20. august Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark."

Transkript

1 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1

2 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER Baggrund Den ordregivende myndighed Kontaktperson Udbuddets omfang Baggrund og formål Delaftaler Optioner Kontraktperioden Procedure Udbudsform Udvælgelseskriterier Den juridiske person og underleverandører Betingelser for at deltage Tilbudsgivers økonomiske egnethed Tilbudsgivers tekniske og faglige egnethed Tilbudsvurdering Alternative tilbud Tildelingskriterier Delkriterier... 7 Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af ovenstående delkriterier Tilbudsbetingelser Tilbudsfrist mv Tilbuddets indhold, udformning mv Sprog

3 Priser og leverandørforhold Aftalegrundlag Annullation Omkostninger ved deltagelse Forbehold Tavshedspligt, fortrolighed og aktindsigt Spørgsmål og rettelser Tidsplan KRAVSPECIFIKATION Baggrund Formål Produktbeskrivelse Økonomi Andet materiale

4 1. BETINGELSER 1.1. Baggrund Nærværende udbud afholdes i overensstemmelse med Tilbudslovens afsnit II, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Tilbudsgiver opfordres herved til at afgive tilbud på udførelsen af opgaven i overensstemmelse med specifikationerne i nærværende udbudsmateriale Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Ministeriet for Ligestilling og Kirke er ansvarlig for gennemførelsen af denne udbudsforretning Kontaktperson Alle henvendelser forud for tilbudsafgivelsen om yderligere oplysninger, spørgsmål mv. skal rettes til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal København K Att.: Dorte Bindslev Alle henvendelser skal ske skriftligt. Opstår der uoverensstemmelser mellem ordregivers skriftlige angivelser og mundtlige udsagn, skal de skriftlige angivelser til enhver tid gælde forud Udbuddets omfang Nærværende udbud omfatter: projektstyring, udvikling af den tekniske løsning, markedsføring, fastsættelse af indhold i tæt dialog med Ministeriet for Ligestilling og Kirke og følgegruppen. Opgaven skal gennemføres inden for de fastsatte økonomiske ramme på maksimalt kr. Tilbud med en pris over kr. vil blive afvist som ukonditionsmæssigt Baggrund og formål Selve beskrivelsen og kravene til den udbudte opgave fremgår af kravspecifikationen/projektbeskrivelsen, jf. nedenfor Delaftaler Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter. Der skal afgives tilbud på den samlede opgave. 4

5 1.3.3 Optioner Der ønskes ingen optioner Kontraktperioden Kontraktperioden er fra oktober 2013 til 1. marts Procedure Udbudsform Udbudsforretningen gennemføres efter reglerne om annoncering i forbindelse med indhentning af tilbud på levering af offentlige tjenesteydelser, jf. tilbudsloven 15a, stk.1, nr. 2, og 15c. Annonceringen placeres på Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud vil ske i to faser: 1) Udvælgelsesfasen og 2) Tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet med egnethedsvurderingen er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, som er egnede til at varetage den udbudte opgave. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de oplysninger, der efterspørges i afsnit ( Udvælgelseskriterier ). I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud, der er vurderet egnet i udvælgelsesfasen, og på baggrund heraf besluttes det, hvilke tilbudsgivere der skal have tildelt kontrakten. Tildelingen vil ske ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der vurderes på baggrund af de tildelingskriterier, der fremgår af afsnit ( Tildelingskriterier ) Udvælgelseskriterier Betingelser for at deltage Ordregiver vil foretage en bedømmelse af tilbudsgivers egnethed til at opfylde den udbudte kontrakt. Egnethedsbedømmelsen vil omfatte tilbudsgivers egne forhold, økonomisk egnethed og teknisk egnethed. Tilbudsgiver skal indsende en tro- og love erklæring om, at tilbudsgiveren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Udkast til erklæringen er vedlagt udbudsmaterialet som bilag. Hvis tilbudsgiver består af et konsortium, skal ovennævnte oplysninger gives for hver enkelt deltager i konsortiet Den juridiske person og underleverandører Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive, hvilken juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver. 5

6 Hvis tilbud afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftale med. Deltagerne hæfter solidarisk. Såfremt et konsortium får tildelt kontrakten, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse. I det omfang tilbudsgiver er et konsortium, skal de nedenfor angivne erklæringer og oplysninger under Betingelser for at deltage, Tilbudsgivers økonomiske egnethed og Tilbudsgivers tekniske og faglige egnethed opfyldes og afleveres for samtlige konsortiedeltagere. Hvis tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse eller dele heraf, skal navnene på underleverandørerne angives klart og entydigt i tilbuddet, samt til hvilke dele af opgaven disse anvendes. Hvis en tilbudsgiver i relation til vurderingen af økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet ønsker at basere sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge erklæring fra vedkommende enheder eller anden dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende Tilbudsgivers økonomiske egnethed Tilbudsgiver skal kunne godtgøre virksomhedens tekniske og faglige formåen. Tilbudsgiver skal i den forbindelse fremsende: - erklæring fra tilbudsgivers bank, revisor eller lignende om tilbudsgivers samlede omsætning, dens omsætning i forbindelse med de leverancer, kontrakten vedrører, resultat, balance, egenkapital og soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden skal udregnes i overensstemmelse med følgende: Soliditetsgrad = 100 X (Samlede egenkapital/samlede aktiver) Ved sammenslutninger af økonomiske aktører skal oplysninger gives for hver enkelt aktør. Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ovenstående oplysninger og relevante referencer gives for tilbudsgiveren og de andre enheder. Som mindstekrav kræves en revisorpåtegning uden forbehold for den fortsatte drift af virksomheden. Hvis Tjenesteyderen grundet etableringstidspunktet endnu ikke har aflagt et revisorpåtegnet regnskab, skal Tjenesteyderen i stedet stille uigenkaldelig anfordringsgaranti over for Kunden fra en anerkendt garant til sikkerhed for tilbagebetaling af modtagne beløb senest 7 dage inden første udbetaling. Anfordringsgarantien skal til enhver tid mindst svare til summen af udbetalte beløb. Anfordringsgarantien skal gælde, indtil Tjenesteyderen har opfyldt alle sine pligter efter kontrakten for opgaven. Garantiens udformning skal godkendes af kunden. 6

7 Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og de andre enheders samlede egenkapital i forhold til de samlede aktiver. Tilsvarende gælder for beregning af tilbudsgiverens årlige omsætning. Såfremt virksomheden har eksisteret i mindre end 1 år, fremsendes dokumentation for den periode, virksomheden har eksisteret Tilbudsgivers tekniske og faglige egnethed Tilbudsgiver skal kunne godtgøre sin tekniske og faglige formåen ved at fremsende: - beskrivelse af tilbudsgivers organisation, - oplysninger om antal beskæftigede medarbejdere fordelt på relevante personalegrupper og/eller de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tilbudsgiveren, - oplysninger om tilbudsgiverens erfaring med lignende opgaver. Erfaring med kommunikation til målgrupper med minoritetsbaggrund er en fordel. Såfremt virksomheden har eksisteret i mindre end 3 år, fremsendes dokumentation for den periode, virksomheden har eksisteret. Hvis tilbudsgiver består af et konsortium, skal ovenstående oplysninger og relevante referencer gives for hver enkelt deltager i konsortiet Tilbudsvurdering Tilbudsvurderingen vil ske på grundlag af de nedenfor angivne tildelingskriterier med henblik på at identificere det vindende tilbud. Alene tilbud, der er vurderet at opfylde udvælgelseskriterierne, vil blive vurderet i forhold til tildelingskriterierne. Som grundlag for vurderingen indgår alle de efterspurgte oplysninger, der modtages fra tilbudsgiveren i forbindelse ved afgivelse af tilbuddet Alternative tilbud Tilbudsgiver er ikke berettiget til at give alternative tilbud Tildelingskriterier Valg af leverandører sker på baggrund af tildelingskriteriet: det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Ved fremsendelse af tilbud skal disse indeholde de nødvendige bilag og dokumentation som beskrevet i udbudsmaterialet ellers bliver tilbuddet ikke taget i betragtning og afvises. Jf. udvælgelseskriterierne afsnit Delkriterier Vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på baggrund af nedenstående 7

8 1. Procesforløb og kvalitet (50 pct.) - bedømt på grundlag af kvaliteten af tilbudsgiverens løsningsforslag til besvarelse af opgavebeskrivelsen, jf. opgavebeskrivelsen. Der vil blive lagt særlig vægt på, i hvilken grad tilbudsgiver formår at tilbyde et enkelt produkt med en god og brugervenlig opsætning, og sprog, grafik og tegninger, der har høj grad af tilgængelighed for målgruppen. Der vil også blive lagt vægt på, i hvilken grad tilbudsgiver i beskrivelsen af sit tilbud viser et nuanceret kendskab til grundlæggende rettigheder og ligestilling i Danmark og kan formidle det respektfuldt overfor målgruppen. Endvidere vil der blive lagt vægt på de overvejelser, som tilbudsgiver beskriver i forhold til kunne formidle regler og viden til den relevante målgruppe. Endelig vil der blive lagt vægt på tilbudsgivers overvejelser om test og afprøvning af, at de tekniske løsninger fungerer og er relevante og anvendelige for målgruppen. 2. Pris (20 pct.) - bedømt på grundlag af tilbudsgiverens samlede pris for opgaven samt timepris for forskellige ydelser, der indgår i løsningsforslaget. 3. Bemanding (30 pct.) - bedømt på grundlag af tilbudsgiverens beskrivelse af de tilbudte medarbejderes kvalifikationer, viden og erfaring i forhold til at udvikle en applikation, der skal henvende sig til målgrupper med forskellige vidensmæssige, sproglige og kulturelle forudsætninger, og på de tilbudte medarbejderes kvalifikationer, viden og erfaring med formidling, kommunikation og kendskab til ligestilling og rettigheder. Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers relative vægt i tilbudsevalueringen. Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af ovenstående delkriterier Tilbudsbetingelser Tilbudsgiver skal afgive tilbud på baggrund af nærværende udbudsmateriale. Endelig aftale indgås på baggrund af det vedlagte udkast til kontrakt Tilbudsfrist mv. Tilbuddet skal være den ordregivende myndighed i hænde senest den 16. september 2013, kl. 12:00. Tilbuddet skal afleveres eller sendes til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Ligestillingsafdelingen Frederiksholms Kanal København K Att.: Dorte Bindslev Tilbuddet mærkes: Applikation om ligestilling og rettigheder og med tydelig angivelse Udbud - Må ikke åbnes i postmodtagelsen. 8

9 Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder fra tilbudsfristens udløb. Ordregiver anser ikke udbudsforretningen for afsluttet, før kontrakten er underskrevet Tilbuddets indhold, udformning mv. Tilbuddet skal afleveres i 4 papireksemplarer, heraf et originalt underskrevet eksemplar. Der skal ligeledes fremsendes en elektronisk udgave af hele det afleverede tilbudsmateriale på mail til Hvis der er uoverensstemmelse mellem papirudgaven og den elektroniske udgave, gælder det originale underskrevne eksemplar Sprog Tilbuddet med tilhørende bilag skal være affattet på dansk Priser og leverandørforhold Tilbudspriser skal afgives i DKK inkl. afgifter og gebyrer, men ekskl. moms, jf. yderligere om priser, betalingsbetingelse mv. i udkast til kontrakt Aftalegrundlag Kontrakten indgås på baggrund af det vedlagte kontraktudkast. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med levering af de ydelser, der er omfattet af nærværende udbud. Tilbudsgivers standardvilkår vil ikke være en del af aftalegrundlaget. Dette gælder uanset om tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud, levering, ordrebekræftelse eller fakturering mv. vedlægger sine egne betingelser Annullation Ordregiver forbeholder sig ret til, indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, at annullere udbuddet, såfremt der foreligger en saglig begrundelse for at annullere. En evt. annullation vil blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgiverne indeholdende årsagen til annullationen Omkostninger ved deltagelse Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelse og eventuel efterfølgende kontrahering er ordregiver uvedkommende, ligesom tilbudsmateriale ikke returneres til tilbudsgiver Forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold vedrørende grundlæggende bestemmelser i udbuds- og kontraktbetingelserne. Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder forbehold for grundlæggende elementer i udbuds- og kontraktbetingelserne. Disse tilbud betragtes som ukonditionsmæssige. Eventuelle forbehold, som ikke vedrører grundlæggende bestemmelser i udbuds- og kontraktbetingelserne, vil blive kapitaliseret og indgå i den samlede evaluering af tilbudsgivers tilbud. 9

10 Såfremt tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille begrundede spørgsmål, jf. nedenfor Tavshedspligt og fortrolighed Tilbudsgiver har tavshedspligt for så vidt angår forhold, der kommer til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med løsning af opgaven. Offentliggørelse af produkter, som udvikles og udarbejdes i forbindelse med nærværende udbud, kan kun ske efter aftale med Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 1.7 Aktindsigt Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at de indkomne tilbud inkl. bilag og andet materiale vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af ordregiver. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiveren derfor angive dette i sit tilbud. Det indgår i den samlede vurdering af, hvorvidt en anmodning om aktindsigt i tilbud skal imødekommes, hvorvidt den virksomhed, der afgiver et tilbud, har bedt om, at tilbuddet behandles fortroligt, og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet, det drejer sig om. Ordregiver vil under alle omstændigheder være forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen Spørgsmål og rettelser Ordregiver skal som følge af ligebehandlingsprincippet behandle alle tilbudsgivere lige. Dette indebærer bl.a., at ordregiver skal give alle tilbudsgivere samme informationer under udbudsforretningen. Tilbudsgiver kan skriftlig stille spørgsmål til betingelserne og udbudsforretningen i øvrigt. Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan ske senest 6 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på hjemmesiden på adressen: under Applikation om ligestilling og rettigheder. Eventuelle rettelsesblade til udbudsbetingelserne vil ligeledes blive offentliggjort på hjemmesiden: under Applikation om ligestilling og rettigheder. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig orienteret om spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade, idet ansvar for eventuelt forkert tilbud som følge af manglende rettelsesblade alene påhviler tilbudsgiver Tidsplan Udbudsforretningen gennemføres i overensstemmelse med følgende tidsplan: 10

11 20. august 2013 Annoncering af opgaven 10. september 2013 Frist for at stille skriftlige spørgsmål 18. september 2013 Sidste frist for afgivelse af tilbud 30. september 2013 Underretning om valg af leverandører 1. oktober 2013 Underskrivelse af kontrakten og opstartsmøde Udkast til design af app og indhold forelægges 1. november 2013 til godkendelse af ministeriet 1. december 2013 Oversættelse af indhold foreligger 6. januar 2014 Aflevering af produkt til endelig godkendelse 30. januar 2014 Offentliggørelse af endeligt produkt. En detaljeret tidsplan for udførsel af opgaven skal vedlægges tilbuddet. 2. KRAVSPECIFIKATION 2.1. Baggrund Ligestilling Ligestilling er en grundlæggende værdi og en basal rettighed i Danmark. Alle skal, uanset køn, have lige muligheder for reelt at udfolde sig frit til glæde for den enkelte, familien og samfundet. Retten til at bestemme over egen krop og eget liv er fundamental. At være ligestillet er noget, hver og en af os har ret til som følge af den respekt, vi har krav på som menneske. Det gælder for alle i det danske samfund. Social kontrol Social kontrol findes alle steder i samfundet. I mange forskellige afskygninger og i mange forskellige sammenhænge. I visse tilfælde bliver den sociale kontrol så markant, at den kan være en barriere for, at den enkelte kvinde og mand kan udnytte mulighederne i samfundet, træffe egne valg og leve det liv, de selv ønsker. Undersøgelser viser, at der inden for visse religiøse bevægelser og i visse etniske minoritetsmiljøer er ulige muligheder for piger og drenge, kvinder og mænd, og at afvigelser fra traditionelle kønsrollemønstre og forventninger kan medføre sociale sanktioner over for det enkelte individ, som begrænser individets ret til at tænke og handle selvstændigt. Markant social kontrol i og mellem nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund er et veldokumenteret problem 1. 1 ALS Research, UNG

12 Med social kontrol forstås i denne sammenhæng: en situation, hvor familiens/kollektivets interesser har forrang for det enkelte familiemedlems ønsker og valg. Det enkelte individs adfærd falder tilbage på familiekollektivet, og det bliver derfor afgørende, at omgivelserne ikke har noget at udsætte på den enkeltes efterlevelse af æreskodekset. en situation, hvor manden er familiens overhoved, og hvor kvinder er bærere af familiens ære, særligt i form af passende seksuel adfærd. et minoritetsvilkår, der kan medvirke til at fastfryse kulturelle traditioner og værdier i mødet med det danske majoritetssamfund Den sociale kontrol handler om familiens adfærdsregulering af de unge for at beskytte familiens ære og traditioner. Mødet med andre normer og værdier end familiens egne kan udgøre en særlig udfordring, og dermed kan social kontrol i mødet med danske normer og værdier også tjene som et forsvar af familiens traditionelle leveregler. Social kontrol praktiseres dog også i mange familier i deres oprindelseslande. Social kontrol kommer konkret til udtryk som familiens begrænsninger eller hindringer af de unge i forhold til at træffe afgørende selvstændige valg omkring f.eks. uddannelse, arbejde, fritid, familie- og privatliv, seksualitet, mv. Dette gælder for både piger og drenge, og konsekvensen kan være manglende deltagelse, frihed og lighed på tværs af køn, etnicitet, kultur og religion 2. Ligestilling-køn-social kontrol Det er ligeledes veldokumenteret, at kønnet afgør, i hvor høj grad den enkelte bliver kontrolleret. Hver tredje indvandrerpige oplever således stærk social kontrol, og halvdelen oplever lettere social kontrol. For indvandrerdrenge oplever 20 pct. stærk social kontrol og næsten 60 pct. lettere social kontrol. Til sammenligning oplever ingen piger eller drenge med dansk baggrund stærk social kontrol og under 10 pct. oplever lettere social kontrol. 3 Set i forhold til dansk lovgivning og danske værdier om personlig frihed og ligestilling, er det problematisk, at den enkelte pige og dreng, kvinde og mand ikke til fulde formår at udnytte de muligheder, der er i det danske samfund, og derfor heller ikke kan deltage i og bidrage til samfundets udvikling. Endelig er der en stærk sammenhæng mellem social kontrol, kvinders deltagelse i samfundslivet og succesfuld integration af familiens unge. Set i et integrationsperspektiv er det derfor særligt problematisk, at piger og kvinder ikke deltager i og bidrager til samfundsudviklingen. Men også unge mænd og drenge kan opleve kønsbestemte barrierer, som påvirker deres liv. Det kan være i relation til selv at vælge partner, deltage i sociale aktiviteter, vælge uddannelse og gennemføre uddannelse, hvor drengene er underlagt familiens forventninger. Fremme af ligestilling og viden om rettigheder kan bidrage til at mindske den sociale kontrol, der praktiseres i visse etniske miljøer. Ramme Ministeriet for Ligestilling og Kirke er med til at opfylde regeringens strategi mod parallelle retsopfattelser ved at udbrede viden og information om ligestilling og rettigheder til kvinder og mænd med etnisk minoritetsbaggrund på sprogskoler og i udsatte boligområder. 2 Definition fra Als Research: UNG Als Research, UNG

13 Men ministeriet ønsker tillige at kunne nå målgruppen herunder især de unge med oplysninger om ligestilling og familieretlige rettigheder på en hurtig og effektiv måde, hvilket vurderes at kunne ske med en applikation til smartphones. Inden leverandøren påbegynder løsningen af opgaven, ønsker Ministeriet for Ligestilling og Kirke at drøfte med leverandøren, hvilke retlige områder applikationen skal dække. Det forventes dog, at oplysninger i vid udstrækning vil følge temaerne i ministeriets undervisningsmateriale til sprogskolerne, samt undervisningen i regi af rettighedskampagnen, se vedlagte materiale Formål Formålet med applikationen er at give alle i alderen år nem adgang til informationer om ligestilling og familieretlige rettigheder. Applikationer skal i særdeleshed kunne anvendes af kvinder og mænd, som har en anden kulturel og national baggrund end dansk, og som ikke nødvendigvis har en naturlig tilgang til at sætte sig ind i danske regler på området. Applikationen skal tillige indeholde henvisninger til de forskellige steder man kan få hjælp i familieretlige spørgsmål, hvis man har brug for det (f.eks. Statsforvaltningerne, frivillige organisationer, kommuner mv.). Projektet er led i Ministeriet for Ligestilling og Kirkes Rettighedskampagne, hvor ministeriet formidler viden om rettigheder i forhold til ligestilling, herunder om ægteskab, skilsmisse, økonomi, børn, vold, mv. til deltagerne på landets sprogskoler. Applikationens indhold skal endvidere understøtte Regeringens strategi om parallelle retsopfattelser ved at udbrede kendskabet til individets rettigheder i det danske samfund Produktbeskrivelse Applikationens indhold skal understøtte en udbredelse af kendskabet til ligestilling mellem kvinder og mænd som en basal rettighed samt til individets rettigheder på familieområdet. Applikationens faglige indhold stilles til rådighed for leverandøren af Ministeriet for Ligestilling og Kirke og skal som minimum indeholde materiale fra bogen Alle har ret til ligestilling, samt fra den juridiske grundbog, som ministeriet har udviklet til undervisere på Rettighedskampagnen, vedlagt. 4 Regeringens strategi mod parallelle retsopfattelser: Side 14: Manglende indsigt i dansk ret: SFI-undersøgelsen (Parallelle retsopfattelser, SFI 11:37) viser, at det generelt forholder sig således, at der blandt nogle grupper af muslimer i Danmark er uklarhed mht., hvornår man er gift eller skilt i henhold til dansk retspraksis. Især nogle grupper af kvinder har begrænset viden om deres rettigheder og muligheder i henhold til dansk lov. Endvidere er der uvidenhed om, at man ifølge dansk ret har lige ret og adgang til skilsmisse. Mange er usikre på, hvorvidt den religiøse vielse har juridisk gyldighed i Danmark og er også i tvivl om, hvorvidt opløsningen af den religiøse vielse kan have juridiske konsekvenser. Side 15-16: Rettighedskampagner: Ministeriet for Ligestilling og Kirke gennemfører rettighedskampagner for mænd og kvinder på sprogskolerne. Der informeres blandt andet om, at ligestilling er en grundlæggende rettighed i Danmark, og der oplyses om retten til frit at vælge sin egen ægtefælle, gensidig forsørgelsespligt, regler om separation og skilsmisse mv. 13

14 Minimumskrav til indhold: Informationer om ligestilling i Danmark: Ret til ligestilling, lovgivning mv. Generelt om rettigheder og pligter i det danske samfund (minimum som beskrevet i Alle har ret, myndigheders tavshedspligt, ret til egen læge ), se vedlagte. Informationer om familieret: Ægteskab, retsvirkninger af ægteskab, skilsmisse, retsvirkninger af skilsmisse, tvangsægteskab og retsvirkninger i DK af tvangsægteskab, arveret, medgift, økonomi. Informationer om sundhed: Fx prævention, sund kost m.v.. Børn og unge: Forældremyndighed, samværsret, børneopdragelse, børn og unges ret til indflydelse på skolegang og fritidstilbud og forventninger til forældres deltagelse i deres børns liv Eksempler og cases Oversigt og beskrivelse af de muligheder, der er for at få hjælp, hvis man føler sig udsat for rettighedskrænkende adfærd: Vold, tvangsægteskab, social kontrol Oversigt over muligheder for at få hjælp, hvis man er udsat for vold i familien (af forældre, søskende eller partner). Tekniske krav: Applikationen skal kunne anvendes på flest mulige typer smartphones (android, Iphone mv.) Applikationen skal være udstyret med en nødknap, så man hurtigt vil kunne komme ud af applikationen, hvis det er nødvendigt. Den tekniske løsning skal være tilgængelig for efterfølgende opdatering., f.eks. i forbindelse med, at der kommer ny lovgivning på området. Applikationen skal indeholde tekst på dansk, engelsk, og f.eks. arabisk, tyrkisk, urdu, afghansk og farsi. De valgte sprog aftales dog endeligt med ministeriet. Det påhviler tilbudsgiver at indhente evt. godkendelser eller tilladelser fra Apple og andre telefonleverandører, som måtte have særlige krav til applikationer, der skal kunne downloades på deres produkter. Krav til oversættelse: Forinden materialet overgives til oversættelse, skal dette godkendes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Da oversættelse inden for områderne ligestilling og jura kræver en høj grad af kompetence ønsker ministeriet selv at kunne vælge leverandøren til denne del af opgaven. Ministeriet indgår kontrakten med leverandør til oversættelse, men det påhviler tilbudsgiver at varetage projektledelsen i forhold til oversættelsen. Betaling af oversættelse afholdes særskilt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Krav til kvalitet: Ministeriet lægger stor vægt på at informationerne i applikationen formidles med respekt for målgruppens køn og forskellige kulturelle og nationale baggrunde. Derudover er det et krav, at applikationen er: Let at anvende Informationerne formidles lettilgængeligt Har et grafisk design, der understøtter formidlingen af et svært tilgængeligt stof 14

15 Funktionaliteten har været testet og afprøvet teknisk og i forhold til at nå målgruppen Økonomi Der er afsat maksimum kr., ex moms, til udvikling af en applikation som ovenfor beskrevet, en plan for markedsføring af applikationen, test af applikationens brugervenlighed i forhold til målgruppen, projektledelse i forhold til oversættelse af applikationens indhold, samt kvalitetssikring af det endelige produkts anvendelighed i forhold til målgruppen. Udgiften til oversættelsen af applikationen til de relevante sprog afholdes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Andet materiale BILAG: Kontraktudkast Tro og love erklæring Alle har ret til ligestilling kan hentes på: Det juridiske kompendium, som er udarbejdet til brug for underviserne på Rettighedskampagnen. Vedlagt. Kompendiet tilrettes af ministeriet i forbindelse med iværksættelsen af dette projekt. 15

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere