiftsførte henlæggelser i det år, som det anlæg, der henlægges til, bliver idriftsat, f) om der er tilbageført henlæggelser og årsagen hertil, og om det henlagte beløb er tilbageført. g) I det omfang priseftervisninger, der er omfattet af selvevalueringen, indeholder tidligere års henlæggelser, oplyses litra b - f for alle henlæggelsesår. 5) Vedr. likvide midler/værdipapirbeholdning a) om varmeforsyningsvirksomheden har større likvide beholdninger, der kan være udtryk for kapitaldannelse, og b) om risikoen ved evt. midlertidige placeringer af kapital i værdipapirer er rimelig i forhold til varmeforsyningsvirksomhedens kapitalbehov. 6) Vedr. indskudskapital a) om kapitalkontoens værdi ved årets begyndelse svarer til kontoens udvisende i priseftervisningen ved udgangen af foregående år, b) om kapitalkontoen kun omfatter indskud fra ejerne/andelshaverne, og om der i virksomhedens omkostninger efter varmeforsyningsloven kun er indregnet forrentning af indskudskapitalen i det omfang, det forudgående er godkendt af Energitilsynet, og

5 c) at kapitalkontoen ikke omfatter investeringsbidrag, tilslutningsbidrag og andre engangsbetalinger. 7) Om varmeforsyningsvirksomheden har indregnet skattebeløb som omkostninger eller indtægter i varmeprisen, i bekræftende fald oplyses størrelsen af sådant/sådanne skattebeløb og tidspunkt(er) for indregning i varmeprisen. 6. Rapporten skal for hvert af analysens hovedområder nævnt i 5 indeholde en redegørelse for eventuelle konstaterede fejl og revisors vurdering heraf samt anbefalinger om, hvordan virksomheden retter op på forholdene og fremover skal forholde sig. 7. Eventuelle forbehold for grundlaget for varmeforsyningsvirksomheders prisfastsættelse i overensstemmelse med lov om varmeforsyning, afskrivningsbekendtgørelsens og anmeldelsesbekendtgørelsens bestemmelser og begrundelse herfor skal fremgå af revisors erklæring, jf. 15 i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen). 8. Supplerende oplysninger om eventuelle forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold, skal fremgå af revisors erklæring, jf. 16 i erklæringsbekendtgørelsen.

6 Bilag 3 Revision Standarderklæring Erklæring afgivet af uafhængig revisor vedrørende varmeforsyningsvirksomheds overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Til Energitilsynet I forbindelse med udarbejdelse af rapport om varmeforsyningsvirksomhedens varmeforsyningsvirksomhedens navn CVR. nr. P nr. overholdelse af kapitel 4 i lov om varmeforsyning skal undertegnede revisor i henhold til bekendtgørelsens 2, stk. 4, afgive erklæring for regnskabsårene: om rigtigheden og fuldstændigheden af grundlaget for varmeforsyningsvirksomhedens prisfastsættelse. Grundlaget for varmeforsyningsvirksomhedens prisfastsættelse er regnskabsoplysninger og øvrige oplysninger som anført i 2, stk. 2, i bekendtgørelse om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter (anmeldelsesbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar Ledelsen for varmeforsyningsvirksomheden har ansvaret for at udarbejde de i anmeldelsesbekendtgørelsens 2, stk. 2, anførte oplysninger, der er grundlag for forsyningens prisfastsættelse samt for at udarbejde selvevaluering. Revisors ansvar Undertegnede revisors ansvar er på grundlag af revisionen i overensstemmelse med denne bekendtgørelse at udtrykke en konklusion om varmeforsyningsvirksomhedens overholdelse af kapitel 4 i lov om varmeforsyning og de regler, der er udstedt i medfør heraf. Undertegnede revisor skal tilrettelægge og udføre revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og revisionsinstruksen i bilag 2 til denne bekendtgørelse. Revisionsstandarderne kræver, at revisionen er planlagt og udført med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at varmeforsyningsvirksomhedens prisfastsættelse er i overensstemmelse med kapitel 4 i lov om varmeforsyning og regler udstedt i medfør heraf, herunder reglerne i denne bekendtgørelse. En revision skal omfatte udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i grundlaget for varmeforsyningsvirksomhedens prisfastsættelse. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i grundlaget for prisfastsættelsen, uanset om denne måtte skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for varmeforsyningsvirksomhedens udarbejdelse af et grundlag for prisfastsættelsen, der er i overensstemmelse med reglerne i og i medfør af kapitel 4 i

7 lov om varmeforsyning. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. En revision skal endvidere omfatte vurdering af, om den regnskabspraksis, som varmeforsyningsvirksomheden har anvendt, er i overensstemmelse med lov om varmeforsyning, og om de regnskabsmæssige skøn, som virksomheden har udøvet, er rimelige. Erklæring Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vor konklusion 1. Eventuelle forbehold A. Konklusion uden forbehold 2 Det er vor opfattelse, at [indsæt varmeforsyningsvirksomhedens navn] grundlag for prisfastsættelse for årene [indsæt regnskabsårene] er i overensstemmelse med kapitel 4 i lov om varmeforsyning og de regler, der er udstedt i medfør heraf. [eller:] B. Konklusion med forbehold 3 Det er vor opfattelse, at [indsæt varmeforsyningsvirksomhedens navn] grundlag for prisfastsættelse for årene [indsæt regnskabsårene], bortset fra ovenstående forbehold, er i overensstemmelse med kapitel 4 i lov om varmeforsyning og de regler, der er udstedt i medfør heraf. [eller:] C. Afkræftende konklusion 4 Det er vor opfattelse, at [indsæt varmeforsyningsvirksomhedens navn] grundlag for prisfastsættelse for årene [indsæt regnskabsårene], som følge af ovenstående forbehold, ikke er i overensstemmelse med kapitel 4 i lov om varmeforsyning og de regler, der er udstedt i medfør heraf. [eller:] D. Konklusion kan ikke udtrykkes 5 Det er vor opfattelse, at [indsæt varmeforsyningsvirksomhedens navn] grundlag for prisfastsættelse for årene [indsæt regnskabsårene], som følge af ovenstående forbehold, ikke kan revideres i overensstemmelse med de internationale standarder om revision og revisionsinstruks, og vi kan derfor ikke udtrykke en konklusion om grundlaget for prisfastsættelse i overensstemmelse med lov om varmeforsyning. 1 Denne tekst udelades, hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion. 2 Teksten anvendes, når erklæring afgives uden forbehold. 3 Teksten anvendes, når erklæring afgives med forbehold. 4 Teksten anvendes, hvis en konklusion med forbehold ikke er tilstrækkeligt til at vise, at grundlaget for prisfastsættelsen er stridende mod eller mangelfuldt efter lov om varmeforsyning mv. 5 Teksten anvendes, hvis revisor ikke har været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og derfor ikke er i stand til at udtrykke en konklusion om grundlaget for prisfastsættelse i overensstemmelse med lov om varmeforsyning.

8 Supplerende oplysning Uden at modificere vor konklusion henleder vi opmærksomheden på, at varmeforsyningsvirksomhedens oplysninger efter anmeldelsesbekendtgørelsens 2, stk. 2, er udarbejdet efter reglerne i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning som grundlag for virksomhedens prisfastsættelse. Oplysningerne kan derfor være uegnede til andet formål. Erklæringen afgives alene til brug for Energitilsynets tilsyn i henhold til lov om varmeforsyning. Eventuelle andre supplerende oplysninger Denne erklæring er udfyldt af: Revisors navn og underskrift

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Foto: Samling af alarmtråde under udbygningen i erhvervsområde Valhøj. Alarmtrådene bruges til at detektere evt. utætheder i rørene. Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning sregnskab

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2014/15

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2014/15 Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2014/15 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere